Jeoloji Münendisliği Dergisi

Orman Yangının Kumlu Zeminlerin Kıvam Limitleri Üzerindeki Etkisinin Çalışılması: Bir Vaka İncelemesi, Kozağaç, Muğla

ÖZ:Orman yangınlarının ardından toprağın üst katmanında meydana gelen fiziksel, kimyasal ve mineralojik değişimler ve bunların erozyonla ilişkisi bugüne kadar farklı coğrafik bölge ve ekosistemler için çalışılmıştır. Yangın sonrası erozyon riskinin, yangın sonrasında makaslama direnci kaybı ve zeminin hidrolik özelliklerinin değişmesi nedeniyle arttığı bilinmektedir. Kıvam limiti değerleri toprağın makaslama dayanımıyla doğrudan ilişkilidir. Buna karşın, sınırlı sayıdaki çalışmada doğal yollarla yanmış toprakların kıvam limitleri irdelenmiştir. Buna ek olarak, kumlu zeminlerin kıvam limitlerinin belirlenmesi düşük plastisiteye sahip olmaları nedeniyle oldukça güçtür. Muğla’nın Kozağaç mahallesinde bulunan sulama barajının sol sahilindeki yamaçlarda meydana gelen yangında oluşan sıcaklıklar üst toprağı etkilemiştir. Bu nedenle, yanmış ve yanmamış alanlardan toplanan 24 adet örneğin tane boyu dağılımı, organik madde içeriği (SOM) ve kıvam limitleri belirlenmiştir. Yanmış toprağın tane boyu dağılımında anlamlı bir değişiklik olmadığı ancak kil içeriği ve Atterberg limitlerinin arttığı, SOM`nin ise azaldığı belirlenmiştir.Bu çalışmada kullanılan yöntemler ve sonuçlar ileride yangının kumlu topraklar üzerindeki etkisinin araştırılacağı çalışmalar için bir temel olarak kabul edilebilir.