Jeoloji Münendisliği Dergisi
Jeoloji Mühendisliği Dergisi

Jeoloji Mühendisliği Dergisi

1992 MAYIS Cilt 16 Sayı 1
COVER
View as PDF
COPYRİHT PAGE
View as PDF
CONTENTS
View as PDF
TO OUR READERS
View as PDF
Mustafa Yildirim Kolay Özaydin Ali Erguvanli
View as PDF
 • İstanbul Boğazı

 • Haliç

 • Geotechnical Properties

 • Geological Structure

 • Bayındırlık ve Iskan Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü, 17. Bölge Müdürlüğü, 1990, Yeni Galata Köprüsü ile- Eminönü ve -Karaköy Meydanları Yapımı : Teknik Broşür

 • Eroskay, O, ve Kale» S`.,,» 1986,, İstanbul Boğazı Tüp Geçişi Güzergahında Jeoteknik Bulgular : Mühendislik Jeolojisi Türk Milli Komitesi Bük., 8, 2-7.

 • Göksu, Y.H., Özer, M.A. ve Çetin,, O1 .,, 1990, Mollusk Kavkılarının Elektron Spin Resonans (ESR) Yöntemi ile Tarihlendiribnesi, İstanbul Boğazı Güneyi ve Halic`in Genç Kuvartemer (Holosen) Dip Tortulan; İTÜ Vakfı, İstanbul

 • Kiımbasar, V. ve Özaydın, K.» 1985» Consolidation Cbaracteristics of Polluted Sea. Bottom Sediments. : Eleventh Int. Canf. on Soil Mech. and Found. Eng., San Francisco^, USA., 3» 1159 - 1162.

 • Meriç, E,,, Sakınç, M. ve Eroskay, O., 1988, Istanbul Boğazı ve Haliç Çökellerinin Evrim Modeli. : Mühendislik Jeolojisi Bülteni, 10; 1045.

 • Meriç» E.f 1990, Editör - İstanbul Boğazı Güneyi ve Halic`in Genç Kuvatemer- (Holosen) Dip Tortulları. : İstanbul Teknik Üniversitesi Vakfı, Teşvikiye» İstanbul

 • Sokullu - Sezen Denizdibi İşleri ve Taahhüt A.Ş.» 1986 a, 1RTC İstanbul Tip --Tünel Projesi Sondaj DeğerLendinne Rapora..,

 • Sokullu - Sezen Denizdibi İşleri ve Taahhüt A.Ş., 1986 b, IRTC İstanbul Metro Projesi Haliç Sondajlan Değerlendirme Raporu

 • Toğrol, E,.» Güler,, E., Özüdoğru, K., Ersoy, `T. ve Aksoy, I.H., 1986, Halic`in Geoteknik Sorunları ve Çözüm Yoll.arı : Boğaziçi Üniversitesi, Teknik Rapor

 • Toğrol, E., Aksoy, I.H. ve Tan, O.,, 1990,, istanbul Galata Köprasü Civarındaki Yapıların Oturmalarına Ait, Örnekler1 : Zemin Mek. ve Temel Müh. Üçüncü Ulusal Kongresi,, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul» 1, 147-170«

 • Yılmaz, Y. ve Sakınç, M., 1990,, İstanbul Boğazının Jeolojik Gelişimi Üzerine Düşünceler, İstanbul Boğazı Güneyi ve Halic`in Genç Kuvatemer (Holosen) Dip Tortulları : 1.XÜ. Vakfı,, İstanbul.

 • Tin and ancient underground tin mining in Anatolia
  Erguo Kaptan
  View as PDF

  ABSTRACT:  Although tin minerals have been determined in Anatolia, any tin deposit, economicaly feasible, hasnot been explored yet However, tin was. used as. an alloy material five thousand years ago in the country of the civiliza- " tions, Anatolia,. Existance of tin deposit which was exploited in the period of Before Christ in Anatolia, has been explored by geo-archaeological researches in recent years,. The: mentioned old tin mine is in the village of Celaller area. (Niğde). Existance of cassiterite`mineral in that area was explored, in. 1986. The origin of the word cassiterite is old Greek language and it was derivated from, "kassiteros". The word kassiteros has still being used in the meaning of tin in Greek language. ,_. Research works that is oriented to find out the existance` of tin in Anatolia has. started from second half of the nineteenth century and covered. 124 years till now,.. Cassiterite: mineral.izati.oo. which has certainly been, located in Celaller» Turkey,, points out that new tin. exploration studies should be carried out in this region, in order to findnew deposits.

 • Tin Minerals

 • Anadolu

 • Ancient Underground Tin Mining

 • Çağatay, A., Alton, Y. ve Annan, B., 1979., Madenbelenitepe (Soğukpuıar-Bursa) kalay cevherleşmesinin mineralojisi : MTA Derg., 92, 40-48.

 • Çağatay, A. ve Pehlivan, R, 1988, Celaller (NiğdeÇamardı) kalay cevheleşmesinin minealojisi : Jeoloji. Mühendisliği Derg. 32/33, 27-31. ~

 • Çağatay,, A. ve Arman, B., 1989., Bolkardağ Sulucadere (Ulükışla-Niğde) kalay içerikli çinko-kurşun cevherleşmesinin mineralojisi : Jeoloji Mühendisliği, 32, 1-2, 15-20.

 • Çevikhaş» A., ve Öztunalı, O1 .., 1991, Ulukışla-Çamardı (Niğde) havzasının maden, yatakları : Jeoloji Mühendisliği 39, 22-40.

 • Denkel,, U., 1961, Divriği Efendi Deresi-Kaıakeban .arası Co., Bi ve Sn zuhurları hakkında ek rapor : MTA rap. 2855 (yayımlanmamış) Ankara

 • Helke, A., 1939, Maden yalakları bilgisi noktasından Ti.Ece.li vilayetinde yapılan bir jeolojik tetkik seyahati hakkında rapor : MTA rap,. 571 (yayınlanmamış) Ankara.

 • Kleinsorge, EL, 1.940» Ankara vilayeti, Karapürçek ve Bayamlı tepe havalisinde yapılan jeolojik tetkikata •dair rapor : MTA rap. 1079 (yayınlanmamış) Ankara

 • Kaptan, E. ve de Jesus, P,S., 1.974, Tirkiye madencilik tarihi için genel, bir .araştırına (kalayın kökeni) : MTA rap. 5226 (yayınlanmamış)» Ankara

 • Kaptan.,, E.,. 1983, Türkiye madencilik tarihi içinde kalayın önemi ve kökeni MTA Derg... 95/96» 1.64-172

 • Kaptan, E., 1988, Tirkiye madencilik tarihine ait Çamardı-Celaller köyü yöresindeki buluntular : Kültür ve Tabiat Varlıkları. Koruma Başkanlığı x. Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu IV. Aıkeometri sonuçlan, 16, Ankara.

 • Kaptan» E., 1989, Türkiye madencilik tarihine ait Celaller` (Niğde) yöresindeki Sarıtuzla-Göltepe buluntuları : Anıtlar ve Müzeler Genel Müd. XI. Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, V. Arkeometri sonuçlan, 13-31, Antalya.

 • Kibici, Y., 198.2, Sancakaya (Eskişehir ili) masifinin jeolojisi, petrografisi ve petrolojik etüdü, masife ilişkin kalay araştırması : Eskişehir Devlet Müh. ve Mimarlık Akademisi Maden Fak.., doktora tezi (yayınlanmamış), Eskişehir

 • MTA Raporu., 1900, Gisements stanniferes Gümele : MTA rap. 935 (yayımlanmamış) Ankara

 • Pilz» R,, 1937, Şaphane, Murat dağ ve Eğrigöz dağ mınbkasındaki müteaddit maden yataklarında yapılan istikşaflar1 hakkında iptidai rapor : MTA rap,.. 641 (yayımlanmamış) Ankara.

 • Pehlivan, N. ve Alpan, T., 1986, Niğde masifi altınkalay cevherleşmesi, ve- ağır mineral çalışmaları öo. raporu : MTA. Maden Etüd ve Arama. Daire Bşk. .arşivi, Ankara.,

 • Stchepinsky, V., 1941, Bilecik vilayeti maden zenginlikleri hakkında rapor : MTA rap,.. 1232, (yayımlanmamış)« Ankara

 • Taylor, J...G., 1868, Journal, of the Royal Geographical Society, xxxtu, London

 • Tyleoote, R.F., Photos, E. and Earl, B., 1989, The composition of tin slags from the south-west of England : World .Archaeology 20» 3, Arcaheometallurgy, 434-445.

 • Yener, K...A,. ve Özbal, H,., 1987, Tin. in the Turkish Taurus mountains : The Bolkardağ mining distritct, Antiquity, 61, 232, 220-226,

 • Yener, K.A., Özbal, H,.,, Kaptan, E., Pehlivan, A, N. ve Goodway, M., 1989, Kestel : .An early Bronze Age source: of tin ore in the Taurus Mountains, Turkey : Science 2,44, 117-264

 • Yener, K.A.., 1991, Göltepe 1990 kazı sonuçları : Anıtlar ve Müzeler Genel. Müd. xııı. Kazı, Arastana ve Arkeometri. sempozyumu (Yayında), Çanakkale,

 • Natural. Resources of the new Tifrkish states
  Sadettin Korkmaz
  View as PDF

  ABSTRACT : In terms of natural resources the Turkish states that become newly independent central Asia have- great. potentialities.

 • Natural Resources

 • New Turkish States

 • Middle Asia

 • Oil and Natural Gas

 • Burollet, P.I., 1984» World reseources of oil : Energy Reseomrces of the World (Ed. R.A., Sumhatov), .2, 3- 10.

 • Cannait,, S.W. and John, B.S., 1986» Giant oil and gas fields : AAPG, Memoir 40» Geological Basins. II (Ed. N.BL Foster and E,A. Beaumont), 336-378,

 • Dixon, CJ., 1979» Atlas of economic mineral deposits. : Ctiapmann and Hall» 143 s., Londra.

 • Kazakistan ve çevresinin doğal kaynaklar haritası» 1986 (Rusça), Alma-Ata.

 • The Times atlas of the world, 1967, The Times Newspaper Ltd., Printing House Square, 272. s,, Londra

 • Triller» E. and Lauenstein, HJ., 1.987, World mining map ae.d index of mines : Metallgeselschaft A.G., Frankfort..

 • Fazli Toprak
  View as PDF
 • Raw

 • Mountain

 • Snow mass

 • Alpha Track Measurements on Some Faults Along the North Anatolian Fault
  İsmail Kuşçu A. Aykut Barka Hirokazu Kato Kan Katoh
  View as PDF

  ABSTRACT: Two kinds of methods of alpha track, measurement were carried, out for earthquake and active faults along `the North Anatolian Fault One of them is the short term, other is the continuous measurement method for evaluating the faulty activity.The results by the short, term, method show that, .alpha, track, measurement, is useful to detect even in. the regions repioducibilitiy of the alpha track, measurement if measured, in. nearly the same- temperature condition.The results by the continuous measurement, method show mainly. In both two methods, however, the undergrond water supply must be taken into consideration before evalution.In. Mekece region, east of Iznik, the seismic gap area of one branch of the North Analolioo Fault Zone» the maximum .alpha track, density obtained, by both methods is abnormally high,.. Furthermore, the result, by the long term measuring method shows, the highest value in winter,., These facts indicate that this, branch of the- North Anatolian. Faults, is. very active

 • North Anatolian Fault Zone

 • Radon Gas

 • Earthquake Faults

 • Active Faults

 • Ambraseys, N.R (1970), Some characteristic features of the N. Anatolian Fault Zone: Tectonophysics, vol. 9, p. 143-165.

 • Aytun, A. (1980)» Creep measurements in the Ismetpaşa region of the North Aoatolion Fault Zone: In ` Isikaia, A. M. and Vogel, A. (eds.)> MultidiscipUnary approach to earthquake prediction, Friedr, Vieweg and Sohn, Braunschweig/Wiesbaden, p., 279-292,

 • Dewey, J,F. (1976), Seismicity of Nothern Anatolia: Bull. Sedsmol. Am,, vol.66, p.843-868,

 • Erendil, ML, Kuşçu, î. ve Kato, H... (1988), Tectonics of the Armutlu Peninsula (Turkey); aspects of the western North Anatolian Fault Zone: Report of International Research and Development Cooperation, ITIT No. 8513 Ed.. Geol, Surv. Japan, p. 59-65.

 • Fiiedmann, H. Ariç, IL, King,» C.Y., Çakmak, LT., Sav. H. ve Altay» C.,, 1988 Radon measurements for earthquake prediction along the North Anatolian Fault Zone: A progress report: Tectonophysics, vol. 152, No: 3-4, pp. 209-2.1.4,,

 • Kato,, H. (1984), Earthquake faults along the eastern part of the North Anatolian Fault (Turkey): Jour. Geogr., vol.95, p. 77-93. (Japonca)

 • Kato, H.» (1986) Notes on the earthquakes active faults in the North Anatolia (Turkey): CMsMtsu News oo: 387 p: 38-53 (Japonca)

 • Kato, H., Barka» A.A., Katoh, K ve Kuşçu, I. (1985). Some results of the alpha track, measurements on faults in northern Turkey: Report, of International Research and Development Cooperation, ITIT Project No., 8212, Ed. Geol. Surv. Japan, p. 53- 69.

 • Kato, H. (1988), Some remarks on geologic and tectonic features of the western part, of the north. Anatolian Fault, nothwesten Turkey: Report of International Research and Development Cooperation, ITIT Project No, 8513, Ed.. Geol. Surv, Japan, p. 1-16.

 • Kato, H., Katoh, K,, Kuşçu, 1. ve Tsukuda, E. (1988), .Alpha, •track measurements in the western, part of North Anatolian Fault: Report; of International ` Research, and Development Cooperation IT1T! Project No. 8513, Ed., Geol. Surv. Japan, p.30-34

 • Ketin, 1. (1948),, über die tektonisch-mecbaniscben Folgerungen aus den giossen anatolischen Erdbeden des letzen Dezenniams: Geol. Rundesbau, vol. 36, p.77-83

 • `King, C, (1980), Episodic radon, changes in subsurface soil gas .along active faults and. possible relation • to earthquakes: Jour;., geophys. Res.,, vol. 85, 3065-3078

 • Toksöz, M.N. Shakal, A.F. ve Michael, AJ. (1979), Space-time migration of earthquakes .along the North Anatolian Faulth Zeni and seismic gaps: Pageoph., vol.. 117, p. 1258-1270..,

 • Salih Yüksel
  View as PDF
 • Stratigraphic Floor

 • Sedimentary Period

 • Palaeontology

 • Lithology

 • GIGNÖUX M. - Géologie straügraphique, Masson et Cie, éditeurs,, cinquième édition, 1960» Paris.

 • İlyas Yilmazer
  View as PDF
 • Turkey

 • Motorway Project

 • Geological Engineer

 • Geotechnical

 • Alınlı, LE, 1986, Yerbilimleri Sözlüğü: M.T.A. Gen. Md. Yayın.,, No: 195,. Ankara.,

 • Ömerbeyoğlu, E. ve Sevinç, Ö..R, 1991, Artvin-Borçka Devlet: Yolu .Km 6+700 Sümbülle Tüneli Heyelanı: KAV Der.,. Mart-91, 24-25.

 • Yılmazer, 1.,, 1988, Engineering Geology of the-AnkaraGerede .and .Ankara Peripheral Motorway (Unpublished): Parsons Brinckerhoff International,. Ankara-Turkey

 • 1989, Identification of Litbological Units in the Vicinity .Area of the Gerede-Ankara .and Ankara. Prepiheral Motorjway (Unpublished): Parsons Brinckerhoff International, Ankara-Turkey

 • 1990 a, Ankara Kilini İçeren Pliyosen Göl Çökellerinin Ankara Çevresindeki dağılımı ve Jeoteknik Özellikleri.: Ankara. Kili Sempozyumu, Ankara

 • 1990b, Güzergah Seçimi, ve ta. Seçimde Jeolojinin. Önemi: Jeol, Müh. Der.., s.36, 37-46

 • 1.991 a, Gerede-Ankara ve Ankara Çevre- Otoyoluna Genel ve Jeoteknik Açıdan Bakış: Jeol. Muh. Der., S38, 43-50.

 • 1991 h Bir Tortul İstifteki Farklı Aşınma Özelliğinin Jeoteknik Araştıraıalarda önemi: 44. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara

 • ,1991 c, Katmanlı ve Eğimli Bir Jeolojik Birimde Yeralüsuyu Beslenme Havzası Sınırının Belirlenmesi Üzerine Bir Yaklaşım: Yağış-Sel-Heyeİan Sempozyumu, TMMOB- Ankara

 • 1991 ûf Yumuşakgen (Softpan) ve Sertgen (hard- • pan) Bileşenlerinden Oluşan Kalişin Jeolojik ve Jeoteknik Özellikleri: V... Ulusal KM Sempozyumu, Anadolu Üniversitesi Eskişehir.

 • Stratigraphy of Kelkit (Gümüşhane) region
  Cemil Yilmaz
  View as PDF

  ABSTRACT: The studies area covering near Kelkit (Gümüşhane) region, is located in. Fontid tectonic unit and in its south zone. In this study beeing based on litfaosteatigraphy laws, seven units have been identified in the formation rank. Gümüşhane granite forms the basement of study .area.., Lias aged. Zimonköy formation forming the first marine rocks consist of sedimantary-volcanic character .and represents lateral, .and horizontal fades changes, Berdiga formation, all of which is developped in carbonaceous faciès» composed of mainly sandy limestone, dolomitic limestone and dolomites. Upper cretaceous aged. Kermuidere formation is représentée by conglomerates, derived mainly Berdiga formation. Paleocene aged Ziyarettepe formation is framed-by red sandy limestone developped in. open marine environment.., Alibaba formation is developped in three different faciès that are laterally interfingerig at Middle Eocene- Lower Miocene time,.. Smırgöltt limestone: which is recognized by horizontal limestone is deposited in restricted environment

 • Kelkit(Gümüşhane)

 • Stratigraphy

 • Gümüşhane Granite

 • limestone

 • Ağar,-Ü., (1977) Demirözu (Baybırt) ve Köse (Kelkit) Bölgesinin Jeolojisi» Doktora Tezi,, Trabzon

 • Ağrah, B., Akyol, E., Konyalı, Y., (1966) KelkitBayburt Jurasiğinde üç kömür damarının palinolojik etûdtt, TIK Bülteni,, cilt 10, Sayı 1-2, s. 149-155»

 • Alp» O.» (1972) Amasya Yöresinin Jeolojisi» l.Ü... Fen Fakültesi Monografileri» No 22, 101 s.

 • Baykal, E, (1952) Kelkit-Şiran bölgesinde jeolojik araştırmalar, .M.T.A. Rapora» No. 2205 Ankara

 • Bektaş, O., (1986) Doğu Pontid ark gerisi bölgelerinde paleostres dağılımı ve çok safhalı riftleşme» M.T.A. Dergisi, No. 103-104, s. 25-40.

 • Bergougnan, H., (1987) Elides géologiques dans l`Est Anatolien, Université P., et M. Curie, mémoires des sciences da la Terre.» these de doctorat état» Paris, p. 606...

 • Boynukalm, S., (1991) Dereli (Giresun) baraj yeri ve göl alanının mühendislik jeolojisi ve çevre kayaçlann jeomekanik özellikleri., K.T..Ü. Fen Bil. Eos. s, 255., Trabzon. (Yayınlanmamış)

 • Burşuk, A..,, (1975) Bayburt Yöresinin Mikropaleontolojik ve Stratigrafik irdelenmesi,, l.Ü. Fen Fakültesi, Doktora Tezi,, Trabzon,

 • Çoğulu, E., (1975) Gümüşhane ve Rize Graniük Plütonlarmm Mukayeseli. Petrojeolojik ve Jeokronometrik Etüdü, Doçençtlik Tezi, Î.T.Ü. Maden Fakültesi, istanbul,, (Yayınlanmamış)

 • Erguvanlı» K,,, (1951) Trabzon-Gümüşhane arasının jeolojisine Ait Rapor, M.T.A. Raporu, No. 1926, Ankara.

 • Eıtunç, A.,,, (1980) Çoruh Havzası Olası Baraj Yerleri Göl Alanlan. ve Tünel Güzergahının Mühendislik Jeolojisi, Doçentlik Tezi, ElE, idaresi Yayını, Ankara.

 • Eren, M., (1983) Gümüşhane-Kale Arasının Jeolojisi ve Mikrofasiyes incelemesi, K.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü.» M ML S Tezi Trabzon (Yayınlanmamış)

 • Gatbnger, T.E., (1962) 1/500.000 ölçekli Türkiye Jeoloji. Haritası Trabzon Paftası Açıklaması, MXA. Yayını^ Ankara

 • Gedîkoglu, A,.,, (1978) Harşit Granit Karmaşığı ve Çevre Kayaçları (Giresun-Doğankent), K.T.Ü. Doçenttik Tezi,, Trabzon» (Yayınlanmamış)

 • Gedikoğlı, A., Pelin, S., Ozsayar, T., (1979) The main lines of the geotectonic evolution of the EPontids in Mesozoic era, Geooome I» Abstracts, s.68-69» Ankara

 • Görür, N,, Şengör, A.M.C., Akkök, R., Yılmaz, Y.,» (1983) Pontidlerde Neo-Tetisio kuzey kolunun açılmasına, ilişkin sedimantolpjik veriler. TJ.K. BüL C.26>s.ll-19.

 • Hacıalioğlu, T., (1983) Kale-Vavuk Dağı (Gümüşhane) Arasının Jeolojisi ve Mikrofasiyel incelemesi,, K.Ü,. Fen Bilimleri Enstitüsü, MMLS Tezi, Trabzon, (Yayınlanmamış)

 • Keskin» Y., (1983) Bayburt (Gümüşhane) İlçesi, Aksar Köyü ve Güneybatısının, Jeolojik İncelemesi, K.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü,, MMLS Tezi, Trabzon (Yayınlanmamış),..

 • Ketin, L, (1951) Bayburt Bölgesinin Jeolojisi, l.Ü. Fen Fakültesi Mecmuası, Cilt 16» İstanbul.

 • Özer» E., (1983) Bayburt (Gümüşhane) Yöresinin Jeolojisi ve Mikrofasiyes İncelemesi» K,Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, MMLS Tezi, Trabzon (Yaymlanmamış)

 • özsayar, T..» Pelin, S., Gedikoğlu, A., Eren» A., Çapkınoğlu, Ş., (1982) Ardanuç (Artvin.) yöresinin jeolojisi,, KTÜ Yerbilimleri Dergisi,, cilt 2, sayı 1-2, s. 21-38,

 • Pelin» S...» (1977) Alucra. (Giresun) .güneydoğu yöresinin petrol olanakları bakımından jeolojik incelemesi, KTÜ. yayını no. 87..

 • Saner» S., (1980) Batı PooticTIerin ve komşu havzaların oluşumlarının levha tektoniği kuramı ile açıklanması,, Kuzeybatı Türkiye, M.T.A. Dergisi, 93/94, s. 1-20.

 • Seymen, L, (197.5) Kelkit vadisi, kesiminde Kuzey Anadolu. Fay Zonu`nun tektonik özelliği» İTÜ. Maden Fakültesi Doktora Tezi» İstanbul

 • Simonoviç, R,,, (1972) Yusufeli-öğdem-MadenköyTortum Göli. ve Ersis .arasındaki. Bölgenin jeolojisi» MTA. Raporu, no.., 5202, Ankara, (yayınlanmamış).

 • Stchepinsky, ¥,,, (1946) Yukarı Kelkit Çayı havzasının stratigrafisi» MTA.., Dergisi» no. 1, s. 133-141.

 • Tarban, F., (1976) Tokat-Zile Alsancak baraj yeri ve göl. alanının mühendislik jeolojisi» İTÜ. Maden Fakültesi, Doktora Tezi» Istanbul,

 • Taşlı» K., (1984) tkisu (Gümüşhane) İle Hamsiköy (Trabzon) yörelerinin jeolojisi ve Berdiga Fbmmasyonunon biyostratigr.afik deneştirmesi», K.Ü. Fen Bil., Ens. MMLS Tezi» Trabzon (yayınlanmamış)

 • Tokel, S,,, (197.2) Stratigraphical and volcanic history of Gümüşhane region (Kuzeydoğu Türkiye) Ph. D. Thesis,. University • College, London (yayınlanmamış).

 • Turan, M., (1978) Şiran doğu yöresinin jeolojisi». MMLS Tezi KTÜ. Trabzon (yayınlanmamış).

 • Wedding, H,., (1963) Kelkit hattı jeolojisine ait düşünceler ve Bayburt-Kelkit çevresindeki Jura. stratigrafisi, MTA. Dergisi, Sayı 61» s. 30-37.

 • Yılmaz,, H., (1983) Olur (Erzurum) yöresinin jeolojisi K.Ü. Fen Bil. Ens, MMLS tezi, Trabzon (yayınlanmamış).

 • Yılmaz,, Y., (1.972) Petrology and structure of the Gümüşhane: Granite and the surrounding rocks,. N.E. Anatolia : Ph.., D. thesis, Univ. of London, 266 s.,», (yayınlaııın.amış),.,

 • Yüksel, S.,, (1976) Şiran bati yöresi Mesozoyik karbonat kayaçlan ve Eosen flişinin petrografik ve sedimentolqjik incelenmesi, K.T.Ü. Trabzon,

 • Ahmet Kartalkanat
  View as PDF
 • Mining

 • Republican Era

 • Government Programs

 • Bilgin» C, Atalet» Türkiye`de ve Dünyada madencilik» Ankara : Baylan Basınevi 1972» S 51.-74

 • Dağlı, Nuran ve Aktörk Belma, Hükümetler ve Programları 1920-1960 Cilt, I

 • Dağlı, Nuran ve Aktörk Belma, Hükümetler ve Programlan 1960-1980» Cilt II,

 • Dağlı, Nuran ve Ak.tli.rk Belma, Hikimetle r ve Programlan 1980 - 1987, Cilt III.

 • Türkiye Cumhuriyeti Hükümetleri Ankara : Başbakanlık. D ve M Daire Başkanlığı Yayını No : 11» Cilt II» 1978.

 • Hükümet Programı,,. Ankara : Başbakanlık Basımevi, 1979

 • Aea.va.tan Partisi Programı,» Seçim. Beyannamesi» Hükümet Programı, Ankara, Tisa Matbaası» 1987 s. 1.86,

 • Hükümet Programı,,, Ankara : Başbakanlık Basımevi, 1987, S 41-42.

 • T..C Resmi Gazete, 16.11.1989-Sayı : 20344, S., 12

 • T..C Resmi Gazete, 6.7-1991-Sayı : 20 921, S 19

 • Ahmet Can Bilgin» Türkiye`de: ve Dünyada. Madencilik, (Ankara : Baylan Basımevi 1972). S. 51-74

 • `Türkiye Cumhuriyeti Hükümetleri, (Ankara, Başbakanlık o ve M Daire Başkanlığı Yayın No : I I, 1978 Cilt 11

 • Hükümet Programı, (Ankara, Başbakanlık Basımevi, 1979)S 23

 • Anavatan Partisi Programı,, Seçim Beyannamesi» Hükümet Programı, (Ankara, Tisa Matbaası.) S, 186

 • Hükümet Programı, (Ankara,, Başbakanlık Basımevi, 1987) S,. 41-42,,

 • T.C Resmi Gazete, 16 Kasım 1989-Sayı : 20344» S. 1.2

 • T.C. Resmi Gazete 6 Temmuz 1991 Sayı : 209.21» S 19

 • Başbakanlık Basımevi, Ankara-1991, S 32

 • Aydin Özsan
  View as PDF
 • Northern Hemisphere

 • Loess Sediments

 • Engineering Geology

 • Topographic Level

 • Ananyev V.P. Loessial Soils,, mineral. Composition and Properties of Rostov- on-Don. Rostov University Press, 1.964,

 • Ananyev V.P., Mozgovoy O.I. Stratigraphy of Loessial Deposits Im Dagestan. Foothill Valley,., Report, Academy of Sciences of USSR» 1971, VoL 196, No: 5,..

 • Ananyev V.P., Technical Melioration of Loessial Soils. Rostov-on-Don. Rostov University Press, 1976

 • Ananyev V.P. Mozgovoy 0.1. Stratigraphy of Loessial Deposits,. Problems of Loessial. Soils, Footings and. Foundations» Issue 6, Rostov-on-Don., Rostov Civil Engineering Institute« 1976.

 • Balayev L.G,, Tsaryov, P...V. Loessial Soils of Central and Eastern. Fore-Part of Caucasus, M., Nauka Publishers, 1964.

 • Krayev VJF. Engineering-Geologic Characteristics of Ukrainian Loessial Soils,. Kiev» Ma.uk.ova dumka» 1971

 • Krieger N...L Loess, Its Properties and Connection with Geographic Environment;.. Moscow, Nauka Publishers,, 1965

 • Kokla I. Survey of Czechoslovak Quaternary: Quaternary Sedimentation Cycle. Czwartorzed Europy Srodkowey i Wschodniej c. I. Wars.za.wa, 1961,

 • Lugn A...L. The Origin and Sources of Loess... Univ; Nebraska Studies, N.S., No.26.

 • Mozgovoy 0.1. Prediction of Alterations in. Mineral Composition, of Loessial Soils» doe to Anthropogenic Water Saturation,., Problems of Loessial Soils, Footings and Foundations Investigations (Interinstitute, Collection of Articles). Rostov Civil Engineering Institute,, 1978.

 • Mozgovoy, OX Ananyev V.P. Alterations in Clay Mi- ` nerals of fhe Rostov Region Loessial Deposits, Caused by Infiltration Soil. Solutions. Problems of Loessial Soils, Footings and Foundations Investigations Issue 6. Rostov-on-Don,, Rostov Civil Engineering Institute:,, 1976.

 • Ohruchev V...A. Selected Geographical. Investigations of Asia. Vol. 3,, Moscow,-Geograpgyz, 1951.

 • Sergeev E.M,.,, Golodkovskaja G.A. Ziangirov R.S., Osipov V.l.,,, Trophymov V.T. Soil Science. Moscow University Press, 1983.

 • Aydin Çel
  View as PDF
 • Precambrian Stratigrafi

 • İnternational Geology Congress

 • Time Division

 • Plumb, K,A,, James, HX„ 1986, Subdivision of Precambrian time Recommendations and suggestions by ttıe Subcommission on PrecambrianStratigraphy: Precambrian Research, V, 32, P. 65-92,..

 • Vedat Oygür
  View as PDF
 • Prospecting

 • Mineral Deposits

 • Adams» S.S., 1985» Using geological information to develop exploration strategies for epitbermal deposits: Geology and Geochemistry of Epithermal Systems de, Reviews in Economic Geology» ¥01.2, Soc, Boon. GeoL, 273-298»

 • Bailly, P.A.». 1972» Mineral exploration philosophy: Mining Cong, four,» 58 (4),, 31-37.

 • Bailly, P,A,, 1979» Managing for ore discoveries;: Mining Engng.,, 31 (6),

 • Bailly» P.A., 1.982, Risk and the economic geologist; Boon. GeoL, 77, 728-734.

 • Bailly, P.A.,., ve Still» A.R., 1973», Purpose» procedure, methods,, and. management: SME Mining Engineering Handbook da» A.B. Cummins ve LA.Given (ed), AIME, New York,, vol. 1,5. Bölüm,» Exploration for Mineral Deposits» A..L,, Payne (ed), 2-12.

 • Boldy, L» 1980» some basics on mineral exploration strategy: CM Bull.» 73 (820), 25-26

 • Dickersoo, B.F., 1978, Needed: a new approach, to exploration management: Mining Engng., 30 (6)» 632-636.,

 • Frost,, J.E., 1980, `The successful exploration organization- an entrepreneurial approach: Mining Cong. Jour., 66 (8.X 35-40.

 • Hol.li.ster, VJF.» 1985, Common factors leading to mineral discoveries: Mining Engng., 37 (8), 1051- 10,52.

 • HitcMnson, R JD., 1980. A mineral exploration strategy for the 1980|!1 s: CM Bull, 73 (8.20)» 26-29.

 • MiUenburch, D.G., 1978. An early appraisal, approach 4o exploration projects: Mining Cong,, Jour., 64 (3), 21-23.

 • Miller,, L J., 1976, Corporations, ore discovery, and. the geologist: Econ, Geoff.» 71, 836-847,.,

 • Neuerburg, GJ., 1985» Scientific.knowledge and modern prospecting: Mineral. .Deposit!» 2030-32.

 • Ohle» EJL vc Bates, R.L., 1981, Geology, geologists,, and mineral exploration.: Econ. GeoL 75 th Anniv. Vol., 766-774.

 • Rostad, O.H., 1970. Exploration philosophy - top to bottom: Mining Engng., 22(1), 26-28.

 • Routiner, P., 1980, Où sont les métaux pour l`avenir? Mém. BRGM, no 105, Orléans, 410 s:

 • Şamama, J.C., 1985, La. logique des gisements métallifères: Bull. Soc. geoL France, 8 Ser., I (7), 953-962.

 • Snow,» G.G., 1990 of Exploration-From. .Policy to Prospect: B.M. Semineri, MTA, Geo,., Mid.» Aralık 1990, Ankara.

 • Snow. G.G. ve Mackenzie, B.W., 1981, The environment of exploration: Economic, organizational .and social constraints: Econ. GeoL 75th Anniv. .. Vol., 871,-896. Ventura, D., 1982, Structures de financemenet de la prospection minière. Le problême spécifique des pays en voie de développement:. Çhron. Rech. Minière» no 464». 5-25.

 • Ventura, D., 1982, Structures de financement de la prospection moiére. Le- problème; spécifique des pays en voie de développement: Chron. Rech.. Minière», no 464» 5-2,5.

 • Tuncay Ercan
  View as PDF
  Yusuf Ayhan Erler
  View as PDF
  View as PDF
  View as PDF
  ISSUE FULL FİLE
  View as PDF