Jeoloji Münendisliği Dergisi
Jeoloji Mühendisliği Dergisi

Jeoloji Mühendisliği Dergisi

1987 OCAK/NİSAN Cilt 11 SAyı 1
KAPAK
PDF Olarak Görüntüle
KÜNYE
PDF Olarak Görüntüle
İÇİNDEKİLER
PDF Olarak Görüntüle
OKURLARIMIZA
PDF Olarak Görüntüle
Kezban Alanı-Elma Deresi (Afyon) Arası Metamorfitlerdeki Grafit Oluşumu
Ziya Gözler Mehmet Ali Dinçer
PDF Olarak Görüntüle

ÖZ:  Kezban alanı-Elma Deresi arasındaki geniş bir alanda görülen metamorfit kayaçlar yeşil şist fuayesinde olup, çok düşük» düşük derecede metamorfizmadan etkilenmişlerdir. Bu metamorfitler fillit, serizit şist, kuvars albit-muskovit-amfibol şist, metadiyabaz, kuvarsit, mermer ardalanmalarından meydana gelmiş olup» kayaçlar yer yer yoğun alterasyona uğramışlardır, Bu metamorfit istif içinde ince, orta kalınlıkta koyu siyah renkte, değişik karbon oranlan içeren grafit bulunmaktadır, Grafitin sedimanter kayaçların uğramış oldukları metamorfizma sonucu oluştukları düşünülmektedir, Kırıntılı ve karbonatlı kayaçların Alt Triyas öncesi uğramış oldukları metamorfizma sonucu oluşmuş bu kayaçlar üzerinde daha kuzeyde (Karadağ güneyi) taban konglomerası ile başlayan dolomitik ve çörtlü kireç taşlan ile devam eden kalın Mesozoyik yaşlı bir istif bulunmaktadır.

 • Kezban Alanı-Elma Deresi

 • Metamofitler

 • Grafit Oluşumu

 • Kayaç

 • BİNGÖL, E,, 1977, Muratdağı jeolojisi VÊ ant kayaç birimlerinin petrolojisi: TJ.K. Bull, 20, 2

 • BRENÏCH, G., 1954, 1/100,000 ölçekli Genel Jeolojik harita izahnamesi Akşehir (90/1,2,3.4) ve Dgm (91.1.3) paftalan: MTA Rap, No: 2514 (basılmamış) ANKARA

 • DEMÎRKOL, C,f 1977, Sultandağlarının stratigrafisi ve jeolojik evrimi: MTA Rap, No* 6305 (Basılmamış.) ANKARA

 • ERİŞEN, B,, 1972, Afyon-Heybeli (Kmlkilise) jeoiermal araştırma sahasmın jeolojisi ve jeotermal olanakları* MTA Rap. No: 5490 (Basılmamış) ANKARA

 • GÖZLER, Z.f CEVHER, R ve KÜÇÜKAYMANf A.f 1985, Eskişehir civannm jeolojisi ve Sıcak su kaynaklan: M.T.A, Dergisi, 103404,

 • KULAKSIZ, S,, 1981, Sivrihisar KB! sınm jeolojisi- H.Ü.Y.B. Dwgisi, 8, 103-124, ANKARA

 • ROMIEUX, Lf 1942, Sivrihisar Paşadağlan ve Emirdağlan bölgesinin jeoloisi hakkında rapor: MTA Rap, No: 1431 (Basılmamış) ANKARA

 • UMAN, Ö, YERKÖK, A.R, 1979, Emirdağ (Afyon) dolayının jeolojisi.- MTA Rapor No: 6604

 • WIRTZ, D. 1955, 73/1,2,3,4 Emirdağ ve Katrana paftalarında yapılan jeolojik harita çalışmaları hakkında repon MTA Rap No: 2363 (Basümamii) ANKARA

 • Cefalıkdağ ve Baranadağ Plütonlarının (Kaman) Petrografik ve Kimyasal-Mineralojik Özellikleri
  Hasan Bayhan
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ:  İç Anadolu granitoyid kuşağının iç kesiminde, yeralan Cefalıkdağ ve Baranadag Plütonlarına ait, 12 örneğin ana ve bazı iz elementlerinin kimyasal analizleri yapılmıştır. Petrografik ve kimmyasal-mineralojik özelliklerine göre» Cefalıkdağ ve Baranadağ Plütonlarında iki petrografik: kayaç grubu tanımlanmıştır. Bunlar,, subalkali ve alkali grap olup, metaalumiya özeliikte ve kafemik topluluğa aittirler. Mon- .zonitik bileşime sahip subalkali kayaçlar "minumum melt-I tipi", siyenetik bileşime sahip alkali kayaçlar A tipi" granitoyidlere benzerlik gösterir. Her- iki. petrografik grup» ayını kaymak malzemenin (kabuk manto) iki farklı evrede kısmi erimeye uğraması sonucu oluşan iki farklı magmatik eriyikten itibaren türemişlerdir.

 • Cefalıkdağ ve Baranadağ Plütonları

 • Petrografik

 • Mineraloji

 • Kimyasal

 • ATAMAN, G,, 1972, Ankara`nın güneydoğusundaki granitgranodiyoritik kütlelerden Cefalık Dağın radyometrik yaşı hakkında ön çalışma: Hacettepe Fen ve Müh,Bil. Derg,, 2/ 1, 44-49

 • AYAN, M,, 1963, Contribution a î`clude petrugraphique et géologique de la region située an Nord-Est de Kaman: MTA Yayını, 115, 332 s„ Ankara

 • BAYHAN, ü, 1984, Kesikköprü Skarn Kuşağının (Bala-Ankara) mineralojisi vé petrojenezi: Yerbilimleri, 11, 45-57,

 • CHAPPELL, B.W. ve WHITE, AJJU 1974# Two contrasting granite types: Pacific GeoL, 8, 173-174,

 • COLLmS, WJ, BEÀRNS, S.D., WHITE, A.J.R ve CHAPPELL, B,W,, 1982, Nature and origin of A type granites with particular reference to Southeastern Australia; Contrib, Mineral. Petrol,, 80, 189-200

 • DEBON, F. ve Le FORT, F,, 1982, A chemical-mineralogical classification of common plutoinc rocks and associations: Transaction of the Royal Soc, of Edinburg Earth Sei,, 73, 135-149,

 • ERKAN, Y„ 1975, Orta Anadolu Masifinin güneybatısında (Kırşehir bölgesinde) etkili rejyonal metamorfizmanin petrolojik incelenmesi: H,Ü, Yerbilimleri Enst,, Doçentlik Tezi, Ankara, 147 s,f Yayınlanmamış

 • ERKAN, Y,, 1976 a, Kırşehir çevresindeki rejyonal metamorfik bölgede saptanan izogradlar ve bunların petrolojik yorumlanmaları: Yerbilimleri, 2/lf 107-111.

 • ERKAN, Y.. 1977, Orta Anadolu Masifinin güneybâtısmdaKırşehir bölgesinde etkili rejyonal metamorfizma ile amfibol minerallennin bileşimi arasındaki ilişkiler; Yerbilimleri, 3/1, 41-46,

 • ERKAN, Y, ve ATAMAN, G,, 1981, Orta Anadolu Masifi (Kırşehir Yöresi) metamorfizm a yaşı üzerine K-4r yöntemi üe bir inceleme* Yerbilimleri, 8, 27-30

 • GÖRÜR, N,, 1981, Tuzgölü-Haymana havzasının stratigrafik analiziı Türkiye JeoLKur, 35, BU, ve Teknik Kurultayı, İç Anadolu`nun Jeolojisi Simpozyumu, 60-65

 • OKTAY, F,Y„ 1981, Savcıhbüyükoba (Kaman) çevresinde Orta Anadolu Masifi tortul örtüsünün jeolojisi ve sedimantolojisi: İTÜ Maden Fakültesi, Doçentlik Tezi, Istanbul» 175 s.f Yayınlanmamış.

 • SEYMEN, t, 1981 a, Kaman (Kırşehir) dolayında Kırşehir Masifinin stratigrafisi ve meumorfizması: Türkiye JeoLKur.Bült,, 24, 101-108

 • SEYMm^t L, 1981 b» Kaman (Kırşehir) dolayında Kırşehir Masifisinin melamorfizması: Türkiye JeoLKur, 35. Bil. ve Teknik Kurultayı, İç Anadolu`nun Jeolojisi Simpozyumu, 12-15,

 • SEYMEN, t, 1983, Tamada| ÇCaman-Kırfehir) çevresinde Kaman grubunun ve onunla sınırdaş oluşukların karşılaştırılmalı tektonik özellikleri; Türkiye Jeol.Kur.Bült., 26, 89-98,

 • SEYMEN, I,, 1984, Kırşehir Masifi Mëtamorfiderinin jeoloji evrim« Türkiye JeoLKur,, Ketin Simpozyumu, 133-148.

 • TOLLUOÖLU, A.Ü., 1986, Orta Anadolu Masifinin güneybatısında (Kırşehir yöresinde) petrografik ve petrotektonik incelemeler: H,Ü, Fen Bilimleri Ens t.. Doktora Teâ, Ankara, 237 s,, 8 Ek, Yayınlanmamış,

 • WHITE, AJJL ve CHAPPEÜ, B,W„ 1977, Wtrametamorphism and granitoid genesis: Teetonophsies, 43, 7-12,

 • Tansiyon Çatlaklarında Gelişen Diyapirler
  Tahir Emre
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ: Fransa`nın Güney Alplerinde yer alan Suzette ve Prognac-Candarcet diyapirleri, Oligosen öncesi Pireneo-Provensal fazının yaklaşık K-G do-ğrultulu sıkıştrıma `kuvveden sonucu, doğrultu .alimi fay zonlarında .gelişmiş "en echelon` tansiyon çatlaklarına bağlı olarak yerleşmiştir. Bunlardan Suzette diyapiri zamanla söz konusu fay zonlara tansiyon çatlaklarına, düzgün. "S" şeklini kazanmıştır. Suzette diyapirini örten Oligosen, Propiac-Condorcet diyapirlerini istifleyen Miyosen yaşlı birimler, diyapire yata kesimlerde diyapirlerin Tersiyer sonrası yükselimi sonucu, yer yer ödeşmiş ve devrilmiş konumdadır...

 • Tansiyon Çatlakları

 • Diapirler

 • Fransa

 • Alp Sıradağları

 • ARNAUD, H,, 1973, Mise en évidence d`un important décalage anté-miocène, de sens sene s ire, le long de la faille de Presles (Vercors oriental)* C,R, Âead, Se. Paris, 276, D, 2245-2248

 • BAUDRIMÖNT, Â.F., DUBOIS, P.^ 1977, Un bassin mésogéen du domaine péri-alpin; le SE de la France: Bull, Centre Reach. Explor.-Prod.Elf-Aquitaine, France, 1,1,261-308

 • BRASSEUR, R,, 1962, Etyde géologique du Massif de Suzette (Vaueİuse): Thèse, Lyon, 195 s, (yayınlanmamış),

 • EMRE, T., 1977, Contribution a Fétude de quelques dkpirs du SE de la France, Thèse, Grenoble, 142 s, ^aymlanmaniif),

 • EMRE, T, ve TRUC, O,, 1978, Mise en évidence d`un contact discordant Oligocène-Trias dans le Massif de Suzette, Im» plications tectoniques et conséquences sur l`origine des évaporites ludiennes du bassin de Moimoiron (Vaucluse): Géologie Alpine, Grenoble, 54, 17-23

 • HILLS, Ë.S., 1963, Elements of structural geology: Methuen and Co LTD, London, s. 172

 • ROBERT, LP,, 1976, Les décrochements, fracturation s et mouvements de blocs associés. Exemples des massifs subalpins Dauphinois: Thèse, Grenoble, 155 s, (ysymlfminftmif).

 • VIALON, P., RUHLAND, M„ ve GROUER, J,, 1976, Eléments de tectonique analiûque; Maison et Cie, Paris, s, 22.

 • Karsantı Bölgesi (Adana) Miyosen Kumtaşlarının Sedimantolojisi ve Klastik Petrofasiyesleri
  Sema Yurtmen Şaziye Abaci Songül Gökçen
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ:  Karsantı Bölgesi`nde (Kuzey Adana) yeralan 75` km. karelik inceleme alanındaki Miyosen yaşlı kumtaşları, yörede yapılmış sedimantolojik kesitler vasıtasıyla ve sedimanter yapısal dokusal ve petrografik açılardan incelenmiştir. Be çalışma sırasında yapılmış mikropaleontolojik etüdler sonucu Karsatıü Formasyonu`nun yaşı, önceki araştırıcılardan farklı şekilde, Üst Miyosen olarak saptanmıştır. Bölgede yapılmış jeolojik» mikramineralojik ve petrolojik çalışmalanın sonuçlarına dayanarak Karsantı Formasyonu`nun, incelenen bölge için geçerli, tortullaşma modeli, ve paleocoğrafîk evrimi saptanmıştır. Bu modele göre Karsantı Formasyonu otoklon kumlu-çamurlu istifinin Sığ Denizel; alt-orta ve orta-üst kesimlerinde görülen yerel kömür içerikli allokton karbonatlı seviyelerin ise lagüner ve/veya fluvial ortamlarda çökeldiği kakıl edilmiştir. İnceleme alanında yapılmış sedimanter petrolojik çalışmaların sonuçlan, Karsantı arenitleri detritik malzemesinin kuzeydeki bazik-ultrabazik kayaçlarca zengin Ur provenanstan türediğinı (Toros OfiyolİLİk Yitilme Karmaşığı); diğer sedimantolojik veriler ise Karsant stratigrafik istifinin yay-hendek bölgesi, yakın, çevresinde çökeldiği ihtimalini ortaya koymuştur.

 • Karsantı Bölgesi

 • Kumtaşları

 • Sedimantoloji

 • Petrofasiyesler

 • ABACI, Ş., YURTMEN,, S. GÖKÇEN» SX.. KAFUR, S ve, ÇAVUŞGÎVV..S...,, 1985 Kanattı Bölgesi (Kuzey Adana) Genç. Tersiyer istifi knmtaglaıuun kü mmeralojisi: II. Ulusal `Kil Simpozyamiı Bildirileri, Hacettepe Oniyersitesi Ankara, 24-27 Eylül, 1-12.

 • ABACI,, Ş., 1986,. Çukurova. Baseni Karsanü Yömsi Genç Tersiyer İstifimin kil mineralojisi: Çukurova Üniversitesi» Fen. Bilimleri Einst» Mästet Tezi» No. 94, 60 s., 2 Ek, Balcalı/Adana

 • ANDEL, VAN TJF.H..» 1958, Origin mâ classification of Creîaceous Paleoeene and ^Eocene sandstone of Western Venezuela; A,Aİ».G. BulL, 42» 734-763.

 • ATAMAN, G... ve. GÖKÇEN, S.L., 1975`, Etetennmatioıı of source and. paleoclimate from, the comparison of grain and clay fractions, in sandstones; a case study: Sedimentary Geology, 13, 81407.

 • BtNGÖL, A.Rt 197%, Petrologie du Massif OpMoltique de Po- :zantı-Karsantı (Tmras Çilden, Turquie), Etude de la Partie Orientale, Thèse de`Spécialité, Üniv. Strasbourg, 227 s.

 • BLATT, IL, MtöDLETON, G. ve MURRAY, R.t 1972, Origin -of sedimentary nocks:: Prentice-Haü, New Jersey t 634 s.

 • BLATT H„ 1982, Sedimentary Petrology- W,H, Freeman and Company, England, 400 s

 • BLUMENTHAL, M., 1952, Dis, Taurische Hocgebirge des Âladağ never© Forschungen zu seiner Geographie Stratigraphie und Tektonik: M.T.A, Enst., Seri D, No, 6, 136 s, Ankara,

 • COLLmSON, J,D, ve THOMPSON, D.B„ 1982. Sedimentary structures! George Allen and Unwin, London, 194 s

 • ÇABUK, t, AKIN, A.K, ve AÇAN, S,, 1977, ÇanakpmanKızılyüksek, Kavastk-Doruçah krom ocaklan ve çevresine ait rapor: M.T.A, Enst., Der, No, - M-320, 121 s, (yayınlanmamış), Ankara,

 • ÇAKIR, Ü,, 1978. Petrologie du Massif de Pozantı-Karsantı (Taurus Cüieien, Turquie) Etude de la Partie Centrale: Thèse Doctorat dTngenieur, Univ. Strasbourg, 251 s,

 • ÇATAKLÏ, A.Ş,, 1983, Assemblage ophiolitique et roches assodees de la partie occidentale du massif de PozantiKarsanu (Taurus Cilicien, Turquie)- These d`Etat, Univ, de Nancy I, Lab Petrologie, 760 s,

 • DİCKDMSÖN, W,R, ve SUCZEK, C,A,f 1979. Plate tectonics and sandstone eompositions:A,A.P,G, Bull,, 66, 2164-2182,

 • DlCKÎNSQN,W,R.,1982, Composition of sandstones in circumpaçific subduction complexes and Fore-Arc Bassins : À,A,P.G,BulL, 66-121-137

 • FOLK, R,L, ve WARD, W,C„ 1957, Brazos river bar, A study m the significance of grain size parameters,- Jour, Sedimentary Petrology, 27, 3-26

 • FOLK, R,L,, 1968, Petrology of sedimentary rocks: HemphiU`s Austin Texas, 170 s

 • FLOYD, P,A,, KELLmc, G,, GÖKÇEN, S.L, and GÖKÇEN, N., 1986, Trace element geochemistry and tectonics environment of volcanic rocks from the Misis Melanga, Adana, Southern Turkey* Contri, Mineral, Petrol,, (In Press),

 • GÖKÇEN^, ve GÜNDOĞDU, M.N., 1983, DenizH-Muğla Neojeninin Kil mineralojisi, I. Ulusal Kil Sempozyumu Bildirileri, Ç,Ü, Adana, 21-26 Şubat,

 • GÖKÇEN, S.L., 1972, Keşan bölgesi kumtaşlannm yapısal/ dokusal özellikleri ve bölgenin sedimanter fasiyesleri: Hacettepe Fen Müh, Bilim, Derg., 2, 50-68

 • GÖKÇEN,S,L,, 1981, Zara-Hafik güneyindeki paleojen istifinin sedimantolojisi ve pâleoçografik evrimi .`Yerbilimleri 8 1-26.

 • GÖKÇEN, S.L, KELIİNG, G,, GÖKÇEN, N, ve FLOYD, P.A„ 1986a Çukurova Baseni Misis Karmaşığı tektonosedimanter birimlerinin stratigrafisi: Türkiye jeoloji Kurultayı Bildiri Özetleri, Ankara, 54-55,

 • GÖKÇEN, S,L„ KELÜHG, G,, GÖKÇEN, N, ve FLOYD, P.A,, 19S6b, Çukurova Baseni Misis Karmaşığının straügrtfik ve Tektonik evrimi: Yerbilimleri, 13 (Baskıda)

 • GÖRÜRf N., 1979, Karaisalı kirectaıımn (Miyosen) sedimantolojisi: T,J,K, Bülteni, 22, 227-232,

 • GÜRBÜZ, K, ve GÖKÇEN, S,L, ve GÖKÇEN, N,, 1985, Some stratigraphical Adana Basin-SouthemTurkey: VlC`th Congress of the Regional Commitee on Mediterranean Neogene Stratigraphy, Budapest, 15-22 September, 238-240,

 • ÎLHAN, E.t 1976, Türkiye Jeolojisi: Nuray Matbaası, 239 .t., Ankara

 • JACKSON, M.L„ 1969, Soil Chemical Analysis, Advanced Course, Published by the author. Department of soil science, University of Wisconsin, 895 s, ModisonU.S.A,

 • KAPUR, S,, GÖKÇEN, S,L,, ve YAMAN, S,, 1984, CaHche formations in the Late Tertiary Adana - Turkey ; IAS 5`th Europ, Mtg., Abst,, 1, 230-231, Marseille-France,

 • LEEDER, M.R,, 1982, Sedimentology; Pro ess and Product; George AUen and Unwin Publ, Ltd,, 344 s, London,

 • METZ, K„ 1939, Beitrage zue géologie des Kilikisçhen Taurus in gebiete des Alada|: Sitz, Ber. Ak, Wiss, Wien Abst, 1, 148, 7-10,

 • METZ, K., 1956, Ein beitragzar kenntnis des gebirgsbaues von Aladağ une Karanfilda| und ihres Westrandes (Kizükisher Taurus); M.T.A, Enst, Bull., 48, 68=78,

 • MİALL, A,D„ 1985, Principles of sedimentary basin analysisSpringer-Verlag, 490 s., New York,

 • NORMAN, T,N,, 1972. Ankara»Yahşman bölgesinin Üst KretaseAlt Tersiyer istifinin stratigrafisi: TJ.K, Bülteni» 15; 2 180-276,

 • OKADA, H,, 1971. Classification of sandstone; Analysis and proposal: The Journal of Geology, 79, 509=525

 • OVALIÖĞLU, R,, 1963, Die chromerzlagerstatten von Pozantı Reviers und ihre ophiolitischen Muttergestine: M,TA, Enst, No, 114, 35 s., Ankara,

 • PETTUOHN, F,J„ POTTER, RE, ve SÎEVER, R.f 1968, Geology of sand and sandstone: Springer Verlag, 618 s Heidelberg

 • POTTER, P,E, ve PETTUOHN, F,J., 1963. Paleocurrent and bask analysis: Gottingen and Heidelberg, Springer Verlag, Berlin, 296 s,

 • SCHMIDT, G,C, 1961, Vn, Adtna Petrol bölgesinin stratigrafik nomenklatörü; Petrol Dairesi Bülteni, Ankara, 6, 47^63,

 • SINGER, A,, 1984, TTie Plaeoclimatic interpretation of clay minerals in sediment-a review- Earth-Sci, Rew. 21 251- 293,

 • TEKELİ, O„ AKSAY, A,, ÜRGÜN, M,B. ve IŞIK, A., 1983, Geology of the Âlâdağ Mountains: Geology of the Taurus Belt, International Symposium, 26-29, September Ankara, 1453458.

 • TERNEK, Z,, 1953, Mersüı-Tarsus kuzey bölgesinin jeolojisi, M,T,A, Dergisi, 44-45, 18-62,

 • TERNEK, Z,, 1917, Adana Baseni Alt Miyosen (Burdigaliyen) formasyonlan, diğer formasyonlarla ilişkisi ve petrol olanakları: M,T,A, Dergisi, 49, 60-80,

 • TRAVÎS, R.D,, 1970, Nomenclature for sedimentary rocksA.A,P,G, Bull,, 54, 1095-1107.

 • YETİŞ, C„ DEM1RKOL, C, ve KEREY, E,, 1986, Adana Havzası Kuzgun Formasyonunun (Üst Miyosen) fasiyes ve ortamsal nitelikleri; T,J.K, Bülteni, 29, 81-96,

 • YURTMEN, S,, 1986, Çukurova Baseni Karsantı yöresi kırıntılı kayaçlannın petrografik ve petrolojik özellikleri; Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enst, Master Tezi, No, 95, 82 s,, 2 Ek, Balcaü/Adanä.

 • Batı Anadolu`da Manisa-Balıkesir Arasındaki Tersiyer Yaşlı Yalancı Bazaltların Özellikleri
  Tuncay Ercan Ahmet Türkecan Bülent Can Erdoğdu Günay Ali Çevikbaş Müslüm Ateş
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ : Batı Anadolu`da Manisa,Balıkesir merkezleri arasında, yaklaşık 9000 km`lik bir .alanda yüzlekler veren Tersiyer yaşlı bazik, volkanitlerin 5 farklı, evrede oluştukları saptanmiş ve petrokimyasal çalışmalar yapılarak, kökensel. yorumlara gidilmiştir. Arazi gözlemleri, ile tamamen bazalt görünümlü olan bu volkanik kayaçların. bir kısmının, petrografik ve jeokimyasal incelemelerle gerçekte bazalt olmayıp, kalkalkalen kuvars: latit ve andezit türde volcanitler oldukları ortaya çıkmış ve "Yalancı Bazalt" olarak; adlandırılmışlardır. Balı Anadolu`da, özel bir volkanik grap meydana gelinen bu yalancı bazaltların oluşumları için bir manto-kabuk. ilişkisinin, varlığı benimsenmiş olup, Üst Oligosen`den itibaren yalancı bazaltları oluşturan` kabuk ve manto karışımı, melez magma, daha sonra kabuk malzemesinin tükenmesi ile» Pliyosen`den itibaren manto irinli, gerçek alkali bazaltik volkanitleri oluşturmaya başlamıştır., Bölgede daha önce çalışan araştırıcılar tarafından "Bazalt" olarak tanımlanan, ve formasyon adla m alan yapılan bazı volkanik kayaçlarda, yeni çalışmaların yapılmalarının ve formasyon adlamalarının da düzeltilmelerinin gereği, ortaya çıkmış bulunmaktadır.

 • Batı Anadolu

 • Manisa-Balıkesir

 • Yalancı Bazaltlar

 • Petrokimyasal

 • AKYÜREK, B, ve SOYSAL, Ş., 1978, Kırkağaç-Soma (Manisa), Savaftepe-Korueu-Ayvalık (Balıkesir) ve Bergama (îzmir) civarının jeolojisi : MTA Rap, No. 6452 (Yayınlanmamış).

 • AKYÜREK, B. ve SOYSAL, Y„ 1983f Biga yarımadası güneyinin (Savaştepe-Kırkağaç - Bergama - Ayvalık) teme jeoloji özellikleri: MTA Derg, 95/96, I-İ2,

 • BEND A, L„ nWOCENTI, F„ MAZZÜOLt, R„ RADÎCATİ, F., ve STEFFENS, P., 1974, Stratigraphie and radiomelxie data of the Neogene in Northwest Turkey: Z. Deutsch, GeoL Ges., 125, 183-193

 • BORSÎ, S„, FERRARA, G„ ÎNNOCENTÎ, F„ ve MAZZUOLl, R„ 1972, Geochronology and petrology of recent volcanics in the eastern Aegean sea: Bull. Volcan., 36/I, 73-496

 • COX., K.G., BELL, J.D., ve PANKHURST, R.J., 1979, The interpretation of igneous rocks: George Allen and Unwin Ltd,, London,, 540s,

 • ÇOĞULU, E., 1976, Petrografi ve petroloji, Cilt IMagmatizma: ÎTÜ Yayını, HE, İstanbul,

 • DORA, ք 1967, EZER GÜNGÖR`e ait kurşun ruhsat sahasmm (Maden adası, Ayvalık) metalojenik ve jeolojik raporu: MTA Rap. No. (Yayınlanmamış).

 • DORA, ք ve SAVAŞÇIN, Y., 1982, Alibey-Maden ada» lan (Ayvalık) bölgesi magmatizması:Tübitak 7. Bilim Kongresi Yerbilimleri Seksiyonu Tebliğler Kitabı, 11-35

 • DEWEY, J.F., ve ŞENGÖR, Â,M,C,f 1979, Aegean and - surrounding regions; complex multiplate and continuum tectonics in a eovergent zone: Geol, Soc, Amer, Bull,, 90, 84-92.

 • ERCAN, T,, 1979, Batı Anadolu, Trakya ve Ege adalarındaki Senozoyik volkanizması : Jeoloji Mühendisliği Derg,, 10, 117-137,

 • ERCAN, T,, 1981, Batı Anadolu Tersiyer volkanitleri ve Bodrum yarımadasındaki volkanizmanm durumu: İstanbul Yerbilimleri Derg,, 2/3-4, 263-282,

 • ERCAN, T,, 1982, Kula yöresinin jeolojisi ve volkanitlerin petrolojisi: Istanbul Yerbilimleri Derg,, 3, 77- 124.

 • ERCAN, T. ve GÜNAY, E., 1984, Kuzeybatı Anadolu, Trakya ve Ege adalarındaki Öligo-Miyosen yaşlı volkanizmanm gözden geçirilişi: Onuncu yıl Türkiye Jeoloji Kurultayı Tebliğler Kitabı (Baskıda),

 • ERCAN, T,, TÜRKECAN, A,, GÜNAY, E,, ÇEVÎKBAŞ, A,, ATEŞ, M,, CAN. B, ve ERKAN, M,, 1984 a, Dİkİli-Çandarlı-Bergama (îzmir) ve Ayvalık-EdremitKorucu (Balıkesir) yörelerinin jeolojisi ve magmatik kayaçiann petrolojisi: MTA Rap,No, 7601 (Yayınlanmamış),

 • ERCAN, T., GÜNAY, E,, ÇEVÎKBAŞ, A,, ATEŞ, M., KÜÇÜKAYMAN, A., CAN, B. ve ERKAN, M,, 1984 b, Bigadiç çevresinin (Balıkesir) jeolojisi, magmatik kayaçlann petrolojisi ve kökensel yorumu: MTA Rap,No,76ÖÖ (Yayınlanmamış)

 • ERCAN, T., GÜNÂY, E, ve TÜRKECAN, A,, 1984 c, Edremît-Korucu yöresinin (Balıkesir) Tersiyer stratigrafisi, magmatik kayaçların petrolojisi ve kökensel yorumu: Türkiye JeoLKurJBüU, 27/1, 21-30.

 • ERCAN, T, TÜRKECAN, A., AKYÜREK, B., GÜNAY, E., ÇEVÎKBAŞ, A., ATEŞ M., CAN B., ERKAN, M,, ve OZKÎRIŞÇÎ, C, 1984 d, DİkİHBergama,Çandarlı (Batı Anadolu) yöresinin jeolojisi ve magmatik kayaçlarm petrolojisi: Jeoloji Mühendisliği Derg,, 20,, 47-60,

 • ERCAN, T,, GÜNAY, E,, ÇEVÎKBAŞ, A., ATEŞ, M., CAN, B,, ERKAN, M. ve KÜÇÜKAYMAN, A,, 1984 e, Bigadiç çevresindeki volkanik kay açların petrolojisi: Onuncu Yıl Türkiye Jeoloji Kurultayı Tebliğler Kitabı (Baskıda),

 • ERCAN T., GÜNAY, E, ve SAVÂŞÇm, Y,, 1984 f, Simav ve çevresindeki Senozoyik yaşlı volkanizmanm bölgesel yorumlanması: MTA Derg., 97/98, 86^ 101,

 • ERCAN, T, SATIR, M., KREUZER, H., TÜRKECAN A„ GÜNAY, E„ ÇEVÎKBAŞ, A., Af EŞ, M,, ve CAN, B,, 1985-a, Batı Anadolu`daki volkanik kayaçlarda yeni yapılan kimyasal analizlerin, 87Sr/86Sr ölçümlerinin ve radyometrik yaş belirlemelerinin yorumu:. Türkiye Jeoloji Kurultayı 1985 Bildiri Özetleri Kitabı, 34,

 • ERCAN, T.SATIR, M„ KREUZER, H„ TÜRKECAN, A., GÜNÂY, E,, ÇEVÎKTAŞ, A,, ATEŞ, M. ve CAN, B,, 1985-b, Batı Anadolu Senozoyik volkanitle« rine ait yeni kimyasal, İzotopik ve radyometrik verilerin yorumu: Türkiye Jeol.Kur.Bült, (Baskıda),

 • GOTTINI,, 1968, Serial ehareeter of üıe volcanic rocks of Pantelleria: Bull. Volcan. 39/3f 818-827,

 • GOTTINI, V., 1969, The TiO2 frequency in volcanic in rocks: Geol.Rdse., 57, 930-935.

 • IRVmE, T.N. ve BARAGAR, W.R.Â., 1971, A guide to the chemical classification of the common volcanic rocks: CanJour.Earth.Seien,, 8, 523-548,

 • KAYA, O., 1979, Orta doğu Ege çöküntüsünün (Neojen) stratigrafisi ve tektoniği: Türkiye JeoLKur.Bült,, 22, 35-58.

 • KAYA, O. ve SAVAŞÇIN, Y,, 1981, Pettoloğİc signifia cance of the Miocene volcanic rocks in Menemen, West Anatolia: Aegean Earth Sciences, I, 45-58,

 • KRUSHENSKY, R.D., 1976, Neogene calc-alkaline extrusive and intrusive rocks öf Karalar-Yeşiller area, Northwest Anatolia, Turkey: Bull. Volcan., 40, 336-360,

 • MCDONALD, O.A. ve KATSURA, J., 1964, Chemical composition of Hawaiian lavas: Journal of Petrology, 5, 82433,

 • MIDDLEMOST» E.A.K., 1975, The basalt clan: Earth Science Reviews, H, 337-364,

 • NÖCKOLDS, Sit, 1954, Average chemical compositions of some igneous rocksm: Qeol.SocAmer.BulL, 65, 1007-1032

 • ÖNGÜR, T,, 1972, Dikili-Bergama jeotermal enerji araştırma sahasına ilişkin jeoloji raporu: MTA Rap.No, 5444, (Yaymlanmamış),

 • PECERILLQ, A,, ve TAYLOR, J.R., 1976, Geochemistry of Eocene calcalkaline volcanic rocks from Kastamonu aera, Northern Turkey: Contr, Mineral. Petrol., 68, 63-81.

 • RTTTMANN, A, 1962, Volcanoes and their activity: John Wiley arid sons, London, 350 s.

 • SAVAŞÇA, Y., 1974, Batı Anadolu andezit ve bazalt jenezi sorununa katkılar: Türkiye JeoLKur.Bült,, 17/ 1, 87-172,

 • SAVAŞÇIN, Y,, 1975, Foça yöresi volkanik kayaçlarmdan sağlanan ilk petroegrafik jeokimyasal sonuçlar: Tübitak 5, Bilim Kong, Yerbilimleri Seksiyonu Tebliğler Kitabı, 273-289,

 • SAVAŞÇIN, Y,, DORA, ք 1977, Foça-Menemen yöresi volkanitlerinde piroksenlerin yayıhmı ve kristal lografik değerleri: Türkiye JeoLKurJBült., 20, 21- 26,

 • SAVAŞÇINA, 1978, Foça-Urla Neoyen volkanitlermin mineralojik-jeokimyasâl incelenmesi ve kökensel yorumu: Doçentlik tezi, Ege Üniv, Yerbilimleri Fak,, izmir

 • SAVAŞÇm, Y,, ve DORA, ք 1979, An abroach to the young magmatic evolution of Western Anatolia: Fortsch.Min., 57/1, 132433

 • STRECKEISEN, A., 1976, To each plutonic rock its poper name: Earüı Science Reviews, 12, 1-33,

 • ŞENGÖR, AM.C, 1978, Über die angeblich primäre vertmikaltêktonik im Aegeaisraum: N.Jb.Geol. PalaeontMh., II, 698-703.

 • ŞENGÖR,A.M.C., 1980, Türkiye neotektoniğinin esaslan: Türkiye JeoLKur. Yayını, 405, Ankara.

 • ŞENGÖR, A.M.C. ve YILMAZ, Y., 1981, Tethyan evolu» tion of Turkey, A plate tectonic approach: Tectonophysics, 75, 181=24L

 • TAYLOR, S.R., 1969, Trace element chemistry of andésites and associated calcalkaline rocks: Proceedings of the Andésite Conference, Oregon DeptOeoL MmeraLInd,Bull., 55-63,

 • WU LIREN, YUANCHAO, S., MANGSEN, Z., ivTOIGZHE, Z., DAHE, X,, ZHENHUA, L., SIKUN,. F., KEQIN, X., ve HUICHU, R., 1983, Progress üı researches on volcanology and chemistry of the EarA`s interior in China: XVIH, General ^sembly of IUGG, Hamburg, Almanya

 • YILMAZ, î., 1977, Bigadiç bölgesi bazaltik volkaniz= masınm mutlak yaşı: Tübitak Doğa Bilim Dergisi, 1/6, 210=212.

 • Adıyaman (Güneydoğu Anadolu) Yöresinde Omphalocyclus Macroporus-Orbitoides Medius Biyozonun Stratigrafik Konumu
  Engin Meriç İzver Tansel
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ: Maestrihtiyen katı, bilindiği üzere bentik foraminiferde ile iki, planklik foraminiferlerle ise üç kromozona ayrılmaktadır. Öte yandan,, Omphaİocyclus macroporus - Orbitoides médius bïyozonuna günümüze dek Üst Maestrihliyen`de yer verilmiştir. Oysa planktik foraminiferler ile karşılaştırıldığında, bu zonan Oıta-Ost Maestrihtiyen`e eşdeğer olduğa gözlenmektedir. Bu durum, çalışmamızda kanıtlarıyla açıklanmaktadır.

 • Adıyaman

 • Omphaİocyclus Macroporus-Orbitoides Medius Biozone

 • Stratigrafik Konum

 • Güneydoğu Anadolu

 • BQLLÎ, M.H., 1957, The genera Praeglobotruncana, Rotalipora, Globotruncana and Abathomphalus in the Upper Cretaceous of Trinidad: B.W.I., U.S. Nat, Mus,» Bull,, No: 215, 51-60

 • DÎZER, A* veMERÎÇ, E,, 1981, Kuzeybatı Anadolu`da Üst Kretase-Paleosen biyostratigrafisi: M,T,A, Enstitüsü Dergi= si, Sayı 95-96, 149-163, Ankara

 • EL-NAGGAR, Z*Rif 1966, Stratigraphy and planktonic foraminifera of the Upper Cretaceous-Lower Tertiary succession in the Esna-Idfu Region, Nile Valley, Egypt: U,A,R,. Bull. British, Mus. (Nat. Hist.), Geol., 2, 1-291.

 • MERİÇ» E.t 1965» Kahta «Nemrut dağı arasındaki bölgenin jeolojik ve paleontolojik etüdü: İst, Üniv, Fen Fak* Mecm,, Seri B/Cilt 30t No: 1-2, 55-107

 • MERlÇ,E.,1967,Türkiyedeki baa Loftusiidae ve Orbitoididaeler hakkmdaıîsLÜn.Fen FaksMecmä ,Seri B.Cilt 32,No:l-2 1-58

 • MERİÇ, E., 1986, Güneydoğu Anadolu Bölgesi Üst KretasePaleosen-Alt Eosen yaşlı çökellerîn paleontolojik değerlendirilmesi ve biyostratigrafik verilerinsağlanması, 1-177, T.P.A.O» Arşivi, Rapor No: 2193

 • MERİÇ, E., OKTAY, F.Y., TOKER, V., TANSEL, t ve DURU, M,t 1987, Adıyaman yöresi Üst Kretase-Eosen istifinin sedimenter jeolojisi ve biyostratigrafisi (foraminifer, nannoplankton ve ostrakod)* T.J.K. Bült. (Baskıda)

 • NEUMANN, M,f 1958, Revision des Orbitoididés du Crétacé et de l`Eocène en Aquitaine Occidentale: Mém, Soc, Géol. France, No: 83, 1-174,

 • ROBASZYNSKl, F., CARON, M., GONZALES DONOSO, J.M., WONDERS, A, A.M., 1983, Atlas of Late Cretaceous Globotruncanids: Revue de Micfopal.,26 (3-4), 145=305

 • TANSEL» !.. 1980, Nallıhan ve dolayının biyostratigrafi incelemesi: Yerbilimleri, 5-6, 31-47, Ankara.

 • TOKER, V., 1979, Haymana yöresi (GB Ankara) Üst Kretase planktonik Foraminiferalan ve biyostratigrafi incelemesi: T.JX Bült., 22(1), 121-134.

 • TOKER, V,, 1980, Haymana yöresi (GB Ankara) Nannoplankton biyostrstigrafiii: T.J.K, Bült., 23(2), 165478,

 • Karadeniz`in Güncel Çökellerinin Jeokimyası
  Namik Çağatay Taner Saltoğlu Abdullah Gedik
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ : Karadeniz`de yaklaşık, son 30.000 yılda çökelen, kokolit,, sapıopel ve lotit birimlerinin jeokimyası, Karadeniz`in kendine özgü* morfolojik. » jeolojik, biyolojik ve kimyasal özellikleri ile denetlenmiştir., Karadeniz çökellerindeki iz elementler,,, istatistiksel dağılımlarında çok değişik birimdeki bollukları ve alansal dağılım özellikleri açısından `"iç kökenli" (ratigenic) ve `"dış kökenli"1 (aUogenic) olmak; üzere, iki grupta toplanır« Basen içinde, çökellerle eşzamanlı olarak oluşan minerallere ve -organik maddeye bağlı» Mo» Co, U, B, Ni, Co.,, V ve Ba gibi iç kökenli elementler,,, organik, madde ve demir •sulfidleroe zengin, sapropel biriminde, diğer birimlerdekine göre: daha `bol bulunur. Be elementler, çökelme hızının genel olarak düşük olduğu derin dizliklere doğru artan değerler gösterirler. Öte yandan lutit birimi». Ti.,, Zr ve C:r gibi daha çok kırıntı minerallere, bağlı dış kökenli, elementler olaıak göz0ken V ve Ni; kokolt ve lutil biitimin.de; dış kökenli, elementlere özgü dağılım, biçimi sunarlar. Diğer iki birime göre biyolojik kökenli olarak yüksek Ca ve: Sr içeren kokolit birimi; ayrıca sapıopel biriminden daha yüksek Si(>2* AI2O3 ve TIO2 içeriğine sahiptir. Karadeniz`in güncel çökellerinin ortalama, bileşimi derindeniz, çökellerinin bileşimine göre Co, Ni, Co, Ba, Mn ve V yönünden çok. fakirdir. Ortalama bir şeyi bileşimine genelde, bir benzerlik sunmasına karşın, Karadeniz çökelleri, şeyi veya .siyah şeyi bileşimine göre daha yüksek. Ca, daha düşük V, Pb, Co, Ba. ve Y içerirler.

 • Karadeniz

 • Güncel Çökeller

 • Jeokimya

 • Morfoloji

 • AGAMIROV, S.SH., 1963 a, Precipitation of umdum in the bottom of the Black Sea: Geochemistry International, 1, 104-106.

 • AGAMIROV, S.SH., 1963 b, Geochemical balance of the radioactive, elements in ine Black Sea Basin: Geochemistry International, 6, 630-633.

 • AKSARAY» F., 1978», Karadeniz şelfinin yapısı:: TBrlriye 4. Petrol Kongres

 • ARMANDS, G., 1972», Geocfaemical studies of unumun, molybdenum and vanadium in a Swedish alum shale: Stockholm Contrib. GeoL, 27, 148 s.

 • BATURIN, G.N.» 1973, Uranium and sédimentation in Black and Azov Seas: liitologiya; Polemye Iskopaemye: 5, 21-32

 • BATURIN, G..M, ve KOCHENOV, A.Y.,, 196$, Relation between some rare: metals and organic material in marine .sediments; Ooeanology, 7 (6), 792-809.

 • BATURIN» CM, KOCHENOV, A.V., ve KOVALEVA. S.A., 1965» Some features of uranium distribution in Black Sea water: DoMady AkadL Nauk SSR, 166,,, 172-174

 • BELL» R.T., 1978.» Uranium in black shales- a review- MM. Kimbedey (ed.)i Short Course in Uranium Deposits» Mineralogical Association of Canada» Toronto» S... 307-329

 • BURGER» K,, 1953, .Mikra-Elementaramalyse. Industrieverfahren zur Bestimmung von `Kohlenstoff und Wasserstoff.. W..C. Heraeus GMBH... ABT1 Hektrowaeime, Hanau.

 • ÇAĞATAY» It, 1983, Karadeniz`in güncel çekellerinde değişik uranyum analiz ve çözümleme yöntemlerinin karşılaftonfraiasi: TXK.. Bülteni, 26» 187-196

 • ÇAĞATAY, M., SALTOÖLU, T.. GEEflK, A.,.,» 1986, Kara.de.niz güncel çökellerinin jeokimyası: MTA rapor no 7844 s,.. 1.4-34,

 • DEGENS* EX, KHOO, F.. ve MtCHALEÎS» W.t 1977, Uranium anomaly in Black Sea: Nature, 269, 566-569..

 • DEGENS, EX, ve ROSS» D.A... (Ed)., 1974» The Black SeaGeology, Chemistry, and Biology: AAPG Memoir 20, 633 s.

 • DEUSER, W.G., 1974» Evolution of. anoxie conditions in Black Sea during Hoiocene: Degens, EX. ¥e Rosa» D.A. (ed), 133-136.

 • FLOROVSKAYA, ¥.N., ve GURSKtY, YÜ. N.. 1.966 Qigmk material in deep-water sediments; of Black Sea: Geochemistry, 3(1), 78-83

 • GEDİK, A.., SALT0ÖLU, T. ve KAPLAM, H.., Karadeniz gfncel çekelleri, ve uranyum içerikleri: M.T.A. Enstitüsü, Dergisi 92, 97-119,

 • GLAGOLEVA, MA., 1961, Regularities in distribution of chemical dements In modem sediments of the Black Sea: Am. GeoL Inst., 135 (1-6)

 • GREEN, J...» 1959, Geochemical table of the elements of İ959: GeoL Soc. America BulL. 70 (9). 11274183,.

 • GUNDLAGH. H ve MARCHtG, ¥. , 1.982, Ocean floor metalliferous sediments two possibilities for genesis: Amstntz ¥.., d. (ed), öre Genesis the, Stole of the Art, S. 200-210» Springer-Verlag.

 • HIRST, D.M.» 1974, Geochemistry of sediments from eleven. Black Sea cores: Degens» E.T. ve Ross,, D..A. (ed), 430- 455.

 • HUNT, XM.,1974, Hydrocarbon, geochemistry of Black Sea: Degees, EX vc Ross, D.A. (ed.) 499-504,

 • KOCHENOV, A..V., BATURİN, G.N.., KOVALEVA, S.A...,,, EMEL`YANOV, E.M.. ve SHlMKUS, K.M., 1965, Uranium and organic matter in the Sediments of the Black and Mediterranean Seas: Geochemistry, 3, 302-313.

 • KOCHENOV, A/V, KOROLEV, K.G., DUBİNCHUK, V.T. ve MEDVEDEV, YÜ.L., 1977, Experimental data on the conditions of precipitation of uranium from aqueous solutions: Geochemistry International, 14(4), 82-87

 • KOCYZ, F.F., TOMIC, B. ve HECHT, F.. 1957, Zur Geochemie des; wans im ostseefoecken: Geodmnica Açta, 11 (1/2), 86-102.

 • KORNFELD» I.A.,. 1964, Geochemistry of uranyl oxides^ in Devonian marine black shales of North America; Colombo, U. ve Hobsoa, CD. (ed), .Advances in `Organic Geochemistry, Fergamon Press, Oxford, 261-262,

 • MASON, B.t 1966, Principles, of Geochemistry: John Wiley ^and Sons, Toppa& Company; 3. Baslo» 32-9 s.

 • MUIUBR, G. ve STOPPERS, P.., 1974, Mineralogy and petrology of Black Sea sediments: Degens, E.T. ve. Ross, DA. (ed) 2,00-248

 • PEAKS» E.. GASA0RANGE, DJ. ve HOGSON G.W., Î974, Fatty acids, cfalorins, hydrocarbons sterols, and carotenoids from a Black. Sea core;: Degens, E..T. ve Ross, B.A. (ed.) 505-523,

 • PELTOLA, E., i960. On the black schists in tbe Oatokmnpu region, in Eastern Finland: Fini.. Comm. GeoL. Boll., 192

 • PHILIPGHUK, M.F. ve VOLKOV, IX, 1974, Behaviour of molybdenum in processes of sediment formation and dia- : genesis in. Black Sea.:: Degens, E.T. ve Ross, D.A. (ed)

 • TAM SAYI DOSYASI
  PDF Olarak Görüntüle