Jeoloji Münendisliği Dergisi
Jeoloji Mühendisliği Dergisi

Jeoloji Mühendisliği Dergisi

2001 HAZİRAN Cilt 25 Sayı 1
KAPAK
PDF Olarak Görüntüle
KÜNYE
PDF Olarak Görüntüle
İÇİNDEKİLER
PDF Olarak Görüntüle
Istanbul Boğazı Denizaltı Geçişi için Tip Tünel İle Kalkan Tünelin Uygunluğunun Karşılaştırılması
Ömer Aydan
PDF Olarak Görüntüle

ÖZ: İstanbul Boğazında batırma tipi bir`tüp tünelin inşası planlanmaktadır. İnşa edilmesi halinde bu. tünel,dünyanın en derin batırma tipi tüneli olacak ve teknolojik açıdan karşılaşılacak `bir çok problemin çözülmesinigerektirecektir,. Çevre sorunlarının yanı sıra,, statik ve dinamik, yükler altında tünelin Avrupa, yakasındaki Sirkeciyakınlarında çok ciddi duraylılık sorunlarının yaşanması beklenmektedir., Bu yazıda,, önce tünelin, inşa edileceğibölgedeki jeolojik, ve jeoteknik özellikler ile çevresel ve sismik koşullar` özetlemiş, daha. sonra inşaat: alanı, yakınlarında oluşabilecek ve `büyüklüğü 6"yı geçen depremlerde zeminin sıvılaşma olasılığının oldukça yüksek olacağıüzerinde durulmuştur. Değerlendirmeler, planlanan batırma tipi tüp tünelin jeolojik, jeoteknik, çevre, inşaat, sismik ve deniz trafiği, gibi faktörler açısından pek uygun olmadığını göstermektedir. Buna alternatif bir seçenekolarak, kalkan tipi tünelin, daha uygun olup olmayacağı tartışılmış ve batırma tipi tüp tünel ile karşılaştırılmıştır.Öngörülen tüne:! hattı değiştirilmediği sürece, tünelin sıvılaşmaya karşı, dirençli daha derindeki zeminde inşaedilmesi daha uygun olacaktır. Bu durumda tünelin deniz tabanından itibaren örtü tabakasının kalınlığının en aztünel yüksekliğinin iki katı olacak, şekilde: inşa. edilmesi gerekmektedir. Bu tür- bir derinlikte batırma tipi birtünelin inşası mümkün olamayacağına göre, tünelin bugünkü güzergahı değiştirilmediği sürece kalkan tünelininşası en iyi çözüm şekli olacağına kuşku yoktur..

 • İstanbul Boğazı

 • kalkan tünel

 • model deney

 • sarsma masası

 • sıvılaşma

 • tüp tünel

 • Aydan, O.., 1997, Seismic characteristics of Turkish earthquakes.. Turkish. Earthquake: Foundation, TDV/m:97~G07;), 41 pp.

 • Aydan» Ö., 2000.. GPS ölçümlerine dayanılarak Türkiye`nin, yıllık birini deformasyon ve gerilim hızı dağılımı üzerine bir çalışma. Yerbilimleri 22,21-31.

 • Aydan, Ö., and Kumsar, EL,, 1997. Yeni bir sıvılaşma tahmin yöntemi ve uygulamaları. İzmir ve Çevresinin Jeoteknik Sorunları Sempozyumu, İzmir, Bildiri Özleri Kitabı.

 • Aydan, Ö., Sezaki, M., and Yarar, R.t 1996., The seismic characteristics of Turkish Earthquakes. 11th. World Conference on Earthquake Engineering., Acapulco, Mexico, 1-8.

 • Aydan, ö., Ulusay, R., Kumsar, HL, Sönmez, H., and Tuncay, E.., 1998,. A. site investigation of Adana-Ceyhan Earthquake of June 27, 1998. Turkish Earthquake Foundation, TDV/DR 006- 30, 131pp.

 • Aydan, G.., Ulusay, R,, Hasgür, Z., and Taşkın, B., 1999., A site investigation, of Kocaeli Earthquake of August 17, 1999. Turkish Earthquake Foundation, 180pp.

 • Barka, A,A.,, 1997.. Neotectonics of the Marmara region., Active: Tectonics of the Nortwestern Anatolia- The Marmara Poly-Project, 55-87.

 • EJR (East Japan Railway), 1994.. Railway Construction, Design and Planning Manual

 • Gençoglu, S., înan, Ï. ve Güler, H., 1991. Türkiye`nin deprem tehlikesi., Türkiye Jeofizik Mühendisleri. Odası» Ankara.

 • Kamada, M., 2000. Kişisel görüşme., Waseda Üniversitesi, İnşaat. Mühendisliği Bölümü,,, Tokyo, Japonya,

 • MTA» 1973. Geologic and. neotectonic map of Marmara Region.

 • Öztürk, H., 1999., Beykoz (İstanbul-Türkiye) civarının jeolojisi ve İstanbul Boğazı`nın gelişimine bir yaklaşım... İstanbul Üniversitesi Yerbilimleri Dergisi,, Sayı 10.

 • Tezcan, S.S.,1996. Probability analysis of earthquake magnitudes. Turkish Earthquake Foundation, TDV/TR 96-001.

 • Tezcan., S.S.,1999. Comparative study on the 3rd Bosphorus crossing : Submerged `tunnel or suspension bridge. Intnl.. Workshop on Strait Crossing, Oslo, 57-73..

 • Tezcan, S.S. ve Bal,, I.E., 200i. Tüp geçitin. yeri ve sakıncaları.. İnşaat Dünyası, No:213, 10.2-107 veNo:214, 100-106.

 • Ulusay, R.., Aydan, Ö., Kumsar, EL, and Sönmez, H., 2000. Engineering geological characteristics of the 1998 Adana-Ceyhan earthquake with particular emphasis on liquéfaction phenomena and. the role of soil behaviour. Bull.Engineering Geology and the • Aydan, Ö . (2001). Istanbul Boğazı Denizaltı Geçişi için Tip Tünel île Kalkan Tünelin Uygunluğunun Karşılaştırılması . Jeoloji Mühendisliği Dergisi , 23 (1) , 1-17 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jmd/issue/52399/686393

 • Aydan, Ö . Istanbul Boğazı Denizaltı Geçişi için Tip Tünel île Kalkan Tünelin Uygunluğunun Karşılaştırılması. Jeoloji Mühendisliği Dergisi 23 (2001 ): 1-17

 • Bulanık Mantık: Özellikleri ve Süreksizlik Denetimli Bir Şey Duraysızlığına Uygulanması
  Candan Gökçeoğlu Harun Sönmez Murat Ercanoğlu
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ: Bilgisayar destekli tasarım amaçlı mühendislik çalışmaları bir takım mantık sistemleri ve matematiksel uıodeUeri gerektirir. Klasik sayısal analiz yöntemleri sadeleştirilmiş ve sınırlan belirli sistemlerin çözümü için uygunolmasına karşın, karmaşık ve etkileşimli sistemlerin değerlendirilmesinde zaman zaman yetersiz kalabilmektedir, özellikle mühendislik jeolojisinde kayaç ve zeminlerin dayanım parametrelerine bağlı sınıflandırılması ve buparametreler kullanılarak bilgisayar ortamında gerçekleştirilecek bilgi temelli uzmanlık sistemi (knowledgebased expert systems) değerlendirmeleri için uygun nitelikte olan bulanık mantık yaklaşımı bu çalışma kapsamında incelenerek, süreksizlik denetimli bir şev duraysızlığı bulanık mantık yaklaşımı kullanılarak değerlendirilmiştir. Andezitler içerisinde gelişmiş olan kama türü şev duraysızlığının analizi limit-denge yöntemiyleyapıldığında, güvenlik katsayısı 1.24 olarak elde edilmiş» duraysız bîr şev için T den büyük olarak hesaplanan bugüvenlik katsayısının» şev geometrisi, süreksizlik konumları ve özellikle süreksizliklere ilişkin makaslamadayanım parametrelerinin kesin bir şekilde belirlenememesinden kaynaklandığı düşünülmüştür, Bulanık mantık:yaklaşımı île yapılan değerlendirmede ise duraylslık indeksi 0,31 olarak elde edilmiştir. Bu indeks değerine göreşevin duraylılıği "orta*1 derecede olup, kaymaya eğilimlidir. Bu iki sonuç karşılaştırıldığında, bulanık mantık yaklaşımının, yer yer olasılık yaklaşımlarının kullanımı gibi, klasik deterministik analiz yöntemlerini destekleyicibiçimde kullanılmasının yararlı olacağı ortaya çıkmaktadır

 • Bulanık mantık

 • deterministik analiz

 • duraylılık indeksi

 • şev duraysıziığı

 • Baecher, G.B., ve Einstein, H.H., 1978, Slope stability models in pit optimisation. International Proceedings 16 Apcom Symposium.,, Tucson,, AKILSA., 501-512.

 • Bortolan, G. Ve Degani, R.,, 1985. A review of some methods, for ranking, fuzzy subsets,. Fuzzy Sets and. Systems, 15,1-20.

 • Cagnoli,, B., 1998, Fuzzy logic in volcanology. Episodes, 21 (2), 94-96.

 • Caiosso, G., DelGreco, O.., ve Giani, G.P., 1987. Some probabilistic approaches to stability analysis of open pit explorations. In Proceedings of International Symposium on Engineering Geology, Beijing, China, 881-891.

 • Chowdhuty, R.N., 1986. Geomechanics risk model for multiple failures along rock discontinuities., International Journal of Rock Mechanics Mining Science and Geomechanics Abstracts, 23 (5) 337-346.

 • Chowdhury, R.N.. ve Xu, D.W., 1995. Geotechnical system, reliability of slopes.. Reliability Engineering and System. Safety,, 4`/,, i41-151.

 • Deere,.D.U. ve Miller, R,P,? 1966,. Engineering Classification and Index Properties of Intact Rock... U.S. Air Force Laboratory, Technical Report No.AFNL-TR-65-116, Albuquerque, N.M.

 • Dim.it.ru» V. ve Luban, F.„ 1986,. ön some optimisation problems under uncertainty. Fuzzy Sets and Systems, 18, 257-272.,

 • Di Mola, A., Sessa, S., Pedrycz, W., ve Sanchez, E,, 1989., Fuzzy Relation Equations and Their Applications Knowledge Engineering. Klüver Academic Publishers, London, 278s.

 • Dombi, J.,1990. Membership function as an evaluation. Fuzzy Sets and Systems., 35, 1-21.

 • Ercanoğlu, M, 1997. Altındağ (Ankara) yerleşim. bölgesindeki andezitlerde olası şev duraysızlık modellerinin incelenmesi ve duraysızlık haritasının oluşturulması. Yük.. Müh,. Tezi, Hacettepe Üniversitesi,,, Ankara, 83 s., (yayınlanmamış).

 • Gopal, S,;ve Woodcock, C, 1994., Theory and. methods for accuracy assessment of thematic maps using fuzzy sets. Photogrammetric Engineering and Remote Sensing. 60 (2), 181-188,

 • Gökçeoğlu, C, 1997,. Killi, yoğun süreksizlik içeren ve .zayıf kaya kütlelerinin mühendislik sınıflamalarında karşılaşılan güçlüklerin giderilmesine yönelik yaklaşımlar. Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, 214s.(yayınlanmamış).

 • Gökçeoğlu, C, Sönmez, H. ve Ercanoğlu, M.,, 2000. Discontinuity controlled probabilistic slope failure risk maps of the Altındağ (settlement) region in Turkey.. Engineering Geology, 55, 277-296.

 • Grima, NLA. ve Babuska, R., 1999. Fuzzy model for the prediction of unconfined compressive strength of rock samples.. International Journal of Rock Mechanics and Mining Science,,. 36, 339-349.

 • Grima, M.A. ve Verhoef, N.W., 1997, Forecasting of rock trencher performance using a fozzy logic approach. International Journal of Rock Mechanics and Mining Science, 34 (3-4), 707.

 • Hammah, R...E ve Curran, J.H,» 1996, Optimal delineation of joint sets using: a fiizzy clustering algorithm., International Journal of Rock Mechanics, and Mining Science, 35 (4-5), 495- 496,.

 • Heshmaty, B... ve Kandel, A.,, 1985. Fuzzy linear regression and its application to forecasting in uncertain environment Fuzzy Sets and Systems, 15, 159-182.

 • Hoek, E, ve Bray,, X, 1981. Rock Slope Engineering, Inst. Min. Metal., London, 353s.,

 • Hoerger, S.F., ve Young, D..S,, 1987. Predicting loca! rock mass behavior using geostatistics,. In Proceedings of 28th Symposium in Rock Mechanics, Rotterdam, Balkema, 99-106..

 • loang, C.a, Lee,, D.H.. ve Sheu, C, 1992. Mapping slope `failure potential using fuzzy sets., Journal of Geotechnical Engineering,. 118 (3), 475-494.

 • Juang, C.H.., Jhi, Y.Y. ve Lee, D.H., 1998, .Stability analysis of existing slopes considering uncertainly. Engineering Geology, 49,. 111-122,`

 • Kalamaras, G.S., 1.997,, A computer based system for supporting decisions for tunneling in rock under conditions of uncertainty. International Journal of Rock Mechanics and. Mining Science, 34 (3- 4), 588,.,

 • Kaufmann-» A, ve Gupta, MM,, 1988. Fuzzy Mathematical Models In Engineering and Management Science, North-Holland Book Co`,,, Amsterdam, 338s.

 • Krasinska, E. ve Liebhart, A,, 1986. A. note on the precision of linguistic variables for differentiating between some respiratory diseases. Fuzzy Sets and. Systems, 18, 131-142.

 • Lee, CF., Wang, S. ve Huang, Z,, 1999. Evaluation of susceptibility of laminated rock to bendingtoppling `deformation and its application to slope stability study ` for the Longtan Hydropower Project on the Red. Water River, Guangxi, China. Proceedin

 • Leventhal, A.R., Barker, C.S. ve Am.bro.sis, L.P., 1992, Malanjkhve copper project-overview of the geotechnical investigation for optimum mining exploration,. Regional Symposium on Rock Slopes, India, 69-78.

 • Marek, J.M. ve Savely, J.P., 1.978., Probabilistic analysis of plane shear failure mode.. International Proceedings of 19 th US Symposium, on Rock Mechanics, 40-44,

 • Matternicht, G., 1999,. Change detection assessment using fiizzy sets and remotely sensed data: an application of topographic map revision,. ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing. 54,221-233.

 • Miller, S.M., 1983. A statistical method to evaluate homogenity of structural populations. Mathematical Geology, 15(2), 317-328.

 • Moore, D.S., 1.997,, Statistics, Concepts and ` Controversies., W.H. Freeman and Co., New York, 526s.

 • Nguyen, V.U., 1985. Some fiizzy set applications in mining geomechanics. International Journal of Rock Mechanics and Mining Science and Geomechanic Abstracts, 22 (6), 369-379.

 • Sakurai, S. ve Shimizu, N., 1987. Assessment of rock slope stability by fiizzy set theory. ISRM Symposium on Rock Mechanics, A.A. Balkema, 503-506,.

 • Svarovski S.G., 1.987.. Usage of linguistic variable concept for human operator modelling,. Fuzzy Sets and. Systems, 22,107-114.

 • Wang, F., 1990. Improving remote sensing image analysis `through fuzzy information representation. Pbotogrammetric Engineering and Remote ` Sensing.. 56 (8), 1163-1169.

 • Yao, J... ve Farata5 H., 1986,. Probabilistic, treatment of fuzzy events in civil engineering. Journal of Probabilistic Engineering Mechanics, 1(1), 58- 64,.

 • Zadeh, L.A,, 1965. Fuzzy sets., Information and Control,, 8, 338-353.

 • Zadeh, LA., 1971. Quantitative fuzzy semantics. Information of Science, 3, 159-176,.

 • Zadeh,, LA., 1984. Making; computers think like people, IEEE Spectrum, 8, 26-32.

 • Zçttkr, AH., Poisel, R.s Lakovits, B, ve Kastner, W., 1996. Control system, for tunnel boring machines (IBM): A first investigation towards a hybrid control system, International Journal of Rock Mechanics and Mining Science,, 35 (4- . 5), 674...

 • Zimmerman,, HJ., .1978., Fuzzy programming and linear1 programming with several objective functions,. Fuzzy Sets and Systems, 1,44-55. • Gökçeoğlu, C , Sönmez, H , Ercanoğlu, M . (2001). Bulanık Mantık: Özellikleri ve Süreksizlik Denetimli Bir Şey Duraysızhğına Uygulanması . Jeoloji Mühendisliği Dergisi , 23 (1) , 19-32 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jmd/issue/52399/

 • Gökçeoğlu, C , Sönmez, H , Ercanoğlu, M . Bulanık Mantık: Özellikleri ve Süreksizlik Denetimli Bir Şey Duraysızhğına Uygulanması. Jeoloji Mühendisliği Dergisi 23 (2001 ): 19-32

 • Ürdüm Ziglab Barajı Sedimanlarinda Ağır Metal Dağılımı ve Türleşmesi
  Abu Kukati
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ: Ziglab Baraj alanından 31 yüzey sediman örneği toplanarak 9 element için (Pb, Cd, Zn, .Mn, Ni, Cu, Fe, Crve Co) analiz edilmiştir.. Metal ayrımı sıralı ayrımlamaya göre yapılmıştır. Ayrımlamalar a) değiştirilebilir, b)kanbonat, c) Fe/Mn oksitlen d) organik ve e) kalıntı sırasıyla gerçekleştirilmiştir.. Bu ayrımlamaları kullanmanınyararı, metallerin sedimanlerdeki mineralojik tarzlarla bir arada bulunma mekanizmasını dikkate almasıdır.Elementlerin değişimi Pb, Cd ve Zn ve bazı alanlarda Ni dışında izin verilebilir sınırlar içindedir.. .Metallerinçoğu kalıntı kısımda bulunmuştur.. Bu da, bu metallerin başlıca hareketsiz ve biyolojik aktivîteye katılımın endüşük düzeyde olduğunu açıkça göstermektedir, 

 • Ziglab Barajı

 • ağır metal baraj sedimanı

 • kirlilik

 • Abu-Rukah and Ghreafat: Ion chemistry of the Ziglab Dam and. weathering process, A case study, (in press).

 • Ajay, S.O. and Van Loon, G.W. 1989. Studies on redistribution during the analytical fraction of metals in sediments,. The Science of the Total Envi. 87/88, 171-187..

 • Balls, P.W., 1989. The partition of trace metals between dissolved and particulate phase in European coastal water. A compilation of field data and comparison with laboratory studies. Netherlands Journals of Sea Research. 23, 7-14..

 • Boughriet, A, Qudane, B, Fischer,, J.C, Wartei, M, Léman G, 1992. Variability of dissolved. Mn and Zn in the` Seine: Estuary and chemical speciation of these metals in sequential matter,. Water Research 26: 1359-1378.

 • Coetzee, P. P. 1993,. Determination of Speciation of Heavy Metals in Sediments of the Hortbees port: dam by sequential chemical extraction. Water S. Vol. 9. No. 4, PP 291-300.

 • Comber, S. D. N. Gunn, A. M, and Whalley, C. 1995., Comparison of the partition of trace metals in the Humber and Mersey Estuaries, Marine Pollution Bulletin 30, 851 -860.

 • Forstner, U 1980. Cadium in polluted sediments,.. In: Jo Nriagu (Ed) Cadmium in. the envi.. Vol. 1. New York, Wiley interscience, PP 305-363.

 • Hellman, H. 1972,. Definition and Bedeutung des Backgrounds fut unweltschutzbezogene gaswasserkundliche Untersuchungen.. Dstch Gewuessckd mitt 16: 170-174.

 • Joo.es, B, and Turki, A.. 1997. Distribution, and speciation of heavy metals in surfacial sediments from, the Tees Estuary north. - east England.. Marriue Pollution Bulletin Vol. 34 No. 1.0: PP 768-779.,

 • Jordan Valley Authority 1965. Completion report: of Ziglab Dam. .JVA, Govt of Jordan., PP 60-90..

 • Möller,, G. 1979. Schwervetalle in dam sediments des Rheins Verdeungen Seit 1971, Umschau 79 (24): 778-783.,

 • Mte.kim,E,E.U, Ekwe.re,J.J, Ukpong,E.E 1993. Hea.vy metal distribution in sediments from Calabar river, south eastern Nigeria, Env. GeoL 21:237-241..

 • Peterson, W. Wallmann, K, Li, PX, Schoroeder, f and Kanauth, H. D. 1995. Exchange of trace elemnets at the sediment - water1 interface during early diagenesis processes. Marine and Freshwater Research 46: 19-26.

 • Salomons, W. and Forstner,, U.. 1984, Metal ions in hydrocycle, Springer, Berlin.

 • Tessier, A, Campbell» P.G..C, and Bisson,. M..1979. Sequential extraction procedure for the speciation. of particulate trace metals.. Anal. Chem.51: 844-851. • Y., A . (2001). Ürdüm Ziglab Barajı Sedimanlarinda Ağır Metal Dağılımı ve Türleşmesi . Jeoloji Mühendisliği Dergisi , 23 (1) , 33-40 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jmd/issue/52399/686394

 • Y., A . Ürdüm Ziglab Barajı Sedimanlarinda Ağır Metal Dağılımı ve Türleşmesi. Jeoloji Mühendisliği Dergisi 23 (2001 ): 33-40

 • Antalya Traverten Platosu Yeraltısularının Kümeleme ve Faktör Analizi ile Sınıflandırılması
  Ayten Özlem Atilla Tezcan Alparslan Arikan
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ: Antalya Traverten Platosu yeraltı sularına. ait kimyasal ve çevresel izotop verileri "kümeleme" ve `"faktör analizi" istatistiksel yöntemleri kullanılarak değerlendirilmiş ve yeraltı sularının farklılık, ve benzerlikleri, belirlenerekgruplandırılmaları yapılmıştır., Antalya. Traverten Platosu`nda yer alan kaynak ve kuyulardan yağışlı dönemdebelirlenmiş majör iyon (Ca* Mg2, Na+, K+, Cl SO**, HCO3-+CO32-), elektriksel iletkenlik (EC), pH, sıcaklık (T),çözünmüş oksijen (DO), OCX toplam çözünmüş madde miktarı (TDS), kısmi karbondioksit basıncı (PCÖ2), doygunluk indisi (SI) değerleri ile çevresel, izotop içerikleri, kümeleme ve faktör analizi yöntemleri, ile değerlendirilmiştir. Yapılan, değerlendirmeler sonucunda üç farklı grup belirlenmiştir. Bu gruplar, (1.) TravertenPlatosunun üst: kesiminden çıkan ve uzun geçiş süresine sahip olan. kireçtaşı kaynakları ile alt platoda yer alanVarsak (VAR)-Düden başı (DUD) sistemi, (2) Traverten Platosu`nun alt kesiminden çıkan ve kısa geçiş zamanına sahip olan nispeten, genç yeraltısuyu kaynaklan ve (3) yüzey sularından oluşmaktadır. Kümeleme ve faktöranalizi ile yapılan değerlendirmelerin benzer sonuçları verdiği ve: aynı tür gruplamanın her iki yöntem, ile eldeedildiği belirlenmiştir. Ayrıca yapılan değerlendirmeler sonucu alt traverten platosundan boşalan Düden başı kaynağının,, bölgede^ daha önce yapılmış hidrojeolojik etüt çalışmasında, belirlenenin aksine, üst platodan boşalan.Kırkgöz kaynakları ile aynı grupta olduğu saptanmıştır.

 • Antalya

 • faktör analizi

 • hidrojeokimya

 • izotop

 • kümeleme analizi

 • Atilla,, Ö.,,, 1996.. Çok Değişkenli İstatistiksel Analiz Teknikleri Kullanılarak Hidroj eokîmy asal Verilerin Değerlendirilmesi,. Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, Yüksek Mühendislik Tezi, 145 s.

 • Cattel, R.B.,, 1965. Factor Analysis: An. Introduction to Essentials, Biometrics, 21 (1), p. 190-215..

 • Daltan, M. G., Upchurch, S. B., 1978. Interpretation of Hydrochemical Faciès, by Factor Analysis., Ground Water, Vol. 16, No. 4, p. 228-233.

 • Davis,. I... C, 1986. Statistics and Data Analysis in Geology. John Willey & Sons Inc., New York, 646 p.

 • Benizman, C, 1989. Kırkgöz Kaynaklan ve Antalya Traverten Platosunun Hidrojeolojik Etüdü.,. H. Ü. Fen Bil. Ens. Yük. Müh. Tezi, Beytepe, Ankara,, 72,

 • DSİ, 1985., Antalya Kırkgöz Kaynaklan ve Traverten Platosu Hidrojeolojik Etüd. Raporu. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Ankara.

 • Günay, G., Tezcan, L., Ekmekçi, M., Atilla, A. Ö., 1995. Present State and Future Trends of Karst Ground Water Pollution, in Antalya Travertine: Plateau. EC- COST65 Project, National. Report for Turkey, H.Ü-UKAM;-Ankara.

 • Günay, Y,, Bölükbaşı, A.S.,, 1981. Antalya-Elmali- Korkuteli-Bucak Arasındaki Beydağlarının Jeolojisi ve Petrol Olanakları. Teknik. Rapor No: 1566, T.P.A.O Güney Arama Müdürlüğü, Ankau., 71 s. (yayımlanmamış).

 • Günay, Y,, Bölükbaşı, A,.S,., Gözeğer, C, İnançlı, İ., 1979,. Batı Toroslarda Antalya-Isparta-Burdur Arasındaki Alanın Jeolojisi ve Petrol Olanakları, Teknik Rapor No: 1391, T.P.A.O Güney Arama Müdürlüğü, Ankara, 71 s. (yayımlanmamış).

 • Helena, B., Pardo, R., Vega, M., Barrado, E., Fernandez,, J.M., and Fernandez,, L., 2000. Temporal Evolution of Groundwater Composition in an Alluvial Aquifer (Pisuerga River, Spain) by Principal Component Analysis, Wat Res. Vol.. 34, No, 3, pp.807-8

 • Laaksoharfu, M., Skaiman,, C, Skarman, E., 1999.. ` Multivariate Mixing: and Mass Balance (M3) calculations, A New Tool for Decoding Hydrogeochemical Information,, Applied Geochemistry 14, pp. 861-871, Pergamon,, Great Britain.,

 • Lawrence, F. W., Upchurch, S. B., 1982., Identification of Recharge Areas Using Geochemical Factor Analysis. Ground Water, Vol. 20, No., 6, p. 680-687,.

 • Nativ,, R., Günay, G., Hötzl, H..„ Reichert,, B.;„ Solomon, D.K., Tezcan, L, 1999..

 • Poisson,, A., 1978. Recherches Géologiques dans les Taurides Occidentales (Turquie).. These de Docteur Es Sciences,, Universite de Paris-Sud., 795 p.

 • Reeve, A, S., Siegel,, D. L, and Glaser, P. H. 1996, GeocEemical controls on peatland pore water from the Hudson. Bay Lowland: Ä multivariate statistical approach. Journal of Hydrology, 181(1-4): 285-304..

 • Ritzi Jr., R.. W., Wright, S, L., Mann, B., Chen, M., 1993. Analysis of Temporal Variability in. Hydrogeochemical Data Used, for Multivariate Analyses.. Grand Water, Vol. 31, No. 2, p. 221- 229..

 • Robertson,, A., H. F., Woodcock, N. H,, 1982, Sedimentary History of the South-Western Segment of the Mesozoic-Tertiary Antalya Continental Margin, South-Westem Turkey, Eclogae geol, Helv.. 75, p. 517-562,

 • Seyhan, E,, Van De Griend, A. A., Engelen, G. B., 1985. Multivariate Analysis and Interpretation of the: Hydrochemistry of a. Dolomitic Reef Aquifer, Northern Italy.. Water Resources Research, Vol. 21, No.7, p. 1010-1024.

 • Steinhorst, R. K., Williams, R. E., 1985. Discrimination, of Groundwater Sources Using Cluster Analysis, MANOVA, Canonical Analysis and Discriminant Analysis., Water Resources Research, Vol. 21, No.. 8, p. 1149- 1156.

 • Şenel, M., 1984. Discussion .on the Antalya Nappes, in Geology of the Taurus Belt Proceedings. Ö. Tekeli and M.C. Göncüoğİu (Eds..), Proceedings of the International Symposium, on the Geology of the Taurus Belt, 1983,, MTA, Ankara, p. 41-52..

 • Truesdell, A.H., Jones, B.F., 1974., WATEQ, a Computer Program, for Calculating: Chemical Equilibria of Natural Waters,. U.S. Geol... Surv, I. Res., 2, p. 233-248,.

 • Usunoff, E. J., Guzman-Guzman, A., 1989. Multivariate Analysis in Hydrochemistry: An Example of the Use of Factor and Correspondence Analyses. Ground Water, Vol. 27, No. 1, p. 27-34.

 • Williams, K, R, 1982. Statistical Identification of Hydraulic Connections Between the Surface of a Mountain and Internal Mineralized. Sources. Ground Water, Vol. 20, No.. 4, p. 466-478, • Atilla, A , Arıkan, A . (2001). Antalya lîaverten Platosu Yeraltısulannın Kümeleme ve Faktör Analizi ile Sınıflandırılması . Jeoloji Mühendisliği Dergisi , 23 (1) , 41-54 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jmd/issue/52399/686388

 • Atilla, A , Arıkan, A . Antalya lîaverten Platosu Yeraltısulannın Kümeleme ve Faktör Analizi ile Sınıflandırılması. Jeoloji Mühendisliği Dergisi 23 (2001 ): 41-54

 • Fethiye Özel Çevre Koruma Alanı Kara Sularının Kalite Değerlendirimi
  Mehmet Zeki Çamur Mehmet Lütfi Süzen Sedat Doyuran
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ: Fethiye ilçesi ve civarında 266 km kara ve 23 km*" deniz alanını kaplayan özel çevre koruma alanında başlıca Fethiye, Göcek, inlice ve Kavaköy ovaları yer almaktadır. Alandaki yüzey (akarsu ve Koca Göl) ve yeraltı suları Çevre Bakanlığı Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı desteği ile yürütülen proje kapsamında, incelenmiş ve suların hidrokimyasal özellikleri pH, TÇK, EC, Na,, K, Ca» Mg, HCOs, COs, S( Cl, NÖ3 ve NH4 parametreleri `kullanılarak belirlenmiştir., Belirlenen parametreler- ve bu parametrelerden kıta içi su kaynaklan ve sulama suyu kalite: limitleri kullanılarak elde. edilen, suların kalite sınıfları coğrafi bilgi sistemi ortamına, aktarılarakTNT-MIPS yazılım paketi ile yorumlanmıştır,.Çalışma, sonuçlarına göre,, alanın yeraltı suları Mg/Ca/kaeşık-HCCVlı sular olup» ilişkide bulundukları litolojik birimlerin kimyasal içeriğini, yansıtmaktadır. Kıta içi su. kaynaklan TÇK5, Cl, N-NOJ ve SO limitlerine göreyüksek, kaliteli veya az. kirlenmiş yeraltı suyu içeren alan, sulama, suyu SAR, %Na, Cl ve SÖ4 limitlerine göre çok.iyi veya iyi kalitede, EC ve NCh limitlerine göre ise, iyi veya, kullanılabilir kalitede su içermektedir. Kıta içi sukaynaklan ve sulama, suyu. kalite sınıflandırma parametrelerinin kendi içerisinde tümünün eşit ağırlıklı, değerlendirilmesi ile alan için yeraltı suyu kalite haritaları oluşturulmuştur. Bu haritalara göre., yeraltı sularının kıta içisu kaynakları kalite sınıflamasına, göre 4-16 ölçeğinde 4, 5 ve 6 indekslerine girdiği ve sulama, suyu kalite sınıflamasına göre ise, 6-30 ölçeğinde 7, 8, 9, 10 ve 12 indekslerine girdiği belirlenmiştir. Bu sonuçlara göre, alan yeraltı sularının ölçülen parametreler çerçevesinde kaliteli sular` olduğu sonucuna varılmıştır. Alan. içerisinde yer alanKoca Görün suyu ise özellikle Cl, SO4 ve Na iyonlarına göre kirlenmiş sudur., Doğal kirliliğin kaynağı göl suyuna karışan, deniz suyu. ve göl civarındaki sülfatça zengin mineralli sulardır.. Korama bölgesi yeraltı sularında herhangi bi1 kirlilik belirlenmemiş, olmasına karşın., alanda kirlilik oluşturabilecek başlıca, noktasal potansiyel kirlilik.kaynakları olarak çöp döküm alanları, Eti Holding krom işletme tesisleri, gübre deposu ve `krom ve manganezocaktan belirlenmiştir

 • Çevre Koruma Alanı Fethiye

 • Su Kalitesi

 • Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği (SKKY),. 1988, Resmi Gazete. Sayı: 1991.9.

 • Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği (SKKY), 1991, Resmi Gazete,, Sayı: 20748.

 • Tansuğ, Z. ve Öztunah, A,., 1977, Fethiye .ve civarının hidrojeolojik etüd rapora, DSÎ İzmir Bölge Müdürlüğü, 28 sayfa.

 • Tansuğ, Z. ve Öztunah, A,., 1977, Fethiye .ve civarının hidrojeolojik etüd rapora, DSÎ İzmir Bölge Müdürlüğü, 28 sayfa.

 • Tarcan, G. 1989, Urla-lçmeler ve çevresinin jeolojik- hidrojeoloj ik incelemesi, sıcak-soğuk suların jeokimyasal yorumlanması. Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İzmir., • Çamur, M , Süzen, L , Doyuran, V . (2001). Fethiye Özel Çevre Koruma Alanı Kara Sularının Kalite Değeriendîrimi* . Jeoloji Mühendisliği Dergisi , 23 (1) , 55-64 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jmd/issue/52399/686391

 • Çamur, M , Süzen, L , Doyuran, V . Fethiye Özel Çevre Koruma Alanı Kara Sularının Kalite Değeriendîrimi. Jeoloji Mühendisliği Dergisi 23 (2001 ): 55-64

 • Uzaktan Algdamayla Genç Fayların Tayini: Helendale Fay Zonu Örneği (G. California)
  Rahmi Aksoy
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ: Fay aktivitesinin saptanması her sismik koruma programının önemli bir kısmını oluşturur. Bu, mevcut fayların izlerinin belirlenmesiyle başlar. Fay izleri, hava fotoğraflarının yorumu ve yerinde haritalama ile tayinedilir,. Bu çalışmanın amacı hava- fotoğraflarının yorumunda kullanılan fay özelliklerinin bir kataloğunu sunmaktır.Uzaktan algılama, mevcut jeolojik ve jeofizik verilerle birlikte uygulandığında genç görünümlü faylarındeğerlendirilmesinde çalışmaya hız kazandıran ve çalışma maliyetini azaltan bir yöntemdir. Bu yöntem, özellikle fay aktivitesinin saptanmasında mevcut fayların yerlerinin tespitine önemli katkılar sağlar., Potansiyelce aktiffaylar arazide genellikle topoğrafik özellikler veya fay izleri karşısındaki bitki örtüsü kontrastı veya zemin farklılığı ile tanınabilir. Uzaktan algılamayla genç-görünümlü fayların saptanmasında, faylanmanın yarattığı morfolojik öğelerin tanınması önemlidir. Bu morfolojik belirginliklerin başında fay diklikleri, hendekler, dar ve derinçentikler, lineer sırtlar ve vadiler, sedler, çöküntü havzaları, basınç sırtları,, küçük gölcükler, kaynakların diziliminde ve/veya bitki örtüsündeki çizgisellikler,, tepe dibi çukurluklar ve önü kesilmiş ve ötelenmiş dere yataklarıgelir. Bu özelliklerin gelişimi tekrarlanan fay hareketi ve fay boyuncaki çökelme ve erozyon etkilerine bağlıdır,Genç görünümlü fay özelliklerinin korunması ise esas olarak iklime bağlı olup, bunlar kurak iklim bölgelerindeuzun süre korunabilirler.. Uzaktan algılama potansiyelce aktif fayların değerlendirilmesinde uygun bir yöntemioluşturur., Genç fayların uzaktan algılama uygulamasına bir örnek olarak, güney California`nın Mojave Çölü`ndeyer alan Helendale fay zonu,/faylanmanın oluşturduğu topoğrafik Özellikleri belirlemek için, ayrıntılı olarak incelenmiştir

 • Helendale

 • potansiyelce aktif faylar

 • topoğrafik özellikler

 • uzaktan algılama

 • Aksoy, R.,, 1986., Geological and geophysical investigations along the Helendale Fault: Zone in the southern Mojave Desert, California. Unpublished MS-thesis, University of California, Riverside, 86p.

 • Aksoy, R., 1993., The Helendale Fault Zone. Series Progress, in Earthquake Research and Engineering, V.. Andreas (ed.), Vieweg Publishing, Braunschweig/Wiesbaden, v.4, p. 17-29.

 • Bull, W.B., 1980., Tectonic geomorphology of the Mojave Desert. U..S. Geological Survey, Preliminary, Semi-annual Technical report, 188p.,

 • California Division of Mines and Geology, 1976. Active fault mapping and evaluation, program. California Division of Mines and Geology, Special Publication 47, 42p..

 • Clark, M.M., 1984,. Map showing recently active breaks along the San Andreas fault and associated faults between Salton Sea and Whitewater River-Mission Creek, California: U. S. GeologicalSurvey Miscellaneous Investigations Map 1-1483, scale 1:24,000

 • Cimamings, B,, 1976., Theory of plasticity applied, to faulting,. Mojave Desert, southern California: Geological Society of America Bulletin, v. 87, p.720-724.

 • Dibblee» T..W.:, Jr., .,980. Geologic structure of the Mojave Desert: In, Five, D. L.,, and Brown, A.R., eds., Geology and Mineral Wealth of the California Desert, South Coast Geological Society, Santa Ana, p. 69-100,

 • Garfunkel, Z., 1974. Model for the late Cenozoic tectonic history of the Mojave Desert, California, and. its relation to adjacent regions.: Geological Society of America Bulletin, v.. 87, p. 1931-1944,

 • Hart,, E.W., 1977.. Fault hazard zones in California: California Division of Mines and Geology Special Publication 42, 25p..

 • Hewett, D.F,, 1954. A fault map of the Mojave Desert region, R.H. Jahns (ed.), Geology of Southern California: California Division of Mines and Geology Bulletin 170, p.15-18.

 • Hill, MX., 1954,. Tectonics of faulting in southern California, R.H. Jahns (ed.),, Geology of southern California: California Division of Mines and Geology Bulletin, 170, p.5-15.

 • Morton, D.M., Miller, F.K, and Smith, C.C., 1980. Photoreconnaissance maps showing young - looking fault features. In. the southern Mojave Desert, California: U.S.. Geological Survey Miscellaneous Field Studies Map MF-1051, 7 sheets.

 • Redhruch-Hall, D.H., 1974,. Map showing recently active breaks along the Hayward fault zone and the southern part: of the Calaveras fault zone, California; U.S.. `Geological Survey, Miscellaneous Geological Investigations Map 1-813.

 • Sharp, R.,V.., 1972., Map showing recently active breaks along the San Jacinto fault zone between the San Bernardino- area and. Borrego Valley, California: U.S.. Geological Survey Miscellaneous Geological Investigations Map 1-675,

 • Wesson, R.L., Helley, E.J., Lajoie, K.R., and Wentworth, CM,., 1975.. Faults and future earthquakes, in Boicherdt, R..D. (ed.), Studies for a seismic zonation in the San Francisco Bay region,, U.S.. Geological Survey, Professional Paper 941-A, 5-30. • Aksoy, R . (2001). Uzaktan Algdamayla Genç Fayların Tayini: Helendale Fay Zonu Örneği G. California . Jeoloji Mühendisliği Dergisi , 23 (1) , 65-78 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jmd/issue/52399/686396

 • Aksoy, R . Uzaktan Algdamayla Genç Fayların Tayini: Helendale Fay Zonu Örneği G. California. Jeoloji Mühendisliği Dergisi 23 (2001 ): 65-78

 • TAM SAYI DOSYASI
  PDF Olarak Görüntüle