Jeoloji Münendisliği Dergisi
Jeoloji Mühendisliği Dergisi

Jeoloji Mühendisliği Dergisi

1993 KASIM Cilt 17 sayı 2
KAPAK
PDF Olarak Görüntüle
KÜNYE
PDF Olarak Görüntüle
İÇİNDEKİLER
PDF Olarak Görüntüle
OKURLARIMIZA
PDF Olarak Görüntüle
Ovacık (Tavşanlı-Kütahya) Fluorit Yatağının Jeolojisi ve Oluşumu
İsmet Özgenç
PDF Olarak Görüntüle

ÖZ: Tersiyer yaşlı epimezotermal fluorit yatağı Ovacık yöresindeki Üst Kretase yaşlı allokton kireçtaşları içinde oluşmuştur, Kireçtaşları dışındaki litolojik birimlerde cevherleşme yoktur. Cevherleşme zonu boyunca görülen hafif dolomitleşme, fluoritin yoğunlaştığı kesimlerde daha belirgindir. Yatakta sülfid mineralizasyonu gelişmemiştir. Fluorit oluşumu Gedız-Simav grabenine paralel BKB-DGD doğrultulu genç bir fayla ilişkilidir. Bu faya bağlı olarak KB, KB ve D-B doğrultulu makaslama ve genişleme kırıkları oluşmuştur. Cevherleşme bu kırık sistemleri ile denetlenen erime boşlukları içinde boşluk dolgusu ve daha az oranda âmrm dolgusu şeklinde gelişmektedir. Yataktaki esas cevher minerali fluorittir. Esas gang minerali ise kalsittir. Daha az oranda barit ve kuvars görülür. Cevherleşme, erime boşlukları içinde fluorit-kalsit şeklinde gelişen simetrik bantlı yapı gösterirken, damarlarda asi» metrik bantlı yapı görülür, Fluoritit dolgular dışında, genellikle genişleme kırıkları içinde gelişen birkaç küçük monomineralik barit daman da saptanmıştır. Yatakta saptanan mineral parajenezi oldukça fakir olup, sıvı kapanım çalışmaları sonucu iki parajenetik evre ayırtlanabilmiştir, Mezotermal Evre: Mor fluorit + kuvars + yeşil fluorit + barit Epitermal Evre : Kahverengi kalsit + pempe fluorit + beyaz kalsit. Fluorit, barit, kalsit ve kuvars minerallerinde yaklaşık 100 adet sıvı kapanımda mikrotermometrik Ölçümler yapılmıştır, Ölçümler iki fazlı (gaz+sıvı) ve tek fazlı (sıvı) birincil kapanımlarda gerçekleştirilmiştir. Ortalama homojenleşme sıcaklıkları mor fluoritler için 270 eC, kuvars için 254 C yeşül fluoritler İçin 243 C% barit için 219 C% kahverengı kalsit ıçin 206 C pempe fluoritler için 178 C° ve beyaz kalsit için 160 C olarak bulunmuştur, Fluoritlerde tuzluluk % 7-8 NaCl eşdeğerdir, Monomineralik barit damarlarında ortalama homojenleşme sıcaklıkları 219-241 C° arasında değişmektedir, Fluoriterlerin nadir toprak element (NIE) içerikleri 041-5,20 ppm arasında değişmektedir. Ce/Yb oranlan fluoritlerin hafif nadir toprak elementlerince (HNTO) zenginleşme gösterdikleri ortaya koymuştur, TbyLa oranlan mor fluoritlerin önce kristallendiğini gösterir. Fluorit NIE / Kondirit NIE değerleri, fluoritlerin duraylı bir negatif Ce anomalisine sahip olduklarını göstermiştir. Bu veri hidrotermal sıvıların kaynakta yüksek oksijen fugasitesine sahip olduklarını gösterir. Önce kristallenen mor fluoritlerde saptanan pozitif Eu anomilisi, hidrotermal sıvılarla kirectaşlarının etkileşimi ile gelişen dolomitleşme sonucu, kireçtaşlarından serbest kalan Eu+2> fun cevherleşme ortamında oksidasyon koşulların devam etmesi nedeniyle Eu+3` e okside olması ile açıklanabilir. Yeşil ve pembe fluoitlerde saptanan negatif Eu anomalisi, hidrotermal sıvıların bünyesinde iki farklı değerlikli Eu`un (Eu+2 ve Eu+3) birlikte varlığına işaret eder Jeolojik, jeokimyasal ve sıvı kapanım verileri, Ovacık fluorit yatağının, çevrede çok sayıda termal kaynak ve sülfit cevherleşmeleriyle karakterize olan Tersiyer hidrotermal sistemlere bağlı olarak oluştuğunu ortaya koyar. En olası gözüken oluşum mekanizması, yüksek ısıya sahip asit karakterli cevherli eriyiklerin kireçtaşları ile etkileşimi sonucu bünyelerindeki Mg`u bırakarak kireçtaşlarından Ca alması ve pH değerinin de nötrleşmesi ile fluorit oluşumu seklinde açıklanabilir.

 • Ovacık(Tavşanlı-Kütahya)

 • Flouroit Yatağı

 • Cevherleşme Zonu

 • Kireçtaşları

 • Akdeniz, M. ve Konak, N. 1979, Simav-Emet-TavşanlıDursunbey-Dernirci yörelerinin jeolojisi: MTA rap. no. 6547,, Ankara,

 • Baş, H,, 1983, Domaniç-Tavşanlı-Gedİz-Kütahya yörelerinin Tersiyer jeolojisi: MTA rap, no, 7293, Ankara

 • Bingöl, E., 1976, Batı Anadolu`nun jeolektonik evrimi: MTA Derg,, 86? 14-34, Ankara

 • Bingöl, E,, 1977, Muratdağı jeolojisi ve ana kayaç birimlerinin petrolojisi: TJK Bült., e, 20, s. 2,13-66, Ankara,

 • Brinkmann, R., 1991 Geotektonische gliederung von Westanatolien: N. Jb. GeoL Pal. Mh., 603-618

 • Demirel, Z,, 1991, Kütahya-Tavşanlı Göbel kaplıcası koruma alanları incelemesi: MTA, Derleme no, 9127., Ankara

 • Dora, O,, 1969, Karakoca granit masifinde petrolojik ve metalojenik etüdler: MTA Derg,, 73,10-26, Ankara

 • Ercan, T,, 1979, Batı Anadolu, Trakya ve Ege adalarındaki Senozoyik volkanizması: JeoL Müh., 9, 23-46, Ankara

 • Erler, A,, 1979, Karakoca (Simav-Kütahya) kurşun yatağı kükürt izotoplarının incelemesi: TJK Bült,, c. 22, s. 1, 117-120, Ankara

 • Gümüş, A,, 1964, Important lead-zinc deposits of Turkey: Symposium on Mining Geology and the Base Metals., CENTO, 155=168, Ankara

 • Gökçe, A„ 1993, Hidrotermal maden yataklarının köken ve oluşum koşullarının araştırılmasında kararlı izotoplar jeokimyası incelemeleri ve Türkiye`den örnekler: 46, Türkiye JeoL Kurultayı., Bildiri özleri, 46,, Ankara,

 • Holland, H.D„ 1965, Some applications of thermochemical data to problems of ore deposits: Econ. GeoL, 60, 1101-1166,

 • Holland, H,D., 1967, Gangue minerals in hydrothermal deposits. In: Geochemistry of hydrothermal ore deposits., H.L., Barnes (Ed)., Halt, Renihart and Winston Inc., USA

 • Kalafatçıoğlu, A,, 1962, Tavşanlı-Dağardı arasındaki bölgenin jeolojisi ve serpantin ile kalkerlerin yaşı hakkında not: MTA Derg., 58, 38-46,, Ankara,

 • Kaya, O., 1972, Tavşanlı yöresi ofiyolit sorununun ana çiz= gileri: TJK Bült,, c. Ï5, s. 1, 2-108., Ankara, — 1988, A possible Early Cretaceous thrust origin for the North Anatolian Fault: METU Jour. P.A. Sc, 21,105- 126,, Ankara, — 1990, Constraints on the age, stratigraphie and structural significance of ophiolitic and adjoining rocks in the western parts of Turkey: An alternativi structuralstratigraphie classification: DESCA Proceedings., v. II, 193409., Izmir

 • Lindgren, W,, 1933, Mineral deposits: Me Graw Hill Inc., New York,, 930 p

 • McDonald, R,W. ve North, N.A., 1974, The effect of pressure on the solubility of CaĞO^.CaF9 and SrO4 in water: ton, J. Chem,, 52, 3181-3186. *

 • Möller, P. ve Morteani, G,, 1983, On the geoehemical fractination of rare earth elements during the formation of Ca minerals and its application to problems of the ge= nesis of ore deposits in Augustiths, In: S.S. (Ed),, The significance of trace elements in solving petragenetic problems and controversies: Theophrastus Pub., p. 747-791 „Athens,

 • Möller, P., Parekh, P.P. and Schneider, HJ., 1976, The application of Tb/Ca, Tb/la abundance ratios to problems of fluorspar genesis: Min. Deposits, v, 11,111-116,

 • Nebert, K., 1962, Serpantin kitleleri araşma sıkışmış bir Neojen bloğuna misal olmak üzere Alabarda (Tavşanlı) linyit bölgesi MTA Derg,, 58, 31-37., Ankara

 • öztunalı, Ö., 1973, Uludağ (Kuzeybatı Anadolu) ve Eğrigöz (Batı Anadolu) masiflerinin petrolojilerî ve jeokrono» lojileri: ÎÜFF, Monog., 23,115 s, İstanbul

 • Palme, H,, Suess, H,E, ve Zeh, RD,, 1981, Abundances of the elements in the solar siystem, In: LandoltBornstein Group VI: Astronomy, Astrophysic, Extension aand Supplement 1, Subvolume a (ed, in chief, K,H, Hellwege), pp. 257-272, Springer-Verlag., Berim,

 • Richardson, C.K. ve Holland, H.D., 1979, Fluorite deposition in hydrothermal systems: Geoehim, et Cosmochim. Acta., 43, 1327-1335,

 • Roedder, E,, 1983, Origin of fluid inclusions and changes that occur after trapping: Mineralog, Assoe, Canada,, Short Course Handbook,, 2nd ed,, v, 6, 101-137

 • Schneider, HJ., Möller, P. ve Parekh, RP„ 1975, REE distribution in fluorites and carbonate sediments of the east Alpine mid Triassic sequences in Nordliche Kalkalpen: Min, Dposita,, 10, 330-344.

 • Şener, M, ve Gevrek, A,I„ 1986, Simav=Emet-Tavşanlı yörelerinin hidrotermal alterasyon zordan: Jeo, Müh, Derg,, 28,43-50,, Ankara

 • Şengün, M,, Keskin, H,, Akçagören, E, Altan, L, Sevin, M,, Akat, İL, Armağan, F., ve Acar, Ş,, 1990» Kastamonu yöresinin jeolojisi ve paleotetis`in evrimine İlişkin jeolojik smırlamalan.TJK Blüt,, c. 33, s. 1, 1-16.,-Ankara.

 • Üşümezsoy, Ş., 1987, Kuzeybatı Anadolu yığışım orojeniPaleotetis`in batı kenet kuşağı: TJK Bült,, c, 30, s, 2, 53-62,, Ankara,

 • Yılmaz, Y., 1981, Sakarya kıtası güney kenarının tektonik evrimi: İstanbul Yerbilimleri., e, 1, s, 2, 33-52,, Istanbul,

 • İsparta Yöresi İgnimbritlerinin Tras Olarak Kullanılabilirliğinin Araştırılması
  Mustafa Kuşçu Gülay Selçuk
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ: İsparta`nın güneyi ve batısında geniş bir yayılım gösteren Pliyosen yaşlı piroklastik istif içerisinde ignimbiritler (TRAS) bulunur. Traki-andezik bir volkanizmaya bağlı olan tras düzeyinin kalınlığı 20-150 m arasında değişim gösterir, Tras feldispatlar (sanidin, albit, oligoklas), piroksen, amfibol, biyotit ve opak mineraller ile bir cam matriksten oluşmuştur. Bunlarla birlikte farklı kayaç kırıntıları ile yer yer kömürleşmiş bitki kalıntıları da tos düzeyinde bulunan diğer önemli bileşenlerdir, Dereboğazı yöresi tasının çimento katkı maddesi olarak kullanımındaki en önemli özelliklerinden biri olan puzzolanik aktivitesi ortalama 103 kgf/cm2 dir. Bu değer standart değerin iki katıdır, Aynca standartta 3000 cm2/gr olarak verilen Blaine değeri, araştırılan tras örneklerinden ortalama 7630 cm2 / gr değerine ulaşmaktadır. Özgül ağırlık 2,49 gr/ cm3, camsı faz oranı ise % 40 dır, Trasın kimyasal bileşiminde bulunan SiO2 + A12O3 + Fe2O3 toplamı % 74 ile 84 arasında, MgO %0,27 ile 0.76, SO3 % 0,0 ile 0,30 arasında değişim göstermektedir. Bu değerler standart değerlere çok uygundur, Yapılan araştırma ile; Dereboğazı tasının geniş yayılımı, rezervi ve tüm diğer özellikleri ile ekonomikliği onun çimento katkı maddesi olarak kullanıma çok uygun olduğunu göstermiştir.

 • Isparta Yöresi

 • İgnimbiritler

 • Rezerv

 • Tras Feldispatlar

 • Anonim, 1975, Tras: TSE Yayınları, TS 25.

 • Anonim, 1978, Katkılı Çimentolar: TSE Yayınlan, TS

 • Anonim, 1983, Trash Çimento: TSE Yayınlan, TS 26.

 • Anonim, 1991, Çimento Haberleşme Bülteni, Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği Yaymı, Ocak sayısı.

 • Bilgin, A., Köseoğlu M., Özcan G*, 1990, İsparta Gölcük volkaniüerinin mineralojisi, petrografisi ve je» okimyası, Doğa Türk Mühendislik Ve Çevre Bülteni Dergisi, 14.2,342-361.

 • Cox, K.G., Bell, J.D,, and Pankhurst, D.V., 1979, The interpretation of igneous rocks: George Allen and Undwin Ltd., 450 p.

 • Gutnic, M,, Monod, O., Poisson, A,, ve Dumont, J.R, 1979, Geologie des Taurides occidentales (TURQUIE): Mémoires de la Société Gëoloqîque de France, 137-1,1412 s

 • Karaman, E., 1986, Burdur dolayının genel stratigrafisi: Akdeniz Üniv,, İsparta Müh. Dergisi, Sayı 2, 23- 36*

 • Kumral, M,, 1992, İsparta güneyinin jeolojisi ve maden yatakları: Akdeniz Univ., Fen Bilimleri Enst, Yüksek Lisans Tezi, 81 s.

 • Kuşçu, M., 1990, Endüstriyel kayaçlar ve mineraller; Akdeniz Üniv. Fen Bilimleri Enst. Yayını, 177 s.

 • Kuşçu, M., Gedikoğlu, A., 1990, Isparta-Gölcük yöresi pomza yataklarının jeooljik konumu: Jeoloji Mühendisliği Dergisi, Sayı 37,69-78.

 • Kuşçu, M., 1993, Gölbaşı (İsparta) volkanojenik arsenik cevherleşmesinin jeolojik ve ekonomik özellikleri: TÜBİTAK Yerbilimleri Dergisi (İncelemede),

 • Leckebush, R„ 1984, Türkiye`deki doğal puzzolanlann çimentoya katkı maddesi olarak kullanımı: Türkiye Çimeno Müstahu, Birliği Yayını.

 • Saniz, K., 1985, Keçiborlu (İsparta) kükürt yataklarının oluşumu ve yörenin jeolojisi: Anadolu Univ., Müh. Mim, Fak, Yayınlan, No. 22

 • Selçuk, G., 1992? Derebo|azı (İsparta) Yöresi Tras Yataklarının Özellikleri: Akdeniz Univ., Fen Bilimleri Enst, Y, Lisans Tezi, 69 s.

 • Türkiye Manganez Yatakları: Oluşumları ve Tipleri
  Hüseyin Öztürk
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ: Türkiye`deki manganez yatakları, bulundukları yaş konağı, oluşumları, yan kayaçların, kimyasal, mineralojik ve yapısal özelliklerine göre dört ana gruba ayrılırlar. Birinci grup, genellikle radyolaryalı çörtler içindeki hidrotermal ve hidrojenetik türdeki mangenez yataklarıdır. Bunlar, yüksek Mn=Si ve düşük Âl-Fe içerikli, genelde katman yapılı olarak Paleotethis, Karakaya, izmir-Ankara-Erzincan- Kars ve Güneydoğu Anadolu sütür kuşağının epiofiyolitleri içinde yaygındırlar. Genellikle düşük rezervli bu yatakların en tipik olanı Çayırlı manganez yatağıdır, İkinci grup. Batı Toros`larda Alt Kretase yaşlı karbonatlar içindeki siyah şeyllerle ilişkili yataklardır. Bunlar, rodokrosit gibi mangan karbonatlar ve bunların oksitlenme ürünlerinden oluşmakta ve yüksek rezervler içermektedir. En tipik örnekleri Denizli-Ulukent ve güney alanlarında bulunmaktadır, Diyajenetik oluşumlu bu yatakların Fe içeriği radyolaryalı çörtlerle ilişkili yataklardan yüksek Si içeriği ise düşüktür. Üçüncü grup, Karadeniz kıta yayının volkanotortulların içindeki hidrotermal oluşumlu yataklardır, Karadeniz kıyısı boyunca yaygınca gözlenen bu yatakların en önemlileri Ocaklı, Güce, Ebuhemşin ve Çiftliksanca`dır, Damar, stok ve katman yapılı cevherleşme volkanitler ile ardalanmalı çökellerin çeşitli düzeylerinde bulunur, Dördüncü grup, Trakya Havza`sındaki Oligosen çökelleri içinde bulunan ve Karadeniz`i çevreleyen Chiatura, Nikopol, Varna yataklarıyla jeneük benzerlikler gösteren yataklardır, Transgresyon, regresyon salınımlarına bağlı, diyajenetik süreçlerle oluşan ters derecelenme pizolitik cevher, düşük Mn-Si içerikli ancak yüksek rezervlidir.

 • Türkiye

 • Manganez Yatakları

 • Oluşum ve Tipleri

 • Mineraloji

 • Akartuna» M., 1953^ Çatalca - Karaeaköy bölgesinin jeolo= jisi: istanbul Univ., Fen Fak. Monog, sayı 3

 • Bolton, B,R, and Frakes, AJP.» 1985, Geology and genesis of manganese oolite, Chiatura, Georgia, USSR: Geol. Soc. America Bull, ve, 96, p. 13984406

 • Bolton» B,R,, Frakes, L.A* and Cook IR , 1988, Petrography and origin of inversely graded manganese pisolite from Groote Eylandt, Australia: Ore Geology Rev., v. 4, p. 47=69,

 • Bonatti, EM Kraemer, T, and Raydell, H,, 1972, Classification and genesis of submarine iron-manganese deposit, in Horn, D, e&, Natl. Sei. Faund, p. 149-166,

 • Bora, E.» 1969, Binküıç Safaalan civarının jeolojisi ve manganez yatakları, İstanbul Üniv, Fen Fak, Jeoloji Bölümü (yayınlanmamış), 49 s

 • Brewer, P.G, and Spencer, D.W., 1974, Distribution of some trace elements in the Black Sea and their flux between dissolved and partieulate phases: Am, Assoc, Petroleum Geologists Mem. 20» p, 137-143

 • Cannon, W.R and Force, E,R,, 1983, Potential for highgrade shallow-marine manganese deposit in North America, in: Shanks, W,C, ffl5 ed., Cameron volume on unconventional mineral deposits: New York, Soc, Mining Engineers» Am, - Inst. Mining Metall. Petroleum Engineers, p, 175-189.

 • Choi, J.H. and Hariya, Y.» 1992, Geochemisktry and depositional Environment of Mn oxide deposits in the Tokorro belt» Northeastern Hokkaido, Japan: Econ, Gelogy,v. 87, p. 12654274.

 • Crerar, D.A,, Namson, J, Chyi, M.S., Williams» L. and Feigenson» M.D., 1982» Manganiferous cherts of the Franciscan assemblage: L General geology, anciend and modem analogues, and implications for hydrothermal convection at oceanic spreading centers: Econ. Geol. v, 77, p. 519-540

 • Degens, E.T. and Stoffers, P.» 1976, Stratified water as a key to the past: Nature, v. 263, p, 22-27.

 • Frakes, L,A, and Bolton, B,R.» 1984, Origin of manganese giants: Sea-level change and anoxic-oxic history: Geology v. 12» p. 83-86

 • Frakes, L. and Bolton, B.» 1992, Effects of ocean chemistry» sea level and climate on the formation of primary sedimentary manganese ore deposits: Econ. Geol.v.87,p. 12Ö7-1217. koglu, A., Van, A.» Eyüpoğlu, I.» Yalçınalp, B.» 1985, Doğu Karadeniz cevherleşmelerine bir örnek: Ocaklı (Maçka-Trabzon) manganez zuhuru» Jeoloji Mühendisliği» s. 25, s, 23-37. a, J.R., Schulz, M.S.» Gein, L.M., 1992, Central pasific cobalt rich ferromanganese crusts: Historical perspective and regional variability, Keating, B.H. and Bolton, B.R., eds Geology and offshore mineral resources of the central Pasific basin, circum-Pasific council for energy and mineral resources. Earth Science series v, 14? New York, Springer Verlag» p. 26Ï-283.

 • Kuşçu, M, ve Gedîkoglu» A., 1989» Ulukent (TavasDenizli) güneyi manganez yataklarının jeokimyasal özellikleri: Yerbilimcinin Sesi, s. 17» s. 29-47,

 • Nicholson, K.» 1990, Stratiform manganese mineralization near Invemes, Scotland: a Devonian sublacturine hot spring deposit: Mineralum Deposita, 25, p. 12643 L

 • Nicholson, K.» 1992, Constrasting mineralogicalgeochemical signatures of manganese oxides: Guide to metallogenesis: Econ, Geol. v. 87, p, 1253-1264

 • Okita, P.M., Maynard, IB., Spiker, E.G. and Force, E.R., 1988» Isotopic evidence for organic matter oxidation by manganese reduction in the formation dfstratiform manganese carbonate ore: Geochim et. Cosmochim Acta, v, 52» p» 2679-2685

 • Okita, P.M., 1992, Manganese carbonate mineralization in the Molongo District, Mexico: Econ. GeoL v. 87, p4 1345-1366.

 • Oygiir, V,, 1990» Çayırlı (Ankara-Haymana) manganez yatağınm jeolojisi ve kökeni üzerine görüşler, M.T.A. Dergisi» s. 110, S. 29-44

 • Öztürk, R, 1993» Koçali Karmaşığının Konak Formasyonu içindeki manganez nodüllerinin oluşumu» TürMye Jeoloji Kurumu Bülteni (incelemede),

 • Peters, T.» 1988, Geochemistry of manganese bearing cherts associated with Alpine ophiolites and the Hawisina Formations in Oman, Marine Geology» v, 84, p. 339-349.

 • Rona, P.A., 1984» Hydrothermal mineralization at sea floor sprading centers: Earth Planet Sei. Rev., v, 20, p. 1- 104

 • Roy, S.» Dasgupta, S. Mukhopadhyay» S. and Fukuoka, MM 1990, Atypical fenromanganese nodules from pelagic areas of the central Indian Basin, equatorial Indian Ocean: Marine Geology, v. 92, p, 269-283

 • Roy» S. 1992, Enverionments and Processesoof manganese deposition: Ecan, Geol. v. 87, p* 12184236

 • Schissel, D. and Aro, P., 1992, The major early Proterozoic sedimentary iron and manganese deposit and their Tectonic setting: Econ. GeoL v, 87» p. 13674374.

 • Sönmez - Gökçen, N» 1964, Çatalca (Traita) civarı Neojeninden Congeryalı serinin ostrakotlarla bulunan yeni yaşı hakkında: MTA Enst Dergisi, s. 63.

 • Ülkümen» N.» 1960, Tra^a ve Çanakkale mıntıkalarında bulunan Neojen balıklı formasyonları hattında: İstanbul Üniversitesi» Fen Fak, Monog., s. 16,80 s.

 • Organik Fasiyesler
  Mehmet Altunsoy Orhan Özçelik
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ: Organik fasiyes, sedimenterin inorganik özellikleri dikkate alınmaksızın belirli bir stratigrafik ünitenin haritalanabilir ölçekteki alt birimidir ve bunlar organik unsurların karakterleri temel alınarak diğer alt birimlerden ayrılırlar, Organik maddenin oluşumu, bileşimi ve diyajenez özellikleri göz önüne alınarak yedi ayn organik fasiyes tanımlaması yapılmıştır. Bu sınıflamada organik maddenin mikroskobik ve organik jeokimyasal özellikleri temel veri olarak kullanılmıştır. A organik fasiyesi özel durumlarda bulunan sınırlı bir fasiyestir. Petrolün kökenini oluşturan B organik fasiyesi ile gazın kökenini oluşturan C organik fasiyesi hacimsel olarak çok yaygındır. Oksitlenmenin olduğu tüm ortamlarda gözlenen D organik fasiyesi ise hiçbir hidrokarbon oluşumu içermez, BC organik fasiyesi B ve C organik fasiyesler arasında, CD organik fasiyesi ise C ve D organik fasiyesleri arasındaki geçiş fasiyesleridir.

 • Organik Fasiyesler

 • Stratigrafi

 • Jeokimya

 • Petrol

 • Altunsoy, M., ve Özçelik, O,, 1992, The characteristics of organic faciès of the Bozbel Formation (Lutetian), Southern Hafik (Sivas) Türkiye: Work in progress on the geology of Türkiye, Keele Uniy, Abstects, p, 16

 • Ayres, M.G., Bilal, M„ Jones, R,W„ Slentz, L.W., Tartir, M. ve Wilson, A.Ö., 1982, AAPG Bull, 66 1=9,

 • Calvert, S«E„ 1983, Can, Soc, Petr, Geologist News Letter 10 (2), 1-2.

 • Combaz. A., ve Matharel, M,, 1978, AAPG Bull 62 1684-1695

 • Demaison, G.J., ve Moore, G.T., 1980, AAPG Bull, 64, 11794209.

 • Dow, W.O., 1978, AAPG bull,, 62,1584-1606,

 • Durand, B., ve Oudin, J.L., 1980, Proc. 10 the World Petr. Cong, 2,1-12.

 • Ebukanson, E.J., ve Kinghorn, R.R.F. , 1985, W. Petr, Geol. 8,435-462

 • Jones, R.W., ve Demaison, G.J, , 1982, in Proceedings of the second ASCOPE conference and exhibition, Manila: (Saldivar-Sali, A, Ed.), 51^68,

 • Jones, R. W., 1983, In The shelfbmak: critical interface on continental margins(Stanley, DJ., ve Moore, G.T,, Eds.)391-408, SEPM spec, pub, 33,

 • Jones, R.W., 1985 AAPG Bull., 69,2031=2033.

 • Jones, R.W,, 1987, Organic Facies: Advances in petroleum geochemistry (Brooks, J„ ve Weite D Eds.), V,2, 1-91.

 • Hue, A,Y„ Herbin, J.R„ ve Vandebroucke, M„ 1985, m Lacustrine petroleum source rock, programme and abstracts Meeting IGCP project 279 and petr, group London Geo. Soc,

 • Hunt, J.M,, 1979, Petroleum Geochemistry and Geology: W.H. Freeman, San Francisco

 • Largeau, C, Casadevall, E„ Kadouri, A., ve Metzger, P., 1984, Org. Geochem, 6,327-332

 • Kalkreuth, W., ve Macaulay, G., 1984, Can, Petr. Geol, Bull, 32,38-51.

 • Katz, BJ.,1985, In Lacustrine source rocks, Programme and abstracts: Meeting IGCP project 219 and petr, group London Geol, Soc.

 • Lutz, M., Kaasechieter, J.P.H., ve Van Wyke, D.H., 1975, Proc, 9 th World Petr, Cong,, 2,93403

 • Macaulay, G,, Ball, F.D., ve Powell, T.G., 1984, Can, Petr, Geol. Bull,, 32,27-37.

 • Me Cames, J.G., ve Griffith, L.S., 1967, Can Petr. Geol. Bull., 15,434-467,

 • McKirdy, D.M., ve Morton, J.G.G., 1985, In Lacustrine peöroleum source rock, programme and abstracts: Meeting IGCP project 279 and peti8 . group London Geol, Soc.

 • Mums, R,J„ 1980, AAPG BuUL, 64,597-618,

 • Oohler, J,H., 1984, In Pertoleum geochemistiy and source rock potential of carbonate rocks: (Palâcas, J.G., Ed.), 63»70, AAPG, Tulsa,

 • Özçelik, O., 1992, Levent kuzeybatısında (AkçadagMalatya) Ulupınar Formasyonunun (Maestrihtiyen) organik fasiyes incelemeleri: Jeoloji Müh., Derg,, 41,63-69.

 • Özçelik, O., ve Altunsoy, M,, 1991, Bolucan (ZaraSivas) yöresinde Selimiye Foımasyonu (Oligosen) organik fasiyes özellikleri: Akdeniz Univ., Müh. FaLDerg., 6145452.

 • Parnel, J., 1985, In Lacustrine petroleum source rock, programme and abstracts: Meeting IGCP project 279 and petr. group London Geol, Soc.

 • Pelet, R,, ve Deroo, G,, 1983, Bull. Soc, Geol. France, (11)4,483-493.

 • Rice, D.D., ve Claypool, G,E, 1981, AAPG Bull, 65, 5- 25.

 • Shimv, M., ve Ginzburg, D., 1983, In Abstracts ACS symposium on geochemistry and chemistry of oil shales: 20-25.

 • Summerhayes, C,P., 1981, AAPG Bull, 65,2364-2380.

 • Swift, J.H., ve Williams, T.A,, 1980, In Petroleum geochemistry and basin evaluation: (Demaison, G.C., ve Mums, R.L, Eds), 205-216, AAPG Memoir 35,

 • Talukdar, S,, Gallango, O,, ve Chin- A-Lion, M., 1985, In Abstracts 12 th international meeting on organic gechemistry: 32,

 • Tissot, B,, Durand, B., ve Combaz, A., 1974, AAPG Bull, 55,499-506

 • Tissot, B., Deroo, G., ye Herbin, J.P., 1978, In Implications of deep drilling, Result in the North Atlantic: Maurine Ewing Series, 3

 • Tissot, B., 1979, Nature, 277,377-380,

 • Tissot, B., ve Weite, D.H., 1984, Petroleum formation and occurrence: Revised edition, Springer-Verlag, NewYork.

 • Weber, KJ., ve Doukoru, E., 1975, Proc. 9 th World Petr,Gong.,2,209-22L

 • Waples, D.W., 1981, Organic Geochemistry for petroleum geologist: Burgens, Minneapolis

 • Yang, W,, Li, W., ve Gao, R., 1985, AAPG Bull., 69, 1112-1122.

 • Planlamaya Yardımcı Mühendislik Jeolojisi Haritaları
  İlker Şengüler
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ: Yerleşim yerlerinin, sanayi tesislerinin ve iletişim hatlarının yeralacağı alanlarda heyelan, deprem, volkanizma veçökme gibi jeolojik faktörlerin etkilerinin dikkate alınması planlamanın en önemli bölümünü oluşturmaktadır.Mühendislik jeolojisi çalışmaları planlamanın temeli olmakla beraber, uygulamanın her aşamasında çok değerli bilgiler sunması nedeniyle bir kat daha önem kazanmaktadır,Mühendislik jeolojisi haritaları konvansiyonel jeoloji haritalarından farklılık gösterir, Bu haritalarda jeoloji ve yapıarasındaki ilişki irdelenmekte olup kayaçların fiziksel ve mekanik özellikleri, mühendislik açısından davranışları ayrıntılı olarak incelenmektedir.Planlamacılar için çok ve çeşitli jeolojik bilgiler gerektiğinden bu ihtiyacı karşılamak üzere değişik özelliklere sahip çok sayıda mühendislik jeolojisi haritaları üretilmiştir.Bu makalede yazar, mühendislik jeolojisi haritalarının hazırlanmasındaki yöntemleri gözden geçirmektedir

 • Mühendislik Jeolojisi

 • Harita

 • Jeolojik Faktörler

 • Deprem

 • Volkanizma

 • Heyelan

 • Anonymous 1972 : The preparation of maps and plans in terms of engineering geology. Q JL Engngï GeOİ5,293-381.

 • Arnould* M, and Frey, P. 1978 : Analyse des response a une Enquete Internationale de FUNESCO sur les glissements de terrainJnt. Assoc. Engns. GeoLBulL, 17,114-118.

 • Cratchley.C.R.JIobbsJP.R^JPetrides^G, and Loucaides, G. 1982 : Geotechnical map of Nicosia, Geological Survey Department of Cyprus*

 • Foster,A, 1982 : South Wales lanldslip hazard assesment: a desk study. Institute of Geological Sciences, Open file Report EG 82/6.

 • Gostelow,TJE and Browne, MA JE. 1986: Engineering geology of the Upper Forth Estuary, Rep. British Geological Survey Vol. 16, No* 8.

 • Gostelow, T.P. and Tindale, K# , 1980: Engineering geology investigations into the siting of heavy industry on the east coast of Scotland: The north side of the Cromarty Firth. Institute of Geological Sciences, Open file Report EG 80/5*

 • MatulajM 1969 : Regional engineering geology of Czechoslovak Carpathians, Publishing House Slovak Acad, Sei,, Bratislavia, 225 pp.

 • Rockaway J.D. and Lutzen, E.E. 1970 : Engineering geology of Creve Coer Quadrangle, St. Louis County, Missouri. Engng Geol Ser. No.2# Missouri Geological Survey and Water Resources.

 • Schuster,RJU1978 : Introduction, In: Landslides, analysis and control. (RJuSehuster and RJ.Krizek,Eds), Transportation Research Board Special Report 176, National Academy of Sciences» Washington B.C., 1-10.

 • UNESCO^AEG 1976 : Engineering geological maps. A guide to their preparation. The Unesco PressParis, 79 pp.

 • VarnesJJJ, 1974 : The logic of geological maps with reference to their interpretation and use for engineering geology. Prof. Paper U.S. GeoLSurvey 837, 48 pp.

 • Anayasalarımızda Doğal Servetler ve Kaynaklar
  Ahmet Kartalkanat
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ: Madenler, ilk çağlardan beri toplumların yaşamındavazgeçilmez bir yere sahip olmuşlardır, İnsanoğlu doğayla giriştiği mücadelede madenlerden büyük ölçüdeyararlanmış, madenleri kullanarak doğayı yönlendirebilmiş ve basan kazanabilmiştir.İnsanların yaşamında büyük yere sahip olan madenlerin günümüzde oldukça değişik birimlerde, farklı kullanım alanları vardır. Dolayısıyla madenlere sahip olabilmek için toplumlarda kişiler arası, Dünyada da toplumlar arası çatışmalar öteden beri süregelmektedir.Madenlere sahip olabilen kişiler büyük bir ekonomikgüce sahip olabildikleri gibi, stratejik madenlere sahipolan şirketler uluslararası pazarlama ve fiyat politikalarını istedikleri gibi düzenleyebilmekte ve bu alanda birmonopol oluşturabilmektedirler. Bu dev monopollerin,özellikle az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin madencilik sektörü üzerinde doğrudan veya dolaylı, açıkveya gizli baskı ve kontrollerinin olduğu bilinen bir gerçektir, Bu durum tüm ülkelerde kamuoyunun madencilik sektörü ile ilgili yasal ve kurumsal düzenlemeler karşısında çok duyarlı olmasına neden olmaktadır

 • Anayasa

 • Doğal Servetler

 • Madenler

 • Kaynaklar

 • Avustralya’daki Kurak Bölgeler
  Aydin Özsan
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ: Avustralya kıtasının büyük kısmı kurak veya yankuraktır, Butt ve Smith (1980) den alınmış Şekil 1 dekurak ve yan kurak bölgelerin dağılımı görülmektedir.Kurak zonda maksimum yaz (Ocak) sıcaklıkları ortalaması 33*C ile 39 °C? ortalama yıllık yağış 100-400 mmarasındadır.Şekil 1 de Avustralya`nın başlıca şehirlerinden bazıları görülmektedir. Büyük şehirler dar kıyı zonlarında Akdeniz ve tropikal iklim şartlan altında bulunurlar,Çoğu kurak ve yan kurak alanlarda yerleşim yerleri olmadığından mühendislik faaliyetleri oldukça sınırlıdır.Bu kapsam içinde maden projeleri için küçük yerleşimyerleri, uçak pistleri, demiryolları ve karayollarının yapımı gerekmektedir, Su temini projeleri için hem yüzeyhem de yeraltı suyu kullanılmaktadır. Broken Hill, Mount İsa Kalgoorlie en büyük maden merkezleridir, 

 • Avustralya

 • Kurak Bölgeler

 • Jeolojik Konum

 • Akdeniz

 • Tropik

 • Aitchison G.D. and Grant IC A Preliminary appraisal of the Engineering Significance of Silcretes and Ferricretes in Ausümlia. Proc. 4th Regional Conference for Africa on Soil Mech, and Found. Symp,, Cape Town, 1967.

 • Alkemade D. Personal communication, 1984.

 • Butt CJR,M, Weathering and the Australia Landscape, In: Geomechanical Exploration in Deeply Weathered Temin (Raymond E, Smith, ed.), C.S.LR.O. Divn. of Mineralogy, Floreat Park, Western Australia, 1982, pp. 9-18.

 • Butt C,R,M, and Smith Raymond e. Conceptual Models in exploration Geochemistry, J. Geochem, Exploration, 1980, Vol, 12, Nos. 2/3.

 • Clark I.F. and Cook B,J, (eds). Perspectives of the Earth, Australian Academy of Science, Canberra, 1983, pp. 94,96,

 • Currey D,T, Devilbend Damsite Geology. In: Collects Case Studies in Engineering Geology, Hydrogeology and Environmental Geology. Geol, Soc. AustSydney, 1983 ,pp 82408.

 • Doyle H.A., Everinghan LB., and Sutton DJ . Seismicity of the Australian continent. J. geol. Soe, Aust,, 1968, Vol. 15, No. 2, pp, 295412,

 • Gordon ER, and Lewis J.D. The Mekering and CaMngi* ri earthquakes, October 1968 and March 1970. GeoL Surv, Western Austrolia, Bull., 1980, No. 126.

 • Gordon ER, The Latérite Weathering Profiles of PreCambrian Igneous Rocks at the Worsley Alumina Refinery Site. South-West Division, Western Australia, Proc, 4th aust, N.Z. Conf. on Geomec« hanks, Perth, 1984, pp. 261-266.

 • Mabbut, J.A, Desert Landforms, A.N.1U. Press, Canberra, 1973

 • Mabbut J.A, Weathering and Landform Development In: CJLM, Butt and R.E. Smith (compilers and eds). Conceptual Models in Exploration Geochemistry, 11 Geochem. Expl. 1980, Vol, 12, Nos. 2/ 3, pp, 96416,

 • Mann A,W, and Horwitz R.C. Groundwater Clcrete Deposits in Australia: Some Observations from Western Australia, J, Geol, Soc. Aust., 1979, No, 26, pp. 293-303.

 • Me Evin,, Underwood R., and Denham D, Earthquake Risk in Australia. J. of Aust. GeoL and Geophys., BMR Canberra, 1976, pp. 15-21.

 • Metcalf J J. and Vlasic Z.I. A Review of the Design, Construction and Performance of Roads in arid, Inland Queensland, Proc, Symposium on Soils and Earth Structures in arid Climates, Inst Engr. Aust,, Adelaide, 1970, pp. 3-7.

 • Mitchell P, W, The Design of Residential Footings on Expansive Clay Soils. Proc. First Nat, Local Govt. Eng. Conf., Adelaide, 198L

 • Oilier C, D, Early Landform Evolution, In: LN. Jeans ş (ed) Australia, Geography. Sydney Univ, Press. Sydney, 1978, pp. 85-98.

 • Peter P, Soil Moistura suction. In: Footings and Footings and Foundations for Small Buildings in arid Climates. Inst. Engrs, Aust, Adelaide, 1979, pp, 46=62.

 • Selby J, Engineering Geology of Collapsing Soils in South Australia, Proc, 4th Congress LA,E,G, Delhi, 1982, No. lpp. 469-475.

 • Standards Association of Australia. Australian Standard 21214979. SAA Earthquake code. SAA, Sydney, 1979,

 • Staplledon D.H, Changes and Structural Depects Developed in Some south Australian Clays and Their Engineering Consequences, Proc, Symposium on Soils and Earth Sfructures in arid Climates, Inst. Engrs, aust., adelaide, 1970, pp, 39-48.

 • Widale C, R, Personal Communication, 1986.

 • Büyük Ölçekli Ani Heyelanların Jeolojik Özellikleri ve Mekanizmalarının Modelleri
  Haydar İlker
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ: Ani heyelanların jeolojik özellikleri, tabaka ve litolijiye, kaya kütlesinin yapısına, kaymanın özel koşullarına, duraysızlığı teşvik edici faktörler ile heyelanın hareket durumuna bağlıdır, İlgili mekanizma modeli, aniheyelanın esas mekanizmasının yansımasıdır, Ani heyelanın derinliği, gelişimi, ivmesi ve durgunluğununüzerinde yapılan enerji analizleri esas alınarak ani heyelanlar üç ana tipe ayrılabilir. Birici tip esas olarak yüksek potansiyel enerjinin neden olduğu heyelanın pozisyonu (konumu) le ilgilidir, İkinci tip, heyelan deformasyonu ile ilgilidir. Üçüncü tip ise, heyelan üzerinde etkiliolan dış kuvvetlerle ilgilidir. Bu çalışmada, yukarıdabelirtilen esaslar çerçevesinde, ani hızlı heyelanın mekanizması üzerindeki en güncel analizler sunulmuştur.Yüksek konumda kayan heyelana tipik örneklerve duraysızlık mekanizması modelleri

 • Büyük Ölçekli Ani Heyelan

 • Jeolojik Özellikler

 • Kaya Kütlesinin Yapısı

 • Duraysızlık

 • Xiaoning, Wang: Study on the mechanism of Largescale Highspeed Landslides and the ftediction of Slidiğin Velocity and Distance, Dissertation for Doctor of Science 1989,

 • Sijing, Wang, Xiaoning Wang: The Whole-process Energy Analyses of Highspeed Landslides. Proa oflSEG, p. 415-426,1987.

 • Müller, L: New Consideration of Vaiont Slide, Rock Mech, Eng, GeoL v, 6, p. 105421,1968.

 • Modern Volkanik Fasiyesler
  İsmail Bilgin
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ: Yeryüzündeki volkanik bölgeler, çok farklı kayaçünitelerini kapsar; Lavlar, patlama ve püskürme ürünüolan volkano sedimentler, çeşitli sedimenter işlevler sonucunda meydana gelen çökel kayaçlar gibi (kum türbidiüer, pelajik ve yan pelajik sedimentler) sayılan buöğeler, volkanik ortamın şekillenmesini önemli ölçüdeetkilemektedir, 1960 yıllarına dek volkanik bölgelerdeki yapılan çalışmalar Jeokimya, mineraloji, petrografive petrojenez alanlarında oluşmuştur, Bu çalışmalardan elde edilen veriler yardımıyla, volkanizmaya bağlıçökellerin mekanizması, yapılan daha iyi anlaşılmıştır, Daha sonra volkanik bölgelerdeki modern ve klasikçalışmalar bu yeni bilgilerin ışığı altında yürütüle gelmiştir, Özellikle de fasiyes kavramı dikkate alınarak,karakteristik kaya ünitelerinin tanımlanması, belgelenmesi bunların doğru olarak yorumlanması gerekliliğiortaya çıkmıştır, Zira her bir karakteristik kaya ünitesi` nin ayırtlanarak belirlenmesi, onların jenezi, çökellerinişlevi, ve havza çökelimi hakkında önemli bilgiler sağlamaktadır

 • Volkanik Fasiyesler

 • Volkano Sedimentler

 • Lav

 • Çökel Havzası

 • Devler, Ejderhalar ve Jeolojik Olaylar
  Mesude Aydan
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ: İlkel insan tarafından efsanelerin yaratılması ve doğal olayların doğaüstü yorumlan zamanın derinliklerinde kaybolmuş gerçek bir gizdir. İnsanoğlu tarafındanyapılan tanımlamalar, bu tür olayların nedenlerine ulaşmada gösterdiği çabalardır,Paleontolojik verilerce belirlenen organizma fosillerihalkbilimi gelenekleri içinde devlere, doğaüstü varlıklara ve azizlere atfedilmişlerdir ve iyileştirici özellikleresahip oldukları varsayılmaktadır, Bu makalede bu türörneklere değinilmektedir,Konunun tamamlandığını öne süremeyiz, bununlaberaber gerek kişisel araştırmalarla gerekse literatürverileriyle olduğunca çok olayı ele almaya çalıştık,

 • Abel, ք (1927), Lebenabilder aus tierweit der Vorzelt, `undedn, Jena

 • Abel, O., (1939), Vorzeitliche Tierreste in Deutschen mythus, Brauchtum und Voleglauben, 304 pp. Ficher in Jena

 • Adams, F.D., (1936), Birth and Development of Geological Sciences, London,

 • Agricola, G„ (Georg Bauer), (1912), De Re Metalicaist Latin ed, 156, Trans, H.C. & L. H. Hoover, London, De ortu et Causis Suhterraneorum, De Natura eqrum quas effiuunt ex terra, De Natura Fossiliumi De Veteribus et Novis Metallis: Dermannus, Basle, 1546,

 • Bassett, M.G„ (1982), Formed stones, Folklore and fossils, Cardiff,

 • Beckmann, J„ (1814), History of inventions ,md Disco» vertes, Trans, from German by W, Johnston 1st ed, 3 vols,, London.

 • Beckmann, G„ (1907) Die Petroieumquellen am Tegemsee, Beil Allig. Zt. No, 83, München,

 • Blainville, H, de (1835), Mémoire sur les ossements fossiles attribues au prétendu géant Theutobochus, roi des Çimbres Noyv, Ann, Mus, Hist, Nat, Paris, 4, 37-73, Paris,

 • Blainville, H.de (1837) Sur les ossements fossiles atribuse au prétendu séant Theutobochus, G,R, Acad Se, Paris, 4,633-4, Paris

 • Blumenbach, j,F., (1799), Handbuch der Naturgeschichte, 6th edn, Gottingen.

 • Boekschoten, GJ. & P,Y, Sondaar, (1972), On the fossil Mammalia of Cyprus, Koninki, Nederl, Akad, • Van Wetenaeap, series B, vol, 75,4, Amsterdam,

 • Bowler, PJ,, (1976), Fossile and progress: Paleontology and the idea of progressive Evolution in the Nineteenth Century, New York.

 • Brookes, R,, (1763), The Natural History of Waters Earth, Stones, Fossille and Minerals with their virtues. Properties and Medicinal Uses: to which is added the method in which Linaeus has Treated These subjects, London.

 • Brawn, B. (1926), Is this the earliest known fossil collected by man?, Natural History, 26,535,

 • Bruijn, C, De (1698), Reisen door de varmaardste delen van Klein Asia Van Krooneveld, Deft.

 • Bugland, W,, (1836), Geology and Mineralogy Considered with Reference to Natural Theology, London

 • Buffetaut, E,, (1980), Alfred Wegener et la theoris de la devire des continentarun aperçu historique. Bull soc, geol, Normandie, 67,4,7-19.

 • Darwin, C.R, (1845), Journal of Researches into the Natural History and Geology of the Varius Countries Visited by H,M,S, Beagle, London,

 • Dermitzakis, M. & S.P, Lekkas, (1981), Understanding the Earth, Infroduction to General Geology, pp, 596, Athènes,

 • Dermitzakis, M, Symeonidis, N. Sondaar, P & L. E. de Boer (1982), The evolution of the Elephants, Edit of the Dep, of Geology and Paleontology Athens University, series A, No, 44, ps. 85, Athens,

 • Dermitzakis, M. & J. de Vos (1986), Fauna - Oppenvolgingen Radiatie van de Endemische Herte in het Pleistocesn van Krets, Cranium, fasc. 2, p, 91402, 1986, Leyden,

 • Edwards, W,N„ (1976), The Early History of Paleontology, London.

 • Evans, Joan, (1922), Magical Jewels of Middle Ages. Oxford,

 • Evans, J, & M,5, Seqeantson, (1933), English Mediaeval Lapidaries, E,E, Text Soc. 190, London.

 • Forsyth Major, C,L, (1891), Le gisement ossifere de Mytilinî in C, de Stefani, CI, Forsyth Major and W. Barbey, Samos, Etude géologique, paleontoiogique et botanique, 85-99

 • Forsyth Major, CJ. (1902), On the pygmy Hippopotamus from the Pleistocene of Cyprus, Proc, Zool. Soc, London, 2.1,230-239, II, 107-112,

 • Fortelius, M, & B. Kurten (1979), Holy Dacian nothing but Roman Grenadier, Soc. Vert. Paleont, News Bull,, 116,71.

 • Garstang, J„ (1931), The Foundations of Bible History, New York.

 • Geoffroy, F,E„ (1741), Tractatus de Materia Medica, pare I, sect. V. cap, 1, Paris.

 • Gesner, C, (1558), De Rerum foasüium. Lapidum et Gemmarum maxime, figuris et similitadinibus Liber, Zurich,

 • Gmsburg, L., (1984), Nouvelles lumières aur les ossements fossiles autrefois attribues au géant Theutubochus Ann. Paleont., 70,3,181=219

 • Granger, W., (1938), Medicine bones, Natural History, 42,264-71.

 • Hain, J.P., (1672), De draconibus Caipathicis11 , Misc. curiosa medicophysica acad, nat, curios, 3, 139, 220-58.

 • Halstead, L, B.? (1970), Scrotum humanum Brakes 1763 - the first named dinosaur, J, Insignificant Research, 5,14-15,

 • Herodotus, (V.B.C), Text & frans: 4 vols. Trans,: H, Carey, London, 1847,

 • Humboolt, A. Von, (1849) Cosmos, English trans. Bohn Lib,, London.

 • Kahlke, H,D., (1961), On the complex of the StegodonAiluropoda fauna of south Chine and the chronological of Gigantopithecus blacki V. Koenigswald, Vertebr, palasiat, 2:104-5.

 • King, C,W,, (1867), Gems and Decorative Stones, London

 • Kirby, W., (1835) On the Power, Wisdom and Goodness of God as Manifested in the Creation of Animals, London,

 • Kircher, A., (1678), Mundus subteixaneus, 3rd ed,, Amsterdam,

 • Koenigswald, G,H,R,Von (1956), Meeting Pleistocene Man. 216 pp,, Thames & Hudson, London

 • Kun, J.F., (1913), Curious Lore of Precious Stones, Philadelphia and London

 • Le Gros Clark, W.E, & L,S, B. Leakey, (1951), The Miocene Hominoides of East Africa, Fossil Mammals of Africa, 1., 1-117,

 • Melentis, I,, (1964), Die Pleistozanen Cerviden des Beckens von Megalopile im Peloponne (Griechenland), Annales Geology, de Pays Helléniques, vol, 15, p. 1-92, Athènes,

 • Sekiz Katlı, Üç Üniteli Manisa Öğretmenevi İnşaatında Uygulanan Sönmüş Kireçtozu ile Zemin Islahı
  Nuran Ünsal Tünay
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ: Manisa Bayındırlık ve İskan İl Müdürlüğü`nce yapılan Manisa öğretmenevi inşaat öncesi (Resim, 1) prob»lemli olan inşaat zemininin ıslahı için yaptığımız jeolojik etüt sonucunda, inşaat temel zemin stabilizasyonunda Türkiye`deki ilk uygulamalardan biri olan sönmüş kireçtozu uygulamasına karar verilmiş ve başarılıbir şekilde sonuçlandırılmıştır. Daha önce aynı yerdeyaptırılan temel zemin sondajı ve alman numunelerinlaboratuvar deneyleri sonucundaki zeminin parametrikdeğerleri, stabilizasyon uygulaması için baz olarak alınmıştır, Doğal zemine, 3,45 m lik bir hafriyat sonucuulaşılmış olup, çevre tarafından inşaat sahası, daha önce çöplük olarak kullanıldığından bu kota kadar, çeşitliyabancı maddeler (naylon, kiremit, çöp, kağıt vs. yığınları,.) ile dolu suni yığma dolgu zemin mevcuttur. Hafriyat yapılarak suni dolgu kaldırılmış, doğal zemineulaşılmış, ancak bu kez de 4 gözeden çıkan 2,2 İt/sndebili yeraltı suyu ile karşılaşılmıştır

 • Manisa Öğretmenevi

 • Sönmüş Kireçtaşı

 • Zemin Islahı

 • Yılmaz, H.R. (1990) Kohezyonlu bir zeminin İmzı parametrelerinin kireç stabilizasyonu ile değişimi üzerine bir araştırma D.E.Ü. Müh, Mim, Fak, İnş, Müh. Bölümü Bornova/İzmir

 • % Arba, (1959) Construction Manual on lime stabilization

 • Prandil, H. (1981) Alteration of Soil parameters by stabilization With lime Aust,

 • Glare, K.E, Cruchley, A,E, (1957) Laboratory experiments in the stabilization of clays With hidmted lime Geotechnique,

 • Manisa Öğretmenevi İçin Temel Zeminde Yapılan Sondajlar ve Arazi Standart Penetrasyon Deneyleri
  Nuran Ünsal Tünay
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ: Manisa Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünce yapılanManisa Öğretmen evi için uygulanacak temel sisteminingüvenli ve en ekonomik olarak seçimi ile zemin emniyetgerilmesinin tespiti, aynca problemi olan İnşaat zeminininıslahı için jeolojik etüt sonucu temel zemin sondajı önerilmiştir.Müdürlüğümüzce yapılan İnceleme sonucunda, inşaatmühendisleri odası laboratuvarı ile Ege temel sondaj şirketine zemin sondajları ve laboratuvar deneyleri yaptırılmıştır, Yayılımı 2000 m2 olan inşaat alanında sondaj lokasyon planında belirtilen yerlerde (Şekil 1) 5 adet 100, 5m, derinliğinde rotary sondaj yapılmıştır. Her sondaj kuyusunda standart penetrasyon deneyi, zeminlerin dayanımparametrelerini saptamak için zemin örnekleri alınmıştır.Mevcut zeminleri tanımlamak üzere örselenmiş, dayanımve sıkışma parametrelerini elde etmek için ise örselenmemiş zemin numuneleri alınmıştır. Zemin örnekleri üzerinde yapılan deneyler sonucu, zemin deney bulguları vestandart penetrasyon değerleri elde edilmiştir. Standart penetrasyon değerlerinin oturma ve taşıma gücü hesapların»da kullanılması için bu değerlerin düzeltilmiş sonuçlankullanılmıştır,

 • Sondaj ve Arazi

 • Standart Penetrasyon Deneyleri

 • Formasyon

 • Alüvyon

 • Çakıcı,S; Hamarat,Ş; Kavak,S; (1992): Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünce Manisa`da yapılacak olan Manisa Öğretmen Evi zemin etüd raporu

 • Erguvanlı, K, (Ï975): Mühendislik Jeolojisi; tTÜ Yayınları

 • Yılmaz, R. (1990): Kohezyonlu bir zeminin bazı parametihlerinin kireç stabüizasyonu ile değişimi üzerine bir araştırma11 D.E.Ü Müh. Mim.Fak,îns,Muh, Bölümü, Bomova-îzmir,

 • Arba, (1959) construction Manual on lime Stabilization,


 • Platin Grubu Metal ve Minerallerin Jeolojisi ve Ekonomisi
  Afet Tuncay Mustafa Kuşçu
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ: Dünyada platin grubu metaller (Pt, Pd, ir, Öş, Rh, Ru) genelde birincil olarak: likit, erken mağmatik ve geç magmatik olarak üç ayrı yataklanma tipinde bulunurlar. İkincil olarak ise, plaser yataklarda gözlenirler.Ultrabazik kayaçlarda Pt, ir, Os üçlüsü daha egemenken, bazik kayaçlarda Pd, ve Pt sülfürler halinde baskındır. Geçmağmatik evrede oluşan stratiform ve podiform kromit yataklarında platin grubu metallerin dağılımı farklılık gösterir.Podiform kromit yataklarında Cr2O3 fazla, platin grubu metaller azken, stratiform yataklarda tam tersi bîr durum izlenir.Dünyada bir kaç ülke (Kanada, G.Afrika, Rusya ve Kolombiya) dünya platin grubu metal üretiminin % 98`ini ellerinde tutarken, Türkiye`de platin grubu metaller gözlenmiş olup, ekonomik önemi yoktur,

 • Platin

 • Metal ve Mineraller

 • Jeoloji

 • Ekonomi

 • Magmatik

 • Anıl, M,, Yaşar, E., 1989, Kızıldağ (Hatay) OfiyoUtine Bağlı Rromit yataklarında Görülen Dönüşüm ve Bazı Platin Grubu Mineralleri, Yerbilimcinin Sesi, sayı 17, s. 49-58, Adana.

 • Çağatay, Â,? 1979, Yamaç ve Akarsu Plaserlerine Dünya ve Türkiye`den Bazı Örnekler, Yer Yuvan ve İnsan, Sayı 4, Cilt 4, S. 16, Ankara

 • Economou M., 1985, Platinum Group Elements in Chromiteand Sulphide Ores Withinthe Ultramafic Zone of Some Greek Ophiolite Complexes: Metallogeny of Basic and Ultmbasic Rocks Proa, 441- 452, Edinburgh.

 • Gümüş, A,, 1988, Maden Jeololisi Jeolojik Prospeksi« yon ve Rezerv Hesaplan Kitabı, İzmir,

 • Legendre, O., Auge, T„ 1985, Mineralogy of Platinum Group Mineral Inclusions in Chromitites from Different Ophiolitic Complexes: Metallogeny of Basic and Ultrabasic Rocks Fro., 441-452, Edinburgh

 • Macdonald, A.J., 1988, The Platinum Group Element Deposits: Classification and Genesis, Ore Deposit Model,?, 117-131.

 • Page, N.J., Rowe, J.J., and Haffy, I, 1976, Platinum Metals in the Stillwater Complex, Montana: Econ,GeoL, V, 71, P. 13524363,

 • Page, N.ÖJ., Cassard, D, and Haffy, J,f 1982, Palladium, Platinum, Rhodium, Ruthenium and Iridium in Chromitites from the Massif du Sud and Tiebaghi Massif, New Caledonia: Economic Geology 77, P. 1571-1577.

 • Öztunah, ք 1973, Maden Yatakları Oluşumlan ve Değerlendirilmeleri Kitabı, İstanbul

 • Simirnov, V.l., Ginzburg, A.I., Grigoriev, V.M., Yakovlev, G.F., 1983/Studies of Mineral deposits. Mosvcow.

 • TaMngton, R.W., Waikison, D.H., 1989, Whole Rock Platinum-Group element Trends in Ghromite-Rich Rocks in Ophiolitic and Stratiform Igneous Complexe. Metallogeny of Basic and Ultrabasic Rocks, P. 427-440,

 • Von Grounewaldt, G., 1977, The Mineral Resources of the Bushweld Complex: Minerals Sei, Eng., V. 9, P. 83=95,

 • Yaman, S„ 1991, Mersin Ofiyoliti Ultramafïk Zon Krom Yataklarında Platin Grubu Element Dağılımı. Türkiye Jeoloji Kurultayı Bülteni-6, S, 253- 261, Ankara,

 • Atıkların Yeraltında Saklanması Sorunları
  Faruk Öztürk Erçin Türkel
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ: Son yıllarda, endüstrileşmiş ülkelerde atık ürünlerleilgili sorunlar günden güne daha dikkate değer hale gelmektedir.Belli başlı atık gruplarından bazıları aşağıdaki biçimde özetlenebilir:- Evsel atıklar- Endüstriyel atıklar- Maden atıkları- Radyoaktif atık ürünler- Diğer tehlikeli atık ürünler- Diğer tehlikeli, yok edilemeyen atıklar.Bu beş grupta toplanan atıklar, birbirinden oldukçafarklı özellikler gösterirler, Bu yüzden depolama işlemleri için ekonomik çözümleri de farklıdır.Depolanmış atıkların, tehlikeli ürünler oluşturankimyasal tepkimeler gibi değişimlere uğraması, sorunları daha da karmaşıklaştırır. Bu yüzden depolananmaddelerde oluşan tepkime ve süreçleri hakkında yeterli bilgi sahibi olunması zorunludur.

 • Atıkların Yeraltında Saklanması

 • Endüstriyel Atıklar

 • Maden Atıkları

 • Kimyasal Tepkimeler

 • Evsel Atıklar

 • İkitelli Organize Küçük Sanayi Bölgesi ve Civarının Yerleşime Uygunluk Açısından Değerlendirilmesi
  Mustafa Yildirim Kutay Uzaydin
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ: İstanbul İli, İkitelli bölgesinde kurulan "İkitelli Organize Küçük Sanayi Sitesi", yurdumuzun GAP`tan sonra en büyük yatırımını oluşturmaktadır. Sanayi Sitesi alanı içinde yer alan 17 000 üyeli 50 Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi`nin yerleşim yerinin 7 km2 lik geniş bir alanı kaplaması, bu yörenin Jeoloji, Mühendislik Jeolojisi ve jeoteknik etütlerinin ne denli önem kazandığını göstermektedir. Bu amaçla inceleme alanı olarak seçilen bölgede yaklaşık 20 km2 likalanın detaylı etüdü yapılmıştır. İkitelli Organize Küçük Sanayi Sitesi`nin de içinde yer aldığı yöre yakından incelendiğinde görünür temelde silttaşı-kumtaşı ve şeyi ardalanmasından oluşan Karbonifer yaşlı Trakya Formasyonu`nun yeraldığı görülmektedir. Genel anlamda grovak olarak adlanan bu formasyonun litolojilerinin, tabandan tavana doğru gittikçe, sağlam kaya, geçiş kayacı ve zemin özelliklerini içeren değişik seviyelerden oluştuğu, saha gözlemleri ve laboratuvarda mekanik deneyler sonucu elde edilen mukavemet parametreleriyle tespit edilmiştir. Yörede Trakya Formasyonuüzerinde diskurdan oturan ilk birim Eosen yaşlı Kırklareli ve Menekşedere Formasyonlarıdır. Kırklareli Formasyonunun sert-sıkı, dayanımı yüksek kireçtaşlanyla, üst seviyelere doğru ise normal geçiş gösteren Menekşedere formasyonunun kumlu, killi, mam arakatkılı kireçtaşlarıyla temsil edildiği ve her iki formasyonun dayanımlarına bağlı olarakçoğunlukla vadilerde dik yamaçları oluşturduğu gözlenmiştir. Bu istifi transgresif nitelikli kum ve çakıldan oluşan Miyosen yaşlı Çukurçeşme Formasyonu diskordan olarak örtmektedir. Karasal nitelikli Çukurçeşme Formasyonu şıkıkum, sıkı çakıl niteliğinde olup, içerdiği kil katkıları ve bantları birime zayıf derecede kohezyonlu zemin özelliğini vermektedir. Açılan kum ocaklarında dik şevlerde içerdiği silt/kil oranına bağlı olarak stabilitesini koruyabilmektedir. İstifin üzerinde normal konumda Güngören Formasyonunun yüksek plastisiteli killeri yer almaktadır, Hakim litolojiyi oluş»turan kilin içinde düzensiz ve seyrek olarak killi-şiltli kum mercekleri gözlenmektedir. Mostra verdiği düşük eğimli topografyada, ya da açılan şevlerde istif duraysızlaşabilmekte ve kitle hareketlerine neden olabilmektedir. İstifin üstündenormal konumda Bakırköy Formasyonunun killi, boşluklu, Maktra`lı kireçtaşları yer almakta olup, tüm bu birimleralüvyon tarafından diskordan olarak örtülüdür. Bu jeolojik istif. Mühendislik Jeolojisi ve jeoteknik incelemeler ile birlikte ele alınarak sonuçta "İkitelli Organize Küçük Sanayi Sitesi" ve çevresini oluşturan alan, yerleşime uygunluk açısından değerlendirilmiştir,

 • İkitelli(istanbul)

 • Organize Küçük Sanayi Bölgesi

 • Yerleşime Uygunluk

 • Zemin Özellikleri

 • ARIÇ, C (1955), Haliç-Küçükçekmece Gölü Bölgesinin Jeolojisi, İTÜ Maden Fakültesi yayını.

 • ASLANTÂŞ, G. (1989), Sefaköy-tkitelli-Firüzköy (İstanbul) alanının jeolojisi ve Yanmburgaz Kireçtaşımn Jepteknik incelemesi11 , (Diploma Tezi), İstanbul Üniversitesi Müh. Fak, Jeoloji Müh. Bölümü,

 • EROSKAY, S.O.; GÜRPINAR, O., CORUK, Ö. (1987), Ada Çiftliği Yenişehir Arazisinin Mü« hendislUt Jeolojisi ve jeoteknik İncelemesi, İstanbul Üniversitesi Müh, Fak. Proje No: 1376/87

 • KARABULUT, R (1989), İstanbul Beylik düzü Kent Jeolojisi, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Fen Bilim, Enstitüsü Jeoloji Müh., Uygulamalı Jeoloji Programı*

 • KAYA, O. (1971), İstanbul`un Karbonifer Stratigrafisi TJKBüL 14/2,143-201*

 • ÖZAYDW K,; ERGUVÂNLI, A* (1979) Küçükçekmece ve Büyükçekmece Arasındaki Heyelanların Geoteknik Değerlendirilmesi, Zemin Mek. ve Temel Müh. Türk Milli Komitesi Bült, Cilt 1, Sayı 1, Sayfa 234-240,

 • TBZCAN, S.; DIMGUNÖĞLU, T., ACAR, Y.; AYAN, T.v.d, (1977), "İstanbul Yeni İskan yöreleri Geoteknik ve geodinamik Etüdü-GöUerarası Yöm- "Boğaziçi Üniversitesi Deprem Mühendisliği Arastana Enstitüsü, Dahili Rapor No: 77-141,

 • Paleontolojik Sınıflandırma ve Adlandırma Terimleri
  Kemal Erdoğan
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ: Tortul kayalardaki fosil cins ve türlerinin belirlenmesi ve taksonomik prensipler kapsamında incelenmesi* sistematik paleontolojide bir dizi terimlerin kullanılmasını gerektirmiştir. Bu çalışmada paleontoloji içerikli makale ve bildirilerde karşılaşılan, özellikle sistematik paleontolojide kullanılan terimlerin tanımları verilerek, bunların yerinde kullanılması konusunda açıklık getirilmeye çalışılmıştır. 

 • Paleontoloji

 • Sınıflandırma ve Adlandırma Terimleri

 • Tortul Kaya

 • Fosil Türleri

 • International Code of Zoological Nomenclature 1964, XV* International Congress of Zoology, International Trust for Zoological Nomeclature, 175 s. London.

 • Mayr, E., 1942, Systematics and the origin of species, 334 s, (University of Columbia Press) New Yoik.

 • Mayr, E., et all» 1953, Methods and Principles of Systematic Zoology, Me Graw-HilL Book Company, Inc.

 • Raup, D#5 and Stanley, S*M*, 1971, Principles of Paleontology, 388 s. San Fransisco (Freeman&Co.)

 • Richter, R., 1948, Einführung in die Zoologische Nomenklatiff durch Erläuterung der Internationalen Regeln, 252 p. den çeviri.

 • Ride, W.DJL, et all ÖEd,)., 1985, International Code of Zoological Nomenclature 3. r& Intern, Trust., ol. Nomene* University California Press, ley.

 • TAM SAYI DOSYASI
  PDF Olarak Görüntüle