Jeoloji Münendisliği Dergisi
Jeoloji Mühendisliği Dergisi

Jeoloji Mühendisliği Dergisi

1984 OCAK Cilt 8 Sayı 1
KAPAK
PDF Olarak Görüntüle
KÜNYE
PDF Olarak Görüntüle
İÇİNDEKİLER
PDF Olarak Görüntüle
OKURLARIMIZA
PDF Olarak Görüntüle
Göksun-Afşin-Elbistan Dolayının Jeolojisi
Niyazi Tarhan
PDF Olarak Görüntüle

ÖZ: Çalışma alanında iki allokton birlik ayırtedilmiştir, Bunlardan; Kampaniyen öncesi bölgeye yerleşmiş Çardak bir sırasıyla Göksün Metaofiyoliti, Kabaktepe Metamorfikleri ve Asit intrüzyonlarından oluşmuştur. Alt-Orta Eosen aralığında bölgeye yerleşmiş tğtie Birliği ise, OagıJütan Metamorfitleri ve Andırın Guru,bu kayaçlarından oluşmuştur. Göksün vadisi boyunca, ilksel istif Özelliğini korumuş Üst Fortladiyen Alt BerriaMyen`de gelişmiş ofiyolit topluluğu kayaları yeralır. Alttan üste doğru; gabro, levha dayk karmaşıklı, volkanotortul ve derindeniz pelajik çökelleri kapsayan bu istif, Göksün Metaofiyoliti olarak adlanmiş ve temmiftir,Göksün Metaofiyolitlerinde olasılıkla Devoniyen yaşta Kabaktepe Metamorfitleri metamorfiknap örtüsünü oluşturmaktadır. Heriki bîrimide Senoniyen (Koniaslyen.Santoîiiyen) yaşta Asit tartteyonlar(Granodiyorit ve granit) kesmiştir.Çardak Birliği üzerinde Kampaniyen-Maestrihtiyen yaşta Ergene formasyonu ve bu formasyonla geçişliÜst Paleosen-Alt Eosen yaşta Fındık formasyonları açısal uyumsuzlukla yer&Ur,Çalışma alanındaki allokton birlikleri ve daha yaşlı formasyonları açısal uyumsuzlukla Orta Eosen yaştaBalnkiSik, Miyosen yaşta Salyan formasyonları ile PliyoKuvaterner yaşta İnce ve kaba kırıntılı genç çökeller örtmektedir

 • Göksun-Afşin-Elbistan

 • Allokton

 • Ofiyolit Topluluğu

 • Metaofiyolit


 • AKKOCA, A,B. ve BAHÇECİ, A., 1972, Beritdafı ve yöresindeki demir prospeksiyonunun jeolojik raporu: Maden Tetkik ve Arama Enst. Derleme Rap, No. 5001, Ankara (yayınlanmamıştır).

 • ATASEVEE, İ, 1978 a, K. Maraş - Elbistan Çakçakder© ve Arpacık T, demir zuhurları jeoloji raporu: Maden Tetkik ve Arama Enst, Derleme Rap, Noa 6804, Ankara (yayınlanmamış).

 • ATASEVER, î.f İ978 b, K. Maraş . Elbistan - Çardak - Mendikli _ Haveılar demir zuhurları raporu: Maden Tetkik ve Arama Enst. Derleme Rap. No. 6633, Ankara/(yayınlanmamış).

 • BAYKAL, F., 1961, Malatya - Darende Gürün :bölge- sindeki yeşil sahrelerle sediment kayaçlar arasındaki ilişki: Maden Tetkik ve Arama Enst, Derleme Bap. No, 3806, Ankara (yayınîaıımamı§)

 • BLUMENTHAL, M„ 1034, Y, Toros raporu, Seyhan antitorosunun jeolojik bünyesi üzerine ilk bakış: Maden Tetkik ve Arama Enst, Derleme Rap, 841, Ankara (yaymlanmamıg),

 • ERDOĞAN, T., 1975, Geology of Gölbaşı région, TPAO unpublished report 229, Ankara (yayinianmami§)

 • FOURQUtN, G,, WHÎTEOHURCH», H, ve JUTEAU, T,, 1983, Toros ofiyolitlerinde okyanus içi olaylar ve Pomtid etkin kenarındaki mafmatik işlev: benzerlikleri ve önemi: Yeryuvarı ve insan, cilt: 8, sayı: l, Ankara,

 • GÖKAİ4P, E,, 1972, Elbistan « Cela içmeleri jeoloji - hidroloji etüdü raporu: Maden Tetkik ve Arama Enst. Derleme Bap, No, 5827, Ankara (yaymlaııınamı§),

 • GÖNCÜOĞLU, M,C,f ve TURHAN, N.f 1983, Bitlis metamorfitlerinde yeni ya§ bulguları: Maden Tetkik ve Arama Enst, Dergi No, 95/96, Ankara,

 • HATAY, N,, 1966f K, Mams. . Göksün - Elbistan bök gesi diasporit prospeksiyonu raporu: Maden Tetkik ve Arama Enst, Derleme Rap, No, 8S52, Ankara ( y ayınlanmami| ),

 • KARIG, D.E.,1971, Origin and development of margî* nal basins in the western pacific: J, Geophys, Res, 76, 2542-2561,

 • KAEULt, B„ 1971, Affin . Yeniyapan » Kitiz bölfesinin Cu-Pb.Zn aramaları ile ilgili jeoloji raporu; Maden Tetkik ve Arama Enst, Derleme Rap, No, 4889, Ankara (yayınlanmamış),

 • MÏCHARD, A„ WITECHURCH, H„ RICOU, L,E.f MONTIGNY, R, ve YAZGAN, E,f 1982, De Taurus de Malatya (Turquie orientate), element de la suture sud - tethysinne,,

 • PERDSTÇEK, D,, ve KOZLU, H., 1982, Afşin . Elbistan m Doğanşehir dolayının stratigrafisi ve bölgedeki birliklerin yapısal ilişkileri: 36, Türkiye Jeoloji Kurultayı bildiri özetleri» Ankara,

 • POLAT, M.N.fc 1970, K, Mara§ - Göksün ilçesi bakır Sahasının jeolojik ön etüdü: Maden Tetkik ve Arama Mnst, Derleme Rap, No, 4581, Ankara, (yayınlanmamış),

 • TOLUN, N,, 1957, Çelikhan - Akçadaf (Malatya Oü, neyi) bölgenin jeolojik etüdleri: Maden Tetkik ve Arama Enst, derleme Rap, No, 2486» Ankara, ( yayınlanmamış ) t

 • YILMAZ, Y,, 1979, Granit mafmasımn yerleşme sorunu: Türkiye Jeol, Kur, Konf, DizM No, 15, 32sf Ankara.


 • Tarhan, N . (1984). Göksün - Afşin - Elbistan Dolayının Jeolojisi . Jeoloji Mühendisliği Dergisi , 8 (1) , 3-10 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jmd/issue/28444/301887

 • Tarhan, N . Göksün - Afşin - Elbistan Dolayının Jeolojisi. Jeoloji Mühendisliği Dergisi 8 (1984 ): 3-10

 • Bitlis Masifi Güney Kenarında (Lice-Kulp yöresi, Diyarbakır ili, GD Türkiye) Metamorfizma-Deformasyon İlişkileri
  Salim Genç
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ: Lice-Kulp yöresi, Permiyen öncesi temel ve Permiyen metamorfitleri il© Tersiyer tortul ve mağmatikkayaçlarını içerir, Permiyen kayaçların, Permiyen öncesi temel üzerine açısal bir uyumsuzlukla gelmektedir.Temel kayaçları en az iki kez metamorfizmaya uğramış ve yöre tümüyle  deformasyon geçirmiştir.Permiyenden daha yaşlı olan birinci deformasyon evresi (D^) sırasında, temel kayaçlarında izlenenbelirgin yapraklanma (klivaj) yapısı gelişmiş ve anılan bu kayaçlar amfibolit fasiyesinde metamorfize olmuşlardir. Yöredeki temel metamorfitleri ve Miyosen (Tersiyer) tortullarında belirgin olarak, KB ve KBdalımlı kıvrımlar denmektedir. Bu kıvrımlar olasılı olarak farklı iki deformasyon evresine (D«, ve Dô)bağlı olarak oluşmuş ve böylece Miyosen sonrası devirlerde temel kayaçları içinde antiform ve senformi Miyosen tortularında ise antiklinal ve senklinal yapıları gelişmiştir. Daha sonra bölgede ikinci bir metamorfik etkenlik (yeşilşist fasiyesi metamorfizma) ve faylanma meydana gelmiş ve bu düşük dereceli metamorfizma nedeniyle temel kayaçları geniş ölçüde bozuşmuşlardır.

 • Bitlis Masifi

 • Metamorfizma

 • Lice-Kulp(Diyarbakır)

 • Deformasyon


 • BORAY, A,, 1973, The structure and metamörphism of the Bitlis area* SE Turkey, Yaymlammamı§ doktora tezi. Londra Üniversitesi, Londra, înfiltere.

 • BORAY, A,, 1975, Bitlis dolayının yapısı ve metamorfizmaBi. Tür. Jeo» Kur, Bül. e, 18/1, B. 81-84 Ankara

 • GENÇ, S,, 1977, Geological evolution of the southern margin of the Bitlis massif, Lice - Kulp district SE Turkey, Yayınlanmamış doktora tezi, Wales Üniversitesi» İngiltere,

 • GENÇ, S., 1981, Bitlis masifi güneyindeki metâmorfitterde polifaz metamorfizma (Lice « Kulp yöresi, Diyarbakır), KTÜ Yer Büe Der. Jeoloji, c# l, ».1. s, 29-37 Trabzon

 • GENÇ, S,, 1982, Lice . Kulp (Diyarbakır ili, OD Türkiye) yöresinde kıvrım analizleri. KTÜ Yer Bil, Jeoloji, cA sayı 1, a.98 » 117, Trabzon,

 • HALL, Rsl 1974, The structure and petrology of an ophlolitic melange near Mutki, Bitlis province, Turkey, Doktora tezi, Londra Üniversitesi, Londra, ingiltere,

 • TMN DAM, Ât ve TOLUN, N., 1061, Structure e geolofia della Turehia, Bull, Soc, ît.» c, 80, s, 45^80, Roma

 • TOLUN, N,, 1954, Güneydofıı Anadolu`nun stratigrafisi ve Tektoniği. MTA rapor No 2147, Ankara

 • TOLUN, N„ 1980, Stratigraphy and tectonics of southeastem Turkey, 1st, Univ. Rev, Fac, Sci,f Section B, p. 203-264,, Istanbul,

 • YILMAZ, O„ 1971, Étude pétrographique et géoèhronologique de la région de Cacas, ¥ştyınlanmı§ doktora tezi, Scientifique et médicale de Grenoble, Fransa,


 • Helvacı, C . (1984). Bitlis Masifi Avnik (Bingöl) Yöresindeki Zengin Demir Yataklarının Oluşumu . Jeoloji Mühendisliği Dergisi , 8 (1) , 11-15 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jmd/issue/28444/303042

 • Helvacı, C . Bitlis Masifi Avnik (Bingöl) Yöresindeki Zengin Demir Yataklarının Oluşumu. Jeoloji Mühendisliği Dergisi 8 (1984 ): 11-15

 • Uranyumun Organik Jeokimyası
  Hüseyin Yilmaz
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ: Birçok laboratuvar araştırmaları bataklıklardabol bulunan ve çözünmeyen hümik asitlerin uranyumun biyolitler biçiminde zenginleşmesinden sorumlu jeokimyasal bir etken olduğunu göstermiştir. Bitkilerinölümünden sonra gelişen hümikleşme sırasında oluşançözünmesi güğ hümik asitlerce uranyum zenginleşmesi gerçekleşir. Hümik asit İse hafif asitli koşullarda(PH^6) çözünmeyen humus malzemesi olarak tanımlanır, Âttûak bu bileşik %1 NaOH çözeltisinde kolaycaçözünür. Uranyum ve benzeri metaller ile organikmalzeme arasında Uifki özellikle Sovyet araştırıcılartarafından yoğun biçimde araştırılmıştır

 • Uranyum

 • Organik Jeokimya

 • Hümik Asit


 • HORVATH, Béf i960, Laboratory study of factors inf. luencing the aqueous leaching of uranium from rocks. Doctoral Dim, Kossut Univ, Debrecen. Hung, Acad. Sei,

 • IRVING, A.B., and BEUL M„ 1955, Organic geochemistry of uranium, U,S, Geol, Surv. Prof, paper. No: 300, pp 505-510,

 • LOPTAKÏNA, A.P., 1967, Conditions of accumulation of uranium in peat, Geohlmlya, No, 6, pp 708- 718

 • MANSKAYA, S.M., a^d Drozdova T.V., 1968, Geochemistry of organic subtances, Int. Ser. Monographs in Earth Sei, Vol. 28, Pergamon Press.

 • PUTNAM, P., 1953,, Energy in the Future, pp 126-133, 260, Van Nostrand. New York,

 • SHVARTSEV, S,Lif Udodov, P.A. and Raskazov, N, M., 1975, Some Features of the migration of microcomponents in neutral waters of superge« ne zones, J, Geoehem, Expl., No,, pp 533-439,

 • SZALAY, A,, 1964, Cation exchange properties of humic asids and their importance in. the geochemical enrichment of UO.2 + + and other cations, Geochemical et Cosmochimica Acta, Vol 28» pp 1605=1614

 • SZILAGYI, M,, 1972, The geochemical role of Stan, dart potential in reactions between humic SUDtances and metals, Geohimiya, No, 5, pp 618- 622,

 • WAKSMAN, S.A., 1938, Humua, Williams and Wilkins, Baltimore,


 • Yılmaz, H . (1984). Uranyumun Organik jeokimyası . Jeoloji Mühendisliği Dergisi , 8 (1) , 16-22 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jmd/issue/28444/301900

 • Yılmaz, H . Uranyumun Organik jeokimyası. Jeoloji Mühendisliği Dergisi 8 (1984 ): 16-22

 • Magmatik Kayaçların Stronsiyum İzotop Oranı İçeriklerinin Kökensel Yorumlamada Kullnılışı: Batı Anadolu ve Ege Adalarındaki Volkanik Kayaçlardan Örnekler
  Tuncay Ercan Önder Öztunali
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ: Son yıllarda yapılan çalışmalarla, magmatik kayaçlarda ölçülen Stronsiyum izotop oranlarının (87Sr/SaSr), bu kayakların kökensel sorunlarını aydınlatıcı çalışmalara büyük katkısı olduğu saptanmıştır. Makalede, bu tür çalışmalar özetlenerek, Ege denizi`ndekİ ve Batı Anadolu`daki Senozoyik yaşlı volkanik kayaçlara uygulamaları belirtilecek ve bu volkanitlerin kökensel sorunlarıyla, magmatik evrimleri tartışılacaktır. Ege denizindeki Pliyo-Kuvaterner yaşlı ada yayı volkanitlerinde yapılan Sr izotop oranı ölçümleri buyay volkanizmanın, dünyadaki diğer ada yaylarında-kinden çok yüksek 87Sr/86Sr içeriği olduğunu ve bununyerel olarak da yer yer farklılıklar gösterdiğini ortaya koymuştur. Batı Anadolu`daki Senozoyik yaşlı volkanikkayaçlarda yapılan Sr izotop oranı ölçümleri ise, bu bölgede volkanizmanın tek kökenli olmadığını ve birmanto-kabuk ilişkisinin varlığını belirlemektedir.

 • Magmatik Kayaçlar

 • Stransiyum İzotop

 • Volkanik Kayaçlar

 • Ege Adaları

 • Batı Anadolu


 • BELL, K, ve POWELL» J.L„ 1969» Strontium isotopic studies of alkalic rocks: Jour, Petrol,, 10, 536 - 572.

 • BELLON, H,é JARRÎGE, J.J, ve SOREL, D., 1979» Les activités magmatiques Egeennes de X/oligoeene a nos Jours et leurs cadres geodynamiques, Données nouvelles et synthèse: Rev, Geol, Dyna, Geogr, Phys,, 21/1, 41-55.

 • BORSÎ, S4i FERRARA» G,, ÏNNOOENTÏ, F., ve MA2- ZUOLÎ, R,» 1972, Geoehronology and petrology of recent volcanics of Eastern Aegean sea: Bull, Volcan,, 36/1, 473-496.

 • BRÏQUEU, Uh LANCELOT, J,R., TATSUMOTO, M., COFFRAN, D,, ve VILMINOT JA, 1982» Sr, Nd, and Hf isotopic constraints on magma ge» nests in the Aegean island arc: The geological evolution of the Eastern Mediterranean congress, Abstracts book, 18, Edinburg» EnglaM,

 • CONDÏE» K.C, ve SWENSON» D, H., 1973, Compositional variation to three Cascade stratovolcanees Jefferson» Rainier and Shasta: Bull, Volcan,» 87, 205=230

 • COX, K.G., BELL» J,D, ve PANÏCHURST, R,J,} 1979, The interpretation of igneous rocks: George Alien and Unwin Ltd,, Londra» 450 s,

 • ERCAN» T,» DİNÇEL, A., ve GÜNAY, E., 1979, Uşak volkanitlerinîn petrolojlsi ve plaka tektoniği aQismdan Ege bölgesindeki yeri: T,J.K, Bult,, 22/- 2, 185^198.

 • ERCAN» T.f 1979» Batı Anadolu^ Trakya ve Ege adaianndaki Senozoyik volkaniAması : Jeoloji Mühe Derg,, 9» 23-46,

 • ERCAN, T,, 1980» Akdeniz ve Ege denizindeki PliyoKuvaterner ada yayı volkanizması : Jeomorfoloji Deıif,, 9, 87-59,

 • ERCAN, T,, 1981=,A, Akdeniz ve Ege denizindeki PliyoKuvaterner ada yayı volkanizmaaı ve aktif yitim zonu: Tübitak Doğa Bilim Derg,, Temel Bilimler, 5/3, 189-201,

 • ERCAN, T,» 1981-B, Batı Anadoludaki Tersiyer volkanitleri ve Bodrum yarımadasındaki volkanİMna= nm durumu: İstanbul Yerbilimleri Derg,, 2/3-4» 263-281,

 • ERCAN, T., GÜNAY, E,f BAŞ, H. ve CAN* B„ 1980» Datça yarımadasının Pliyo - Kuvaterner jeolojisi: J.M.O, Türkiye Jeoloji Kongresi Bült,, 2, 99-110

 • ERCAN, Tti 1982, Kula yöresinin jeolojisi ve völkanitlerin petrolojlsi: İstanbul Yerbilimleri Derg., 3/1-2, 77,124.

 • ERCAN, T,» 1983» Volkanlar, oluşumları ve Ege denl* zinde günümüzdeki etkinlikleri: Tübitak, Bilim ve Teknik Derg,, 183, 27-31

 • ERCAN, T,, ve ÖZTÜNALI, Ö,, 1983, DemirclnSelendl (Majüsa) çevresmdeki Senoıoylk yağlı volkan!t. lerin petrolojisi ve kökensel yorumu: Hacettepe Üniv, Yerbilimleri Berg,, 10,

 • ERCAN, T.» ve GEDÜC, A,, 1083, Pontidlerdeki vol» kanizma: Jeoloji Müh, Derg, s, 19,

 • ERCAN, T4f ve GÜNAY, E,. 1983, Kuzeybatı Anadolu» Trakya ve Ege adalarındaki Öligo-Miyosen ya§lı volkanizmanm gözden geçiriliıi: Jeomorfoloji Derg, (Baskıda),

 • ERCAN» T., ÖÜNAY» E, ve TÜRKECAN, A,» 1988-A» Bodrum yarımadasındaki magînatik kayaçlarm petrolojisi ve kökensel yorumu: T.J.IC, Bült, (Baskıda),

 • ERCAN, T.f ÇEVtKBAŞ, A,, ATEŞ» M,, CAN, B„ GÜ, NAY, E„ ve TÜRKECAN A,, 1983-B, B%adİQ yöresinin jeolojisi ve volkanik kayaçlarm petrolojisi : (Hazırlanıyor) +

 • ERCAN, T., BAŞ, Ho ve GÜNAY, E,, 1983-C» Denizli volkanltlerinln petrolojisi ve bölgesel yayılma: T,J,K, Bült,, (Baskıda),

 • EVART, A,» ve STIPP, J.Jä , 1968, Petrofenesis of the volcanic rocks of the Central island» New Zealand: Geochim. Cosmochim, Aeta, 32. 699-735,

 • FAURE, G., ve POWELL, J,L„ 1972, Strontium isotope geology: Berlin, Springer vertag, 188 s

 • FERRARA, Gä , FYTIKAS, M„ GIULIANI, ք MA» RINELLI, G„ 1978, Age of the formation of the Aegean active volcanic arc: Papersand Proceeding of the second International scientific congress, Santorini, Greece, Ed: C, Doumas, 37-41

 • FYTIKAS, M.f GIULIANI, O.f ÏNNOCENTI F., MÂRINELLI, G. MAZZUOLI, R,, 1976, Geochronological data on recent magmatism of the Aegean sea: Tectonophysics, 31, T29-T34,

 • GÏEDHÏLL, A,, ve BAKER, F,A„ 1973, Strontium isotope ratios in volcanic rocks from the south Sandwich islands: Earth Planet, Seien Lett,» 19» 369-372,

 • HÖFMANN, A,f HART, S.R,, ve HARE» P,E„ 1972, 87Sr/86Sr rations of pore fluids from deep sea cores: Oarnegia Inst, Washington, Yearh., 71» 563=564,

 • HURLEY, P.M.» 1967, Rbg7 _ Sr87 relationship in the differentiation of the mantle

 • INNOCENTI, F,, ve MAZZUOLI, R,, 1972, Petrology of Izmir - Karaburun volcanic area (West Turkey) : Bull. Volcan,, 36» 1-22,

 • ÎNNOOENTÎ, F.» MANETTT, F., MAZZUOLI, R., PEOOERILLO, A, ye POLL, G.» 1977» Rel distribution in Tertiary and Quaternary volcanic rocks from central and Western Anatolia: 6, Ege ülkeleri kollokyumu tahlifler kitabı (Baslada), îrnnir

 • INNOCENT^ Fs , MANETTI, P., PECCRRILLO, Aff ve POLL, G, 1979, Inner arc volcanism in NW Aegean arc, geochemical and geoehronological data: N, Jbs Miner, Mh,, H=4, 145-158

 • ÎNNOOENTÎ, F,MANim î P., MAZZUOLI, Ré , PAŞ^ QUARE, G,,, ve VELLARI, L.» 1982, Neogene and Quaternary voieanism in Anatolia and NW Iran, In:

 • KAYA, O, ve SAVAŞÇIN, Y., 1981, Petrologic signifia canee of the Miocene volcanic rocks of Menemen, West Anatolia: Aegean Earth Seien,, I» 45-58

 • KAYA, O„ 1981, Batı Anadolu alta bindirmesi, IJltramafik birimin ve Menderes masifinin jeolojik konumu: Tübitak Dofa Bilim Derg., Atatürk Özel Sayısı 15-36.

 • KAYA, O,, 1982, Tersiyer sırt yitmesi», Doğu Ege bölgelerinin yapısı ve magmatikliğt için olasılı bir mekanizma:

 • MARINOS, O,, 1963, Sur deux volcans embryoımaîres du type maare pres d`Almyros Thessalie: Bull. Soc. Geol. Greece, 5/ï» 180-214,

 • MO NUTT, R,H„ CROCKETT, J,Hä , CLARK, A.H., OABLLBS, J.C., FARRAR, E,, HAYNBS, S.J, ve ZENTILI, M.» 1975, üütal 87Sr/86Sr rations of plutonic and volcanic rocks of the central Andes between latitudes 26° and 29Ô S: Earth, Planet. Seien Lett,» 21» 223-249.

 • MOORBATH, S., 1978, Age and isotope evidence for the evolution of continental crust: Phil. Trans, R, Soc. Lond. A» 288,, 401.413.

 • ÖZGENÇ, Î,, 1975, Izmir Cumaovasi bölgesi perlit olugumlannin jeolojisi: Tübitak V, Bilim Kongresi tebliğler kitabı, 261-272.

 • PAPANASTASSIOU, D.A., ve WASSERBURG, G,Z,» 1969, The determination of small time differences in the formation of planetary objects: Earth, Planet, Seien, Lett,, 5, 361=876,

 • PE? G.G,, 1975, Strontium isotope rations in volcanic rocks from the North.Westem part of the Hellenic arc: Chem, Geol# II, 345-367,

 • PE, G.G. ve GIEDHILL, A., 1975, Strontium isotope ratios in volcanic rocks from the South-Eastern part of Hellenic arc: Lithos, 8» 209-214.

 • PECKETT, A,, 1969, The Dodecanese (A chemical study); Unpublished Ph, D, thesis Cambridge TJnhr, England,

 • PIOHLEE, H., ve KUSSMAUL, S.» 1972, The calcaJU kaline volcanic rocks of the Santorinl group (Aegean sea, Greece) : N. Jb. Miner Abh 116/ 3, 268.307,

 • PIOHLER, H., ve ZEIL, W.» 1972, The Cenozoic rhyolite - andésite associotion of the Chilean Andes: Bull, VolcanSJ 35, 424-452,

 • PÎŞKÎN, ք 1980, Kadıkalesi . Girelbelen (Bodrum yarımadası) hidrotermai ve kontakt metasomatik Pb, Zn, Cu cevherleimelerinin mineralojik ve jeolojik incelenmesi: Doçentlik tezi, Ege Unrv, t^mir.

 • PUCHELT, Hs ve HOEFS, J,, 1971» Preliminary geochemlcal and strontium isotope investigations of Saîitorini rocks: Acta Inter, Seien, Congress, on the volcano of Thera Proceeding Book, 318- 327, Atina,

 • PUSHKAR, P., 1968, Strontium isotope ratios in voU canic rocks of three island arc areas: Jour, Geophys. Res,, 73» 2701-2714,

 • ROBERT, U,. ve CANTAGRBL, J,M.» 1977, Le volcanisme basaltique dans le sud-est de la mer Egée: 6, Ege Ülkeleri Kollokyumu (Baskıda), Tebliğler Kitabı

 • SAVAŞÇIN, Y„ 197S, FoQa=Urla Neojen volkanitlerinin mineralojik jeokimyasal incelenmesi ve kö, kensel yorumu: Doçentlik tezi, Ege Üniv, Yerbi= Hinleri Fak,, Izmir, 65 s, ( Yaymlanmamı§).

 • SAVAgÇIN, Y.f 1982, Batı Anadolu Neojen magma^ tizmasuım yapısal ve petrografik öğeleri: MBatı Anadolu`nun gene, tektonifi ve volkaaizması

 • TOYLAR» S.R.» İ969f Trace element chemistry of andeaites and associated caicalkaline rocks: Bull, St, Oregon Dept. Geol. Mineral, bid,, 65, 43-63

 • YAJIMA, T.f HIGUOHI, H„ ve NAGÂSAVA, H,f 1972, Variation of rare Earth concentrations m pï~ geonitic and hypersthealtiç rock series from Izu-Hakone reigion, Japan: Contr. Mineral Petrol, 35, 285-244

 • YILMAZ» t, 19T7, Bigadiç bölgesi bazaltik masmın mutlak yaşı: Tübitak Dofa bilim derg, 1/6, 210.212,

 • YILMAZ, Y.f ve ŞBNGÖR, A,M,C, 1082, Eğede kabuk evrimi ve neomagmatiananm kökeni: Türkiye Jeoloji Kurultayı bildiri özet kitabı, 64,65


 • Ercan, T , Öztunalı, Ö . (1984). Magmatik Kayaçların Stronsiyum İzotop Oranı içeriklerinin Kökensel Yorumlamada Kullanılışı : Batı Anadolu Ve Ege Adalarındaki Volkanik Kayaçlardan Örnekler . Jeoloji Mühendisliği Dergisi , 8 (1) , 23-32 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jmd/issue/28444/301934

 • Ercan, T , Öztunalı, Ö . Magmatik Kayaçların Stronsiyum İzotop Oranı içeriklerinin Kökensel Yorumlamada Kullanılışı : Batı Anadolu Ve Ege Adalarındaki Volkanik Kayaçlardan Örnekler. Jeoloji Mühendisliği Dergisi 8 (1984 ): 23-32

 • Bitlis Masifi Avnik (Bingöl) Yöresindeki Zengin Demir Yataklarının Oluşumu
  Cahit Helvaci
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ: Avnik bölgesinde, apatitçe zengin demir cevherleri, yergel olarak iyi korunmuş porfitik, sferulitik vevolkaniklastik dokular gösteren bazikten felsife kadar değişen kalkalkamin metavolkanitlerle (450 Ma) arakatmanlıdır. Demir cevherleri ve metevolkanitler Avnik ve Yayla granitoidleriyle (350 Ma) kesilirler, Demir cevherleri ile birlikte bulunan metavolkanitler ve granaitoidler üzerine, Alpin orojenezi sırasında kıvrımlanmış ve metamorfize olmuş mikaşistler ve Permiyen mermerleri uyumsuzlukla oturur.Demir cevherleri bantlı, maaiv ve saçılmış türden olup gnays ve istifteki daha iyi korunmuş metavolkatitlerin dereceli geçiş dokanaklarında yerleşmiştir, Maısiv meroeksel cevher zonları 1=2 mnVden birkaçsantimetreye kadar değişen laminalanma gösterir. Bantlı cevher zonları magnetit-apatil laminaları içerir. Saçılmış cevher zonları, bölgesel olarak, metavolkanitler içinde yaygın olmasına karşın, genellikle maasiv cevher zonları çevresinde yoğunlaşmışt.ır Bütün yatak tiplerinde magnetit, apatit ve aktiaolit egemen minerallerdir; feldispat, kuvars, mika,dlopsit, hornblônd, krossit ve stefen ataesuvar minerallerdir, Klorit, talk, epidot, lallanlt, kalsit, hematit,ilmenit ve rutil düşük sıcaklık retrograd minerallerdir, Ytteey ve yüzeye yakın yerlerde magnetit oluşuklarısürekli olarak martitlepnislerdir. Ayrışmanın son evresi genellikle götite dönüşüm şeklindedir. Fluorapatitkısmen hidrcfcsâl-fluorapatit ve hidrokslapatite ayrışmıştır,Apatitçe zengin demir cevherleri başlangıçta volkanik ortamda oluşmuş olup yüksek düzeyde bölümleşme geçiren magmadan ayrılan kanmayan sıvılardan oluştuğu sonucuna varılmıştır. Birlikte bulunanapatit ve magnetit ile bunlarla ara katmanlı olan metavolkanitlerin RE© verileri de bu sonucu destekler,Apatitçe zengin demir cevherleri Avnik granitoîdiğle kesildiği yerlerde, remobülze olarak büyük magnetit,apatit ve aMinolit kristalleri içeren af sı türde cevher damarları oluşturur

 • Bitlis Masifi

 • Avnik(Bingöl)

 • Demir Yatakları

 • Metamorfik

 • Magma


 • ALTINLJ, I.E., 1966» Oeoloşy of eastern and south eastern Anatolia, Part n: Turkey Mineral Research and Explor, Inst, Bull,, 6T, 1=22,

 • ARVAOTrmiS, N., ve RICKARD, Dé , 1981, REE - (geochemistry of an early Proterozoie volcanic ore district, Dammberg, central Sweden, a summary of results: Annual Report of the Ore Research group, Stockholm University,

 • AYKULU, A., ve EVANS, A,M,f 1974, Structures In the Iranides of southeastern Turkey: Qeol, Rundschau, 63, 292.305.

 • BRUNFELT» A,O4i ve RÖEX4ANDTS, Iif 1974» Determination of rare earttis and thorium in apatites by thermal and epithermal neutron - activation analysis; Talanta, 21, 513-521,

 • BUDDINOTON, A.F., ve UNDSUBY, D.H., 1964, Iron . titanium oxide minerals and synthetic equivalents: Jour, Petrology, 5, 310-357,

 • DOSTAL., J,f ZEUlttiL,!, M.# CABLLES, J.O, , ve CLARK A.H., 1977, Geochemistry and origin of volcanic rocks of the Andes (26°.28°S), Contrito. Mineral. Petrol, 0», 113-128.

 • ERDOĞAN, B.f 1982, Bitlis Masifinin Avnik (Bingöl) yöresinde jeolojisi ve yapısal özellikleri: Ege Ünlv,, Yerbilimleri Fak,, femir, yayınlanmamıg doçentlik tezi, 108 s,

 • ERDOĞAN, B.} HELVACI, C, ve DORA, O.Ö., 1981, Avnik. Bingöl yöresi apatitli demir yataklarının jeolojisi ve oluşumu: Kesin rapor, Yerbilimleri Fak., Ege Üniv,, î-smir, 121 s.

 • FLEISCHER, M., 1983, Distribution of the ianthanidês and yttrium in apatites from iron ores and its bearing on the genesis of ores of the Kiruna type: E0ÖN, GEOL., 78, 1007-1010.

 • FRUTOS, J,J„ ve ÖYARZUN, J.M. 1975, Tectonic and geochemieal evidence concerning the genesis of El Laco magnetite lava flow deposits, Chi= le: EGON. GEOL,, 70, 988-990.

 • FRYER, B,J„ 1977a, Rare earth evidence in iron - formations for changing Freeambrian oxidation states: Geochim, Cosmochim, Acta, 41, 361= 367.

 • FRYER, B4 J,f 1977b, trace element geochemistry of the Sokoman iron formation! : Can. J, Earth Sei,, 14, 1598-1610,

 • GRAF, ji#Ltf 1977, Rare earth elements as hydrother= mal tracers during the formation of massive sulfide deposits in volcanic rocks: BOON, GBÖL, 72, 527-548

 • GRAF, J,L„ 1978, Rare earth elements, iron formations and sea water: Geochim. Cosmochim. Acta, 42, 1845=1850,

 • GORDON, E.G., HANDLE, K,, GOLES, G.G,, CORLISS, JeB„ BEENSON, M.H, ve OXLEY, S.S., 1968, Instrumental activation analysis of standard rocks with high . resolution ö-ray detectors: Geochim, Cosmochim, Acta, 32, 369-896

 • GÖNCÜOOliU, M.C., TURHAN, N,, 1983, New results on the age of Bitlis metamorphlcs: Turkey Mineral Research and Explor. Inst, Bull,, 95/ 96, 1-5

 • HALL, R,, 1976, Ophiolite emplacement and the evolution of the Taurus suture zone southeastern Turkey: Geol, Soc, Amer, Bull, 87, 1078-1088,

 • HALL, R„ ve MASON, Ri? 1072, A tectonic melange from the Eastern Taurus Mountains, Turkey: Geol, Sec, London Jour,, 128, 395.398.

 • HASKIN, L,A^ HASKm, M,A„ FREY, F.A, ve WIL= BEMALT T.E., 1968, Relative and absolute terrestrial abundances of the rare earths. In L,H, Ahrens (Editor), Origin and Distribution of the Elements; In Ser, Monogr, Earth Sei,, 30, 889-912

 • HELVACI, C„ ve GRIFFIN, W,L„ 1983a, Rb.Sr geOührottolögy of the Bitlis Massif, Avnik (Bin» göl) area, S,E, Turkey: Geol, Soc, Load,, Jour,, in press

 • HELVACI, CL ve GRIFFEST, W.L., 1983b, Metamorp. hie feldspathization of metavolcanies and granitoids, Avnik area, Turkey: Contrib. Mineral, Petrol,, üx press,

 • KETÎN, I., 1966, Tectonic units of Turkey: Turkey Mineral Research and Explor, Inst, Bull,, 66, 23-34.

 • LAAJOKI, K.t 1975, Rare . earth elements in Precambrian iron formations in Vayrylankyla, South Puolanka area, Finland: BuU, Geol, Soc, Finland, 47, 98-107.

 • LUNDBERG, B. ve SMEILLE, J,A.TO 1979, Painirova and Mertainen iron ores: Two deposits of the Kiruna iron ore type in Northern Sweden: ECON, GEOL,, 70, 1131-1152,

 • MAYNARD, J.B., 1983. Geochemistry of sedimentary ore deposits: Springer-Verlag, Berlin, 305 s

 • MEL`NIK, Y.P., 1982, Precambrian banded » iron for= mations: Elsevier Seien,Pub, Comp,, 316 s

 • PARAK, T.. 1978, Rare earths in the apatite iron ores of Lapland and some data about the Sr, Th and U content of these ores: ECON. GEOL,, 68, 210-221

 • PHILPOTTS, A,R„ 1967, Origüı of certain iron - ti* tanium oxide apatite rocks: ECON. GEOL4 , 62, 303*315.

 • ROELANDTS, I.f ve DUCHESNE, J,Cé , 1977, Rare - earth elements in apatite from layered norites and Iron - titanium oxide ore - bodies related to anorthosites (Rogaland, S.W. Norway). LèH, Ahrens (Editor), Origin and Distribution of the Elements: Int. Ser4 Monogr Earth Sei,, 199-212

 • 8MELLIE, J.A.T., 1980* Kiruna - type iron ores from Mertainen and Fainirova; Geol. For, Stoekh. FÖrh,, 102, 290-291,

 • WATSON, BA. 1976, Two . liquid partition coettlcents: Experimental data and geochemical Implications: Contrib, Mineral. Petrol,, 56, 119.184,

 • WATSON, 1B„ ve GREEN, T.H., 1981, Apatite/liquid partition coefficient for the rare earth elements ajid strontium: Earth Planet. Sei. Lett., 56, 405-421,

 • YILMAZ, O„ 1971, Etude pétmgraphique et .géochronologique de la région de Cacac: Published Ph. D, thesis, Université Scientifique et Médicale de Grenoble, France,

 • YOtJNG, E.J„ MYERS, A.T., MUNSON, E,L,, ve CONKLÎN, N.M., 1969, Mineralogy and geochemistry of fluorapatite from Cerro de Mer* Prof, Paper, 650-D, 84-93, cado, Durango, MeKico: U.S. Qeol, Survey


 • Genç, S . (1984). Bitlis Masifi Güney Kenarında (Lice-Kulp Yöresi, Diyarbakır ili, GD Türkiye) Metamorfizma- Deformasyon İlişkileri . Jeoloji Mühendisliği Dergisi , 8 (1) , 33-52 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jmd/issue/28444/301890

 • Genç, S . Bitlis Masifi Güney Kenarında (Lice-Kulp Yöresi, Diyarbakır ili, GD Türkiye) Metamorfizma- Deformasyon İlişkileri. Jeoloji Mühendisliği Dergisi 8 (1984 ): 33-52

 • Sinop Havzasının Jeolojisi ve Petrol Olanakları
  Abdullah Gedik Sadettin Korkmaz
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ: Sinop havzasında, Liyas-Kuvaterner zaman aralığında kalınlıtı onbin metreyi aşan tortul bir İstif yüzeyler.Havzanın temelini, Boyabat metamorfitleri oluşturur, Temel üzerine uyumsuz olarak Llyas yaşlı Akgölformasyonu gelir. Kırmızı çakıltaşlarının oluşturduğu Bürnük formasyonu, AJtfÖl formasyonunu uyumsuzörter. Dofger Malm süresince bölgeye saf bir deniz yerleşmiş olup kaim katmanlı yer yer reslfal özelliktebol organizmalı platform tipi Akkaya kireçtaşı formasyonu çökelmiştir, Akkaya kireçtaşları üzerine uyumsuz olarak gelen Alt Kretase yaşlı Çağlayan formasyonu türbiditik kumlu kireçtaşı ve ara katmanlı siyalışeyi ve marnlardan oluşmuştur, Bu özellikleri ile denizel bir ortamın varlığını yansıtır, Fosil kıtlığı, piritçezenfm olması, redüktör bir ortam olduğunu gösterir.Alt Kretase sonunda bölge tektonik olarak yükselmiş»Santoniyen başlangıcında bölge yeniden derinleşmeye başlamıştır, Santoniyen Kampaniyen de derin denizelortamın Özelliklerini yansıtan kırmızı renkli çörtlü, mikritik kireçtaşları çökelmiştir, Kampaniyen sonunda bölge tam bir jeosenklinal özelliği kazanmıştır, Kapanbofazı formasyonu üzerinde gelişen Yemişliçayformasyonu, türbiditik kum taşı, marn ara katmanlı tüf, tüf it ardalanmasından oluşan volkanik fliş fasiyesindedir. Bu birim üzerine yine Maestridiyen yaşlı türbiditik kumtaşı, marn, şeyi ardalanmasından oluşan flişfasiyesindeki Cankurtaran formasyonu gelir, Akveran formasyonu kalsltürbidit olup üzerine türbiditik kırmızı renkli Atbaşı formasyonu gelir, Santoniyende başlayan çökelme Alt Eosene kadar kesintisiz devameder, Bölge bu süre içerisinde jeosenklinal özelliğini korur, Yenikonak formasyonu uyumsuz Sinop ve Sarıkum formasyonları da alttaki birimleri açısal uyumsuzlukla örterler, Hamsaros formasyonu ise; bazaltikaglomera volkanik tüf, dayk ve bazalt lavlarından oluşmuştur

 • Sinop Havzası

 • Jeoloji

 • Petrol Olanakları

 • Metamorfitler


 • AKKAN, E,, 1075, Sinop Yarımadasının jeomorfolojisi, A.Ü.D, ve Tar, Cof s F, yayını 281,

 • AKYOL, Z,, ARPAD, E,, ERDOĞAN, B,, GÖĞER? E, s GÜNER, Y,, ŞAROĞLU, F,, ŞENTÜRK, t, TÜTÜNCÜ, K,. UYSALr, §„ 1974, Cide . Kuru. caşile dolaymın jeoloji haritası ve açıklaması: MTA Enstitüsü,

 • ALA, M.A,, KINGHORN, R,R.F, ve RAHMAN, M,, 1980, Organic geochemistry and source rock characteristics of the Zagros petroleum province, Southwest Iran: Jour, Pet, Geo,, 3, 1, 61-80

 • BADGLEY, P,C„ 1959, Sinop havzasının petrol olanak^ lari: Petrol işleri Genel Müdürlüfü arşivi,

 • BARKA, A,, SÜTÇÜ, Y,f TEKÎN, F., GEDİK, î,f KA- `RABIYIKOĞLU, Mfi SARAÇ, G,} AREL, E,, ve ÖZDEMIR* M„ 1983, Sinop Yarımadasının jeolojisi ve tektonik evrimi; TJK 1983 kurultayı teblif i s,5ö.

 • StoGÖL, »., 1974, 1/2.500,000 ölçekli Türkiye metamorfizma haritası ve bazı metamorfik kuşakların jeotektonik evrimi üzerine tartışmalar: MTA Enstitüsü dergisi 83, 178=185,

 • BLUMENTHAL^ M,f 1940, Gökırmak ile Karadeniz arasındaki Politik silsilelerinin jeolojisi hakkında: MTA Enstitüsü derleme rapor no 1067,

 • BOSTIOK, N.H., 1979, Microscopic measurement of the level of catagenesis of solid organic matter in sedimentary rocks to aid exploration for petroleum and to determine former burial temperature: SEMP special bubl.» 26. 17=43,

 • BOUMA, A,H„ 1962, Sedimentolofy of some fiysh deposits: Elsevier bupl. cor, Amsterdam,

 • BRAUNS, A,, 1857, Beobachtungen in Sinop: Zeitschrift f, aUgem, Erdkunde Neue folge 11

 • OALVX, W,S„ 1936, Las Tertiaerbecken von Boyabat und die nordpontisehen Kreideketten zwische Boyabat und Sinop: YZE çalışmaları, no 27. Ankara,

 • COŞKUN, B., 1978, Sinop - Ayancık dolaylarında çökeiler ve paleoakmtılar, Türkiye 4, Petrol Kongresi, 127-133,

 • DOW, W.G., 1978, Petroleum source beds on continental slope and rises: AAPG Bull., 62, 9, 1584- 1606,

 • DURAND, B„ ESPÎTALIÉ, J, ve NICASIE, G,, 1972, Etude de la matière organixue insoluble des argiles de Toarcien du Bassin de Paris; Rev, In». Pr. Petrole, 27Ä 6, 865-884.

 • DMJLrYNSKI, S. ve.SMITEi. A,J„ 1964, Plysch faciès: Anneles de la Société géologique de Pologne, 34, 245-266,

 • DZULYNSkl, S. ve WALTON. E,K,_ 1965, Sedimen-^ tary features of flysch and greywackes: Devlop, Sedimens 7, Elsevier, Amsterdam,

 • BSPITALrlÉ, LAPOR1TO, J,Uf MADEC, M., MARXUIS, P., LEPTAT, P., PAULET, J. ve BOUTEFEU, A,, 1977r Methode rapide caractérisât!- on des roches mères, de leur potentiel pétrolier et de leur degré d`évolution..: Paris, Bev, de L`IF.V,, 32, 23-42.

 • ERCAN, T. ve GEDÎÏC A,, 198S, Pontld`lerdeki volka^ nizma: Jeoloji Mühendisliği dergisi, s, 18

 • EREN, R,HS . 1979, Kastamonu - Tafkoprü bölgesi metamorfitlerinin jeolojik ve petrografik etüdü: (Doktora imi). 1st, Tek, Üniv, Müh, Mih. F

 • EEICSON, D,B„ 193S, Boyabat hakkında rapor: MTA Enstitüsü derleme no 817

 • FUCHS, B„ 1938, Beitrag zur Kentnis der Kreide von Bkinviran: Deut, Geol, Ges, Zs, Bd, 90, 213= 220,

 • GEDİK, A„ 1961, 1,/100#000 ölçekli Sinop bölgesi jeoloji haritası: Petrol İğleri Genel müdürlüfü arşivi,

 • GEDİK, A, ve TÜRKAY, t, 1961, Ayancık batısmm 1/25,000 Ölçekli jeoloji haritası: Petrol İşleri Genel müdürlüfü arşivi,

 • GEDİK, Ao ÖZBUDAK, N., ÎZTAN, H,f KORKMAZ, S, be AĞRIDAĞ, D.S., 1981, Sinop havzaamm jeolojisi ve petrol olanakları ile ilgili ön sonuçlar: TJK 35, Bil, Tek, Kurul, Bil, Özet,

 • GEDİK, A,, ERCAN, T, ve KORKMAZ, S,, 1983, Orta Karadeniz (Samsun-Sinop) havzasmm jeolojisi ve volkanik kayaçların petrolojisi: MTA Enstitüsü dergisi (Baskıda),

 • GEVREK, A,I,S 1983, Sinop havzası petrol ©tüdleri projesi Göktep© ve Ta§pmar ölçülmüş stratigrafi kesitlerinin organik olgunlaşma derecesi ve kil mineralojisi: Hazırlanmakta olan MTA Enstitüsü raporu,

 • GUILLEMOT, J„ 1964f Cours de Géologie du pétrole Société des Editions Tech. Paris,

 • GÜNTHER, P.R., 1976, Polynomorph color and dispersed coal particle reflectance from three Mackenzie delta holes: Geoscience and Man, Vol 15, 35-39,

 • HAMILTON, W,, 1843, Reisen in Kleinasien: Leipzig

 • HUNT, M.J., 1983, Geochemistry of petroleum: Woods Hole Océanographie Institution Woods Hole, Massachusetts, Kurs notları.

 • İNANDIK, H., 1957, Sinop _ Terme arasındaki kıyıların morfolojik etüdü: Türk Cof, Der, 17, 51=71

 • JONATOAN, D,, LE TRAN, K,, OUDIN, J,L, ve VAN DER WBIDB, B.M., 1976, Les méthodes dp - etude physico - chimique de la matière organique: Bull, Centre Rech, Pau, SNPAf 10, 1, 89-108

 • KESKÎN, B., YOLDAŞ, R„ KORKMAZ, S,, DÎDÎK, S.Ä GRANİT, S,, AĞRIDAG, D,S, ve BESBELLİ, B„ 1983, Kıalırmak _ Yeşilırmak (Samsun) arasmm jeolojisi ve petrol olanakları: Hazırlanmakta olan MTA Enstitüsü raporu

 • KETÎN, I,, 1962, 1/500,000 ölçekli Türkiye Jeoloji Haritası Sinop paftası ve izahnamesi: MTA Enstitüsü yayını

 • KETİN, I, ve GÜMÜŞ, A,, 1963, Sinop - Ayancık arasında III böligeye dahil sahaların jeolojisi: TPAO rapor no 288

 • KIRK, H.M., 1935, Geology notes on Boyabat region: MTA Enstitüsü derleme rap, no 194,

 • KIRKLAND, D,W, ve EVANS, K,, 1981, Source - rock potential of evaporitic environment: AAPG Bull,, 65, 2, 181-190.

 • KORKMAZ, S„ 1983, Boyabat (Sinop) kuzeydoğu yöresinin petrol açısından jeolojik ve jeokimya» sal incelenmesi: Hazırlanmakta olan doktora tezi, KTÜ Trateon,

 • KUBLER, B„ PITTION, J,L â HEROUX, Y., OHARöLLAINS, J. ve WEIDMANN, Méf 1979, Sur le pouvoir réflecteur de la vitrinite dans quelques roches du Juraf de la Molasse et des nappes préalpines helvetiquees et penniques: Eelogae Belv, 72, 2, 347=378.

 • Me, IVEPS RfDM 1967, Composition of kerogen clue to its role in the origin of petroleum: proceeding of the 7 th. World Pet. Cong,, Mexico» 2, 25-

 • LEVORSEN, A.Î., 1967, Geology of petroleum: W,H. Free, and comp, San Francisco.

 • LUCIUS, M.f 1925, Ekinviran (Boyabat) bölgesinin jeolojik etüdü: MTA Enstitüsü derleme rapor no 197,

 • MASON, S,L., 1930, Geology of prospective oil territory in the republic of Turkey: AAFG Bull Vol. 14,

 • MOMPER, J.A., 1978, Oil migration limitations sugges. ted by geological and geochemical considerations: AAPG Bull, Continuing Ekluc. Course note. Series 8, Physical and chemical constraints on petroleum migration

 • ORTYNSKI, I. ve TROMP, W., 1942, Boyabat Ekinviran arasında kalan sahanın jeolojisi hakkında not: MTA Enstitüsü Mec, 3/28

 • ÖZSAYAR, T.t 1977, Karadeniz kıyı bölgesindeki Neojen formasyonları ve bunların mollusk faunasının İncelenmesi : KTÜ yayın no 79ä Trabzon,

 • PECCERILLO, A, ve TAYLOR, S.R., 1975, Geoche. mlstry of Upper Cretaceous volcanic rocks from the Fon tie chain, Northern Tuitoy: Bull, Volcan. 39, 1-13,

 • PELİN, 3, ve KORKMAZ, S„ 1981, Karadeniz`in petrol potansiyeli: KTÜ Yer bilimleri der, 1,, 2, 145= 157

 • PHILÏPPSON, A., 1918, Kleiasien, Handbuch der region (Geologie, Bd,),

 • PETUNIKOW, O.» 1934, Übersicht der Erdölvorkommen der Türkei: Petroleum 27, Bd, 30,

 • PIIZ, R,, 1937, Rapport sur les vilayets de Sinop et Kastamonu: MTA Enstitüsü derleme rapor no 644,

 • RAYNAUD, J,F, ve ROBERT, P„ 1976, Les méthodes D`études optiques de matière organique: Bull, Cent, Rech, Pau. SNPA, 10, 1, 109-127,

 • RITTMANN, A., 1962, Volcanoes and their activity: John Wiley and sons, Newyork, London 305 s,

 • SCHMIDT, G,, 1911, Expertise du suintement petrolifere pres d`- Ekinviran: Yayınlanmamış rapor

 • SOYLU, C, ve SÎNANOĞLU, E„ 1979, Petrol türümü ve göçme ilkelerinin petrol arama bölfelerinîn saptanmasında uygulanması: Yeryuvarı ve İnsan 4, 2, 31-35

 • STAFLÎN, F4L., 1969, Sedimentary organic matter, organic metamorphism and oil and gas oecurence: Bull, Canada Pet, Geo,, 17, 1, 47-66

 • SULLWOLD, HèH., 1961, Turbidites üı oil explorations. Geometry of sandstone bodies: AAPG Symposium, 68-81,

 • SÜTÇÜ, Y.F., TEKÎN, F., ÖZDEMIR, M„ AREL, m ve GEDÎK, î,, 1982, Sinop II nükleer enerji santral yeri 1/25,000 ölçekli jeoloji ön raporu: MTA Enstitüsü Jeoloji dairesi,

 • ŞENGÖR, A.M.C. ve YILMAZ, Y,, 1981, Tethyan evo lution of Turkey. A plate tectonic approach: Tectonophysics, 75, 181-241,

 • TAŞMAN, E,C„ 1931, Petroleum possibilities of Turkey: AAPG Bull, vol. 15,

 • TIDEWATER, 1961, Sinop havzasına ait terk raporları : Petrol İşleri Genel Md, arşivi,

 • TERLEMEZ, t ve YILMAZ, A,, 1980, Ünye - Ordu * Koyulhisar - Reşadiye arasında kalan yörenin stratigrafisi: TJK Bull, 23, 2, 179=193.

 • TOKAY, M., 1966, Zonguldak - Ereğli » Alaplı bölgesine ait dikme kesit: MTA Enstitüsü Stratigrafi Komisyonu raporu. Yayınlanmamış,

 • TISSOT, B,P„ WELTE, D„ 1978, Petroleum formation and occurence: Berlin Heidelberg New York, Spriger,Verlag, 538 s,

 • URBAN, J,B„ 1976, Palynolöny, thermal maturation by vitrinite reflectance and visual color estimation and kerogen description of source rocks: Core lab. Inc., special publ,

 • ÜNALAN, G,, YÜKSEL, V., TEKELİ, T.f GÖNENÇ, O.f SEYİRT, Z, ve HÜSEYİN, S# , 1Ï76, Haymana - Polatlı yöresinin (güneybatı Ankara) Üst Kretase=Alt Tersiyer stratigrafisi ve paJeoÄ cofrafik evrimi: TJK Bull, 19, 159-176

 • WALKER, R,G„ 1978, Deep water sandstone facies and ancient submarine fans, Models for explo.* ration for stratigrafic traps: AAPG Bull. 62, 932-966,

 • WELTE, D,H., 1Ô65, Relation between petroleum and source rock: AAPG Bull. 49, 12, 2246 - 2268,

 • YALÇINLAR, î.f 1058, Samsun bölgesinin Neojen ve Kuvaterner kıyı depoları: 1st. Üniv, Cof, Enst, dergisi 6,9,

 • 5TILMAZ, O.f 1980, Daday . Devrekani masifi kuzeydoğu kesimi litostratigrafi birimleri ve tektoniği: 5, 6, 101^135,


 • Gedik, A , Korkmaz, S . (1984). Sinop Havzasının Jeolojisi ve Petrol Olanakları . Jeoloji Mühendisliği Dergisi , 8 (1) , 53-80 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jmd/issue/28444/303044

 • Gedik, A , Korkmaz, S . Sinop Havzasının Jeolojisi ve Petrol Olanakları. Jeoloji Mühendisliği Dergisi 8 (1984 ): 53-80

 • Serçeme (Erzurum) Deresi Ultramafitlerinin Mineroloji ve Petrografisi
  Ali Bilgin
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ: İnceleme alanı, Dofu Anadolu*da Erzurum İlinin KB`sında, Serçeme Deresi`nin iki tarafında uzanmaktadır,Ultramafitler bu günkü yerini Üst Kretase-Tersiyer sınırında almış olup, harzburjit ve serpantinitlerdenoluşmaktadır. Genellikle, Alt Kretase kireçtaşlarının Üst Kretase kireçtaşları üzerine bindirdiği bir tektonikhat boyunca, soğuk intrüzyon yaparak yerleşmişlerdir.Kenarlara doğru serpantinleşmenin artması dikkatiçekmektedir. Bu durum serpantinleşmeyi, tektonik etkenlerin kolayı açtırdırma işaret etmektedir,Serpantinitler üzerinde yapılan D.T.A, çalışmalarında, bunların lizardit, krizoiil ve klinokrizotilden ibaretoldukları ve antigorit içermedikleri anlaşılmıştır.

 • Serçeme Deresi(Erzurum)

 • Ultramafitler

 • Mineraloji

 • Petrografi


 • ASLANER, M., 1973, İskenderun - Kırıkhan bölgesindeki ofiyolitlerin jeoloji ve petrografisi: Maden Tetkik ve Arama Enst, Yay, no, 150,

 • ASLANER, M,, 1977, Türkiye bakır - kurşun - çinko yataklarının jeolojik ve bölgesel sınıflamasıyla plaka tektönifi yönünden incelenmesi: KTÜ Yay, no, 85

 • BASTA, E.Z., ABDELrKADER, Z., 1969, The mineralogy of Egyptian serpentinites and tic , carbonates: Miner, Mag., 287, 894-408,

 • BİLGİN, A., 1981, Denizli - Babadağ ofiyolitierinin mineraloji ve petrografisi: Atatürk Üniv, Fen Fak, Derg., 2, 53.6e

 • BÎLGÎN, A.} 1983, Serçeme (Erzurum) Deresi ve dolaymm jeolojik « petrografik incelemesi: TÜBİTAK, Proje no. TBAG-450,

 • BUKET, E., ATAMAN, G., 1982, Erzincan - Refahiye ultramafik ve mafik kay açlarının petrografik ve petrolojik özellikleri: yerbilimleri, 91 5-17

 • EDELS*HTEÎN, IX, 1963, Petrology and Ni content of ultrabasic intrusion in the Tobul _ Buryktal area of the Southern Ural: Moskow, Akad, Nauk S.S.S.R

 • EVANS, B.W., JOHANNES, Wo OTERDOOM, H., 1079, Petrogenesis of some Ligurian peridotit the serpentinite multi system: Schweiz. Mineral, Petrogr, Mitt,, 56, 79^83,

 • FAUST, G.T., FAHEY. J., 1962, The serpentine - group minerals: U.S. Geol, Survey, Prof. Paper 384-A,

 • GREENBAUM, D., 1972, Magmatic processes at oceanic ridges from the Troodes Massif: Cyprus, Nature Phys, Seien., 238, 18.21

 • HATHOUT, M.H., 1983, Rare , earth and other trace element geochemistry of some ultramafic rocks from the central eastern desert: Egypt, Chemical Geol. 39, 65-80,

 • MASON, V4 , 1967, Geochemistry of basaltic rocks: major elements, basalts: Interscience Pub!,, Lon= don

 • OTTONELLA, G.» PICCARDO, G.B., ERNST, W,G., 1979, Petrogenesis of some Ligurian peridotiteSj II, rare earth elements chemistry: Geoc« hem, Geochlm. Cosmochim, Acta. 43, 1248 = 1273,

 • TUE3ŒKIAN, K.f WEDEPOHI, K.H., 1961, Distribution of the elements in som e major units of the earth`s crust. Bull, Geol. Soc, Am,, 72, 175- 192,

 • TÜLÜMEN. E.f 1980, Akdafmadeni (Yozgat) yöresinde petrografik ve metalojenik incelemeler: KTÜ Yay. (doktora tezi)

 • WAGER, L.R., MITCHELL, R,L„ 1951, The distribution of trace elements during strong fractination of basic magma: a further study of Skaergaard intrusion, East Greenland, GSC,A,, 1, no. 3.


 • Bilgin, A . (1984). Serçeme (Erzurum) Deresi Ultramafitlerinin Mineraloji Ve Petrografisi . Jeoloji Mühendisliği Dergisi , 8 (1) , 81-88 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jmd/issue/28444/303045

 • Bilgin, A . Serçeme (Erzurum) Deresi Ultramafitlerinin Mineraloji Ve Petrografisi. Jeoloji Mühendisliği Dergisi 8 (1984 ): 81-88

 • Delta Ortamında Log Değerlendirmesi
  J.a. Gilreath R.w. Stephens Necdet Şengündüz
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ: Bir delta ortamında çökelen kum malzemesi değişik miktarlarda kil içerirler, Kil yüzdesi ve kilin düşeydağılımı çeşitli log ölçümlerini etkiler ve belirgin eğri şekillerini oluşturur. Bu belirgin eğri şekilleri dipme ter ölçümleri ile beraber genetik kum kütlelerinin belirlenmesinde ve bunların çökelme ortamlarının saptanmasında kullanılabilir.

 • Delta Ortamı

 • Log

 • Kil

 • Dipmetre • Gilreath, J , Stephens, R . (1984). Delta Ortamında Log Değerlendirmesi . Jeoloji Mühendisliği Dergisi , 8 (1) , 89-92 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jmd/issue/28444/303046

 • Gilreath, J , Stephens, R . Delta Ortamında Log Değerlendirmesi. Jeoloji Mühendisliği Dergisi 8 (1984 ): 89-92

 • Madenlerle İlgili Endüstride Jeoloji Mühendisinin Yeri
  G.r Davis Cihat Başocak Şener Teoman
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ: Bu mevkide, benden daha önce bulunan 11 profesyonel jeoloji mühendisinden üçlü konuşmalarında uygulamalı jeolojideki gelişmelerden, dördü maden üretiminden, kalan dört kişi de jeoloji mühendislerinin eğitimleri ve piyasadaki yerlerinden söz ettiler. Bunlardan ensonuncusu olan sayın profesör David Williams; bundan 21 yıl Önce 1960 yılındaki bir konuşmasına başlıkolarak, maden jeolojisindeki gelişmeler, eğitim araştırma ve İş istihdamı" m segmenti.

 • Maden Endüstrisi

 • Jeoloji Mühendisinin Yeri

 • Uygulamalı Jeoloji

 • Maden Jeolojisi


 • BLAIN, C.P. and ANDREW, R.L., 1977, Sulphide weathering and the evaluation of gossans in exploration: Minerals Sei, Engng, 9, 119-150. Canadian mines, 1980-1979 perspective: Mineral Bull,Can, MEIST, 0§,

 • ÖRAHSTONE, X>SA,, Canadian- or© cttseoveries 1046 . 1978, 1980, acontlnuing record of success: Internal Rep, Mineral Policy Sect,, Ottawa MRL8Q/&,1 21 i,

 • Current research in the Division of Mining Geology, Royal School of Mines, Imperial College of Science and Technology, London,

 • DIXON, C.J., 19 March, 1981, The geological eause§ of f eostatistical phenomena and their importance in feasibility studies: Paper presented to Mineral Deposits Studies Group meeting,

 • DUNHAM, KG,, 1962-63, Brth science and ore science: presidential address, Trans, Instn Min; Metall,, 72, 897-714,

 • FINNI3TQN, Sir M.f 1980, Engineering Profession (London: HMSO). 258 a, Geopeko Limited, available 1978: Undated company brochure,

 • HAYNES, D.W., 1979, Geological tecnology in mineral resource exploration: In Mineral resources of Australia Kelsall D.F. and Woodcock J.T. eds (Farkville, Victoria: Australian Academy of Technological Sciences), 75-05.

 • LAUGHLIN. W,H„ 1979, Exploration for metals in Canada-statistical trends: Internal Rep. Mineral Policy Sect,, Ottawa MRI-79İ/7, 55 s.

 • MoKÏNSTRY, H,B„ 1948, Mining Geology (Newyork: Prentice-Hall): 680 s.

 • O`LEARY, J., 19 March, 1981, Geological control on ore. reserve estimation: Paper presented to Mineral Deposits Studies Group meeting,

 • REGAN, MjD,, 1970, Management of exploration by the metals mining industry. M, Se. in Management thesis: Masschusettâ Institute of Techno, logy

 • Royal Charter and Bye-laws, 1948: London: IMMf 26 s

 • THOMAS, D,E„ April, 1981, A sedmentologieaHy based valuation of the Ventersdorp contact reef at Vaal Reefs Exploration and Mining Co., Ltd,, in the Klerksdorp goldfield, South Africa: Paper submitted to IMM,

 • WARGO, J.G.» 25, May 1973, Trends corporate mineral exploration expenditures: Min. Engng, NY, 48-44

 • Western Mining Corporation: Personal communication

 • WILLIAMS, D„ 1959-60, Progress in mining geology training, research and employment: presidential address: Trams, Instn Min. Metall,, 69, 5S7-602

 • WILLOX, W.ÂO 1981, Exploration in the Third World: the role of the consultant and implications for national policies: In National and international management of mineral resources Jones M,J, ed, (London: IMM), 33=40,

 • WOODS, P.J.B.. Personall communication.


 • Davis, G . (1984). Madenlerle İlgili Endüstride jeoloji Mühendisinin Yeri . Jeoloji Mühendisliği Dergisi , 8 (1) , 93-102 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jmd/issue/28444/303047

 • Davis, G . Madenlerle İlgili Endüstride jeoloji Mühendisinin Yeri. Jeoloji Mühendisliği Dergisi 8 (1984 ): 93-102

 • Jeolojinin Çağımızdaki Önemi ve Türkiye`nin Ekonomik Hayatında Türk Mühendisine Düşen Görev
  Güner Göymen
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ: Dünya doğal kaynak potansiyeli tüketiminin baş döndürücü bir hızla artması her geçen gün jeolojininönemini arttırmaktadır. Jeoloji bilim adamı ülkelerinyaşamında hayati önem taşıyan sosyo-ekonomik, politik alanlarda, dolayısı ile Ülkeler arası İlişkilerde veinsanlığının kalkınmasında etkin olan teknik elemandır,Çağımızın karakteristik özelliği olan, bilim ile tekniğin iç içe girinti olması, yani bilimsel bulguların, zaman faktörünü sıfıra indirircesine tekniğe uygulanması, jeolojiyi çağımızın karakteristik özelliğini temsileden bir disiplinin örneği haline getirmiştir.Arazi çakışması yapan Jeoloji Mühendisi çalışmaları esnasında aynı anda hem yorum yapan bir bilimadamı, hem de uygulayıcıdır.

 • Jeolojinin Çağımızdaki Önemi

 • Ekonomi

 • Bilimsel Bulgular • Göymen, G . (1984). Jeolojinin Çağımızdaki Önemi Ve Türkiye`nin Ekonomik Hayatında Türk Mühendisine Düşen Görev . Jeoloji Mühendisliği Dergisi , 8 (1) , 103-104 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jmd/issue/28444/303048

 • Göymen, G . Jeolojinin Çağımızdaki Önemi Ve Türkiye`nin Ekonomik Hayatında Türk Mühendisine Düşen Görev. Jeoloji Mühendisliği Dergisi 8 (1984 ): 103-104

 • Haberler
  PDF Olarak Görüntüle
  SAYI TAM DOSYASI
  PDF Olarak Görüntüle