Jeoloji Münendisliği Dergisi
Jeoloji Mühendisliği Dergisi

Jeoloji Mühendisliği Dergisi

1982 EYLÜL Cilt 6 Sayı 3
KAPAK
PDF Olarak Görüntüle
KÜNYE
PDF Olarak Görüntüle
İÇİNDEKİLER
PDF Olarak Görüntüle
OKURLARIMIZA
PDF Olarak Görüntüle
Neojen Çökelleri (Köprübaşı-Gördes) İçindeki Uranyum Yataklarının Oluşumu
Hüseyin Yilmaz
PDF Olarak Görüntüle

ÖZ: Köprübaşı uranyum yatakları (Batı Anadolu) yüksek dereceli metamorfik kayaçlarla altlanan nehir çökelleri içinde oluşmuşlardır. Söz konusu çökeller Neojen yaslı bol kil hamurlu kaba klastik malzeme biçimindedirler. Cevher yataklarının mineralojik ve jeokimyasal temele dayanan sınıflamasında oksitli (yüzeysel) veoksitsiz (tabanda) diye İki tür ortaya sıkar. Oksitli yataklar ikincil jarosit - vaylandlt minerali tipi vemanyetlt-ilmenit tipi diye iki alt grupta ele alınır. Oksitsiz yataklar ise pirit-siderit tipindedirler.Uranyumca zengin san renkli jaroslt-vaylandlt mineralleri sökel kayaların epijenetik hamuru biçimindekum ve çakıllar arasındaki boşlukları doldururlar. Bazı durumlarda ise söz konusu mineraller gakü üstünde sıvamalar seklinde gözlenir. Oksitli yataklarda ayrıca kil ve süt düzeylerindeki çatlakları dolduran limon sarısı"sehroeckingerit" hidratlı uranyum minerali gözlenir, Bmenit-manyetitçe zengin uranyum yataklarındauranyum minerali gözlenemez, ancak autoradyografik (ilimlerde düzenli dağılımı soz konusudur. Piritli-sideritli oksitsiz yataklarda uranyum yine amorf olup kumtası hamuru içinde siyah toz, halinde yeralır. Yüksektenörlü uranyum zenginleşmesi piritli .düşük tenörlü uranyum zenginleşmesi İsa sideritli zonlara özgüdür.Cevher taşıyan kaba klastik kayaların diyajenesi süresinde veya daha sonra oluşmus olan piritin varlığı,uranyum çökelmesi iğin uygun jeokimyasal ortamın gelişmesinde önemli olmuştur. Bunu kapsayan yeraltısularıİle ortamdaki pirit oksitlenir. Bu olay piritli zonlardakl yeraltı sularının oksijenini yitirmesine neden olur. Sonuçta sülfit (SOS) oluşur, Sülfit daha sonra HS ve SO4 anyonlarına bozuşur (decomposition). Bu yollaoluşan US İyonlarının Köprübaşı`ndaki uranyum yataklarının oluşumlarında ana İndirgeyici rolü, oynadığıdüşünülür. Uranyum karbonatlı sularında çözeltiler olarak taşınmıştır. Jarosit-vaylandit tipi yataklar da başlangıçta yukarıda belirtilen oksitsiz yataklar gibi gerçekleşmiştir, Ancak bunlar daha sonraki süreçlerde yüzeysel oksitlenmeler ile etkilenmişlerdir. Böylece, özünde, tüm yataklar "epijenetik" olup uranyum için kaynakkaya olarak birinci derecede metamorfikler ve ikinci derecede tüfler düşünülmektedir,

 • Neojen Çökelleri

 • Köprübaşı-Gördes

 • Uranyum Yatakları

 • Metamorfik Kayaçlar • Adams, J.A.S., Osmond, J.K, ve Rogers, J.J.W., 1963, The geochemistry of thorium and uranium, Phys, Chem, Earth, 3, 299-349

 • Adler, H.H., 1963, Concepts of genesis of sandstone type uranium ore deposits, Econ, Geol, 59/1

 • Adler, H.H., 1974, Concepts of uranium ore formation m reducing environments in sandstones and other sediments, I.A.E.A. - SM 188/43, 141-164,

 • Ayan, M„ 1973, Salihli - Köprübaşı çevresindeki uranyum zuhurları oluşumu ve prospeksiyonu, Prospektor, 2, 37-52,

 • Bern, A.A. ve Grigorian, S.V., 1977, Geoehemical essplo. ration for mineral deposits, Applied Pub. Ltd,, Ilinois, TJ.S.A, 287 s

 • Bingöl, E„ 1976, Batı Anadolu`nun Jeotektenik evrimi, M.T.A. Dergisi, 91, 14-33,

 • BotüieUi, T., 1976, A review of the minerals of aUunitejarosite, beudantite and plumbogummite group, Jour. Research U.S. Geol. Survey, 4/2, 213-216.

 • Brookins, D.O., 1975, Comments on the coffinite-uraninlte relationship, probable clay mineral reactions and formation. New Mexico Geol. Soc, 158-166.

 • Brown, J.B., 1971, Jaroslte-geothite stabilities at 28°C, 1 atm., Mineral Deposita, 6, 245-252.

 • Çetintürk, I., 1978, Uranyum aramaları va Türkiye uranyum potansiye, Yer Yuvarı ve insan, 3/2, 29-33,

 • Eargle, D.Y, ve Weeks, M.D., 1973, Geological relations among uranium deposits, South Texas, Biter. Union Geol., Science Series A, 102-113.

 • Garrels, R.M. ve Christ, C.L., 1965, Solutions, Minerals and Equilibria, Freeman Cooper and Oompony, 1736 Stockton Street, San Francisco, California, U.S.A

 • Howard. İH, J.H., 1977, Geochemistry of Selenium, Geoohim. Cosmochim, Act,, 41, 1665-1678,

 • Kaaden, V., 1971, Geology and History of Turkey, Petrol. Bxpl. Inst. Libya

 • Kashirtseva, M.F,, 1988, Effects of material composition of rocks on formation of epigenetic uranium concentrations, Inter, Geol. Rev., il, 530-538.

 • Krauskopf, K., 1B59, The geochemistry of silica in sedimentary environments, S.E.P.M. Special Pub., 7, 4-20.

 • Langmulr, D., 1978, Uranium solution - mineral equilibria at low temperatures with applications to sedimentary ore deposits, Geochi, Cosmochi, Act,, 42, 547-569

 • McMillan, R.H., 1977, Uranium In Canada, Bull. Canadian Petr. Geol., 25/6, 1222-1249.

 • Melin, R.E., 1969, Uranium deposits in Shirley Basin, Wyoming, Contribution Geol,, Wyoming Issue, 8/2, 143-161

 • Mittenpergher, M., 1970, BXhalative-supergenio uranium mineralization in the quaternary alkaline volcanic rocks of Central Italy, IAEA-PL..391/7, 177-186

 • Pettljohn, F.J., Potter, P.E. ve Siever, R,, 1973, Sand and Sandstone, Springer-Verlag, New York, Heidelberg, Berlin, 618 p.

 • Piliers, S,R, ve Adams, J.A.S., 1962, The distribution of Thorium and uranium in Peimsylvanlan weather* ing profile, Geochim., Cosmochjm, Act,, 26, 1137- 1İ46.

 • PlpMngos, G.N., 1965, Geology and uranium deposits in the Cave Hills Area, Harding County, South Dakota, U.S.G.S, Prof. Rap,, 476-A, 1-19.

 • Rogers, J.J.W. ve Adams, J.A.S., 1969, Uranium, Spring. Verlag Berlin, Heidelberg Peblishins` Company, 48 P,

 • Rosholt, J,N,, 1959, Natural radioactive disequilibrium of the uranium series, U.S.G.S, Bull,, 1084/A, 1-29.

 • Schmarlovich, B.M., 1BÎ8, Uranium content of unaltered sedimentary rooks of various types and exidation zones, Lrithology and Mineral Resources (Russlon Translation), 8, 211-221

 • Sobolev, V.S,, 1872, The faciès of metaraorphlsm, Australian National University, Oantaera, A.C.T, Australia, 300 p.

 • Stuckless, J.S., Bunker, C.M,, Bush, O.A., Doering, W.P., ve Scott J.H,, 1977, Geochemical and Fetrologleal studies of a uraniferous granit from Granite Mountains, Wyoming Jour, Research U.S.G.S,, 5/1, 81-81

 • Taylor, S.R,, 1966, The application of trace element data to problems in geology, Phys. Chem, Earth, 3. 299-849.

 • Yılmaz, H . (1982). Neojen Çökelleri (Köprûbaşı-Gördes) içindeki Uranyum Yataklarının Oluşumu . Jeoloji Mühendisliği Dergisi , 6 (3) , 3-20 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jmd/issue/28174/298421

 • Yılmaz, H . Neojen Çökelleri (Köprûbaşı-Gördes) içindeki Uranyum Yataklarının Oluşumu. Jeoloji Mühendisliği Dergisi 6 (1982 ): 3-20

 • Yeraltısuları Açısından Jeolojik Ortamlar ve Akiferlerin Sınıflanması
  Hasan Turgut Öztaş
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ: Yazının İlk bölümünde, yeraltısuyu icerebilme yeteneklerine göre jeolojik ortamlar dört kümede toplanmış, ikinci bölümünde bilimsel, teknik ve ekonomik açıdan bu kümelerin en Önemlisi olan akiferler, önerilen ölçütler çerçevesinde sınıflandırılmıştır.

 • Yeraltısuyu

 • Jeolojik Ortamlar

 • Akiferlerin Sınıflanması

 • Hidrojeoloji • BLANK, H, R, SOHROEDER, M.O., 1973, Geologic Classification of Aquifers, Groundwater, Vol, 11, No. %, pp. 3-5

 • BÖGÖMÖLÖV, G. V. BBKTOHaURINE, A, !„ 1955, Hydrogéologie Spécialisée, Publie avec L`aide du Centre National da la Recherche Scientifique, 236 p., Moscov

 • CASTANY, G., 1963, Traité Pratique des Eaux Souterranines, Dunod, 657 p,, Paris

 • DAVIS, S,N, de WIEST,, R, J. M., 1986, Hidrogeology, John Wiley and Sons Inc., 463 p., New York de WIEST, R, J, M., 1965, Geohydrology, John Wiley and Sons, Inc., 366 p., New York

 • ERGUVANDI, K. - YÜZER, E., 1973, Yeraltısuları Jeolojisi, İTÜ Kütüphanesi, Sayı: 987, 340 s., İstanbul

 • JOHNSON, E, E., 1966, Groundwater and Wells, 476 p„ Minnesota

 • KR0L, G. J., 1978, Groundwater - Rock - Structures, Lecture Notes of ITC, 56 p,, Enschede

 • KRUSEMAN, G,P. de RIBDER. N, A„ (Çev. DİLEK, R,), 1979, Hidrojeolojide Pompaj Deney Verilerinin Analizi ve Değerlendirilmesi (KTÜ yayını olarak baskıda)

 • PFANNKUCH, H.O., 1969, Dictinoary of Hydrogeology, Elsevler Publ, Comp., 168 p., Amsterdam

 • SCHOELLEE, H. (Çev. KARACADAG, K,),, 1973, YeraL tısuları, Dlzerkonca Math,, 605 s,, İstanbul

 • THURNER, A., 1967, Hydrogiologie, Springer-Verlag, 350 p., Wien

 • TODD, D, K„ 1969, Groundwater Hydrology, John Wiley and Sons Inc., 336 p., London

 • TOL.MAN, C. F,, 1937, Groundwater, Me Oraw Hilll Book Comp,, 593 p., New York

 • WALTON, W. C, 1970, Groundwater Resource Evaluation, Me Graw Hill Book Comp., 664 p., New York

 • Öztaş, T . (1982). Yeraltisulari Açısından Jeolojik Ortamlar ve Akîferlerin Sınıflanması . Jeoloji Mühendisliği Dergisi , 6 (3) , 21-27 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jmd/issue/28174/298425

 • Öztaş, T . Yeraltisulari Açısından Jeolojik Ortamlar ve Akîferlerin Sınıflanması. Jeoloji Mühendisliği Dergisi 6 (1982 ): 21-27

 • Etir Yaylası (Şebinkarahisar) Fluorit Zuhurunun Mineralojisi ve Oluşumunun Sıvı Kapanım Yöntemi ile İncelenmesi
  Faruk Çalapkulu Zeynep Ayan
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ: Etir yaylası fluorit zuhuru Şebinkarahisar`ın (Giresun) kuzeybatısında, Üst Kretase yağlı andezltik veslkanltler iğinde yer alır. Lütesiyen yağlı volkano-sedimanter kayaçlar bu birimler üzerine taban konglomera ile oturur.En. çok 50 cm, ye ulaşan fluorit damarcıkları genellikle 1-17 em. kalınlıkta olup, K 10 B - K 40 B doğrultusundakl çatlak sistemlerine yerleşmeler ve 286 m. ye kadar uzunluk gösteren üç zonda yoğunlaşırlar.Damarların kenarlarında kaolenleşme ve az silisleşme gözlenir. Cevherleşmenin mineralojik incelemesi filonun iki aşamada oluştuğunu ortaya koyar. I, Aşamada yeşil fluorit, sfalerit, galen, tennantit (îreiberjit) kalkepirit yerleşmiş,II. Aşamada ise pembe fluorit ve/veya kuvars, mor fluorit yerleşmiştir. Bu iki aşama birbirinden breşleş.me ile ayrılmakta olup birinci aşamaya alt parsalar pembe fluorit ve mor fluoritle çimentolanmıştır.Ayrıca sfalerit ve fluoritlerde yapılan sıvı kapanım incelemeleri İle cevherleşmenin farklı aşamalarındakihomojenleşme sıcaklıkları saptanmıştır. Homojenleşme sıcaklıkları 160` _ 25Q°C arasında değişmekte olup, kapanımlarm içinde tuz kristallerinin görülmemesi, tuzluluğun %20`nin altında olduğuna işaret etmektedir. 

 • Etir Yaylası(Şebinkarahisar)

 • Fluorit Zuhuru Mineraloji

 • Sıvı Kapanım Yöntemi

 • Giresun • Akıncı, Ö.T., 1978, Bulancak sülfid damarlarında, sıvı kapanım çalışması: Türkiye Jeol. Kur, Bült. 19, «-52

 • Çalapkulu, F., 1082, Asarcjk . Şebinkarahisar . Giresun Uranyumlu Pb-Zn-Cu cevherleşmesinin incelenmesi: Dokuz Eylül Üniv. Müh. Mimarlık Fak, Doçentlik Tezi, izmir, {Yaymianmamif)

 • Ergün, A,, 1976, Giresun ili, Şebinkarahisar ilçesi ,Etir köy fluorit zuhurunun genel prospeksiyon raporu : MTA, E.H.M. Dairesi. Raporu, Arşiv No. 1047 ( Yaymlanmamıı)

 • Ketin, t, 1986, Anadolu`nun Tektonik Birlikleri MTA, Derg,, 66, 23-34

 • Öğün, Y„ 1979, Şebinkarahisar Çorak yayla, Eskine yayla, Çukurovası Bölgesinde sedimanlar içinde, ki uranyum olanakları ve jeolojisi: MTA, Enst. Radyoaktif Mineraller ve Kömür Dairesi Rp, No. SOS, (Yayınlanmamış)

 • Örgün N., 1972, Giresun , Şebinkarahisar, Çukurovası sektörü uranyum etüdü nihai raporu : MTA, Enst, Radyoaktif Mineraller ve Kömür Dairesi Rp, No. 437 (Ylymlanmamıg)

 • Roedder, E,, 1979, Fluid Inclusions as Samples of Ore Fluids: Geochemistry of Hydrothermal ore Deposits, John Wiley and Sons. 2. Baskı, 798 sh,

 • Tahlr, Y., 1980 Giresun - Şebinkarahisar, Hskine Yayla, Çukurovası mevkii ve Gönük yayla arasında uranyum aramaları etüdü: A.Ü.F.F, Mineraloji kürsüsü Dipl, galıgması.

 • Çalapkulı, F , Ayan, Z . (1982). Etir Yaylası (Şebinkarahisar) Fluorit Zuhurunun Mineralojisi ve Oluşumunun Sıvı Kapanım Yöntemi İle incelenmesi . Jeoloji Mühendisliği Dergisi , 6 (3) , 28-36 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jmd/issue/28174/298429

 • Çalapkulı, F , Ayan, Z . Etir Yaylası (Şebinkarahisar) Fluorit Zuhurunun Mineralojisi ve Oluşumunun Sıvı Kapanım Yöntemi İle incelenmesi. Jeoloji Mühendisliği Dergisi 6 (1982 ): 28-36

 • Bantlı Demir Formasyonu
  Ahmet Çağatay
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ: Günümüzde dünya demir üretiminin %50 sinden fazlasını karşılayan "bantlı demir formasyonu"`sınırlanmıştır. Jeokimya, metamorfizma, yaş, teknoloji ve kökenlerine kısaca değinilen "bantlı demir formasyonunun akifer yataklarla ilişkisi tartışılmıştır,

 • Bantlı Demir Formasyonu

 • Petrografi

 • Mineraller

 • Karbonatlı Fasiyesler

 • Silikatlı Fasiyesler • Appel, P, U., 1974, On an unmetamorphosed iron-for. mation in the early Preeambrian of South-West Greenland, -Mineralium Deposita vol. 9., pp 75- 82, Berlin-Heidelberg-New York.

 • Barbour, A, P., 1978, Distribution of phosphorus in the iron ore deposits of Itabira, Minas Gérais, Brazil.- Econ. Geol,, vol. 68, pp. 52-64.

 • Barbour, A. P., 1975, Carbonate-apatite in Freeambrian cherty iron formation. Barağa County, Mic higan, , Econ. Geol, vol. 70, pp. 583-586

 • Becker, R. H. ve Clayton, R. N., 1972 Carbon isotopic evidence for the origin of a banded iron-formation in Western Australia. - Geochlm. Cosmochim. Aeta, vol. 36, pp. 677- 595.

 • Boyle, R. W. ve Davis, J. L,,, 1973, Geochim, Oosmochlm Acta, vol. 37, p. 1389.

 • Cloud, P., 1973, Boon, Geol., vol, 68, p, 967 ve p, 1138

 • Dorr, J. Van N., 1965, II, Nature and origin of the high-grade hematite ores of Minas Gérais, Brazil.-Eeon. Geol., vol. 60, pp. 1-46

 • Dorr, J. Van N,, 1973 ve de Barböea, A. L. M., 1973, Geology and ore deposits of the Itabira district, Minas Gérais, Brazil. - U, S. Geol. Survey Prof. Paper 34^-C, `Washington, D.C

 • Ferguson ve dig., 1974, Iron sulphide formation In an exhalative-sedimontary environment, Talasea, New Britain, P, N. G.-Mineralium Deposita, vol. 9, pp. 33-47. Berlin Heidelberg-New York

 • Fiebiger, W., 1975, Organische Substanzen in praekambrischen Itabmten und deren Nebengesteinen. -Geol. Rundsch., Band 64, tl,

 • French, B. M., 1973, Mineral assemblages in diagenetic and low-grade metamorphlc Iron-Formation. -Econ. Geol., vol 68, pp 1063-1074

 • Freyberg, B. von., 1932, Neues Jahrbuch für Mineralogie, Sonderband II, S. 39-60 Stuttgart.

 • Gary. M ve älter., 1973, Editors, Glossary of Geology. -American Geological Institute, Washington, D. C. second printing

 • Geotlmes, 1974, Washington D. C. January p. 18 Goldich, S. S. 1973, Ages of Preoambrian banded Iron-formations.-Eçon, Geol. vol. 88, pp. 1126- 1134

 • Goodwin, A. M., 1964, Geoehemical studies at the Helen Iron range,-Econ. Geol., vol. 59, pp. 684- 718

 • Govett, G. J. S., I960, Origin of banded iron formations. -Geol. Soc, American Bull. 77, pp. 191- 1212

 • Gross, G. A., 1965, Geology of iron deposits of Canada-Canada Geol. Survey, Econ. Geol. Series, Rept, 22, Ottawa

 • Gross, O. A., 1973, The depositional environment of principal types of precambrian iron-formations.-in

 • Grossi, J. H ve Barbosa, A. D. M., 1970, Tectonic control of sedimentation and treee element distribution in iron ores of cetral Minas Ge. rais, Brazil.-Genesis of Precambrian iron and manganese deposits. . Proceedings of the Kiev Symposium, UNESCO, 7, Place de Fontenoy, Paris, pp. 128-131

 • Gundersen, J. N ve Schwartz, G. M., 1962, The geology of the metamorphased Biwabik Iron formation, Eastern Mesabi district, Minnesota,- Minn, Geol. Survey Bull. 48

 • Helke, A., 1975, Maden yatakları I ders notlan, yayınlanmamış Malnz-Üni, Batı-Almanya 8. 152-164

 • Hough, J. L., 1958, Freeh-Water environment of deposition of Precambrian banded iron formations..Journ. Sediment, Petrology, 28, pp. 414- 430

 • James, H. L., 1954, Sedimentary facits of ironformation.-Econ. Geol., vol 49, pp. 238-293

 • James, H. L., 1969, Comparison between Red sea deposits and older ironstane and iron-formation. - In: E, T. Degens ve D. A. Ross editors, Hot brines and vecent heavy metal deposits in the Bed Sea.-pp. 525-582, New York

 • Kalugta, A, S., 1973, Geology and genesis of the Devonian banded, iron-formation in Altai, western Siberia, and eastern Kazakhistan. - Genesif of Precembrian iron and manganese deposits.-Proceedings of the Kiev Symposlum, UNESCO, 7, Place de Fontenay, Paris, pp. 159-185

 • Klein, C. Jr., 1973, Changes in mineral assemblageswith metamorphism of soma Precambrian Iron - Fornmtions.-Econ, Geol., Vol.68, pp. 1075 - 1088

 • Klein. C. Jr, 1974, Greenalit, stilpnomelan, minnesatayit, krokldolit and karbonates in a very lowgrade metamorphlc Precambrian Iron-Formation. -Oanad, Mideralogist, Vol. 12, pp. 475-498

 • La Berge, G, L., 1978, Possible biological origin of Freeambrian Iron-Formations.-Econ. Geol, Vol, 68, pp. 1098-1100.

 • La Berge, O. L„ M 75, Eeon. Geol, Vol, 70, pp. 583- 586

 • Lepp, H, ve Goldich, S.S., 1964, Origin of Precambrian iron formations.-Econ, Geol., Vol, 59, pp. 1025 - 1060

 • Loughetd, M.S. ve Mancuso, JJ., 1973, Hematite framboida in the Negaunee Iron Formation, Michigan: evidence fortheir biogenlc origin,-Eeon, Geol., vol. «8, pp. 202-209

 • Miller, J. R., 1970, Impurities in iron ore.-Survey of world iron ore resources,-United Nations, New York, pp. 85-«,

 • Rourke, J, H, O,, 1961, Paleozoic banded iron-formation, -Econ, Geol., Vol. 58, pp. 331-381

 • Butten, M, G., 1971, The origin of life by natural causes.-Elsevler, Amsterdam, pp. 274-291

 • Sawktns, F, J, ve Rye, D. M., 1974, Relationship of Hemestake- type gold deposits to iron-rich Precambrian sedimentary rooks. •Transactions Institution of Mining and Metallurgy, Section B (Applied earth science), London, pp. B 56-B B9

 • Semenenko, N, P., 1973, The iron-chert formations of the Ukrainian shield. - Proceedings Kiev Sympo, slum, UNESCO, Paris, pp. 1SS-142.

 • Schneiderhöhn, H,, 1962, Erzlagerstaetten, Kurzvorlesungen zur Hinführung und Wiederhalung, ,Gus. tav Fischer Verlag. Stuttgart

 • Sakomoto, T., 1950, The origin of the Pre-oambrian banded iron oras.-Arnerlcan Journ, of Sol., vol. 248, No. 7.

 • Stanton, R. L., İ972, Preliminary occount of chemical relation ship between sulfide lade and

 • Strakhow, N. M., 1967, Principles of the theory of lithogenesis.-New York, Consultants Bureau ve H, A. AlexandroVjEcon, Geol,, vol. 88, pp. 1055 ff

 • Thienhaus, R., 1963, Neue Bisen-und Mangan erzvorkommen in West-und Zentralafrika-Stahl und Eisen, Düsseldorf, Bd, 83. S, 1081-1098

 • Trendall, A. F., 1968, Three great basins of Precambrian banded iron-formation deposition: A systematic comparison.-Geol. Soc, America Bull., Vol. 79. pp. 1B27-1544

 • Trendall, A, F. ve Blockley, J, G, 1970, The iron formation of the Precambrian Hamersley group, Western Australia.-West. Austral. Oeol. Survey Bull. 119. p. 366

 • Walter, H, W. ve Zitzman.A., 1973, Die Lagerstaetten des Eisens in Europa.-Zeitsehr, deutsch, geolog. Ges., Band 124, S. 61-72, Hannover.

 • Çağatay, A . (1982). Bantlı Demir Formasyonu . Jeoloji Mühendisliği Dergisi , 6 (3) , 37-42 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jmd/issue/28174/298436

 • Çağatay, A . Bantlı Demir Formasyonu. Jeoloji Mühendisliği Dergisi 6 (1982 ): 37-42

 • Polonya`daki Kontinental Tersiyer`in Kömürlü Formasyonları ve Kömür Yatağı Tipleri
  Ertem Tuncali
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ: Yanabilen maddeler ile bunlar arasında önemli biryer tutan Tersiyer içerisindeki kömür yatakları ve özellikle Polonya`nın en büyük kömür havzalarını oluş,turan Kontinental Neojen birimleri ayrıntılı olarakİncelenmiştir (Şekil 1.). Yapılan prespeksiyon ve ayrıntılı çalışmalardan sonra oldukça büyük kömür rezervleri olan havzalar bulunmuştur. Bu ayrıntılı çalışmalar sonunda elde edilen diğer Önemli bir bulgu,Miyosen kömür yataklarının oluşumu için en uygundevir olarak belirlenmesidir. Bu bulgu ileride yapılacak araştırmalar iğin yol gösterici olarak kabul edilir.. 

 • Polonya`daki Kontinental

 • Kömürlü Formasyonları

 • Kömür Yatağı Tipleri

 • Tektonik • XXm. Uluslararası Jeoloji Kongresine (Çekoslovakya) Prof, Dr. Edward OÜIK, 1968 tarafından sunulan makalesi • Toplantılar Takvimi
  PDF Olarak Görüntüle
  Haberler
  PDF Olarak Görüntüle
  Odamızdan haberler
  PDF Olarak Görüntüle
  Kaybettiklerimiz
  PDF Olarak Görüntüle
  SAYI TAM DOSYASI
  PDF Olarak Görüntüle