Jeoloji Münendisliği Dergisi
Jeoloji Mühendisliği Dergisi

Jeoloji Mühendisliği Dergisi

2006 ARALIK Cilt 30 Sayı 2
KAPAK
PDF Olarak Görüntüle
KÜNYE
PDF Olarak Görüntüle
İÇİNDEKİLER
PDF Olarak Görüntüle
Kaliş Oluşumu ve Özellikleri
Muhsin Eren
PDF Olarak Görüntüle

ÖZ: Kaliş genel bir terim olup, kurak ve yan kurak iklim koşullarında gevşek çökeller, tortul kayaçlar ve topraklar içindeki ikincil kalsiyum karbonat (CaCO3) yığışımlarını tanımlamaktadır. Kalişler mikrit (< 4 m) ve mikrosprarit (5-15 m) boyutundaki küçük kalsit kristallerinden oluşmakta ve küçük miktarlardaki diyajenetik mineral oluşundan (sepiyolit, paligorskit, magnezyum kalsit, dolomit gibi) kalsiyum karbonat oluşumlanna (düşük Mg-kalsit) eşlik etmektedir. Kalişler; kireç tozu, yumru, tüp, laminalı kabuk ve sert kabuk gibi farklı oluşum şekillerine sahiptir. Kalişlerde makroskopik kök yapılan ve mikroskopik alfa ve beta dokusal özellikleri yaygın olarak bulunmaktadır. Kalişlerin oluşumu üzerine başlıca iki hipotez önerilmiştir. Bunlar; (a) sızma modeli (per descensum; pedojenik model); çözünmüş CaCO3`ün sızan sulardan çökelimini tanımlamakta ve (b) yeraltı suyunun kapiler yükselim (per ascensum; yeraltısuyu modeli) modelidir. Kaliş oluşumunda kalsiyum değişik kaynaklardan sağlanır.

 • Kaliş

 • kalsiyum karbonat

 • diyajenetik mineral

 • sızma (pedojenik) modeli

 • kapiler yükselim (yeraltısuyu) modeli

 • Aristarain, L. F., 1970. Chemical analyses of caliche profiles from the high plains, New Mexico. Journal ofGeology, 78,201-212

 • Demicco, R.V. and Hardie, L.A., 1994. Sedimentary structures and early diagenetic features of shallow marine carbonate deposits. SEPM Atlas Series 1, Tulsa, Oklahoma, 265 p.

 • Eren, M., Kadir, S., Hatipoğlu, Z., ve Gül., M., 2004. Mersin yöresinde kaliş gelişimi. TÜBİTAK Projesi YDABAG-102Y036, 136 s., (Yayınlanmamış).

 • Esteban, M. and Klappa, C.F., 1983. Subaerial exposure environment. In: Scholle, P.A., Bebout, D.G., and Moore, C.H., (eds.), Carbonate Depositional Environments, Association of American Petroleum Geologists Memoir 33, Tulsa, Oklahoma, p. 1-54.

 • Goudie, A. S., 1973. Duricrusts in Tropical and Subtropical Landscapes. Clarendon Press, Oxford, 174p.

 • Goudie, A. S., 1983. Calcrete. In: Goudie, A.S. and Pye, K., (eds.), Chemical sediments and geomorphology. Academic Press, London, p.93-131.

 • Goudie, A. S., 1996. Organic agency in calcrete development. Journal of Arid Environment, 32,103-110.

 • James, N.P. and Choquette, P.W., 1984. Diagenesis 9. Limestones- The meteoric diagenetic environment. Geoscience Canada 11,161-194.

 • Klappa, C.F., 1980. Rhizoliths in terrestrial carbonates: classification, recognition, genesis and significance. Sedimentology, 27,613-629.

 • Machette, M.N., 1985. Calcic soils of the southwestern United States. Geological Society of America, Special Paper No. 203, 1-21.

 • Semeniuk, V., and Meagher, T.D., 1981. Calcrete in Quaternary coastal dunes in South western Australia: a capillary-rise phenomenon associated with plants. Journal of Sedimentary Petrology 51,47-68.

 • Tucker, M.E., and Wright, V.P., 1990. Carbonate sedimentology. Blackwells, Oxford, 482 p.

 • Tucker, M.E., 1991. Sedimentary petrology: an introduction to the origin of sedimentary rocks. Blackwell Science, Oxford, 260 p.

 • Watts, N.L., 1980. Quaternary pedogenic calcretes from the Kalahari (Southern Africa): mineralogy, genesis and diagenesis. Sedimentology, 27,661-686

 • Wright, V.P., 1990. A micromorphological classification of fossil and recent calcic and petrocalcic microstructures. In: Douglas, L.A. (ed.), Soil Micromorphology: A Basic and Applied Science, Elsevier, Amsterdam, v. 19, 401-

 • Wright, V. P., and Tucker, M. E. (Eds.), 1991. Calcretes. Blackwell Scientific Publications, Oxford, 351 p.

 • Yapısal Özelliklerin Lapya Gelişimindeki Rolü : Kızılörü Dağı Doğusu (KORKUTELİ-ANTALYA)
  İlksen Koçak Graf Ayşe Bozcu
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ: Antalya`nın kuzeybatısında, Kızılörü dağının doğusunda gözlenen lapyalar, Jura-Kretase (Senomaniyen) neritik kireçtaşları üzerinde gelişmiştir. Sahada lapyaların yapısal özelliklerle olan ilişkilerini ortaya koymak amacıyla lapyaların ana gelişim doğrultulan ve çatlakların kuzeyden sapmaları ölçülmüş, elde edilen veriler gül diyagramlarına aktarılarak değerlendirilmiştir. Hazırlanan diyagramlarda, dairesel şekilli lapyaların egemen doğrultularıyla birincil ve ikincil çatlak yönelimleri arasında KD-GB doğrultusunda büyük bir uyum ortaya çıkmıştır. Hidrodinamik kontrollü çizgisel şekilli lapyaların birincil ve ikincil egemen doğrultularıyla, çatlakların egemen yönelimleri arasındaki ilişkilerse zayıf kalmıştır. Bu sonuçlar, değerlendirilmeye alman lapyalardan delikli lapyalar ve kamenitsaların büyük ölçüde çatlak kontrollü, oluklu lapyalar ve kanalcıklı lapyaların ise hidrodinamik kontrollü bir oluşum ve gelişim mekanizmasına sahip olduklarını doğrulamaları açısından önem taşır.

 • Batı Toroslar

 • Çatlak

 • Kireçtaşı

 • Lapya,

 • Bener, M., 1965. Göksu vadisi ve Taşeli Platolarında karst. İstanbul Üniversitesi. Coğrafya Enstitüsü, İstanbul, Doktora Tezi, 333 s. (yayımlanmamış), İstanbul.

 • Bögli, A., 196O.Kalklösungund karrenbildung. Zeitschrift für Geomorph. Supp. 2, Internationale Beitrâge zur Karstmorphologie, 4-21.

 • Dayan, E., Bilgin, A, Hançer, M., 1999. Karst landforms on the eastern slopes of Davras Dagi (Western Taurus): Karren, sinkholes and uvalas. Zeitschrift fur Geomorphologie, 43,321-340.

 • Erinç, S., 2001, Jeomorfoloji II ( 3. basım), Der Yayınlan: 294, İstanbul, 483 s.

 • Eroskay, S. O. ve Günay, G., 1980. Tecto-genetic classification and hydrogeological properties of the karst regions. International Seminar on Karst Hydrogeology, Turkey- Oymapmar, 1979-Proceedings, Günay, G., (ed.), Publ. by SHW, Ankara, 1-41.

 • Ford, D.C., Williams, P.W., 1989. Karst Geomorphology and Hydrology. Unwin Hyman Ltd., London 601 s.

 • Güldah, N., 1970. Karstmorphologische Studien im Gebiet des Poljesystems von Kestel (Westlischer Taurus, Türkei). Tübinger, Geogr. Studien, H. 40,104 s.

 • Güldah, N., 1972. Korkuteli-Bucak çevresinde lapya ve dolin çeşitleri ve bunların gelişmeleri. Jeomorfoloji Dergisi, 4 (4), 81- 98.

 • Günay Y., Bölükbaşı, A. S ve Yoldemir, O., 1982. Beydağlannın stratigrafisi ve yapısı. Türkiye Altıncı Petrol Kongresi ve Tebliğleri, Nisan 1982, Ankara, 91-101.

 • Güneysu, A. C., 1993. Kovada gölü doğusunun (İsparta) karst jeomorfolojisi. İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Coğrafya Enstitüsü, İstanbul, Doktora Tezi, 209 s (yayımlanmamış)

 • Jennings, J. N., 1971. Karst. The M.I.T. Press., Cabridge, Massaschussetts and London, 352 s.

 • Karaman, M. E., 1996. Temel Yapısal Jeoloji ve Uygulamaları. Devran Matbaacılık, Ankara, 336 s.

 • Keser, N., 1996. Kalkan-Kaş-Taşdibi arasının jeomorfolojisi. İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü, İstanbul, Doktora Tezi, 231 s (yayımlanmamış)

 • Koçak, I., 1991. Şarkikaraağaç Güneydoğusunun Karst Jeomorfolojisi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya, Yüksek Lisans Tezi, Konya, 76 s. (Yayımlanmamış)

 • Koçak, İ., 2000. Kırkgöz kaynaklan (Antalya) ve yakın çevresinin karst jeomorfolojisi. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Fiziki Coğrafya Bilim Dalı, Doktora Tezi, 359 s (yayımlanmamış)

 • Koçak, İ., 2003. Döşemealtı platosu kuzeybatısında (Antalya) karst-orman tahribatı ilişkisi. Süleyman Demirel Üniversitesi Burdur Eğitim Fakültesi Dergisi, 4 (5), 129-146.

 • Nazik, L., 1988. Beyşehir Gölü Yakın Güneyi Karst Jeomorfolojisi ve Karstik Parametrelerin İncelenmesi. Jeomorfoloji Dergisi, 14, 65-77.

 • Nazik, L., 1992. Beyşehir gölü güneybatısı ile Kembos polyesi arasının karst jeomorfolojisi. İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü, İstanbul, Doktora Tezi, 298 s (yayımlanmamış)

 • Öztaş, T., 1989. Mersin-Taşucu-Boğsak kaynağı ve dolayının karst hidrojeolojisi. İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, Doktora Tezi, 138 s (yayımlanmamış)

 • Poisson, A., 1977. Recherces geologiques dans les Taurides occidentales (Turquie). These d` Etat Univ., Aris sud (Orsay), No: 1902, 795 s.

 • Sweeting, M. M., 1973. Karst Landforms. The Macmillan Press. Ltd., London, 362 s.

 • Şenel, M., 1984. Discussion on the Antalya nappes, Geology of the Taurus Belt, Proc. Int. Sym., O. Tekeli, and M. C. Göncüoğlu (eds), Ankara, 41-51.

 • Şenel, M., 1997b. 1:250 000 Ölçekli Türkiye Jeoloji Haritaları. No:4, İsparta Paftası, MTA Yayınlan, Ankara, 47 s.

 • Şenel, M., Kengil, R., Ünverdi, M., Serdaroğlu, M. ve Gözler, M. Z., 1981. Teke Toroslarının güneydoğusunun jeolojisi. MTADergisi, 95/96,13-43.

 • Şenel, M., Selçuk, H., Bilgin, Z. R., Şen, A. M., Karaman, T, Dinçer, M. A., Durukan, E., Arbaş, A., Örçen, S. ve Bilgi, C., 1989. Çameli (Denizli) -Yeşilova (Burdur) - Elmalı (Antalya) ve dolayının jeolojisi. MTA Enstitüsü, Rapor No: 9429, Ankara, 3

 • Yalçınkaya, S., Ergin, A., Afşar, Ö. P., Dalkılıç, H., Taner, K. ve Özgönül., E., 1986, Batı Toroslarm jeoloji raporu. MTA Enstitüsü, Rapor No: 7898, Ankara, 132 s (yayınlanmamış)

 • Türkiye`deki Şişe Sularının Kimyasal İçerikleri ve Sağlık Açısından Değerlendirilmesi
  Müfit Şefik Doğdu
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ: Gelişmiş ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de özellikle son yıllarda şişe suyu tüketiminde artış görülmektedir. Şişe suyu tüketimine paralel olarak çok sayıda firma ülkemizde, özellikle sanayinin geliştiği ve nüfusun fazla olduğu yerlerde, şişe suyu üretimine geçmişlerdir. Şu an Türkiye`de 180`nin üzerinde şişe suyu üreten firma yer almaktadır. Bu çalışmada şişe sularındaki fiziksel ve kimyasal parametreler istatistiksel açıdan değerlendirilmiştir. Sularda yer alan ve kimi zaman limitleri aşan fiziksel ve kimyasal parametreler insan sağlığını olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Şişe sularındaki kimyasal parametrelerin medyan değerleri Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenmiş olan limit değerleriyle karşılaştırılmış ve bu limit değerleri aşan parametrelerle ilgili yorumlar yapılmıştır. Diğer taraftan insan vücudu için gerekli olan ve suda majör miktarda bulunan kalsiyum (Ca), magnezyum (Mg) ve sodyum (Na) iyonlarının şişe sularındaki derişimleri de istatistiksel olarak değerlendirilerek sağlık açısından yorumlanmıştır. Ülkemizdeki şişe ve musluk sularının Ca, Mg ve Na içerikleri Avrupa ve Kuzey Amerika şişe ve musluk sulan ile karşılaştırılmıştır. Bu karşılaştırma, şişe sularımızın anılan üç element açısından nispeten fakir, musluk sularımızın ise zengin olduğunu göstermiştir. Türkiye`deki şişe, musluk ve maden sularının günde 2 l`lik tüketimi ile vücudun ihtiyacı olan Ca (800 mg/gün) ve Mg (350 mg/gün) miktarının bu sulardan sırasıyla %2.5 Ca, %8.8 Ca, %35 Cave%1.4Mg, %7.5 Mg, %33 Mg oranında karşılanabileceği anlaşılmaktadır.

 • maden suyu

 • musluk suyu

 • sağlık

 • şişe suyu

 • Türkiye

 • Aly, A.I.A. ve Khan, M.A., 1999. Chemical composition of bottledwater in Saudi Arabia. Environmental Monitoring and Assessment, 54:173-189.

 • Araya, A., Chen, B., Klevay, L.M., Strain, J.J. , Johnson, L.A., Robson, P., Shi, W., Nielsen, F., Zhu, H., Olivares, M., Pizarro, F. ve Haber, L.T., 2003. Confirmation of an acute no-observed-adverse-effect and low- observed-adverse-effect level for

 • Armas, A.B. ve Sutherland, J. P., 1999. A survey of the microbiological quality of bottled water sold in the UK and changes occurring during storage. International Journal of Food Microbiology, 48:59-65.

 • ASKİ, 2003. Ankara Büyükşehir Belediyesi Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), Ankara İçme Suyu Kalitesi Ortalama Değerleri (Kasım 2003), http://www.aski.gov.tr.

 • Azoulay, A., Garzon, P. ve Eisenberg, M.J., 2001. Comparison of The Mineral Content of Tap Water and Bottled Waters. Journal of General Internal Medicine, 16:168-175.

 • Bedient, P.B., Rifai, H.S. ve Newell, C.J., 1994. Ground Water Contamination: Transport and Remidation. Prentice Hall Inc., New Jersey, 542 s.

 • Bohus, L.S., Gomez, J., Capote, T, Greaves, E. D. , Herrera, O., Salazar, V. ve Smith, A., 1997. Gross alpha radioactivity of drinking water in Venezuela. Journal of Environmental Radioactivity, 35:305-312.

 • Campese, V.M., 1994. Salt sensitivity in hypertension ranal and cardiovascular implications. Hypertension, 23:531-550.

 • Duenas, C., Fernandez, M.C., Liger, E. ve Carretero, J., 1997. Natural radioactivity levels in bottled water in Spain. Water Research, 31:1919-1924.

 • Duenas, C., Fernandez, M.C., Carretero, J., Liger, E. ve Canaete, S., 1999. 226Ra and 222Rn concentrations and doses in bottled waters in Spain. Journal of Environmental Radioactivity, 45:283-290.

 • Durlach, J., 1989. Recommended dietary amounts of magnesium: Mg RDA. Magnesium Res., 2:195-203.

 • ES (European Standards), 1970. European Standards for Drinking-Water. 2nd ed., Distributed by the Regional Office for Europe, World Health Organization, Geneva, 56 s.

 • EU (European Union), 1998. Council Directive 98/83/EC on The Quality of Water Intended for Human Consumption. Consolidated Text produced by the Consleg System of the Office for Official Publications of the European Communities (Consleg: 1998 10083-25

 • FDA (Food and Drug Administration, Department of Health and Human Services), 2003. The Code of Federal Regulations (CFR), CFR21-Food and Drugs, Part 165-Beverages Sec. §165.110: Bottled Water, Vol. 2, U.S. Government Printing Office, Revised as of Ap

 • Feru, A., 2004. Bottled natural mineral waters in Romania. Environmental Geology, Published online: 3 March 2004, DOI: 10.1007/S00254-004-1006-3.

 • Garzon, P. ve Eisenberg, M.J., 1998. Variation in the mineral content of commercially available bottled waters: implications for health and disease. The American Journal of Medicine, 105:125-130.

 • GCDWQ (Guidelines for Canadian Drinking Water Quality), 2003. Summary of Guidelines for Canadian Drinking Water Quality, Prepared by the Federal- Provincial-Territorial Committee on Drinking Water of the Federal-Provincial- Territorial Committee on E

 • Heany, R.P., Gallagher, J.C. ve Johnston, C.C., 1982. Calcium nutrition and bone haelth in the elderly. Am. J. Clin. Nutr., 36:986-1013.

 • Heany, R.P. ve Dowell, M.S., 1994. Absorbality of the calcium in a a high-calcium mineral water. Osteoporos Int., 4:323-324.

 • Hem, J.D., 1985. Study and Interpretation of The Chemical Characteristics of Natural Water. U.S. Geological Survey Water-Supply Paper 2254, U.S. Geological Survey, Alexandria, VA22304, USA, 263 s

 • IARC (International Agency for Research on Cancer), 1987. Overall Evaluation of Carcinogenicity: An Updateing of IARC Monographs Vol. 1 -42, Lyon.

 • IBWA (International Bottled Water Association), 2003. Model Bottled Water Regulation, 23 s., http://www.bottledwater.org.

 • Ikem, A., Odueyungbo, S., Egiebor, N.O. ve Kafili N., 2002. Chemical quality of bottled waters from three cities in eastern Alabama. The Science of the Total Environment, 285: 165-175.

 • İSKİ, 2004. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Ocak-2004 Su Kalitesi Raporu. http://www.iski.gov.tr/dosya/su_kalite /sukaliteocak 2004t.pdf.

 • Kralik, C., Friedrich, M. ve Vojir, E, 2003. Natural radionuclides in bottled water in Austria. Journal of Environmental Radioactivity, 65:233-241

 • MacGregor, G.A., 1985. Sodium is more important than calcium in essential hypertension. Hypertension, 7:628-637.

 • Marx, A. ve Neutra, R.R., 1999. Magnesium in drinking water and ischemic heart disease. Epidemiol Rev., 19:258-272.

 • McNeely, R.N., Neimanis, V.P. and Dwyer, L., 1979. Water Quality Sourcebook-A guide to Water Quality Parameters. Inland Waters Directorate, Water Quality Branch, Ottowa, Canada, 88 s.

 • Misund, A., Frengstad, B., Siewers, U. ve Reimann, C., 1999. Variation of 66 elements in European bottled mineral waters. The Science of the Total Environment, 243/244: 21-41.

 • Nawrocki, J., Dabrowska, A. ve Borcz, A., 2002. Investigation of carbonyl compounds in bottled waters from Poland. Water Research, 36:4893-4901.

 • Nkono, N.A. ve Asubiojo, O.I., 1997. Trace elements in bottled and soft drinks in Nigeria-preliminary study. The Science of the Total Environment, 208:161 -163.

 • Nsanze, H. ve Babarinde, Z., 1999. Microbiological quality of bottled drinking water in the UAE and the effect of storage at different temperatures. Environment International, 25:53-57.

 • Rangel, D.J.I., Rio, H.L., Garcia, F.M., Torres, L.L.Q., Villalba, M.L., Sujo, L.J. ve Cabrera, M.E.M., 2002. Radioactivity in bottled waters sold in Mexico. Applied Radiation and Isotopes, 56:931 -936.

 • Robles, E., Ramirez, P., Gonzalez, E., Sainz, M.A, Martinez, B., Duran, A. ve Martinez, M.A.E., 1999. Bottled-water quality in metropolitan Mexico City. Water, Air, and Soil Pollution, 113:217-226.

 • Sağlık Bakanlığı, 1997. İçilebilir Nitelikteki Suların İstihsali, Ambalajlanması, Satışı Ve Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik. 22 s., 18.10.1997 tarihli ve 23144 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. http ://www. saglik.gov.tr/sb /e

 • Saleh, LA. ve Doush, LA., 1998. Survey of trace elements in household and bottled drinking water samples collected in Riyadh, Saudi Arabia. The Science of the Total Environment, 216:181-192.

 • Saleh, M.A., Ewane, E., Jones, J. ve Wilson, B.L., 2001. Chemical evaluation of commercial bottled drinking water from Egypt. Journal ofFood Composition and Analysis, 14:127- 152.

 • Sanchez, M.A., Montero, M.P.R., Escobar, VG. ve Vargas, M.J., 1999. Radioactivity in bottled mineral waters. Applied Radiation and Isotopes, 50:1049-1055.

 • Skwarzec, B., Struminska, D.I. ve Borylo, A., 2003. Radionuclides of 210Po, 234U and 23 8U in drinking bottled mineral water in Poland. Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, 256:361-364.

 • TS 266, 1997. Sular-İçme ve Kullanma Sulan Standardı. Birinci Baskı, G.T.İ.P. 2201.90.00.00.11, ICS 13.060.20, 25 s., Türk Standardlan Enstitüsü (TSE) - Necatibey Cad. No:112-Bakanlıklar, Ankara.

 • USEPA (United States Environmental Protection Agency), 2002. 2002 Edition of The Drinking Water Standards and Health Advisories. EPA 822-R-02-038, Office of Water, Washington DC., 19 p. http://www.epa.gov/waterscience/drinking/ standards/dwstandards.

 • Versari, A., Parpinello, G.P. ve Galassi, S., 2002. Chemometric survey of italian bottled mineral waters by means of their labelled physico-chemical and chemical composition. Journal of Food Composition andAnalysis, 15:251-264.

 • Warburton, D., Harrison, B., Crawford, C., Foster, R., Fox, C., Gour, L. ve Krol, P., 1998. A further review of the microbiological quality of bottled water sold in Canada: 1992-1997 survey results. International Journal of Food Microbiology, 39:221-

 • WHO (World Health Organization), 1996. Guidelines for Drinking-Water Quality. 2nd ed. Vol. 2., Health criteria and other supporting information, Geneva, 973 s.

 • Yongjian, L. ve Mou, S., 2003. Simultaneous determination of trace level bromate and chlorinated haloacetic acids in bottled drinking water by ion chromatography. Microchemical Journal, 75:79-86.

 • Petrol Türevleri Tarafından Kirlenmiş Akiferlerde Uygulanan İyileştirme Teknolojileri
  Cüneyt Güler Musa Alpaslan
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ: Yaşamımız için gerekli olan enerji ihtiyacının büyük bir kısmını karşıladığımız petrol türevlerinin, kaza ve sızıntı gibi nedenlerle oluşturduğu yeraltı suyu kirlilikleri, gerek insan gerekse çevre sağlığı açısından çok ciddi sorunlar doğurmaktadır. Temelde iki ana gruba ayrılan petrol türevlerinden birincisi, suda yüzen ve hafif susuz faz sıvılar olarak adlandırılan bileşenlerdir. İkincisi ise, sudan daha yoğun olan ve ağır susuz faz sıvılar olarak adlandırılan petrol türevleridir. Hafif faz sıvıların oluşturduğu kirlilikler ağır susuz faz sulara göre göreceli olarak daha kolay bir şekilde temizlenebilirken, ağır susuz faz suların temizlenmesi için daha karmaşık temizleme yöntemlerinin kullanılması gerekmektedir. Akiferin suya doygun ve doygun olmayan zonlarında oluşabilen petrol türevi kirliliklerinin temizlenmesi amacıyla geliştirilen çeşitli yöntemler bulunmaktadır. Bunlar arasında en yaygın olanları; gaz enjeksiyonu, toprak gazı ekstraksiyonu, yönlü kuyular, kuyu içi havalandırma, ikili faz ekstraksiyonu, kimyasal oksidasyon, termal iyileştirme, çatlak geliştirme ve geçirgen reaktif bariyer yöntemleridir. Temizleme işleminin etkin bir şekilde yapılabilmesi için, herhangi bir yöntem uygulanmadan önce yapılacak en önemli şey akifer ve kirletici karakteristiklerinin ve kirletici yayılımının belirlenmesi olmalıdır. Her bir yöntem, kirlenmiş akifer özelliklerine göre belirli avantajlar içerirken, yine akiferin özelliklerine bağlı olarak her birinin belirli dezavantajları da bulunmaktadır. Bundan dolayı, petrol kirliliği gözlenen akiferlerde çoğu zaman tek bir yöntem yerine iki veya daha fazla yöntemin birlikte uygulanması daha etkin bir temizleme sağlamaktadır.

 • Akifer

 • Kirlilik

 • Petrol

 • Vadoz zon

 • Adams, J.A. and Reddy, K.R., 2000. Removal of dissolved- and free-phase benzene pools from ground water using in situ air sparging: Journal of Environmental Engineering, ASCE, 126 (8), 697-707.

 • Anderson, W.C., 1995. Vacuum vapor extraction: WASTECH Innovative site remediation technology series, Vol. 8. American Academy of Environmental Engineers, Annapolis, MD., 224 p.

 • Baneıjee, P., 1993. Technology evaluation and applications analysis report: University of Cincinnati/Risk Reduction Engineering Laboratory - Hydraulic fracturing technology: U.S. Environmental Protection Agency, Washington, D.C., EPA/540/R- 93/505 (N

 • Barnes, D.L. and McWhorter, D.B., 1995. Mechanics of vacuum-enhanced recovery of hydrocarbons: In: R.E. Hinchee, J.A. Kidel and H.J. Reisinger (eds), Applied bioremediation of petroleum hydrocarbons. Battelle Press, Columbus, OH, 361-370.

 • BATTELLE, 1997. Engineering evaluation and cost analysis for bioslurper initiative (A005), Columbus, Ohio, 87 p.

 • Bedient, P.B., Rifai, H.S. and Newell, C.J., 1999. Ground water contamination: Transport and remediation (2nd Edition). Prentice-Hall, Upper Saddle River, NJ, 604 p.

 • Blake, S., Hockman, B. and Martin, M., 1990. Applications of vacuum dewatering techniques to hydrocarbon remediation: In: Proceedings of NWWA/API Conference on Petroleum hydrocarbons and organic chemicals in ground water: Prevention, detection, and r

 • Blake, S.B. and Gates, N.M., 1986. Vacuum enhanced hydrocarbon recovery: A case study: In: Proceedings of NWWA/API Conference on petroleum hydrocarbons and organic chemicals in ground water: Prevention, detection, and restoration. November 12-14, Hou

 • Borden, R.C., 1994. Natural bioremediation of hydrocarbon-contaminated ground water. Handbook of Bioremediation, Lewis Pub., Boca Raton, FL, 177-199.

 • Brown, R. and Jasiulweicz, F., 1992. Air sparging: A new model for remediation: Pollution Engineering, 52-55

 • Brown, R.A., Hicks, R.J. and Hicks, P.M., 1994. Use of air sparging for in situ bioremediation: In: R.E. Hinchee (ed), Air sparging for site remediation. Lewis Publishers, Boca Raton, FL, 38-55.

 • Bruce, L., Hockman, B., James-Deanes, R., King, J. and Laws, D., 1992. Vacuum recovery barrier wall system dewaters contaminated aquifer: A solution based on proper evaluation of hydrogeologic parameters: In: Proceedings of the NGWA/API Conference on

 • Chapelle, F.H., 1993. Ground-water microbiology and geochemistry. John Wiley, New York, 424 p.

 • Chapelle, F.H., 1999. Bioremediation of petroleum hydrocarbon-contaminated ground water - The perspectives of history and hydrogeology: Ground Water, 37(1), 122-132.

 • Connolly, M., Gibbs, B. and Keet, B., 1995. Bioslurping applied to a gasoline and diesel spill in fractured rock: In: R.E. Hinchee, J.A. Kittel and H.J. Reisinger (eds), Applied bioremediation of petroleum hydrocarbons. Battelle Press, Columbus, OH,

 • Davis, E.L., 1997. How heat can enhance in-situ soil and aquifer remediation: Important chemical properties and guidance on choosing the appropriate technique: Robert S. Kerr Environmental Research Laboratory, EPA/540/S-97/502, Washington, DC.

 • Department of Defense, 2002. Multi-site air sparging, Battle Press, Columbus, Ohio, 105 p.

 • DiGiulio, D.C. and Cho, J.S., 1990. Conducting field tests for evaluation of soil vacuum extraction application: In: Proc. Fourth Natl. Outdoor Action Conf, on Aquifer restoration, ground water monitoring, and geophysical methods. Natl. Ground Water

 • EPA, 1994. Assessing UST corrective action technologies: Lessons learned about in situ air sparging at the Denison Avenue Site, Cleveland, Ohio, EPA/600/R-95/040,98 p.

 • EPA, 1998. Permeable reactive barrier technologies for contaminant remediation, EPA/600/R-98/125,94p.

 • EPA, 2005. A citizen`s guide to in situ thermal treatment methods, http://www.envirotools.org/factsheets/Rem ediation/insitutherm. shtml

 • ESTCP, 2001. Use of cometabolic air sparging to remediate chlorethene-contaminated ground water aquifers, ESTCP cost and performance report (CU-9810), U.S. Department of Defense, 51 p.

 • ESTCP, 2003. Evaluating the longevity and hydraulic performance of permeable reactive barriers at Department of Defense sites, Cost and Performance Report (CU- 9907), U.S. Department of Defense, 57 p.

 • Fetter, C.W., 1999. Contaminant hydrogeology (2nd Edition). Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ, 500 p.

 • Gavaskar, A.R., Gupta, N., Saas, B.M., Janosy, R.J. and O`Sullivan, D., 1988. Permeable barriers for groundwater remediation: Design, construction, and monitoring. Battle Press, Columbus, OH.

 • Gillham, R.W and O`Hannesin, S.F., 1992. Metal-catalyzed abiotic degradation of halogenated organic compounds: In: IAH Conference, Modern trends in hydrogeology, Hamilton, Ontario, May 10- 13, 1992. International Association of Hydrogeologists, Markh

 • Gönen, O. and Gvirtzman, H., 1997. Laboratory­ scale analysis of aquifer remediation by in­ well vapor stripping: 1. Laboratory results: Journal of Contaminant Hydrology, 29, 23- 39.

 • Gvirtzman, H. and Gorelick, S., 1992. The concept of in-situ vapor stripping for removing VOCs from groundwater, Transport in Porous Media 8. Kluwer Academic Publishers, Netherlands, 71 -92.

 • GWRTAC, 1996. Treatment walls: Technology evaluation report TE-96-01,38p.

 • GWRTAC, 1997. In-well vapor stripping, Technology overview report TO-97-01, 17 P-

 • GWRTAC, 2000. Technology status report hydraulic, pneumatic and blast-enhanced fracturing, Pittsburgh, PA, 48 p.

 • Hinchee, R.E. 1994. Air sparging for site remediation, Columbus, Ohio, CRC Press.

 • ITRC (Interstate Technology & Regulatory Council). 2005. Technical and regulatory guidance for in situ chemical oxidation of contaminated soil and groundwater (2nd Edition): Interstate Technology & Regulatory Council, In Situ Chemical Oxidation Team,

 • Johnson, P.C., 1998. Assessment of the contributions of volatilization and biodegradation to in-situ air sparging performance: Environmental Science and Technology, 32(2), 276-281.

 • Johnson, R.L., Johnson, PC., McWhorter, D.B., Hinchee, R.E. and Goodman, I., 1993. An overview of in situ air sparging: Ground Water Monitoring and Remediation, 13(4), 127-135.

 • Leonard, W.C. and Brown, R.A., 1992. Air sparging: An optimal solution: In: Proceedings of the Conference on Petroleum hydrocarbons and organic chemicals in ground water: Preventive, detection, and restoration. National Groundwater Association, Weste

 • Marley, M.C., Hazebrouck, D.J. and Walsh, M.T., 1992. The application of in-situ air sparging as an innovative soils and groundwater remediation technology: Ground Water Monitoring Review, 12(2), 137-145.

 • Place, M., Hoeppel, R., Chaudhry, T., McCall, S., and Williamson, T., 2003. Application guide for bioslurping principles and practices of bioslurping addendum: use of pre-pump separation for improved bioslurper system operation, 18p.

 • Reynolds, G.W, Hoff, J.T. and Gillham, R.W, 1990. Sampling bias caused by materials used to monitor halocarbons in groundwater: Environmental Science and Technology, 24(1), 135-142.

 • Rifai, H., Borden, R.C., Wilson, J.T. and Ward, C.H., 1995. Intrinsic bioattenuation for subsurface restoration, intrinsic bioremediation. Battelle Press, Columbus, OH, 1-30.

 • Riser-Roberts, E., 1992. Bioremediation of petroleum contaminated sites. CRC Press, 197p.

 • Schnarr, M., Truax, C., Farquhar, G., Hood, E., Gonullu, T. and Stickney, B., 1998. Laboratory and controlled field experiments using potassium permanganate to remediate trichloroethylene and perchloroethylene DNAPLs in porous media: Journal of Conta

 • Siegrist, R.L., 1998. In situ chemical oxidation: Technology features and applications: Conference on advances in innovative ground-water remediation technologies. Atlanta, GA. 15 December 1998. Ground­ water Remediation Technology Analysis Center. U

 • Smith, L.A. and Hinchee, R.E., 1993. In situ thermal technologies for site remediation. Lewis Publishers, Ann Arbor, MI, 224 p.

 • WHO (World Health Organization), 1998. Draft third edition of the WHO Guidelines for Drinking-Water Quality.

 • www.frtr.gov/matrix2/section4/D01 -4-30.html

 • www.frtr.gov/matrix2/section4/D01 -4-36.html

 • SAYI TAM DOSYASI
  PDF Olarak Görüntüle