Jeoloji Münendisliği Dergisi
Jeoloji Mühendisliği Dergisi

Jeoloji Mühendisliği Dergisi

1998 MAYIS Cilt 22 Sayı 1
KAPAK
PDF Olarak Görüntüle
KÜNYE
PDF Olarak Görüntüle
İÇİNDEKİLER
PDF Olarak Görüntüle
Mühendislik Eğitiminde Kalite Sorunu ve Çözümü: Profesyonel Mühendislik
K.ercin Kasapoğlu
PDF Olarak Görüntüle

ÖZ: 20. yüzyıl tarihe "Bilgi Çağı", Mimlerine göre de "Verimlilik Çağı`* olarak geçti. Ancak 21. yüzyıl kesinlikle bir"Değişim" çağı olacaktır. Kalite ve bilişim, çağı olacaktır.Çünkü 21. yüzyılda tüm dünyada tüm insanlığı, her alandave her konuda,, büyük ve önemli değişiklikler beklemektedir. Bu yüzyılda ülkelerin geleceği» bu değişikliklere ne ölçüde, ayak uydurabildiklerine bağlı olacaktır. Bu değişimin,temel hederi ise,,, daha güvenli, daha zengin daha iyi yaşamkoşullarına sahip daha mutlu bir toplum yaratmaktır. Bu konuda liderliğe soyunacak olan ülkelerin en önemli ve enbüyük kaynağı ise, hiç kuşkusuz, iyi eğitilmiş, iyi yetişmişkaliteli mühendisler olacaktır.Günümüzde,, tim dünyadaki "küreselleşme" eğilimleriparalelinde, pek çok kavram gibi mühendislik kavramı dadeğişmeye uğramış; yem hedefler, yeni eğilimler ortayaçıkmıştır. 21. yüzyılda ülkelerin bilim ve teknoloji gereksinimleri ve bu gereksinimlerin `karşılanmasında mühendislerin, ve onları yetiştirecek olan üniversitelerin ve mühendislik fakültelerinin rolü de bugünkünden farklı olacaktır. Bugün, bilim ve teknoloji, heyecan verici bir biçimde., hem birbirleri ile yarışmakta, hem de birbirleri ile işbirliği içerisindedirler. Ayrıca, 21. yüzyıla doğru,, toplumun bilim, teknoloji vemühendislik konularındaki değer yargılan da değişmektedir,. Bugün araştırmacılar, özellikle biz akademisyenler, başarımızın ölçüsü olarak., yayımladığımız makalelerin sayısını, aldığımız patentleri, atıfları, varsa Nobel ödüllerini önesürmekteyiz. Oysa tüm bu bilimsel etkinliklere `vergileri ile destek olan bu etkinlikleri vergileri, ile finanse eden toplumun halk kesiminin, bu konudaki ölçüleri çok. farklıdır; omların ölçüleri; sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi» rekabet»ekonomik refah» ulusal güvenlik. yaşam kalitesi, yeni işolanaklarının yaratılması.Buradaki değişmenin anlamı şudur. Biz, akademisyenlerolarak, teknik kaynaklarımızı, bundan böyle, üretimi, arttırmak kaliteyi, yükseltmek ve 21. yüzyılın pazar ürünleriniüretmek yönünde- kullanmak, durumundayız.Bu konuda Üniversite-Sanayi işbirliği, kaçınılmazdır veyaşamsal bir öneme sahiptir. .Akademik kesim, olarak biz her şeyden önce özellikle mühendislik, eğitim programlarımızı.,, sanayinin de gereksinimleri ve beklentileri -doğrultusunda yeniden, ele. alıp geliştirmek durumundayız.Örneğin;- Değişen, ve gelişen Türkiye` de ve Dünya`da, 21 yüzyılda nasıl bir mühendislik tanımı öngörüyoruz?- Bu tanıma ve 21. yüzyılda oluşacak yeni Türkiye vedünya standartlarına uygun bîr mühendiste aranması gereken nitelikler neler olmalıdır?ve bizim, için hepsinden, daha önemlisi- Bu niteliklere sahip .mühendisleri nasıl yetiştireceğiz?Bugün Tüm Ünversiteler ve özellikle Mühendislik Fakülteleri olarak, 21. yüzyılın, mühendislerini yetiştirirken,bizlere düşen bir başka önemli görev de; mevcut bilgi birikimimizi ve yaratıcılığımızı kullanarak, yeni ve özgün teknolojiler geliştirmek; ve ülkemizi ithal yabancı teknolojiyebağımlı olmaktan kurtarmak olmalıdır.

 • Mühendislik

 • Ergonomi

 • Teknoloji • Kasapoğlu, K . (1998). Mühendislik eğitiminde kalite sorunu ve çözümü: Profesyonel Mühendislik . Jeoloji Mühendisliği Dergisi , 21 (1) , 1-4 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jmd/issue/52400/686402

 • Kasapoğlu, K . Mühendislik eğitiminde kalite sorunu ve çözümü: Profesyonel Mühendislik. Jeoloji Mühendisliği Dergisi 21 (1998 ): 1-4

 • Kuyu Yeri Seçimine Yönelik Bîr Hidrojeolojik Etüt Sistematiğinde Jeohidrolojik ve Hidrojeolojik Ortam Kavı Anılarının Önemi
  Hasan Turgut Öztaş
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ: Hidrojeolojik etütlerin yaygın ve önemli konularından biri; "en uygun kuyu yerinin seçimi"` ve buna bağlı olarak "geçilecek yeraltı ortamının olası jeolojik ve hidrojeolojik durumunun öngörülerek" açılması önerilen "sondajkuyusunun projelendirilmesi"dir. Bu husus, incelenen atanın büyüklüğünden bağımsız olarakbir dizi araştırmanın belirli bir sıra içerisindesistematik olarak gerçekleştirilmesini gerektirir. Meteorolojik, hidrolojik ve jeofizik çalışmalarla sağlanacak olan tüm verilerin bir bütün olarak değerlendirilmesi sonunda, yüzeydeki ve yeraltındaki jeohidrolojik ortamlarıntanımlanarak modellenmesi ve yararlanılabilecek nitelikte bir hidrojeolojik ortamın varlığıya da yokluğu ancak ortaya çıkartılabilir.Bu yazıda; gerek yazar tarafından bizzatgerçekleştirilen ve gerekse başka araştırmacılara ait incelenen bir çok çalışma sonunda geliştirilmiş ve son derece başarılı sonuçlar vermiş olan "en uygun kuyu yeri seçimine yönelikbir hidrojeolojik etüd sistematiği", uygulananbir araştırma kapsamında örneklenerek etüdsistematiğinin odaklandığı jeohidrolojik vehidrojeolojik ortam kavramları tanıtılmış,oluşturulan hidrojeolojik ortam modelindenhareketle en uygun kuyu yeri seçilmiş ve burada açılması önerilen sondaj kuyusunun maliyethesaplarına esas oluşturacak bir ön projelendirme yapılmıştır.

 • Hidrojeoloji

 • Jeofizik

 • Kuyu

 • Öztaş,T. 1982» Yeraltısuları açısından jeolojik ortamlar ve akiferlerin sınıflanması,, Jeoloji Müh.. Derg,,, S. 15, s. 21-28» Ankara

 • Öztaş, T. 1983,, Yeraltında, su toplanmasını denetleyen etmenler1 ve hidrojeolojsik ortamlar,. Kuyu .Derg..,, S.6, s.4-5, İstanbul

 • Öztaş, T. 1994,, İstenbul-Pendik-Göçbeyli Köyü S.S., Çifitikkent .Arsa ve Komut. Yapı Koop. arazisinde yeraltısuyu. potansiyelinden yararlanabilniik, Rap,. 28. R/93, (yayınlanmamış), İstanbul.

 • Öztaş,, T. 1995, Akifer nitelikli İstanbul hidrojeolojik ortamlarının yeri ve özellikleri üzerine genel bir bakış, istanbul Su Kongresi`95 Bildiriler Kitabı,, s. 49-63,, İstanbul

 • Öztaş, T. 1995, İstanbul-Üsküdar-Y. Dudnllu S.S. Perşembe Pazan-Kasunpaşa Demircileri. Küçük Sanayi Sitesi (DES) arazisinin yeralhsuyu durumu, Rap., No. 5.R/95» (yayınlanmamış), İstanbul

 • Öztaş, T. 1996, Kocaeli-Akmeşe Ataman Çiftliği arazisinde yeralüsuyu sağlayabilme olanakları, Rap. No. 96/33,, (yayınlanmamış,),, istanbul, • Öztaş, T . (1998). Kuyu yeri seçimine yönelik bîr hidrojeolojik etüt sistematiğinde jeohidrolojik ve hidrojeolojik ortam kavı anılarının önemi . Jeoloji Mühendisliği Dergisi , 21 (1) , 5-16 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jmd/issue/5

 • Öztaş, T . Kuyu yeri seçimine yönelik bîr hidrojeolojik etüt sistematiğinde jeohidrolojik ve hidrojeolojik ortam kavı anılarının önemi. Jeoloji Mühendisliği Dergisi 21 (1998 ): 5-16

 • Zeminlerin Şişme Özellikleri
  Işik Yilmaz Ergun Karacan
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ: Mühendislik yapılarında meydana gelen deformasyonların bir çoğu, zemin hareketlerinden kaynaklanmaktadır. Özellikle de zeminlerin .şişme özelliklerinden kaynaklanan temelhareketleri üzerlerindeki yapının elemanlarınıkırmakta, çatlatmakta ve birçok deformasyonlar oluşturmaktadır. Zeminler, farklı mineralojik, dokusal, kimyasal bileşim ve konsolidasyonözelliklerine bağlı olarak değişik şişme yüzdesive şişme basıncı değerlerine sahiptirler. Buözelliklere bağlı olarak şişme basıncı değerleribirkaç kg/cm2 den birkaç ton/m2 ye kadar değişebilir. Eğer bu şişme basıncı, kil üzerine etkiyen inşaat yükünü aşarsa, zeminde oluşacakkabarma önemli temel sorunlarına neden olabilir, Bu nedenlerle, üzerine inşaat yapılacakzeminin şişme karakteristikleri, arazi ve laboratuvar deneyleri ile açıkça ortaya konulmasıve uygun temel tasarımı yapılması, önlemlerinalınması son derece önemlidir

 • Konsolidasyon

 • Şişme

 • Kil

 • Su

 • Altmeyer, W. T., 1955, Discussion of-engineering properties of expansive clays.. Journal of the Soil Mechanics, and Foundations Division.. American Society of Testing and Materials, Vol.. 81, No. SM2, p. 17-1.9..

 • Chen, F. H..,, 1988, Foundations on Expansive Soils. Elsevier, Amsterdam.

 • Dakshanamanthy, V. and Raman,» V.., 1973, A simple method of identifying an expansive soil. Soils and. Foundations,, Vol. 13,,. No. 1, p. 97-104..

 • Das,, B. M.t 1995`,, Principles of Foundation. Engineering. PWS Publishing`Company,, a division of International Thomson Publishing Inc. Boston,. U.SA, 828 p..

 • Gromko, G. J.,, 1974,, Review of expansive soil. J. of the Geoteek. Engineers, Am.,. Soc. Of Civ. Engng. Vol. 100,, No. GT6, ` P..667-687.

 • Holtz, W. G.., 1959, Expansive clays-properties and problems. Journal of`the Colorado School of Mines, Vol.. 54,, No. 4,, p. 89-125.

 • Kasapoğlu, K., E,, 1989» Killerin jeo-mühendislik özellikleri. IV. Ulusal Kil Sempozyumu Bildiriler Kitapçığı,, s. 3-29..

 • McKeen, R.-G., 1992» A model for .predicting expansive soil beha.vi.ouf. Proceedings, 7th International Conference on Expansive Soils, Dallas,, Vol. 1, p. 1-6.

 • Nayak, N. V. and Christensen, R. W., 1974, Swell characteristics of compacted expansive soils.. Clay and Clay Minerals» Vol. 19, p. 251-261.

 • O`Neil» M. W. and Poormoayed, N., 1980» Methodology for foundations, .on expansive, clays., Journal of Geotechnical Engineering, Division,, American Society of Civil Engineers» Vol. 106,,, No. GT12, p. 1345-1367.

 • Raman,, V., 1967`» Identifications of expansive soils from the plasticity index and. the: shrinkage index data. The Indian Engineer, Vol. 11, No. 1» p. 17-22.,

 • Seed» .H. B,» Woodward,, R, J., Jr., and Lundgren» R., 1962, Predicition of swelling potential for compacted clays. Journal of the Soil Mechanics and. Foundations Division,, American Society of Civil Engineers, Vol., 88, No. SM3, p.. 53-87.

 • Sikh,, T.. S.., 1993,, Swell potential versus overburden, pressure. Geotechnical Testing Journal» American, Society for Testing and Materials, Vol.` 16» No. 3,, p.. 393-396,

 • Sivapulkian, P. V., Sitharam, T. G. and Rao,, K., $.. S.,» 1987» Modified free swell index for clay., Geotechnical Testing Journal,, American Society for Testing and Materials, vol. 11, No. 2» p.. 80-8,5.

 • Snethen, D., R...» 1984,, Evaluation of expedient methods, for identification and classification of potentially expansive soils., Proceedings, 5th International Conference on. Expansive Soils, Adelaide, Australia, p.. 22-26.

 • Sowers,, G. B,. and Sowers, G. F., 1970. Introductory Soil Mechanics and Foundations» 3rd ed. Mcnrillan, New York..

 • Sridharan. A., Rao,, A., S. and SivapuUaiah, P.. V..,, 1986,, Swelling pressure- of clays., Geotechnical Testing Journal, American. Society for Testing and. Materials, Vol. 9» No. I, p.. 24-33.

 • Von Der Merwe, D1 . H..,, 1.964,, The prediction of heave from, the plasticity index and percentage clay fraction of soils. Civil Engineer in South Africa» Vol. 6, No., 6, p. 103-106.

 • Vijayvergiya, V.. N. and Ghazzaly, O. L» 1973» Prediction, of swelling potential of natural clays., Proceedings,, 3rd Int.. Research and Engineering, Conference on Expansive Clays,, p.. 227-234.

 • Weston,, D. J., 1980,, Expansive roadbed, •treatment for Southern Africa,. Proceedings, 4th International Conference on Expansive Soils,, Vol. 1» p. 339-360,.

 • Yılmaz, I. and. Karacan., E, 1997» Geotechnical properties of-alluvial soils: an example from south of Sivas (Turkey). IAEG, Bulletin of International Association of Engineering Geology, France» No., 55. • Yılmaz, İ . (1998). Zeminlerin şişme özellikleri . Jeoloji Mühendisliği Dergisi , 21 (1) , 17-26 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jmd/issue/52400/686403

 • Yılmaz, İ . Zeminlerin şişme özellikleri. Jeoloji Mühendisliği Dergisi 21 (1998 ): 17-26

 • Nadir Metal Yatakları Jeolojisi
  Ali Haydar Gültekin
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ:Nadir metaller, alkalin-ultramafik ve karbonatit komplekslerine ek olarak yaygın bir şekilde peralkalin ve peraliminyumlu volkanikler,granitler ve granitik pegmatitler içinde de cevherleşmeler oluşturur, Ticari yönden en önemli yataklar çoğunlukla pegmatit ve karbonatlarla ilişkilidir, Genel olarak nadir metal veyanadir element terimi tantalyum, niobyum,, lityum, berilyum, zirkonyum ve nadir toprak elementleri ifade etmek için kullanılır. Bu tür yatakların, özellikle de granit ve granitik pegmatitlerle ilişkili yatakların oluşumunda pek çoktektonik, magmatik ve hidrotermal işlev tek tekveya birlikte rol oynar. Cevher içeren granitlerçok evreli bir batolitik kimyasal farklılaşmayauğramış olan uc üyesini temsil eder ve tantalyum, niobyum, kalay ve lityum için büyük, ancak düşük içerikli kaynaklarını oluştururlarTantalyum- ve lityum için başlıca kaynak olanpegmatitlerin oluşumundan, esas olarak nadirmetalce zenginleşmiş post-magmaiik sıvılar sorumludur, Volkanik ana kayalı yataklar çoğunlukla hidrotermal aberasyona uğramış tüf veriyolitler içinde, hidrotermal sistemlerle alakalı oluşumlar gösterirken, karbonatitlerle ilişkili yataklar alkali intrüzyonların kenar zonlarında ortaya- çıkar.Birincil nadir metal yataklarının ayrışmasısonucu oluşan ikincil yataklar, esas olarak denizel ya da alüvyal plaserler şeklinde oluşumlar sergiler. Günümüzde bu tür yataklar yalnızcazirkon için işletilmektedir

 • Metal

 • Cevher

 • Volkanik

 • Çağatay, N., 1981, Türkiye`nin Bazı Radyoaktif Cevherleşmeleri Üzerine Mineralojik Çalışmalar, T..J.K. BulL C.24, S. 2, Ankara.

 • Force, E.R..., 1976, Metamorphic Source- Rocks of Titanium Placer Deposits-A. Geoche.mi.cal cycle, U..S.. Geological Survey Professional Paper, 959-B, 16 p.

 • Kaplan, H., 1976, Eskişehir-Sivrihisar-Kızılcaören Köyü Yakın Güneyi

 • Kaplam,, H.,, 1977`,. Eskişehir-Sivrihisar-Kızılcaoren Köyü Yakın Güneyi

 • Kırıkoğlu, M. S., 1983,, Fluorite-Baryt-Th-See-Lagerstatten im bebeit von Kızılcaören, Provinz, Eskişehir, West. `Türkei, D: Ph., Dissertation Montanuni.versi.tat. Leoben,, 19-83.

 • Nakoman, E, 1979, Radyoaktif Hammaddeler Jeolojisi, M.T.A. Enstitüsü, Eğitim Servisi,, No. 20» s. 575, Ankara

 • Özgenç, 1.., 1983,, `Kaıkm Köyü (Sivrihisar-Eskişehir)` Nadir Toprak Elementleri Fluorit-barit Yatağının, incelenmesi» Doçentlik Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, 131 sayfa, izmir.

 • Partington,, G. A,., McNaugbton, N.J.. and Williams, I..S,, 1995, A Review of the Geology,, Mineralization and Geochronology of the Greenbushes Pegmatite, western. Australia Econ. Geol, vol. 90, pp.. 616-635.

 • Percah, R.M. and Heinrich» E,W, 1964, Fluorite-Barite Deposits of the Gallinas Mountains, New Mexico and Bastnaesite Paragenesis, Econ. geol., Vol 59,, pp. 226-239,

 • Pollard, PJ., 1995» Geology of Rare metal Deposits: An Introduction and Overview» Earn. Geol. Vol. 90.. pp.. 489-494

 • Spencer, S. and Shannon» J. R., 1983, Rare Earths and Thorium Industrial Minerals and Rocks,,, Vol.. 2. Fifth Edition., New York, pp. 11.09-1148.,

 • Uçmak» F..,, 1.969» Eskişehir-Sivrihisar-Beylikahu- Bölgesi Toryum cevheri nihai raporu.,,. MTA. Rad., Min.. Servisi., Rapor No. 343. Ankara.,

 • Yakabağı, A..,, 1977, EsMşehir-Sivrihisar-Kızilcaören Köyü Yakın Güneyi.

 • Yersel, G., 1978» Karbonatit Maden Yatakları, Jeoloji Mühendisliği» Sayı 4, Sayfa 14-17.,

 • Suwimonprecha, P., Cerny, P.. and Friedrich, G.., 1.995,, Rare Metal Mineralization Related to Granites and Pegmatites, Phuket, Tayland.. Econ. Geol., Vol.. 90,, pp.603-615.

 • Stumpfl, E. R, and Kıokoğlu» M.. S..,, 1983,, Ftuorite-Barite-Rare Earths Deposits at Kizilcaoreo» Turkey,,, Mitt. Osterr. Geol... Ges. 78, pp.. 193-200..

 • Yin, L., Pollard,, D. J., Shouxi, H. and Taylor, R. G.,, 1995, Geological, and Geochemical Characteristics of the Yichun Ta-Nb-Li Deposit,, LJangxi Plroven.ee» South. China, Econ,, Geol., Vol. 90, pp. 577-5:85. • Gültekin, A . (1998). Nadir metal yatakları jeolojisi . Jeoloji Mühendisliği Dergisi , 21 (1) , 27-41 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jmd/issue/52400/686399

 • Gültekin, A . Nadir metal yatakları jeolojisi. Jeoloji Mühendisliği Dergisi 21 (1998 ): 27-41

 • Turgutlu (Manisa) Kaplıcaları Sıcak ve Mineralli Sularındaki Sodyum Bikarbonat Zenginleşmesi
  Gültekin Tarcan Şevki Filiz
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ: Turgutlu`nun yaklaşık 15 km kuzeydoğusunda yer alan inceleme alanında alttan üste doğru sırasıyla Mesozoyik şistler, mermerler, şistmermer-fillit ardalanması ve dolomitik mermerler gibi Menderes Masifik ne ait kayaçiarile bunları yataya yakın bir bindirme fayı ileüstleyen ofiyolitik kayaçiar ve bu birimleriuyumsuz olarak üstleyen Neojen yaşlı tortulkayaçlar ve Kuvaterner yaşlı alüvyon ve traverten birimleri bulunmaktadır. Toplam- debileri 50-100 l/s arasında değişen ve birçok değişik gözeden çıkan sıcak ve mineralli su kaynakları yumuşak ve sodyum bikarbonatça zenginsular içermektedirler. Sodyum (ve bikarbonat)iyonunun artışı, tersine kalsiyum- iyonununazalışı iyon değişimi ile açıklanabilir. Bu iyondeğişimi karbonatların çözünürlüğü ile artansudaki kalsiyum (ve/veya magnezyum) ile şistlerin ya da Neojen yaşlı tortulların killerindekiminerallerde bulunan sodyum katyonlarınınyer değiştirmesi sonucu oluşan doğal yumuşatma tepkimesi olarak gerçekleşir.

 • Turgutlu

 • Manisa

 • Kaplıca

 • Mineral

 • APHA-AWNA-WPCF, 1975 Standart, methods for examination of waller and waste water., Forteenth edition,, copyright by American. Public- Health Association., Washington D.C., 1193 p.

 • Chapelle, F. H., Knobel, L. L., 19-83.,. Aqueous- geochemistry and •the- exchangeable cation composi... of glauconite in the Aquia aquifer,. Maryland,, Groundwater, v. 21,, no. 3» 343- 352.

 • Çolak.,, M.» 1995, `The Emet, and Kırka borate mines (Turkey) 1- Mineralogy and chemistry of the clays 2-Ceramic applica ions of their tailing products. Ph., D. thesis,,, Fribourg University, Switzherland.

 • Erdoğan, B., Güngör,, T..,, 1992» Menderes Masifi `nia kuzey kanadının, stratigrafisi ve tektonik evrimi. TPJD Bült 4/1, 9-34

 • Foster, M.. D. s 1950» The origin of high sodium bicarbonate waters in the- Atlantic and, Gulf Coastal Plains. Geochirnica et Cosmochimica Acta. v. 1, 33-48-.

 • Gevrek, A. L, Karamanderesi, I. H.t Aydın» N., 1989, AydmGermencik Jeotermal kuyulanna ait örneklerin kil mineralojisi ve: hidrotermal alterasyon çalışması, IV. Ulusal Kil Sempozyumu, 20-23 Eylül 1989» Ç.Ü. Sivas Bildirileri, 119-121

 • Gül, R., 1989; Adsorpsiyon olayı ile katyon değiştirme kapasitesi (KDK) arasındaki ilişki. IV.. Ulusal Kil Semp. 20-23 Eylül 1989, Sivas, Bildiriler.

 • Hofmann,. V., Weis, G,.,, Kock, A., Mehter, V. A.., Schol, Z., 1956, Inte-rcrystalline swelling cation exchange and anion exchange of minerais off tbe montmorillonite group and of kaolinite, Nat., Acad. Sei.. Publ. 456, 273-287.

 • Krothe, N. C.,,, Parizek, R.. R...t! 1.979, An anamalous occurance of sodium bicarbonate water in a flood, plain in a carbonate terrain.. Groundwater,,, v.. 17, no.6, 595-605.

 • Kun, N.,,, Baykaî, A.,, 1.993, Turgutlu yöresi killerinin teknolojik. özellikleri. Altıncı Ulusal Kil Sempozyumu, 8-11 Eylül 1993, İstanbul, Bildiriler Kitabı,, 651-663.

 • Tarcan, G., 199,5, Hydrogeological study of the Turgutlu Hot -Springs. Dokuz Eylül Üniv. Graduate School of Natural and Applied Sciences,, Ph. D. thesis,, 214 p.

 • Thorstenson, D. K.f Fisher,,. D. W..,, Croft,, M. G., İ979,, The geochemistry of the Fox Hills-Basal Hell Creek aquifer in Southwestern North Dakota and, Northwestern South Dakota.. Water Research, v. 15, no. 6, pp. 1479-1498... • Tarcan, G , Fîliz, Ş . (1998). Turgutlu Manisa kaplıcaları sıcak ve mineralli sularındaki sodyum bikarbonat zenginleşmesi . Jeoloji Mühendisliği Dergisi , 21 (1) , 42-49 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jmd/issue/52400/686401

 • Tarcan, G , Fîliz, Ş . Turgutlu Manisa kaplıcaları sıcak ve mineralli sularındaki sodyum bikarbonat zenginleşmesi. Jeoloji Mühendisliği Dergisi 21 (1998 ): 42-49

 • Bir Havzada Yağış, Akış ve Yeraltısuyu Seviye Değişimlerinin İrdelenmesi
  Mustafa Yurdakul
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ: Bir havmycL düşen yağış, buharlaşarak atmosfere geri gider. Süzülerek yeraltı suyunaulaşır ve akışa geçerek kısa bir sürede denizeulaşır. Akışta yaz aylarında yeraltı suyu boşalımı etkisi büyüktür. Havzada, yağış akış ile sıkıilişkilidir, Yeraltı suyu için beslenimde beslenme periyodu yağışları ile ilişki kurar. Boşalımda ise akiferin tipi ve dinamik rezervin büyüklüğü ile ilişkilidir.Havzada yağışların azalması feyezan akışlarını anında etkiler. Yaz akışlarını ise yeraltı suyu belirler ve yağış akışına nazaran uzun süre azalım gösterir. Havzada çeşitli nedenlerledinamik rezervin azalması olumsuz yönde birçok etkilere neden olur. Bu sunumda verisi bolve model özelliği taşıyan Küçük MenderesHavzası yağış, akış ve yeraltı suyu seviye değişimleri örnek olarak verilmiştir.

 • Havza

 • Yağış

 • Yeraltısuyu

 • Küçük Menderes • Yurdakul, M . (1998). Bir havzada yağış, akış ve yeraltısuyu seviye değişimlerinin irdelenmesi . Jeoloji Mühendisliği Dergisi , 21 (1) , 50-56 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jmd/issue/52400/686407

 • Yurdakul, M . Bir havzada yağış, akış ve yeraltısuyu seviye değişimlerinin irdelenmesi. Jeoloji Mühendisliği Dergisi 21 (1998 ): 50-56

 • Karstik Alanlarda Baraj Yeri Hidrojeolojisi Çalışmalarında Morfolojik İndikatörlerin Pratik Yararları
  Mehmet Ekmekçi
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ: Karst hidrojeolojisi çalışmalarında morfolojik analizlerin önemi, karstik akiferlerin beslenme rejimlerinin tamamıyla beslenme alanında hakim olan morfolojik yapılara bağlı olmasından kaynaklanmaktadır. Özellikle, uzaktan algılama tekniklerinden yararlanılarakkarstik yapıların türü, morfolojisi konumu, yoğunluğu ve dağılımı ile ilgili olarak yapılanmorfolojik analizlere dayanarak belirli birdoğrulukla, karstlaşma süreçlerinde etkili olanetmenler ortaya konabilmekte ve buradankarstlaşma evrimi konusunda sağlıklı yorumlamalar yapılabilmektedir. Bu tür bilgilerin pratik yararları, karstik alanlarda inşaası planlanan baraj gibi hidroteknik yapıların hidrojeolojik yapılabilirliklerinin ortaya, konmasındaönem kazanmaktadır. Bu çalışmada, morfolojik indikatörlerden yararlanarak karstlaşmaevriminin açıklanması yaklaşımı incelendiktensonra bu yaklaşımın pratik yararı Türkiye`deinşaatı suren bir baraj yerinde karstlaşma tabanının belirlendiği bir örnekle gösterilmiştir.

 • Karstik

 • Hidrojeolojisi

 • Baraj

 • Morfoloji

 • Babayiğit, `H. G., 1997, Kıyıköy (Kırklareli) Havzası ve Yakın Dolayının Karst Hidrojeolojisi İncelemesi» Yüksek. Müh.. Tezi.. H.Ü. Fen Bilimleri. Enstitüsü, Ankara,, 164 s»

 • Fold, D. C.. and Williams» H.. W., 1989, Karst Geomocphology and Hydrology,, Unwin Hyman,, London, 601 s.

 • Kasar,, S,.,, 1987, Edirne`-Kırklareli-Saray (Kuzey Trakya) Bölgesinin Jeolojisi,,, Türkiye 7. Petrol. Kongresi Bildirileri, Ankara, 281-297 s.

 • Smart, P. L.. and Hobbes, S., L..» 1986`,, Characterization of Carbonate Aquifers» A Conceptual Base:,, Ptoc. F Environmental Problems in Karst. Tenanes and Their Solutions. Conference» Kentucky, 13.

 • Ukam, 1996» Kırklareli (Kıyıköy)` Pabuçdere Barajı (Birinci. Aşama), Karst. Hidrojeolojisi İncelemesi» Final Rapora» H.Ü. UKAM-İSKİ Genel Müdürlüğü, Ankara, 76 s, • Ekmekçi, M . (1998). Karstik alanlarda baraj yeri hidrojeolojisi çalışmalarında morfolojik indikatörlerin pratik yararları . Jeoloji Mühendisliği Dergisi , 21 (1) , 57-62 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jmd/issue/52400/686398

 • Ekmekçi, M . Karstik alanlarda baraj yeri hidrojeolojisi çalışmalarında morfolojik indikatörlerin pratik yararları. Jeoloji Mühendisliği Dergisi 21 (1998 ): 57-62

 • Uzaktan Algılamanın Temel Kavramları ve Jeolojideki Uygulama Alanları
  Kaan Şevki Kavak
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ: Uzaktan algılama, elektromanyetik radyasyonun uzakta bulunan objelere etkileşimde bulunup yansıması sonucunda algılanan objeninözelliklerini ortaya çıkaran bir teknolojidir.Uzaktan algılama; jeolojide doğada yüzeylemis durumda bulunan kayaç ve topraklarınbileşimsel özelliklerinden yararlanarak ayırtedilmesinin yanında değişik boyut ve ölçektekitektonik özellikleri de ortaya çıkarabilir. Bununla, birlikte bu makalenin amacını jeolojikharitalama, maden aramaları, petrol ve yeraltı suyu olanakları, mühendislik jeolojisi uygulamaları yanında jeolojik ve jeokimyasal riskfaktörlerinin uzaktan algılamada kullanımıoluşturmaktadır,

 • Haritacılık

 • Hidroloji

 • Spektrum

 • Arnold, R. H., 1997, Interpretation of Airphotos and RemotelySensed. Images, Published by Prentice Hall, 249 s

 • Dnuy, S. A.,. 1993,,. Image Interpretation in Geology, 2nd. ed. Published-by Chapmann & Hall,, 283 s.

 • Kavak,, K. Ş., 1995.» Uzaktan, algılamanın temel kavranılan ve Sivas Havzası``nin GD`suna ait Landsat MS S görüntülerinin arazi verileriyle deneştirilmesine .yönelik bir uygulama. Doktora semineri 1, C. Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü,, Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı, 70 s.,

 • Kavak,, K. Ş.,, 1997,, Uzaktan algılamada sayısal görüntü işlemleri ve jeolojideki, uygulamaları,, Doktora Semineri 2, C. 0, Fen. Bilimleri Enstitüsü, Jeoloji Mühendisliği Anabilin Dah, 62- s.

 • Lillesand, T. M. ve Kiefer, R. W.,, 1994, Remote Sensing and Image Interpretation,, 3rd ed..,, John Wiley & Sons, Ine, 750 s.

 • Önder, M.,, 1993, Uzaktan. Algılama ders Notlan,,, Hacettepe Üniversitesî Mühendislik Fakültesi, Ders Notlan 23,, 195 s.

 • Salisbury,,. I. W., D`aria, D., M., 1.992,, Emmistivity of. terrestrial materials in, the 8-14 fim atmospheric window., Remote sensing of Environment 42, No:2, p. 83-106.

 • Senanda, E,.,, 1986, Physical Ftondemantals of Remote sensing,, Berlin: Springer Verlag

 • Vincent,, R. K..,, 1997,, Fundemantals of Geological, and En.vi.ron mental Remote. Sensing;.. Prentice Hall Series in Geograp Me. Information Series,, 366 s • Kavak, K . (1998). Uzaktan algılamanın temel kavramları ve jeolojideki uygulama alanları . Jeoloji Mühendisliği Dergisi , 21 (1) , 63-74 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jmd/issue/52400/686405

 • Kavak, K . Uzaktan algılamanın temel kavramları ve jeolojideki uygulama alanları. Jeoloji Mühendisliği Dergisi 21 (1998 ): 63-74

 • Dünyanın Oluşumundan İnsanlığın Gelişimine: Değişimler ve Dönüşümler
  İsmet Gedik
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ: Dünyanın oluşumundan insanlığın gelişimine, yeryuvarının yıllıklarını oluşturan kayıtlara göre; zaman ve hayatı ortaya koymak ve deinsan ve toplumların bu sistemdeki yerini belirleyebilmek, doğa bilimlerinin sosyal yaşamayansıtılması zorunluluğunu getirmiştir. Doğave dünyadaki sistem dolayısıyla "hayat ve toplumsal hayat düzenlemeleri`"9 çağdaş bilgilerçerçevesinde değerlendirildiğinde; yaşam, 3-boyutlu bir sistemde değilde, 4-boyutlu bir doğa ve dünya sisteminde ortaya çıkmaktadır.Dünya- coğrafyasındaki olağan değişim ve dönüşümler, yeryuvarı tarihi boyunca- canlılaralemindeki değişim ve dönüşümler, doğa bilimleri tarafindan ortaya konulabilmiştir, Canlılar alemindeki değişim ve dönüşümlerin temelini hücreler arası ortaklık sistemleri oluşturmaktadırlar. İnsanların bilgi ve bilinç düzeylerindeki değişim ve dönüşümlere, jeolojik olayların özellikle iklimsel ve coğrafik etkileri oldukça önemlidir, Çağımızdaki bilimsel verileregöre, sürekli değişim ve dönüşüm içindeki doğal sisteme uygun 4-Boyutlu toplumsallaşmamodeli ile gelişimini sürdüren çağdaş insanaulaşmak mümkün olabilmiştir. 

 • Değişim

 • Dönüşüm

 • Coğrafik

 • Baron, M., Norman, D.. G. ve Campbell» I, D., 1991* Protein Modules. Trends In Biochemical Sciences., Vol. 16/1, s. 13-17.

 • Bloom, F. L., Lazerson, A-, (Hofstadter, L., 1985)» 1988, Brain, Mind .and Behavior, Freeman, Newyork, 394 s.

 • Braidwood, R. 1, 1995,, Prehistoric man (Tarih öncesi insan). Arkeoloji ve Sanal Yayınlan, 290 s.

 • Brentjes, B., 1981, Völker am Euphrat und Tigris. Koenier&Amelang, Leipzig,, 263 s

 • Brinkmann,, R., 1966, Abriss der Geologie,, Band II, Historische Geologie. Enke Verlag,, 345 s.

 • Bronowski, J,, 1973,. însanın Yükselişi. V-Yayınlan, İstanbul, 188: s..

 • Calvin, W`.. H.., 1994,, The Emergence of Intelligence,. Scientific American, vol. 271/4* s. 79-85

 • CavaUi-SfoKa, 1* L.,, Hazza» A,., Menozzi, P.,, & Maontain, J., 1988, Reconstruction of Human. Evolution: Bringing; together genetic:, archaeological and linguistic data,, Proceedings of the National Academy of Science,, vol. 85, no 16, s. 6002-6006

 • Ceram, C W., 1972, Tanrılar, Mezarlar ve. Bilginler, Remzi Kitabevi, tstanbuL

 • Crick, F. & Koch, C, 1992, The Problem of Consciousness. Scientific American,, vol. 267/3, s, 110-117.

 • Çiğ,, M, I, 1995, Staıeriilerden Yahudilik, Hıristiyanlık ve MlsStmanlığa Ulaşan Etkiler ve Din Kitaplarına Giren Konular., Türk Tarih Kuruma, Belleten,, 223, s. 685-725,

 • Dickmann, S..,. 1993, An. Array of Science From Mitochondria! Eve to EUVE Science, vol. 259,, s. 1249-1251

 • Doolittie, R.. F. & Bork,, F., 1993., Evolutionary Mobile Modules, in Proteins. Scientific American., vol. 269/4, 34-40, •

 • Duke, R.. C, Ojcius, D. M.&Young,,!. D.. E.,, 1996, Celi Sakide in Health and Disease. Scientific American, vol. 275/6, s. 48-S5

 • De Duve, C, 1996, The Birtn of Complex. Cells. Scientific American,, vol. 274/4, s. 38-45.

 • Eflatun, Tîmaios (Çevirenler: Erol GÜüney ve Lütfü Ay), Milli Eğitim Bakanlığı Yayınlan 1.133, Ankara,, 1989.

 • Eflatun, Kritias {Çevirenler: Erol Güney ve Lütfü Ay), Milli Eğitim. Bakanlığı Yayınlan 905, Ankara, 1989.

 • Eicher, D.. L., 1976, Geologic Time, Prentice Hall, 150 s

 • Fischbacn, G. D., 1992... Mind and. Brain,. Scientific: American 267/3,, s. 24-33..

 • Fischer, L, 1.97,5, The Figure of the Earth-Changes in Concepts,,. Geophysical. Surveys, 2,, s. 3-54,. Dordrecht-Holland

 • Gedik, !., 1992, Atlantis Efsanevi batık, kent nerede? Türklerle ilişkisi var mı? Cumhuriyet Bilim Teknik» sayı 285, s. 8-10, İstanbul

 • Haeckel, E, 1866, Die Entviclungsgeschicnte der Organismen in ihrer Bedeutung fiir die Anthropologie end Kosmologie., Berlin.

 • Haeckel, E, 1919, Die Weltraetsel Kroner Verlag Stuttgart, 511s..

 • Hays. J`. D., Imbrie, J,. & Schacfcleton,, N. J., 1976 Variations, in the earth`s- orbit: pacemaker of the ice ages Science., 194, s. 1121- 1132

 • Hel.lm.an, S. & Vokes, E E, 1996,, Advancing Current Treatments for Cancer Scientific American., vol. 275/3. s. `84-89 (Apoptosis).

 • Ilin, M. ve Segal, E., 197.5 tnsan nasıl insan oldu,. Hür Yayınevi, Istanbul cl-X

 • Imbrie» J. & Imbrie, K, P.,, 1979, Ice Ages, Solving the mystery. New York, MacMillian,

 • Imbrie.I.., Hays J., D., Martinson, D.. G., Me Intyri,, A, Mix A. C, Morley» J, J., PSsias, N. G., Prell, W. L & Schacideton, N. J., 1984, The orbital theory of Pleistocene climate. Support from, a revised, chronology of the- marine delta 180 record.. In BERGER. A. L. ve dig., eds, Milankovitch and climate- understanding the response to astronomical forcing... Part 1.169-305. Boston,, Reidei

 • Kandel, E, R, & Hawkins» R. D,., 1992, The Biological Basis of Learning and Individuality,, Scientific American, vol. 267/3-. 52- 60.

 • Kerr, J., F., R., Wyliie, A., H. &Currie, A,.. R., 1972, Apoptosis A basic Biological Phenomenon with, wide Ranging Impl.icati.ons in Tissue Kinetics.. British. Journal of Cancer, vol. 26,. 239-257.

 • Klein, R, G., 1989, The Human Career Human biological and cultural origin. University of Chicago Press, 5:24 s

 • Knoll, A. H., 1991, End. of the Proterozoic Eon. Scientific American» vol. 265/4, 64-73.

 • Kossak, H. C, 1993, Hypnose, ein Lehrbuch.. Psychologie Verlags Union, 833 s

 • Kramer, S., N. 1956, History begins at Sumer, Newyork 1956.. (Tarih Sümer

 • Kramer, S, M, 1961, Somerian Mythology. Harper & Brothers, New `York, 135 s,

 • Kramer, S. N., 1963, The Sumerians, their history, culture,, and character, Univ. Chicago Press, 355 s.

 • Labandeira, C. C. & Sepkoski, J., J., 1993, Insect Diversity in the Fossil Record, Science, vol., 261,. p. 310-315

 • Landry, D,. W., 1997, Immunomerapy. for Cocaine- Addiction Scientific American., vol. 276/2, s. 28-31,

 • Levintan, J, S,, 1992., The Big, Bang of Animal. Evolution. Scientific American,, vol. 267/5, p. 52-59.

 • Maranon, G., 1924, Contribution a l`étude de l`action émotive de T adrenaline. Revue Française d`Endocrinologie, 2, s. 301-325

 • Margulis, L.,, 1993, Symbiose in CeE Evolution. Freeman, New York. 4,5:2 s.

 • Molleson, T., 1994, The Eloquent Bones of Abu Hureyra. Scientific .American, vol. 271/2, s. 60-65

 • Mofowitz.,. H.., 1968., Energy flow in Biology, Acad. Press- Newyork.

 • Morowitz, H., 1970, Entropy for biologists, Acad. Press Newyork.

 • Norman, D. A..,,, 1982, `Learning and Memory.. W. H,, Freeman, Newyork...

 • Pomeroi, C, 1973, Stratigraphie et Paleogegraphie, Ere Cenozoique Doin, Paris, 269 s,.

 • Riedl, R., 1975, Die Ordnung des Lebendigen, vertag Paul Parey, Hamburg, 372 s,

 • Roberts, N..„ 1984, Pleistocene environments in time and space. In. R. Foley, ed, Hominid evolution and community ecology, s, 25- 53,, London, Academic `Piness

 • Rndimann, W. F., Kutzbach, J. E., 1991, Plateau Uplift and Climatic Change. Scientific American, 264/3. s. 42-50.

 • Schachter, S, & Singer, J. E.,, 1962, Cognitive,, social, and physiological determinants of emotional state. Psychological Review, 69, s.. 379-399.

 • Schmökel, H., 1962, Das Land, Sumer» Urban-Bttcfaer, Stuttgart, 195 s

 • Schöpf, J., W., 1978, The Evolution of the Earliest, Cells» In Laporte, L.,, F., The Fossil. Record, and Evolution,, s. 46-62. Freeman and Company,.

 • Schöpf, J. W., 1993, Mkrofossils of the Early Archean Apex Chert: New Evidence of the Antiquity of Life, Science, vol., 260,, p.. 640-646.

 • Schradingei, E, İ944, What is life?` The physical aspects of the living; cell. Univ. Press, Cambridge.

 • Seyfert, C. K., Silkin, L. A., 1979» Earth History and Plate Tectonics, Harper and Row,, 600 s. Newyoric.

 • Shinn, E A.. 1969» Submarine. Liihification of Holocene Carbonate Sediments in `the Persian Gulf» Sedimentology, 12,109-144

 • Uriy, D. W..,, 1995, Elastic Biomolecular Machines. Scientific American,, vol. 272/1, s. `44-49.

 • Winson, F.t 1990» The Meaning of Breams. Scientific. American,,, vol. 263. no5. s. 42-48,

 • Wood, D., 1993, The Power of Maps, Scientific American» vol. 268, no 5, s.. 48-53. • Gedik, İ . (1998). Dünyanın oluşumundan insanlığın gelişimine: Değişimler ve Dönüşümler . Jeoloji Mühendisliği Dergisi , 21 (1) , 75-139 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jmd/issue/52400/686408

 • Gedik, İ . Dünyanın oluşumundan insanlığın gelişimine: Değişimler ve Dönüşümler. Jeoloji Mühendisliği Dergisi 21 (1998 ): 75-139

 • TAM SAYI DOSYASI
  PDF Olarak Görüntüle