Jeoloji Münendisliği Dergisi
Jeoloji Mühendisliği Dergisi

Jeoloji Mühendisliği Dergisi

1993 MAYIS Cilt 17 Sayı 1
KAPAK
PDF Olarak Görüntüle
KÜNYE
PDF Olarak Görüntüle
İÇİNDEKİLER
PDF Olarak Görüntüle
OKURLARIMIZA
PDF Olarak Görüntüle
Boğsak Karst Kaynağı (Mersin-Taşucu) Örneğinde Bir Karst Kaynağı ve Akiferinin Jeohidrolojik Analizi
Hasan Turgut Öztaş
PDF Olarak Görüntüle

ÖZ: Mersin iline bağlı Taşucu bucağının 10 km. batısındaki Boğsak köyü girişinde yer alan Boğsak kaynağı,, bazı yıllardakiyaklaşık 10 m.3/sn`lik boşalımı ve İl ay boyunca süregiden aşın tuzlu niteliği ile bilimsel açıdan, son. derece ilginç bir karstkaynağıdır.Boğsak karst kaynağı; bir tek yeraltı drenaj alanından değil,, değişik kotlarda yer alan ve statik yeraltı su düzeyleriaşıldığında sularını sadece bir noktadan, olmak üzere komşu, drenaj alanlarından sadece birine boşaltan, bir çok kapalı yeraltıdrenaj alanından (çanak) oluşan ve yerel, geçirimsiz seviyeler içeren bir` karst akiferinin suyunu drene etmektedir.Kaynak debisinin, azalma dönemindeki regresyon analizi, klâsik, yöntem, çerçevesinde fakat daha farklı bir yol izlenerekyapılmış ve önerilen yolun, daha güvenli olduğu sayısal olarak kanıtlanmıştır, Kaynağın debi-zaman ilişkisini yansıtaneşitlikten hareketle,, birinci aşamada karst akiferin hidrolik katsayılarını ifade eden iletimlilik, depolama ve geçirimlilikkatsayıları güvenli yönde kalarak sınır değerleriyle hesaplanmış,, ikinci aşamada, ise bölgesel meteorolojik su bilançosunadayanılarak Boğsak. karst kaynağı akiferinin olası yayılıra alanının alt ve üst sınır değerleri belirlenmiştir. Tüm hidrolikparametrelerin ve akifer boyutlarının gözönüne alınmasıyla. Boğsak karst kaynağı akiferinin su potansiyeli ile statik vedinamik rezervi, bulunmuştur.1/10.000 ölçekli, ayrıntılı genel jeoloji ve karst jeolojisi çalışmalarının meteorolojik, ve hidrolojik analizler ilelaboratuvar deneylerinden sağlanan verilerle sentezini baz alan. bu. .çalışma sonunda Boğsak karst kaynağı ve akiferinintemel hidrolik karakteri ortaya çıkarılmıştır. 

 • Boğsak Karst Kaynağı

 • Mersin-Taşucu

 • Akifer

 • Jeohidrolojik Analiz

 • Bayazıt, M. 1981, Hidrolojide istatistiksel Yöntemler, İTÜ Yayını, No., 1197,,, 224 s., İstanbul

 • Bayazıt, M. s Avcı, 1., Şen, Z, 1978, Hidroloji Uygulamaları, İTÜ Yayını, No. 1111,280 s., İstanbul

 • Birsoy, Y.K. 1982, Karstik Kaynak Boşalımı Sorunlarına Bileşik Hazne Modeli ile Yaklaşım, EÜ Yerbilimleri Fak,., 63 s., İzmir,

 • Chow, V.T.,Yevdjevich, V.M.,Dandy, D JR., Matalas, N.C. 1964, Statistical and Probability Analysis of Hydrologie Data, Handbook of Applied. Hydrology, Section 8, pp.. 8.1-8.97, McGraw-Hill Book. Comp,, USA.

 • Eroskay, S.Ö, 1980, Karst Kaynaklarının Geliştirilmesi, İÜ. Coğrafya Enst. Derg., s. 215-234, İstanbul.

 • Karanjac, J, 1977, Recession Hydrograph Analysis in Karst Aqueifers, Karst Hydrogeology SymposiumProceedings (ed. Giinay, G.,Karanjac, J. 1978), DSl-UNDP Project, TUR 77/015, Tech,. Report No.a 27, pp. 65-85, Ankara.,

 • Mijatovic, B.,. (Çev, Korkmaz, N.) 1975, Karstik Aklferlerde Boşalım Eğrisiyle Depolama Katsayısı ve Transm.issibil.ite Tayini, DSİ Gn. Md. Yayını, 10 s., Ankara

 • Öziş, Ü, 1979, Türkiye`de Karst Hidrolojisi Çalışmalarına Toplu Bakış, Birinci Ulusal. Hidroloji Kongresi, İTÜ` inşaat Fak., s. 49-63, istanbul

 • Öziş, Ü.JÜnal, E.,Harmancıoğlu, N.., Benzeden, E., 1981, Underground Storage Capacity of Darns in Karst Regions-Estimated Through Recession Hydrographs, Bull, of the Int. Assoc. of Eng., GeoL, No., 24, pp., 75-79, Germany

 • Öztaş, T. 1933, Yeraltında So Toplanmasını Denetleyen Etmenler ve Hidıojeolojik Ortamlar, Koyu. Dergisi, S... 6, s. 4-5, İstanbul*

 • Öztaş, T. 1989, Mersin-Taşucu-Boğsak Kaynağı ve Dolayının Karst Hidrojeolojisi (İTÜ Doktora Tezi)- 140. s., İstanbul.

 • Şahinci., A.,. 1976» Göksu ve Göldeğirmeni Kaynaklarının İncelenmesi (Doçentlik Tezi), E.Ü, Fen Fak. Jeoloji Kürsüsü, 75. s., İzmir.. -

 • Ünal, E. 1981» Karst Bölgelerdeki Baraj Hazinelerinin Yeraltı Biriktirme .Hacminin Oymapmar Örneğinde Alçalma Hidrografi Yöntemiyle İncelenmesi,, E,(X İnşaat Fak... Hidroloji ve Su. Yapılan Yüksek Lisans Tezi» No. 13,63 s., Izmir

 • Levent (Akçadağ-Malatya) Kuzeybatısında Ulupınar Formasyonu (Üst Kretase) Kumtaşlarının Petrofasiyes Özellikleri
  Orhan Özçelik Mehmet Altunsoy
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ: Levent (Akçadağ-Malatya) kuzeybatısında Üst Kretase yaşlı Ulupınar formasyonu çakıltaşı, kumtaşı, marn vekireçtaşı birimlerinden, oluşur. Bu çalışmada, egemen birini olan kumtaşlarının  klastik petrofasiyeslerinin incelenmesiamaçlanmıştır. Kumtaşları gri ve yeşil renkli, olup kötü boylanmalıdır. Ana bileşenlerden kayaç parçalan, ve kuvarslarbaskındır. Kumtaşları, Van Andel (1958ye göre grovafc, Travis (1970)1e göre kuvars kum taşı ve kayaç parçalı kumtaşı Folk ve diğ. (1970)!e göre ise litaratür. Bunlarda piroksen,, amfibol, muskovit,- biyotit» klorit ve opak, minerallerdenmeydana, gelen, ağır mineraller belirlenmiştir., Kil mineralleri olarak da. iilit, klorit ve kaolinit sayılabilir. Ulupınar formasyonu kumtaşlarını oluşturan kırıntılar rösiklik orojen provcnansı ile karışık provenanstan türemiştir. Geçiş provenansları ise- rösiklik geçiş ve rösiklik kayaç parçalarıdır.

 • Levent(Akçadağ-Malatya)

 • Ulupınar Forması

 • Kumtaşları

 • Petrofasiyes

 • Akkuş, M. F., 1971, Pareode-Baîaban (Malatya) Havzasının jeolojik ve stratigrafik incelemesi: MTA. Derg., 76,1-60.

 • Ayan, T.,,, 1961, Malatya kuzeyindeki Hekioıhan-Ebreme Köyü bölgesinin. (K39-c3) detay jeolojisi ve petrol, imkanları: MTA. Rap., No: 4186 /Yayınlanmamış)

 • Ayan, T., ve Bulut, C.» 1964, Balaban, Yazıhan, Kurşunlu ve Levent Bucakları (Malatya) arasındaki alanın genel jeolojisi: MTA. Derg.,, 62,57-81.,

 • Dickinson, W. R., and Suczek, C. A., 1979, Plate tectonics and sandstone composition: A., A. P. G. Bull,, 63, 2164-2182

 • Dickinson, W. R., 198:2, Composition and sandstone in circum pasifle subdustion complexes and fore-arc bassins: A,., A.., P, G, Bull., 66,121-137.

 • Dickinson, W, R,, Beared, L. S., Brankenrdge, G. R., Erjavec, J. A., Ferguson, R. C, Inman, K. F,, Koepp, R. A.„ Lindberg, F, A., and Ryberg, P. T., 1983, Provenance of North American Phanerozoic sandstones in. relation to tectonic setting: Geol. Soc. Amer. Boll,, 94,222-235.

 • Dickinson, W. R., 1985, Interpreting provenance relations from detrital modes of saod.sto.oes. In: Provenance of Arenites (Ed. by G. G. Zuffa), pp. 333-361, ; NATO ASI Series C, Vol.. 148, Reidel DordrccL

 • Folk, R. L., Andrews» P. B., aod Lewis, D. W., 1970, Detrital sedimentary rock classification and nomenclature for ose New Zeland: N. Z. J. Geol, Geops, 12.

 • ilker, S., 1970, Darende dolayının jeolojisi ve petrol imkanları: TPAO Rap. No: 499 (Yayınlanmamış).

 • Karacabey-Öztemür, N., 1980, Two new genera of Radiolitidae (Balabanla IL geo. Kurtinia IL gen.) from Turkey: TJK BiilL, 23/1,79-87,

 • Örçeıı, S., 1986» Medik-Ebreme dolayının biyostratigcafisi ve paleontolojisi: MTA Derg., 105/106,» 36-69

 • Özçelik, Ov, ve Altunsoy, M., 1991, Levent (AkçadağMalatya) kuzeybatısının stratigrafik özellikleri: C.0, Müh.-Fak. Derg., Yerbilimleri, C. 8, S. 1,47-61,

 • Travis, R. D., 1970, Nomenclature for sedimentary rock: A. A. P, G... Bull., 54,1095-1107.,

 • Van Aodel, T, J. H«, 1958, Origin aod classification of Cretaceous» Pal eocene and Eocene sandstone of Western Venezuela: A. A. P. G. Bull., 42,734-763,

 • Titanyum Mineral Yatakları, Kayaçlarda Titanyum İçeriği ve Bölümlenmesi
  Ali Haydar Gültekin
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ: Bu makalede, titanyumun kayaçlardaki içeriği, ve dağılımı incelenerek titanyum yataklarıyla ilişkin bazı yeni verilerin sunulması amaçlanmıştır... Yerkabuğunda, oldukça bol bir element olan ve oksijene karşı kuvvetli bir afîniteye sahipolan titanyumun metal ve alaşımları, günümüz uçak ve uzay endüstrisinde yüksek sıcaklığa karşı dayanaklı yapısalbileşenleri olarak kullanılır.Birincil titanyum yataklarında rutil ve ilmenit gibi ticari nitelikli titanyum mineralleri esas olarak, magmanın kristalizasyon ürünleridir veya metamorfik kayaçlarda yeniden kristallenme sonucu oluşurlar. Magmanın kristalizasyonsürecinde titanyum davranışı, .magmanın ilksel titanyum içeriğine, Fe, Si ve AFun kimyasal aktivitesine, oksijenbasıncına ve kristalizasyon sıcaklığına, bağlıdır.,Rutil içeren, metamorfik kayaçlar yüksek sıcaklık ve basınç fasiyesi kayaçlarıyla ilişkilidir. Anorlozit masifler, ticari,yönden, önemli titanyum .kaynaklarım teşkil ederler. 

 • Titanyum

 • Mineral Yatakları

 • Element

 • Metamorfik Kayaçları

 • .Arda» O.» 1.972, Adana`nın Osmaniye-Yarpuz-Kaynak Havalisindeki Serpantinitlerin Kompozisyon -ve Orjinleıinin Araştırılması ve Sınıflandırılması, M. T. A. Dergisi, Sayı: 78, Sayfa: 36-43

 • Ayan., M.,, 1959, Contribution a L`étude Petragraptiique et Géologique de la Région Située a`Nord-Est de Kaman (Turquie) Tome I-II, Doktora. Tezi, p.44O

 • Aydın» Y,, 1974,, Elude Peîrographiqoe et Geochimique de la. Parie Centrale de Massif d`Tsttanca !(Turqııie) Doktora Tezi, 130 sayfa.

 • Aykol, A.,,, 1979. Kırklareli-Demirköy Sokulumunun Petroloji ve Jeokimyası, t. T., Ü. Maden Fak.,., Doçentlik `Tezi, 204 sayfa

 • Baş, H, ve diğ. 1986, Ulukışla-Çamaıdı (Niğde) Volkan.itlerinin Bazı Petrolojik ve Jeokimyasal Özellikleri.» Jeoloji Mühendisliği, Sayı: 26, Sayfa: 37-34,

 • Bayhan, H., 1988, Bayındır (Kaman) Yöresindeki Alkali Kayaçlann Jeokimyası ve Kökensel Yorumu, Türkiye Jeoloji Bülteni, C. 31, Sayfa: 59-70

 • Balom, L, 1978, Nevşehir Güneybatısındaki Göllüdağ ve Acıgöl Yöresi Volkanitlerinin Jeolojisi ve Petrografisi, Yerbilimleri.,, Sayı: 4,, 1-2,,

 • Best,, J. L„, Bratshaw, A. C, 1985, .Flow Separation-A Physical Process For The Concentration of Heavy Minerals Within Alluvial Channels, J,. GeoL Soc. London, Vol. 1.42, pp. 347-375.

 • Blake, ML C. and Morgan, B. A,, 1976, Rutile and Sphene .in Blueschist and Related High-Pressure-Facies Rocks, Geological. Survey Professional, paper 959. C1-C6

 • Boehm, G. A. W., 1949, Titanium: A New Metal, Scientific American, pp.258 1-6.

 • Boztuğ, D. ve Yılmaz, O., 1983, Büyükçağ-Elmaüçağ Granitoyidi (Kastamonu) ve- Çevre Kayaçlannın Mneralojik-Petrografik ve Jeoki.myas.al İncelenmesi, Yerbilimim Dergisi, Sayı: 10,, Sayfa: 71-39.

 • Buddington, A,.. F., and Lin.dsl.ey, D. H., 1964, IronTitanium Oxide Minerals .and Synthetic Equivalents, Journal of Petrology, Vol. 5, Part. 2, pp. 310-357

 • Bürküt, Y., 1966, Kuzeybatı Anadolu`da Yeraian Plitonlann Mukayeseli Jeoetik Etüdü. 1. T. Ü., doktora Tezi, 272 sayfa.

 • Bürküt, Y., 1977,» Orta ve .Para Gnayslarda. Li, Rb, Cs ve Srr un Dağılımı ve Bazı Petrolojik Sonuçlar» L. T. Ü., Maden. .Fak... 68 sayfa,.

 • C&mdan, O.,, 1988, Demirci-Borlu .Arasında Kalan Yörenin (Menderes Masifi Kuzey .Kanadı) Petrografisi, Petrolojisi ve Mineralojisi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Doktora Tez

 • Çağafây, A., 1979, Hakkari-Çukurca-Taşbaşı Fosil Plaser Zuhuru ve İçinde- Gözlenen Prekambriyen Yaşta Ultrabazik Kayaç İzleri, Jeoloji Mühendisliği, Mayıs sayısı. Sayfa: 15-22,.

 • Çapan, U. Z., 1.981, Toros Kuşağına Ait Beş Ofiyolit Masifinde (Marmaris, Mersin, Pozantı, Pınarbaşı, Divriği) Major Element Analizlerinin İstatistiksel Yorumu: L Ortalama .Değerlerin Karşılaştırılması. Yerbilimleri, Sayı: 7

 • Çoban,,, F., 1988, Batı. Karadeniz Bölgesinde Üst Kretase Yaşlı .Akçakoca Volkanitlerinin Petrokimyasal Özellikleri, Jeoloji Mühendisliği, Sayı: 16, Sayfa: 43-48...

 • Çoğulu, E., 1975, Gümüşhane Ye Rize Bölgelerinde Petrolojik. ¥e Jeokronometrik araştırmalar, L T.. Ü. Kütüphanesi, No. ..1034

 • Dachille, R and Others, 1968, Pressure-Temperature Studies of Anatase, Brookite Rutile and T.İO2-II. The American Mineralogist, Vol., 53, pp. 1229-1939.

 • Dağ, N., 1988, Gördes Pegmatoidlerinin .Mineralojik ve Jeokimyasal İncelenmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi, Doktora Tezi, 142 Sayfa.

 • Dickson, T., 1986, Turkey`s Minerals, Industrial Minerals, No. 227.

 • Duchesne, J., 1972., Iron-Titanium Oxide Minerals in the Bjerkrem-Sognal Massif, South-Western Norway; Journal of Petrology. Vol. 13, Part. l,pp. 57-31

 • Ercan, T. ve diğ,, 1978-, Uşak Yöresindeki Neojen Havzaların Jeolojisi. T. J. K. Bülteni, Sayı: 21/2,

 • Ercan, T. ve diğ., 1979, Uşak Volkanitierinin Petrolojîsi ve Plaka Tektoniği. Açısından Ege Bölgesindeki Yeri, T. J. K. Bülteni, 22/2, Sayfa: 185-198

 • Ercan, T,, ve dig., 1985, Batı Anadolu Senozoyik Volkanitlerine .Ait Yeni Kimyasal, İzotopik ve Radyometrik Verilerin Yorumu, T.. J. K. Bülteni, Cilt., 28, Sayı: 2, Sayfa: 121-136..

 • Ercan., T. ve dig., 1990, Balıkesir-Bandırma Arasının Jeolojisi, Tersiyer Volkanizmasmın Petrolojîsi ve Bölgesel. Yayılunı, M. T. A... Dergisi Sayı: 110, Sayfa: 113-130

 • Ercan, T,, ve Türkecan, A., 1984, Batı Anadolu-Ege Adaları-Yunanistan ve Bulgaristan`daki Plütonlann Gözden Geçirilişi, T. J. K,, Ketin Simpozyumu, Sayfa: 1.89-20«..

 • Erdoğan, B., 1990, lzm.ir-Aok.ara Zonu ile Karaburun Kuşağının Tektonik. İlişkisi, M. T. A. Dergisi, Sayı: 110, Sayfa: 1-1.5..

 • Eren, R. B..., 1979, Kastamonu-Taşköprü Bölgesi Metamorfiüerinin Jeolojik ve Petrografik Etüdü, L T. Ü. Doktora Tezi.

 • Erkan, Y., 1975,, Orta Anadolu Masifinin Güneybatısında (Kırşehir Bölgesi) Etkili Rejyonal Mctamorfizmanın Petrolojik İncelenmesi, Doktora Tezi, Sayfa: 149

 • Espenshade, G.., 1973, Kyanite an.d Related Minerals, U, S. Geol. Survey Prof. Paper, 820, pp. 304-312.

 • Evirgen, M. M., 1979» Menderes Masifi Metamorfizmasına Petroİoji, Petrokimya ve Jenez Açısından Yaklaşımlar (Ödemiş-Tire-Bayındır-Turguüu Yöresi) H, Üniversitesi, Doktora. Tezi

 • Force, E. R.., 1.976 a. Titanium Contents and Titanium Portitioning in Rocks, Geological Survey Professional paper, 959, Al-Ag

 • Force, E. R., 1.976 b, Titanium Minerals in Deposits of Other Minerals, Geological Survey Professional Paper, 959, F1-F14.

 • Force, E. R., 1976 c, Metamoiphic Source Rocks of Titanium. Placer Deposits- -A. Geochemical. Cycle, Geological. Survey Professional Paper, 1959, B6-B13

 • Force, E. R,, 1980, The Provenance of Rutil, Journal of Sedimantary Petrology, Vol. 50, No, 2, pp. 485-488

 • Gallagher, M.. J,., 1974, Rutile and Zircon in. North Umbrian Beach Sands.,, Institution of Mining and Metallurgy Bulletin, No,. 81.3, pp.. B97-98.

 • Gedikoğlu, A. ve dig,., 1935, Boşu Karadeniz Cevherleşmesine bir örnek: Ocaklı (* açka-Trabzon) .Manganez Zuhuru. Jeoloji Mühend `p., Sayı: 25, Sayfa: 23-38,.,

 • Genç, S., 1990, Bitlis Masifi, Çökekyazı-Gökyay (Hizan, Bitlis) Yöresi Metamorfitlerinin Petrografisi, Metamorfizması ve Kökeni T. J. K, Bülteni, Cilt. 38, Sayı: 2, Sayfa: 1-14

 • Gjclsvik, T., 1957, Geochemical and Mineralogical Investigation of Ti-Taniferous Iron Ores, West Coast of Norway, Economic Geology, Vol. 52, pp. 482-498

 • Goldsmith, R,, Force, E. R., 1978, Mineral Deposita, 13, pp., 329-343.

 • Göncü, N... s 1986, Titanyum Mineralleri ve Geleceği, Yeryuvarı ve İnsan, Cilt. 1.1, Sayı: 4, Sayfa: 3-7.

 • Gültekin, A. H., 1989 a, Titanyum. Yatakları ve Türkiye`nin.`Potansiyeli, Maden dergisi.» Yıl. 1, Sayı: 3, Sayfa: 11-13.

 • Gültekin, A. H.., 1986` b, Metamorfik Kayaçlarda Titanyumun Dağılımı, I, T. Ü. Dergisi,, Cilt. 47, Sayı: 2

 • Gültekin, A. îL, 1990, Menderes Masifi (Çiniyeri-Küre Bölgesi) Plaser Rutil Yalakları,, İ. T... Ü. Fen Bilimleri EnsL, Doktora Tezi, Sayfa: 256.

 • Gültekin, A. H.,, 1991 a. Titanyum Endüstriyel Önemi, Maden Dergisi,,, Eylül Sayısı, Sayfa: 12

 • Gültekin,, A.,. H., 1991 b, Dünya Alüvyal Altın Plaseden, I, T. Ü. Dergisi Cilt 49. Sayı: 2, Sayfa: 30-39,

 • Giiltekin, A, H.,, 1991 c, Çiniyeri-Küre (Tire) Sahasındaki Fülival Sedimanlann Ağır Mineralleri.,, Türkiye Jeoloji Bülteni, C. 34, Sayfa: 73-83*

 • Gültekin, A. H., 1992, Çiniyeri-Küre Bölgesi (Menderes .Masifi) Metamarfik Kayalarında Rutilin Kökeni ve Fluviyal Sedimanlann Rutil İçeriği,, Türkiye Jeoloji Bülteni, Cilt. 35, Sayı: 1.

 • Herz, N., 1976 a,, Titanium deposits in Anorthosite Massifs, Geological Survey Professional Paper» 959, Dl6.,

 • Herz, N., 1976 b, Titanium Deposits in Alkalie Igneous Rocks, Geological Survey Professional Pap«,, 959,, E1-E6

 • İzdar, E..,,, 1968, Kozak tntrusif Masifi. Petrolojîsi ve Paleozoyik Çevre Kayaçlan ile Jeolojik3ağlanblaıı, T. J. K. Bülteni, XVI-2.`

 • Innocenti, F., et al., 1975, The- Neogene. Calcalkaline Volc.anism of Central. Anatolia: Geochronological Data on Kayseri-Niğde .Area.., Geol. Mag.,,, 11.2/4, pp. 349-360.,

 • Jarnieson, J.., C, and. Olinger, B., 1969, PressureTemperature Studies of Anatase, Brookite, Rutile and TİÖ2 (H): A Discussion, the American Mineralogist, Vol.54, pp., 1477-1481

 • Kartasjhov, I. P., 1971, Geological Features of Alluvial Placers, Economic Geology, Vol. 66, pp., 870-885,

 • Kelin, L, 1983, Türkiye Jeolojisine Genel Bir Bakış, t. T. O. Maden Fak. Sayı: 1.259, Sayfa: 595

 • Kibici, Y,, 1990, Sarıcakaya (Eskişehir) Volkanitierinin Petrolojisi ve Kökensel Yorumu. T. J. K. Bülteni, Cilt. 33, Sayı: 2, Sayfa: 69-78.

 • Klemic and Others, 1976, Titanium» Geol. Survey Prof. Paper, 820, pp. 653-665.

 • Kwak, A.. P., 1968, Ti in Biotite and Muscovite as >an Indication, of Metamorphic Grade In Almandine Amphibolite Facies Rocks From Sudbury Ontario, Geochiinica et Cosmoehimlca Acta, Vol., 32, pp., 1222-1229.

 • Lambert» R. J., et al. 1974, Chemical Petrology of a Suite of Calcaline Lavas From Mount Ararat, Turkey, Jour., of Geologiy, Vol. 82, pp. 419-438,

 • Lee, T. and Yao, C, 1970, Abuodan.ee of Chemical Elements in the Earth`s Crust and its Major Tectonic Unte: Internal. Geology Rev. V.12, pp. 778-786

 • Lister, G. F,, 1966, The Composition and Origin of Selected Iron-Titanium Deposits, Economic Geology, VoL 61,1^275-310

 • Marsh, S., and Sheridan,, D. M., 1976, Rutile in Precambrian Sillimanite-Quartz Gneiss and Related Rocks,. East-Central Front Range, Colorado, Geological Survey Professional Paper, 959,.. G1-G17.

 • Minard, J`., P, and Other, 1976,, Alluvial tlmenite Placer Deposits, Central Virginia, Geological. Survey Professional Paper,, 959-H.

 • M., T. A,., Dergisi, 1966`, Ağır ve Nadir Mineraller ve Kıymetli Mineraller Arama Projesi, Mo: 4636

 • Nuhoğlu, L» 1988,. Çavdar-Demirtepe (Söke-Aydın) Demir Yatağının Petrokimyasal İncelenmesi, T. J. K. Bülteni, Cilt., 31, Sayı: 2, s. 37-50.

 • Önen, A. P. ve Onan, Ç., 1.988, Kaman (Kırşehir) Kuzeydoğusunda Bulunan Gabroların Mineralojisi, Petrografisi, T. J. K. Bülteni, Cilt. 31, Sayfa: 23-28.

 • Örgün, Y. s 1.992, Orhaneli Bölgesi Ultrabazikierinin Kimyasal Özellikleri. LTÜ Dergisi, (Yayınlanacak).

 • Özpeker, I..,, 1973, Nemrut Yanardağının Volkanolojik İncelenmesi., Türkiye Bilimsel ve Teknik .Araştırma. Kurıımo, Temel Bilimler Araştırma Grubu, ftoje No: TBAG-83, Sayfa: 68.

 • Özkoçak, O.» 1969, Elude Ge`ologique du. Massif Ultrabasique d`Qrhandi et de Sa Pioche Bordure, These,, Univ. Paris,. 181 p.

 • Pişkin, Q,, 1979,, Kadikalesi-Giıelbelen (Torgutreis-Muğla) Pb-Zn-Cu Cevherleşmelerinin Mineraloj.ik-Jen.etik incelenmesi» Doçentlik Tezi, Ege Üniversitesi.

 • Pettijohn, F. J., 1941,, Persistence of Heavy Minerals and Geologic Age, The Journal of Geology, VoL XLIX., No. 1, pp., 610-625

 • Reid, L, and Frostck, L,., E., 1985, Role Setting Entrainment and Dispersive Equivalence and Interstic Trapping in Placer Formation,. J. Geol. Soc. London, Vol. 142, pp., 739-746.

 • Savaşçın, Y., 1.794, Batı Anadolu`da Andezit ve Bazalt. Jenezi Sonınuna Katkıları, TJ.K,.Bülteni,, Sayı: 1.211.

 • Schulung, R. D,., and Vink, B. W,.,,, 1.967,,, Stability Relations of Some Titanium-Minerals (Sphene, Perovsfcite, Rutile» Anatase), Geochemica et cosmochimi Acla, VoL 31, pp. 2399-2411.

 • Schulung, R. D., 1962,, Türkiye`nin Güneybatısındaki Menderes Migmatit Kompleksinin Petrolqjisi, Yaşı ve Yapısı Hakkında» M. T. A. Dergisi, Sayı: 58,,, Sayfa: 71-33.,

 • Scott,, P, W,, 1977, Titanium in Aegirines-a Comment On: Crystallizations Trends of Pyroxenes From The Alcaline Volcanic Rocks of Tenerife, Canary Islands, Mineralogical Magazine, Vol. 41, pp. 553-554

 • Sh.an.non, R. D., and Pari, J, A.., 1964, Topotaxy in the Anatase-Rutile Transformation, the American Mineralogist, Vol. 49...

 • Smirnov, W. I... aod Other, 1933, Studies of Mineral Deposit, Moscow, pp. 50-59.

 • Solmaz, O.., M., 1983,, Çukur (Kayseri) Bölgesi Siyenitik Kompleksinin Petrolojik Etüdü. L T,. Ü. Doktora Tezi, Sayfa: 85

 • Stamper, J.W.,, 1965, Titanium, Mineral Fact and Problems, Buletin 630, pp. 970-990...

 • Tanyolu, E,., 1979, Marmara Adası Metamorfîk Serilerinin. Petrolojik Etüdü, Z. D. M. M. A. Maden. Bölümü, Doktora Tezi.

 • Tanket, A., 1990, Ankara Ofiyolit Melanj Kuşağı İçindeki Ofîyolitik Kayaçlann Tektonik Oluşum Ortamlarına Jeokimyasal Bir Yaklaşım, M. T.. A. Dergisi, Sayı: 110, Sayfa: 17-28.

 • Tankut, A., ve Sayın N. M,.., 1990, Ediğe Ofiyolit Kütlesindeki Mineral. Fazları,., M. T,.. A.., Dergisi., Sayı: 110, Sayfa: 97-111.

 • Tokei, S., 1977, Doğu Karadeniz Bölgesinde Eosen Yaşlı Kalk-Alkalen Andezitler ve Jeotektonizma, T. L K. Bülteni 20/L Sayfa: 49-54,

 • Tourtelot, H, A.,,, 1968, Hydraulic Equivalence of Grains of Quartz and Heavier- Minerals and Implications for the Study of Placers. U. S. Geol. Survey Profess, Paper, 594-F, pp. F1-F13

 • Uncugil, G,, 1969, Küçük. Menderes Nehri Alüvyonlarıoda Titanla İlgili Ağır Minerallerin. Alüvyoner Prospeksiyon Raporu,. M,., T. A. Raporu, No: 8653, Sayfa: 6,

 • Uz, B., 1973, Les .Formation Métamorphiques et Granitiques du Massif Ancien d`Akdag (Simav-Turquie) et Leur Con.vertu.res Volcano-Sedimentaire. Tome, I-II, Doktora. Tezi. *

 • Williams, S, A., and Cesbron, F. P. 1977, Rutile and Apatite: Use Fui Prospecting Guides for Porphyry Copper Deposits., Mineralogical. Magazine,, Vol. 41, pp... 288-292

 • Yılmaz, Y,.., 1984, Türkiye`nin Jeolojik Tarihinde Mağmatik. Etkinlik ve Tektonik. Evrimle İlişkisi, Türkiye Jeoloji Kurumu., Ketin Simpozyumu, Sayfa: 63-81.

 • Güledar Derivasyon Tüneli`ndeki Destek Sınıflamalarının RSR Metodu İle Seçimi
  Hasan Aydin Özsan
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ: Bu inceleme, Göledar barajına ait derivasyon tünelindeki. kaya birimlerinin RSR sınıflamasını içermektedir. Tünelgüzergahındaki başlıca kaya. birimleri,, kireçtaşı ile metadetritik ve metavolkaniklerin oluşturduğu mattikstir. Derivasyon.tünelindeki destek sınıflamaları (Çelik kafes, püskürtme betonu ve bidon), kaya sınıflamasına bağlı parametrelerden eldeedilen. RSR değerlerinden önerilmiştir,..

 • Güledar Derivasyon Tüneli

 • RSR Metodu

 • Kaya

 • Kireçtaşı Yüzlekleri

 • Özsan, A., 1.993, Güledar barajı derivasyon tünel güzergahındaki (Çubuk, Ankara) kaya birimlerinin • mühendislik jeolojisi incelemesi: Türkiye Jeol. .BülL, 36/1/75-82.

 • Wickham, G. E., Tiedeman, H, R., and Skinner, E,. H., 1.972, Support determination, based on. geologic predictions: .Proceedings, Rapid, excavation tunneling conference, American Institution of mining engineers, pp, 43-47.

 • Wickham, G. E., Tiedeman, H. R.t and Skinner, E. H. 1.974,.,, Ground sopport prediction model-RSR concept: Proceedings» Rapid excavation tunneling conference, American Institution of mining engineers,, Newyork.pp 691-707.

 • Gördes Çevresindeki Zeolitli Tüflerde Hoylandit-Klinoptilolit Miktarlarının X-Işınları Difraksiyonu İle Kantitatif Tayini
  Recep Fahri Esenli
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ: Gördes çevresinde.. Miyosen istif içerisindeki tüfler, yayılıra gösterdikleri alanların yaklaşık 2/3`ünde %8Ö`in üzerindezeolitlidirler. Kaya örneklerindeki hoylandit-klinoptilolit miktarları "dolomit iç. standartlı x-ışınları kantitaüf analizyöntemi" ile tayin, edilmiş ve diğer bir yöntem, ile ayrıca kontrol edilmiştir;.. Sonuçlar,, herbiri 4 tablet olarak hazırlanmış 18standart örneği, ve dolayısıyla. 72- noktayı temsil eden. kaliforasyon doğrusundan elde edilmiştir,.. Hesaplamalarda hoylanditkiinoptilolitlerin d= 3.98 Ä ve dolomitin. d= 2,89` Ä mesafe değerli ve en yüksek şiddetli yansıma, çizgileri ile çalışılmıştır.Yöntemin toplam-ortalama hata. payı %4,,35 olup, %5`in altında zeolit içerikli öm.eklere uygulanam,az bulunmuştur.Toplam 95 adet tüf örneğinin bu yöntem ile hesaplanan zeolit içeriklerine göre Gördes Bölgesinde, Aynaalan Tepeçevresi,, Hacıali Dere ve. Softalar Mevkilerindeki yüzeylemeler en yüksek hoylandit-klinoptilolitli zonlarıdır. öte yandantek tek pumis tanelerindeki zeolit içeriği tüm. kaya zeolit içeriklerinden %40 daha düşük bulunmuştur.

 • Gördes

 • Zeolitli Tüfler

 • Hoylondit-Klinoptilolit

 • X-Işınları Difraksiyonu

 • Brindley, G. W., 1980ı, Quantitative X-Ray Mineral. Analysis of Clays. Mineral. Soc., Monograph, No. 5, Edited, by G. W. Brindley .and G. Brown. Chapter 7, p. 411- 439

 • Chung, F. BL, 1974,, Quantitative Interpretation of X-Ray Diffraction. Patterns. 1.. Matrix-Rushing Method of Quantitative Multicomponet Analysis. J. Appl. Cryst.7,,p.519-525.

 • Cosgrove, M. E., Sulaman, A. M., 1973, Rapid Method for `the Determination of Quartz in. Sedipentary Rocks by X-Ray Diffraction. Clay Minerals 10, p. 51-55

 • Davis, B. L., Walawender, ML J., 1982,, Quantitative Mineralogie^ Analysis of Granitoid Rocks,., A Comparison of X-Ray and Optical Techniques. .Amer. Mineral.. 67, p. 1135-1143

 • Esenli,, F.,, 1992, Gördes Çevresindeki Neojen. Serilerin ve Zeolitleşmeııin Jeolojik» Mineralojik ve Jeokimyasal İncelenmesi. Doktora Tezi, î. T. Ü. Fen. Bilimleri Enstitüsü, 210 s, yayınlanmamış.

 • Esenli, F., Özpeker, I., 1993, Gördes Çevresindeki Neojen Havzanın Zeolitik Diyajenezi ve HoylanditKlinoptüolitlerin Mineralojisi. 46, T.. L Kurultayı Bildiri Özleri Kitabı, s. 63,15-19 Şubat, Ankara

 • Hay, R. L,,, 1981, Geology of Zeolites in Sedimentary Rocks. Reviews in. `Mineralogy, V. 4, p, 53-64

 • Klug, H. P., Alexander, L. E.., 1954, X-Ray Diffraction Procedures for Polycrystalline and Amorphous Materials. John Wiley and. Sons., New York.

 • Maniar, P. D., Cooke, G, A.,,, 1987,, Modal Analysis of Granitoids by Quantitative X-Ray Diffraction,. Amer. Mineral,.,, 72, p. 433-437

 • Moore, A.., C, 1969s .» A Method for Determining: Mineral Compositions by Measurement of the Mass Absorption. Coefficient. The Amer.., Mineralogist. V. 54, p. 1180-1189.

 • Parker, R. I,..,, 1978.» Quantitative Determination of Analcime in Pumice Samples by X-Ray Diffraction. Mineral Mag. 42, p. 103-106,

 • Pawloski, G. A., 1985» Quantitative Determination of Mineral Content of Geological. Samples by X-Ray Diffraction. Amer. Mineral., 70; p. 663-667

 • Sheppard, R, A., Gude, A,. J., 1968, Distribution and Genesis of Authigenic Silicate Minerals in Tuffs of Pleistocene Lake Tecopa Inyo County, California. U. S. Geol... Surv. Prof. Pap., 597.38 p

 • Sheppard» R. A,, Go.de,, A. J,., 1973, Zeolites and Associated Authigenic Silicate Minerals in Tuffaceous Rock of the Big Sandy Formation, Mohave County, Arizona. U. S. Geol. Surv., Pro! Pap. 83, 36 p.,

 • Snyder, K... L,,, Bish, D. L.9 1989, Quantitative Phase Analysis by X-Ray Powder Diffraction. Reviews in Mineralogy, V., 20, p. 101-143.

 • Surdam, R. C, 1.981,,, Zeolites in Closed Hydrologie Systems,.. Reviews in Mineralogy, V. 4, p. 65-91.

 • Zevin, L. S., 1977, A Method of Quantitative Phase Analysis Without Standarts... Journal of Appl. Cryst. 10, p., 147-150.

 • Eğirdir Gölü Çanağı`nın Oluşum Zamanına İlişkin Bir Gözlem
  Nizamettin Kazanci
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ: Eğirdir gölünün güneyinde, göre doğru ilerleyen alüvyon koniler istifinin içinde piroldastik döküntü tortulları bulunmuştur. Bunlar Pliyoseo yaşlı Gölcük. (İsparta) volkanizmasının ürünleri olup, göl çanağının Orta-Üst Pliyosenöncesi meydana, geldiğini belirtir.

 • Eğirdir Gölü Çanağı

 • Oluşum Zamanı

 • Isparta

 • Topoğrafik Çukurluk

 • Alagßz, CA., 1944, Türkiye`de karst olayları hakkında bir .araştırma, Türkiye Coğrafya Kurumu. Yayını, no 1, 95 s,, .Ankara..

 • Ardel, A., 1951, Göller bölgesinde morfolojik müşahadeler L ist., Coğrafya Enst. Dergisi, 2,, 1-19

 • Erol, O., 1.969, Tuzgölü Havzasının jeolojisi ve jeomorfolojisi., T...B.T.A.K. Araştırma Projesi Rap., no TBAG-26,336 s. Ankara..

 • Erol,, O., 1984, Geomorphology and neolectonies of the pluvial lake basins in the Taurus Belt and south central Anatolia. Geology of the Taurus Belt (Eds. O. Tekeli ve C, Göncüoğlu) da, MTA .Matbaası, 119-124, Ankara.,

 • İnandık, H.- 1965, Türkiye gölleri., İÜ. Coğrafya Enst. Yay,, no., 44,214 s., Istanbul..

 • Hatay Horst ve Graben Yapısının Amanos Dağları Altın Yatak ve Zuhurları
  Mehmet Orhan Özkoçak
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ: Suriye sınırı yakınında ölü Deniz Rifti boyunca uzanan Amanos dağlan 200 km. uzunluğunda, 25 km,.,genişliğindedir, Bu, bölge esas olarak Üst Kretase ofiyolitleri, üç fazlı volkanikler ve Alt Paleozoyik`ten Kuvaterner e kadar uzanan sedimanlardan oluşur. Üst Kretase yaşlı Kızıldağ bindirmesi ve Tersiyer yaşlı horst-graben faylanması yerelmorfolojiyi şekillendirmiş ve çoğunlukla Antakya.-Karasu grabeni ile Amanos horstu arasındaki kenar zonuna ve birmiktar da horstun batı kenar zonuna yerleşen bölgesel altın cevherleşmelerinin oluşumunu etkilemiştir. Bu bölgenin.altın potansiyeli Kisecik altın, yalağı ve diğer altın zuhurlarıdır.Kisecik altın yatağı,, Antakya`nın 14 km. KB"sında Amanos dağlarının GD kenarında yer alır. Altın pirit, kalkopiritve arsenopirit içindedir; oksidasyon zonunda serbest altın mevcuttur. Halen %1 Co..» %5 As ve 4 gr/ton Au tenörlü 12milyon ton. işletilebilir rezerv tespit edilmiştir.Amanos dağlarının doğu ve batı kenar zonlarında altın oluşumuna elverişli onbeşten fazla ilginç potansiyel saha saptanmıştır:.. Bunlar yer yer realgar orpiment, kükürt, pirit, markasit, kalkopirit, kükürtlü sular, silis kabuklan ve ppbmertebesinde ümit verici jeokimyasal altın değerleri kapsarlar:.,Amanos dağları cevherleşmelerinin, sıklık derecesi ve konumu, Nevada-Pershing County-Humbolt Range-FloridaCanyon altın yataklarının, özelliklerini hatırlatır., Kızıldağ bindirmesi ve Hatay horst-graben faylanmasından oluşan,birleşik yapı, yine aynı şekilde,, Nevada-Euıeka County-Buckhom altın ve gümüş yatağı, ile birlikte Antler bindirmesi -veBuckhorn horst ve graben faylanmasıyla büyük benzerlik, gösterir.Amanos dağlarının elverişli jeolojik özellikleri, ilgili altın cevherleşmeleri ve bunların dünyadaki, diğer` önemli cevher sahalan ile benzerlikleri Hatay bölgesinde daha ilave kaynakların, bulunabileceğini, göstermektedir.

 • Hatay

 • Amanos Dağları

 • Horst ve Graben Yapısı

 • Altın Yatakları ve Zuhurları

 • Asl.an.er, M., 1973, İskendenın-Kırıkhan sahasındaki ofiyolitlerin jeoloji ve petrografisi. MTA No: 150, Ankara 1973.

 • Atan,OJR.t 1969, Eğribucak-Karacaöıen (Hassa}-CeyianlıDazevleri (Kınkhan) arasıdaki Amanos dağlarının jeolojisi. Thesis Ph. D.,, MTA Pübl. No: 139.

 • Delaloye, M., De Souza, H., Wagner, J.-J, and Hedley, L, 1980 b, Isotopic ages on ophiolites from, the eastern Mediterranean.., In: A. Panayiotou. (Ed.), Öphiolites, Proc. Intern. Ophiolite Symp., Cyprus 1979, p. 292- 295

 • Delaloye, M., and Wagner, J.-J., 19&. Ophiolites and volcanic activity near the western edge of `the Arabian Plate. IN: J... E. Dixon and A. H. F. Robertson (Eds.), The geological evolution, of the Eastern Mediterranean. Geol. Soc. London, Spec, PubL, 17: 225-233,.

 • Janetzko, P.,,,, 1972, Untersuchungen .an der Qstflanke des südl. Amanos-Gebirges-GeotekL Forsch..,, 42:3-33.

 • Parrot» J.., F., 1974, Les différentes manifestations efftısives de la région opbiolitique du .Baër-Bassit `(Nordouest de la Syrie): Comparaison pétrographique et géochimique. C. R. Acad. Sei., Paris, D., p. 279,630.

 • Parrot» J. F., 1977, Assemblage ophiolitique du BaërBassit et termes effiisifs du volcano-sédimantaire. Pétrologie d`un fragment, de la. croûte océanique, charriée sur la plateforme syrienne. Trav. et Doc.

 • Pişkin, Ô..,5 Delaloye, M., Selçuk,, H,, and Wagner,, J.-J., 1986, Guide to Halay Geology (SE TURKEY). Ofioliti. Consiglio Nazionale Delle Ricerche. BoUettino Del Groppo di Lavoro Solle öfîollti. Méditerranée. V, 11- N. 2 Agosto 1986

 • Selçuk, H., 1981,. Etude Géologique de la partie méridionale du. Hatay (Turquie)., Thesis No. 1997, Ph. D. (publ.). Univ. de Geneve 116 p.

 • Sinewing,, J. D., 197,5,. Metamorphi&m. of the Troodos massif, Cyprus. Unpubl. Ph.. D, Thesis, Open University, 267 p

 • Yıldız, B.,, 1991,. Oral Communications. Geophycal Engineer of Yurttaşlar Mining Co., Kayseri (Sözlü, beyan. Yurttaşlar Madencilik Şirketinin Jeolojisi-Jeofizik Mühendisi)

 • Türkiye`nin Bilinen. Maden, ve Mineral Kaynaklan. MTA Yayınlarından No.., 185, Ankara, 1989. Hazırlayan Necdet Erseçen.

 • Perlitler İçindeki Suyun Kimyasal Yapısı ve Bu Yapının Genleşme Özelliğine Etkisi
  İsmet Özgenç
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ: Batı Anadolu`da yaygın olarak gelişen Miyosen, yaşlı asit volkanizma riyolit ve riyodasit bileşenli kayaçlarlabirlikte ekonomik perlit yataklarının da. gelişimine neden, olmuştur.Bu yataklardan seçilen bazı perlit örnekleri üzerinde yapılan termogravimetrik analizler:, %2,5-5 oranında uçucubileşen içerdiğini ve bu uçucuların serbest kalabilmesi için 120 C 450C° ve 950C° olmak, üzere 3 denge fazınınvarlığını ortaya koymuştur.Yapılan infrared spektrofotometre analizleri de. bu perlitler içinde soyun büyük, bir kısmının zayıf hidrojen, bağları ileanyonlara veya zayıf iyonik bağlar- ile metallere bağlı moleküler su, kalan kısmının da volkanik camın şebeke yapısında.Si-OH formunda bulunan sıkı bağlı monomerik OH şeklinde- olduğu, göstermiştir.Kayaç içindeki gevşek, bağlı su moleküllerinin tümünün 450 G"de serbest kaldığı ve kalan, az miktardaki sıkı bağlısuyun (Effektif So.) kayacın genleşme özelliği izerinde etkili, olduğu, saptanmıştır.

 • Perlitler

 • Suyun Kimyasal Yapısı

 • Genleşme Özelliği

 • Volkanizma

 • Kadey, F. L. 1963, Pétrographie techniques in perlite evaluation: Trans. Aime, v. 226, Min. Eng. No. 3, pp. 332-336.

 • Keller, W. D,., Piekett, E. E. 1954, Hydraxyl and. water from Superior, Arizona: Am.. Jour,.. Sei. v, 252, pp. 87-98

 • Keller, W. D., Spotts,, J. H., Biggs, D. L. 1.952, Infrared spectra of some rock, forming minerals: Am,. Jour., Sei v. 250, pp. 453-471.

 • King, G. E., Todd, S. S., Kelley, K. K. 1.948, Perlite, thermal data and energy required for expansion: U, S. Bur,. Mines. RepL Inv No. 4394, pp., 1-1,5.

 • Leineweber, J.., P. 1961,, The drying of perlite: Johns Manville Research DeptRepL No. 412-7749,,, 25 p

 • Nakamoto, K. 1970, Infrared spectra of Inorganic and coordinate compounds: 2nd. Ed. Wiley Interscience, New York, 338 p

 • Özgenç, 1. 1978,,, İzmir bölgesi perlit yataklarının jeolojisi ve petrolojisi, perlitlerin fiziksel,, kimyasal ve `" genleşme özellikleri: E. Ü. Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Doktora Tezi (Yayınlanmamış), 190 s, İzmi

 • Weber, R. H. 1955, Proocessing perlite, the technologic problems: Min. Eng, Feb.. 1955, pp. 174-176.

 • Derme Karst Kaynağı ve Geliştirilmesi
  Ayten Önal
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ: Derme kaynağı ortalama 2.6 m3/snriik debisi ile Malatya il sınırları içindeki en önemli karstik boşalımdır. Kaynakcivarında ve beslenme alanında Permo-karbonifer yaşlı Malatya metamorfitleri, Kretase yaşlı Gündüzbey .grubu., Eosen.yaşlı Yeşilyurt grubu ve güneyde Maden Karmaşığı,, Miyosen, •yaşlı Kilayik grubu kayaçları yüzeylenmektedir.Malatya Metamorfitlerine ait kireçtaşları bu alandaki en önemli akiferlerdir. Derme kaynağı Malatya metamorfitlerinin alt kireçtaşından 123.5 m. kotundan boşalır. Örtü birimlerine ait taban çakıltaşı ve resif al kireçtaşı düzeyleri kalınlıkve yayılmaları oranında su içerirler.Bu inceleme ile akifer kireçtaşının sahasal yayılımı, komşu yeraltısuyu havzaları ile ilişkisi, yıllık, beslenme mıktanve akiferin boşalım katsayısı tespit edilmiştir. Bu. araştırmanın sonuçlarına dayanarak, Derme kaynağının geliştirilmesiçalışmalarına DSİ tarafından başlanmıştır.

 • Derme Karst Kaynağı

 • Beslenme Alanı

 • Metamorfitler

 • Akifer

 • AHMET,, Ş., 1985,, Malatya Çat barajının Jeolojisi ve Mühendislik Jeolojisi., 1,Ü. Fen Bilimleri Ens, Yük,. Lisans Tezi

 • EROSKAY, S.O., 1978,» Kocaeli yarımadası güneyindeki kîreçtaşlannın Hidrojeolojisi ve Karsı parametrelerinin analizi. TÜBİTAK TBAG-124 projesi.

 • EROSKAY, S.,O.,, 1980, Karst kaynaklarının geliştirilmesi. l.Ü. Coğrafya. Ens,.. Dergisi, Sayı 23

 • GÖZÜBOL, AJVL, ÖNAL, M., 1986, Çat Barajı isale tünelinin Mühendislik Jeolojisi ve .kaya mekaniği incelemesi. Malatya Çelikfaan alanının Jeolojisi., TÜBİTAK TB AG-647 projesi, .Ankara

 • GÜLENBAY, A., 1984, Çat Barajı Karst Hidrojeolojisi etüd rapora.,. DSİ, Ankara

 • INTERNATIONAL Seminar on Karst Hydrogeology. Editor Dr. G. Giînay. DSİ-UNDP project, 1980 TOR77-015, Ankara

 • PERİNÇEK, D,, 1978,. Çelikhan-Sincik-Koçali (Adıyaman) alanının Jeoloji incelemesi ve petrol olanaklarının araştırılması. İ.Ü. Fen. Fak. Tatb. Jeo. Kürsüsü Doktora Tezi, İstanbul

 • ÖNAL, A., 1982, Büyükçekmece-Karaağaç (İstanbul.) alanının Jeoloji ve Hidrojeoloji incelemesi,, LÜ. Yer1 Bil. Fak.... Lisans Tezi

 • ÖNAL, A., 1989, Malatya-Yeşilyurt Derme Karst kaynağının Hidrojeolojik incelememesi. LÜ. Fen Bilimleri Ens.. Yük. Lisans Tezi.,

 • Eleşkirt (Ağrı) Yöresindeki Tersiyer Yaşlı Volkanizmanın Jeokimyasal Özellikleri ve Bölgesel Yayılımı
  Tuncay Ercan İsmail Keskin Mustafa Dönmez
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ : Doğu Anadolu`da Ağrı il merkezine bağlı Eleşkirt ilçesi dolaylarında Tersiyer yaşlı volkanizma Üst Miyosen başlarından, başlayarak farklı üç ana. evre ile Alt Pliyosen ortalarına değin devam etmiştir. Üst Miyosen yaşlı Kösedağvolkanitleri dasitik lav, tüf ve aglomeralardan; Üst Miyosen yaşlı Sekirdağ volkanitleri çoğunlukla andezit, ender olarak,da trakiandezit ve dasit türde lav ve piıoklasüklerden; Üst Miyosen.-A.lt Pliyosen yaşlı Karakurt volkanitleri ise çoğundasit., yer yer de riyodasit, riyolit ve andezit, türde, lavlar ve bunlarla ardalanmalı olarak gözlenen tüf ve ignimbirit yataklanmalarından meydana gelmişlerdir. Yapılan jeokimyasal, çalışmalarla, her üç evreye ait volkanik .kayaçların Subalkalennitelikte olup, kalkalkalen özellikler taşıdıkları; Kaskat (Cascade) tipi kalkalkalen volkanitlerle benzer kimyasal kapsamda oldukları; esas olarak kabuksal kökenli bir magmadan tünedikleri ve Doğu Anadolu`da çarpışma sonrası oluşan volkanik topluluğun, ilk temsilci ürünleri olarak, sıkışma rejimi ile kalınlaşan kıta kabuğu içinde manto yükselimi ileoluşabilecekleri sonucuna varılmış ve volkanizmanın bölgesel yayılımı araştırılmıştır.

 • Eleşkirt(Ağrı)

 • Volkanizma

 • Jeokimyasal özellik

 • Bölgesel Yayılım

 • Aktimur, H. T., Tekir, M. E,., Yurdakul, M,. E., Ercan.» T..,,, Kcccr, M,,, Ürgün, B., Gürbüz, M., Can, B, ve Yaşar T.,,, 1991, Kars-Arpaçay dolayının jeolojisi ve Ncojen-Kuvatcrner yaşlı volkanitlerin petrolojisi: Türkiye Jeoloji Kurultayı. BülL, 6,104-117.

 • Auyoshkov, E, V., 1973,, Stress in `the lithosphère caused by crystal thickness inhomogenities: Jour. Geophys., 78,7675-7708,

 • Artyushkov, E. V., 1981,» Mechanism of continental riflogcncsis: Tectonophysics, 73,9-14.

 • Barben, F., Innocenti, F., Ferrara, G., Keller, J. ve Villan, L., 1974, Evolution, of the Aeolian arc volcanism (Southern Tyrrhenian Sea): Earth. Planet, Sei. Lett, 21,269-276.

 • Bayraktutan, S., 1978» Tekman havzasının, sedimanter liıofasiycsleri ve çökelme tarihçesi: Türkiye JeoL Kurul. 1987 Bildiri Özleri Kitabı, 69-70.

 • Bilgin, A.,, 1934, Serçeme (Erzurum.) deresi ve dolayındaki volkaniüerin jeokimyası: Türkiye Jeoloji Kurultayı BülL, 5,41-50

 • Bilgin, A., 1987,, Serçeme (Erzurum) volkaniilerinin mineralojisi, petrografisi: A. Ü. İsparta Müh. Fak. Derg.,3,47-59

 • Buket, E., 1988,, Doğu. Anadolu volkanik provensinin jeokimyası; Varto (Doğu. Anadolu) yöresindeki Tersiyer ve Kuvaterncr yaşlı volkaniklerin ana,, iz» nadir toprak element içerikleri ve Sr, Nd izotop jeokimyası: Hacettepe Üniversitesinde Yerbilimlerinin 20. Yılı Sempozyumu Bildiri Özleri Kitabı, 54.

 • Buket, E., 1989, Petrology and major element gcochcmislrg of Tertiary and Quaternary volcanics from Varto` region, Eastern. Turkey; Metu Journal of Pure and applied sciences,,, 22/3,69-89.

 • Di Giralomo, P., 1984, Magmatic character and geotectonic setting of some Tertiary-Quaternary Italian volcanic rocks; Orogenic, Anorogcnic and transitional association-A review: Bull. Volcan.., 47/3,421-432.

 • `Ercan., T., 1986, Anadolu`nun sönmüş volkanları, yeniden püskürecekler mi?: Tübitak Bilim ve Teknik Berg., 222,17-19,

 • Ercan, T., Fujitani, T., Matsuda, J-L» Notsu, K., Tokel, S. ve Ui, T., 1990,, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Neojen-Kuvaterner volkaoitlerine ilişkin yeni jeokimyasal, radyometrik ve izotopik verilerin yorumu: MTA-Berg., 110,, 143-164

 • Ercan, T.,» Tokcl, S. s Matsuda, J.L, Ui,, T., Notsu,, K. ve Fujitani, T., 1992, Hasandağı-Karacadağ (Orta Anadolu) .Kuvaterner volkanizmasına ilişkin yeni jeokimyasal izotopik ve radyometrik. veriler: Türkiye Jeoloji Kumltayı Bülteni, 7,8-21,

 • Ercan, T. ve Asutay, H. I.,, 1993,, Malatya-ElazığTunceli-Bingöl-Diyarbakır, dolaylarındaki NeojenKuvatemer yaşlı volkanitlerin petrolojisi: AÜFF Jeoloji Böl. Suat Erk Sempozyumu Bildiriler Kitabı 291-302..

 • Gottini, V., 1968,, The TiO2 Frequency in. volcanic rocks: Geol.Rdsck, 57,930-935.

 • Gottini» V., 1969, Serial character of the volcanic rocks of Pantelleria: Bull, Volcan,., 3,818-827.

 • Gülen, L., 1980, Strontium isotope geochemistry of mount Ararat,,, and Süphan volcanics,, Eastern Turkey: EOS, Transactions American Geophysical Union, 61, 17

 • Gülce,, L., 1983, Van gölü civarı çarpışma, zonu volkanizması; bir izotop jeokimya çalışması: Hacettepe- Üniv. Yerbilimleri. 20. Yılı Sempozyumu Bildiri Özleri Kitabı, 53.

 • Güner, Y. ve Şaroğlu, F., 1987,, Doğu Anadolu`da Kuvaterner volkanizması ve jeotermal enerji açısından önemi: Türkiye 7. Petrol Kong. Bildiriler Kitabı» 371-383...

 • Irvine, T, N. ve Baragar, W, R, A.,,, 1971,, A guide to the chemical classification of the common votcanic rocks: Canad. Jour... Earth, Seien., 8.523-548.

 • lonocenti, F., Mazzuoli, R,, Pasquare, G., Radicati, F,., ve Villan., L., 1976, Evolution of the volcanism in `the area, of interaction, between the .Arabian,, Anatolian, and Iranian, plates (Lake Van., Eastern Turkey)1 : Journal of Volcan. Geoth. Research., 1,103-112.

 • innocenti, F., Mazzuoli, R,..,, Päsquare, G,,, Scrri,, G. ve Villari, L., 1980, Geology of the volcanic area north of Lake Van (Turkey): Geol. Rdsch., 69/1,292-3:23

 • Innocenti, F., Manetti, P-, Mazzuoli, R., Pasquare, G.,, ve Villari,, L., 1981, Anatolia and northwestern Iran: R. S. Thorpe Ed., Andésites: Orogenic andésites and related rocks da. Wiley, Newyork, N. Y., 327-349.

 • înnocenti, F., Mazzuoli, R., Pasquare, G., Radicati, F. ve Villari, L., 1982, Tertiary and Quaternary volcanism of the Erz.iiro.m-K.ariS area (Eastern Turkey),, Geochronologica! data, and geodynamic evolution: Jour. Volcan., Geoth. Res., 13,» 223-240.

 • Kamank, A., 1975» Sarıkamış-Pasioler civarında perlit imkanlan hakkında rapor: MTA Rap. No: 5369 (yayınlanmamış), .Anlara

 • Kamaniı, A., 1977,,, Sarıkamış Perlitlerinin jeoloji ve jenezi: TIK I, Ulusal Perlit Kong., Bildiriler Kitabı, 143-15:2.

 • Keskin, M., 1992-a, Erzurum-Kars platosunun çarpışma kökenlrvolkanizmasının jeokimyasal karakteristikteri:45, Türkiye Jeoloji Kurultayı Bildiri Özleri Kitabı, 49

 • Keskin, M,..,, 1992-b, Collision volcanism on the Eızurum-Kars plateau, northeastern Anatolia, Türkiye: Work in Progress on die Geology of Türkiye Abstracts,. 38, Keele University .Department of Geology,, England.

 • Kind, K. ve Çağlayan, A., 1980, Kağızman(Kars)-AğnTaşbçay (Ağrı) dolayının jeolojisi: MTA. Rapor No: (Yayınlanmamış), .Ankara.

 • Lambert, I.,, Holland, J. G. ve Owen, P., F, 1974, Chemical petrology of a isuite calc-alkaline lavas from. mount Ararat, Turkey: Jour. Ged., 82,419-438..

 • Le Bass, M. J., Le Maître, K. W., Streckeisen» A., ve Zanettin, B., 1936,. A. chemical classification of volcanic rocks based on the total .alkali-silica diagram: ` Journal of .Petrology,, 27/3,745-750.

 • Macdonald, G. A. ve Katsura, J., 1964,, Chemical composition of Hawaiian lavas: Journal of Petrology,,, 5,» 83- 133.

 • Matsuda, J. I..,, 1990, K-Ar Ages of Turkey volcanics; Geochemical Study of Collision volcanism. at the plate boundary in Turkey, 63-68.

 • Nagao, K.,, Matsuda, J. L, Kita, 1. ve Ercan,. T., 1989, Noble gas and carbon isotopic composition in Quaternary volcanic .area, in Turkey: Jeomorfoloji Derg., 17,101-110.

 • Özgür, N. ve Bilgin, A., 1990, Sankamış-Kars perlit ve obsidiyeol.erin.in jeokimyası, jenezi ve ekonomik önemi: Jeomorfoloji Dcrg., 18,. 25-38.

 • Pearce, J... A,., Bender, J. F,., de Long, S. E,., Kidd, W. S. F.,, Low, F... J.,,, Güner, Y., Şaroğlu, F., Yılmaz, Y.,, Moofbath, S. and Mitchell, J. G., 1.990,,, Genesis of collision volcanism in Eastern Anatolia, Turkey: Jour. Volcan. Geoth. Res.,, 44,189-229.

 • Peccerillo, A.., ve Taylor,,, S. R,, 1976,, Geochemistry of Eocene calc-alkaline volcanic- rocks from the- Kastamonu, aerea, northern Turkey:: Contrib. Mineral. Petrol.., 58,63-81.

 • Rittmann, A., 1962, Volcanoes and their activity: John Wiley .and sons, Newyork, London., 305 pp.

 • Rittmann, A. ve Villan, L., 1979, Volcanism as a tracer in geodynamic processes: Geologie en Mijnbouw, 58/2, 225-230.

 • Sanver, M., 1968, A palaeomagnetic study of Quaternary volcanic rocks from Turkey: Phys. Earth,. Planet., Interiors, 1,403-421

 • Savcı, G., 1.980, Doğu Anadolu volkanizmasının neotektonik önemi: Yeryuvarı ve İnsan, 5/3-4,46-49.

 • Şaroğlu, F., Güner, Y.,-Kidd, W. S... F... ve Şcngör, A, M,. C, 1980, Neotectonics of Eastern Turkey: New evidence for crustal shortening and thickening in a collisional zone: EOS, Transactions Américain Geophysical Union, 61, 17,360.

 • Şaroğlu, F... ve Yılmaz, Y,., 1984, Doğu Anadolu`nun tektoniği ve ilgili magmaüzması: Türkiye Jeoloji Kurumu. Ketin Sinip,. Bildiriler Kitabı, 149-162

 • Şaroğlu, E ve Yılmaz, Y., 1.991, Geology of the Karlıova region; Intersection of the north Anatolion and East., Anatolian transfrom faults: Bull, Tech... Univ.. Istanbul, 44/3-4,475-493.

 • Şengör, AJwLC. ve Kidd, W.S..F. 1979, Post-coUisional tectonic, of the Turkish-Iranian, plateau, and a comparison with Tibet: Tectonophysics, 55, 361-376,.,

 • Taner, M. .F., 1977, Etude géologique et petrograpMque de la region de Giioeyce-îkizdere, située au sud de Rize (Pontides orientales, Turquie): Doktora tezi, Cenevre Univ., İsviçre,, 180 s. (Yayınlanmamış)

 • Taylor, S.., R.,, ve Me Lenoan, M. S. 1.981, The composition and evolution of the continental crust; rare, earth element, evidence from sedimentary rocks: Phil. Trans. Roy,. Soc. London, A. 301, 388-399.,

 • Tokel, S., 1979, Erzurum-Kars yöresindeki Neojen • çöküntüsüyle ilgili volkanizmanm incelenmesi: Doçentlik tezi, Karadeniz Teknik Univ., 106 s. (Yayınlanmamış), Trabzon.

 • Tokel, S., 1980-a, Doğu Anadolu`da Neojen volkanizmasının jeokimyası: Türkiye Jcol. Kur... 34. Türkiye Jeoloji Bilimsel ve Teknik Kurultayı Bildiri Özleri Kitabı, 33.

 • Tokel, S,., 1980-b, tz ve ana element ayırtman diyagramlanyla Anadolu`da Neojen volkanizmasının tektonik yerleşiminin incelenmesi: Tübitak. 7. Bilim. Kong. Yerbilimleri Seksiyonu Tebliğleri Kitabı, 1-10.

 • Tokel, S,.,, 1981, Plaka tektoniğinde magmatik yerleşimler ve jeokimya; Türkiye`den örnekler.:: Yeryuvarı ve İnsan, 6/3-4,53-6,5...

 • Tokel, S,, 1984, Doğa Anadolu`da kabuk deforaıasyon mekanizması ve genç volkanitlerin petrojenezi: Türkiye Jeoloji Kor. Ketin Simp. Bildiriler Kitabı» 121-130.

 • Tokel, S., 1985, .Post, collision. Neogene- volcanism in Eastern Anatolia; implications for their petragenetic mechanism: IAVCEI 1985 İlmi Toplantısı Bildiri Özleri KiuAı, Giardini-Naxos» İtalya

 • Tokel, S.,» Ercan, T., Akbaşlı, A., Yıldırım, T., Fişekçi, A., Selvi, Y., Ölmez, M, ve Can. B,, 1988, Neogene tholeiitic province of Central Anatolia; implication for magma genesis and post-collision, liüıospheric dynamics: Metu Jour. Püre Appl. Seien., 21/1-3» 461-477

 • Tokel, S. ve Ercan,, T., 1992,Anadolu`da çarpışma sonu volkanizmasının jeokimyasal ayırtman özellikleri;; y iten blok-manto etkileşimi: Türkiye Jeoloji kurultayı 1992 Bidiri Özleri. Kitabı, 36

 • Turcotte, D,. L., 1983, Mehamsm of cristal déformation: J. Geol. Soc. London, 140,701-724.

 • Turcotte, D,. L, ve Emennan, S. H., 1983, Mechanism, of active ani passive rifting: Tectonophysics, 79,39-50

 • Turnerx F.. J,. ve Vefhoogen, J., i960, Igneous and metamorphic petrology: Me Graw-Hill Book Co., Newyoik.

 • Turkecan, A., 1991, Muş yöresindeki Pliyosen, yaşlı volkaniflerin petrolojisi: MTA Berg., 112,85-102.

 • Türkecan, A. Dönmez,. M., Özgür, t. B., Mutlu, G., Sevin, D, ve Bulut, V., 1992-a, Patnos-Tutak-Halnur. (Ağn) yöresinin jeolojisi ve volkanik kayaçların petrolojisi: MTA Rap,., No: (yayınlanmamış),.,

 • Ttirkeon, A., Dönmez, M., Sevin, D..,, Özgür, 1. B. ve Mutlu, G., 1992-b, Peıakalen volkanizma ve Doğu Anadolu`daki örnekleri: Türkiye Jeolojisi Kurultayı Bülteni?, 108-115

 • Wager, L, R., I960, The major element variation of the Layered series of the Skaergaard intrusion: Journal of Petrology, 1,364-398

 • WedepoW, K. H., 1975, The contribution of chemical data to assumptioiis about the origin of magmas from the mantle: Fortschr. Mner., 52/2,141-172,,

 • Yılmaz,, Y., 1984» Türkiye`nin jeolojik tarihinde magmaük. etkinlik, ve tektonik evrimle ilişkisi: Türkiye Jeoloji Kumunu Ketin Simp. Bildiriler Kitabı, 63-81

 • Yılmaz, Y., Şaroğlıı, R ve Güner, Y., 1987-a» Initation of die neonıagmatism in East Anatolia: Tectonoplıys- • ics, 134,177-199

 • Yılmaz, Y.t Şaroğlu, R ve Güner, Y., 1.987-b, Doğo, AnadolııA Solhan (Mu§) volkanitlerinin petrojenetik • incelenmesi: Hacettepe Yerbilimleri, 14,133-163.

 • Hidrotermal Maden Yataklarının Köken ve Oluşum Koşullarının Araştırılmasında Kararlı İzotoplar Jeokimyası İncelemeleri ve Türkiye`den Örnekler
  Ahmet Gökçe
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ: Bu incelemelerde kararlı izotopları olan S, H, O ve C en çok kullanılan elementlerdir. Bunlardan kükürtlü 34g/32§, hidrojenin D/H, oksijenin ISQ/IÔQ,» karbonun ise 13Q/12Q izotop oranlan analiz edilmekte sonuçlar 0 sapınadeğerleri (0/00) şeklinde (0 34§, a D, er 18Q ve 0 13ç) ifade edilmektedir. Bu değerler çeşitli ortamlar için karakteristikbazı değerler ile karşılaştırılarak yorumlanmaya çalışılmaktadır,S izotopları incelemeleri sülfürle minerallerin yapısında bulunan kükürtün kökeni ve mineraller arası izotopsalayrımlanma özelliklerinden yararlanılarak minerallerin oluşum sıcaklıkları hakkında bilgiler vermektedir. Analiz sonuçlanmineraller arası aynmfanma durumları da dikkate alınarak magmatik ( 0 34g ~ 0 o/oo), deniz suyu içindeki sülfat (0 34g >+8-10 0/00) ve bakteriye! indirgenmiş (biyolojik) (a 34$ < -10 0/00) kökenli gibi değerlendirilmektedir.H ve O izotoplarından mineral oluşturucu çözeltilerdeki suyun kökenlerin araştırılmasında yararlanılmakta olup, analizsonuçlan denizel (o 18Q = 0» a D=0 o/oo), meteorik (a 18Q < 0, o D < 0 0/00; a D = 8 a 18Q + 10 o/oo), magmatik (a 18Q =+5.5 - +10.1, a D = -50 - 85 o/oo), metamorfik (a I80 = +5 - +25, a D = -20 - -65 0/00) kökenli sularla karşılaştırılarakdeğededirilmeldjedir. Ancak kökeni oe olursa olsun tüm hidrotermal sular içinden geçtikleri kayaçlarla sıı/kayaç oranınabağlı olarak etkileşmekte ve özellikle oksijen izotopları bakımından değişimler gelişmektedir.C izotopları incelemeleri ise .karbonatlı minerallerin ve sıvı kapanından içindeki. GO2 ve CH4 gibi. gazlarınyapısındaki karbonun, kökenlerinin, araştırılmasında yararlı olmaktadır.Türkiye`den örnekler olarak; Turhal (Tokat) ve Muratdağı (Gediz-Kütahya) antimon yataklarında antimoitinbileşimindeki kükürdün magmatik kökenli, hidrotermal sulan oluşturan suların meteorik kökenli, Ödemiş (İzmir)yöresindeki antimon ve civa yataklarında antimonit ve sinnoberin bileşimindeki kikiîrtin magmatik-biyolojik kükürtkarışımı, Kurşunlu (Koyulbisar-Sivas) Cu-Pb-Zn yataklannda sülfürlü mineralinin yapısındaki kükürtün magmatikkökenli, Doğu Karadeniz Bölgesindeki stockwork ve stratiform tipi Cu-Pb-Zn yataklarında sülfürlü minerallerin kısmındaki kükdün magmatik kökenli olduğu şeklinde sonuçlar elde edilmiştir

 • Hidrotermal

 • Maden Yatakları

 • Köken ve Oluşum Koşulları

 • Kararlı İzotoplar

 • Jeokimya

 • Claypoll, G. E,, Holser, W. T., Kaplan, L R. Sakai, H, and Zak, T., 1980,, The age curves of sulfur and oxygen isotopes in. marine sulfate and their mutual interpretations. Chem. GeoL, 28,199-260.

 • Erler. A., 1979, Karakoca (Simav-KÜTAHYA) Kurşun yatağı kükürt izotopları.,, T. J. K. Bull., 32/1, 117- 120.

 • Evans, A. M.,, 1987, An introduction to ore geology (second edL), Blackweil. Sei. PubL, Oxford, 353p.

 • Garlick, G. D., 1969, The stable isotopes of oxygen (In: Wedepohl, K, H. (edt). Handbook of geochemistry., 8B. Berin-Heidelberg-New York, Springer,

 • Gökçe, A., 1.933,» Turhal antimon yataklarının maden jeolojisi. Hacettepe Univ., Doktora Tezi (yayınlanmamış), 150 s.

 • Gökçe,, A., 1986,, Cebrail (Gediz-KÜTAHYA) antimon yatağının jeolojisi. Cumhuriyet Üniv,,, Müh. Fak. Yerbilimleri Dergisi, 3/1,, 27-35

 • Gökçe, A,.,, 1937, Muratdağı Bölgesi. (Gediz-KÜTAHYA) antimon cevherleşmelerinin jeolojisi. Cumhuriyet Univ., Müh. Fak.,, Yerbilimleri Dergisi, 4/1,65-86

 • Gökçe, A.,,, 1990`, Kurşunlu (Ortakent-KoyullusarSİVAS) Pb-Zn-Cu yataklarında kükürt izotoptan incelemesi, M. T. A. Dergisi, 111, 111-118.

 • Gökçe, A., 1992, Doğu Karadeniz Bölgesindeki Kukoro tipi (masif ve stockwork) Cu-Zn-Pb sülfid yataklarının kükürt izotopları incelemesi.. TÜBİTAK, projesi. No: TBAG-915/YBAG-00Q8,103 s,

 • Gökçe,,, A,, ve Köksoy, M,., 1.984a, Turhal antimon yataklarının jeolojisi ve kökeni. T. J. K. Bull.., 27,131-140.

 • Gökçe,. A. ve Özgüneylioğlu, A., 1988, Kurşunlu. (Ortakent-KoyulMsar-Sivas) Pb-Zn-Cu yataklarının jeoloji- . si, oluşumu ve kökeni. Cumhuyiıct Üniv. Müh,. Fak., Yerbilimleri Dergisi, 5/1,23-36.

 • Gökçe, A. and Spiro, B., 1991, Sulfur isotope study of source- and deposits of stibnite in the Turhal arca. Mineralium Deposita, 26,30-33.

 • Gökçe, A., and Spiro,, B,,, 1993 (?), Stable isotope study of antimony deposits in the Muratdağı Region, Western Türkey. Mineralium Deposiîa (incelemede).

 • Hoefs, J., 1987`, Stable isotope geochemistry (Third edL), Springer Verlag, 241 p.

 • Macnamara, J, and Thode, EL G., 1.959, Comparison of the isotopic constitution, of tenrestral and. meteoric sulfur, Phys. Rev,., 78, 307-308,

 • Mottl, M. J., 1976, Chemical exchange `between sea water and basalt during hydrothermal alteration, of the oceanic crust. Unpublished Ph.D., thesis, Harvard Univ.

 • Neir,, A. O,, 1.950, A redetermination of the rela.ti.ve abundances, of the isotopes of carbon,, nitrogen, oxygen, argon and potassium. Phys. Rev., 77,789.

 • Ohmoto, H., 1986, Stable isotope geochemistry of ore deposits (In; Valley et all. (Edts.); Stable isotopes in. high temperature geological processes, Reviews in mineralogy, V: 16,491-559).

 • Ohmoto, H,., Cole D, R. and Mottl, M. J., 1976, Experimental basalt-seawater interaction: sulfur and. oxygenistope study,. EOS, 57,342.

 • Ohmoto, H, >and Rye, O1 .,, 1979, Isatopes of sulfur and carbon (In: Barnes, H. L. (edt.), Geochemistry of hydrothermal ore deposits, p., 506-567, Wiley, Newyork

 • Sheppard, M. F., 1986» Characterization and isotopic variations in natural waters (In: Valley et all. (Edts.); Stable isotopes in high temperature geological processes, Reviews,in mineralogy, V: 16,165-183).

 • Way, K., Fa.no, L., Sett, M R. and Thew, KL, 1950, Nuclear data. A collection of experimental values of halflifes, radiation energies,, relative isotopic abondances,, nuclear moments and cross-sections Nat. Bur., Standards U. S. Cire. 499

 • Sayısal Kerojen Tip İndeksi
  Turhan Ayyildiz
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ: Hidrokarbon oluşumunda önemli , antitalif çalışmaların artmasıyla, kesin kerojen tip sınıflama ihtiyacı doğmuştur.Sayısal kerojen tip indeksi (NKTI), element bileşimine bağlı olarak geniş ölçüde kullanılan üçlü sınıflama, (trichotomic)sistemi esas alınarak, geliştirilmiştir. Bu sınıflama bir temel parametre gibi olgunlaşma düzeyini göstermekte ve kerojentipi veya bileşimini sayısal bir değerle de ifade edebilmektedir.

 • Sayısal Kerojen

 • Hidrokarbon

 • Üçlü Sınıflama

 • Hunt» J... M.,,, 1.979,. Petroleum. Geochemistry and GeoİGU, Freeman, and Co., New York.,

 • Hwan, T. F,,,,, 1984, The availability of parameters classification of type of kerogen. Ada Sedim. Sinica. 3.

 • Shi Ji-Yang, Mackenzie, A... S., Alexander,. R., Eglinton, G., Gowar, A. P., Wolff, G. A. and Maxwell, J. R.9 1982. A biological marker investigation of petroleums and shales from, the Shengli oilfield» People`s Republic of China.. Chem. GeoL, 35, 1-31

 • Tissot, B. P. and Weite, D. H,.., 1978., Petroleum Formation, and Occurence. Springer Verlag, Heidelberg, 2nded

 • Yang Wanli,,, 1985, Daqing oilfield. People`s Republic of China. A giant field with oil of nonmarine origin. AApg Boll, 69, 1101-1111.

 • Düşük Dereceli Kömür Yatakları ve Balkan Endemik Nefropati Arasındaki İlişki
  Selami Toprak
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ: Jeolojik maddeler,, insan sağlığı ve hastalıklararasındaki ilişki birçok çalışmanın konusu olmuştur.Vücuda giren iz elementleri (örneğin Selenyum veKurşun) veya iz elementlerinin eksikliği (örneğin, iyodunve Magnezyum) sonucu oluşan sağlık problemlerininüzerinde çok fazla yoğunlaşma olmuştur. Çok az ilgigören bir önemli konu da, çevreye doğal olarak oluşanzehirli organik bileşimlerin bırakılmasıyla meydana, gelen hastalıklardır. Yugoslavya, Romanya, ve Bulgaristan,gibi Balkan ülkelerinde, Balkan Endemik Nefropati(`BEN`) olarak, bilinen hastalığın, böyle bir ilişki sonucu yani sığ derinlikte olan linyit yataklarının, yeraltısuyunun organik bileşimlerini çözündürmesi sonucu ortaya çıktığı inancındayız

 • Kömür Yatakları

 • Balkan Endemik Nefropati(BEN)

 • İnsan Sağlığı

 • Hastalık

 • Fitolit Sistematikleri
  Haydar İlker
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ: Birimlerdeki mineral depolanmaları olan. fitolitler, önemli arkeolojik, ve paleoortamsal bilgiler elde edinebilme- potansiyeline sahiptirler., Çeşitli, ortamsal koşulları altında korunan, bitkilerden. sadece otolitler,arkeolojik ve paleoortamsal yorum için yararlı veriler- sunan, sistematikte denenmişlerdir. Buradaki önemli konu, şeklin tanımı ve bitki alemindeki, veri.dağılımı olan sistematiktin Kalsiyum fîtolitleri, kristal ve amorf şekillerin genel terimlerle ifade edildiği mikroskopçalışmasının, ilk aşamasından başlanarak izlenirler. Opal fîtolitleri daha. çok dikkat çekmişlerdir.. Fitolit sınıflandırmasınayönelik çok çeşitli yaklaşımlar vardır,. Bu makale, fitolit, sınıflandırmaları ile ilgili birçok konuyu içermektedir

 • Fitolit Sistematikler

 • Mineral

 • Paleoortamsal

 • Arkeoloji

 • Andrejko» MT, Cohen, .AD and Raymond, R, Jr 1983, Origin of mineral matter in peat. In Roymond,, R, Jr and Andiejko, MF, eds» Minerai .Matter in Peat Los Alamos, New Mexico-, Los Alamos National .Laboratory: 3-24.

 • Arnott, .HJ. 1976, Calcification, in. higher plants. In Watabe, N ,and Wilbur, KM» eds, The Mechanisms of Mineralization in the Invertebrates and Plants. Columbia, South Carolina, University of South Carolina Press: 55-78.

 • Baker, G. 1959a, Fossil opal-phytolitfis and phytolith nomenclature. Australian Journal of Science 21: 305- 306. 1959b, Opal phytoliths in. some Victorian soils and

 • Bartoli, F. and Wilding, LP. 1980 Dissolution of biogenic opal as a function of its physical and chemical, properties. Sou Science^ Society of America, Journal `44: 873-878

 • Brown, DA.. 1984, Prospects .and limits of a phytolith key for` grasses in the central United States, Journal of Archaeological Science 1.1: 345-368,

 • Bryant, VM Jr 1974,, The role of coprolile analysis in. .archaeology. Bulletin of the Texas Archeological Society 45: 1-28.

 • Brydon, JE, Dore, WG .and Clark, JS 1963 Siiicified plant • astcroscleiids preserved in. soil. Soil Science Society of America, Proceeding`s .27.: 476-477

 • Bukry, D. 1979, Comments on opal phytoliths and stratigraphy of Neogene silico-falgellates and coccolilhs at Deep Sea Drilling Project Site 397 off northwest. Africa,. .In Shamback, JD, ed.. Initial. Reports of the Deep Sea Drilling Project 49: 977- 1009. Washington, DC, US Government Printing Office, 1987, North Atlantic Quaternary silicoflagellates. Deep Sea Drilling Project Leg 94... In Orlfsky, S, ed., Initial Reports of the Deep Sea Drilling Project 94(2): 779-783,. Washington, DC, US Government Printing Office

 • Carbone, VA (ms) 1977, Environment and prehistory in the Shenandoah Valley, PhD dissertation, The Catholic University of America; 227 p..

 • Chattaway, .MM 1953, The occuurrence of heatrwood crystals in certain timbers. Australian Journal of Botany 1: 27-38., 1955, Crystals in. woody tisso.es: Part I. Tropical Woods 102: 55-74. 1956, Crystals in woody tissues; Part II. Tropical Woods 1.04: 100-124.

 • Cummings, L.. Scott (ms) 1989, Coprolites from medieval Christian Nubia: An interpretation of diet and notri.ti.onal stress. PhD dissertation.. University of Colorado: 204 p

 • Dimbleby, GW 1978, Plants and Archaeology. Atlantic Heights, Nev Jersey, Huimanïties Press, Inc: 190 p

 • Darmaar, JF and Lutwick, LE 1969, Infrared, spectra of humic acids and opal phytoliths as indicators of paleosols. Canadian Journal of Soil Science 49: 29-37,.,

 • Dumitrica, P 1973 Phytolitharia. In Kaneps, AG, cd, Initial Reports«Qf the Deep Sea Drilling Project 13 (2): 940-943,.. Washington, DC, Us Government Printing Office.

 • Ehrenberg, CG 1854 MUciogeologie, 2 volumes, Leipzig, Leopold Voss: 374 p.

 • Folger, DW, Burckle, LH and Heezen, BC 1967 Opal phytoliths in a North. Atlantic dust fall Science 155: 1243-1244,

 • Franceschi, VR and Homer,, HT, Jr 1980 Calciom oxalate crystals in plants. Botanical Review 46: 361-427.

 • Fiedlund, GG, Johnson, WC and Dort, W, Jr 1935 A preliminary analysis of opal, phytoliths from, the Eustis Ash Pit, Frontier County, Nebraska. Institute for Tertiary-Quaternary Studies, TER-QUA Symposium. Series 1: 147-162.

 • Fujiwara, H5 Jones,, R. .and Brockwell, S 1985 Plant opals (phytoliths) in Kakadu archaeological sites;: A. preliminary report. In Joner, R, ed., Archaeological Research in Kakadu National Park. Australian National Park aed. Wildlife, Special Publication 13, Canberra., Australian National University: 155- 164.

 • Gross, Er1 (ms) 1.973, Buried, soils of the. drainageways in the driftless area, of the upper Mississippi Valley, PhD dissertation. University of Minnesota: 195 p..,

 • Haberlandt, G 1.914, Physiological. Plant Anatomy. London, Macinillan and. Co: 777 p,

 • Hay ward, DM and Parry, DW 1980, Scanning electron microscopy of silica deposits in the culms, floral bracts, and awns of barley (Hordeum sativum Jess,.).., Annals of Botany 46: 541-548,

 • Helbaek, H 1961, Studying the diet of ancient, man. Archaeology 14: 9,5-101..

 • Her, RK 1979, The Chemistry of Silica. New York, John • Wiley & Sons: 866 p

 • Jones,, LHP and Handrek, KA 1967, Silica in soils,plants and animals. Adv,aocer in. Agronomy 19:107-149:

 • Jones,, RL 1964.» Note oe occurrence of opal phytoliths in some Cenozoic sedimentary rocks., Journal of Paleontology 38: 773-775...

 • Jones, RL and Beaver, AH 1964,, Variation of opal phytolith among some great soil groups, in Illinois. Soil Science Society of America,, Proceedings 28: 711-712.

 • Jones, RL and Hay, WW 1975, Bioliths, In Giesking, JE,, ed, Soil Components. II. New York, SpringerVerlag: 481-496

 • Kaufman, PB, Dayanandan, P, Takeoka, Y, Bigelow, WC, Jones, JD and Her, R 1981, Silica in shoots of higher plants. In Simpson, TL and Volcani, BE, eds, silicon and Siliceous Structures in Biological Systems. New York, Springer-Verlag: 409-449.

 • Lanning, FC 1961, Calcife inLesquerella ovalifolia trichomes. Science 138: 380.

 • Lewis, KO 1981, Use of opay phytoliths in paleoenvironinental reconstruction. Journal of Ethmobiology !: 175-181.

 • Locker» S and Martini, E 1986,» Phytoliths from the southwest Pacific, site 591, In Blakesl.ee,, JH, ed, Initial Reporte of the Deep Sea Drilling Project 90(2): 1079-1084,. Washington, DC, US Government Printing office

 • MacDonald, IX (ms) 1974, Opal phytoliths as. indicators. of plant succession in North-Central Wyoming: 71 p

 • McNair, JB 1932, The interrelation between substances. in. plants: Essential oils and resins,, cyannogen and oxalate, American Journal of Botany 19: 2,55-271.

 • Melia, MB 1984, The. distribution and relationships between palynomoiphs in aerosols and deep-sea sediments off the coast of northwest. Africa. Marine. Geology 58: 345-371..,

 • Metcalffe, CR I960,, Anatomy of the Monocotyledons. I. Gramineae. Oxford.,. Clarendon Press: 731 p. 1971 Anatomy of the Monocotyledons. IL Cyperaceae. Oxford, Clarendon. Press: 597 p.

 • Mulholland, SC 1989, Phytoliths shape frequencies in North. Dakota grasses: A comp.aris.on to general, patterns. Journal of Archaeological. Science 16: 489-511.

 • Netolitzky, F 1929,, Die kieselkorper. In Linsbauer, K, ed, Hanbuch der Pflanzen-anatomie 3(la): 1-19, Berlin,, Gebrüder Bomtraeger.

 • Norgren,. JA (ms) 1973,, Distribution, from and significance of plant opal in Oregon soils,. PhD dissertation,, Oregon. S`tate University: 165 p.

 • Ollendorf,, AL, Mulholland, SC and Rapp,, G, J:r 1987, Phytoliths from some Israeli sedges. Israel Journal of Botany 36:125-132

 • Pearsall, DM 1978, Phytoliths analysis of archaeological soils:: Evidence for maize cultivation in Formative Ecuador. Science 199:177-178, (ms) 1.979, The application of ethnobotanical techniques to` the problem of subsistence in. the Ecuadorian. Formative. PhD dissertation.. University of Illinois: 267 p.

 • Pearsall.,» DM and Trimble, MK 1984, Identifying past, agricultural activity through soil phytoliths. analysis: A case study from the. Hawaiian Islands. Journal of Archaeological Science 11:119-133.

 • Piperno, DR 1984, A comparison and differentiation of phytoliths from maize and wild grasses: Use of morphological criteria.. American Antiquity 49: 361-383. 1985a, Phytolith analysis and tropical paleoecology: Production and taxonomic significance, of siliceous forms in New World plant domesticates .and wild species. Review of Palaeobotany and Palynology45: 185-228. 1985b, Phytolith analysis of geological sediments from Panama., Antiquity 59:13-19. 1988, Phytolith Analysis: An .Archaeological .and Geological Perspectiva, New York,,, Academic .Press: 280 p

 • Prat, H 1936, La systématique des Graminées., Annales •des Sciences Naturelles» Botanique, Series 10,18: 165-258...

 • Rosen, AM 1987, Phytolith studies at Shiqmim. In Levy, TE, ed.» Shiqmim. I: Studies concerning Ghakolithic societies in. the Negev Desert, Israel (1982-1984), British .Archaeological Reports International Series 356: 343-249.

 • Rovner, I 1971, Potential of opal phytoliths for use in paleoecological reconstruction. Quaternary Research 1: 343-3.59, (ras) 1983a, Multi-disciplinary sense and nonsense: Is a science of phytoliths really necessary? Paper presented, at the 149th AAAS Annual Meeting, Detroit,, Michigan. 1983b» Plant, opal phytoliths analysis: Major advances in aichaeobotanical research. In Schiffer, M, ed., Advances in Archaeological Method and Theory 6: 225-266. New York, Academic .Press. 1988, Macro- and. micro-ecological reconstruction using plant opal phytolith data from archaeological sediments. Geoarchaeology 3:155-163.,

 • Russ, JC and Rovner, 11989, Slereological identification of opal phytolith. populations from wild and cultivated Zea, American antiquity 54: 784-792

 • Sangster, A.G and Parry, DW 1981, infrastructure of silica, deposits in higher plants. In Simpson, TL and Volcani, BE, eds, Silicon and Siliceous Structures in Biological. Systems. New York, Springer- • Verlag: 383-407

 • Scurfield, Gt Michell,, AJ and Silva, SR 1973, Crystals in woody stems. Botanical Journal of the Linnean Society of London 66: 277-289.

 • Sfmkiss» K and Wilbur, KM 1989» Plant mineralizationIons, silicification, and the transpiration stream. .In Simkiss, K and Wilbur, KM» Biomineralization: Cell Biology and Mineral Deposition. New York, Academic Prss: 106-130.

 • Smithson, F 1958, Grass -opal in British, soils. Journal of Soil Science 9: 148-155.

 • Terrell, EE and Wergen, WP 1981, Epidermal features and silica deposition in lemmas and awns of Zizania (Gramineae), American Journal of Botany 68.:: 697- 707,.,

 • Tomlinson, PB 1969» Anatomy of the Monocatyledons. II. Palmae. Oxford, Clarendon Press: 453 p

 • Turner, BL, II and .Harrison». FD 198I, Prehistoric raisedfield agriculture in the Maya lowlands. Science Society of America» Proceedings 33:109-115.

 • Wilding» LP and Drees, LR 1973, Scanning1 electron microscopy of opaque opaline forms Isolated from forest soils in Ohio. Soil Science Society of America, Proceedings 37:647-650, —1974, Contributions of forest opal and associated crystalline, phases to fine silt and clay .fractions of soils,. Clays and Clay Minerals (Clay Mineral So-_ ciety, .Proceedings of the Conference) 22:295-306

 • Witty, JE and Knox, EG 1964, Grass opal in some chestnot and forested soils in north, central Oregon. Soil Science Society of America, Proceedings 28: 685- 688

 • Jurassic Park
  Ali Vedat Oygür
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ: Sinemanın harika çocuğu Spielberg`in beyaz perdeyeaktardığı ve bir yada içinde bütün hasılat rekorlarını kıran film.sonrasında, bütün Dünyamda olduğu gibi bizde de dinozorlarlailgili kitaplar, dergiler peşpeşe yayımlanmaya başladı. Yerlive yabancı çeşitli bilim- teknik dergilerinin, son sayıları yatümüyle bu dev sürüngenlere ayrıldı, ya da en. azından bir ikiyazıyla, dinozorların, bilinmeyen yaşamına girildi,. Ve biz de,konuyla doğrudan ilgili meslek grubu olarak günümüz bilim, dünyasını saran, bu akınım dışında kalamazdık!Bunun da ötesinde California`daki DinamationInternational Corporation firması, gerçeğiyle tıpatıpbenzeri robotlar yaparak tüm renkliliği ve- canlılığıyla buçekici yaratıkları aramıza soktu. Büyük müzeler, bir canlıgibi hareket, eden robot fosilleri sergilemeye başladılar.Halkın ilgisi ve gösterinin başarısı o kadar mükemmeldi kişirket, milyonlarca yıl önce yaşamdan, kaybolmuş ilginçyaratıklardan oluşan bir fosil hayvanat bahçesi projesinigerçekleştirmek, üzere çalışmalara başladı,. Gerçekboyutlardaki robotların tüm organlarına hareket, verildi vekoşula göre değişen ses çıkarması sağlandı. Derisirenklendirilirken gri, kahverengi veya. yeşil gibi doğalrenkler yerine lekeli yada bantlı parlak, renkler .seçildi.; aynıtürün, üyeleri böylece, birbirlerini tanımakta, hareketlerinibuna göre düzenlemektedir: Devasa, yaratıklara artık, bir deikincil cinsel karakter verilmiştir

 • Jurassic Park

 • Dinozorlar

 • Dev Sürüngenler

 • Paleontoloji

 • MTA`nın Artık Bir İşlevi Kalmadı mı?
  Yusuf Ziya Özkan
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ: 1980`lerden beri güçlenerek esen ekonomide` liberalleşme rüzgarlarının etkisiyle .madencilikte devletin yerive işlevi sorgulanmakta ve bu kapsamda. MTA`nın yeniden,yapılanmasına niyetlenilmektedir. Artık bir işlevi kalmadığı için MTA`nın kapatılması gerektiğinden,,küçültülmesi, Maden. Dairesi ile birleştirilmesi ya da. maden arama dışında başka alanlara .kayması gerektiğine .kadardeğişen görüşler öne sürülmektedir. Ne var- ki bu görüşlerüzerinde yeterince açık tartışma görülmemektedir, Oysa.MTA`nın madencilik sektörü, içindeki yeri ve işleviaçıklığa kavuşturulmadan ve buna göre yeniden, yapılanmagerekleri saplanmadan adım atılınca, kaş yapayını derkengöz çıkarma tehlikesi az değildir, o nedenle `karar vereceklerin dikkatine konuyla ilgili tüm değişik görüş veseçeneklerin,, doğurabilecekleri sonuçlarla, birlikte- sunulması gereği vardır. Böylece sorunun değişik, bakışaçılarından görülebilen çeşitli yönleriyle daha iyialgılanabilmesi ve dolayısıyla daha. geçerli çözümler bulunabilmesi mümkün, olabilecektir. Bu yazı, sorunu teknikbir bakış açısıyla irdeleyerek, işte böyle çabalara karıncakararınca bir katkı koymak amacıyla hazırlanmıştır.

 • Maden Tetkik ve Arama(MTA)

 • Maden

 • Madencilik

 • İstanbul Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü 60 Yaşında
  İzver Tansel
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ: İstanbul Üniversitesinin kuruluşunun 540`ıncı veAtatürk Üniversite Reformunun 60`ncı yılı anısınaİstanbul Üniversitesinin çeşidi, fakültelerinde etkinliklerdüzenlenmektedir. Bu bağlamda,, eşsiz Atatürk`ün İstanbul Üniversitesini yemden yapılandırması sayesindebaşlayan Jeoloji Eğitimi ve Öğretiminin 60`ıncı yıl kutlamaları da. gerçekleştirilmektedir. Doğal kaynaklara»ülkenin, kendi, öz varlığıma sahip çıkmak,büyük kurtarıcıAtatürk`ün ana hedeflerinden biri olmuştur Bu amaçlahazırladığı Üniversite reforme, ile 1933 yılında, önceülkeyi inceleyecek elemanları, yetiştirmek üzere İstanbulÜniversitesinde Jeoloji eğitim ve öğretimi başlamasınısağlamış,`-daha sonra 1935`te ülkemizin iki büyükyer bilimci kuruluşu olan MTA Enstitüsünü ve Etibank`ıkurdurmuştur.

  JMO Altın Çekiç Bilim Ödülü ve Prof Dr Engin Meriç
  İbrahim Engin Meriç
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ: 1992 yılından itibaren, Jeoloji Mühendisleri Odasıtarafından ülkemizde jeoloji biliminin gelişmesine üstünkatkıları olan .araştırmacılara Altın Çekiç Jeoloji Bilim•Ödülü verilmeye başlanmış ve ilk. ödül ODTÜ Jeoloji.Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyelerinden. Prof. Dr.Ayhan. Erler`e, 1993 yılına ilişkin ödül ise İstanbulÜniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji MühendisliğiBolümü Öğretim Üyelerinden Prof. Dr.-.Engin Meriç`everilmiştir,-Prof. Dr. Ayhan Erler`in özgeçmişi Jeoloji.Mühendisliği Dergisi, Sayı: 4Ö`ta sunulmuştu. Bu sayıda,da Prof.. Dr. Engin Meriç`in özgeçmişini sunuyoruz.Kendisini .kutlar, bundan somaki çalışmalarında bu üstünbaşanrıarının, devamını dileriz. 

  Doğal Kaynaklar Açısından Yeni Türk Devletleri
  Mehmet Yaşar Etmem
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ: Derginin Mayıs 1992 Sayısında neşredilen "Doğal Kaynaklar Açısından Yeni Türk Devletleri başlıklı makale ile ilgili eleştiri tık. Tesadüfen elime geçen Mayıs 1992 tarih ve 40 Sayılı, dergideki makaleyi, benim de bu alanda bir çalışmamolduğu için dikkatle, okudum. Bu ilginç çalışması için yazarım tebrik ederim. Ancak makalede iki husus dikkatimi çekti.Bunlardan biri. bazı yer.isimlerinin yanlış yazılması, diğeri de yeraltı kaynaklarının tamamının belirtilmemiş olmasıdır

  HABERLER
  PDF Olarak Görüntüle
  TAM SAYI DOSYASI
  PDF Olarak Görüntüle