Jeoloji Münendisliği Dergisi
Jeoloji Mühendisliği Dergisi

Jeoloji Mühendisliği Dergisi

2001 ARALIK Cilt 25 Sayı 2
KAPAK
PDF Olarak Görüntüle
KÜNYE
PDF Olarak Görüntüle
İÇİNDEKİLER
PDF Olarak Görüntüle
Yatağan (Muğla) Termik Santralı Atık Depolama Sahasının Yeraltı Sularına Etkisi
Alper Baba
PDF Olarak Görüntüle

ÖZ: Kömür yakıtlı termik santrallerden kaynaklanan atıkların (kül ve cüruf) birçok toksik element içerdiği bilinmektedir. Bu elementlerin su kaynaklarına sızması, atıkların bertaraf edilmesi ile ilgili çevresel etkileri açısından büyük önem taşımaktadır.. Bu çalışmanın amacı, Yatağan Termik Santralı atık depolama sahasından kaynaklanan kirletici potansiyellerinin yeraltı sularına olan etkilerinin belirlenmesidir.. Bu bağlamda, atık depolamasahasından sızan sular ve depolama sahasının önünde yer alan gözlem, kuyularından alınan su örneklerindenyararlanılarak, kirletici potansiyellerinin yeraltı sularına olan etkileri irdelenmiştir.Atık depolama sahasının, önünde, Yatağan ovasının oluşturduğu g,enç alüvyon çökelleri, gerek, yeraltı sularının beslenmesi, gerekse depolanması açısından çok. iyi bir akifer ortamı oluştururlar. Bu akifer, hem. içmesuyu, hem de yaygın bir şekilde sulama suyu amacıyla işletilmektedir. Atık depolama, sahasında toplanan suların, yeraltı sularına olan etkilerinin araştırılması amacıyla alüvyon akiferlerde herbiri 20 m., derinliğinde üçgözlem kuyusu açılmıştır. Bu kuyularda yapılan basmçsız su deneyi sonuçlarına göre, alüvyon çökelleriningeçirimli ve çok geçirimli sınıfına girdikleri belirlenmiştir.Gözlem kuyularından bazı dönemlerde alınan su örneklerindeki Cd ve Pb değerlerinin Çevre Koruma Örgütü (EPA) tarafından içme suları, için önerilen 0.005 rng/1 ve 0.015 m.g/1 sınır değerlerini aştığı görülmektedir.Ayrıca,, inceleme alanındaki su örneklerindeki sülfat (8Q4=) değeri, Turk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafındaniçme suları için önerilen maksimum sınır değerlerini genellikle aşmaktadır.

 • Cüruf

 • kül

 • termik santral

 • Yatağan

 • yeraltı suları

 • APHA-AWWA, 1992. Standart methods examination of water and. wastewater, edition,Washington, DC,

 • Baba, A., 1999. Türkiye`de termik santral atıklarının çevre jeolojisi,. BAKSEM`99, 130- 135, İzmir.

 • Baba, A.., 2000a. Yatağan (Muğla) termik santral, atıklarının çevre jeolojisi açısından incelenmesi,. Doktora tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü {yayımlanmamış).

 • Baba» A.,,, 2000b. Leaching, characteristics of wastes from. Kemerköy (Muğla-Turkey) power plant;. Global. Nest: the Int., J. vol. 2,51 -57.,

 • Becker-Platen, J,. D.,, 1970. Lithostratographische Untersuchungen im Kanozoikum Sudwest- Anatoliens (Türkei). Geologischen Jahrbuch, 97-244, Hannover..

 • Bertine,, K, K ve Goldberg, E. D., 1971.. Fosil fuel combustion and. the major sedimentary cycle. Science, 173,,, 233-235.,

 • Bozoğlan, M., 1997. TKİ Kurumu bünyesindeki çevresel Önlemler ve bu önlemlerin maliyet analizleri. Çevre ve Enerji Kongresi, 192, 491, Ankara.,

 • Brinkmann,, R,, 1967.. Menderes Masifi`nin Milas - Bodrum- Ören civarındaki güney kanadı. Ege Univ..Fen Fakültesi ilmi Raporlar serisi, 43,, 12.

 • Çana,, B.,, Güleç, N., Erler, A., 1997.. Kömür yakıtlı termik santrallardaki uçucu küllerin çevreye etkisîfgenel değerlendirme., 20. Yıl Jeoloji Sempozyumu,» 181-187, Konya,

 • Deborah, A.K ve Ernest,, E.A., 1981. Effect of leachate solutions from fly and bottom ash on groundwater quality, Journal of Hydrology, 54,,, 341-356.

 • Eckenfelder, W,W., 1989. Industrial water pollution control. New York,, NY: McGraw-Hill

 • Egemen, E,,, 1993.. Release of metal ions from, fly ash originating from coal-fired thermal power plants,, The Graduate school of natural and applied sciences of Middle East Technical University, masters thesis, Ankara, (yayımlanmamış).

 • Egemen, E,, ve Yurteri, C, 1996. Regulatory leaching tests for fly ash: a case study., Waste Management and Resource, 14, 43-50..

 • Eisenberg, S.H.» Tittlebaum, M.E., Eaton, H.C. ve Soroczak, M.M., 1986,. Chemical characteristics of selected, fly ash leachates; Lof Environ. Sei. and Health, Part A, A21(4),, 383-402,

 • Environmental Protection Agency,,, (EPA), 1990. Summary review of `health effects associated, with hydrogen cyanide. EPA/600/8-90-002F.

 • Environmental Protection Agency,,, (EPA),, 1993. Standart methods for the examination of water` and wastewater. American Publich Healt Assoc. US.

 • Environmental Protection Agency, (EPA), 1995. Groundwater and. leachate treatment systems. EPA/625/R-94/005.

 • Klein,, B, H. Andren, A, W., Carter, J.A., Emery, J..R, Feldman, C, Fukerson, W., Lyon,,. W. S., Ogle, LG., Talmi, Y„ Van Hooh, R.. I ve Bolton, N.„„ 1975. Pathways of thirty seven trace elements through coal-fired power plant. Environmental Science

 • Lee, S. Y,, 1982. Coal gasification solid, wastes: physicochemical characterization.. Environmental Science and Technology, 16, 10, 728- 731,.

 • Patterson, I.W., 198,5. Industrial wastewater treatment technology.. Boston, MA: Butterworth Publishers,,

 • SONAR, 1986,. Yatağan Termik Santrali kül barajı mühendislik jeolojisi raporu,. Türkiye Elektirik Kurumu, Ankara (yayınlanmamış).

 • Şekercioğlu, E,,, 1993,. Yapıların projelendirilmesinde mühendislik jeolojisi.. TMMOB IMG yaınları:23, say,60., Ankara.

 • TEAŞ, 1995,. Yatağan Termik Santralı kül depolama sahası araştırma, ve izleme sondajları raporu. Ankara,, (yayınlanmamış).

 • TSE, 1997,. İçme suları standardı. Türk Standartları Enstitüsü 1,.Baskı TSE,, TS 266, 1-25, Ankara.

 • Uslu,, O., Turkman,, A.,, 1987, Su kirliliği ve kontrolü. TC. Başbakanlık Çevre Genel Müdürlüğü yayınları eğitim dizisi 1, Ankara.

 • YTS, 1993., Yatağan Termik Santralı brifing dosyası. Türkiye Elektirik Kurumu, Yatağan, (yayınlanmamış).

 • Weber, WJ ve Smith, E.H., 1986. Removing dissolved organic contaminants from water. ES&T 20:970-979.

 • WHO, 1963. Drinking, water standards.. In Engineering Geology and Environmental Approcah (Ratio, P.H., 1.996), second, edition,`256- 257.

 • Zouboulis, AX, Tzimou-Tsitouridou, R., 1990. Fly ash utilization in environmental engineering. the case of Greece, Reclamation,, treatment and utilization of coal, mining wastes. Rainbow, Balkema, Rotterdam,. 493-499 • Baba, A . (2001). Yatağan Muğla Termik Santralı Atık Depolama Sahasının Yeraltı Sularına Etkisi . Jeoloji Mühendisliği Dergisi , 23 (2) , 1-18 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jmd/issue/52398/686383

 • Baba, A . Yatağan Muğla Termik Santralı Atık Depolama Sahasının Yeraltı Sularına Etkisi. Jeoloji Mühendisliği Dergisi 23 (2001 ): 1-18

 • Hatay- Erzin (Yeşilkent) Ovası ve Burnaz Kaynağının Hidrojeolojiik Özellikleri
  Galip Yüce
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ: Hatay-Erzin ovası, Akdeniz bölgesinde, İskenderun körfezinin kuzeydoğusunda, Hatay ve Adana illeri sınırları içerisinde yer almaktadır. Ova alanı yaklaşık 300 km2, drenaj alanı ise 350 km2`dir.Çalışma alanının genel hidrojeolojik özelliklerinin yanı sıra, boşalım sahasında yer alan ortalama 1.74 nr7sverime sahip Burnaz kaynağının beslenim-boşalım ilişkisi araştırılmıştır. Çalışma alanında akifer birimleri,İskenderun basenine ait Üst Pliyosen-Pleyistosen yaşlı Erzin formasyonunun, çakı İtası seviyeleri,PLiyokuvaterner - Kuvaterner yaşlı gözenekli bazalt ve Kuvaterner yaşlı alüvyonun kumlu, çakıllı seviyelerioluşturmaktadır.. Yeraltısuyu akım. yönü kuzeydoğudan güneybatıya ve doğudan batıya (Akdeniz`e) doğrudur.Burnaz kaynağı, Pliyokuvaterner yaşlı bol gözenekli bazaltlardan, tektonik hatların kontrolünde alüvyonun,geçirimsiz bölümleri boyunca birbirine oldukça yakın iki temel noktadan boşalan ve bu biçimi ile dokanak kaynağı olarak nitelendirilebilinen grup kaynağı özeiliğindedir. Kaynak, yıllık yağışların etkisi altında bulunan ilçüncü tip akifer özelliğindeki bazalt akiferinden boşalmaktadır.Ovadaki su noktalarının birbirleriyle ve kaynak ile olan ilişkilerini hidrojeokimyasal açıdan araştırmak amacıyla sahadan alman örneklerde su kimyası ve trityum, analizleri yapılmıştır. Elde edilen sonuçlar. Burnaz kaynağının havza içindeki bazaltlardan yıllık yağışların etkisi ile beslendiğini, diğer su noktalarının ise aklferdekiderin dolaşım, ve tuzlu formasyonlarla olan ilişkilere bağlı olarak kimyasal ve trityum, içeriklerinde değişimlerolduğunu göstermiştir.

 • Burnaz kaynağı

 • besleninı-boşalım

 • hidrojeokimyasal yorumlamalar

 • Aydın, R...K.,, 1995.. Dörtyol-Erzin Kıyı Şeridinin Jeofizik Rezistivite Etüdü.. DSİ Raporu,, No: JF-61, Adana.

 • Balthazar, T. V.,, Mebus, A. G., Klaus F., and Klaus W., 1991. Isotope Hydroiogical Methods For The Quantitative Evaluation öf Groundwater Resources In Arid. And Semi-arid Areas (Development of Methododlogy). Research Reports of The Federal Ministry

 • Çetin, M., 199 L Dörtyol-Erzin O vas ı Yeraltısulaıının Mevcut Durumu ve Geliştirme Olanaklan.Yüksek Lisans Tezi, ÇÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Adana .

 • Atuk, N., 1970., Türkiye Hidrojeolojik Harita İşaretleri., DSİ yayını, Ankara.

 • Doyuran, V., 1980. Erzin-Dörtyol Ovalarının Hidrojeolojisi ve Yeraltısuyu İşletme Çalışmaları. ODTÜ Doçentlik Tezi.,, No: 88, Ankara..

 • Günay, .G., Tekiner, Y., Gözpmar, G., ve Türkmen, G., 1965.. Dörtyol-Erzin Ovası Rezerv Raporu., DSİ Raporu,, No: 1904/3,, Ankara.

 • Karahanoğlı^N., Yazıcıgil, H., Doyuran, V,., Emekli, R, ve Hallaji K., 1995, Kıyı Akiferlerindeki Tatlı su-Tuzlu su Girişiminin Sonlu Elemanlar Benzetim Yöntemi. İle Modellenmesi. Tübitak Projesi, No: YBAG-0074, ODTÜ, Ankara.

 • Kaya, M., 1996.. Hidrojeolojik Etüdlerde Kuyu. Rasatlarından Faydalanarak Çekim lVIi.ktar.inin Belirlenmesi, DSİ Hidroloji ve Jeofizik Semineri, Adana, s.. 33-58.,

 • Korkmaz, R, 198-9. Akiferlerin Boşalım Katsayılarına Göre Gruplandırıİması Üzerine Bir Araştırma., DSİ Teknik. Bülteni, Sayı: 69, Ankara, s: 51-63,.

 • Korkmaz,, M., 1992.. Kaynak Hidrograflarından Faydalanılarak Yeraltısuyu Bilançosu Hazırlanma Metodu. DSİ Teknik Bülteni, Sayı: 75, Ankara,, s, 41-53.

 • Kozlu, H., 1987., Misis-And irin Dolaylarının Stratigrafisi ve Yapısal Evrimi., Türkiye 7

 • Kozlu, H., 1997, Doğu Akdeniz Bölgesinde Yer Alan Neojen Basenlerinin (İskenderun, Misis- Andırın) Tektono-Stratigrafi Birimleri ve Bunların Tektonik Gelişimi.. ÇÜ Doktora Tezi, Adana.

 • Kuran, İL, 1964,. Dörtyol-Erzin Ovası Hidrojeolojik Etüt Raporu.. DSÏ Raporu, No: 1904/1, Ankara..

 • Mülazımoğlu, N., 1978. Ceyhan Nehri ve Kısık Boğazının Jeomorfolojik Evrimi., MTA Raporu, No: 6242, Ankara, (Doktora Tezi), s. 312.

 • Payne, B. R.., and Zojer, H.„„ 1991. IAEA, Workshop Isotope Hydrology in the Middle East, Sözlü Görüşme, Ankara,.

 • Pelen, N., 1995. Osmaniye-Dörtyol-Erzin Yöresi Kuvaterner Bazaltların Jeolojisi, Petrografisi. • ve Hidrojeolojik Özellikleri., Yüksek Lisans Tezi,,, ÇÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Adana, s. 138.

 • Postrna, T. A., 1992. Geochemistry, Groundwater and Pollution. Consulted

 • Şahinci, A., 1991. Karst.. Reform Matbaası, 848 Sk. No.37/4 II. Beyler, İzmir, s 131 -140.

 • Türkmen, G., Turkman, M., ve Ertürk, A,., 1974. Dörtyol-Erzin Ovası Hidrojeolojik Etüt Raporu. DSİ Raporu,, No: 25, Ankara, s.42.

 • Türkmen, G., Tuncel, E., ve Oldaç, Y., 197.5.. Osmaniye Ovası. Hidrojeolojik Etüt Raporu,, DSİ Raporu.. DSİ Raporu, No: 35, Ankara, s.39. • Yüce, G . (2001). Hatay- Erzin Yeşilkent Ovası ve Burnaz Kaynağının Hidrojeolojiik Özellikleri . Jeoloji Mühendisliği Dergisi , 23 (2) , 21-46 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jmd/issue/52398/686381

 • Yüce, G . Hatay- Erzin Yeşilkent Ovası ve Burnaz Kaynağının Hidrojeolojiik Özellikleri. Jeoloji Mühendisliği Dergisi 23 (2001 ): 21-46

 • Hammadde, Kaynak, Cevher ve Rezerv Gibi Bazı Terimlerin Tanımlarına Bir Yaklaşım: Hasançelebi Demir Yatağı Örneği
  Salih Yüksek Birol Elevli Ahmet Demirci
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ: Yerbilimlerinde kullanılan kaynak, rezerv, maden, mineral, cevher gibi çoğu kelime, terini ve kavramlar îlebunların anlamları işletmedeki veya arazideki mühendisten,,, üniversitedeki akademisyene ve hatta politikacılartarafından çok farklı bir şekilde ifade edilmekte ve tariflenmektedir. Bu durum, çoğu zaman yanlış anlamalarasebep olmaktadır Bu yazıda,, hammadde, doğal kaynak, maden, kaynağı, maden rezervi, jeolojik rezerv, üretilebilir rezerv ve satılabilir rezerv gibi terimlerin tanımlama kriterleri ile maden.,, mineral, cevher, endüstriyel mineral ve süs taşlan gibi kavramların tanımlamaları örnek verilerek tarif edilmiştir.Makalenin son bölümünde ise,, Hasançelebi demir yatağı için söz konusu tanımlamaların,, farklı gruplar tarafından nasıl, kullanıldığı ve ifade edildiği verilmiştir.

 • Hammadde

 • Kaynak

 • Rezerv

 • Cevher

 • Süs taşı

 • Anonymous, 1980, Ore mining and processing complex, at Hasançelebi (Turkey) feasibility study: volume 1,, economic on consruction and operation of the complex, USSR State Union Institute for Designing Mining Enterprises, Leningrad.

 • Caner, G., 1983, Maden Ekonomisi, MTA Yayınları,, Eğitim Serisi, No:27, Ankara, 206s.

 • Evans, A.M.., 1988,, Ore geology and industrial pratctices, resources and reserves symposium,, AIMM, Sydney Branch,

 • JMM, 1995,, Définition of terms for reporting assetssummary of the working party on the definitions of ore and reserve of the institution of mining and metallurgy. Mining Magazine» April.

 • Lerchs, EL, and Grossman, IF.., 1.965, Optimum Design of Open Pit Mines; CIM Bulletin .58, January, 47-54.

 • MTA, 1975,, Hasançelebi demir madeni maden işletme, zenginleştirme ve peletleme tesisleri ön fizibilite etüdü, rezerv hesaplan, cilt 2, Ankara,

 • Önal, G., Demirci, A., Elevli, B. ve dig.,, 1999, Réévaluation of Hasançelebi-Turkey iron ore deposite, final report, ITU development foundation Research and Development Office Istanbul.

 • Tercan,,, A.E., ve Saraç, C, 1988, Maden yataklarının değerlendirilmesinde jeoistatistiksel yöntemler, TMMOB Jeoloji Müh. Odası Yayını, No: 48, 137s.

 • USBM, 1967, A dictionary of mining, mineral and related terms U.S. Department of the interior.

 • Webster (Editorial staff) and Gove, P.B. (Ed.), 1986, Webster`s Third Mew International. Dictionary, The Marriam-Springfield, Massachusetts, U.S.A.

 • Wober H.H. ve Morgan, P.J., 1993, Classification of ore reserves based on geostatistical and economic parameters,. CIM bulletin.

 • Yüksek, S., ve Elevli, B.., 1998.,, Kaynak/Rezerv Sınıflandırmalarının karşılaştırması ve standartizasyon için yaklaşımlar, Yerbilimleri/ Geosound, sayı: 33, 163-174,. • Yüksek, S , Elevli, B , Demirci, A . (2001). Hammadde, Kaynak, Cevher ve Rezerv Gibi Bazı Terimlerin Tanımlarına Bir Yaklaşım: Hasançelebi Demir Yatağı Örneği . Jeoloji Mühendisliği Dergisi , 23 (2) , 47-54 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/t

 • Yüksek, S , Elevli, B , Demirci, A . Hammadde, Kaynak, Cevher ve Rezerv Gibi Bazı Terimlerin Tanımlarına Bir Yaklaşım: Hasançelebi Demir Yatağı Örneği. Jeoloji Mühendisliği Dergisi 23 (2001 ): 47-54

 • TAM SAYI DOSYASI
  PDF Olarak Görüntüle