Jeoloji Münendisliği Dergisi
Jeoloji Mühendisliği Dergisi

Jeoloji Mühendisliği Dergisi

1985 NİSAN Cilt 9 Sayı 2
KAPAK
PDF Olarak Görüntüle
KÜNYE
PDF Olarak Görüntüle
İÇİNDEKİLER
PDF Olarak Görüntüle
OKURLARIMIZA
PDF Olarak Görüntüle
Elbistan Ensimatik Ada Yayı Çökel Bulguları ve Yaşı
Niyazi Tarhan
PDF Olarak Görüntüle

ÖZ: Afşin-Elbistan dolayında, Göksün Metaofiyololiti üzerinde yer alan ve ilksel istif özelliğini korumuş spüitik bazalt, bazaltik andezit, andezit, aglomera, tül fit (dasit -riyodasit-riyolit), alkali riyolit- (alkali liparit) ve derin deniz pelajik. çökellerini (radiolarit, çört, kireçtaşı ve tür/Mditik kumtaşı) .kapsayan kaya stratigrafi birimlerinden oluşmuş bir volkanoklastik çökel istifi saptanmıştır., Elbistan ensimatik ada yayı istifi olarak tanıtılan bu volkanotortul birimler bölgesel, kontakt ve dıalokasyon (retrograd metamorfızma) metamorfizmalarının değişik derecede, izlerini sergiler. Bu, istif; ilk kez Üst Triyas . Jura yaşlı okyanus kabuğu, (Göksün Metaofiyoliti) üzerinde, Neokomiyen de (Valanjiniyen) gelişmiş, derin, denizaltı erüpsiyonu yapmış ensimatik bir ada yayın ürünleri olarak yorumlanmıştır.

 • Elbistan

 • Ensimatik Ada Yayı

 • Çökel Bulgular

 • Yaş

 • Âkkoca, A,., B. ve Bahçeci, A., 1972, Beritdağı ve yöresindeki demir1 prospeksiyonunun Jeolojik rapora.: Maden Tetkik ve Arama; Enst. Derleme Rap, No. Ö001, Ankara (yayınlanmamış).

 • Atasever. t, 1978, K. Maraş-EIMstan-Çardaîc-Meıı^iiMiHavcılar demir zuhurları raporu: Maden Tetkik ve Arama Enst,,, Derleme Rap. No. 6833, Ankara (yayinlaäanamis)»

 • Bingöl, AJF,, 1983, Geology of `the Elazığ area in. the Eastern, Taurus region.: Geology of the Taurus belt, p„ 2O0U216, Turkey,..

 • Bryan, W.B. ve Diğerleri, 1972, Geology, petrology, and geochemistry of the volcanic islands of TongaJour. Geophys. Res., 77, 1565-1585.

 • BAuraeathal, M:,, lW»f V. Tares rapora., Seylan, antitorosiijo.ua Jeolojik bünyesi üzerine ilk talaş: Maden tetkik ve Arama Bnst. Derleme Rap, No. 841, Ankara Cyayınlanımajııış),.

 • Friedman, G.1C, Barzel, A. and Derin., B,.,, lifi, Pa. leoen¥ironments of1 the Jurassic inde coastal belt of Northern and central Israel : Geol, S^ıırv,, Isr., Rep,,, OD/I/fl.

 • Goldberg, M. aiKi^ Friedman, GM.t 3^974, .Baleoenvinsiments `and paleogeogphic evoliiuon of the Jurassic ısystenı in -Southhem Israel: `Geol. Surv. Bull., No. 61, 44p

 • Gäkalp, B#| 1972, ElbMan-Oela içmeleri jeoloji-niâroloji etüdü raporu: Maden Tetkik, ve Arama Genel Mudi. Derleme Rap. No-.. 5827, Ankara (yayınlanmamış) .

 • Hatay, N., 1966, K,.. MaraşjGöksun-SIbfstan bölgesi dias-. porit prospeksiyoııu rapora: Maden Tetkik ve Arama Genel Müd. Derleme Bap. No,. 3:852, Ankara (yayınlanmamış)

 • Hempton, NÄ ve Savcı, G., 1982, Elazığ` volkanik karmaşığının petrolojik ve yapısal özellikleri; Türkiye leol, Kurumu Bült, 25/2, 143-15İ0.

 • Meissner, F.F., Cyclic sedimentation in. Middle Permian strate of the Permian `basin, West Texas and. New Mexico In: 2nd., pp., 203-232, West Texas: Geol. Society Midland Texas.,

 • MyasMro, A,, 1072, I«eviia tektoniğinde metamorfizma^ ve toununla İlgili .mağınatizma: Am, Jour., of Science, v. 272, p. €02,, `— 1074, Volcanic rock: series in Island arcs .and active continental margins: Am,, Jour, Sei, 274,, 321.355p.. `— 1075, Isdan-arc volcanic aeries a. ciital review: Petrologie, 3.» CT-187p.

 • Moor, J.G., 1071, Kelatk>näüp between subsidence and volcanic; Load Hawaii ; Bull. Volcano!,,, v. êf p. 520-576.

 • Kami, B.f 1971, .Affln.M.tiz Mlg^esinm Ou-FbuZn azamalan, ile ilgili jeoloji raporu : itetMlc ve Amma Genel Mttd. Derleme Rap. No., 4880, Ankara (yayınlanmamış).

 • Pampal,, S., 1988, Doğu Torbalarda Kadirli-Kozan-Feke (Adana) ile Çökak (K. Mara§) arasmdaki `bölgenm stratigrafisi ve tektonik dzelikleri : Selçuk Üniv. Müh. Fak. Dr. tezi

 • Perinçek, D., 1978,, Researching` petroleum ;possiMlites •and geological stud, of Çelikhan-Sincik-Koçali (Adıyaman) region : Ph.. D. thesis, TJP.A.O., report 1250 (unpublished)

 • Perinçek, D. ve Kozlu, H., 1983, Stratigraphy •and structural relation of the units in the Afşin,-Eltolstan-Döğanşehir region (Eastern. Taurus} : Geology of the taorus toeltj 181-198 p, Ttokey.,

 • Polat, M.K.,, 1970, K. Mara^-Göksun ilçesi `bakır sahasının, jeolojik, ön etüdü : Maden Tetkik ve Aa~ rama Genel Müd. Derleme Rap. No,, 4581, Ankara (yayınlanmamış).,

 • Şengör, A.M.C. ve Yılmaz Y., `Tirkiye^e Tetis`in evrimi; levha tektoniği açısından bir` yaklaşım ; Türkiye Jeol. Kurumu., Yerbilimleri özel dizisi, No. 1, Ankara.

 • Tarhan, N.,,, W8âf Göksün-A£şüuElbistan dolayımın jeolojisi : Jeoloji Mühendisliği Dergisi, 19, 3-9.

 • Yazgan, E., and. Asutay, J. 19&1,, Definition ofstruetural units located-, between Arabian platform, and. Munzur Mountain» ana, their significance in the geodynamic evolution of the area : 35 th Congress of the Geolical Socity of Turkey, Abstracts, 44-45.,

 • Yazgan, B., Michard, A., Whitechurcli, H. and Montigny, B., 1983, Le< Taurus de Malatya. (Turquie orientale), étaient de la suture sud-tethysienne : Bull. Soc. Geolg. France,, No, 1, 59-69.

 • Isparta Bükümünün Kuzey Kesiminde Doğu-Batı Daralma İçin Bazı Veriler
  Aydoğan Boray Fuat Şaroğlu Ömer Emre
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ: Isparta büklümünün kuzeyinde, Şuhut-Çay, Yalvaç-Gelendost ve Sultandağ sahalarındaki Neojen ve Kuvaterner çökellerinin incelenmesi bölgenin neotektonik gelişiminin, sıkışma tektonik rejimi. ile oluştuğunu göstermektedir, Neojen çökelleri karasal, akarsu ve göl fasiyesinde olup Us t Miyosen-Pliyosen yaştadırlar ve daha eski kayalar üzerinde uyumsuz olarak, bulunurlar. Bu -çökeller Şunut-Çay sahasında alttan Üste doğru. çataltaşı-kumtaşı-salttaşı, tüf-tfLfit-aglomera, kireçtaşı-killi kireçtaşı Yalvaç-Gelendost sahasında çakıltaşı-kumtaşı-süttaşı, killi kireçtaşı-kireçtaşı ve Sultandağı sahasında, ise kireçtaşı-çakıltaşı şeklinde dizilim göstermektedirler; yanal ve düşey olarak birbirlerine geçişlidirler,, Bölgede: bu. çökellerde tektonik şekil, değiştirme ile yaklaşık K-G uzanımlı kıvrımlar ve ters faylar bölgenin kuzeyinde de küçük bir alanda D-B uzanımlı normal faylar oluşmuştur. Temel kayalarının yakınındaki, çökeller daha, fazla kıvrımlanmış ve tanımışlardır. Bu, gibi yerlerde tabaka eğimleri de oldukça diktir, Bu veriler bölgede Üst Miyosen`den beri devam eden bir sıkışmanın varlığını, göstermektedir. Büyük ölçekte çekme geriliminin varlığını gösterir herhangi bir veri bulunamamıştır. Bu sıkışmadan kaynaklanan yapılar Isparta, büklümünün kuzey kesiminde D-B` daralmaya neden olmaktadır. Bölgenin neotektonik gelişiminde Isparta büklümünün, .Anadolu levhasının, batıya hareketine karşı direnç gösteren bir tampon bölge durumunda ` olduğu düşünülmektedir,

 • Isparta Büklümü

 • Doğu-Batı Daralma

 • Kuvaterner Çökelleri

 • Kireçtaşı

 • Akbulut, Am$ 1980, Eğridir gölü. güneyinde Çandır (Sütçüler, İsparta) yöresindeki batı Tbroslaraı jeolojisi; Türkiye Jeol. Kur. Bült. 23, l-§,

 • Malay,, î., 1075, Tektonik: hareketlerin Sultandağlarının Jeomorfolojisine olan etkiler1 : Türkiye Jeol. Kur. Bült, 18, 21-26.

 • Becker-Platen J#D., Benda, I* ve Steffens,, P., 1977, Litho-und biostratîgraphische Deutung radiometrisclıer Altersbestimmungen aus dem Jungtertiär der `Türkei: Geol, Jb. B 25, 139-167.

 • Benda, L., 1971, Grundzüge einer1 pollenanalyfcisciien Gliederung des TurMscIien Jungtertiärs: Bein. Geol. Jb. 113. 46 s

 • Blumenthal, M..M,,, 1963 Le Systeme structural de Tauras .sud. Anatolien: lâwre a la mem. prof, P. Fallût: Mem., hs-ser, Soc. Geol, France, 11, €11-662

 • Brunn, JJH., 1976, L`arc concave ziagro-taurique et leasarcs convexes taurique et egeen: collision et induits: Bull,, soc. geol, France, (7) XVIH, No 2f 568-567.

 • Delaune Mayere, M., Marcoux, J., P.arrot, J-F et Fois- .son. À., 1977, Modele d`évolution Mesozoique de la paleO`-merge tethysienne au niveau des nappes radiolari.ti.ques et ophiolltiques du. Taurus Lycien, d rAntalya et du Baer-Ba-sstt; Biju-Diwal, B ve Montadert, .1*... éd. .Structural history`of Mediterranean Basin: Editions Technip; Paris, 70-94.

 • Demirkol, C, Sipahi, H„ ve ÇigeJc, S., 1.977, Sultandagının stratigrafisi ve^ jeoloji evrimi: Yayınlanmamış MT!A Raporu, Derleme. Nk> 6805,,,

 • Dumotıt, J..F,, ve Kerey, B., 1975, Batı Toroslar ile Köprüçay Baseni sınırında Kuzey-gfiney doğrultu atımlı. fay; `TuAiye Jeol, Kur., B01t.f 18, 50-62.

 • Dumont, J..F., 1979, Le. déformations tectonique superposées postérieures aux nappes crétacées dans la coupole: de Karacahisar au. Nord-Est l`angle d`Lsparta (Taurîdes occidentales,, Turquie) ; C.R somm. Soc. geol,, France 3, 136-139.

 • Erişen, B., 1072, Afyon-Heybeli (KizilMlise) jeotermal araştırma, .sahasının jeolojisi, ve jeotermal enerji olanakları: yayınlanmamış MTA. Rapora, Derleme No 3107.

 • Erol, O.f 1981, Neotectonic and geomorphogieal evulation of Turkey; .Zeitschrift für Geomorphlogie: N„F, Sııppi. Bd.., 4% 193-211.

 • Kogyiğit^ A,., 1981^ İsparta büklümünde (Batı Toraklar) Toros Karbonat platformunun evrimi,: Tffrkiye Jeol,, Kur.. BOlt., 24/2, 15-23,

 • Koçyiğit, A..,, 1983, Hoyran gölü (İsparta bükUüntt) dolayınm tektoniği:: Türkiye Jeol. Kür. Bült., 26, 2êf 1-10.

 • MJcKenzie, D.P., 1972, Active Tectonics of the Mediterranean, region: Jour., Roy. Astron, soc., 30t 109-185.

 • Özgül, N., 1976, Toroslarin. bazı temel jeolojik, özel- `likleri; Türkiye Jeol. Kur. Bült,, 10, 65-78,

 • Öztıirk,, B..M., öztürk, Z.,, Acar, Ş., Ayaroglu, A., 1981, .Şarkikaraağaç Hsparta) dolaymın jeolojisi: Yayınlanmamış MTA raporu, Derleme No 7045.

 • Poisson,, A.,,, 1977 Recherches géologiques dans les Taurides occidentales (Turquie) ; Hies© de Etat,, Uni¥, Paris-Sud Orsay, 795 p,

 • garoğlu, F., Boray, A,, özer, S. ve Kuşçu, Î., 1983, Orta Tbroslar-Oîrta Anadolunun güneyinin Neotektoniği île ilgili görüşler: Jeo;morf. Bergisl.,, 11, 35-43

 • gengöry A,.M...OL, 1980, TQrïuye`iUa Neotektoniğinln Bsaslam Türkiye Jeol. Kor,,, Konferanslar dizisi, 2, 40 B

 • Şengör, A..M.C. ¥e^ Yılmaz,, Y., 1981, Tethyan evolution of Turkey: A., Plate Tectonic approach Tectonop`hysics,, 75, 181-24-1

 • Waldron, J.W.F., (baatada), Evolution, of Carbonate platforms on a margin of the Tethy» ocean: İsparta angle, SW Turkey, Eclogae geol,,, Helv,.

 • Akdağ Masifinde (Simav-Kütahya) Yeşilşistlerin Petrojenetik ve Kökensel İncelemesi
  Bektaş Uz
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ: İnceleme alanı, Akdağ, Masifinin, tümü, ile Alaçam Masifi`nin yansını (Simav/Kütahya) kapsar. Bölgede jeolojik yönden, 4 farkta, kayaç gruba yüzeylenir. Bunlar, metemorflk, kayaçlar, granitler, volkanik kayaklar ve Neojen yaşlı volkanosedimanter oluşuklardır. Bir Mittin olarak metamorfîltler dökenleri açısından fiş özeliğinde, kuvarslı, kalkerli bir dizinin  metamorfizma geçirmesi sonuca oluşmuşlardır. Metamorfik serinin, mezozonal olarak tanımlanan alt kesimi polimetamorfik özelikte ve mono-metamorfik epizonal düzeyden litolojik ve petrografik yönüyle ayrıcalıklar gösterir. Yeşilşistler, epizonal, üst dizi. içinde, kalkşist ve mermerlerle ardalanırlar. Bunların jeolojik, petrografik ve jeokimyasal incelemeleri, kökenleri yönünden ilginç ve özel bir durumu ortaya koyar. Petrografik ve kimyasal özellikleri, yeşilşistlerin daha çok. "Orto" (mağmatik) kökenli, ve 400-500 m. kalınlıkta, sedimanterlerle ardalanması asit ve bazik lavların, metamorfizmaları sonucu oluştukları saptanmıştır.

 • Akdağ Masifi(Simav-Kütahya)

 • Yeşil Şistler

 • Petrojenetik İnceleme

 • Volkano Sedimanter

 • Guitard, G,f 1965, De métamorphisme progressif imésozonal et les .gneiss oeiués du CANIGOU (Pyrénées. Orientales): Pétrologie et structure Théa pyroxene et des. .roches a Wérnerîte - Paris se Paris. 523 s.

 • Lacroix, A,., 18S9f Comtsibatîon a `L`étude des gneiss 1889: Bull, Söc. Fr. de Min,. Tom XII, 83-364.

 • Moin©, B. ve De la Roche, H.., 1968, Nouvelle approche du probleme d-e I«`origine de» amphibolites a par-, tir de leur Composition, chimique: C.R. Acad, Seien, Paris: Ii=:2ê7 Série D. 39-42.

 • Moine, B., 1971, Caractères de Sedimentation et, de métamorphisme de» Séries Précamteiennes épi- .zonales,, Catazonales du. Centre d© Madagascar: Thèse d`Otat, Nancy-Tom. I et II.

 • De la Roche H.., 196$, Comportement geockimkLue `différentiel de Na, K, et Ai `dans* les formations Volcaniques et sédimentaires; •un .guide pour L`étude des formations métamorphique» et platoniques-: 0.R. Âcad. Se. Paris t: .267 Serie D,, 30-42

 • Uz, B., 1978`.,, Les formations métamorphiques et granitiques du massif ancien d`AKDA.0 {StmavTurquie) et leur couverture volcano-sedimantaire : thèse d`Etat Nancy., Tbm. I et H, 308 s,

 • Uz, B.., 1975, AKDAĞ (SJmav) metamorfik serîlerin jeokimyasal evrimi ve polimetamorfizına: T.B.T. A.K.. V. Bil,. Kong. 1075, 29-1-308

 • Uz,, B.tf Sındırgı-AMıisar toölgesi öfiyolit MrMpniB: Petrografik-Petrojenetik ve jeokimyasal incelenmesi: Doçentlik tezi, İ.T.Ü. Maden, Fakültesi,, 821 s

 • Uz, Bmy 1979, Orto ve Para anıfibolit sorunu AMağ masifi amfibolitlerinin kökeni: Zonguldak Müh. Mim.. Akad. Dergisi, 3, 43-47.

 • Weisbrod, A., 1970» Pétrologie du Bode metamo.rpM.qme` des cevennes médianes` (Massif1 Oentral Français) : Nancy, Fac. Se. Thèse d`Etat, vol,. 4,,

 • Bitlis Masifi Lice-Kulp (Diyarbakır) ve Çökekyazı-Gökay (Hizan, Bitlis) Yöreleri Gnays ve Amfibolitlerinin Köken Sorununun İrdelenmesi
  Salim Genç
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ: Lice-Kulp yöresi Bitlis Masifi`nin güney kenarı üzerinde, Çökekyazı-Gökay bölgesi ise kuzey kenarına yakın bir yerde bulunur. Her iki yörede` de Bitlis Masifi`ni oluşturan Ye alt ve üst birlikler diye adlandırılan kayaç gruplarına özgü litolojik birimler vardır. Bu birimler arasında metakuvarsit, mermer, mikaşist, gnays: ve amfibolitler en yaygın olanlarıdır. Gnays, ve amfibolitler sadece alt birlik, diğerleri, ise her iki birlik, içinde gözlenmektedir. Metakuvarsit, mermer ve` mikaşistler tortul gnays ve amfibolitlerin bazıları tortul, bazıları ise mağmatik kökenlidir. Bir kışını iyi gelişmiş bir şistozite yapısı gösteren gnayslar yer yer` metakuvarsit ve mermerlerle ardalanmalı, yer yer dış mikaşistlerle yanal geçişlidirler, Bu durum gnaysların bir bölümünü, tortul (pelitik ve/veya yarı pelitik kayaçlar) kökenli olduğunu göstermektedir. Gnaysların diğer bölümü, ise oldukça masif bir yapı sergilemekte ve yersel olarak diğer metamorfitleri kesen kütleler .şeklinde izlenmektedir, Bu ise bu gnaysların mağmatik. (asitik mağmatik) kökenli olabileceğine işaret eder. Amfibolitler yer yer kuvarsumikaşistlerle ardalanmalı, yer yer de gnaysları kesen, masif kütleler şeklinde` gözlenir. Bu veriler anıfibolitlerin de bir bölümünün tortul kayaçların, yani saf olmayan, kireçtaşı veya. marnların diğerlerinin, ise bazik mağmatik .kayakların metamorfizması sonucu oluştuğunu gösterir. Amfibolitlerin kökenlerine ilişkin bu yorum, :XR.F analizleriyle elde edilen Rfo/St* oranı değerleri ve mikroskopik incelemelerle de desteklenmektedir

 • Bitlis Masifi Lice-Kulp(Diyarbakır)

 • Çökekyazı-Gökay(Hizan-Bitlis)

 • Gnays

 • Amfibolitlerin Kökeni

 • Boray, A., 1973 The structure and metamorphism of the Bitlis area, SE Turkey: Londra Üniversitesi 233 s, doktora tezi (yayınlanmamıştır).

 • Boray, A., 1975, Bitlis dolayının yapısı ve ınetamorfizmasi: Türkiye Jeoi. Kur. Bült,, 18, 81-84.

 • Ça.ğu,tay? N., 1982, .Pancarlı (Bitlis) nikel-bakır sülfid cevherleşmesinin jeoloji, mineraloji ve^ jeokimyası: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mühendislik Fak..,, Jeoloji Müh.. Bölümü doçentlik tezi (yayınlanmamış) , Ankara.

 • Erdoğan, B., Dora, O.Ö., 1983, Bitlis masifi apatîtli demir yataklarının jeolojisi ve oluğumu: Türkiye Jeol. Kur. Bült., 26, 133-144.

 • Hlvans B.W., Leake, B.E;., I960, iTh,e^ composition and origin of the striped amphibolites of Oonnemara, Ireland: J. Petrol., 1, 337-363.

 • Genç, S.,, 1.97Î, Geological evolution of the southern margin, of the Bitlis massif, Lice-Kulp district, .SE; Turkey: Wales Üniversitesi,. .281 s, doktora tezi (yayınlanmamış), Aherystwyth, İngiltere,,,

 • Genç, S., 1981, Bitlis masifi güneyindeki metamorfitlerde polifaz metamorfîzma (Mce^-Kulp yöresi, Diyarbakır) : Karadeniz: Üniversitesi Yer Bil. Der., Jeoloji, tf .20-39.

 • Göneüoğlu, M.C., Turhan,, N..,, 1083, Bitlis metamorfitlerinde yeni ya§ bulguları;: MTA, D`erg,,, 9-5/96:J, 44-48.

 • Hail, R. r 1.974, The. structure and petrology of an ophiolitic mélangenear Mutki, Bitlis province, iTor.. key: Londra Üniversitesi, doktora tezi (yayınlanmamış).

 • Hatch, F.H., Wells, MM^ 1961, Petrology of the Igneous rocks, 515 &, Thomas Murfoy and Co,,, I*on~ dra

 • Helvacı, C., 1983, Bitlis masifi Avnik (Bingöl) bölgesi metamorflk kayalarının, petrojenezi : Türkiye Jeol. Kur. Bült.,, 28, 117-132.

 • Hyndnran, D.W., 1972, Petrology of igneous and metamorphic rocks, 533 s,, McGraw Hill,, New York

 • Leake, B.3B„ 1964, The chemical distinction between ortho-and para-ampMbolifes : J. Petrol.,, 5, 238- 256,

 • Miyashiro, A., 1973, Métamorphism and metamoiphic belts: 4:02 s, George Allen and Un:win Ltd,, Londra

 • Spry, A.., 1974, Metamorphic textures: 350 s, Fergamoi Press, Oxford.

 • Turner,. F.J., 1968, Metamorphic petrology, mineralo. gical and field, aspects: 403 s». McGraw HUI, New York

 • Winkler, H.G-.F., 1976, Petrogenesis of metfiiaorphic ` rocks: 334: s, Springer-Verlag, New York,..

 • Whitten, D.G.A., Brook®, J.R.V., 1976, A dictionary of geology: Penguin Books, HazeU Watson and VU ney Ltd.., Aylesbury, ingiltere

 • Yılmaz,, On 19-71» Étude pêtrograpMque et gêochrono- - nologique de .la région de Cacas: Grenoble Üniversitesi,, 230 s, doktora tezi (yayınlanmış) Grenoble. Fransa.,

 • Yılmaz, O., 1975, Cacas `bölgesi. (Bitlis masifi) koyaçîarının petrografik ve stratigrafik İncelenmesi: Türkiye Jeol., Kor,., Btili, 18, 33-40,.,

 • Tez Özetleri
  PDF Olarak Görüntüle
  Haberler
  PDF Olarak Görüntüle
  Türkiye Jeoloji Kurultayı - 1985
  PDF Olarak Görüntüle
  Yeni Yayınlar
  PDF Olarak Görüntüle
  Jeoloji Takvimi
  PDF Olarak Görüntüle
  Kanunlar, Tüzükler, Yönetmelikler
  PDF Olarak Görüntüle
  Yeni Üyeler
  PDF Olarak Görüntüle
  Yitirdiklerimiz
  PDF Olarak Görüntüle
  TAM SAYI DOSYASI
  PDF Olarak Görüntüle