Jeoloji Münendisliği Dergisi
Jeoloji Mühendisliği Dergisi

Jeoloji Mühendisliği Dergisi

1977 ŞUBAT Cilt 1 Sayı 1
KAPAK
PDF Olarak Görüntüle
KÜNYE
PDF Olarak Görüntüle
İÇİNDEKİLER
PDF Olarak Görüntüle
ÇIKARKEN
PDF Olarak Görüntüle
Tüm Makaleler-(Tüm sayılar)
PDF Olarak Görüntüle
Kentlerin kuruluşu ve İmarı İle İlgili Çağdaş Jeoloji Mühendisliği Sorunları
F.v. Kotlov
PDF Olarak Görüntüle

ÖZ: Kentleşmenin büyük boyutlara ulaşması,mühendislik jeolojisini kentleşme sorununa eğilmeye zorlamış ve konuyla ilgili birçok sorun ve görevlerle karşıkarşıya bırakmıştır. Kentleşmedeki bilimsel ve teknolojikgelişme ile birlikte, mühendislik jeolojisi kitleleri toplulaştırma, yerleştirme, yeni kurulan kentler ile imar gerekenkentlerin sorunlarına yeni bir yaklaşımla çözüm aramaktadır, Bu yazıda, mühendislik jeolojisinin, yer kabuğunungüçlük yaratan doğal zonlarından, yeraltından yararlanmayöntemleri ile anılan mühendislik dalının kentlerdeki doğanın korunması ve geliştirilmesindeki görevlerinden söz edilecektir.

 • Kentler

 • İmar

 • Jeoloji Mühendisliği • Kotlov, F . (1977). KENTLERİN KURULUŞU VE İMARI İLE İLGİLİ ÇAĞDAŞ JEOLOJİ MÜHENDİSLÎLİĞİ SORUNLARI . Jeoloji Mühendisliği Dergisi , 1 (1) , 1-6 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jmd/issue/28144/296004

 • Kotlov, F . KENTLERİN KURULUŞU VE İMARI İLE İLGİLİ ÇAĞDAŞ JEOLOJİ MÜHENDİSLÎLİĞİ SORUNLARI. Jeoloji Mühendisliği Dergisi 1 (1977 ): 1-6

 • İngiltere`de Yeniden Önem Kazanan Kömürün Yeraltında Gaz Haline Getirilmesi Çalışması
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ: Yüzeysel olarak bakıldığında açıkça Lenin`inkoyduğu gibi milyonlarca maden işçisinin eneğinin yerüstüne aktarılması demek olan yeraltında kömürün gazlaştırılması bir enerji üretimaracı olarak birçok avantaj sağlar gözükmektedir.Hiçbir kimsenin yeraltında çalışmasına gerek kalmayacak; bu tür işlemin minimal yüzey etkisi olacağı gibi ısınma kontrol problemleri nedeniyleklasik yöntemlerle derinliklerden kolayca çıkarılamayan kömürler işletilebilecektir. Öte yandanson zamanlarda yapılan bir İngiliz araştırmasıgöstermektedir ki bir taraftan dünyanın belirlibölgelerindeki belirli tortullarda geçerli bir seçenek sunan bu süreç bir dizi sorunlar yaratırken,maliyet olarak da diğer enerji kaynakları ile rekabetedecek güçte değildir.

 • Yeraltı

 • Jeoloji Mühendisliği

 • Gaz Haline Getirme

 • Kömür • Williams, F . (1977). İNGİLTERE`DE YENİDEN ÖNEM KAZANAN YERALTINDA KÖMÜRÜN GAZ HALİNE GETİRİLMESİ ÇALIŞMASI . Jeoloji Mühendisliği Dergisi , 1 (1) , 7-14 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jmd/issue/28144/296007

 • Williams, F . İNGİLTERE`DE YENİDEN ÖNEM KAZANAN YERALTINDA KÖMÜRÜN GAZ HALİNE GETİRİLMESİ ÇALIŞMASI. Jeoloji Mühendisliği Dergisi 1 (1977 ): 7-14

 • Polonya`da Mühendislik Jeolojisi Öğretimi
  W.g. Kowalski
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ: Polonya da mühendislik-jeolojik çalışmalar, jeoloji mühendisinin hem iyi bir jeolog olmasını,hem de inşaat, madencilik ve kentleşme sorunlarının çözümü yetenekleri ile donatılmasını öngörmektedir. Üniversitelerde mühendislik jeolojisi Öğretimi lisans üstü programının bitimine dek 5 yıldır. Lisans üstü düzeydeki yetenekler, mühendislik jeolojisi uzmanları için düzenlenen diploma sonrası çalışmalarla veya doktora çalışmalarıyla eldeedilir, Mühendislik jeolojisi için yardımcı teknik elemanlar5 yıllık meslek okullarında eğitilir. 

 • Polonya

 • Mühendislik Jeolojisi

 • Kentleşme

 • Madencilik • Kowalski, W . (1977). POLONYA`DA MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ ÖĞRETİMİ . Jeoloji Mühendisliği Dergisi , 1 (1) , 15-16 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jmd/issue/28144/296009

 • Kowalski, W . POLONYA`DA MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ ÖĞRETİMİ. Jeoloji Mühendisliği Dergisi 1 (1977 ): 15-16

 • Mühendislik Jeolojisinin Jeoloji, Teknik, ve Çevre Bilimleri Arasındaki Yeri
  W.g. Kowalski
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ: Mühendislik jeolojisinin çalışma konusu,mühendislik-jeolojik özelliklerle belirlenen ortamın, jeolojisi ile ilgilidir. Mühendislik jeolojik ortamın zamanladeğişmesinin saptanması, ortamın gelişmesi ile birliktemühendislik-jeolojik veri ve kurumların genel ve ayrıntılıbiçimde sağlam temellere oturtulması ile olasıdır. Ayrıcadeğişimin olası kuramlarına, özellikle zaman dinamiti kuramına özen göstermek gerekir. Deney süresi diyebileceğimiz mühendislik jeolojisinin uygulamasının ilk devresi sonunda, bilgilenmenin gelişimine uygun biçimde, mühendislik jeolojisi, jeolojinin ayrı bir dalı olarak onaylanır.

 • Mühendislik Jeolojisi

 • Teknik

 • Çevre Bilimleri

 • Zemin Mekaniği • Kowalski, W . (1977). MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİNİN-JEOLOJİ, TEKNİK VE ÇEVRE BİLİMLERİ ARASINDAKİ YERİ . Jeoloji Mühendisliği Dergisi , 1 (1) , 17-20 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jmd/issue/28144/296011

 • Kowalski, W . MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİNİN-JEOLOJİ, TEKNİK VE ÇEVRE BİLİMLERİ ARASINDAKİ YERİ. Jeoloji Mühendisliği Dergisi 1 (1977 ): 17-20

 • Madencilikte Emperyalist Sömürü
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ: Madenler bir ülkenin emekçi halkının malıdır.Ama emperyalist-kapitalist düzen içinde sömürülen bir ülkede madenler tümüyle emperyalistlerinve onların yerli ortaklarının talanına sunulmuştur.Emperyalistler sömürge ülkedeki yerli egemen sınıflarından maden çıkarma ayrıcalıkları elde ederler. Bazen yerli egemen sınıflarla ortak olarak, bazen da bir başlarına madencilik alanına yatırımyaparlar. Ülkede ürettikleri ucuz madenleri yurtdışına aktarırlar, böylece tüm emekçi halka aitolan doğal ham madde kaynakları değerlerinin çokaltında fiyatlar ile emperyalistlerin ve ortaklarının eline geçer, Emekçi halkın yararına olarak kullanılabilecek bu servetler, halkların daha fazla sömürülmesi için gerekli olan fonların birikiminde işeyarar.

 • Madencilik

 • Emperyalist

 • Sömürü • Tevfik Çavdar ve Vedat Eldem`den aktaran Yalçın Çilingir, «Madenciliğimizin Evrimine Toplu Bir Bakış», Türkiye Madencilik Bilimsel ve Teknik Kongresi, Şubat 1975, Ankara

 • Y. Çilingir, a.g.e

 • Afet İnan`dan aktaran Y, Çilingir, a.g.e,

 • The Non-Fuel Mineral Industry Sector working Paper», Dünya Bankası, aktaran Y. Çilingir, a.g.e

 • Tamer`den aktaran Y.Çİlingir, a*g*e,

 • Emperyalizm ve Türkiye`de Madencilik Alananda Yabancı Sermaye», Yıldırım Koç.

 • Maden İstatistikleri», D.I.E.

 • Emperyaliznıin Petrol Politikası ve Türkiye», M. Tanju Akad`.

 • Türkiye Hammadde Sorunu», Dr. İsmet Üzkut, Türkiye Madencilik Bilimsel ve Teknik Kongresi, Şubat 1975, Ankara.

 • Jmo, J . (1977). MADENCİLİKTE EMPERYALİST SÖMÜRÜ . Jeoloji Mühendisliği Dergisi , 1 (1) , 21-26 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jmd/issue/28144/296012

 • Jmo, J . MADENCİLİKTE EMPERYALİST SÖMÜRÜ. Jeoloji Mühendisliği Dergisi 1 (1977 ): 21-26

 • SAYI TAM DOSYASI
  PDF Olarak Görüntüle