Jeoloji Münendisliği Dergisi
Jeoloji Mühendisliği Dergisi

Jeoloji Mühendisliği Dergisi

1994 MAYIS-KASIM Cilt 18 Sayı 1
KAPAK
PDF Olarak Görüntüle
KÜNYE
PDF Olarak Görüntüle
İÇİNDEKİLER
PDF Olarak Görüntüle
Granitoyid Petrojenezinde Magma Mingling/Mixing Kavramı
Sabah Yilmaz Durmuş Boztuğ
PDF Olarak Görüntüle

ÖZ: Hemen hemen tüm yerbilimciler tarafından kabul edildiği gibi, granitoyidler, yer gezegeninin petrolojik ve yapısal evriminde en. karakteristik kayaç grubunu oluşturmaktadır, Örneğin çok uzun zamanlar boyunca, kıtasal kabuğun ortalama bileşiminin granite eşdeğer olduğu kabul edilmiştir. Günümüzde yapılan çalışmalara göz atıldığında ise granitlerin, kıtasal kabuğun ana bileşeni ol.do.go. ve kabuğun oluşumunda ve yeniden çevrimlenmesinde (recycling) çok. önemli, roller oynadıkları görülmektedir,. Granitoyidlerin sokulum yaptıkları derinlikler sedimanter kayaçların bulunduğu sığ derinliklerden- gıanulit fasiyesi koşullarındaki metamorfizmanm geliştiği derinliklere kadar değişmekle birlikte,,, genel olarak kabuğun orta. kesimlerindeki derinliklerde daha bold.ur... Kıtasal kabuğun orta derinlikteki kesimlerinin, yizeylendiği ve eski orojenik dönemlere ait kayaçlan içeren bölgelerde yapılan çalışmalarda granitoyidlerin yayılımlannın çok. değişik olduğu gözlenmektedir,. Örneğin, Batı Avrupa`daki Hersiniyen kuşakta bol miktarda granitoyid bulunurken (Fransız Masif Santrallerinin % 50 sinden fazlasının granit olduğu bilinmektedir), Kaledoniyen ve Alpin kuşaklarda ise bağıl olarak daha. azdırlar., Hatta bu ilişkiyi göz önüne alarak,, .granitik kayaçlann sadece anateksi süreci ile oluşabileceğini ileri, süren bazı .araştırıcılar, çeşitli orojenik bölgelerdeki granitoyidlerin bolluğuna dayanarak bu bölgelerdeki rnetamorfi.zm.aya yaklaşımda bulunmaya çalışmışlardır (Hal, 1973; Didier Ye Barbarin,,, 1991a`daıı). Oysa günümüzde granitoyidlerin jenezi konusunda yapılan cali.smal.arda, granitoyidlerin oluşumunda metamoffizmanın rolünün, ikincil önemde olduğu, daha etkin rol oynayan faktörlerin ise jeodinamik ortam. (Pitcher, 1993; Lameyre, 1988; Barbarin, 1,990) ile kabuğun özelliklerinin (Chappel ve White, 1974; White veCİıappel, 1977; Vilzeuf ve diğ.,, 1990) olduğu belirtilmektedir (Didier1 ve Barbarin, 1991a),.. Örneğin, Kuzey ve Güney Amerika Kordiyer kuşaklarında okyanusal kabuğun, sürekli dalması ile çok geniş alanlarda yayılıra, gösteren granitik .rn.agmati.znia oluşmaktadır. Kabuğun özelliklerine bağlı olarak gelişen granitoyid oluşumuna gelince, Hersiniyen çarpışma kuşağında çok büyük bacımlarda birikmiş olan yaş-pelitik sedimentler, granitik eriyiklerin türemesine uygun bir ortam, oloştororken; Alpin ve Kaledoniyen. kuşaklarda önceden mevcut olan kunı-kristalin temel kayaçlan ise (Alpin kuşakta Hersiniyen temel, Kaledoniyen kuşakta Prekambriyen temel) yeteri kadar` fazla, granitik eriyiğin üretilmesi için uygun ortamları oluşturmamışlardır (Didier ve Barbarin, 1991a).

 • Granitoyid Petrojenez

 • Magma

 • Mingling/Mixing

 • Avcı, N. ve Boztuğ, D., 1993, Çaltı granitoyidinin (Îliç-Erzincan) Petrolojisi, Yerbilimleri, (baskıda).

 • Barbarin, B,,, 1988, .Field evidence .for successive mixing an.d minling between, the Piolard Diorite and the Saint-Julien-la-Vetre Monzogranite (Nocd-Forez, Massif Central,, France), Can. J. Earth Sei., 25,49-59,.

 • Barbarin, B,., 1990., Granitoids: main petrogenetic classifications in relation to origin and tectonic setting, Geol. J., 25, 227-238,

 • Barbarin, B.,, 1991, Contrasted origins for the poligenic and

 • Blake, D.H., Elweli, R.W.D., Gibson, LL,, Skelho.ni R.R, and Walker, G.P.L., 1965,, Some relationships resulting from the intimate association of acid .and basic magmas, Q J. Geol., Soc. London, 121,31-50

 • B-oztog, D., Deboo, F.., İnan, S., Tutkun, S.Z., Avcı, N., and Kesgin, Ö., 1992, Comparative geochemistry of foor plutons from the Cretaceous-Paleogene Central-Eastern Anatolian Alkaline. Province (Divriği region, Turkey). International Workshop: Work in progress on. the Geology of Türkiye, 9-10 April,, Keele, England, .Albs., 25-26.

 • Boztuğ, D., Yılmaz.,, S. ve Kesgin,, Y., 1993, İç Boğo Anadolu Alkalin. Provensindeki Kösedağ Plütonu (Suşehri. - KD Sivas) doğu kesiminin petrografisi ve Petrokimyası, 46. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Bildiri Özleri, s. 87..

 • Bussy, R, 1991,,, Enclaves of the Late Miocene Monte Capanne granite, Elba Island,, Italy, In: Didier, J. and Barbarin, B. (eds..), Enclaves and. Granite Petrology: Developments in Petrology 1.3, 167- 178.

 • Chappell, B.W. and White,. A.J.R,., 1974, Two contrasting granite types. Pac. Geol.,, 8,, 173-174

 • Didier,, J., 1964, Etude petrographique des enclaves de quelques granites, du Massif Central Français,,, Ann,. Fac, Sei Univ. Clennont-Ferrand, 23,, 254 pp

 • Didier,, J.., 1973, Granites and Their Enclaves: The Bearing of Enclaves on the Origin of Granites, Development in Petrology,, 3, Elsevier, Amsterdam, 393pp

 • Didier,, J.,, 1987, Contribution of enclaves studies to the understanding of origin, and. evolution of granitic magmas, Geol., Rundsch., 76,41-50

 • Didier, J., and Baitarin, B. (eds,.),, 1991a, Enclaves and Granite Petrology: Developments in Petrology, 13, Elsevier, Amsterdam, 625p.

 • Didier, J. ve Barbarin, B., 1991b, The different types of enclaves in granites - nomenclature, In:Didiei J. ve Barbarin, B. (eds). Enclaves aod Granite Petrology,,, Developments, in Petrology, 13, Elsevier, 19-24.

 • Didier, J. and Roques, ML 1959, Sor les enclaves des granites du Massif Central Français, CJR. Acad. Sei. Paris, 228, 1839-1841.

 • Dorais, MX, Whitney, J.A. and Roden, MR, 1990, Origin of mafic enclaves in the Dinkey Creek, pluton, central Sierra Nevada Batholith, California, J. Petrol, 31,853-88.

 • Fernandez, A.N., and Barbarin, B., 1991, Relative rheology of coeval, mafic and felsic magmas: Nature of resulting interaction processes. Shape and mineral fabrics of mafic microgranular enclaves, In: Didier,, J., and. Barbarin, B. (eds,.). Enclaves and Granite Petrology: Developments in Petrology, 13, Elsevier, 263-27,5..

 • Frost, T.P. and Mahood, G.A., 1987; Field, chemical, and physical constraints on. mafic-felsic magma interaction in the Lamark Granodiorite, Sierra Nevada, California, Geol. Soc. Am. Bull., 99, 272-291

 • Goldschmidt, V.M., 191L Die Kontakt, metamorphose im Kristianagebiet, Dybwad, Oslo, 843pp.

 • Goodspeed, G.E., 1947, Xenoliths and Skiaiilhs,. Am. J.. Sei, 246, 51,5-525...

 • Hall, A.., 1973,, Geochimie des granites varisques du. Sud-Ouest de l`Angleterre, Bull. Soc, Geol. Fr., 7, XV, 229-237,

 • Harker, A,., 1939, Metamorphism, A study of the Transformation of Rock Mases, Methuen, London, 362pp.

 • Hibbard, MJ., 1991, Textural anatomy of twelve magma .mixed granitoid systems, In: Didier. J. and Barbari, B. (eds.). Enclaves and Granite Petrology, Development in Petrology, 13, Elsevier, 431^444

 • Hill, R.L, 1988, Journal of Geophysical. Research, 93, 10325-10348

 • Holland,, T.HL, 1900, The charnockite series, a. gioup of hyperstbenic rocks in peninsular India, Geol. Surv. India, Mem,., 28, 215-218,

 • Hutton, J,. 1795, The Theory of the Earth,,, Edinburgh

 • Lacroix.,, A., 1890, sur les enclaves acides, des roches volcaniques d`Auvergne, Bull. Serv. Carte Geol... ET., 2, 25-56.

 • Lacroix, A., 1.893, .Les enclaves des roches volcaniques, Protat, Maçon, 770p

 • Lacroix,, A,, 1,898, Le granite des Pyrenees et ses phénomènes de contact, I. Boll, Serv. Carte Geol. Fr.,, 10,241-306.

 • Lacroix, A., 1900, Le granite des Pyrenees et ses phénomènes de contact,, IL Bull. Serv,.. Carte Geol. Er., 11,51-118.

 • Lacroix, A., 1901, Sur deux nouveaux groupes d`enclaves de roches eruptives. Bull Soc. Fr. Mineral., 24,488-504.

 • Lacroix, A,., 1904,, La Montagne Pelée et ses eruptions» Masson, Paris, 662pp.,

 • Lacroix., A., 1933, Sur quelques granites des environs de Porto. An. Fac. Cienc. Univ. Porto, 18,43-48,

 • Lameyre, J., 1.988, Granite settings and tectonics. Rend. Soc. Ital Mineral, Petrol., 43,215-236...

 • Manon, Ki..,, Harrison, T.M and Drew, D.A,., 1988, Ascent, of granitoid diapir in a temperature varying inedium, J,. Geophys. Res,., 93,1174-1188.

 • Mehnert, K.K., 1.968,, Migmatites and the Origin of Granitic Rocks, Developments in Petrology, 1, Elsevier, Amsterdam, 393p.

 • Monte!,, J-M.,, Didier, J.. ve Pichavant, M., 1991, Origin of somiicaceous enclaves in intrusive granites., In: Didier, J. ve Barbarin, B. (eds*), Enclaves and Granite Petrology, Developments in Petrology, 13,509-528.

 • Pabst, A., 1928, Observations on .inclusions in trie granitic rocks of the Sierra Nevada, Univ. Calif. PubL, Dep. Geol. Sei, 17,325-386.

 • Phillips, J.A,, 1880, Ön concretionary patches and fragments of other rocks contained in granite, Q. J. Geol. Soc. London, 141, 1-21.

 • Pitcher, W.,5,, 1993, The Nature and Origin of Granite, Chapman and Hall, 32 Ip.

 • Sollas, J,W., 1394, On. the volcanic district of Carlingford and Sieve Gullioo.,, Part I. On the relation of the granite to the gabta) of Barnavave, Carlingford, Trans, R. Irish Acad,, 30,477-512.

 • Thomas, HUH. and Campbell-Smith, W.,, 1931, Xenoliths of igneous origin in the TiegastelPloumanac*h Granite, Cotes du Nord, France, Q J. Geol. Soc, London, 88,274-296.,

 • Veroon,, R.H., 1983, Restite xenoliths and mictfogranitoid enclaves in. granites,. J. Proc. R. soc. N.S...W.,, 116,77-101

 • Vernon, R.H., 1984, Miciogranitoid enclaves in granites globules of hybrid magma quenched io a plutonic eovkomeot, Nature, 309,438-439.

 • Vieizeof, D...,, Clemens,, J.D., Pin,, C. and Moined, E., 1990, Granites, granulites, and cnıstal differentiation, In: D. Vielzeuf and P, Vidal (eds.), Granolites and Crustal Differentiation, NATO ASI Ser., Kluwer, Dordrecht, l-25pp.

 • Yılmaz, S.., Boztuğ, D. and Öztüık, A,, 1.993, The geological setting,, petrographical and geochemical characteristics of the Cretaceous and Tertiary Igneous rocks in the Hekünîıan-Hasançelebi area, NW Malatya, Türkiye, Geological Journal, Special Issue- for the International Workshop:Work in pro.giess on the Geology of the Türkiye (in press),

 • White, AJJR. and Chappell, B...W.,, 1977, Ultrametamorphism and. gianitoid genesis, Tectonophysics, 43,7-22.

 • Zorpi, M;.!.., Coulon, C, Orsini,. J.B, ve Cöcirta, C, 1989, Magma mingling, zoning and emplacement in calc-alkaline granitoid plutons. Tectonophyisics, 157,315-329

 • Maden Yataklarının Değerlendirilmesinde Jeoistatistiksel Simuıasyon Yöntemlerinin Kullanılması
  Cem Saraç
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ: Jeoisfatistiksel simüîasyon yerbilimlerinde karşılaşılan problemlerin çözümünde etkin Mr yöntem olarak son yıllarda çok yaygın olarak kullanılmaya başlanmışta Genel jeolojik özelliklerin saptanılmastnda, litolojik birimler arasındaki kimyasal kompozisyonunu incelenmesinde» geçirgenlik ve gözeneklilik gibi hîdrojeolojik parametrelerin belirtenilmesinde « hidrojeolojik mıodetlemelerde, maden işletme planlarının yapılmasında ve tenör-tonaj dağıtıcılarının saptandnıasinda jeoistutisäksel sitnitlasyon etkin bir yöntem olarak karşımuza çıkmaktadır. Bu çalışmada jeoistatistiksel sînıülasyon genel olarak verildikten sonra, koşullu-koşulsuz simîilasyon ve değişik simülasyon yöntemlerine sırası ite değinilecektir. Araştırmada uygulama olarak Kızıİyüksek-Yataardıç { KarsamtıJAdana) krom cevherleşmesi incelenmiştir. Toplam uzunluğu 4772 metre olan 26 sondajdan elde edilen krom analiz değerleri kullanılarak veri analizi yapılmıştır. Veri analizi sonucunda % 4. 40 ortalama, % 2.43 standart sapma ve &S5 değişim katsayısı gösteren verilerde pozitif bir dağılım gözlenmişar. Ceherleşmenin 3 temel yönünde variogramlar hesaplanarak, tenor dağılımı uzaklığa bağlı olarak modellenmiş ve model parametreleri de ayrıca modelin güvenikbilirtiğinin saptanılması için geri kestirin* yöntemi ile kontrol edilmiştir. Son aşamada da cevherleşme koşullu simule edilerek, sonuçlar ve tenorblok haritaları hazırlanmıştır.

 • Maden Yatakları

 • Jeoistatistiksel Simulasyon

 • Litolojik Birimler

 • Yer Bilimleri

 • Akın, AJC. (1987) Kızüyüksek - Yataaıdıç- (Karsantı/ Adana) ÖİR, 634 nolu Sahanın Madem, Jeolojisi Raporu, MTA, Geıel Müdürlüğü, Rapor no: 2252

 • Davis, M, (1987) .Frodo.cti.on of Conditional Simulations via the LU Triangular Decomposition of the covalance Matrix, Journal of Mathematical Geology, Vol.. 19, No 2, pp 91- 98.

 • Dowd, P.A.. and Saraç, C. (1993) Geostatistical Simulation Based, oo Neural Networks , The International Association for Mathe.matic.al. Geology,, 25* Anniversary Meeting, 10-15 October 1993, Prague.

 • Harbaugh, J.W. and Bohham - Carter, G, (1970) Computer Simulation in Geology, John Wiley and SODS, Inc., New York..

 • Journel, A.G. And Huijbregts, ChJ. (1978) Mining Geostatistics, Academic Press, New York.

 • Mantoglou, A. (1987) Digital Simulation of Two-and Three-Dimensional Stochastic Processes with a Spectral Turning Bands Method, Journal, of Mathematical Geology, Vol... 19, No 2, pp. 129-150

 • Saraç, C. and Tercan, E, (199:2) A Geostatistical Case Study of Kızılyüksek-Yataaıdıç Chromium Orebody, Geosound-Yerbilimleri, No 20, pp. 219-230.

 • Saraç, C and Dowd, P.A. (1.993) A Modified Approach • to Large Scale Geostatistical Simulation, via the LU Decomposition Method, Leeds. University Mioieg Association Journal» pp. 95- 1.02.

 • Duraylı İzotoplar Jeokimr cısırım Moden Yataklarına Uygulanması
  Ali Vedat Oygür
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ: yıllarda durayh izotoplar jeokimyası,, cevher taşıyan akışkanların doğasının ve cevher oluşum süreçlerinin kavranmasında büyük ilerlemeler kaydetmiştir. .Maden yataklarının kekemi ve oluşumlarına ilişkin problemlerin çozümünde güçlü ve etkin bir yöntem olduğunu kanıtlamıştır. Cevherli akışkanların ana bileşeninin su alması ve farklı `kökenli suların kendilerine özgü 02 ve H2 izotopik bileşim, değerleri göstermeleri nedeniyle, çözelalerdeki suyum kökenini ve tarihçesini açıklamada O2 ve H2 izotopları yaygın olarak kulanılmaktadır. ÇeşUU maden yataklarının izotopik bileşimleri hakkındaki güncel çalışmalar magmaâk sokulumların sadece» çevre kayalar içerisinde deniz suyu veya meteorik suyun dolaşmayla oluşan bir hidrotermal dolaşım sistemini yürüten bir ısı kaymağı olarak hareket ettiğini göstermiştir. Bunumla, birlikte, izotop verilerine gere, cevher oluşumumun ve hidrotermal alterasyonun em belirgin özelliği, olasılıkla-, farklı kökenli suların karşanıdtr»

 • Duraylı İzotoplar

 • Jeokimya

 • Maden Yatakları

 • Cevher

 • Akande, S.O. ve Zenfitli, M.t 1983, Geologie, fluid inclusions and stable isotope studies* of the Gays River lead-zinc deposit, Nova. Scotia, Canada: Econ. Geol., 79,1187-1211

 • Becker, R.H. ve Clayton, R.N., 1972, Carbon isotopic evidence for the origin of a banded ironformation in western Australia: Geochim. Cosmochirn, Acta, 36, 577-595

 • Betfike, P.M. ve Rye,, Ö.R., 1979., Environment of ore deposition in the Creede mining district, San. Joan Mountains; Colorado: Part IV,. Source of Holds from, oxygen., hydrogen and carbon isotope studies: Econ. GeoL, 74,1,832-1851.

 • Branam, T.D. ve Ripley , E.M.,1990, Genesis of sediment-hosted copper mineralization in southcentral Kansas: sulfur/carbon and sulfur isotope systematic^ Econ. GeoL, 85,, 601- 621.

 • Craig, H., 1957, Isotopic standards for carbon and oxygen and. correction factors for mass, spectrometric analysis of carbon dioxide: Geochim.. CosmochlraAeta, 12,133-149.,

 • Craig, EL, 1961, Standard for reporting-concentration of deuterium and oxygen-18 in natural waters: Science,, 133,1333-1934.

 • Craig, H., 1963,» The isotopic geochemistry of water and carbon in geothermal areas: Nuclear Geology on `Geothermal .Areas .da, E. Tongiorgi (ed.), 17-53.

 • Craig, HL, 1966,, Isotopic composition and origin of the Red Sea and. Salton Sea. geothermal brines: Science, 154,, 1544-1548,.

 • Criss, RJE. ve Taylor, H.P., 1983, An mO / 16O and D/H study of Tertiary hydrothermal, systems in the southern half of the Idaho batholith: GeoL, Soc. Am. BuU., 94,640-663

 • Criss,, RJE. ve Taylor, HP..,, 1986,, Meteo.ri.chydrothermal systems: Stable Isotopes da, J.W. Walley, HP,. Taylor ve ULOTfeil (ed.), Reviews in Mineralogy, 16, 373-424

 • Faure, G., 1986, Principles of Isotope Geology: John Willey & Sons,, 2,, baskı, 589 s.

 • Field, C.W,, ve Fifarek, R.H. 1.985, Light stable-isotope systematics io. the epithertnal environment: Geo- • logy .aed Geochemistry of. Epithemial Systems, de, B.R. Berger ve P.M., Bethke (ed.), Reviews in •`Econ. GeoL 2,99-128.

 • Footeill.es, M., Soler,.P., Démange, M., Derre, C, Krier-Schellen, A.D.., Verkaeren, J., Guy, B. ve Zahm, A., 1989, The scheelite skarıı. deposit of Salau (Ariege, French. Pyrenees): Econ. GeoL, 84,1.172-1209

 • Franklin, J.M., Lydon, J.W. ve Sangster, DJ7 ., 1981, Volcanic-associated massive sulfide deposits:Econ. GeoL, 75.. Anaiv. Vol., 485-627

 • Fu, M,, Chaogkakoti, A.,, Krouse, HJR., .Gray, J, ve Kwak,, T..A.,.P,., 1991, An. Q,H,S and C isotope study of carbonate- replacement (skam) tin deposits of the Daehang tin field, China: Econ, GeoL, 86,, 1683-1703..,

 • Güleç,, M,, 1993, izotoplar: Jeokünya-Temel Kavramlar ve ilkeler dte, JMO yayınL 32,2, baskı, 205-240.

 • Hail, W,E, ve Friedman, I., 1963., Composition of fluid inclusions,, Cave-in-Rock fluorite district, Illinois, and upper Mississippi Valley zinclead district: Econ. Geol., 58,886-911.,

 • Hall, W.E., Friedman, I. ve Nash, J.T., 1974,, Fluid inclusion and light stable isotope study of the Climax, molybdenum deposits, Colorado: Econ,., Geol. 69,884-901..

 • Heinrich, CA., Andrew, A.S., Wilkins, R...WX ve Patterson, DJ., 1989, A fluid inclusion and stable isotope .study of syn.metam.orp.hic copper ore formation at Mt Isa, Australia: Econ.., GeoL, 84, 529-550,

 • Heyl, A,V., Landis, G..P, ve Zaitman, RE., 1974, Isotopic evidence for the origin of Mississippi Valleye-type mineral, deposits; Econ. Geol.,, 69, 992- 1006.

 • Ibrahim, MS. ve Kyser, T.K., 1991, Fluid inclusion and isotope systematics of the high-temperature proterozoic Star Lake lode gold deposit, N. Saskatchewan,. Canada: Econ., GeoL,,, 86,1468-1490,

 • Layne, GJD.., Longstaffe, F.J.. ve Spoone, E.T.C., 1991, The JC tin skarn deposit, S. Yukon Territory: II. A carbon, oxygen, hydrogen and sulfor stable isotope study: Econ.. Geol.., 86,48-65.

 • Marcke de Lummen, G. van, 1988, oxygen and hydrogen isotope evidence for influx of magrnatic water in the formation, of W-, Mo- and Sn-bearing skarns in pelitic rocks at Costabonne, France, and Land`s End, England: Proceed. 7th Quadrennial. IAGOD Symp., 355-362...

 • Mariotti, A.,,, 1984, Natural I5N abundance measurements-and atmospheric nitrogen standard calibration: Nature, 311,251-252.

 • McKeag, S.A. ve Craw, D..., 1989, Contrasting fluids in. gold-bearing quartz vein systems formed progressively in a rising metamorphic belt: Otago schist, New Zealand: Econ. GeoL, 34,22-33.

 • Nesbitt,, B,E. ve Mueblenbachs, K.., .1989, Geology, ge- • ochemis`try, .and genesis of mesothermal lode gold, deposits of the Canadian Cordillera: evidence for ore formation from evolved meteoric, water:: The Geology of Gold Deposits de» Econ.. GeoL, Monograph 6,553-563..

 • Ohmoto, H., 1986, Stable isotope geochemistry of ore deposits: Stable- Isotopes da,, J,W, Walley, H.F.Taylor ve X.R.Q; `Neii (ed.). Reviews in Mineralogy, 16,491-556,

 • Ohmoto, H. ve Rye, R, O,, 1970, The Bluebell Mine, British Columbia.» I. Mineralogy, paragenesis, fluid, inclusions, and the isotopes of hydrogen, oxygen, and. carbon :Econ.., GeoL, 65,, 417-437.

 • Ohmoto, H. ve Rye, R,O., 1974, Hydrogen, and oxygen isotopic `Compositions, of fluid inclusions in the Kuioko deposits, Japan: Econ. GeoL, 69,, 947- 950`.,

 • Ohmoto, H, ve Rye, R.O., 1979, Isotopes of sulfur and carbon: Geochemistry of Hydrothermal öre Deposits de, HX.Bames (ed.), 2,. baskı, John Wiley &3ons, 509-567;

 • Rye,, R.,0. ve Ohmoto, EL, 1974, Sulfur and carbon isotopes and ore genesis: a review: Econ. GeoL» 69, 826-842,.,

 • Rye, D.M. ve Rye, R.Q., 1974,, Homestake gold mine, south. Dakota: I. Stable isotope studies: Econ. GeoL,, 69,293-317,.,

 • Savin, S.NL ve Epstein, 8., 1970, The oxygen, and hydrogen isotope geochemistry of clay minerals: Geochim. Cosmochim. Acta, 34,43-64

 • Sheppàrd, S,..M,,F.;,. 1977, Identification of the origin, of ore-forming solutions by the use of stable isotopes: Volcanic- .Processes in Ore Genesis de, GeoL Soc. London, spec. pubL 7,25-41.

 • Sheppard, S.MJF. ve Taylor,, O.P., 1974, Hydrogen and oxygen isotope evidence: for the origins of water m the Bouldbr batàolith and the Bütte-®re deposits» Montan©: Boom. GeoL 69,926-946.

 • SheppanL S.MLR, Nielsen, R.L. ve Taylor, HP., 1969, Oxygen and `hyäcogen isotope ratios of day minerals jfroim porphjay copper deposits,: Ecoa. GeoL 64,755-777-

 • Sheppard, S.M1% Nîdscan, RJL ve Taylor, HJP.., 197i« Hydrogen Mid oxygen isolope ratios in minerals from poipipy copper deposits: Ecoa. GeoL. 66, 515-542.

 • ShimazaM, fi, 198&, Oxygea, carbon and sulfur isotope staéy of `AMB deposits in Japan: Proceed 1th Quadienaial IAGOD Syoıp., 375-38L

 • Smitheringale, W.G. ve Jensen, M.L., 1963, Sulfur isotopic composition of the Tiiassic igneous rocks of eastern United States: Geochim. Cosmochim. Ada, 27,1183-1207

 • Taylor-, H.P.,, 1974, The applicatioi of oxygen and hydrogen Isotope studies to problems of hydrothermal alteration and ore deposition: Econ GeoL 69,343-881

 • Taylor. H.P., 1979, Oxygen and hydrogen isotope relationships in hydrothermal mineral deposits: Geochemistry of Hydjrothermal Ore Deposits de, HJLBanıes (c4), 2. baskı, John Wiley & Sons, 236-277.

 • Mineral Kaynaklarının Uluslararası Perspektifi
  Alp Taner İrkeç
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ: Dünyadaki kaynakların tarihsel kullanımına bir göz attığımızda, mineral kaynakları konusunda bug tin hah geçerliliğini devam ettiren bir model karşımıza çıkmaktadır. Ticari ürün fiyat trendleri, döviz kurlarındaki dalgalanmaların yanışım, bugün de poliâk olaylar, savaşlar ve ekonomik krizlerden etkilenmektedir. Arz ve talep ilişkilerine ait trendler» arz fazlası ve darboğaz dönemlerinin periyodik tekrarlanma gösterdiğini ortaya koymaktadır. Günümüzde, ABD, Japonya ve Avrupa Topluluğu ülkeleri* toplam dünya mineral hammadde üretiminim % 5ê Me 95 arasında değişen bölümlünü tüketmektedir. Bu ülkelerde hizmet sektörü gittikçe ağırlık kazandığımdan» gayri saß milli hasılanın artması içim daha az hammaddeye ihtiyaç duyulacaktır. Önceki tahminlerle kıyasladığımızda, son 15 sene içinde enerji ve hammadde tüketiminde büyük ölçüde tasarrufa gidildiği görülmektedir. Geleceğe bakiığtmıızda, geçmişte hammaddelerle ilişkili olarak rol oymayan bütün faktörlerin etkinliğinin devam edeceğini bekleyebßiriz. Bunların başında savaş riski ve insan mıahareti bulunmaktadır. Doğal kaynaklar büyük miktarlarda mevcut olmasına karşım, bunların ekonomik olarak ne zaman kullanılabileceği, esas olarak talep ve uygun fiyat şartlan ile belirlenmektedir. Piyasa güçleri tarafından çözümlenemeyen uzun vadeli problemlerde, inşam dehasına güvenmek durumunda kalınacaktır.

 • Mineral Kaynaklar

 • Uluslararası Perspektif

 • Madencilik

 • Endüstri

 • BGR/DIW/1TE (Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe, Deutsches Institut für Wirtschaftsfarschung und Institut zur Erforschung technologischer entwicklungslinien),, 1986, Versorgungslage bei Rohstoffen: Berlin, Hamburg, Hannover, BGR/DIW/TTE, 193 p

 • Black, LG., Cali.ah.an, J.M., and George,. J.M., 1980`, Metals, outlook: ChiltorT s Automotive Industries, July, p. 28-30

 • Humphreys, D,.., 1982,,, A mineral commodity life cycle? Relationships between production, price and. economic resources: Resources Policy, v.. 8, p. 215-229.

 • Malenbaum, W., 1978, World demand for raw materials in 1985 and 2000: New York, E/MI Mining Information Services,, 126 p...

 • McK.el.vey, V,E,, 1.97:2, Mineral resource estimates and public policy : American Scientist^. 60, p.32-40.

 • Meadows, P,H.,, Meadows, P.L., Randers, W., and Behrens W.W., III, 1974,. The limits to growth: A report for the Club of Rome1 s Project in the Predicament of Mankind (2nd edition): New York, Universe Books, 176 p

 • Metalgesellchaft AG (Aktiengesellschaft), various years, Metal statistics: Frankfurt, Metailgesellschaft AC

 • RWI (Rheinisch-Westfälisches Institut. für Wiitschaftsforschung, Essen), 1985, Zusammenhang zwischen Wirtschaftswachstum und Stahlverbrauch besteht doch.: Stahl und Eisen, v, 105, no.21, p. 1.117-1118.

 • Sam.es, C.W,., 1986, Anaconda-Beriche aus der Rohstoffwell: München, Wiirtschaftsverlag Langer-Müller/Herbig» 363 p.

 • The Economist Intelligence Unit, 1992, World commodity outlook 1,992: London, The Economist Intelligence Unit, p... 35.

 • U.S. Bureau of Mines, various years, Minerals Yearbook: Washington D..C., U.S. Government Printing Office, v. L

 • World Tin, 1990, Thinner tin coatings on tinplate: World Tin, v. 1 (quoted from Tägliche Nachrichten, Metallgesellschaft AG„ February 1990)

 • Altın; Ekonomik Yaltaklanma Tipleri, Arama Saf halan ve Maliyet
  Koray Kiriş
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ: Bu çalışma değerli metaller anısında ayrı bit yeti olan altmm, tkonomik yat aklanma tiplerinin anlatıldığı bir derleme çalışmasıdır. P laser ve hidıotermal adı altında iki gt tıpta toplanan atak tipleri, Lind gun (1933) sınıflamasına` benzer sınıflara aynlmı§t . Pîastr yataklar, genç ve fosil olmak üzen yaş gcL önüne alına} ak ıkt alt grupta, hidrotermaî yatakla) ise; epftermal, mesotermal ve hipoterma! olmak üzeıe, oluşum sıcaklığı-basınç ve derinlik ortamlarına, göre, üç alt grupta incelenmiş ir

 • Altın

 • Ekonomik Yaltaklanma Tipleri

 • Değerli Metaller

 • Maliyet

 • Bonham, H. F. Jr., 1986,, Models for volcanic hosted epithermal precious metal deposits: a review in Hamilton NLZ,(ed), Procint, Volcanism Congress, New Zealand Symp.5.

 • Clark, A.HL, 1992,, Are outslzed portayiy copper deposits either1 anatomically or enviionmentaly distinctive?: Giant Ore Deposits Workshop, Kingston,, Ontario, Canada.,

 • Eimon, P. I., 1987, Epithermal gold-silver deposits: Course notes. Queens Univ.,, Canada.

 • Erler, A,., Aral, BL, 1981, Porfiri bakır yatakları: OJD.TÜ. Müh,. Fak,, yayınlan. No:67

 • Eıler, A..,,, 1988, Formation of mineral, deposits: Lecture notes, O.D.T.Ü

 • Kuzvaıt, M., Böhmer,,, M.,, 1978, Prospecting and exploration of mineral deposits: Elsevier scientific pub. comp.

 • Lindgren, W., 1933, Mineral, deposits: Me. Graw Hill, New York.

 • Mitchell, A. H. G., 1988,, Andesitic arcs,epithermal gold and porphyry type mineralization in the Western Passific and Eastern Europe: Bulletin of mining and metallurgy.

 • Mitchell, A. H. G,., Garson, M.S., 1988,, Mineralization at destructive plate boundaries: as brief view: Bulletin of mining and metallurgy.

 • Nelson,, C. E,, Giles, D,L,, 1985, Hydrothermal, eruption mechanism, and hot spring gold deposits: Econ. Geology... No: 80.

 • Newberry, R..., 1993, Handout for Au-Cu porphyry skarn short course: IAEG -weekend course 8-9 May, Tralee-Ireland.

 • Sawkins, F. J.,, 1990, Metal deposits in relation to plate tectonics: Springer-Verlag,,, Amsterdam.

 • Sibson, R. H., Poulsen, K. H., 1988,, High angle reverse faults,,, fluid pressure cycling and mesothermal gold-quartz deposits: Geology no: 16.

 • Slllitoe, R, H,.,„ 1979, Some thoughts on gold rich porphyry Cu deposits: Mineralium deposite no: 14.

 • Slllitoe,, R. H., 1990a, Gold rich porhyry Cu deposits: Geological models and exploration implications: IUGS-UNESCO Deposit modelling program conference, Ottawa-Canada

 • Sillitoe, R. H.,, 1990b, Epitharmal models (Genetic - types, geometric controls, and shallow features):: IUGS-UNESCO` Deposit, modeling program. conference» Ottawa-Canada

 • Sillitoe, R. HL5 ,1 9901% Eplttıermal models (Genetic - types,, geometric controls and shallow features): IUGS-UNESCO Deposit modelling program conference, Ottawa-Canada.

 • SillitoeJR.H., 1992,, Giant and bonanza gold deposits in epithermal. and subvolcanic settings: Giant ore deposits workshop, 11-13 May,, KingstonOntario-Canada

 • Sillitoe» R... H., 1993a., Gold deposits .in western, passific island arcs;. The magmatic connection: IAEG weekend course, 8-9 May, Tralee-Ireland.

 • Sillitoe, R..H., 1.993b Kişisel görüşme.

 • Stamen, R. L, 1972,, Ore: petrology: Me Graw HI Pub., Comp.

 • Wolfe, J.A., 1984,, Mineral, resources: Chapman and Hall Pub. Comp.

 • Çöp Depolama Alanlarında Oluşan Gazın (Deponi Gazı) Çevresel Etkileri Ve Ekonomik Potansiyeli
  İlker Şengüler Bazim Yilmaz
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ: Ülkemizde yaklaşık 2000 yerleşim yetinde çöp depoİama alanı bulunmaktadır. Bu alanların büyük bölümü "Katı Atıklar Kontroi Yönetmeliği" ne uygun olarak düzenlenmediğinden, çëp gëvdeiennde oluşan metan gazı, patlamalar ve yangınlar Be can kayıpkarına neden olmakla, büyük çevre kirliliği yaratmaktadır. Yerel yönetimlerin, düzenli çöp depolama alanlarında- oluşturacakları sistemler ile çöp gövdesinde oluşan ve oluşumu yıllarca süren metan gazım hem tehlikesiz duruma getirmeleri hem de yakıt olarak kullanarak ekonomiye kazandırmaları mümkündür.

 • Çöp Depolama Alanı

 • Deponi Gazı

 • Çevresel Etkileri

 • Ekonomik Potansiyeli

 • ÇTJVAM, 1991., Çöp Deponi Alanları. H.Ü. Çevre Uygulama ve .Araştırma. Meıkezi Seminer Notları, Ankara.

 • Özbudak, N., Gedik, A., Yılmaz , H., 1990,. Ülkemizde ki Delta ve Kuvaterner Çekellerinde Oluşan Me tan Gazlarının Araştırılması ve Ülke Ekonomisine katkısı, 5. Enerji Kongresi Teknik oturum Tebliğleri, S. 163

 • Renter, E., 1.991 , Untersuchungen über das Verfoı* mungsverhalten der Zentraldeponie Hannover. Geotechnische Probleme beim Bai. von Abfalldeponien, 7. Nürnberger Deponieseminar, Heft 59,S-93, Nürnberg.

 • Sürücü, G,., 1994, Mevcut Çöplüklerin Rehabilitasyonu ve Düzenli Depolama Esaslarına Göre Yeni Kah Atık Tesislerinin Kurulması Semineri 24-26 Şubat 1994, İstanbul.

 • Sengiller, 1., 1994 (a), Mamak (Ahkam) Eski Çöp Depolama Alanı ve Çevresel Etkileri.. Enerji ve Çevre Sempozyumu Bildiriler Kitabı,, S.373, Mersin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Yayını, Mersin

 • Şengüler, L, 1.994 (b), Katı Atıklar» Depolama Alanları ve Çevresel Etkileri. MTA. Enerji H`ammadde Etüt ve Arama Dairesi Eğilim Semineri, Ankara (Yayınlanmamış),.

 • Yılmaz, H., 1986,., Doğal Karbondioksitin Enerji tasarrufuna katkısı. 4., Enerji Kongresi Teknik Oturum. Tebliğleri, S. 191.

 • Yılmaz, H., 1994, Doğal Karbondioksit Türkiye Enerji Bülteni, Sayı: 1, S.75, TMMOB Jeoloji Mühendisleri. Odası Yayını,, Ankara.

 • Çevre Jeolojisi ve Gelişmekte Olan Ülkelerle İşbirliği
  Mesude Aydan
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ: Gelişmekte olan ülkelerdeki, kontrolsüz nüfus artışı, tüm insanları etkileyen çevre ve gelişme ile ilgili krizlere neden olmaktadır,. Gelişmiş ülkelerde artan endüstrileşme ve doğal kaynaklanıl aranma süreçleri de bu krizi arttırmaktadır. Kimya,, biyoloji, tıp ve meteoroloji gibi diğer bilim disiplinleri ile kıyaslandığında çevresel koruma ve çevre problemlerinin çözümünde yerbilimlerinin önemi herkes tarafından kabul edilmektedir:. Çevre problemlerinin nedenleri jeolojik ilişkiler ve jeolojik süreçlerle ilgili bilgi sahibi olunması ile anlaşılabilir. Bu nedenle, çevreyi koruma amacıyla. tasaıLanan iyileştirici önlem ve planlamalarımızda, bu konular mutlaka, dikkate .alınmalıdır.

 • Çevre Jeolojisi

 • Bilim Disiplinleri

 • Jeolojik Süreçleri

 • Yeraltısuyundan İçme ve Kullanma Suyu Temin Amaçlı Kuyularda Tasarım Teknikleri
  Tahir Çebi
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ: Bir sondaj kuyusunun prqjel.eiidiriline.si kuyunun yapısına uygun olacak, faktörleri ve koyu in.saaitin.cla kullanılacak materyallerin seçimini içerir« iyi bir kuyu. tasarımı kuyunun uzun süreli hizmet, vermesi yanında, maliyet boyutunu da kapsamalıdır. Bu kapsamda, öncelikle çimentosuz zeminlerde,, koyu filtresinin yerleştirilmesine ilişkin prensipler tartışılacaktır. Çimentolu kaya. kütlelerinde açılan kuyulara göre, çimentosuz akifer alanlarda açılan kuyularda, dizayn olayı daha fazla önem taşımaktadır. Ancak, temel prensipler her İki tür ortamda da açılan kuyular için `dikkate alınmalıdır. Maliyet, ve teknik: faktörler, uyumlu olarak .analiz edilmelidir. Örnek olarak !51t./sn. su sağlamak amaçken, .50 İt/sn., su sağlayan bir koyu tasarlamak, iyi bir mühendislik değildir. Diğer taraftan, ilk maliyeti düşürmek amacıyla, yetersiz, boyutta kuyu teçhizi ve filtresi kullanmak, veya kalitesi, düşük materyalleri seçmek de, kötü bir mühendisliktir. Bu tür düşünceler, ilerideki işletme- aşamasında, kuyu sahibine yüksek, pompaj vehakim maliyetlerini yüklemek, demektir.

 • Yeraltısuyu

 • İçme ve Kullanma Suyu

 • Kuyularda Tasarım Teknikleri

 • Ground Water and Wells : Edward E. Johnson, Inc.Saint Paul, Minnesota.

 • Yeraltısuları (Hidrojeoloji): M.Keınal ERGUVANLI I.T.Ü-1973-ÎSTANBUL.

 • İçmesuyu Kuyusu ve Borularının Dezenfeksiyonu
  Necla Akça
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ: Kuyu açım işleminden sonra kuyunun tamamlanmasındaki en son. ve gerekli, bir adım; kuyuda bulunabilecek her türlü bakteriyi öldürmek amacıyla, kuyunun dezenfekte edilmesi işlemidir. Koyuyu açarken ve geliştirirken kullanılan alet ve materyaller1 kir ve bazı bakteri tipleriyle kirletilir. Böylece kuyunun inşa işlemi, boyunca, bu tür kirletici maddeler yeraltına girmiş olur. Sondaj borusu ve aletlerinde- biriken bu mikroplar, genellikle zeminde kuyu civarında yaşarlar. Bunlar esas olarak hastalık yapmayan zararsız tiplerdir..

 • İçmesuyu Kuyusu

 • Boruların Dezenfeksiyonu

 • Bakteri

 • Hastalık

 • Drinking Water Well

 • Kaya Mekaniği Öğretimine İlişkin Rapor
  Mustafa Karabiyikoğlu
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ: Kaya mekaniği öğretimi konusunda yapılan ilk araştırmaya (1978-1979) toplam 104 yanıt alınmış ve bu komi.syo.ii tarafından incelenmiştir. Yanıtlar .hemen hemen eşit olarak maden ve inşaat mühendisliği bölümleri veya enstitüleri .arasında dağılmıştır. Mühendislik jeolojisi, petrol mühendisliği ve jeoloji bölümleri de bu araştırmada temsil edilmiştir. (Kısa olarak hazırlanmış ek bir form`a 1980 yılında, ilave yanıtlar da alınmıştır; ancak bu form. Bölüm, l`de sunulanlara veri sağlayacak. düzeyde ayrıntılı değildir) aşağıdaki paragraflar bu ilk. araştırmaya gelen, bazı yanıtları özetlemektedir..

 • Kaya Mekaniği

 • Mühendislik Jeolojisi

 • Petrol Mühendisliği

 • Jeoloji Mühendisliği

 • Log Korelasyon Teknikleri ve Jeolojide Kullanımı
  Aynur Geçer
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ: Koyu loğlarından jeoloji, jeofizik ve rezervuar özellikleri hakkında yararlı bilgiler elde edilebilir. Kuyu loğları formasyonun sayısal gelişimi ve devamlılığını veren avantajlara sahiptir. Ayrıca loğlardan,, karat örneklerinde gözden kaçan küçük kriterleri elde etmek ve dikey çözümde çok. iyi detaylar saptamak mümkündür. Dipmeter- analizi fay yada. açısal, uyumsuzluğun varlığını göstermesine karşın., kaçırılmış bir sekans yalnızca, yada. daha fazla kuyunun karşılaşönlmasıyla ortaya çıkarılabilir. Korelasyonlar fay,, açısal, uyumsuzluk, depolamada bir ara verme ve bir erozyonun olup olmadığını gösterirler.

 • Log

 • Korelasyon

 • Teknikler

 • Jeoloji

 • Asa.quit,G.B, (1932) .Basic Well Log Analysis for Geologist Amer,. Assoc. Petroleum GeoL, Melhods in. Exploration Series..

 • Delfin.er,R,Delhomme> J. P., Pehsaer - Combescure, J. (1983) Application of Geostatistical Analysis to* the Evoluation of Petroleum. Reservoirs with well Logs,. SPWLA, 24 th Ann.. Log. Symp. Trans.,, paper WW.

 • DdGnerJP^Peyret, O., Sena, O... (1984), Automatic determination of Lithology from well logs 59 th Ann,.. Techn. Cong, SPE of AIME, Houston, Texas: paper SPE 13290.

 • Delhomme, J. P., (1978) Kriging in. the Hydrosciences. Advaces in Water Resources, 1,5, p.251-266.

 • Sclumberger(1979) Well Evaluation Conferee. Algeria.Schlumborger Middle East S.A. (1.981) Well Evaluation Conge-ren.ce.. United .Arab Emirates/Qatar...

 • Schlumberger(1983). Well Evaluation Conference. Afrique de l`Ques

 • SchlumbergerTechnical Services, Inc. (1983). Well Evaluation Conference. India..,

 • Schlumberger Middle East S.A. (1984). Well Evaluation Conference* Egypt...

 • Schlumberger (1985), Well Evaluation Conference. Nigeria.

 • Sarra,,Q, (1971). Apports des sondages pétroliers a la connaissance^ du Lias du Bassin de Paris. In:Mem B.R.G.M., 75, p.481-487.

 • Serra,O..(1972). Diagraphies et Stratigraphie. ImMem. B.R.GJM-, 77, p. 775-832.

 • Serra,O`.,„ Abott,, H. (1930) The Contribution of Logging data, to Sedimentology and Stratigraphy. 55 th Ann. Fall Tech, conf., SPE of AIME, paper SPE 9270, and in SPE J., Feb. 1982.

 • ServicesTechniques Schlumberger (1974). Well Evaluation Conference, North Sea.

 • Services Techniques Schlumberger (1974). Well Evaluation Conference. Nigeria.

 • Taylor, J. C, M., Colter,, V. S. (1975). Zecistein of the English Sector of the southep North Sea Basin. In:Petroleum and Continental Shelf of NorthWest Eiifope,.. Voll. Geology. Applied Science Publishers» London.,

 • Visher,G. S., Saitta, S. B., Phares, R.S. (1971). Penns-ylvanian Delta Patterns and petroleum occurrences in Eastern Oklahoma. Buïl. Amer. Assoc. Petroleum. GeoL, 55,8, p, 1206-1230:

 • Widdicombejt. E., Noon,, p. (1984).., Multi-well Faeiolog evaluation, Hartzog Draw Field, Powder River Basin, Wyoming. SPWLA, 25 tk. Ann. Log. Symp.Trans., New Orleans..,

 • Volkanik Kökenli Gaz Çalışması Temel Teknikleri: İzleme İle Bir Yaklaşım
  Haydar İlkem
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ: Volkan izlenmesi için temel gaz çalışma, metodları: numune alıntı, taboratuvar analizleri ile yükselen gaz oranlarının ölçümlerini içerir. Araziden alman numunelerin laboraiuvar analizleri,, belli bir zamandaki özel bir bölge için detay kimyasal bilgi sağlar,, Gaz yaydım ölçümleri genellikle 502 ve C02 için ortalama bir veri sağlar.. Sürekli işleme gaz konsantras- • yonlarmdaki geçici değişimleri anlamamızı sağlar,. Her metodun avantaj ve dezavantajları vardır. İşleme amaçlı ayrıntılı gaz çalışım çabalan, geleneksel jeofizik izleme metodları ile birlikte üç yaklaşımında kullanımının bir sentezidir.,

 • Volkanik Gaz

 • Laboratuvar Analizleri

 • Magma

 • Yüzey Çatlakları

 • SAYI TAM DOSYASI
  PDF Olarak Görüntüle