Jeoloji Münendisliği Dergisi
Jeoloji Mühendisliği Dergisi

Jeoloji Mühendisliği Dergisi

1982 MAYIS Cilt 6 Sayı 2
KAPAK
PDF Olarak Görüntüle
KÜNYE
PDF Olarak Görüntüle
İÇİNDEKİLER
PDF Olarak Görüntüle
Yalvaç-Akşehir Dolayının Stratigrafisi ve Batı Toroslarla Deneştirimi
Cavit Demirkol
PDF Olarak Görüntüle

ÖZ:  Bu araştırma, Batı Torosları K kesimindeki yer alan, daha önce ayrıntılı aydınlatılmamış Yalvaç(Isparta) Akşehir (Konya) dolayında yeniden incelenmesi ve Batı Toroslarla deneştirilmesi amacıyla elealınmıştır. Alanın olağanüstü karmaşık stratigrafi istifleri ile bunlar arasındaki ilişkiler incelenmiştir.Haritalanan alanın en yaşlı litoloji topluluğu Alt(?)  Orta Kambriyen yaşlı- Çaltepe kireçtaşı ile başlar ve düşey yönde dereceli olarak Üst Kambriyen-Alt Ordovisiyen yaşlı, bölgenin egemen litolojisini,oluşturan Sultandede formasyonuna geçer, Bunların üzerine diskordansla Orta-Üst Devoniyen yaşlı Engilli kuvarsiti ve düşey dereceli geçişli Harlak formasyonu gelir, Alt Karbonifer Koeakızıl formasyonu/Permiyen ise Deresinek formasyonundan, oluşmuşlardır,Mesozoyik Üst Jura yaşlı Haeıalabaz kireçtaşı ile temsil edilmiştir. Daha üstte, Neojen yaşlı kayabirimleri açılı diskordansla başlar. Neojen`de; akarsu fasiyesli Bafkonak formasyonu, taşkın ovası fasiyesli Göksöfüt formasyonu ile göl fasiyesli Yankkaya formasyonu ayırtlanmıştır.

 • Yalvaç-Akşehir

 • Stratigrafi

 • Batı Toroslar

 • Isparta-Konya • Abdüsselâmoflu, §„ 1958» Sultandafi`mn 1/100,000 ölçekli Jeolojik leveleri hakmda rapor: M,T,A, Enst, Derleme Bap,, No, 2669 (yayımlanmamış).

 • Balzer, H,J# , 196% Geologische Untersuchungen ün Südwestlichen Sultandaf (Türkei), 1055,, 35 Abb., 11 Tat» 2 Ktn, Münster» Doktora tezi* yayınlanmamış.

 • Brunn, J. H, Dumont, Jf, H„ De dracfansky, P, Ch,, Gutnic, M.» Juteau, Th., Marcoux, J., Monod, O ve Poisson, A. 1971, Outline of the Geology of the Western Taurids, in Geology and History of Turkey (Ed, A, S, Campell, Petroleum Exploration Society of Libya, Tripoli), s, 225-255

 • Bruggeman, H, 1908, Stratigraphie und Tectonic des Sultan Daf im Gebiet zwischen DofanWsar und Desdifm (Provinz Konya/Türkei), Münster, Doktora te^i, (yaymlanmamii).

 • Demirkol, Ctf 1977, Kuzey ve Orta Sultandafı`nm stratigrafisi,- Ege bölgeleri Jeolojisi VI, Kollokyumu, basılmakta

 • Demirkol O,, 1977, Yalvaç-Akşehir dolayının jeolojisi, Doçentlik tezi, Konya Selçuk Üniversitesi Yerbilimleri Bölümü (Yayml`anmamı§)

 • Demirkol, O,, Sipahi, H., Çiçek, S., Barka, A., Sönmem ş., 1977 Sultandağının stratigrafisi ve jeoloji evrimi» MTA. Enstitüsü, Arşivi,, n.

 • Demirkol, C, Sipahi, H,, 1979, Bafkonak^Çimendere-Muratbafı (İsparta1 ) yöresinin jeolojisi, TMMOB Jeoloji Müh# Odası Yayını, Sayı, 7. S. 29-88.

 • Folk, R, L., 19§2 Spectral subdivision of limestone types, in classification of carbonate rocks (Nam. W, W*, Editor), Am, Petroleum Geologiss, Memoir 1,

 • Ghukassian» H,} 1968, Zur Geologie des Gebietes westlich Doğanhisar im sudlichen Stütandaf (Provinz Konya/Türkei), Münster Doktora Tezi, (Yayınlanmanmi),

 • Haude» H,, 1968» 2ur Geologie des mittleren Sultand&f südwestlich von Akşehir (Türkei), Münster, Doktora Tezi (Basılmamii)

 • Özgül, N,, Gedik, 1, 1971, Orta Toroslar`m kuzey kesiminin yapısal gelişmesinde blok hareketlerinin önemi, TJK BÜL 14, s, 75-87

 • Özgül, H., Gedik, t# , 197S, Orta Toroslar`da Alt Pa. lezoyik yaşta Çaltepe kiregta§ı ve Seydişehir for« masyonunun stratigrafisi ve Konodont faunası hakkında yeni bilgiler, TJK Bül. XVI, 2, s 39- 52

 • Özgül, N.f 1976, Toroslar`m bazı temel jeolojik öıellikleri, TJK BÜlt, 19, 1, B. 65-78

 • Spry, A„ 1969, Metamorphic Texture, Pergamon Press, London, New York

 • Travis, R# B., 1970, Nomenclature of Sedimentary rock, Bull, Am. Assoe, Petrol, Geologist, v, 04, no, 7, p. 1095-1107.

 • Winkler, H. G# F,, 1967, PetrogeneMs of metamorphia rook Springer Verlag,

 • Demirkolu, C . (1982). Yalvaç - Akşehir Dolayının Stratigrafisi ve Batı Toroslarla Deneştirimi . Jeoloji Mühendisliği Dergisi , 6 (2) , 3-14 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jmd/issue/28170/298404

 • Demirkolu, C . Yalvaç - Akşehir Dolayının Stratigrafisi ve Batı Toroslarla Deneştirimi. Jeoloji Mühendisliği Dergisi 6 (1982 ): 3-14

 • Yeraltısuyu Koruma Alanlarının Belirlenmesine İlişkin İlkeler ve Yöntemler
  İsmail Hakki Kulaksizoğlu
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ:  Yeraltısuları için koruma alanları oluşturulması, ağırlıklı olarak ilgili havzadan çeşitli amaçlı yararlanımlara getirilecek sınırlamalarla çok yakından ilişkilidir, Bundan dolayı, her koruma alanı için gerekli değerlendirmelerin olanaklı olduğunca kesinlikle yapılması hem gerekli koruma alanının sağlıklı olarak saptanması, nemde konunun ekonomik önemi açısından önem tapmaktadır.50 f ün sınırı ile Nötr Yeraltısuyu yolunun belirlenmesi, yeraltının tek düze olmayan yapısı ve elde yeterlikertede hidrolik, hidrojeolojik verilerin bulunamayacağından ötürü, oldukça sorunsaldır.Bu yazıda, yeraltısuyu nötr su yolu ve Koruma Zonu Il`nin, elde yeterli olçüde veriler bulunmaması durumunda da saptanmasına ilişkin ilkeler yöntemler ve olanaklar irdelenecektir.

 • Yeraltısuyu

 • Koruma Alanları

 • İlkeler ve Yöntemler

 • Koruma Zonu

 • Ekonomi • HQFMANN, W. . LÎLLtOH, W., 1973, Problema.tik der Bemessung Schutzzone Für Liockergestelnsaquifere

 • KOSOHEL, H,, 1979, 50 Tage - Linie und Der neutrale Wasserweg (BGR-HANNOVBR)

 • KOSCHBL, H„ LEBKÜCHNER. H, TtBDBMAN, O BLANKE, K» Sözlü katkıları (1980 „ BGR HANNOVER)

 • LÎLLÎOH, W., 1972, Der Gewaesserschute aus hidrogeologischer Sicht, Insbesondere hydrogeologische ICrieterien zur Festsetzung von Wasserschutzge« bieten, (BGR - HANNOVER)

 • SCHNEIDER, H,# 1073, Die Wassergchliessungschutz des Grundwasser,

 • TRUELSEN. O„ 1967, Die Direkt - Methode zur Beştim« mung des Wasserdranges bei im Loekergestein fiissenden Grundwasserströmen,

 • Kulaksızoğlu, İ . (1982). Yeraltısuyu Koruma Alanlarının Belirlenmesine İlişkin ilkeler ve Yöntemler . Jeoloji Mühendisliği Dergisi , 6 (2) , 15-22 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jmd/issue/28170/298405

 • Kulaksızoğlu, İ . Yeraltısuyu Koruma Alanlarının Belirlenmesine İlişkin ilkeler ve Yöntemler. Jeoloji Mühendisliği Dergisi 6 (1982 ): 15-22

 • Boksit ve Türkiye`deki Boksit Yatakları
  Ahmet Çağatay Bülent Arman
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ: Çalışmanın giriş bölümünde boksit deyimi ve uluslar arası Önemli boksit kuruluşları açıklanmıştır.Anaörüde boksit yatakları Önce jeolojik konumlarına göre sınıflandırılmış, sonra boksit cevheri mineraloji kimya ve kullanım alanlarına kısaca değinilmiştir. Bu bilgiler çerçevesinde Türkiye boksit yatakları bölgeve alt bölgelere ayrılarak incelenmeye çalışılmıştır.

 • Boksit Yatakları

 • Türkiye

 • Jeolojik Konum

 • Mineraloji • Arda, O. ve Çağatay, A,, 1974, Akseki bölgesi örneklerinin mineralojik tayin ve tespiti, Rapor No: 134/8277, M.T,A. Enst, Lab, Dai, arşivinde, Ankara, yayınlanmamış

 • Arda, O. ve Çağatay, A., 1975, Îslahiye-Payas bölgeleri örneklerinin mineralojik tespit ve tayini, Rapor No: 69, M.T.A. Enst, Lab, Dai, arşivinde, Ankara, yayınlanmamış.

 • Arda, O., Çağatay, A ve Çağlıyan, H., 1975, Yalvaç, bölgesi Örneklerinin mineralojik tespit ve tayini. Rapor No: 409, M.T.A. Enst. Lab. Dai,, arşivin, de, Ankara, yayınlanmamış

 • Ami, P, (1938), Kurzer Vorbericht über einige Ausbisse eines oxydisehen Eisen-Allumlnium-Erzes, südlich bei Zonguldak « M.T.A, Enst, derleme raporu No, 888, Ankara, yayınlanmamış

 • Bahçesi, A., Özgün, M, ve Ege, İL, 1975, Alcsekl-Seydişehir arası boksit prospeksiyonu, M.T.A.
 • Bayer, G., 1972, Möglichkeiten zur wirteschafliehen Beseitigung von Rotschlaemmen, « Erzmetal, Bd. 25, Heft 0, S. 454-457, Stuttgart

 • Baysal, D„ ve Engin, A. N.f 197Ô, Detirnienlik-Kiziltaf boksit yatafı, - H, Ü. Y, Bil, der,, cilt 2, sayı 2, sayfa 134-140 Ankara

 • Beany J. V.f 1969, Australian mining comes strong, - Mining Engineering (AIME), p, 65, New York, Ohaziteodoru, G., 1974, Bodenschaetze und Bergbau Griechenlands, - Glückauf, 110,, S, 96-100, Essen

 • Clarke, O, M., Jr., 1966, The formation of bauxite,- Econ. GeoL, Vol. 69, pp, 1251-1264

 • Comer, J, BM 1974, Genesis of Jamaican bauxite. - Econ. Geol,, vol. 69, pp, 1251-1264

 • Çetin, H,, 1977, Ak§ehir-YalvaQ bölgesi demirli boksit yatakları istikşaf safhası raporu. - M*%A, Enst,, Maden Etüd Dairesinde hazırlanmakta

 • Evans, H, J., 1965, Bauxite deposits of Weipa, - Geology of Australian ore deposits, - Sth Commonwealth mining and metallurgical Congress, Volume 1, pp, 396-401, Melbourn

 • Geotimes, 1973, January, voL 18, No# 1, p, 17

 • Gordon, M, and Murata, K, J., 1952, Minor elements in Arkansas bauxite. - Econ. Geol., Vol. 47, pp. 169-179

 • Gordon, M,, Traeey, J. I, and Ellis, M. W,, 1958, Geology of the Arkansas bauxite region, - U. S. Geol, Survey Prof, Paper 299, Washington

 • Grubb, P, L,, C, 1971, Genesis of the Weipa bauxite deposits, N, B. Australia. - Mineralium deposita, vol, 6, pp. 265-274, Berlm^Heidelberg New York

 • Grubb, P. U C, 1973, High-Level and Low-level bauxitisation: A criterion for classification - Minerals Science and Engineering, vol. B, No, 3., pp. 219- 281, Johannesburg, Siidafriea

 • Gûnalay, B„ 1969 a, Mufla ili, Milas ilçesi alüminyum cevheri işletme projesi, - Derleme rapor No, 4109, Ankara, yayınlanmamış,

 • Günalay, E., 1969 b, Mufla ili-Mllas ilçesi alüminyum cevheri işletme raporu. - Derleme rapor No. 4147, Ankara, yaymlanmamı§.

 • Harder, E.O., 1952, Examples of bauxite deposite illustrating variations in origin, - Problems of clay and latérite genesis,, - Symposium at Annual Meeting of the American Institute of Mining and Metallurgical Engineers, St, Louis, Missouri, - pp, 35-64, New York

 • Harder, E, C, and Graig, B, W.» 1960, Industrial Mi-, nerals and Rocks, Third edition. Published by the American Institute of Mming, Metallurgical, and Petroleum Engineers (AI1/ÜE), pp. 65-85, New York

 • Hatay, N., 1907, Îslahiye-Haşsa bölgesi boksit zuhurları hakkında geçici rapor, - M.T.A, Enst, derleme raporu, Ankara, yayınlanmamış

 • Helke, A., 1975, Lagerst`aettenkunde H, Skriptum, yayınlanmamış, Mainz Üni, Batı»Almanya

 • Jepsen, K# und Schellmann W,, 1974, Ülber den Stoffbestand und dia Bildungsbedingungen der Bauxit. Lagerstaette Weipa Australien, Geolog. Jahrbuch, Reihe D, Heft 7, a 19-106, Hannover.

 • Lapparand de, J.f 1930, Lieg bauxites de la France me* ridionale. - Paris

 • Laughnan, F. C. and Bayliss, P„ 1961, The mineralogy of the bauxite deposits near `Weipa, Queensland, * The American Mineralogist, 46, pp. 209*217

 • Mac Geehan, P,, 1971, Vertical zonation within the Aurukun bauxite deposit, North Queensland, Australia. - Internat, Geological Congress, Twenty - fourth Session, Canada, Section 4 (Mineral Deposits, pp. 424-434

 • Mining Engineering, 1975, (A^CB), New York, Januar^ p, 72 ve U, S, Geol, Survey Prof, Paper 820, p# 40

 • Mining Engineering 1975, (AIME), New York, October, p, 76

 • Mining Magazine, 1974, Weipa bauxite. - London January, pp. 12-21

 • Mining Magazine, 1975, Hungarian bauxite mining in the Bakony region, - London, may, pp, 350-359

 • Nicolas, J,, 1968, Nouvelles donees sur la genese des bauxites a mur karstique du sud-est da la France, - Mineralium Deposita, vol. 3, pp 18-33, Berlin» Heidelberg-New York

 • Nicolas, J, et Laville, P., 1972, Contribution a l`étude des bauxites karstiques du Revest-Les-Baux (var), . Presence de figures sedimentairea et de fossiles a différents niveaux du profile baux!« tique, - CE. Aead, Sei,, 274,, Ser, D,, pp, 2451-2454, Paria

 • Norton, S A., 1973, Latérite and bauxite formation, - Econ. GeoL, vol, 68 pp. 353-361

 • onay, Tit 1949, Über die Schmirgelgesteine SüdwestAnatoliens* - Schweiz Min, Petrog. Mitt, Bd»

 • Özlü, N., 1979, Akseki-Seydişehir Boksitlerinin kökeni hakkında yeni bulgular» - TXK. Bül, Cilt 22, sayı 2, S, 215-227, Ankara

 • Patterson, S. H., 1967, Bauxite reserves and potential aluminium resources of the world. - U, & Geolo* gieal Survey Bulletin 1228, Washington, D# C

 • Patterson, S, H, and Dyni, J, R#l 1973, Aluminium and Bauxite. . m: D. A. Brost and W. P. Pratt, eâu tors, United States Mineral Resources, - U. 3, Geological Survey Prof, Paper 820, pp. 35-43, Washington, D» O*

 • Petrascheck, W, E„ I960, Zur Aufsuchung und Beurteilung von Bauxitlagerstaetten, - Erzmetall, Bund 22, S. 238-230, Stuttgart

 • Peyrontiet de, P„ 1906, Un gisement de bauxite du Taurus meridionÄl (Turquie). -C, R# Acad, Sei,, t, 262, Ser, D,, pp 783-736, Paris

 • Pilz, R, 1939, İslahiye ve Payas mıntıkaları boksit yatakları hakkında rapor, - M*IA. Bnst, Derleme raporu No. 821, Ankara, yayınlanmamış.

 • Roch, M, E,, 1956, Les bauxites de la Provence: des poussières fossiles, - C, R, Acad, Science, 242,, pp. 2842-2849, Paris

 • Romieux, J., 1942, Hatayda yapılan istikşaf hakkında rapor, -M.T.A, Bnst, derleme raporu No, 1426, Ankara

 • Schellmann, W., 1974, Kriterien für die Bildung, Prospektion und Bewertung lateritischer Silikat bauxite* - Geolog. Jahrbuch, Reihe D, Heft 7, S. 3-17 » Hannover

 • Schumacher, F„ 1954, Einige bauxit-lagerstaetten von Jufoslavlen. .Econ. Geol., VoL 49

 • Stamper, J, V* 1979, Aluminium, in: Mineral facts and problems. - U, 3, Bureau of Mines Bull, 650, pp, 437-462

 • Tugal, T., 1964, Milas civarının diasporit ve zımpara yatakları, - M.T.A, Enst. derleme rapora No, 3446, Ankara, yayınlanmamif

 • U S. Geolg. Survey, 1973, Prof, Paper S20, pp, 35-43 Washington, D, O

 • Valeton, I,, 1962, Pétrographie und Genese von Bauxitlagerstaetten, - Gelog, Rundschau, 52,, S, 448-474, Stuttgart

 • Valeton, I. und Klint, W., 1962, Pétrographie der Baxite von Mazaugiiea Südfrankreich. - Rundschau, §2, Band, Heft 1, S. 475-492, Stuttgart

 • Varhegyi, G„ 1970-1971, Bauxite-Alumina-Aluminium, - Proceedings of the Second International Sympo slum of ICSOBA-1Ô69. - Volume î, Budapest, Volume H, Budapest

 • Weisse de, G,, 1948, Les bauxites de L`Europa Centrale. - Lausanne

 • Weisse de, Gv» 1968, Bauxite Lateritlque et bauxite karstique,-In: M, Karsulin, symposium bauxL tes, oxydes

 • Weisse de, G., 1970, Bauxite sur un atoll du Pasifique. - Mineralium Deposita, vol. 5, pp. 181-183, BerlïnHeidelberf-New York

 • Wippern, J„ 1059, Akseki boksitleri mufassal raporu, - M.T.A, Enst, derleme raporu No, 3876, Ankara, yayınlanmamıg

 • Wippern, J,, İ9S4, tslahîye ve Payas boksit, demir yatakları. » M.T.A, Enst derleme raporu No. 84Tİ, Ankara, yayınlanmamış

 • Yomralıoğlu, T,, Arkan, M,, Ülgen, A. N., (1981), Zonguldak, Kokaksu (Hatayköy), Aydmdere-Brikli boksitleri jeoloji incelemesi* - M*T*A. Enst, Maden Etüd Dairesinde hazırlanmakt

 • Zimmer, E, 1948 a, Oabbardağ1 boksit yatağında yapılan egantiyonaj hakkında not, - M,T,A, Bnst# derleme raporu No, 1833, Ankara

 • Zimmer, E., 1948 b, Kurudaf boksit yatağında yapılan eşantiyona] hakkında not. - M.T.A. Enst* derleme raporu No, 1834, Ankara yaylanmamış.

 • Çağatay, A , Arman, B . (1982). Boksit ve Türkiye`deki Boksit Yatakları . Jeoloji Mühendisliği Dergisi , 6 (2) , 23-38 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jmd/issue/28170/298410

 • Çağatay, A , Arman, B . Boksit ve Türkiye`deki Boksit Yatakları. Jeoloji Mühendisliği Dergisi 6 (1982 ): 23-38

 • İzmir-Tire Bölgesindeki Endemik Guatr`ın Etyolojik Etkenleri Arasında Jeolojinin Önemi
  Fethi Doğan
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ: Tire kırsal alanında 1977 yılında yapılan endemik guatr taramalarında 16 köyde ya§ayan 7142kişiden 5531 kişi kontrol edilmiştir. Saptanan 2109 guatr hastasından 1908 adedi diffus(% 34) ve 201 adedi ise nodüler (% S) tiptedirler. Bölgede hastalık konak`ı (%1O,33 . %65,40arasındadır. Hastalık endemisi Tire`nin kuzeyinde az, güneybatısında orta ve güneydoğusunda yüksek düzeylerdedir. Yaş olarak; 11.20 ya§ grubunda (%56) ve cins olarak kadınlarda fazla bulunduğu görülmüştür (Kadınlarda; %46» erkeklerde; %80), Genel toplamda guatr prevalansı %38.13>tür, Sosyo-ekonomik ve kültüreldurumu farklı olmayan Tire bölgesinde her iki ebeveyni hasta olan çocukların daha fazla hastalandıkları öğrenilmiştir. Sağlam kişilerde mi (idrar iyod artığı`) ortalaması; 59 ^gr/gün» hastalarda ise 94,2 ^gr/gün`dür.Yapılan retrospektlf kohord soruşturmasında II, ve III, derece guatr olaylarının, 1961 yılına kadar prevalansları araştırılmış olup Tire güney-doğu kırsal bölgesine yeni gelen bir suyun prevalansı manidar olarakarttırdığı anlaşılmıştır.Bölgedeki endemik guatrın etyolojik faktörleri de incelenmiştir. Besinlerle geçen guatrojenlerin (lahanaailesi sebzeleri), çevredeki iyod miktarının (sularda iyod range`! 3,5 — 12 pgr/U) coğrafi yükseltinin,jeolojik oluşumların ve nihayet sudaki guatrojenlerin ilişkileri saptanmiştir.Ancak bu sayılan faktörlerden en ileri manidar etkide olanları; çevrede iyod miktarı ve sulardaki guatrojenlerin varlığıdır. Bu guatrojenlerin ise; ortamda bulunan Ztnober (civa sülfür) ve pirit (demir sülfür) denkaynaklanan sülfür bileşikleri ve disülfidler olması olasılığı çok yüksektir. Sülfid, disülfid ve difer sülfürbileşiklerinin ortamda bulunuşu ise; bölgenin jeolojik yapısından ileri gelmektedir.

 • İzmir-Tire

 • Endemik

 • Guatr`ın Etyolojik Etkenleri

 • Jeolojinin Önemi • Doğan, F . (1982). Izmir - Tire Bölgesindeki Endemik Guatr`ın Etyolojik Etkenleri Arasında Jeolojinin Önemi . Jeoloji Mühendisliği Dergisi , 6 (2) , 39-46 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jmd/issue/28170/298412

 • Doğan, F . Izmir - Tire Bölgesindeki Endemik Guatr`ın Etyolojik Etkenleri Arasında Jeolojinin Önemi. Jeoloji Mühendisliği Dergisi 6 (1982 ): 39-46

 • Kazan (Ankara) Yöresi Kayaçlarının Çimento Hammaddesi Olarak Değerlendirme Olanakları
  Meral Yeniyol
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ: Kazan Nahiyesi (Ankara) dolayındaki başlıca çimento hammaddeleri Jura yaşlı kireçtaşı ile Miyosenyaşlı marnlardır. Kireçli malzeme olarak kireçtaşı ve silisli malzeme olarak marnlar yeterli rezervdedir. Keza her iki malzeme uygun bileşim ve homojenliktedir. Marnları kısmen ve çeşitli kalınlıklarda örten, Miyosen konglomerası ile Pliyosen yaşlı çökeller tüketilebilecek ve/veya tüketilmesi gereken malzemelerdir.Çeşitli hammadde özellikleri ve gerekli olan diğer parametreler, yörede. Normal Portland Çimentosu üretecek bir fabrikanın kurulmasına olanak vermektedir.

 • Kazan Yöresi(Ankara)

 • Kayaçlar

 • Çimento Hammaddesi

 • Çökeller

 • Konglomera • ÇOPUR, M., KARAKAYA, E,, 1919, Ankara ve çevresinde yapılan çimento hammaddeleri ön etüd raporu, M.T.A, Engt., E.H.M» arşivi, , O,, 1054, Ankara ve civannın jeolojisi hakkında rapor, M/îA, Bust,, rap, no, 2491

 • GÎLLOT, J.E., 1968, Clay in engineering geology, EL sevier Publishinf Company; Amsterdam, London, New York

 • KESKİN, B„ 1ÔT4, Ankara vilayeti Kazan Nahiyesi güneybatısında Mürted jeotermal enerji arama alanında yapılan MT-1 derin sondajı bitirme raporu, M.T.A, Enst,, rap. no. 2486

 • OZANSOY, F., 1966, Ankara gevresi Neojenin jeolojik katları ve memeli fosil faunaları hakkında rapor, M.T.A, Enst,, rap. no. 2352,

 • ÖNGÜR, TtJ 1976, Kızılcahamam, Çamlıdere, Çeltikçi, Kazan dolayının jeoloji durumu ve jeotermai enerji olanakları, M.T.A, Enst,, rap*"no. 1-030

 • ÖZDEMIR, B,, 1973, Çimento Teknolojisi. Türkiye ÇL mento Sanayii T,A.Ş, yapnıı.

 • ÖZTUNALI, ö.t 1078, Maden Yataklan, oluşum ve deterlendirilmeleri, Î.Ü. Yerbilimleri Fakültesi

 • TÜRKİYE`NİN BÎLılNEN ÇİMENTO HAMMADDE KAYNAKLARI., 1980, M,T,Â. Enst, yayımı

 • YENİYOIı, M,, 1980, Ankara îli, Kazan Nahiyesinin güneybatısındaki alan`m çimento hammadeleri açısından olanakları. M.T.A. Enst, E.H.M, Arşivi, K.O.J,, 1089, Eskişehir, Ankam, Bolu ve Çankırı vilayetlerinde yapılan mentan jeolojik tet« kikata dair rapor M.T.A. Enst., rap, no, 985,

 • Yeniyol, M . (1982). Kazan (Ankara) Yöresi Kayaçlarının Çimento Hammaddesi Olarak Değerlendirilme Olanakları . Jeoloji Mühendisliği Dergisi , 6 (2) , 47-50 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jmd/issue/28170/298415

 • Yeniyol, M . Kazan (Ankara) Yöresi Kayaçlarının Çimento Hammaddesi Olarak Değerlendirilme Olanakları. Jeoloji Mühendisliği Dergisi 6 (1982 ): 47-50

 • X-Ray Difraksiyon Analizlerinde Standart Sapma Yöntemi Uygulaması İle Plajiyoklazların Anortit Yüzdelerinin Belirlenmesi
  Salim Genç
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ: Plajiyoklasların anortit yüzdelerinin x-ray difraksiyon analizleri yardımıyla belirlenmesi yaygın olarak kullanılan bir yöntemdir. Bu analizlerin yapılmasında kontrolü sağlamak için "standart sapma" diye bilinen ve okumalarda hata oranını ortaya koyarak yapılan işlemlerin doğruluk derecesini gösteren yöntemden yararlanılabilir. Bu yöntem burada, (CuKa j) radyasyonu ile çalışan bir Philips difraktometresiyle analiz edilen ve(131) ve (131-) yansımaları için grafik değerleri kullanılan bir kayaç örneğine uygulanmakta ve bu yollaplajiyoklasların anortit yüzdesi belirlenmektedir.

 • X-Ray Difreksiyon Analizi

 • Standart Sapma Yöntemi

 • Plajiyoklazlar

 • Anortit Yüzdelerin Belirlenmsi

 • Bambauer, H.U., Oorlett, M. Eberhard, E, Gubser, R; Laves, F; Nissen, H.U, Viswanathan, K,( 1965, Variations in x-ray powder patterns of low structural state plagioelases, Schweiz. Min Petr, Mitt,, e, 45/1, s, 327-830,

 • Bambauer, H.IJ. Oollett, M. Eberhard, E. Viswanathan» K,f 1967, Diagrams for the determination of plagioelases using x-ray powder methods. Schweiz, Min, Petr, Mitt,f c, 47, s. 333-340,

 • Gay, P„ 1953, The structures of the plagioclase feldspars: III, An x-ray study of anorthites and bytownites, Min. Mag., c, 30, s, 169-177,

 • Genç, S., 1977, Geological evolution of the southern margin of the Bitlis massif, Lice-Kulp district, SE Turkey, Yayınlanmamış, doktora tezi, University of Wales, İngiltere,

 • Goodyear, J, Duff in, W.J., 1954, The identification and determination of plagioclase feldspars by the x-ray powder method, Min, Mag., c. 30, 306-326, ___^ # > i955j The determination of composition and thermal history of plagioelases by the x-ray powder method. Min, Mag,, c. 30, s, 648-656,

 • Moroney, M.J., 1975, Facts from figures. 472 s., Penguin Serisi, London

 • Smith, J.V, 1956, The powder patterns and lattice parameters of plagioclase feldspars, 1, The soda rich plagioelases. Mins Mag,, c. 31, s. 47-68,

 • Smith, J,R, Yoder, H.S, Jr., 1956, Variations in x-ray powder diffraction patterns of plagioclase feldspars, Am, Min., c. 41, s. 632-647

 • Madenciliğimizde Aramacılık Sorunları
  Yusuf Ziya Özkan
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ: Madenciliğimizde aramacılık ile ilgili önemli sorunların, işin tekniğinin gerektirdiği bazı düzenlemelerinMaden yasamızda yer almamış olmasından kaynaklandığı düşünülmektedir. Bu yazıda; teknik gerekçelerleMaden Yasamızda yapılması gereğine inanılan değişiklikler ya da yer almasında yarar görülen düzenlemelerüzerinde durulmaktadır.

 • Madencilik

 • Aramacılık Sorunları

 • Maden Yasası

 • Yayınlar
  PDF Olarak Görüntüle
  Odamızdan Haberler
  PDF Olarak Görüntüle
  SAYI TAM DOSYASI
  PDF Olarak Görüntüle