Jeoloji Münendisliği Dergisi
Jeoloji Mühendisliği Dergisi

Jeoloji Mühendisliği Dergisi

1988 MAYIS/KASIM Cilt 12 Sayı 1
KAPAK
PDF Olarak Görüntüle
KÜNYE
PDF Olarak Görüntüle
İÇİNDEKİLER
PDF Olarak Görüntüle
OKURLARIMIZA
PDF Olarak Görüntüle
Rize-Fındıklı-Çamlıhemşin Arasında Kalan Bölgenin Jeolojisi ve Petrol Oluşumları
Sadettin Korkmaz Abdullah Gedik
PDF Olarak Görüntüle

ÖZ : Doğu Karadeniz bölgesinde yer alan inceleme alanımda, genellikle volkanik kayaçlar egemendir. İnceleme alanında yüzeylenen en yaşlı birim, kumtaşı, marn ve kırmızı kireçtaşı ara katmanları içeren andezit-bazalt dasit lav ve piroklastlarından oluşan Santoniyen-Maastrihtiyen yaşlı Hemşindere formasyonudur. Bölgesel olarak geniş yayılım gösteren bu formasyon yer yer bazik, ve asidiik intrüzifler tarafından kesilmiştir. Hemşindere formasyonun üzerine Rize yöresinde, beyaz-bordo renkli marn, kiltaşı ve kireçtaşı ardalanmasından oluşan Üst Kretase-Paleosen yaşlı Rize formasyon gelir. Bu birim üzerine hafif bir uyumsuzlukla kaim katmanlı ve iri taneli kumtaşı ile marnlardan oluşan Alt-Orta Eosen yaşlı Kaplıca formasyonu oturan Kaplıca formasyonu üste doğru andezitik-bazallik lav, tüf ve agjomeralardan oluşan Melyat formasyonuna geçer. Fosili kumtaşı ve marn ile çakıltaşı kil ve kumlardan oluşan Sarmasiyen yaşlı Pazar foımasyonu alttaki bitlin birimleri açısal uyumsuzlukla üstler. Pliyo-Kuvaıterner (?) yaşlı. Hamidiye fonnasyonu ise kum ve çakıltaşlanndan oluşmuştur. Bölgenin en genç çökelleri Kuvaterner yaşlı taraça ve alüvyonlardır. İnceleme alanında yüzeylenen ana kayalarda yapılan, organik jeokimyasal analizlere- göre, bölgede iyi bir ana kaya fasiyesinin gelişmediği anlaşılmıştır. Çayeli`nde denizde bulunan petrol sızmalarının varlığı çok eskiden, beri bilinmektedir. Bu sızıntılar, Karadeniz`in tabanında yer alan tortul serilerde oluşmuş petrolün, aktif faylar ve kink fasiyes boyunca yüzeye çıkmasıyla açıklanabilir.

 • Rize-Fındıklı-Çamlıhemşin

 • Petrol Oluşumları

 • Hemşindere Formasyonu

 • Aktif Faylar

 • ATABEK, S,, 1943, Mapavri petrol zuharatı hakkında rapof»,M.T.A. Derleme, no : 1432

 • BOSUCK, N.H., 1979, Microscopic measurement of the catagenesis of solid organic matter İn sedimentary rock to aid exploration forpetroleum and to determine formelburial temperatures, SEMP, sp, publ., 26, 17-43

 • CAN, M,, 1974, Artvin F 45-c4 paftasmm jeolojik etüd raporu, MTA rapora,

 • ÇAPIONOĞLU, Ş,, 1981, Borçka-Çavuşlu (Hopa) arasının jeolojisi, K,Ü,, Master tezi (yayuüamnamis), Trabzon.

 • ÇEKUNOF, A,V, ve Riyabin, L,L, W J, Karadeniz çanağının bazı oluşum sonmlan ve Neojen ve Antropojen`deki tektonik özellikleri, (Şev.S,Erinç), Î,Ü. Coğ^Enst.Dergİsi, 10, sayı, 18/19

 • DO W, W,G,, 1978, Peteeİeum source beds on continental slope and rises, A.A.RG, Bui, 62, 9, 1584-1606,

 • DURAND, B„ Espitalie, J. ve Nicaİse, GM 1972, Etude de la ma^ tiere organique insolubç des argiles de Toarcien du Bassin de Paris, Rev.ïns.FnPetrote, 27,6, 865-884,

 • ERKAN, E. ve Goder, Z.,, 1974» Artvin F 46~dl,d3,d4,ci paftalannm jeolojisi» MTA Derleme rapor no: 5210

 • GEDİK» A. ve Korkmaz, S., 1984, Sinap havzasının jeolojisi vepetroJ olanakhuı, Jeoloji Müh. Dergesi, 19, 53-79

 • GÜVEN, İH... 1.972» Artvin F 46 d2 (Fındıklı gumeyî) paftasının jeoloji rapora, MTA Derleme rapor no : 5019 International Map of Naîtrai Gas Fields in Europe, 1972» U.NJB.G. Hanover.

 • JONATHAN, D,.,. :Le Tran» K.,, Oadm, XL. ¥e Van derWeide, BJkL, 1976, Les méthodes d`etodephysico-ckmique de la matiere organique» Pan., SNPA» 10, I, 89-10«.

 • KAWADA, K, ve Ergin, A.» 1972» Çayeli bölgesinin. (RizeTürkiye) jeolojik, yapısı.,, MTA rapora

 • KIRANER, R. 1.956, Rize-Çaydi mıntıkasında 1/25000 İlk detay petrol etüdü, MTA rapora

 • LAPLANTE, R,E,, 1973» Hydrocarbon .generation, relatedto corbonzation amd faciès types im Denver basin UPper Gretaeous, A.A.P.G. Bull. 57,4, 790-796.

 • LAPLANTE, R.E. 1974, Hydrocarbon, generation in Gulf Coast Tertiary sediments, A.A.P.G. Bull. 58, 7, 1281-1289

 • N..V..T.. SHELL» 1975,, Karadeniz arama, sahalarına ait terk rapora» Petrol İşi. GenJrifid. arşivi..

 • ÖZSAYAR, T.» 1971., Geologie und Paläontologie des Geintes östlich. Trabzon (Anatolian), Giess.GeoL sehr.. n.l, Gieasen.

 • ÖZSAYAR, T., 1.977`, Karadeniz kıyı bölgesindeki Neojen fonnasyonları ve banların Molu.sk fannasmın incelenmesi» K..T..Ü.. yayını no : 79, 77 s. Trabzon.

 • ÖZSAYAR, T., Pelin., S. ¥e Gedik.o|l.uf A., 1981. Doğu Pon.t|dler`de Kretase, K.T.O. Yer Bflimleri Dergisi» Jeoloji» C.1.S.2, 65-114,

 • ÖZSAYAR, T,, Pelin, S., Gedikogln, A., Eren, A.A., ve Çapkmoğlıı, Ş, 1982, Ardunç (Artvin) yöresinin jeolojisl,` K.T.Ü.Ycr Bilimleri Dergisi, Jeoloji, C,2„ S. 1/2, 21- 38.

 • PEHİİVAN, N. s 1972, Ardesen^iamlihemfm-Hemfin. arasının jeolojik etud capom, .M.T.À. Derleme rapora EK> : 5021

 • PELİN, S. ve Korkmaz, S., 1981, Karadeniz`in petrol potansiyeli, K,T,Ü. Yer Bilimleri Dergisi. Jeoloji , C,l, S,2, 145- 157.

 • PEYTO OÎL CO,,, 1972, Interpretation, of seiLsmic surveys conducted m the Trabzon and. Çayeli areas Black Sea,, Petrol ÎŞ1. Gen.Müd.arşivi

 • RAYNAUD, JJF. ve Robert, P., 1976, Les méthodes d`etodes optiques de la matière organique, Bull. Centre Rech. Rau, SNPA, 10,1,109-127.

 • TAŞMAN,, CE,, 1.948, Çayeli (Meptvri) -petrol tezahfiri, MTA Derleme rapor no : 1802.

 • TERLEMEZ, I, ve Yılmaz, A.., 1.980,, Ünye-örfrfoyuMsarReşadiye arasında kalan yörenin, stratigrafisi, T.J.K. bil,. 23» 2, 179491

 • TİSSOT» B,P. ve Weite, D.H., 1978, Petroleum formation andt occurence, Springer Verlag, 538 s.,, Berlin

 • URBAN» IB., 1976 t Palynology, 46111131, matoratkm by vitri- :nite reflectance and visual color etimation and kerogen description of source rocks. Core Lab. Ins. sp. publ

 • Kızıldağ Yayla (Adana) Dolayının Stratigrafisi
  Ülvi Can Ünlügenç Cavit Demirkol
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ :  Adana ilinin yaklaşık 80 km, KKB`sında yer alan inceleme alanının temelini bölgede ilk olarak ayirtlanan sığ, zaman zaman derinleşen deniz litolojilerini kapsayan Permo-Karbonifer yaşlı Karahamza kuşağı formasyonu oluşturmaktadır, Üzerine diskordansla Jura-Üst Kretase yaşlı sığ deniz özellikli Demirkazık kireçtaşı gelmektedir. Derin deniz özellikli, Kampaniyen-Üst Maastrihtiyen yaşlı Yavça formasyonu Demirkazık kireçtaşı üzerinde uyumludur, Çalışma alanın kuzey tarafında geniş alanlarda yüzeylenen Kızıldağ melanjı ve Faraşa ofiyoliti kendilerinden daha yaşlı olan birimleri tektonik dokanakla üzerlemişlerdir, Kızıldag melanjı ve Faraşa ofiyoliti Üst Maastrihtiyen sırası ve sonrasında sürüklenenlerle bölgeye yerleşmişlerdir. Çalışma alanının güney kesimlerinde çakıltaşı, kumtaşı, silttaşı ve çamurtaşından oluşan Oligosen-Alt Miyosen yaşlı, karasal nitelikli Giİdİrli formasyonu Demirkazık kireçtaşı üzerine açısal uyumsuzlukla gelmektedir. Resif gerisi çökellerinden oluşan Alt-Orta Miyosen yaşlı Kaplankaya formasyonu ; tabanda Gildirli formasyonu İle uyumlu, üst dokanağı ise resifal karakterli Alt-Orta Miyosen yaşlı Karaisalı kireçtaşı ile yanal ve düşey geçişlidir,

 • KIzıldağ Yayla (Adana)

 • Stratigrafi

 • Tektonik

 • Kireçtaşı

 • ABDÜLSELÂMOĞLU, M.Ş., 1962, Kayseri-Adana Arasındaki Doğu Toroslar bölgesinin jeolojisi hakkında rapor, MT.A. Genel Müdürlüğü Derleme No: 3262t 33 b. Ankara (Yayınlanmamış)

 • ANILf M,f Ömş, S., Bülor, Z,f 1986, Gerdibi-Gertepe«ÇataltepeÇeştepe (PozanU-Karsanti-Adana) Kromit Yataklarının Je« olojik, Metalojenik ve Ekonomik İncelemesi, TÜBİTAK Proje No : TBAG-667, 131 s,

 • BLUMENTHAL, M,M,t 1947, Belemedik Paleozoyİk Penceresi ve bunun Mesozoyüc Kalker Çerçevesi, M.T.A, Yayını, Seri : Dt No,: 3, 93 s.

 • BLUMENTHAL, M.M., 1952, Toroslarda Yüksek Aladağ süsüesi» nin coğrafyası, stratigrafisi ve teknonigi hakkında yeni étudier, M,T,A. yayını, Seri; D» No* 6, Ankara

 • ÇAKA, Ü,f 1978* Petrologie du massif de Pozanü-KaarsanU (Taurus Cilicien, Turxuie), Etude de la pertie centrais, Tliese 3 eme cycl, Strasbourg, 251 s,

 • ÇALAPKULU, F,, Le charriage de L`unité ophiolitique de Alİhoca sur Les marbres de Bolkardag (Taurus-Turquie). Laborotorie de Géologie Applique» Université D`orleans,

 • DEMİRTAŞLI, E,, 1976, Toros kuşa|ınuı petrol potansiyeli. Türkiye m. Petrol Kong,, Ankara, 55-63 s

 • DEMATAŞLI, E., BUginf A,Z„ Erenler, F., Işıklar, S,t Sanlı, D.Y., Selim, M-, Turhan, N., 1975. Geology of the Bolk= ar Mountains, în Alpan, S.f E4, Congress of Earth Sciences, 50 th year of the Republic MTA special publication, 42-57 s,

 • GÖKTEN, E., 1976, Silifke yöresinin temel kaya birimleri ve Miyosen stratigrafisi, Türkiye Jeol,Kur,Bült. 19/2, 117= 127 s

 • GÖRÜR, NM 1977, Depositional history of Miocene sediments of NW Hang of the Adana Basin, Sixth colloquium on Geology of the Aegean Region, Izmir, Turkey

 • GÖRÜR, N.t 1979, Karaisalı kireçtaşmın (Miyosen) sedimantolojisi, Türkiye JeoLKur.Bült, 22/2, 227-234.

 • GÖRÜR, N.f 1980, Karaisalı kireçtaşmın (Miyosen) Diyajenetik Evrimi Türkiye 5, Petrol Kongresi Tebliğleri, 123-128

 • İLKER, S., 1975, Adana Baseni KB`smın jeolojisi ve f^trol olanakları, TPAO Arama Arşiv No: 973,, 63 s (Yayınlanmamış),

 • JUTEAU, T,, 1979, Öphioliteş des Taurides, Essai sur leur historié oceeanique. Revue de Geologie Dynamique de Géographe Physique, Paris 21, 3. 191-214,

 • LAGAP, H,, 1985, Kıralan-Ktrakılıç-Karaisah (KB Adana) Alanının Litostratigrafik-Kronostratigrafik İncelemesi, Ç,Ü, Fen BüEnst. Jeoloji Müh.Böl, Yük,Lisans Tezi. Adana 77 s

 • METZ, K„ 1956, Ein Beitgragzur Kenttnis des Gebirgsbaues von Aladağ und Karanfıîdağ und Ihres Westrandes (KUiksher Taurus), M,T.A, Bull,, No: 48„ 67-78.

 • MONOD, O, and Erdoğan, T,, 1981, Namran Yöresinin Yapısı üzerine M rapor, T.P,A,O, Arşivi, Rapor No: 1662.

 • ÖZER, B., Duval, B,, (furrier. P., Letouzey, J,f 1974, AntalyaMut-Âdana Neojen Havzaları Jeolojisi. Türkiye IlPetrol Kongresi, Türkiye Petrol JeoLDer, Ankara, 57-84,

 • ÖZGÜL, N.f Metin, S,, Göğer, E,, Bingöl, î,, Baydar, O,, Erdoğan, B,, 1973, Tufanseyli dolaymın (Doğu ToroslarAdana) Kambriyen-Tersiyer Kayaları. Türkiye Jeol,Kur,Bült,f 16/1, 82400,

 • PAMPAL, S,, 1983f Doğu Toroskrda, Kadirli-Kozan-Feke (Adana) üe Çokak (K,Maraş) Arasındaki Bölgenin Stratigrafi ve Tektonik özellikleri, S,Ü,Müh,Mim.Fak, Jeolojik Bölümü, Doktora Tezi, Konya, 133 s,

 • PAMPAL, S.f 1984, Ârslanköy-Tepeköy (Mersin) yöresinin jeolojisi, S,Ü, Fen Edeb. Fak,, Fen Dergisi, Sayı : 3, 247- 258, Konya,

 • SCHMIDT, G.C.f 1961, Stratigraphie nomenclature for the Adana region petroleum district VÏL Petroleum Administration Bull, 6, 47*63, Ankara,

 • TEKELİ, O., 1980, Toroslarda Aladağlarm Yapısal Evrimi, Türkiye Jeol, Kur, Bült, 23/1., 1145,

 • TEKEIİ, O,, 1981, Toroslarda Aladag Ofiyolitli Melanjmm Özellikleri, Türkiye Jeol, Kur, Bült, 24/L, 57-65,

 • TEKELİ, O., Âksay, A,, Ertan, Î.E., Işık, A,, Ürgün, BJML, 1981, Toros Öfiyolit Projeleri ; Âladağ Projesi. M.T.A, Enst, Rapora No: 6976. Ankara, 133 s.

 • TEWŒK, 2., 1957, Adana Havzasının Alt Miyosen (Burdigaİiyen) Formasyonları, Bunların diğer formasyonlarla olan münasebetleri ve Petrol İmkanlİn, MTA Dergisi Sayı : 49, 48-66

 • ÜNLÜGEÇ, U.C. 1986, Kızıldâğ Yayla (Adana) Dolayının Jeoloji İncelemesi, Ç.Ü, Fen Bilimleri Enst, Jeoloji Müh, Bölümü Yüksek lisans Tezi, Adana. 77 s,

 • ÜŞENMEZ, Şs , 1981, Belemedik (Pozanü-Adana) Çevresinin Jeolojisi. S.Ü, Fen Fak, Dergisi. Seri : Â, Sayı ı 1. 67-80.

 • YALÇm, N,M,, Görür, N.t 1984, Sedimentological evolution of me Adana Basin, irtematicmal Symposium on the Geology of the Taurus Beit 165-172 Ankara

 • YETÎŞ, C, 1978, Çamardı O^İğde) Yakm ve uzak dolayının Jeoloji İncelemesi ve Ecemif Yanlım Kuşağının Maden Boğazıkamifh arasındaki özellikleri, Î.Ü, Fen.Fak, Doktora Tezi, Istanbul, 164 i

 • YETİŞ, C. ve Demirkol, C, 1984, Adana Baseni kuzey-kuzeybatı kesiminin temel stratigrafisine ilişkin bazı gözlemler, Türkiye JeoLKur. 38. Bilimsel ve Teknik Kurultayı Bildiri Özetleri, s,59-61, Ankara,

 • Celaller (Niğde-Çamardı) Kalay Cevherleşmesinin Mineralojisi
  Ahmet Çağatay Necip Pehlivan
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ : Celaller kalay cevherleşmesi granitin grayzeyleşmiş kenar kesiminde, hidrotermal. hematitli ve termalifili kuvars damarları, içinde gözlenmektedir. Kalay minerali kasiterimir Hematitli kuvars- damadan, diğerlerine göre kasiterilçe daha zengindir. Tamalinli kuvars damarları çok seyrek ve ufak kasiterit kristalleri içermektedir.. Anadolu`da kasiterit cevherleşmesi ilk defa Celaller yöresinde saptanmıştır.

 • Celaller(Niğde-Çamardı)

 • Kalay

 • Cevherleşme

 • Mineraloji

 • AYTUö, G.» 1964, Mlğde-Çamardt demir zofandan. MTA dedeme, rapora» No,. 372:2» Ankara.,, yayınlanmamış.

 • BLUMENTHAL» M., 1941, Niğde ve Adama vilayetten dahUmdeki Toroslann jeolojisine, mnomi `bakış. MTA. yayını, seri. B, No. 6, 133 s.» Ankara

 • BLUMENTHAL,, M., 1948, Son rinconstance de dejettement tectoniqoe dans la. Zone Orogénigue AnMollenne.. We Inter. GeoL Congress, paît XUl, 23-32, London

 • BLUMENTHAL» M.., 1952, Teraslarda Yüksek AJadağ sflsiesinln coğrafyası.,, stratigrafisi ve tektoniği hakkında yeni étudier. MTA yayınlan» Seri D, No. 6, 136 s, .Ankara

 • BLUMENTHAL, M., 1963» Le Système. Staıcturale du Taoıus SodAnatolien. Livre mem,., Paul, Fallot, Mem. hg. Sen., Soc Gecâ. France» 11, s..611-662

 • BREIWICH» G...» 1956, Niğde`nin doğusundaki demir cevheri zuhurları. MTA derleme raporu no. 2467,, Ankara, y ay imlanın am iş.

 • ÇAĞATAY» A,.,, .ALTIM, Y. ve ARMAN« B„„ 1979,, Madeabefcaitepe (Soğpkpmar-Bursa) kalay cevherleşmesinin mineralojisi MTA Genel Madirîiğü dergisi», nisan,, sayı 92, s. 40-48, Ankara.

 • ÇAĞATAY, A..,» ARMAN,» B. ¥e ALTIM,, Y.,, 1982» Maéenèelenltepe (Soğukpınar-Keles-Bursa) stannilinin incelenmesi. Jeoloji mühendisliği dergisi,. Ocak, Sayı 13» s. 23-26, Ankam.

 • DENNIS, R,A,» 1970, The min.eralisa.tion al the mercuiyantimony-tungsten mine near Niğde» South Central Turkey. Dep. of Geology» Univ-College of Sw.ansea (Master tezi), MTA Maden. Etûd arşiv No.. 949; Ankara, yayınlanmamış

 • GÖNC0OĞLU,C, 1977, Geologie êcs westlicher Nigde-Muıivı. Yayınlanmamış doktora tezi, 180 s., Bonn Üni, Batı Almanya

 • GÖNCÜOĞLU.C., 1981 a, îç Anadolumun jeolojisi sempozyumu. Türkiye JeoL KOT.» 76 s. Ankara,

 • HÖLL, R., 1.964, Nîjde yakınındaki Gömüşler köy Sb-Hg-As zuhurları rapora. MTA derleme rapora No. 3742, Ankara, yayınlanmamış.

 • İLERİ, S.» 1.975,, Antimuan yalaklarında jeolojik konum, ve jenez ilişkileri Tilkiye Jeol... Kwr.MlL» İS/1 f.41-46, Ankara

 • IMREHJL, 1964, Çamardı kuzeyindeki (48/87 nota. rahsat sahası) eski antimuan. işletmeleri hakkında not,. MTA derleme rapora. No. 3749» Ankara, yayınlanmamış

 • KAPTAN.E. 1983 Tirkiye Madencilik Tarihi içinde kalayın önemi ve kökeni. MTA. Genel Mfi.dMi.gi dergisi No. 95/ 96 s.164-172, Ankara

 • KLEYN, VAN DER P.H., 1968. Field report, on the geological and geochemical prospection in the Niğde-Çamard L Massif; MTA, Genel MMiriöğü. dedeme rapora, Ankara.,

 • KLEYN, van der F.BL, 1970, Recommandation of exploration for mmeralizatiom in the SW part of äie Nlğde-Çamariı Massif. MTA. derleme rapora No. 4325, Ankara, yayınlanmamış

 • KLEYN „ van der F..H.,» 1971, Geochemical -patterns in. the Niğde area, Turkey. GeoLin Mijubn., 50,, s.763, Hollanda.

 • KOVENKO, V., 1944, Bor `bölgesi inkişafı. MTA, derleme raporu No,.. 1391,, Ankara yayınlanmamış.

 • KURU» D. ve SEZER» t, 1966, Niğde civarı anlimean. zuli.ud.an prospeksiyonu. `ön raporu,. .MTA dedeme, raporu No. 3780, Ankara, yayınlanmamış.

 • OKAY,, A...C». 1955, Niğde,,` Çamardı (Maden) ve Ulukışla arasındaki bölgenin jeolojisi. MTA derleme raporu No... 2381» Ankara, yayınlanmamış

 • ÖZGÜNEYLt A-, 1978* Niğde-Çamardı kristalin masifi genel prospeksiyon çalışması, ve demir-baz metal-wolfram ve altın cevherleşmeleri hakkında, çalışma raporu. .MTA Maden Etfid arfivi No. 1710» Ankara, yaymlanmamif

 • OYGÜE» ¥., ERKALE, H., ERKAN, N.. KARABAUK, N. ve KARABALIK» N.., 1984,, Niğ,de masifi, demir cevherleşmeleri maden jeolojisi rapora. MTA derleme raporu No. 7521» Ankara» 1975, y ay mi anmamış.

 • PEHLİVAN» N..A. ve .ALPAN, T..,, 1986,. Niğde Masifi alfın-kaky cevherleşmesi ¥e ağır mineral çalısmalan ön rapora.., .MTA Genel İMu.dürliği. Maden Eltd ve Arama Dairesi, Şubat 1986, Ankara, 38 s, yayınlanmamış.

 • PÖLDtNl, S..,. 1937,, Bor civarındaki Yapalıağzı boğazı demir yataklarının ziyareti hakkında rapor. MTA derleme raporu No. 471» Ankam, yayınlanmamış

 • RAMDOHR» P.» 1975» Die Erzmineralien und ihre Verwachsungen, 4. Aufl* Akademie-Verlag.» Berlin

 • TCHtHATCHEFF, T., de, 1869, Asie Mineme, Paris» 1.74 s,.

 • TROMP, W.S., 1942» Nigde-tncesıa,. Kızdırmak ve Tuzgölu arasında bulunan mıntıkaların jeoloji etüdü. MTA derleme rapora No. 1456, Ankara, yayınlanmamış.

 • VtLJEEN, MJ . ve ÎLERt S.» 1972» The geology and mineralisation of -portions; of the Pozantıdağ (Niğde) Massif of South Central-Turkey. Johannesburg Censol. Investi. Co. Ltd. Geol... Res. Dept.» Unpwb. report No. S9,, 54`s. Güney- Afrika

 • `YENER,, K..A. ve ÖZBAL, H. s 198Ç, Toros dağlarında kalay : Bolkardağ maden bölgesi. Arkeometri ünitesi bilimsel toplantı bldirileri.,- TÜBİTAK yayınlan, Ankara» s, 157- 173,

 • YETtŞ. C, 1978:» Geology of 4e Çamarfı QNig4e) Region and the characteristics of the Ecemiş fault zone `between. Maden. Boğazı and Kamışlı. îst.ÜnLFen.Mecm. Seri B, 43» s. 41-61, Islanlwl.

 • Beypazarı (Ankara) Yöresi Neojen Tortullarının Kil Mineralleri ve Bunların Dikey ve Yanal Dağılımı
  Cahit Helvaci Hüseyin Yilmaz Uğur İnci
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ: Beypazarı (Ankara) yöresindeki trona içeren Neojen yaşlı, volkano-sedimenter istifin kumutatifi ve çamurtaşları x-ray difraksiyon yöntemi ile incelenmiştir, Çamurtaşları ve kiltaşları simektit ve illitin yanı sıra başlıca dolomit, kalsit, trona, klmopıtilolit» natrolit, vailakit, haksahidrit, magpezh, feldispat, nadiren klorit ve opal-CT. gibi ot ij ene tik mineraller içerirler. Yapılan çalışma sonucu trona içeren (alı düzey) çamurtaşı. ve kiltaşlarının tane boyu 2 p.* dan. küçük fraksiyonlarının %67 iyi kristalli simektit ve %33 illetten oluştuğu saptanmışür. Trona içermeyen çamurtaşı ve kiltaşlarının tane boyu 2 p. ` dan küçük fraksiyonları, da %30 kötü kristalli simektit ve %70 illitten oluşur. Simektitler trioktaedral ve Elitler de dioktoedral türdendir. Simektitferin değiştirilebilir tabakalararası katyonu Ca++ dur. Kil mineralleri ortamın jeokimyasal koşullarına bağlı olarak altlan iste doğru iilit (baskın) + orta derecede kristali simektit - iyi kristalli limeklit (baskın) + illit - ülit (baskın) + zayıf kristali simektit - iliit şeklinde düşey bir dağılım sunar.. Simektit ve diğer otijenik mineraller play a-göl ortamlarında nötral ve alkali koşullarda volkanik malzemenin bozuşması sonuca oluşmuştur.

 • Beypazarı(Ankara)

 • Neojen Tortulları

 • Kil Mineralleri

 • Dikey ve Yanal Dağılımı

 • ALTINLI, E., 1977 Geology of the northern portion of Nallıhan (Ankara province): İstanbul Üniversitesi, Fen Fak. MEC, Section Bf V» 42 (1-2), 29-44.

 • ATAMAN, G., 1976, Türkiye`deki yeni bir anaisim oluşuğu ve zeolitli serilerle plaka taktonijji arasindaki muhtemel ilişkiler: H,tX Yer bilimleri, 1, 9 -23.

 • BRADLEY, W., ve Eugster, RP, , 1969* Geochemistry and paleolimnology trona deposits and associated outhigenie minerals of the Green River Formation of Wyoming: U, S, Geol Surv, Prof, Paper, 469 B, 71 p,

 • FQSCÖLÖS, A, E„ 1984, Cataggenesis of argillaceous sedimentray rocks: Geoscience Canada, 11/2, 67 -75,

 • FOSCOLOS, A, E,, ve Kodama, H„ 1974, Diagenesis of clay minerals from Lower Cretaceous shales of Nort Eastern Biritish Columbia; Clays and Clay Mm,, 22. 319 - 335,

 • GARRELS, R.M., ve MacKenzie, F.T., 1971, Evolution of sedimenüray rocks; Newyork, Norton.

 • GRÎM, R. E. ve Bradley, W.F., 1954, Quantitative ve estimations of clay minerals by diffraction methods: Jour. Ser. Petrology, 24, 242 - 251

 • GÜNDOÖDU, M,N„ Tenekeci, ք öner, F„ dündar, A, ve Kayakiran, S,, 1985, Beypazarı trona yatağının kil mineralojisi: Ön çalışma sonuçları, Ulusal Kil Sempozyumu, 141-153

 • GÜVEN, N, ve Kerr, P.F., 1966, Weathering effecs on the structures of mica-type minerals: Ame, Min,, 51, 858-873,

 • HELVACI, C,t Yılmaz, H„ Yağmurlu, F. ve İnci U., 1986 Beypazarı yöresinde ttona içeren Neojen tortullarının stratigrafisi IV. Mühendislik Haftası, Bildiri Özleri, 54-55

 • HELVACI, C, inci, U, ve Yağmurlu, F,, 1987, Beypazarı trona yataklannm jeolojik konumu ve mineralojisi. Türkiye Jeoloji Kurultayı Bildiri Özleri, 41-42

 • HELVACI, C, feci, U, s Yağmurlu, F., and Yılmaz, Hf , Geologie framework of the Beypazarı district and Neogene trona deposits of the region, Turkey, Doğa Bilim Dergisi (in press).

 • HOWER, I, Eslkger, E.V. ve Hower, M,Et 1976, Mechanism of Burial metamorphism of argillaceous sediments, mineralogical and chemical evidence: GeoL Soc. Ame. Bull,, 78, 725-737.

 • KUBER, Bf . 1966, La crystallinite de illite et les zones tout a fait supérieur du métamorphisme- M Collugue su les Etages Tectoniquesa la Baconnicrc, 105-122

 • MlLLOT, O, s 1970, Geology of clays, translated by Farrand, W.R, ve Paquet, H»,: New york, Springerverlag, 429 p,

 • MÜLLER» G„ 1964, Sedimentary Petrology Part II. Hafner Publishing Company, New York/London

 • PÖRRÖNGB, D.H., 1966, Clay minerals in recent sediments of Niger delta: Clays and Clay Min,. Proceedings of the 14 tik National Conference, 221- 233

 • SANER, S., 1980* Explanation of the development of the Western Pontid Mountain and adjacent basms based on platetectonic theory, north-western Turkey: Mineral Research Explor. Inst, Bull,, 93, 1-20,

 • SHEPPARD. R,A VE Gude, AJM 1968, Distribution and genesis of authigônie silicate minerals in tuffs of Pleistocene Lake Teeopa, Inyo CountyCalifornia: U.S. GeoL Surv. Prof* Paper, 597, 38 p.

 • YILMAZ, H. s 1985, Yeşilyurt (Alaşehir-Manisa) Neojen fluviyal tortullarında gözlenen kil mineralleri ve bunların oluşumu. Doğa Bilim Dergit Seri B, Cilt 9, Sayı 3, 302-311.

 • Batı Karadeniz Bölgesinde Üst Kretase Yaşlı Akçakoca Volkanitlerinin Petrokimyasal Özellikleri
  Fazli Çoban
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ:  Kuzeybatı, Anadolu`da Akçakoca yöresinde, izlenen Tironiyen-Kampaniyen yaşlı tortul istif içimde, onlarla, ardtifimli şekilde bakman, yer yer ise. yine bu. istifi kesen, dayklar halimde çeşitli volkaniller gözlenir. Andezit, bazaltik andezit ve `bazalt, olarak `tanımlanan bu volkanitler genelde kalkalkalen bileşimlidir.

 • Batı Karadeniz

 • Akçakoca Volkanitleri

 • Petrokimyasal Özellikler

 • Bazalt

 • ATABEK, S,, 1939, Zonguldak vilayeti Devrek ve Erep kazalannda demir ve manganez ihbarlarına ait raporlar: M,T,A, Rapor No 902 (Yayınlanmamış)

 • AYDM, M*, Serdar , H,, Şahintürk, Ö,, Yazman, M., Çokuğraş, R,, Demir, O, ve Özçelik, Y,, 1987, Çamdağ (Sakarya)- Sünnİeedağ (Bolu) yöresinin jeolojisi Türkiye Jeoloji Kur,Bült, 30/1, 1-14,

 • BARBERÎ, F.. Ferrara, G,, KeËer, J,, Lınocentİ, F. ve Villari, L,, 1974, Evolution of Aeolian arc volcan ism : Earth, Planet Seien. Lett., 21, 269=276

 • COX, T,G„ Bell, J,D, ve Pankhurst, RJ,f 1979, TTie interpration of igneous rocks ı George Allen and Unwm Ltd,, London, 450 s,

 • DEWEY, J.F.f Pitman, W,f Ryan, W, ve Bonnin, 1,, 1973, Plate tectonics and the evolution of the Alpine system : GeoL Soc,Amer,Bull„ 84, 3137-3180

 • DtZER, A, ve Meriç, E„ 1983, NW Anadolu`da Üst Kretase» Paleosen biyosiratigrafisi : M.T.A, Dergisi, Sayı ; 95^6 (Ayn baskı),

 • Egemen, R.M., 1947, Karadeniz Ereğlisi`nde bulunan fosilli Üst Silüriyeıi tabakalarına dairnot : Türkiye Jeoloji Kur.BüİL, 1/1

 • MCAN, T, ve Ged^, A,, 1983, Ponüdterdeki volkanizma : Jeoloji Mühendisliği Derg,, İŞ, 3-29,

 • ERCAN, T.f Yergökf A,F.f İplikçi, E,, Deveciler, E,, Keskin, î, ve Can, B.f 1984, Zonguldak çevresindeki ÜstKretase yaşlı yay volkaniamasmın özellikleri • Jeomorfoloji Dergisi, 12, 81-106,

 • ERCAN, T, ve Gedik, A,, 1986, Karadeniz ve Trakya`da yapdan derin sondajlardan alman karoüardaki volkanik kayaçlann petrolojisi ve volkanizmanın bölgesel yayilunı, Jeomorfoloji Dergisi, 14, 39-48

 • GEDİK, A,f Ercan,T, ve Korkmaz, S,, 1984, Oıta Karadeniz (Samsun Sinop) havzasının jeolojisi ve volkanik kayaçların petrolojisi, M.T.A, Dergi, 99/100, 34-50,

 • GOTTOrt, V,, 1968, The TİO2 frequency in volcanic rocks ı GeoL Rdsch,, 57, 920-935

 • IRVÎNE, T,N, ve Baragar, W,R,A„ 1971, A quide to chemical classification of common volcanic rocks ı Jour, Earth Seien,, 8, 523-548

 • KEİÎN, î.f 1955, Akçakoca-Düzce bölgesinin jeolojik İövesi hakkında memuar ; M,T,A, Rapor No 2277 (Yaymlanmamış)

 • KETİN, t, 1966, Anadolulun tektonik birlikleri : M^.A, Derg,, 66, 20=34

 • Mac DONALD, G,A, ve Katsura, J,, 1964, Chemical composition of Hawaiian lavas ı J.Petrology, 5, 82*133,

 • MANETTt, R, Peccerülo, A,, Cbrsini, F. ve Pöü, G,, 1981, Geodynamics significance of Cretaceous-Eocene volcanism of Eastern Pontides : Rend, Soc, GeoL îtaL, 4, 249-260,

 • MtYASHÖİO, A,, 1975, Petrology and plate tectonics : Rev, Geophys. Space Phys,, 13, 94,-97,

 • PECCEIÜLLO, A. ve Taylor, S,R,, 1975, Geochemistry of Upper Cretaceous volcanic rocks from the pontic chain. Northern Turkey : Bull, Volcan,, 39, 1-13.

 • RİTTMANN, A,, 1962, Volcanoes and their activity : John Wiley and Sons, Newyork, London, 350 pp

 • ŞENGÖR, A.M.C., Yılmaz, Y, ve Ketin, t, 1980, Remanis of a Pre-Late Jurassic Ocean in Northern Turkey, Fragments of Permian Triassic Paleo-Tethys : GeoL Soc, Amer, Bull., 91/1, 599-609

 • ŞENGÖR, A,M,C, ve Yılmaz , Y„ 1981, Tethyan evolution of Turkey, A plate tectonic apaproach, Tectonophysick, 181-241.

 • ŞENGÖR, A.M.C., 1982, Kûnmerid orojenik sisteminin evrimi, Orta Mesozoyiktë Paleo-Testis`m kapanması olayı ve ürünleri * Tüıkiye Jeoloji Kurultayı 1982 Bildiri Özeden Kitabi, 45-46

 • YALÇDCER, N., 1980, Düzce-Akçakoca bölgesi jeomorfolojisi, Jeomorfoloji Dergisi, 9, 101408

 • Maden Yataklarından Kaynaklanan Doğal Çevre Kirlenmesinin Fluorit Örneğinde İncelenmesi
  Mehmet Sezai Kirikoğlu
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ: Fabrika, atıkları, trafik, hızlı kentleşme, yol ve baraj yapımı gibi modern yaşamım, sayısız etkinlikleri, doğal ortamın, çeşitli. şevlerde dengesini bozmaktadır. Bunlara ek olarak, madencilikle .ilgili uğraşı alanlarında da çevre soranları ile karşılaşılmaktadır. Kızılcaören köyü ile yakın çevresini etkileyen ve .fLuorit yataklarından kaynaklanan doğal kirlenme fau makalede ele. alınmıştır. Bu yapılırken fluor büeşilderinin insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri de ayrıntılı olarak incelenmiştir.

 • Maden Yatakları

 • Çevre Kirlenmesi

 • Fluorit Örneği

 • Kızılcaören Köyü

 • BREDEMANN, G.,, 1951, Biochemie und Physiologie. des Fluors (und der Industriellem Fluor-Rauchschaeden) : AkademieVerlag, Berlin,

 • HAUSCffiLD, F., 1973, Phannakologie und. GnmdLagen der Toxikologie (4. Auflage) : VBB Georg Tlneme Verlag, Leipzig.

 • HOLSTEIN,, E., 1:969,. Grundriss der Arbeitsmedizin (5. Auglage) : Verlag, J.A. Barth, Leipzig

 • KERSTEN, E 1972, Koekch`j Handbuch der Beruf serkraiaknmg : VEB Gustav Fischer Verlag.» Jena

 • HRIKOĞLU, M.8., 1:983. FtooiU-Baryt-Th^EB-Lagetstaeitcn im Gebiet von Kizilcaören.,

 • KOELSCH, F.„ 1959, Die Stattfogefaehnfang durch ELusspaï ; ZU. Aifoi-med., -schütz, 9, 7, 153-1.57.

 • KROKOWSKt, E.t 1974» :Lan.gzeitbeobacatung nach, Natriumfluorid-Behandhing `bei Osteoporase : Mineli. Med..Wsch:r. s Minchen,, 116,, 42, 1842-İ848.

 • LtNDEN, vor der, R„ 1971,. Die Fkrapatvenofgong der Bıındefrepublk Deutschland : Schriftenreihe

 • LUTON, P. und Champek, J.t 1951» Etude sur les pneurnoconioses dams les; gisements de spath-fluor : Arch.mal.prof. med. travtx sec, soc., 12, 5`, 506-518

 • SCHMIDT,. ILL, Weber, R„ Brischke, G,, u.a.., 1974,, &ıh Theorie der Osteoporase : DtsckGes. -Wesen,, 29, 1» 36-42.

 • VtLLtERS, de A.I., und Windlsch,, J.P.t 1964, Lung cancer in a fluorspar mining community. I : Radiation, dust and mortality experience : Brit. Jou.rn. Industr. MedL, `London, 21, 2, 94-100.

 • WEWEE, B,, 1970,, Tiere:x;perim,entelle Untersuchungen an 4cr Lunge zur Frage der Retention und Elimination von Calckim-fluorid (Beitrag, zur Pneumokomiose der Fhuspatarbeiter) : Beitr. Silikose-Fo., Bochum, 22, 4, 191-235.

 • WlESNER-BALCKE, B., 1975, Meldepflichtige Aibdtsan&elle im Jahr 1.974 : .Inf. Arh. -Schutz und. -Hyg., 3

 • WORTH» G. und Schiller, E,.t 1.954, Die Pneimokoniosen : Stoufen-Verlag PJBeicker, Köln.

 • Feke (Adana) dolaylarında Seyrek Görülen Mesozoyik (Liyas) Kömürleri
  Ahmet Uğurluay Gültekin Kavuşan Mesut Aotl Nesrin Tulu
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ: Doğu Toroslar Bölgesinde, Adana ilinin yaklaşık 120 km kuzeyinde yer alan inceleme alanında Paleozoyİk, Mesozoyik ve Senozoyik üst sistemlerine ait otokton kaya birimleri gözlenir, Çalişma alanındaki kaya birimleri çoğunlukla kanbonatlar ve kırıntılı kayaçlar şeklindedir, Saha genel olarak KD-GB yönlü bir antminoryum görünümünde olup, faylar ve diğer kırık hatlar da aynı yönde gelişmişler. Bu nedenle sahanın KB-GD yönlü streslerin etkisinde kaldığı söylenebilir. Sahanın genel yapışma uyumlu olan Liyas yaşlı birimler içkideki kömür katmanları da yaklaşık K-G doğrultulu olup bazen KD`ya bazen de GD`ya 3Ö°-5QB arasında değişen eğimler göstermektedir. Kömür damarlarından alman örnekler üzerinde yapılan palinolojik analizler sonucunda Kyrtomisporites, Kyrtomisporites nasserii sporları bulunmuş olup, böylece incelenen kömürlerin Liyas yaşında olduğu kesinlik kazanmıştır, Yapdan kimyasal analizler sonucunda ise bu kömürlerin ısı değerinin yüksek olduğu ve Gothan sınıflamasına göre "yağlı Taşkömürleri sınıfına girebileceği söylenebilir,

 • Feke(Adana)

 • Mesozoyik(Liyas) Kömürleri

 • Taş Kömürleri

 • AYHAN- A.» İPLÎK.Çİ, E., 1978, Adana iline bağlı KozanFeke-Saimbeyli civarının jeolojik etüdü : Maden. Tetkik ve Arama, Derleme No: 6737.

 • AYHAN, A., 1983, Aladağ (Yahyah-Çamardı) yöresi karbonatlı kurşun-çinko yatakları : Türkiye JeoLKurJSuL, 26/2. 107-116.

 • BİNGÖL, E., ŞENÖCAK, H., YILDIRIM, R.t 1.983, Adana Kozan-Horzum ve Pmarözü sahalarmm jeolojik raporu. : Maden Tetkik ve .Arama, Derleme No : 1866.

 • DEMtRTAŞU, E., 1,967, Pınarbaşı-Sanz-Mağara ilçeleri »asındaki, sahanm litostratigrafik bilimleri ve petrol imkanları ::: Maden Tetkik ve Arama, Derleme No: 4389

 • METÎN, S., PAPAK» L, KESKİN, fL, ÖZSOY, I, POLAT, N., ALTON, L, KDNUK, O.., İNANÇ, A., HAZNEDAR, H., KARABAI1K, M.N,.,,, 1.982, Tufanbeyli-Sanz-Göksün ve Saimbeyli arasının, jeolojisi (Doğu Toroslar) : Maden Tetkik ve Arama» Derleme No : 7129

 • METİN, S,, AYHAN; A PAPAK, I., 1986, 1/100 000 ölçekli açınsama nitelikli Türkiye jeoloji haritaları : Elbistan.4-22 paftası. : M.T.A. JeoLEtid Dairesi yayınl. 15 s

 • ÖZGÜL, N., METM, S.,» GÖĞE1, E., BİNGÖL* E., BAYDAR, O., 1976 Tnfanbeyli dolayının Kambriyen, ve Tersiyer kayaları : Türkiye Jeoî. Kmr.Bül.,9 16/1, 82-100

 • ÖZOŞ, S,, 1985, .Akkaya köyü (Adana/Feke) Omorlt-barit mineralleşmesinîn metalojenik incelenmesi .: Yüksek Lisans Tezi» Çukurova Üni. Fen Bilimleri EnsL 168 s.

 • Heyelan ve Ağaç İlişkisi
  Mehmet Alkan
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ: Şimdiye kadar ağaçların heyelan olayında kesin bir önleyici olduğu düşünülmüyordu. Fakat ülkemizin çeşitli yerlerinde, özellikle yeşil alanlarda eski heyelan kütlelerine sıklıkla rastlanması ve yaklaşık sekiz yıllık eski ve yeni heyelanlar üzerindeki çalışmalarımız, ağaçların her jeolojik bilim de önleyici olmadığı gibi tersine bir- rol oynadığını da. göstermiştir.

 • Heyelen

 • Ağaç

 • Jeoloji

 • Landslide

 • TAM SAYI DOSYASI
  PDF Olarak Görüntüle