Jeoloji Münendisliği Dergisi
Jeoloji Mühendisliği Dergisi

Jeoloji Mühendisliği Dergisi

1984 MAYIS Cilt 8 Sayı 2
KAPAK
PDF Olarak Görüntüle
KÜNYE
PDF Olarak Görüntüle
İÇİNDEKİLER
PDF Olarak Görüntüle
OKURLARIMIZA
PDF Olarak Görüntüle
Şarkışla (Sivas) Yöresinin Tektoniği
Yaşar Ergün Gökten
PDF Olarak Görüntüle

ÖZ: Şarkışla güneyinde yer alan çalışma alanındaki jeolojik olay ve yapılar iki tektonik dönemi temsil eder: a) Eski tektonik dönem; b) Yeni tektonik dönem. Eski tektonik dönem, Geç Miyosen sonuna değin sürmüş jeolojik olay ve yapılarla temsil edilir, Bunlar Faleogen, Eosen ve Oligosen sonunda bölgeyi etkileyen basınç gerilmeleri ve bunlara bağlı olarak gelişmiş ITO-GB gidişli kıvrımlar ve bindirmelerdir. Aynı KB-GOD gidişli verev atımlı faylar da gelişmiştir. Yeni tektonik dönem ise, Pliyosen yaşlı karasal tortullar ve onların oluşumuyla yaşıt düşey hareketlerle temsil edilir.

 • Şarkışla(Sivas)

 • Tektonik

 • Karasal Kökenli Çökeller

 • Alüvyonlar


 • Altug, Bi} 1966, Yapısal jeolojide ortografik ve streog= rafik izdüşümlerin kullanılması: Derleme ve çeviri, E.İB, İdaresi yayäJ 233, Ankara,

 • Billingş, M.P., 1972, Structural Geology: 3 rd, ed., Pentice Hall Inc., 606.

 • Erkan, E,, Özer, S,, Sümengen, M,, Terlemez, t., 1978, Sarız-Şarkışla-Gemerek-Tomarza arasının temel jeolojisi: M.T.A. Rap, No, 5646 (yayımlanmamış).

 • Gökten, ESJ 1083, Şarkışla yöresi volkanotortullarının petrolojik özellikleri ve havza gelişimi yönünden anlamları: Doğa Bilim Derg., A, 7, s, 454-459

 • Gökten, E., 1988? Şarkışla (Sivas) güney-gtaeydofcusunun stratigrafisi ve jeolojik evrimi : Türkiye Jeol, Kur, Bült,, 26, 2, s. 167-176,

 • tlker, S., özyef in, C., 1971, IV, Bölge Sivas havzası hakkında jeolojik rapor : TPAO, Rap, No, 537,

 • Ketin, t., Canıtez, Nt , 197IÎ, Yapısal jeoloji: Teknik Üniversite Matbaası, 520, istanbul.

 • Soytürk, N., Birgül, A., 1972, Şarkıgla-Kaynar-Kaleköy arasının jeolojik incelemesi: TPAO Rap, No, 703 (yayımlanmamış),

 • Sungurlu, O,, Soytürk, NM 1970, Sivas havzası ve civa= rımn jeolojik etüdü: TPAO Rap. No, 482 (yayım« lanmamif) 4

 • Yücel, T., 1955, Kangal-Gemerek ara?ı jeolojisi hakkın, da rapor : M,T,A, Rap, No, 2336 (yayımlanmamı§).


 • Gökten, E . (1984). Şarkışla (Sivas) Yöresinin Tektoniği . Jeoloji Mühendisliği Dergisi , 8 (2) , 8-15 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jmd/issue/28445/303052

 • Gökten, E . Şarkışla (Sivas) Yöresinin Tektoniği. Jeoloji Mühendisliği Dergisi 8 (1984 ): 8-15

 • Tokat ile Sivas Arasında Yer Alan Yıldızdağı Gabrosu`nun Petrokimyasal Özellikleri
  Ali Yilmaz Tuncay Ercan
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ: İnceleme alanı, Tokat ile Sivas arasında, Çırçırın kuzeydoğusunda yer almaktadır. Bu incelemede, Yıldızdağı Gabrosu`nun petrokimyasal özelliklerinin irdelenmesi amaçlanmıştır. Olasılı Eosen yaşta olan bu gabro, yarı derinlik kayası niteliğinde ve domsal bir yapıda olup genellikle porfiritik, ofitik ve polikilitik dokudadır. Gabro, başlıca labrador-bitovnit, hornblend, yer yer diyopsit, olivin ve ayrıca opak elemanlar ile sfen ve/veya rutil kapsamaktadır. Beş örnekte yapılan analiz sonuçlarına ve değerlendirmelerine göre Yıldızdağı Gabrosu`nun toleyitik bir nitelik taşıdığı ve olasılı Eosen sırasında gelişen bir yay sistemi içinde oluştuğu savunulmaktadır.

 • Sİvas ve Tokat

 • Yıldızdağı Gabrosu

 • Petrokimyasal Özellikleri

 • Gabro


 • Baykal, F.f 1966, 1:500000 Ölçekli Türkiye Jeoloji Haritası (Sivas) : Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlümü yayınlarından, Ankara, 116 s.

 • Beccaluva, L,, Ohnenstetter, I>, ve Ohnenatetter, M,, 1979, Geochemical discrimination between oceanfloor and i`sland-arc tholeiites; application to some ohiolites: Can, J, Earth Sei,, 16, 1874,1882,

 • Buket, E!} pl0S2, Erzincan=Befaniye ultramafik ve ma= f üc kayaların petrokimyasal karakterleri ve diğer oluşumlarla denegtirilmesi: Yerbilimleri (H/Ü. Yerbilimleri Ens, Bttlt.), 9, 43,56,

 • De Da Roche, H.^ Leterrier, J,} Grandclaude, P, Marchai, Méi l&SOj A classification of volcanic and plutonie rocks using RjRo diagram and major element analyses; Its relationships with current nomenclature: Chemical Geology, 29, 183-210.etrokimyasal karakterleri ve diğer oluşumlarla denegtirilmesi: Yerbilimleri (H/Ü. Yerbilimleri Ens, Bttlt.), 9, 43,56,

 • Glassley, W», 1974, Geochemistry and tectonics of the Crescent volcanic rocks, Olympic peninsula, Was. hington: Geol. Soc4 Amer, Bull,, 85, 785=794,

 • Göksu, E., 1974, 1:500000 ölçekli Türkiye Jeoloji Haritası (Samsun) : Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü yayınlarından, Ankara, 78 s,

 • Green, N.L., 1973, The diagram MgO/Al2O3 vs (NaoO + K2O) Total FeO + TİO2 ; A distinct geochemical separation of the calcalkaline and tholeiitic rock series: Oanad, Miner,, 12, 144,

 • Irvine, TfN. ve Baragar, W,E,A„ 1971, A guide to the chemical classification of the common volcanic rocks: Can, J, Earth, Sei,, 8, 523-548,

 • Jersen, Lf.S., 1976, A new cation plot for classifying subalkalic volcanic rocks: Ontario Dept. Mines, Misc. Paper, 66, 22s,

 • Kalkancı, Şi} 1974, Etude géologique et pétrochimique du sud de la region de Suşehri; Geochronologie du massif Syenitique de Kösedaf (NE Siva,s. Turquie): Doktora tezi, Grenoble, İsviçre, 135 s,, (yayınlanmamış).

 • Kuno, H., 1960, `High-alumina basalt: Journal of Pet* rology, I, 121-145,

 • Macdonald, G,AS ve Kat&ura, J„ 1964, Chemical corn. position of Hawaiian lavas: Journal of petrology, 5, 82,133

 • Muller, JM,t 1980, Chemistry and origin of the Eocene Metchosin volcanic», Vancouver island, British Columbia : Can, Jt Barth Sei,, 17/2, 199-209,

 • Miyashiro, A. s 1075, Classification, characteristics and of ophiolites: Journal of Geology, 83, 249-281,

 • Okay, A,C., İ953, Sivas ile Tokat arasındaki bölgenin Reşadiye 44/3 paftasının jeolojisi hakkında not: Maden Tetkik ve Arama Derleme rap, no, 2242, (yayınlanmamış)

 • Okay, A.C., 1955, Sivas ile Tokat arasındaki bölgenin jeolojik etüdü: 1st. Üniv, Fen Fak, Mecm, s B, 20/l»2? Ö5-108.

 • Pearce, J,A,, 1975, Basalt geochemistry used to investigate past tectonic environment on Cyprus: Tectonophysicş, 25, 41-07.

 • Pearce, J»A,? 1^78, Statistical analysis of major element patterns in basalts: Journal of Petrology, 17/1, 15-43,

 • Pearce, J,A,f ve Gale, G,H,, 1977, identification of oredeposition environment from trace-element ge^ ochemistry of associated igneous host rocks; Geol, Roc, London Ppec. Publ., 7, 14-24,

 • Penrose Ophiolite Conference 1973, On the symposium on ophiolites in the Earth`s crust: Geological Newsletter, 3, 80,

 • yalçınlar, İ, 18065, Sivas 61/1 ve 61/4 paftalarına ait jeolojik rapor: Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Derleme rap, no, 2577, (yayınlanmamış).

 • Yılmaz, A., 1981, Tokat ile Sivaıs arasındaki bölgede bazı voikamtlerm petroklmyasal özellikleri: Türkiye JeoL Kur, Bült,, 24/2, 61-58

 • Yılma^ A., 1982, Bumanlıdafı (Tokat) ile Çeltekdafı (Sivaa) arasının temel jeoloji özellikleri ve ofiyolitli karışığın konumu: Maden Tetkik ve Ara, ma Genel Müdürlüğü Derleme Rapor no, 7230, (yayınlanmamış),

 • Yılmaz, A., 1983, Dumanlıdafı (Tokat) ile Çeltekdafı (Sivas) arasının temel jeoloji özellikleri ve of i« yolitili kariliğin konumu: Maden Tetkik ve Arama Dergisi, 09,100 (Baskıda),


 • Yılmaz, A , Ercan, T . (1984). Tokat Ile Sivas Arasında Yer Alan Yıldızdağı Gabrosu`nun Petrokimyasal Özellikleri . Jeoloji Mühendisliği Dergisi , 8 (2) , 16-19 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jmd/issue/28445/303053

 • Yılmaz, A , Ercan, T . Tokat Ile Sivas Arasında Yer Alan Yıldızdağı Gabrosu`nun Petrokimyasal Özellikleri. Jeoloji Mühendisliği Dergisi 8 (1984 ): 16-19

 • Yenice ( Arapuçandere-Kurttaşı-Sofular ve Kalkım Handeresi) Pb-Zn-Cu Cevherleşmelerinin Köken Sorunu ve Tersiyer Volkanizmasıyla İlişkileri
  Mesut Anil
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ:  Çanakkale  Yenice bölgesi sınırlan İçinde birkaç Fb-Zn cevherleşmesi gözlenmektedir, Şüphesiz bunların en önemlileri üzerinde iki İşletmenin bulunduğu Arapuçandere ve son zamanlarda sondaj çalışmaları tamamlanan Kalkım-Handeresi zuhurlarıdır. Bölgedeki cevherleşmelerin kökenleri hakkında iki görüş benimsenmektedir, Sofular ve Kalkımda görülen cevherleşmeler tipik kontakt metamorfizma yollardan ültrüzyonların kontaklarında oluştuklarını vurgulamaktadırlar. Bu iki ceherleşmenin köken sorunu olmayıp üzerinde araştırma yapan yerli ve yabancı tüm araştırmacılar aynı fikirdedirler, Arapuçandere ve Kurttaşı`ndaki Pb-ZxuCu cevherleşmeleri ise aynı parajenezi gösterirler Yataklanma türü filon şeklindedir, Arapuçanderede arkomtileriğinde Pb, diyabazlarda M için yapılan jeokimyasal incelemelerde bu kayaçlaraı ilgili elemanlar yönünden birer ön kaynak yarattıkları anlaşılmıştır. Gerek petrolojik özellikleri ve gerekse yankayaç olarak incelenen Tersiyer volkanizmasına alt dasitik breş ve andezitlerle cevherleşme arasında önemli bir ilgi görülmemiştir, Buna karşılık özellikle asidik intrüzyonların bölgeye yerleşmesi sırasında yeniden harekete geçen M konsantrasyon halindeki Pb-Zn, hidrotermal sülfüriü eriyiklerle temasa geçer geçmez kırık ve faylarda katılaşarak damar şeklinde yataklanmişlardır

 • Yenice(Çanakkale)

 • Pb-Zn-Cu Cevherleşmeleri

 • Volkanizma

 • Metamorfizma


 • Anıl, M4| 1979, Htude géologique et metaïofénique du secteur septentrional de Yenice (Presqulle de Biga-Turquie), Thèse, Ecol ede Oéolofie, France,

 • Anıl, Mä , 1982, Yenice-Arapuçandere kurşun-çinko-bakır madenlerin jeolojik metalojenik incelenmesi Ç.Ü; Fen . Edebiyat Faks Yıllığı, S, i, % sayfa 5, 25,

 • Anıl, M,, 1984, Çakıroba (Yenice-Çanakkale) gelit cevherlegmesinin jeolojisi ve metalojenisi, T,J«K. 38, Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Bildiri Özetleri, E, 106-107,, Ankara

 • Akyoi, Zit 1979, Balya kurşun-çinko maden yatağı, Jeoloji Mühendisliği *§, 7, sayfa 47-56,

 • Alkan, V,, 1976 (in Yücelal), Yenice Arapuçandere PbZn-Cu madenleri hakkındaki son rapor ekleri. Ya* yınlanmamıştır, M.T.A^ Ankara, 32 s,

 • Aydın, I,, 1981, Biga Yarımadasındaki Pb-Sulfominerallerij Bunların oluşum koşullan ve kökenleri, İstanbul Yerbilimleri, sayı 1-2, s, 53-76.

 • Atılgan, î.t 1977, Arapuçandere-Kurttaşı ve Yenicenin kuzeyinin jeolojik etüdü, Rapor (yayınlanmamıştır), M.T.A., Ankara/ 30 s.

 • Barbari (1968) in Lefèvre ք Dupy C,, et Ooulon C, Le volcanisme andesitique, Revue delà Haute * Auvergne, Journées d`Auillac, 15-16 Mal 1974, Bordeau,

 • Bingöl, E,, 1968, Contribution a l`étude géologique de la partie centrale et suds 1st bu massif de Kazdaf, These ,190 p, Nancy/France

 • Bingöl, E„ Akyürek, B,, Korkmazer, Bt| İ973. Geology of Biga Peninsula and some characteristics of the karakaya formation. 71-78, in Congress of Earth Sciences, Ankara, 606 p.

 • Bingöl, E., 1975, 1:2 500 000 ölçekli Türkiye metamorfizma haritası ve bam metamorfik kulakların jeotektonik evrimi üzerine tartışmalar, M.T.A, Derg, No 83 ,Ankara

 • Birney, Mo,, A,R„ 1969, Andésite and rhyolitic volcanignı of orogenie belts, Geophs, Monogr, U.S.A., 13, 501-507,

 • Coulon, O,, 1975, Les andésites cénozoiques et les laves associées en Sardaigne, Nord-Occidental, Caractères mméralogiquês et chimiques. Contre, Minerai and Petrol, 42, İ25-İ39

 • Çaf atay, A., 1980, Batı Anadolu kurşun-çinkö yatakla» rmın jeoloji-mtneraloji etüdü ve kökenleri hakkında görüşler, T.J.K, Bült, cilt 28, s. 2 119-132,

 • De La Roche et Leterier J,, 1973, Transposition du tetreader mineralogique de Yoder TiUey dans un diagramme chimique de classification des roches basaltiques, O,R, Acad, Sei, Paris, t, 276, Série D, p, 3115,3118,

 • Ercan, T., 1979, Batı Anadolu, Trakya ve Ege Adalarındaki senozoyik volkanizması. Jeoloji Mühendislifi, sayı 9, s, 23-47,

 • Ercan, T,, 1983, Gördes volkanitlerinin petrolojisi ve kökenael yorumu, T,J,K, Bült, Cilt 26, sayı 1, s, 41- 49,

 • Fernandez, A,C, Hörrmann, P.K., Kussmauls, S, Meave, J^Pichler, HM Subleata, T., 1973, First petrologic data on young volcaniö rocks of S. W. Bolivia,

 • Francis, P.W., Roobol, M,J„ Walker, GäPsL„ Gobbold» P,R„ Cower, M., 1974 ,The san Pedro and san Poplo Volcanoes of Northern Chile and their hol avalanche deposits, Geol, Rundschau, 62, 357-588,

 • Gjelivi^ T, Kuzeybatı Anadolu Pb-Zn zuhurlarında yapılan araştırmalar, M.T.A, Derg,, 59, Ankara

 • Gottini.V,, 1968, The TiOa Frequency in volcanic rocks; Geol, Rdsch. 57, 930-935,

 • Gottinî, V., 1969. Serial character of the volcanic rocks of PanteUeria, Bulletin volçanologique 3, 818-827

 • Gümüf, A., 1060, Contribution à l`étude géologique du secteur septentrional de Kalabaköy^Eymirköy. Thèse, Paris, 109 p,

 • Hörmann P.K., Hçher H„ Zeil W„ 1973. Ne data on the young voleanton to the Puna of NW, Argentina Geol, Rundschau 62, 397-418,

 • Kaaden, Van Der G., 1959, Biga Yarımadası Üzerine İncelemeler. M.T.A, No 52,

 • Korjinski, D.S., İ97İ. Etude géologique sur des plutons acides de la répon da la Presqu`île de Biga, in Atılgan, lt$ 1977. Arapuçandere-Kurtta|i ve Yeni^ cenin kuzeyinin jeolojik etüdü,

 • Lefèvre, O., 1973, Les carectères magmatiques du voL canisme plio^quaternaire des andésites dans le sud du Pérou. Contre. Minerai and Petrol, 41, 259-272,

 • Lefèvre C, Dupuy, 0,, Coulon, G., 1974, Le volcanisme andésitique. Revue de la Haute-Auvergne.

 • Momr Meer, H„ 1959, Balya mmtıkasmdaki kurlun ^uhurlarmm prospeksiyonu hakkındaki toplu rapor, M.T.A, Derleme rapor, No 2703, yayınlanma. mı§tır.

 • Ovahgolu, R,, 1972, Biga Yanmadasımn jeolojisi, maden yatakları ve bakır-kurşun- çinko mineralizasyonu için mühim olan bölgeler, Maden Müh, Ber, Cilt 12. sayı 6, s 12-22,

 • Pichler, H., Zeil, W,, 1969, Die quatare Andésite Formation in der Hochkordillere Nord Chiles, Qeol, RundshaUj 58, 886-903,

 • Ü|ümczsoy, i,f 1983, Handeresi Edremit Yöresinin jeolojik Evrimi-ve Kuzeybatı Anadolu*nun jeotektonik durumu ve Pb-Zn-Cu cevherle§melermin köm keni üzerine. T.J.K, 37, Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Bildiri özetleri, s, 87-89.

 • Winkler, H,©,, 1966, Petrologie des roches métamorphiques, Strasbourg,

 • Yılmaz, Y.f Şengör, C„ 1982, Ege`de kabuk evrimi ve neo-magmatizmanın kökeni, T,J,K, 36. Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Bildiri Özetleri ,s, 64-65,

 • Yücelay, A., 1969, Yenice Kalkım*Handeresi Pb-Zn-Cu zuhuru hakkmda jeolojik rapor, M,T,A, 40 s,

 • Yücelay, A,, 1970. Kurtta§ı bölgesindeki Pb-Zn-Cu zu= hurları hakkında jeolojik étudier, M.T.A., 27 s,

 • Yücelay, A,, 1976, Yeniee-Arapuçandere Pb»Zn-Cu madenleri hakkındaki son rapor, M.T,A, (yaymîanmamiftır), 32 s.


 • Anıl, M . (1984). Yenice (Arapuçandere -Kurttaşı- Sofular ve Kalkım Handeresi) Pb-Zn-Cu Cevherleşmelerinin Köken Sorunu ve Tersiyer Volkanizmasıyla ilişkileri. . Jeoloji Mühendisliği Dergisi , 8 (2) , 19-30 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jmd/issue/28445/303055

 • Anıl, M . Yenice (Arapuçandere -Kurttaşı- Sofular ve Kalkım Handeresi) Pb-Zn-Cu Cevherleşmelerinin Köken Sorunu ve Tersiyer Volkanizmasıyla ilişkileri.. Jeoloji Mühendisliği Dergisi 8 (1984 ): 19-30

 • Ankara-Elmadağ-Kalecik Dolayının Temel Jeoloji
  Behçet Akyürek Erdal Bilginer Bünyamin Akbaş Mehmet Nedim Hepşen Şükrü Pehlivan Orhan Atinu Yilmaz Soysal Eek Dauer Erol Çatal Bilen Sözeri Hüseyin Yildirim Hüseyin Yavuz Hakyemez
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ: Çalışma alanı Ankara, Elmadağ . Kalecik dolayını kapsar. Bu yörede, Ait Triyas`tan Kuvaternere kadar yağlardaki kaya birimleri yüzeylenir, Yeşilşiist fasiyesinde metamorfizma geçlşmiş tortul ve volkanik oluşuklardan yapılı olan ve yine aynı tür metamorfizmaya uğramış metaperidotitler içeren Emir Formasyonu, bölgede Menen en eski otokton birimdir, Emir Formasyonu üst© doğru yi» m yeşilşist fasiyesinde metamorfizmaya uğramış Elmadağ- Formasyonu ile geçişlidir, Elmadağ Formasyonu, başlica eşyaşlı volkanitlerden olugan Ortaköy Formasyonu ile giriktir. Ortaköy Formasyonu içinde yastık lav yapısı korunmuş volcaniter, radyolaritler ve kirectaşları sıkça iglenir. Elmadağ Formasyonu, üste doğru kumlu Ifiregtäii, kireçtaşından oluşan Keçikaya Formasyonu`na geçiş gösterir. Ankara Grubu olarak adlandırılan bu birimler, diyabaz daykları tarafından kesilirler, Karbonifer ve Permiyen yaşlı kırıntılar ve kireçtaşlarını da çeşitli boyutlar`da bloklar halinde yaygın olarak içeren Ankara Grubu, Triyas yaşındadır, Ankara Grubu üzerine, Liyas yaşlı Hasanoflan Formasyonu taban çakıltaşı ile uyumsun olarak gelir ve kumtaşi-çamurtaşi-kireçtaşı ardalanması ile devam eder, Üste doğru Dogger-Malm yağlı killi kireçtaşından olugan Akbayır Formasyonu`na geçer. Düzenli ofiyolit olarak saptanan Mdivan Ofiyolit Kompleksi, üstten eksikli olarak çalışma alanında elenir, Mdivan Ofiyolit Kompleksi`nîn yerçekimi sonrası hızla derinleşen havzada, kumtaşı volkarenit, çakıltaşi ve volkanitlerden olu|an Hisarköy Formasyonu İle normal fliş karekterindeki Karadaf Formasyonu firik olarak çökelmistir. Bu iki formasyon içinde, Bldivan Ofiyolit Kompleksinden türemiş çeşitli boyutlarda oiistolit ve olistostromlar vardır. Hisarköy Formasyonu ve Karadağ Formasyonu üste doğru Maestrihtiyen yaşlı Ilıeapmar Formasyonu ve Samanlık Formasyonu`na geçer. Ortaç türbiditlerden oluşan Samanlık Formasyonu da yakınca ve ortaç türbidit karekterli ve Paleosen yaşlı Dizilitaşlar Formasyonu ile geçişlidir, Dizilitaşlar Formasyonu içinde eşyaşlı resiflerden koparak gelen büyük kireçtaşı ölistolitleri vardır, Çakıltaşi, kumtaşı ve mamlardan oluşan Eosen yaşlı Mahmutlar Formasyonu, şelf, delta, kumsal, kıyı ovası ve alüvyon yelpazesi ortamlarında çökelmiştir, Mahmutlar Formasyonu ile eşyaşlı olarak Deliler volkaniti ayırtlanmıştır. Oligosen yaşlı Miskineedere Formasyonu, menderesi! ınnak ve evaporitik göl ortamlarında çökelmiş çakıltaşı, çamurtaşı/kumtaşı, marn ve jipslerden oluşmuştur. Üst Miyosen-Pliyosen ya|iı Tekke Volkaniti, çakıltaşi, kumtaşi ve tüflerden olu§an Karapınar Formasyonu, ırmak ve göl çökeli olan killi kireçtaşı, marn, kil taşı, çakıltası, kumtaşı ve tüf itlerden oluşan Kavaklı Formasyonu ve aglomera, tüften oluşan Mamak Formasyonu yanalda giriktir. Bölgedeki volkanik marnın son ürünü olan BoMağ Bazaltı, önceki birimleri uyumsuz olarak örter, Tutturulmamış veya az tuturulmuş kırıntılılardan oluşan Pliyosen yaşlı Gölbaşı Formasyonu ,geniş yayılım gösterir. Bölge tektonik yapısını Alpin Orojenik evresi ile kazanmıştır, Düşük açılı bindirmeler ile Ankara Grubu, Üst Kretase ve Oligosen yaşlı birimler üzerine, Üst Kretase yaşlı birimler. Paleosen ya§lı birimler üzerine, Paleosen yaşlı hurimler de Eosen yaşlı birimler üzerine itilmiştir. Arazi gözlemlerinden elde edilen veriler ışığında Orta Anadolu için olasılı jeotektonik evrim modeli önerilmiştir,

 • Ankara-Elmadağ-Kalecik

 • Temel Jeoloji

 • Yeşilşist Fasiyesi

 • Volkanik Oluşuklar


 • Akyürek, Bif Bilfiner, E4 , Dafer, Z ve Sunu, O., 1979 a, Hacılar (Kş Çubuk^Ankara) bölfesinde Alt Tri. yas*ın varlıfı: Türkiye Jeol. Kur, Bült«, 22/2,

 • Akyürek, B,f Bİfeiner, B4J Çatal, E,# Dafer, 2., Soysal, Y„ ve Sunu; O-f 1979 bf Eldivan-Şabanözü (Çankırı) dolayında ofiyolit yerlefîmine ilişkin - bulgu* lar: Jeol, Müh, Odası yayınları 9,

 • Akyürek, BM Bilfiner, E,, Çatal, E,, Dafer, _Z„ Soysal, Ys ve Sunu, OM 1980, Eldivan-Şabanözü (Çan. kırı) Hasayaz^Çandır (Kalecik-Ankara) dola, yınm jeolojisi: Maden Tetkik ve Arama Ensi Rap,, 6741 (Yayımlanmamış),

 • Akyürek, B,, 1981 fAnkara MelaAjı`nm ku^y bölümünün temel jeoloji özellikleri: !g Anadolu`nun jeolojisi Simpozyumu, 41-4ßfTürkiye Jeol. Kur, 35. Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara,

 • Akyürek, B„ Bılginer, E,, Akba§f Bs / Hepfen, N,, Pehlivan, .•`$„ Sunu, O,, Soysal» Y4 /Bafer, Z,, Çatal, B.t Şözeri B, Yıldırım H, ve Hakyemess;YM 1982, Ankara-Klmadaf-Kalecik dolayının jeolojisi: Ma. den Tetkik ve Arama Ens t. Rap è 7298 ( Yayım» lanmamıg),

 • Akyürek, B, ve Soysal, Y;, 1983, Biga Yarımadası güney inin ( Sa vaitepe,Kirkafaç*Bergama. Ay valık ) temel jeoloji özellikleri: Maden Tetkik ve Arama Enst, Derg,. 95/96, 1-12,

 • Bailey, E,B, ve Mc CalUen, W.J., 19S0v Ankara Melanji ve Anadolu Şariyajı: Maden Tetkik ve Arama Enst. Derg., 40, ._ f i953f Serpantin lavas the Ankara Melange and the Anatolian thrust; Trans, Roy, Soc, Edirife, LXn. Part II, 11: 403-442 Edinburgh.

 • Batman, B,, 1978 a, Haymana Kuzeyinin Jeolojik Ev* rimi ve Yöredeki Melanjm İncelenmesi I, stratig» rafl birimleri: Hacettepe Üniv,, Yerbilimleri 4/1.2, 95-1244 — — , `19T8-b, Haymana Kuzeyinin Jeolojik Evrimi ve Yöredeki Melanjm tncelenmesî II, tektonik ve jeolojik evrim: Hacettepe Univ,, Yerbilimleri 4/1-2, 125-134

 • Blrgîli, Ş.t Yoldaş, R, ve Ünalan, G„ I9TS, Ça^kın-Ço. rum Havzasının Jeolojisi ve Petrol Olanakları: Maden Tetkik ve Arama Enst, Rap, 562i (Yaviinlanmaınii) ä

 • Bilgtitay, Ü,, I960, Hasanotlan-Ankara Civa«mn Jeolojisi: Maden Tetkik vé Arama Enst, Derg,, 54, 46- 53,

 • Bingöl, m,t Akyürek, B, ve Korkmazer, B„ 1973, Biga YanmadaMiun Jeolojisi ve Karakaya Forma^ro» nu`nun BaM Özellikleri: Oıımh, 50 yılı Yerbilim leri Kongresi `Tebliğler Derg; Maden Tetkik ve Arama Enât# Yayınları, 70-76,

 • Boecaletti/ M4J Bof tolottC V. ve Sagrî, M,, 1966, Bİehere* he sulle ofiolltl della catena Alpina, 1, Össerva* zioni sun, Ankara Melange nelîa zone di Ankara : Boil, Soe, Çfcol, Iti r Vv85, 485-508

 • Ühaput, E., 1931, Ankara mıntıkasının 1:135,000 mikyasında jeoloji haritasına dair izahat [Notice explicative de la carte géologique a 1:135.000 de Ja region d`Angora (Ankara)]: îst. Darülf, Geol. Enst, Ne§r. 7, Istanbul, 1 1936, Voyages d`études géologiques et geomorphogeniques en Turquie: Mein, de I`Inst. Fr. d`Archeol, de Satmboul. II, VIII. Paris

 • Çalgın, R., Pehlivanoğlu, H„ Ercan, T, ve Şengün, M.. 1973, Ankara civarının jeolojisi : Maden Tetkik ve Arama Enstg, Rap, 6487 (Yayımlanmamış).

 • Çapan, U.Z. ve Buket, E., 1975, Aktepe-Gökdere bölgesinin jeolojisi ve ofiyolitli melanj: Türkiye Jeol, Kur, Bült., 18/1, 11=16,

 • Erentöz, C., 1975, 1:500.000 ölçekli Türkiye Jeoloji Haritası ve îzahnamesi Ankara Paftası: Maden Tet. kik ve Arama Enst. yayınlan Ankara, 111.

 • Erk, A.S., 1977, Ankara civarında genç Faleozoyik`m Kulm Fliş Formasyonu: Maden Tetkik ve Arama Enst. Derg, 88, 73-93, — „__, 1980, Ankara Flişi: TBTAK VII. Bilim Kongresi tebliğleri özeti, 16, - - , 1981, Ankara Melanjının Tortul Kayaçlarımn Stratif raf isi: îç Anadolu`nun Jeolojisi Simpozyûmu, 34, 40, Türkiye Jeol, Kür, 35. Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara.

 • firol, O., 1949, Ankara güneydoğusundaki Elma Dağı ve çevresinin jeolojisi ve jeomorfolojisi üzerinde bir arattırma :Ank. Univ. DTCF Doktora tezi (Yayımlanmamış), ____„__; 1952, Çankırı-Sungurlu-Tüney arasındaki Kızılırmak havzasının ve ŞabanözÜ civarının jeolojisi hakkında rapor: Maden Tetkik ve Arama Enst. Rap,, 2026 (yayımlanmamış). .- - t 1954, Ankara ve civarının jeolojisi hakkında rapor: Maden Tetkik ve Arama Enst. Rap, 2491 ( Yayımlanmamış ), —T— , 1956, Ankara güneydoğusundaki Elma Dağı ve çevresinin jeolojisi ve jeomorfolojisi üzerinde bir araştırma: Maden Tetkik ve Arama Enst. yayınları D. 9. Ankara, 99. _^._ ı ^ 1968, Ankara çevresinde Paleozoyik arazisinin bölümleri ve Paleozoyik-Mesozoyik sınırı hakkında: Türkiye Jeol. Kur, Bült. 11/1-2, 1-16,

 • Genhsèrv A., 1959, Ausseralpine`Ophiolit probleme: Eclog, Geol, Helvè> 52, 650-680,

 • Ketin, î, r 1962, 1:500,000 ölçekli Türkiye Jeoloji Haritası ve toahnamoşi, Sinop Paftası: Maden Tetkik ve Arama Enst, yaymları .tokara, lll é —-—-,,-196S, l: 500,000 ölçekli Türkiye Jeoloji Haritası VB İzahnamesi, Kayseri Paftası : Maden Tetkik ve Arama Enst, yayınları, Ankara, 82, ——— f 1981, Hasanoflan (Ankara) yöresinde Paleozoyik-Mesozoyik smırı ve Kısikdere kesiti: Türkiye Jeol, Kur, 35; Bilimsel ve Teknik Kurultayı bildiri özetleri, 304

 • Norman, T.- 1972, Ankara Yahiihan bölgesinde Üst Kretaae-Alt Tersiyer İstifinin stratig raf isi : Türkiye Jeoi. Kur, Bült, XV72, — •, 1Ô78, Ankara Melanjmııı yapısı hakkında: Cumh, 50. yılı Yerbîlimlirİ Kongresi TôbUgler Dergisi, Maden Tetkik ve Arama Enst. yayınları, 77-04,

 • Ozkaya, Xit %BB2r Origin and tectonic setting of some . melange unite in Turkey: J, Qeol,, 90, 260.278,

 • Salomon^ C,WM 1940^ Ankai`a civarında jeolojik geziler: Itocien Tetkik ve Arama Enst s Derg, 20, 380-400, Qt SOl-61,9

 • Sohmit, C.O., I960, Mem, 365-367 no`lu ruhsatlarının nihai terk raporu : Petrol t§leri Gn, Md, (Yayımlan« mamiş)

 • Sestini, Gif 1971, TOe relations between flysch and ser« pentïnites in North-Central Turkey, 369-383, in A.S, Cpmpbell (Edit.) Geology and History of Turkey, The Petrol Expl. loc, of Libya, Tripoli

 • Ünalan, G., Yüksel, V„ Tekeli, T„ Gönenç, O„ Seylrt Z. ve Hüseyin, Sif 1976» Haymana-Polatlı yöresinin (güneybatı Ankara) Üst Kretase-Alt Tersiyer Stratigrafisi ve Paleocofrafik Evrimi; Türkiye Jeol, Kur. Bült, 19/2

 • ÜnaJan, O,, 1981; Ankara güneybatısındaki Ankara Melanjı`mn stratigrafisi; îç Anadölu*nun Jeolojisi Simpozyumu, 48-52, Türkiye Jeol Kur, 35. Bilimsel ve teknik Kurultayı, Ankara

 • Wilson, J.L., 1975, Carbonate faeies to Geologic history: Springer Verlag-, Berlin, Heidelberg-, Newyork,

 • Yüksel, S,, 1970, Etude géologique de la région d`Hay* mana (Turquie centrale) : These Fac. sei. Üniv, Nancy, Fransa (yayımlanmamış).


 • Akyürek, B , Bilginer, E , Akbaş, B , Hemşin, N , Pehlivan, Ş , Altın, O , Soysal, Y , Dauer, E , Çatal, E , Sözeri, B , Yıldırım, H , Hakyemez, Y . (1984). Ankara-Elmadağ-Kaleclk Dolayının Temel Jeoloji Özellikleri . Jeoloji Mühendisliği Dergisi , 8 (2) , 31-46 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jmd/issue/28445/303059

 • Akyürek, B , Bilginer, E , Akbaş, B , Hemşin, N , Pehlivan, Ş , Altın, O , Soysal, Y , Dauer, E , Çatal, E , Sözeri, B , Yıldırım, H , Hakyemez, Y . Ankara-Elmadağ-Kaleclk Dolayının Temel Jeoloji Özellikleri. Jeoloji Mühendisliği Dergisi 8 (1984 ): 31-46

 • Dikili-Bergama-Çandarlı (Batı Anadolu) Yöresinin Jeolojisi ve Magmatik Kayaçların Petrolojisi
  Tuncay Ercan Ahmet Türkecan Behçet Akyürek Erdoğdu Günay Müslüm Ateş Bülent Can Meral Erkan Cevdet Özkirişçi
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ: Batı Anadolu`da İzmir iline bağlı, Dikili-Bergama-Çandarlı ilçe merkezleri arasındaki alanda yer alan kaya birimlerinde saptanan jeolojik araştırma sonuçları ver imli ve magmatik kayaçların plaka tektoniği açısından kökensel yorumları yapılmıştır. Bölgede magmatizma, büyük  olasılıkla Bosen-Bölgesin`de yerleşmeye başlayan Kozak plütonu ile etkin olmuş, daha sonra Orta-Üst Miyosen boyunca Yuntdağ volkanitleri oluşmuştur, Pliyo Kuvaterner yaşlı Dededaf bazaltları ile sona eren magmatik ürünler, mm olarak kabuk, kısmen de üst manto kökenli olup, çoğun yüksek potasyumlu kalkalen ve kısmen denitik özellikier taşıyan hibrid bir magma söz konusudur

 • Dikili-Bergama-Çandarlı

 • Magmatik Kayaçlar

 • Plaka Tektoniği

 • Mağmatizma


 • Akyürek, B. ve Sosyal, Y,, 1978, Kırkağaç-Soma (Manisa) , S avaştepe-Korucu- Ayvalık (Balıkesir), Bergama (îzmir) civarının jeolojisi:MTA Enstitüsü Rapor No 6452, Ankara,

 • Akyürek, A, ve Soysal, Yi} 1983, Biga yarımadası güneyinin (Savagtepe-Kırkağaç-Bergama-Ayvalık) temel jeoloji özellikleri: MTA Derf,, `95/96, 1-12

 • Ataman, Gİ?F İ973-A, Gürgenyayla (Domaniç) granôdiyorit kütlesinin radyometrik yağı: Türkiye Jeoloji kur .Bült;, 16/1, 22-28,

 • Ataman, G., 1973-B, Ilıea-Şamlı (Balıkesir) granodiyoritinin radyometrik ya§ı ve kuzeybati Anadolu granitik magması hakkında düşünceler: Cumhuriyetin 50, Yılı Yerbilimleri Kongresi Tebliğler Kitabı, 518-523,

 • Ataman, • G., 1974, Revue geockronologîque des massifs plutoniques et métamorphiques de l`Anatolie: Ha. cettepe Bulletin of Natural Sciences and Enginee, ring, 3, 75-87,

 • Ataman, G„ 1975, Flutonisme calco-alcolin d`âge Alpin en Anatolie du Nordquest; C,Rè Acad. Se, Paris, D 280, 2065=2068,

 • Ataman, G, ve Bingöl, B„ 1978, Batı Anadolu plütpnik ve matemorfiklerinin kimyasal bileğimi üzerine araştırmalar: H, Ü, Yerbilimleri Derg,, 4/E-2, 18-42,

 • Ayan, M,, 1979, The origin of the some granites occu= ring in the Menderes massive and their relations itli the uranium mineralization: Comm, de la Fac, des Seien de l`Univ, d`Ankara,. C 22, 91-128

 • Benda^., înnocenti, F„ Mazzuoli, Rt , Radieati, F. ve Steffens, P., 1974, Stratigraphie, and radiometric data of the Neogene in Northwest Turkey: Z. Deutsch, Geol. Ges., 125, 183-193,

 • Bingöl, E,, Delaloye, M, ve Ataman, G,f 1982, Granitic intrusions in Western Anatolia, a contribution to the geodynamic study of this area; Eelogae Geol,

 • Brinkmann, R.? Feist, R., Marr, W.U., Nickel, E., Schlimm. W, ve Walter, H.R, 1970, Soma dağlarının jeolojisi: MTA Berg., 74, 41-56,

 • Borsi, S,» Ferrara, G,, Innocently F. ve Mazztioİi, RM 1972, Geochronology and petrology of recent vol. canics in the Eastern Aegean sea: Bull. Volcan,, 86/1, 478-496

 • Bürküt, Y., 1966, Kuzeybatı Anadolu`da yer alan plütonlann mukayeseli jenetik etüdü: Doktora tezi, ÎTÜ Maden Fak,, İstanbul, 272 s.

 • Bürküt, Y., 1975, Kuzeybatı Anadolu granitik plütonları içindeki Tî, P, Zr, Mn, V tayini ve dağılımı : MTA Derg,, 84, 13=19,

 • Chappel, B. Wı ve White, A.J.R., 1974, Two contrasting granite types; Pasific Geology, 8, 173-174,

 • Cox, K.F., Bell, J.D, ve Pankhurst, D.V., 1979, The Interpretation of igneous rocks: George Allen and tJnwin Ltd., Londra, 450 s.

 • Çoğulu, E.f 1978, Petrografi ve Petroloji, Cilt I-Mag. matizma; ÎTÜ Yayım, III, Istanbul,

 • Ercan, T., 1.981, Batı Anadolu Tersiyer volkanitleri ve Bodrum yarımadasındaki volkanizmamn durumu : İstanbul Yerbilimleri Derg., 2/3-4, 263-282,

 • Ercan-; T., 1982, Kula`yöresinin jeolojisi ve volkariitlerin pètroïojisi: Istanbul Yerbilimleri DergSJ 3, 77-124,

 • Ercan, T, ve Oünay, Mi} 1984, Kuzeybatı Anadolu, Trakya ve Ege adalarındaki Oligo-Miyosen yağlı voL kanitlerin gözden geçirüigi: Jeoloji Mühendislifi Derg (Baskıda),

 • Ercan, T, ve Öztunalı, O., 1983, Demiroi-Selendi (Manisa) çevresindeki Ş-enozoyik yaşlı volkaniüerin pet`rolojisi ve kökensel yorumu: Hacettepe Yerbilimleri Derg., 10,1-15.`...

 • Ercan, T, ve Öztunalı, Ö., 1084 Magmatik kayaglarm Stronsiyum izotop oranı içeriklerinin kökensel yorumlamada kullanılışı, Batı Anadolu ve Ege adalarındaki volkanik kayaglardan örnekler : Jeoloji Mühendisliği Derg. 19,.23-32.`

 • Ercan, T. Baş, H, ve Günay, E,, 1983^, Denizli yolkanit. lerinm petrolojisi ve plaka tektoniği açısından bölgesel yorumu: Türkiye Jeoloji Kur. BÜlt. 26/ 153^180,

 • Ercan, Tf , Türkecan, A, ve Günay, E,, 1983-B, Bodrum yarımadasındaki volkanik kayaçlann Petrolojisi ve kökensel yorumu: Türkiye Jeoloji Ku*. Bült, (Baskıda),

 • Brcan} T,, Türkecan, A., •Dinçel.A. ve Günay, E. r 1088-Cf Kula-Selendi (Manisa) dolaylarının jeolojisi : Jeo_ loji Mühendisliği Derg., 17,3-28.

 • Fytlkas, M., Giuliani, ö., tnnocenti, F.,. Manetti, F. s Mazzuolî, E., Pâccerilîo, A, ve Yillari, L„ 19ÖÖ, : Neogene volcanism of the Northern and central Aegean region: Ann, Geol, Pays, Hellen, 30. 108-129

 • Gottini, V,, 19168, The.Tip«, frequency. İn voleania rocks: Geol, RdschiS 07^ 930-985,

 • Gottini, V„ 1969, Serial characterof the volcanic rocks of Fantelleria: Bull, Volcan., 38, 818^827

 • Irvine, T.N. ve Baragar, W.R.A., 1971, A guide to the chemical classification of the common volcanic rocks: Can, Jour, Earth, Scien,? 8, 523-548,

 • Innocent!, Fi } Manetti, P., Mazzuoli, R,} Feccerillo, A, ve Poli, G., 1977, REE distribution in Tertiary and Quaternary volcanic rocks from central and Western Anatolia: 6, Ege Ülkeleri Kollokyumu, Izmir, Tebliğler Kitatax (Baskıda),

 • tnnocenti, F., Manetti, P., Mazzuoli, R,, Fasquare, G., ve Villari, L., 1982, Neogene and Quaternary volcanism in Anatolia and NW Iran: In,

 • tzdar, E., 1968, Kozak intrüzif masifinin petrolojisi ve Paleozoyik çevre kayaçlariyla jeolojik bağıntıları: Türkiye Jeoloji Kur, Bült., II 1-2, 140-179.

 • Jakes, P. ve White, A.J.R., 1972, Major and trace ele« ment abundances in volcanic rocks of orogenic areas: Geol, Soc. Amer, Bull., 83, 28-40,

 • Joplin, G,A4J 1968, The shoshonite association, a rewiev: Jour, Geol. Soc, Austr,, 15? 275-294,

 • Kaya, Q„ 1979, Orta doğu Ege çöküntüsünün (Neojen) stratigrafisi ve tektoniği: Türkiye Jeoloji Kur, BÜlt,? 22, 35-58,

 • Kaya, Ö, ; 1981, Miocene reference section for the coastal parts of West Anatolia: Newsl, Stratigr., 10, 164-191

 • Kaya, O. ve Savaggın, Y., 1981, Petrologic significance of the Miocene volcanic rocks in Menemen, West Anatolia, Aegean Earth Sciences, I, 45-58

 • Kozan, T,A,, ögdüm, F., Bozbay, B„ Bircan, A,, Keçer, M,, Tüfekçi, K„ Durukal, A,? Durukal, S,, Ozaner, Şf , ve Kerece, M,, 1982, Burhaniye (Balıkesir)-Menemen (tzmir) arası kıyı bölgesinin jeomorfolojisi: MTA Rapor No 7287 (Yayınlanmamış).

 • Krushensky, R.D., 1976, Neogene eale-aikaline extrusive and intrusive rocks of the Karalar.Yeşiller area, North west Anatolia, Turkey: Bull. Volcan 40, 886-360

 • Kuno, H,, I960, High-alumina basalt: Journal of Petrology, I, 121,145,

 • Macdonald, G,A. ve Katsura, J,, 1964, Chemical composition of Hawaian lavas: Journal of Petrology, 5, 82-133,

 • Morrison, G.W., 1980, Characteristics and tectonic setting of the shoshonite rqek association: Llthos, 13, 97-108,

 • Nebert, K., 1978, Linyit içeren Soma Neojen bölgesi. Batı Anadolu: MTADerg,, 90, 20=69, r, T., 1972, Dikili-Bergama jeoternıal araştırma sahasına iligkin jeoloji raporu; MTA Rapor No 5444, Ankara, (Yayınlanmamış).

 • Pe-Pipers G,, 1980, Geochemistry of Miocene shoahonites, Lesbos Greece: Contrib, Mineral, Petrol,, 72, 387.896,

 • Peccerillo, A, ve Taylor, J.R,, 1976, Geochemistry of Upper Cretaceous volcanic rocks from tha Pontic chain^ Northern Turkey: Bull, Volcan, 39/4, 557=569

 • Rittmann, A, r 1952, Nomençlaturô of volcanic rocks: Bull, Volcan,, 12, 75-102,

 • Rittmann} A,, 1953, Magmatic character and tectonic position of the Indonesian volcanoes: Bull, Volcan., 14, 45-58

 • Rittmann, A,} 1962» Volcanoes and their activity: John Wiley and sons, Newyork, London, S05 s.

 • Savaşçın, Y,, 1982, Batı Anadolu Neojen magmatizmasmın yapısal ve petrografik öğeleri: Batı Anadolu`nun Genç Tektonif i ve Volkanizmasi Panel Kitabı, Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, 22-38,

 • Streckeisen, A,, 1976, Classification of the common ig, neous rocks by means of their chemical eomposi* tion, A provisional attempt: N. Jb, für Miner, Monotsc. 1-15,

 • Şengör, A.M.C, ve Yılmaz, Y,, 1981, Tethyan evolution of Turkey; A plate tectonic approach: Teçtonophysies, 75, 181-241.

 • Taylor. S,R, ; 1989, Trace element chemistry of andésites and associated calcalkaline rocks; Proceedings of the Andésite Conference, Oregon Dept, Geol. Min, Ind, Bull,, 65, 53*63.


 • Ercan, T , Türköğen, A , Akyürek, B , Günay, E , Çam, A , Ateş, M , Can, B , Erkan, M , Özkirişçi, C . (1984). Dikili-Bergama-Çandarlı (Batı Anadolu) Yöresinin Jeolojisi ve Magmatik Kayaçlarının Petrolojisi . Jeoloji Mühendisliği Dergisi , 8 (2) , 47-60 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jmd/issue/28445/303062

 • Ercan, T , Türköğen, A , Akyürek, B , Günay, E , Çam, A , Ateş, M , Can, B , Erkan, M , Özkirişçi, C . Dikili-Bergama-Çandarlı (Batı Anadolu) Yöresinin Jeolojisi ve Magmatik Kayaçlarının Petrolojisi. Jeoloji Mühendisliği Dergisi 8 (1984 ): 47-60

 • Seben (Bolu) Bölgesi Üst Kretase Karbonat ve Volkonojenik Fliş Fasiyesleri
  Himmettin Kazanci Baki Erdoğan Varol Mahmut Tunç
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ: Seben (Bolu) bölgesinde Üst Kretase`nin tipik tortulları, karbonat ve volkanojenlk fasiyeslerdeki fliş topluluklarıdır. Bunlar, tortul yapıları ve taşınma tiplerine göre alt fasiyeslere ayrılmaktadır ve her alt fasıyes yamaç, yamaç önü, havza gibi çökelme ortamlarım belirlerler. Yamaç tortulları yumrulu kireçtaşları ve kayma yapılı, düzensiz istifli, kumtoplu volkanik kırıntılı oluşuklardır. Yamaç önü ince tabakalıderecelenen kireçtaşları ve tüf-tüfit-lav ara katkılı volkanik kırıntılarla; havza tortulları ise, ince tanelitürbiditler ve taban akıntılarını tanıtan laminalı kireçtaşları ve İnce tabakalı, laminalı silisik tüf ile temsil edilmektedir. Tüm fliş istifi sert zemin breşleri üzerinde kaim, moloz akması ürünü konglomeralar ilebaşlar ve bunlar, denizaltı yelpaze sistemi içinde depolanmışlardır. Volkanik yaylarla bağlantılı bu Üst Kretasedizisi ,dar şelfli kenar havza ürünleridir.

 • Seban(Bolu) Bölgesi

 • Üst Kretase Karbonat

 • Volkanojenik Fliş Fasiyesleri

 • Çökelme Ortamları

 • Tez Özetleri
  PDF Olarak Görüntüle
  Haberler
  PDF Olarak Görüntüle
  Oda`dan Haberler
  PDF Olarak Görüntüle
  Jeoloji Takvimi
  PDF Olarak Görüntüle
  Kanunlar, Tüzükler, Yönetmelikler
  PDF Olarak Görüntüle
  Yeni Üyeler
  PDF Olarak Görüntüle
  SAYI TAM DOSYASI
  PDF Olarak Görüntüle