Jeoloji Münendisliği Dergisi
Jeoloji Mühendisliği Dergisi

Jeoloji Mühendisliği Dergisi

1977 HAZİRAN Cilt 1 Sayı 2
KAPAK
PDF Olarak Görüntüle
KÜNYE
PDF Olarak Görüntüle
İÇİNDEKİLER
PDF Olarak Görüntüle
OKURLARIMIZA
PDF Olarak Görüntüle
Tüm makaleler
PDF Olarak Görüntüle
Kıtasahanlığı Jeolojisi-Ekonomisi-Politikası
Hulusi Erhan Sakallioğlu
PDF Olarak Görüntüle

ÖZ: Son yıllarda bilim ve teknolojideki önemli gelişmeler yeryüzünün yaklaşık olarak % 70`ini kaplayan deniz ve okyanusların değerlendirilmesinin büyük ölçüde önemli olduğunu ortaya koymuştur. Bu İnceleme, konunun bilimsel Öneminin yanısıra, insanlığın besin ve hammadde gereksinimini karşılamada en önde gelen kaynak olacağı daha bugünkü bilimsel ve ekonomik gelişmelerden belli olan deniz ve okyanuslar İle, bunların en kolay erişilebilen ve üretim yapılabilen bölümünü oluşturan kıta sahanlıklarının günümüzde üzerinde en çok tartışılan konulardan biri durumuna gelmesi nedeniyle  ekonomik ve politik öneminin belirleyiciliği de göz önüne alınarak hazırlanmıştır. Bu görüşten (hareketle, konu ile ilgili bilimsel yazıların dışında, kamuoyu oluşturmada ve konunun politik yönünü belirlemede etkili bir unsur durumundaki basında çıkan çeşitli yazılar da araştırılmış: ve derlenmeye çalışılmıştır.

 • Kıta Sahanlığı

 • Politika

 • Ekonomi

 • Jeoloji • ALıLAN, T.D. ve MOEELLÎ, C. (İ9?0); Bathymetry» Total Magnetlk Intensity FreeAir Gravity Anomaly» Simple Bouguer Anomaly Map of Ionian and Aegean Seas; Instituto Idrografieo della Marina; Genova» Maggio; 8 pafta

 • ARPAT, Esen (1974); Efe DenMf nln Jeoloji özellikleri ve Dofal Kaynakları Bakımından Olanakları; T.JJC, Yıllık Bülteni - 1974; sayfa: 914*2

 • AUBOUIN, J ve DERCOURTf J, (1970); Sur la Géologie de l`Egée: Regard sur la Dodecanese Méridional (ÏCasos, Kaipathos» Rhodes); Bull. Soc, Gèol. France; Série 7, No: 12, eayfa: 455-472

 • ÇETE, Muharrem (1976); Dofu Karadeniz`- de Organik Karbon Aramaları; Yeryuvarı ve İnsan, Cilt: I» Sayı: I, Sayfa: 42-45,

 • DEàEtRSOY Selçuk (1972) Deniz Hukukundaki Yeni Gelişmeler ve Madencilikle İlişkisi; M.T.A, Dergisi, Ekim İ972; Sayı: 79» sayfa: 75-99

 • DEMÎRSOY, Selçuk (1974); Türkiye`nin Denizlerimle ilgili Hukuki Sorunları ve Üçüncü Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Kon - feransı; TXK, Yıllık Bülteni-1974; sayfa: 85-88

 • GBDÎK» Abdullah (1976); Karadeniz`de «Chain Oseanografi» Gemisi ile Yapılan Bilimsel Araştırmalar; Yeryuvarı ve insan; Cilt: I, Sayı: 1, sayfa: 39-42,

 • GEDÎK, Abdullah (1076); Van Gôltm`de Bilimsel Amach Kıyı Ötesi Çalışmaları» Yeryuvarı ve tnsan; Cilt: I, sayfa: 45,

 • HEEZEN, B.C., THARP, M, ve RYAN, B,F, (1970); Panorama of the Mediterranean Sea; Geotimes, Dec, 12,

 • ÎLERÎ, Saldiray (1974); Deniz Dibi Kaynaklan; T.J.K. Yılhk Bülteni İt74; sayfa: 89-90.

 • KAFESÇÎOGIAJ, ismail A. (1975); Jeolojik Açıdan Ege Adalarının Kıta Sahanlıkları; Milliyet Gazetesi, 7 Mart 1975,

 • KAFESÇİOĞLrU, İsmail A, (1975); Egp Anlaşmazlığı ve Kıta Sahanlıfı, Milliyet Gazetesi, 21 Afustos 1975,

 • MALEY, T.S. ve JOHNSON, G.L. (1971); Morphology and Structure of the Aegean Sea Deep-Sea Research; No: IB, sayfa: 109-122,

 • MERO, John L, (1965); The Mineral Resources of tiie Sea; Elsevier Publishing Company New York

 • ÖZGÜL, N. ve ARPAT, E,! (İ9T3); Struc - tural Units of the Taurus Orogenic Belt and Thoughts on Their Continuation in Neigh - teourmf Regions; Commission Internationale pour rÉxploration Scientifique de la Mer Méditerranée; VoL 22, Fasc, 2a» sayfa: 153

 • ÖZYAĞCILAE, Mehmet (1975); Deniz Kaynaklan» Ege ve Türkiye; Milliyet Gazetesi, 28 HaMran İPTS/

 • PAPAZACHES, B.C. ve COMMINAKIS, P, E, (1971); geophysical and Tectonic Features of the Aegean Are; Journal of Geophysical Research; Vol, 76, No: 85, sayfa 3517- 8588

 • ROSS, D,A, DEGENS, E/X, Mae ÏLVANE, J, ye HEBBEBG, R.M, (1070; Recent Sediments of the Black Sea; Öceanus; Vol, 15, No: 4, sayfa: 26-29,

 • ROSS, DA,? DEGENS, E,T;ve Mac ILVANE, J, (1970); Black Sea: Resent Sedimantary History; Science; No; 170, sayfa: 163* 165

 • ROSSr D.A; ve DEGENS, E.T, (1974); Recent Sediments of the Black Sea; American Association of Petroleum Geologists; Mem - oir 20, sayfa: 183-199,

 • gENADP, Muhittin (1976); Derin Deniz Sondaj Projesi Karadeniz Seferi; TTeryuvarı ve tnsan; CÜt: I, Sayı: 1, sayfa: 81-89,

 • VELIDEDEOĞLiU, H, Veldet (1974); Kıta Sahanlığı ve Diinya; Cumhuriyet Gazetesi, 4 Af ustös 1974,

 • Erhan, E . (1977). KITA SAHANLIĞI JEOLOJİSİ - EKONOMİSİ - POLİTİKASI . Jeoloji Mühendisliği Dergisi , 1 (2) , 4-12 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jmd/issue/28146/296110

 • Erhan, E . KITA SAHANLIĞI JEOLOJİSİ - EKONOMİSİ - POLİTİKASI. Jeoloji Mühendisliği Dergisi 1 (1977 ): 4-12

 • Balıkesir-Balya Maden (Pb-Zn) Atıklarının Yurt Ekonomisi Açısından Önemi
  Zeki Akyol
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ: Eski Balya maden işletmelerinden kalan artıklar bol miktarda kurşun, çinko içermektedir, Balya maden potansiyeline ve yurt ekonomisine katkısı yönünden artıkların çok önemli olduğu kanısındayız. Halen yeraltı maden araştırmalarına devam edilmektedir. Yeraltı maden potansiyeli ortaya çıkarılıncaya kadar yalnız artıkların işletilmesinin yurt ekonomisi açısından sakıncalı olduğu düşünülmektedir. Yeraltı maden potansiyeli olumlu olduğunda, hır milyon tonun üzerinde olan artıklar başlı başına işletilebilir.

 • Balıkesir-Balya

 • Maden

 • Yurt Ekonomisi

 • Pb-Zn • AKYÖL, Z, (İ976) : Ballkesir-Balya (Pb-En-Cu) Madeni Hakkında Jeoloji Raporu - M,T,A,f ANKARA

 • AKYOL, Z, (1976): Bahkesİr-Balya Pb-Zn-Ou lu Cürufların Tenor ve Rezerv Hesaplamasına Yönelik ön Çalışma Raporu-M/T.A,, ANKARA

 • AYGEN, T, (1$56): Balya Bölgesi Jeolojisinin Încelenmesi-M.T.A, Yayım, Seri D.» No: 11, ANKARA

 • BİNGÖL, E,, AKYÜREK, B,, KÖRKMAZER, B. (1973): Biga Yarımadasının Jeolojisi ve İCarakaya Formasyonunun Bazı ÖzellikleriCumhuriyetin 50. Yılı Yerbilimleri Kongresi, ANKARA

 • Akyol, Z . (1977). Balıkesir - Balya Maden (Pb-Zn) Artıklarının Yurt Ekonomisi Açısından Önemi . Jeoloji Mühendisliği Dergisi , 1 (2) , 13-16 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jmd/issue/28146/296111

 • Akyol, Z . Balıkesir - Balya Maden (Pb-Zn) Artıklarının Yurt Ekonomisi Açısından Önemi. Jeoloji Mühendisliği Dergisi 1 (1977 ): 13-16

 • Emet Borat Yataklarının Jeolojik Konumu ve Mineralojisi
  Orhan Helvaci
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ: Bu yanda Emet borat yatağının, daha önce düşünüldüğünden daha yaşlı ve mineralojik bakımdan daha karmaşık olduğu ve Orta Oligosende playa göllerinin çamurlarında oluştuğu gösterilmiştir. Bor mineralleri jeokimyasal farklılıklar gösteren iki sedimanier basende oluşmuş ve volkanik materyalden türediği anlatılan marn; volkanik tüfler ve killer ile ara tabakalanmışlardır. Bu yataklarda kolemanit egemendir,  fakat diğer bor minerallerinden meyerhofferii; uleksitli tunelit terujii kahnitj hidroborasii ve bir tür vigit de bulunmaktadır. Kalsit; jips, sölestifij elementer kükürt realgar ve orpiment borat olmayan ana minerallerdir, Kolemanitin oluşumu problemlidir. Diğer yerlerden elde edilen veriler; kolemanitint yataklar örtüldükten sonra uleksitin yerini alması veya inyoitin su kaybetmesi (dehidrasyonu) ile oluşabileceğini belirtmektedir. Emet`te bu  tip oluşum biçimini kesin olarak destekleyici hiçbir arazi verisi bulunamamıştır. Köle - manitin daha sonraki oluşumları damar lan ve boşlukları (jeodları) doldurmuş olarak ve kolemanit nodüllerine ipliksi kenarlar olarak bulunmaktadır. Diğer diyajeneiik değişimler, viçit veya hidro - borasit minerallerinin kısmı olarak köle manitin yerini almalarıdır, Kolemanit ayrıştığı zaman, genellikle yerini titmfte kalsit alır. Remrvler boldur fakat hem sülfitit hem de borat fazlarındaki arşen varlığı cevher harmanlama sırasında sorunlar yaratabilir.

 • Emet

 • Jeolojik

 • Borat

 • Mineraloji • Baysal, O, (Î972) «Tunellite, a new hydrous stronttum borate from the Sarıkaya borate deposits ia Turkey» Bull, M,T,A, Inst., no, 79, 9-22

 • Beevers, C,A, and Stewart, F,H. (i960) «pVeatehite from Yorkshire» Mineralog`, Mag., 32, 1-500,

 • Bowser, Ö,J, (1905) «Geochemistry and petrology of the sodium (borates in the nonmarine evaporite environment» Ph. D, dissertation, University of California, log Angeles

 • Bowser, C.J, and Dickson, F,W, (1906) «Chemieal donation of the borates of Kramer, California» In 2nd Symp, on Salt, volume 1, 32-122, (Cleveland Ohio: Northern Ohio Geological Society)

 • Braitseh, O, (1959) «Über p^Veatehit, eine neue Veatchit-Varietat aus dem Zeehsteinsato Beitrage Miner, Petr,, 6, 6-352,

 • Christ, CX*,, Truesdell, Â,H. and Erd, C.R, (1967) «Borate mineral assemblages in the system Na^O-GaG-MgO-BjOj-HjO » Geodüm, cosmochim, Acta, 3if 37-318

 • Foshag, W,F, (1Ş2Î) «The origin of the colemanite deposits of California» Econ, GeoL, 16, 199-214,

 • Gale, H,B, (1913) «The origin of colemanits deposits» Prof, Pap, U,S, geol. Surv,, 85, 3-9

 • Gawllk, Js (1956) «Borate deposits of Emet Neogene -basin» M,T,A, Rep. no. 2479 (Turkish and German text)

 • Helvacı, C. (1974) «Contribution to discussion of reference 11» Trans. Instn. Min. Metall. (Sect, B: Appl, earth soi,), 83, B36.

 • Inan, K., Dunham, A.O, and Bsion, J, (1973) «Mineralogy, chemistry and origin of Kırka borate deposit, Eskisheir Province» Turkey» Trans. Instn. Min, Metall. (Sect. B: Appl, earth sei,), 82, B23-1İ4,

 • Meixner, H. (1952) «Einige Botarmineraiê (Colemanlt und Tertachitj ein neues Mineral) aus der Türkei» Fortschr. Mine* ralögie, 31, 39-42,

 • (1953) «Mineralogiiche Beobachtungen an Colemanit, Inyoit, Meyerhofferit, Tertchit und Ulexit aus neum Türkischen boratlagerstatten» Hiedelb. Beitr, Miner, Petrogr,, 3, 55-44Ö

 • ;•-•?-•• --. (1956) «Die neue Türkische boratprovinz un ïskelekoy bei Bigadiç im Vilayet Balıkesir» In Sonderabdruck aus Kali und Steinsalz» part 2 (Essen: Verlag Glückauf), 7-48,

 • Muissinf, S. (I960) «Recent South American borate deposits» In 2nd Symp. on Salt, volume 1, 3-151, (Cleveland, Ohio: Northern Ohio Geological Society)

 • Dal Negro, A,, Kumbasar, I and Ungaretti, L. (1973) «The crystal structure of teruggite» Am. Miner., 58, 43-1034,

 • Ö^peker, I, (I960) «Western Anatolian borate deposits and their genetic studies» Ph, D, dissertation, Technical University of Istanbul (Turkish text)

 • Rogers, A.F, (1919) «Colemanite pseudomorphous after inyoite from Death Valley, California» Am. Miner., 4f 9-135,

 • Bate, E,H,, Personal communication, 1976,

 • Helvacı, O . (1977). EMET BORAT YATAKLARININ JEOLOJİK KONUMU VE MİNERALOJİSİ* . Jeoloji Mühendisliği Dergisi , 1 (2) , 17-28 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jmd/issue/28146/296113

 • Helvacı, O . EMET BORAT YATAKLARININ JEOLOJİK KONUMU VE MİNERALOJİSİ. Jeoloji Mühendisliği Dergisi 1 (1977 ): 17-28

 • Eskişehir - Sivrihisar - Kızılcaören Köyü Yakın Güneyi Nadir Toprak Elementleri ve Toryum Kompleks Cevher Yatağı
  Hüseyin Kaplan
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZET: Cevher yatağı, Eskişehir`in Sivrihisar İlçesine bağlı Kızılcaören köyünün  hemen güneyinde bulunmaktadır. Yatağı içeren sahada serpatinitler muhtemelen en yaşlı kay aç durumundadır, Berpantinitleri Örten Kompleks Seri ise filit, finit kumtaşı, hafif metamorfik silttaşı - kumtaşı - mikrokonglomera ve kakşisi - yarı kristom kalker ardalanmalarından oluşmakta olup Silurien - Devonien yakındadır, Kompleks Seri içinde konkordan halde ve aynı yaşta, şisti yapıdaki spiliiik melabantlara ve pikritik bazaltlara da rastlanılmaktadır. Damar tipi daha genç bamk ve asit karakterli dolgular bunları katetmektedir. Yatak ve çevresi çok yönlü bir tektoniğe sahip olup, cevherli hidrotermalfilon dolgularının şekillenmesinde tektonik önemli bir rol oynamıştır.

 • Eskişehir-Sivrihisar-Kızılcaören

 • Toprak Elementleri

 • Toryum

 • Cevher • Uçmak, F. 1969, Eskişehir - Sivrihisar - Beylikahır Bölgesi toryum cevheri nihai raporu, M,T,A, Rad, Min, Servisi, Rapor No, 343, Ankara,

 • Baydar, M. 1975, Paleontolojik tetkik ve tayin raporu, Fiş No, 94, M,T,A, Ankara.

 • Weingart, W, 1958, Sivrihisar 56-2,4 ve Ankara 57-1,3 paftalarının jeolojik haritaları hakkında rapor, M,T,A, Derleme No, 2248, Ankara,

 • Erol, O, 1955, W, Welngart`in 2248 derleme raporuna ait korelasyon revizyonu raporu. M.T.A, Derleme No. 2473, Ankara,

 • Arda, O, 1975, Mineralojik çalışma, 18/3/1975 tarih ve 5/A-8577 sayılı M,T,A. Lab, Şb, Raporu, Ankara, 4 s,

 • Yazgan, E. 1974, Mineralojik ça!i§n;Ê, 2/8/1974 tarih ve 887/8247 sayılı M.T.A. Lab, §b. Raporu, Ankara, 1 s,

 • Yazgan, E, 1974, Mineralojik çalışma. 8/11/1974 tarih ve 21/R-133-8397 sayılı M,T,A. Lab, |b. Raporu, Ankara, 3 s.

 • Arda, O, 1974, Mineralojik çalışma, 22/6/1974 tarih ve 14/8120 sayılı M,T,A, Lab, Şb, Raporu, Ankara

 • Arda, O, 1975, Mineralojik çalışma, 31/3/1915 tarih ve 10/A-8600 sayılı M,T,A, Lab, Şb, Raporu, Ankara,

 • Kaplan, H, 1976, Eskişehir - Sivrihisar - KvEilcaören Köyü yakın güneyi «Nadir toprak elementleri « toryum kompleks cevher yataf ı» üzerinde 1975 yılında yapılmış çalışmalar hakkında ara rapor, M,T,A, Rad, Min, Servisi, Rapor No, 474, Ankara

 • Vlasov, K,A. 1968, Genetic types of rare .- element deposits. Translated from RUBsian, Jerusalem,

 • Yakabafi, A, 1977, Eskişehir . Sivrihisar - Kızileaören Köyü yakın güneyi «Nalir toprak elementleri ve toryum kompleks cevher yatafı» üzerinde 1976 yılında ya pılmış çalışmalar hakkında rapor ve Koçadevebafırtan Sektörü ile Küçükho- yuklu Sektörü rezerv hesabı, M.T.A, Rad Min. Servisi, Ankara,

 • Bateman, A,M, 1064, Economic Geology Volume 69, Yale University, Connecticut,

 • Arda, O. 1976, Eskişehir - Sivrihisar - Kızilcaßren. bölgesinde ortaya çıkan tor yum, niobium ve nadir toprak element leri içeren karbonatik oluşumlar ve ju nezleli hakkında düşünceler. M.T.A teksir, Ankara.

 • Kaplan, H . (1977). Eskişehir - Sivrihisar • Kızılcaören Köyü Yakın Güneyi «Nadir Toprak Elementleri ve Toryum Kompleks Cevher Yatağı . Jeoloji Mühendisliği Dergisi , 1 (2) , 29-34 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jmd/issue/28146/296114

 • Kaplan, H . Eskişehir - Sivrihisar Kızılcaören Köyü Yakın Güneyi Nadir Toprak Elementleri ve Toryum Kompleks Cevher Yatağı. Jeoloji Mühendisliği Dergisi 1 (1977 ): 29-34

 • Manavgat-Oymapınar Bendi Göl Alanı Batı Yakası Geçirimsizlik İncelemesi
  Saydim Altuğ
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ: Türkiye`nin güneyinde Manavgat ırmağı üzerindeki Oymapınar projesinin karmaşık jeolojik ve jeoteknik sorunların % çözmek amacıyla 1963 -1916 yılları arasında çok ayrıntılı yerüstü ve yeraltı araştırmaları yapılmıştır. Göl alanı batı yakasından kaçak su projenin diğer mühendislik jeolojisi sorunları içerisinde kuşkusuz en önemli olanıdır. Bu sorunun çözümü için toplam 11130 metre uzunluğunda 52 adet karot sondalama kuyusu açılmış 450 000 metre uzunluğunda 495 adet jeoelektrik sondaj yapılmış ve bölgesel boya deneyleri gerçekleştirilmiştir. Tüm yerüstü ve yeraltı verileri, Çamdağ antikilini ile 30 km, kuzeybatıdaki Eynif polyesi arasında uzanan Karadere formasyonunun ve Dumanlı sürüklenimi önünde yer alan Sinanhoca formasyonunun (fliş) göl alanı batı yakam geçirimsizliği için yeterli kalınlık ve uygun konuma sahip olduklarını kanıtlamıştır. Sonuç olarak, Keban bendindeki Yengeç mağarası ölçeğinde aktif karst yollarını içeren ve teknik yapılırlığı ve başarı derecesi çok kuşkulu olan Tilkiler enjeksiyon perdesinin, yapımından vazgeçilmiştir. Bununla projede yaklaşık yarım milyara varan bir ekonomi sağlanmıştır.

 • Manavgat

 • Göl Alanı

 • Geçirimsizlik

 • Oymapınar • ALTUĞ, S,, 1967, Progressive Report on the Engineering Geology of Manavgat - Oymapmar Arch bamstte: ill Ankara

 • ALTUĞ, S,, 1969, Batı Toroslarda Tektonik île Karstlaşma arasındaki ilgiye bir örnek, Manavgat . Oymapınar baraj yeri, TJK Bülteni, cilt XH, sayı 1-2.

 • ALTUĞ, S., 1971, Manavgat - Oymapınar Rezervuarındaki Mesozoyik Birimlerin Stratigrafisi, EİE, 71-39,. Ankara,

 • ALTUG, S,, 1976, Leakage Study of the West Side of the Oymapmar Reservoir, Turkey: Bulletin of the International Association of Engineering Geology, No, 14, 147-152, Krefeld

 • ALTUG, S.,- Tan, Y,, 1978, Manavgat - Oymanıra Project - Arch Damsite, Adit GTR. 35, Report on the Grouting Tests: EÎE, Ankara

 • ALTUG, A,, 1975 Oymapmar barajı batı yakası dofal şeddeler araştırma alanı fotojeoloji raporu: DSÎ, Yeraltısuları Dairesi, Ankara,

 • AYGEN, T,, 1967, Manavgat - Oymapmar (Huma) Kemer Barajı ile Beyşehir - Sufîı Gölü, Manavgat Çayı Havzasının Jeolojik, Hidrojeolojik ve Karstik Etüdü m.îM

 • BLTJMENTHAL, M, 1951, Recherches géologiques dans le Taurus occidental dams rarriere pays d` Alanya, MTA, Ankara,

 • CHABERT, C, AYGEN, T, OHABERT J, 1976, Recherches sur les système de Kembos et d`Eynif : Spélêo - club de Paris, club Alpin Français

 • MONOD, O., It73, Notice explicative pour la .carte géologique du Taurus Occidental au sud Beyşehir, Centre National de la Reeperche Scientifique - Paris,

 • DEMÎRTASLÏ, E., ERENLER, B, ALTUG S, ve dif erleri, 1976 Akseki - Manavgat « Köprülü Bölgesinin Temel Jeoloji İncelemesi. 81, Türkiye Jeoloji Kurultayında bildiri,

 • DUMONT, F.J., GUTNIC, M,, MARCOUX, I, MONOD, O,, POSSON A,, 1972, Le Trias des taurldes occidentales (Turquie), Definition du bassm pamphylien: Un nouveau demain à ophiolithes à la marge externe de la chain, Z Deutsch, Geol. Qm, Band 123, S 385- 409, Hannover,

 • EÎE, 1967, Oymapmar Dam and Reservoir Feasibility Study Watertightness of the Reservoir: Energoprojekt Engineering Consul tingCo, Beograd - Yugoslavia Volume 1,

 • EÎE, 1968, Manavgat = Oymapmar Baraj ve Hidroelektrik Santralı Projesi Etüd ve Temel Araştırmaları raporu, Ankara,

 • EİE, 1969,, Oymapmar dam = Second final report Coyne et Beliler, Paris,

 • EÎE, 1973., Manavgat - Oymapmar Jeofizik Sonuç Raporu,

 • ERTUNÇ, A., 1970, Manavgat - Oymapmar Mersin Deresi ve dolaylarının jeoloji ve mühendislik jeolojisi incelemesi, EÎH), Ankara,

 • ERK, S.A., 1908, Manavgat - Rymapınar baraj ve rezervuar jeolojik incelemesi, EÎE, 60-26 Ankara

 • EÎROSKAY, O.S., 1968 Manavgat - Homa bent yeri ve rezervuarı jeolojik incelemesi Î.Ü.F.P. Tatbiki Jeoloji Kürsüsü

 • GÜN AY, G.Y., BOĞAN; L,, 1976, Oymapmar Projesi, Aşafı Eynif Boya Deneyi Raporu, DSÎ, Yeraltısuları aDiresi, Ankara,

 • ŞENOL. S,, 1988, Manavgat - Oymapmar Projesi Karst Jeolojisi ve Boya Tecrübeleri Raporu, EÎE, Ankara.

 • ŞAHÎN, §., 1976, Oymapmar Projesi Göl alam Batı Yakası fliş ve Karadere Doğal Şeddelerinin Araştırma Raporu; DSÎ, XIII, Bölge, Antalya.

 • TÜRKÜNAL, S,, 1969, Toros Dağlarının Kuzeyde Beyşehir ile güneyde Oymapmar (Homa) köyü enlemleri, doğuda Güzelsi; bucafı ile batıda Kırkkavak köyü boylamları arasında kalan kesimin JLOİOJÎsi: EÎE, Ankara,

 • Saydım, A . (1977). Manavgat - Oymapınar Bendi Göl Alanı Batı Yakası Geçirimsizlik İncelemesi . Jeoloji Mühendisliği Dergisi , 1 (2) , 35-44 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jmd/issue/28146/296116

 • Saydım, A . Manavgat - Oymapınar Bendi Göl Alanı Batı Yakası Geçirimsizlik İncelemesi. Jeoloji Mühendisliği Dergisi 1 (1977 ): 35-44

 • Aslantaş Barajının Mühendislik Jeolojisi ve Filişlerde Tünel Kazısı
  Talip Karaoğullarindan Nuri Özgüzel
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ: Aslantaş Barajı ve Hidroelektrik santralı (HES) Adana`nın 80 km, kuzey doğusunda Ceyhan nehri üzerinde, taşkından koruma, enerji üretimi ve sulama amaçlı bir barajdır. Yapımına 1975 yılında başlanmış ve 1981 yılında tamamlanması Öngörülmüştür, Barajla ilgili mühendislik jeolojisi ve jeoteknik çalışmalara 1955 yılında başlanmıştır Planlama aşamasında Özgül (1966) çevre jeolojisini incelemiş ve bugünkü baraj yerini en uygun eksen olarak önermiştir, Baraj yerinin mühendislik jeolojisine ilişkin özelliklerini yapılan temel sondajları, araştırma galerileri ve deneme enjeksiyonları ile araştırarak değerlendirmiştir. Kesin proje aşamasında bu çalışmaları DSİ. adına Acres - Syndibel - Su yapı (1970) mühendislik firması yapmış ve baraj yerinin yüzey ve yeraltı jeolojisini açıklamıştır. Ayaşlıoğlu ve Atakan (1974) bent yeri ve diğer yapıların mühendislik Jeolojisini incelemiş; açılan araştırma galerilerini değerlendirmiş ve yapı gereci araştırmalarının yapmışlardır.

 • Aslantaş Barajı

 • Mühendislik Jeolojisi

 • Filişler

 • Tünel Kazısı

 • Ekonomik-Demokratik Mücadele ve Demokratik Kitle Örgütleri Üzerine
  Haydar İlker
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ: Ülkemiz Türkiye, emperyalizme her alanda (ekonomik, politik, askeri ve kültürel) bağımlıdır. Kapitalizm, dışa bağımlı olarak geliştiği İçin cılız ve güçsüzdür. Hem bundan, hemde emperyalizmin doğal müttefiki oldukları İçin pre-kapitalist unsurlarla ittifak yapmak zorunda kalmaktadır. Bu İttifakta belirleyici tekelci burjuvazidir ve pre-kapitalist unsurlar kapitalizmin gelişim süreci içinde tasfiye edilmektedir, fakat bu tasfiye hiçbir zaman kesin sonucuna ulaşamaz. Kapitalizmin çarpık ve dışa bağımlı gelişimi, işçi sınıfının nicel ve nitel anlamda güçsüzlüğü gibi sebeplerin sonucu batılı anlamda klasik bir burjuva demokrasisinden söz etmek mümkün değildir, Demokrasinin sınırları hakim sınıflar ittifakına kadar daralmıştır, Ülkenin siyasi yapısında belirleyici olan, güçlü ve kurumsal baskı ve terördür. Baskı ve terör, yukarıdan aşağıya örgütlenmekte, her geçen gün daha da arttırılarak uygulanmaktadır. Ancak nispi ve cılız demokratik öğeler emekçi halkın yükselen mücadelesinin ürünleri olarak göstermelik de olsa varlığını koruyabilmiştir.

 • Demokratik

 • Mücadele

 • Kitle Örgütleri • İlker, H . (1977). Ekonomik - Demokratik Mücadele ve Demokratik Kitle Örgütleri Üzerine . Jeoloji Mühendisliği Dergisi , 1 (2) , 45-52 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jmd/issue/28146/296123

 • İlker, H . Ekonomik - Demokratik Mücadele ve Demokratik Kitle Örgütleri Üzerine. Jeoloji Mühendisliği Dergisi 1 (1977 ): 45-52

 • SAYI TAM DOSYASI
  PDF Olarak Görüntüle