Jeoloji Münendisliği Dergisi
Jeoloji Mühendisliği Dergisi

Jeoloji Mühendisliği Dergisi

1997 MAYIS Cilt 21 Sayı 1
KAPAK
PDF Olarak Görüntüle
KÜNYE
PDF Olarak Görüntüle
İÇİNDEKİLER
PDF Olarak Görüntüle
ÖNSÖZ
PDF Olarak Görüntüle
Gazlıgöl (Afyon) Termal ve Maden Sularının Jeokimyasal Özellikleri ve Jeotermometre Uygulamaları
Halim Mutlu
PDF Olarak Görüntüle

ÖZ: Sıcaklıkları 18.5 ile 64 °C arasında değişenGazlı göl termal ve maden suları Na ve HCO3`çazengin bir karakter sergilerler. Sularda tespit edilen düşük sülfat derişimleri büyük olasılıkla bakteriyel sülfat indirgenmesi nedeniyledir. Silika ve`katyon jeotermometreleri ile Gazlı göl jeotermalsahası için elde edilen rezervuar sıcaklığı maksimum. 120 °C dir. Akışkan-mineral denge modeliyardımıyla elde edilen rezervuar sıcaklıkları da busonucu desteklemektedir. Yaklaşık 100 °C lik rezervuar sıcaklığının saptandığı entalpi-klor karışımmodeli suların kimyasal bileşim vesıcaklıklarındaki değişimin, kaynama, derin kökenli sıcak suyun kondüktif olarak soğuması ve busuyun soğuk su ile karışım içeren birtakım işlevlerin bir araya gelmesi ile açıklanabileceğinigöstermektedir.

 • Gazlıgöl (Afyon)

 • Termal

 • Jeokimyasal

 • Jeotermometre

 • Aroörssöii, S,, Gunnlaugsson, EM aod Svavarsson, H., 1982, The chemistry of geothermal waters in Iceland-!, Calculation of aqueous speciation from 0° to 370 °Ci Geochim, Cosmochim, Acta, v, 46, p. 1513-1532

 • Arnörsson, S,, 1985, The use of mixing models and chemical geother» mometers for estimating underground temperatures in geothermal systems; J, Vol, Geoihermal Res,, v* 23, p, 209-3,35

 • Ârnörsson, S,.Gunnlaugsson» E,f and Svavarsson, H,, 1983b, TTie chemistry of geothermal waters in Ieeland»III. Chemical geothermometry İn geothermal investigations: Geochim, Cosmochim, Âcta, v. 47, p, 567-577,

 • Berner, R, A,, 19971, Principles of Chemical Sedimentalogy, McGarw-Hill Inc., 240 s.

 • Çamur, M. Z,, 1996, Doğal salamura sularda mineral çökelim ve çözümünün tennodinamik değerlendirimi için bilgisayar prograrmı JeoL Müh», sayı, 48, s* 40-56t

 • Demirel, Z., 1990, Gazlıgöl G-2 Sondajı kuyu bitirme raporuı M.T.Â. Raporu, No. 9016

 • Föurnier, R. Ö., 1977, Chemical geothermometers and mixing models for geothermal systems: Geothermics, v.*5,p. 41 »50,

 • Fournier, R* O,, 1991, Water geothermometers applied to geothermal energy. In D*amore, F., Co-ordinator, Application of Geochemistry in Geothermal Reservoir Development» UNITAR, United States of America, p, 37-69

 • Foumier, R, O, and Truesdell, A, HM 1973, An empirical Na-K-Ca geothermometer for natural waters; Geochim, Cosmochim, Actaf v, 37, p. 12554275,

 • Fouroier, R, Q. and Potter, R. W,, II, 1979, Magnesium correction to the Na-K-Ca chemical geothermometer; Geoehim, Cosmochim, Aeta,v, 43, p, 1543-1550

 • Fournier, R. O, and Potter, R, W,, IIf 1982, A revised and expanded silica (quartz) geothermometer: Geotherm, Resourc, Coune, Bull,, v, 11, n, 10, p. 3-12

 • Giggenbaeh, W, F,, 1988, Geothermal solute equilibria Derivation of Na-K-Ca-Mg geoindieators: Geochim Cosmochim, Acta, v, 52, p, 2749-275

 • Gökalp, E„ 1970, Gazhgöl (Afyon) sıcak sulan etüd raporu: M.T.A, Raporu, No, 4366,

 • Gökalp, E., 1973, Türkiye Kızılay Derneği Afyonkarahisar madensuyu KMS I ve II nolu madensuyu kuyuları bitirme raporu: M/TA. Raporu, No. 5046

 • Gülay, A., 1972, Afyon, Ömer-Geeek-Afyon Ovası, Gazhgöl, Çobanlar, Heybeli, Çay yöreleri jeotermik enerji araştırmaları rezistivite etüdleri raporu: M/TÂ. Raporu, No, 4852,

 • Ilenley, R, W,, Truesdell, A, H,, Barton, P.B., and Whitney, JA,, 1984, Fluid-Mineral equilibria in hydrothermal systems: Reviews in Economic Geology-Volume 1, Society of Economic Geologists, 267 p,

 • Karamanderesi, î, IL, 1972, Afyon K 244? paftası detay jeoloji etüdü ve jeotermal alan olanakları hakkıda rapor: M/TA, Raporu, No,

 • Langelier, W, and Ludwing, HM 1942, Graphical methods for indicating the mineral character of natural waters: J4 Amer, W, W. AssocM v, 34, p. 335-352

 • Mutlu, H„ 1996, Afyon jeotermal alanındaki termal suların jeokimyasal değerlendirilmesi; Jeotermometre uygulamaları ve akışkan=mineral dengesi; Doktora Tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 169 s,

 • Nordstorm, D. K, and Munoz, L L,, 1986, Geochemical Thermodynamics, Blackwell Scientific Publications, 477 s

 • Tôle, M, P„ Armannsson, H„ 2ıong-He, P., and Arnârsson, S,, 1993, Fluid/mineral equilibrium calculations for geothennal fluids and chemical geothermometry; Geothennics, v, 22, n.l, p, 17-37*

 • Truesdell, A. H, and Fournier, R, O,, 1975, Calculation of deep temperatures in geothermal systems from the chemistry of boiling spring waters of mixed origin: Proc, Second U,N. Symposium on Geothermal Resources, San Francisco, CA, p, 837-844,

 • U.S.G.S,, 1989, Methods for determination of inorganic sub stances in water and fluvial sediments. In, MJ, Hshman and L,C, Friedman (Eds,), Techniques of water-resources investigations of the U,S,G,S4 Book 5, Chapter Al, 545 p,

 • U^l, Ö, F,, 1995, Afyon-Gazhgöl Kaplıcası G-3 sıcaksu kuyu bitirme raporu; M,T,A, Raporu,

 • Wigley, T,M,L„ 1977, WASTPEC: a computer program for determining the equilibrium speciation of aqueous solutions: Brit, Geomorph, Res, Group Tech, Bull,, W, 48 p,

 • Magmatik Petrojenez Çalışmalarında Kısmi Erime, Magma Karışımı-Asimilasyon, Fraksiyonel Kristalleşme ve Asimilasyon Fraksiyonel Kristalleşme Süreçlerinin Jeokimyasal Modellemesi
  Sibel Tatar Erkül Durmuş Boztuğ
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ: Magmatik kayaçlar, bilindiği gibi, herhangi birkatının çeşitli etkilerle (sıcaklık artışı, ortama uçucu bileşen ilavesi, basınç ferahlaması) kısmi erimeye uğraması sonucu oluşan sıvıların katılaşması ilemeydana gelmektedir. Aynı katı kaynak malzemenin farklı erime tipi ve farklı erinme yüzdeleri sonucu, farklı magmatik eriyiklerin oluştuğu bilinmektedir. Bu kısmi erime tipleri başlıca iki değişikşekilde gerçekleşmektedir. Bunlardan birincisi,Rayleighlfraetional (Rayleigh/fraksiyonal) erimesiolup, Özellikle üst manto peridotitlerinin kısmi erimesi sırasında oluşan sıvının hemen ortamı terketmesi prensibine dayanmaktadır, Diğer kısmi erimetipi, ise kabuksal kayaçların kısmi erimesi sonucuoluşan sıvının ortamı hemen terkedemeyip, ancakbeUrli bir miktara ulaştıktan sonra ortamdan uzaklaşabilmesi ve bu miktara ulaşabilmesi için geçensüre zarfında da kalıntı katı ile reaksiyona girerekbileşimini değiştirmesi esasına dayanır ki bu erimetipine de batch/equilibrium (yığın/denge) erimesidenmektedir. Ayrıca, bu fier iki tip erime de kendiarasında model erime ve non-modal erime olmaküzere M alt tipe ayrılmaktadır. Bu erime tiplerinden herhangi birisiyle oluşan bir magmatik sıvınınkatılaşması sırasında sıvının ilksel bileşimimdeğiştiren ve böylece mineralojik-jeokimyasalbileşimleri farklı kayaçların oluşumunu sağlayanbir takım süreçler etkin olabilmektedir. Bunlar,başlıca magma karışımı-asimilasyon, fraksiyonelkristalleşme ve asimülasyon-fraksiyonel kristalleşme süreçleridir.

 • Magma

 • Kristalleşme

 • Jeokimyasal

 • Albaiéde» F. (1983). Inversion of batch .melting equations and trace element pattern of the mantle. J. Geophys. Res.,, 88110573/83

 • Albaréde, F. (1996)`. Introduction, to Geoehemical Modelling. Cambridge University .Press., 543 pp

 • Albaréde» F.. and Bottinga» Y., (1972). Kinetic disequilibrium `between. phenocrysts and. host lava.. Geochim. Cosmochim. Ada, 36,141-56..

 • Albacéde, F., and Provost» A. (1.977). Petrological and geochemical masn balance: an algorithm for least-squares fitting and general error analysis.. Comp. Set., 3,309-26.

 • Albaréde, C J., Treuill » M., Minster» J,F,, Minster., B., and Albaiede F. 1977.. Systematic: use of trace elements in. Igneous processes.. Part 1 ;: Fractional crystalization. processes in. volcams suites. Contr. Mineral, .Petrol..» 60,57-76

 • Allègre, C J. and Minster, J,.F. 1978:. Qualitative models of trace element behavior in magmatic processes.. Ea.rth Planet., Sei. Lett. 3S, 1-25

 • Bowen, M,L. (1956). The: Evoluation of the Igneous- Rocks» Dover

 • Briqyeiü L. and Lancelot, J.R.. (1979).. Rb-S.r systematic mû cnistal contamination .models for calc-alkaline igneous rocks.. Earth Pia met. Sei. Letters, 43» 385-96»

 • COK,K.G., Bell, JD.,. and Pankhurst.RJ., 1984 The Inteipcetatioa of Igneous Rocks. London: George Allen and Unwin, 450 p.

 • DePaolo, DJ . 1981. Trace elememi am isotopic effects of combined waUiock assimilation and fractional crystallisation. Earth Planet. Sei. Lett. 53,189-202

 • Didier, J. and Barbarin, B, (eds.), 1991a. Enclaves and Granite Petrology:: Developments im Petrology, 13, Elsevier, Amsterdam, 625 p.

 • Didier,, I. and Barbarin» B. (eds.), 1991b,. The different types of enclaves in granites-Nomenclature: la Didier, J. and Barbatan» B. (eds.), Enclaves and Granite Petrology, Developments in Petrology, 13, Elsevier, 19-24

 • Fame, G. (1986). Principles of Isotope Geology. New York: John Wiley

 • Fernandez» A.N. and Barbarin,`B. 1991. Relative ihology of coeval mafic and. feisic magmas: Nature of resulting interaction processes. Shape and mineral fabrics of mafic imcrogranidar enclaves: In: Didier, I. and Barbarin, B. (eds). Enclaves and Gra.ni.te Petrology..:: Developments in. Petrology, 13, Elsevier, 263-275.

 • Heck.,, R J. and Criss, R,E, (198.5). Strontium and oxygen isotopic variations, in Mesozoic and. Tertiary pillions of Central Idaho.. Contrih. Mineral. Petrol,.90, 291-308.

 • Gast, P.W. (1968). Trace element fractionation and the origin of tholeiitic and alkalime magma types.,. Geochim.Cosmocfaim.Acta, 32,, 1057-86..

 • Greenland, L.P. (1970). An équation, for trace element disobutkm during magmatic crystallization.. Amer. Mineral..,,. 55,455-65.

 • Hagen, H. And Neumann» E. R. (1990). Modeling of trace-element distribution in. magma chambers using, open-system, models, Corn-put, Geosd., 16,549-56

 • Hibbard, M J,., 1991. Textural anatomy of twelve magma, mixed granitoid systems.:: In Didier,, J. and Barbarin» B (eds.), Enclaves and. Granite^ Petrology,, Development in. Petrology» 13, Elsevier, 431-444

 • Hibbacd, MJ., 1995. Petrography to Pelrogemesis. Piemtice Hall. 587 pp.

 • Jiitean, M,. Miehard, A. and Albaréde» F.. (1.986). Tie Fb-Sr-Nd isotope: geochemistry of some- .recent circum-Medi.tenraneara. granites. Comtrib. Mineral., Petrol., 92,331-40..

 • Langmmr» GH., Vocke, RJX, Hanson, G.N., and Hut, SÄ. (1978). A general mixing, equation with applications to Icelandic basalts. Earth Planet Sei. Letters, 37,380-92.

 • Maalque.S. 1985. Igneous Petrology., Berlin: Springer-Verlag, 374 pp

 • MuKtovani, M..SM. and Hawkesworth, C`J. (1990) An. .inversion approach to assimilation and fractional crystallization processes. Contr. Mineral. Petrol., 105,289-302.

 • O`Hara, MJ . and Mathews, RJE, 1981. Geochemical evolution, in an advancing, periodically replenished, periodically tapped, continuously fiactioned magma chamber. IGeol. Soc. Land. 138,237-77.

 • Powell, R. 1984`. Inversion of the assimilation, and. fractional crystallisation (AFC) equations: suites. J. Geol. Soc. Load. 141,447-52.

 • Rollinson, H.R.. 1993`. using Geochemical Data: Evohtation, Presentation, Interpretation. John Wiley Sons. Inc. 352 pp.

 • Schilling,,, J. G. and Winchester „ J.W., (1967). Rare-earth fractkmation and. ma.gmat.ic: processes. In Mantles OF Earth and. Terrestrial Planets, ed., S.K. Runcom, pp. 267-83. New York: Imterscieiioe

 • Shaw, D.M. (1970). Trace element, fiacttonation during anatexis. Geocfeim. Cosmochim. Ada, 34,237-43.

 • Sparks, RJSJ., Hoppert, ILE. and Turner1 J.S. 1984, `The fluid dynamics of evolving magma chambers. Phil Trans R. Soc. Loud. A310,511-34

 • Steiger, R.H., and Wasserburg,,, G`J., (1966)., Systematics in the PtP0 8 - Th232^ Fb?37.u23Sf and W»6~U2S® systems., J. Geophys.. Res., 71, 6065-90.

 • Taylor, R.H., Jr. (1980). Trie effects of assimilation, of country rocks by magmas on 18O/ 1 6O and ^Sr/^Sr systematics. Earth Planet. Sei. Letters, 47,243-64.

 • Taylor,, H.P., Jr. and Sheppard, S.M.R (1986). Igneous rocks: I. Processes of isotopic: fractionatiom and isotope systematics. In Rev. Mineral. 16: Stable Isotopes, in High Temperature Geological Processes, ed. J.W., Valley, H.P. Taylor Jr. and JR. O`Neil, pp, 227-71, Washington: Mineral. Soc. Amer.

 • Turner, JJS. and Campelt, IİL 1986. Gonvection and, mixing in -magma chambers. Earth Sei. Rew., 23,255-352

 • Vollmer, R. {1976). Rb-Sr and U-Tli-Pb systematics of alkaline rocks: the alkaline rocks from Italy, Geochim. Cosmochim. Acte, 40, 283-95.

 • Wilson, M. (1989). Igneous Petrogeaesis.. Oxford University Press., 466pp

 • Wood,, B J. ani D.G. Fraser 1976. Elementary thermodynamics for geologists. Oxford; Oxford. University Press

 • Wright» T.L., aid Doherty P.C. 1970. A linear programming and least squares computer method for solving petralogjc mixing, problems. BidL Geol. Soc. Amer., 81,1995-2008.

 • Yılmaz,,, S. and. Boztuğt D., 1994. Grankpyid Petrojeneànde Magma Mmglng/Mmag Kavramı.. Jeoloji Mühendisliği, 44-45,1-20

 • Yeraltısuyu Gözlem Kuyularının Sondajı ve tasarımı
  Hasan Yazicigil
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ: Yeraltısuyu gözlem- kuyuları yeraltısularının fiziksel, kimyasal veya bakteriyolojik analizleri- içinörnekleme yapılması, yeraltısuyu seviyelerinin ölçülmesi ve zeminin hidrojeolojik parametrelerininbelirlenmesi amacıyla çeşitli yöntemler kullanılarak inşa edilen genelde küçük çaplı kuyulardır. Genel olarak yeraltısuyu gözlem kuyularının sondajı»teçhizi» ve inşası. yeraltısuyu üretim kuyuları ilebenzerlik göstermesine karşıt aralarında bazıönemli farklar bulunmaktadır. Bu yazıda yeraltısuyu gözlem kuyularının tasarımında ve inşa edilmesinde gözönüne alınması gereken önemli faktörlerden sondaj tekniği, çap derinlik, teçhiz borusu, filtre, çatallama, tecrit ve geliştirme yöntemleri hakkında bilgi verilmiş ve Mogan-Eymir gölleri civarında yapılan uygulamalardan örnekler sunulmuştur.

 • Yeraltısuyu

 • Sondaj

 • Hidrojeoloji

 • Fiziksel

 • Kimyasal

 • Davis, HM Jehn, J., ve Smith, S„ 1991, Monitoring well drilling, soil sampling, rock coring, and borehole logging, in Practical Handbook of Ground-Water Monitoring, Lewis Publishers, Inc., Chelsea, MI, 195-237,

 • Driscoll, F, G,, 1986, Ground water and wells, Johnson Division, UOP, Inc., St, Paul, MS.

 • Kraemer, CA., Shultz, J.AM ve Ashley, J, W.» 1991, Monitoring well post-installation considerations, in Practical Handbook of Groundwatcr Monitoring, National Water Well Association, Worthington, Ohio, 236-245

 • Nielsen, D, M. ve Schalte, R,, 1991, Design and installation of groundwater monitoring wells, in Practical Handbook of Ground-Water Monitoring, Lewis Publishers, Inc., Chelsea, Ml, 239-331

 • Parker, LV,, Hewitt, A,D,, ve Jenkins, T.F., 1990, Influence of casing materials on iracelevel chemicals in well water, Ground Water Monitoring Review, 10 (2), 146-156,

 • Reynolds, G,W, ve Gillham, R.W., 1985, Adsorption of halogenated organic compounds by polimer materials commonly used in ground water monitoring, Proceedings of Second Canadian/American Conference on Hydrogeology, National Water Well Association, Dublin, OH, 125-132.

 • Kum-Çakıl Ocaklarının Doğal Çevreye; Özellikle Yeraltısuyuna Olumsuz Etkilerine Çarpıcı Bir Örnek: Mürted Ovası (Ankara)
  Ahmet Apaydin Orhan Taner Tayfun Kavakli Beyhan Güner
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ: Bilindiği gibi, inşaat sektöründeki büyümeyeparalel olarak sektör için temel gereç özelliğindekikum-çakıl, stabilize ve benzeri malzemelere olanihtiyaç son yıllarda Önemli ölçüde artmaktadır.Bunun sonucu olarak, akarsu yataklarında yeniocak açma ve mevcut ocakları genişletme-derinleştirme faaliyetlerinde artış görülmektedir. Bu durum, akarsu yataklarında bulunan regülatör, köprügibi her türlü sanat yapısını tehdit etmekte; yeraltıve yerüstü sularının miktar ve kalite yönündenolumsuz etkilenmesine, verimli tarım alanlarınınelden çıkmasına neden olmaktadır, Kum-çakılocaklarının doğada yarattığı olumsuzluklara ençarpıcı örneklerden biri Ankara`nın 25-30 kmKB`sındaki Mürted ovasıdır. Mürted ovasında,Ovaçayı çevresinde 70 km2yayılma alanına, ortalama 25-30 m kalınlığa sahip olan ve bol miktardayeraltısuyu taşıyan; bu Özelliği ile başta Ankarakenti, Kazan ilçesi ve Yenikent beldesi ile yöre halkı için son derece önemli olan alüvyon, kum-çakılocaklarının yoğun faaliyetleri sonucu hızlı bir şekilde kazılarak ortadan kaldırılmaktadır. Ovada20-25 yıldır faaliyet gösteren kum-çakıl işletmelerinin kazıları ile, bugün alüvyon rezervinin yarısıortadan kalkmış; geri kalan kısmım da aynı hazinson beklemektedir. Özellikle son yıllarda yapılanbüyük çaplı kazılarla yeraltısıtyu seviyesi hızlı birşekilde alçalmış; kuyu verimleri azalmış ve kazılarla açığa çıkan yeraltısuyu yoğun bir kirlenme ilekarşı karşıya kalmıştır. Aynca, Ovaçayının akış rejimi bozulmuş, verimli tarım alanları tahrip edilmiştir. Ovadaki yeraltısuyu rezervinin korunmasıve kum-çakıl ocaklarının doğal çevreye verdiği zararların bir Ölçüde engellenmesi için, ocakların faaliyetlerinin acil olarak durdurulması ve ovada ıslah çalışmalarının bir an önce başlatılması gerekmektedir. 

 • Mürted Ovası (Ankara)

 • Kum Ocakları

 • Çevre

 • Yeraltısuyu

 • Özbey, R-, 1976, Müıted ovası, hidrojeoîojik etüt raporu. DSİ Jeo Tek.. Hiz. ve YAS Dal Bagkanligi, 49 s. Ankara

 • Taner, O. ve Afcer, A., 1994, Ankaıa-Muıted ovası-Ovaçayı (Ovaçayı regülatörü-Yenikent) arası kum-çafal vb. ocaklar hakkında rapor, DSİ V. Bölge Müd.. 8 s,. Ankara (yayınlanmamış)

 • Manganez Yataklarının Köken Tespitinde Mineralojik ve Kimyasal Veriler
  Ali Haydar Gültekin
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ: Kimyasal bileşim ve jeolojik veriler, ekonomiköneme sahip manganez oksidlerin büyük çoğunlukla sığ su ortamında çökeldiğini ve deniz suyu seviyesinin değişmesine neden olan transgresyon veregresyon olayları île ilişkili olduğunu gösterir»Yataklanma esas olarak redoks kontrollüdür vecevherleşme Mn+^`çe zenginleşmiş olan anoksikdib suların kıtasal şelfler merine yükselmesi ve oksijenli yiiyey suları ile karışması sonucunda oluşmuştur. Bununla birlikte Majenetik etkiler gösterenpek çok yatak tespit edilmiştir., Farklı kökenli yatakları belirlemede, karakteristik mineralojik-jeokimyasal zenginleşme ve jeokimyasal birlik verileri önemli rol oynar, Genel olarak, manganez yatakları superjen ve hidrotermal olmak üzere Od anagruba ayrılırlar. Hidrotermal yataklar, As-Ba-Cu-.Id-Mo-Pb-Sb-Sr-V-Zn şeklinde bir jeokimyasal birlik ve Mn-As jeokimyasal ilişkisi gösterirken, süper jen denizel yataklar Na-K-Ca-Mg-Sr ve Co-CuNi gibi jeokimyasal zenginleşmeler, süper jen karasal yataklar ise Mn-Ba ilişkisi gösterirler,. Mevcutbir sülfürlü cevherleşmenin ayrışması sonucu oluşmuş olan süperjen karasal yataklar, `karakteristikolarak yüksek Pb-Zn içeriğine sahiptirler» Mineralojik zenginleşme açısından, biksibit,, braunit, ha-` usmanit» hübnerit, yakobsit ve pirokroit yalnızcahidrotermal yataklarda oluşurken, kaîkafanit, koronadit, krednerît, y-MnO2t grouüt hollandit, lithioforit, manganit, nsutit, kuenselit, ramsdeüit, romaneşit» todoroMt ve vodruffit genellikle süperjenorijinlidir. Süperjen ve hidrotermal yatakları birbirinden ayırmada kullanılan en-önemli tanımsaldiyagram Co+Ni-As+Cu+Mo+Pb+V+Zn diyagramıdır.. Buna ilave olarak, Si-Al ve Fe/TiAîf(Al+Fe+Mn) diyagramlanda kullanılabilir.Mevcut bir cevherin oksidasyonu sonucu oluşansüperjen karasal yatakları tanımlamada Pb-Zndiyagramı daha iyi sonuç verir.

 • Manganez

 • Mineraloji

 • Kimyasal

 • Bühn, B.t Stanisîreet, LG., and Oknıscfa, M..,, 1992, Lale Proterozcnc Outlier Shelf` Manganez and Iron Deposits at Otjosundu (Mami- ` tSia) Related to` `the Bama.ram. Oceanic Opening,, Economic Ge-

 • Choi« J.H.» and Hariya, Y., 1992, Geochemistry and. Depositiooal Environment of Mm, oxide Deposits in the Tokoro Belt, Northeastern Hokkaido, Japan. Economic Geology,, Von. 87,, pp.. 1265-1274.

 • Cierar. D.H.,, Namsom., J,., Chyi, M,§..,f Wiliams, L.f and Feigenson, I4B..,, 1982, Manganifeious Cherts, of the Franciscan Assemblage; I. General Geology, Ancient and Modem Analogues and Imp- `licatkms for Hydrothermal Convection, at Oceanic Spreading Centers: Econ. GeoL, Vol. 77» p. 519-540

 • Delian, F.,, Dasgupta, S., Bolton, B.R..,,. Hariya, H., Momoi, H..,, Mura.,, H., Jiaju.,,, L., r and Roy, &.,, 1992, Mineralogy and Geochemistry of «he Proterozoic Wafangzi Fenomanganese Deposit,,, China. `Econome Geology» Vol. 87, pp., 14304,440

 • Force, EJL» and. Cannon, Wi, 198-8» Depositioraal Model for Shallow-marine Manganese Deposits Around Black Shale Basins, Economic Geology, V.. S3» p. 93-117,.

 • Rakes, LA.» and Bottom» BÄ.» 1984, Origin of Manganese giants: Sea-level Change and anoxic-oxic history: Geology, Vol., 12,, p, 83-86

 • Gedikoğln A.» Van,,, A.,» Eyiboğlp, I., ,and Yalçıntaş, B., 1985, Doğu Karadeniz Cevherleşmesine Bir örnek: Ocaklı (Maçka-Tcabzon) Manganez Zuhurtı».Jeoloji Mühendisliği, Sayı: 25, Sayfa; 23-37.

 • Giiltekin, A.H. and Örgıin, Y.» 1994, .Mineralogical and. Chemical Characteristics of the Binküıc Sedimentary Manganese `Deposit,,, Trakya» Turkey. Abstracts» 9 th IAGQB, Symposium, Beijing...

 • Hewett, O.F.» and Fleischer, M., I960» Deposits of the: Manganese Oxides. Economic Geology. Vol. 55, p. 1-55

 • Kuşçu» M., ve Gedikogln,,. A.,» 1989`,, Ulükent (Tavas-Denizi) Güney Manganez Yataklarının Jeokimyasal özellikleri» YeAilimcimn. Sesi, Saya: 17, Sayfa. 29-47

 • Nicholson» K,.,, 1992, Contrasting, Mineıalogical-Geochemîcal Signatuıes of Manganese Oxides.:: Guides to Metallogeoesis, Economic; Geology, Vol. 87, pp.. 1253-1264.,

 • Oswald.,,,!.,, 1992,, Genesis and Patagenesis of the Tetravalent Manganese: Oxides of the: Australian Continent» Economic Geology,, Vol. £7. pp. 1253-1264.

 • Özturk» H.,» and Fiakes, LA.., 1995 Sedimentation, and. Diagenesis of an OHgocene Mangenez Deposit in a, Shallow Su.bea.sim of the Palatefhys: THhrace Basin, `Turkey, Ore Geology Reviews,,, V* 10, p. 117-132,

 • Pïacejus, B.,,, and, Bolton» BJL, 1992, Geochemistry of Supergiene . Manganese Oxide Deposits» Groote Eylaradt, Australia, Econ. GeoI.Vol.S7, pp. 1310-1335

 • Rona*P., 1978, Criteria for .Recognition of Hydrothermal Mineral Deposits, in Oceanic crust. Economi Geology, Vol. 73, pp. 135-160

 • Roy., S.» 1992, Environmente and Processes of Manganese Deposition, Economic Geology» Vol. 87» pp. 1218-1236.

 • Gölbaşı Atık Sahası Yeraltısularının Hidrojeokimyası: Tik Bulgular
  Füsun Canpolat Mehmet Zeki Çamur Hasan Yazicigil
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ: Mogan ve Eymir Gölleri Özel Çevre KorumaAlanı `nda yer alan Gölbaşı atık sahasındaki yeraltısularının hidrojeokimyasal araştırması yapılmış,akım yönünün Mogan Gölü`nden atık sahasına veoradan da Eymir Gölüne doğru olduğu belirlenerek atık sahasına göre memba ve mansap taraflarıortaya koyulmuştur, Seçilen inorganik Ca, K> Cl,SO, Fe, Cu, Cd, Pb, Mn, NO ve NN, iyon konsantrasyonlarının Gölbaşı atık sahasından kaynaklanan yeraltısularının tanımladığı gösterilmiştir. Atıksahası yeraltısuyu ve atık sahasından etkilenmemişyeraltısularının iyon konsantrasyonları kullanılarak oluşturulan denklemler aracılığı ile EymirGölü*ne doğru akan yeraltısularına yaklaşık yüzdem25-30 atık sahası suyu karıştığı belirlenmiştir. 

 • Gölbaşı

 • Atık

 • Yeraltısuyu

 • Hidrojeokimya

 • Bouwer, H. ve Rice, R.C, 1976, A. slug test for determining hydraulic cond.pctivi.ty of uoooofined aquifers, with completely or partially penetrating, wells: Water Resources Research, 12,423-428.

 • Çamur, MZ. t YazictgU, H. ve AlbnbQek, D.H., 1997, Hydrogeochemical modeling of waters in Nfogan and Eymin lakes special eavifOAmental protection area, Arakam, Turkey: Water Environment Research, `baskıda

 • Kalkan, t, Şaroğlu» F. Özmutaf, M., Atiker, M.t Yıldırım.,, N..„„ Süzük, H. ve Tanıl, A,., 1992» Eymir ve Mogan Göllerinin (Anka.ra-Gölbaşı) kotunmasma yönelik jeoloji-hidrojeoloji. incelemesi: MTA Rapow. No: 9477,535 s.,

 • OJXT.Ü., 1995, Gölba.şı Mogan-Eymir Gölleri için su. kaynaklan ve •çevre- yönetim projesi: Final Raponı, 680 s..

 • Plummer,. L. N., Jones, B.F.. ve Thcusdell, A. H.,, 1976,, WATEQF-A. FORTRAN IV version of WATEQ`a computer program for calculating chemical equilibria, of natural waters; U.S...G.,S,. Waterresources investigations report, 76-13,61 p.

 • U...S..G.S., 1989,,. Methods for determination of inorganic sub .stances in water and. fluvial sediments; In Techniques of water-resources investigations of the U.S.G..S., (eds. MJ . Fisfaman and L.C., Friedman), Book 5, Chapter Al, 545 s.

 • 1 Ekim 1995 Dinar Depreminin Yüzey Çatlakları
  Hayrettin Koral Davut Laçin Şakir Şahin
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ: 1 Ekim 1995*de Dinar kasabasında meydanagelen ve 101 kişinin ölümüm ve yaklaşık 4500 binanın hasarına sebep olan orta şiddetteki depremin (Mj=62) odağı K40B doğrultulu Dinar-Çivrilfayı yakınında bulunmaktadır. Bu depremin doğuAkdeniz `de, kuzeye dalan Afrika levhası ile üzerleyen Ege levhası arasındaki etkileşimden `kaynaklanan gerilme basınçlarına bağlı olarak geliştiğidüşünülmektedir.Deprem sırasında Dinar-Çivril fayının 10 km*-lik kesimi boyunca yüzey çatlakları gelişmiştir.Çatlak örnekleri uzunlukça bir ile onlarca metrearasında değişir ve lineer, sigmoidal ve örgülü{anastomosing) gelişmiştir. Bu çatlaklar kuzey-kuzeybatı-güney-güneydoğu yönlü bir uzanım- oluşturacak biçimde birbiriyle birleşmekledir. Lineer vesigmoidal çatlaklar kademeli (en echolon) bir örnek sunar. Çatlakların bazısı eğim atım gösterirkenbazısı da yanal atım göstermektedir. Eğim atım bileşeni hakim olan yarılmalar tekçe ya da örgülü(anastomosing) tipte ve doğu-ban ile düşük açıyapmaktadır. K10-30D ve K10-60B yönelimli çatlaklar S ve Z sigmoidal şekilli olup çoğunlukla sağa aşmalıdır. K60-SOB yönelimli çatlaklar S ve ZşeMtti olup çoğunlukla sola aşmalıdır. Bu durumverev atımlı normal bir /faylanmayı göstermeninyanısıra faylanmanın kompleks bir yapıya sahip olduğunu da işaret etmektedir.

 • Dinar

 • Deprem

 • Yüzey

 • Çatlak

 • Tektonik

 • Amtaaseya, N.N., 1975, Studies in ffistoricaİ Seismiciîy and Tectonics: Geodynunks Today» 1,7-16 TDıe Royal. Soc.» London.»

 • Ambraseya, N.N. and Hnkel, CF.., 1987, Seismicity of Turkey and Nrigtouring Regies,, 1899-191S, Am., Geofiıys. B,, 701-726,.

 • Barka, A. and Hancock,, P.L.., 1984, Meotectonic Defbanatioo Patterns in the Convex-Northwards Arc of the N`oith Anatolian. Fault, in. the. Geological Evolution of the Eastern Mediterranean» Spec. PiiW., edited by J.G. Dixom and A.H.F. Robectson, Geological Society of London,, 763-773

 • Demiıtaş, R., Ka^rakisa, S.f Demii » M.., Iravul, Y.t Baran» B.,, Bağcı, G., Batman, A.t Zünbül S. and Yılmaz,, R., 1996, He Dinar Earthqaake of 1 October 1.995» Southwestern Tuitey; Deprem Arastama Bülteni 72,3-38.

 • Eyîdoğan, H., and. Bufca, A.» 1997, Hie 1 October 1995 Dinar Earthquake, SW Turkey, Terra. Nova,, 8» 479-485.

 • Eyidbğan.» H. ve Barka, A.., 1996» 1 Ekim 1995 Dinar Depremi; Kaynak özellikleri ve Sismotektonik Yoramu, S .D.U. DC MuJıemdislik Sempozpımu Jiofiak Mühendisliği Bildirileri Kitabı» 51-56.

 • Koçyiğii» A.» 1984, Intıaplate Neotectonîc Development in Southwestern Turkey and. Adjacent Areas» Bull. Geol. Soc. Turkey,, 27,, 1-16.

 • Oral» B,,, Reilnger, E..f Toksoz, M.N.,. King» R.W.,, Kınık, I. and Barka, A.., 1995» Global. Positioning System (GPS) Offen Evidence of Plate Motions in. Eastern Medhenenean, EOS» 76» 9-11

 • Öncel,, A...O.» Koraï» H., Alptekin, ö. t yayında, The Dinar Earthquake (M:w=é.2; October 1,,` 1995; Afyoo-Turkey) and Eactquafce Hazand of the Dinar-Çwiil fault

 • Philip, H., Cistemas, A...» Gvùhiani, A-, Gonfakove, A.,» 1989, The Caucasus: an Actual example of the Initial Stages of a Continental Coflusk», Tectoaophysics,, 161,1 -21.

 • Pknar, A. 1996» Uzun. periyodu telesismik dsim dalgal.annd.an 1 Ekim 1995 Dinar Depreminin, kinamatlk ve dinamik kaynak parametreleri,, S.B.Ü., IX., Mühendislik Sempozyumu Jeofizik Mühendisliği Bildirileri Kitabı, 91-96.

 • ftaar, N., Lahn,. E..., 1952» Tilkiye Depıemleri. ve İzahlı Deprem. Kafcakğhı, T.C., Baymdnlık Bak: Yapı ve İmar t*. Reis. Y. Seri. 6, Sayı 36.

 • Price, F,,C and. Scott.., B„ 1994, Fault-hide Rotations, at the Edge of a Zone of Continental Extension: Southwest Turkey: Journal of Structural Geology. 16» 381-392.

 • Sosyal, H., Sipahioğta, S.» Kolçak» D, and Altınok, Y., 1980; Histori-. cal Earfcquake Catalogue of Ttarkey and Vicinity, TÜBİTAK Proje No: TBAG 341

 • Şaroğkı, F., Emi©,,, Ö! ., Kuşçu» I... 1992» TBridye Diri Fay Haritası, MTA Enstitüsü, Ankara

 • Şeng5rt A.M.C.» 1980, TüıMye`nin neotekfoniğiııbı `esaslaıa: Türk Jeoloji Kurumu. Konf. Ser., no. 2,40 pp.

 • Taymaz, T and Price, S., 1992» The 1971 May 12 Budur earthquake sequence, SW Turkey: a synthesis of seismological and geological observations: Geopfays. J Int., 108» 589-603.

 • Taymaz, T and Price, S., 1992» The 1971 May 12 Budur earthquake sequence, SW Turkey: a synthesis of seismological and geological observations: Geopfays. J Int., 108» 589-603.

 • 87Sr/86Sr İzotop Krostratigrafisi, Yöntem ve Yorumları
  Yeşim İnlamoğlu Güler Taner
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ: S7Sr, genellikle wRb`un ß ışınıyla bozunmasından türemiş radyojenik bîr izotoptur. Kayalarınkarbonat kısımlarında daha zengin olarak bulunurve 87Sr/mSr olarak ifade edilir. Bu izotop oranından faydalanılarak ve elde edilmiş denklemleri kullanarak kronastratigrafik yorumlara gidilebilmektedir. Analiz yapılacak örneklerin seçimi sırasında,bunların diyajenez veya aberasyon geçirip geçirmedikleri veya ortamı etkileyen diğer faktörlerin neolduğu iyi bilinmeli ve araştırılmalıdır. Sr kronostratigrafisi daha ziyade diğer verilerle desteklenmeye ve korelasyona ihtiyaç duyan bir yöntemdir. Denizel veya karışık ortamlar için farklı denklemlerve grafikler kullanılmaktadır. 

 • İzotop

 • Kronostratigrafi

 • Radyojenik

 • Diyajenez

 • Anderson, P.S..,, Wasserburg, G J. ve: Ingri., J,t 1992* The sources and transport of Sr and. Nd isotopes in. the Baltic Sea. Earth and Planetary Science Lettern, 113,459-472.

 • Bergsea, W.A., Kent, D.V., Fiyim, J J. ve Van Cowering, I.A., 19-85» Cenozoic geoctoonology; Geological Soc... of America Bull., v. 96» 1407-1418

 • Bfoecker, W.S. ve Peng» TH., 1982, Tracers, in the- sea. Eldigio- Press,, New York

 • Bryant, J.D., MacFadden, B J. ve Mueller, P.A.» 1992,, Improved chronologic resolution of Au Hawthorn and Alum Bluff Groups in. northern Florida: Implications for Miocene chronostratigraphy. Gcol. Soc. of America Bull.., 104.208-218.

 • Bryant, J,D.;I, Jones, D.S. ve Mueller, PA.., 1995, Influença of freshwater flux on °`Sur%r chfonostmtigjaphy in marginal marine environments and dating of vertebrate and invertebrate faunas» J. PaleomL, 69(1), 1-6,

 • Cox.., J.F1 . ve Faire, G,.,, 1974, Isotope composition of strontium in carbonate phase of two cores Black. Sea» The Black Sea-Geology, Chemistry and- Biology» the: .American, assoc of pet. geologists.

 • Çağatay. N.t Erler, A., Güleç, N.., Savaşçın, Y. ve Tokel, S.» 1993, Jeokimya: Temel Kavramlar ve İlkeler, JMO Yayınlan» No: 32, Ankara

 • Faure, G., Hurley, P.M. ve Fairbaira» H.W., 1963, AB estimate of the Frecamhrian shield of North America: Jour., Geophys. Research., 68t 2323-2329.

 • GoMsteiiî, S J. ve Jacohsen, SB,..„ 1987, The Nd and Sr isotopic systematics of over water dissolved, material; Implications for the sources of Nd and Sr in seawater, Chemical Geology (Isotope Geoscience Section), 66,245-272...

 • Hodell, DA , Mueller, PJL, Mckemzie, I.A. ve Mead, GA.,„ 1989, Strontium isotope stratigraphy .and geochemistry of late Neogene ocean, Earth aid Planetary Science Letters, 92,165-178.

 • Jones, D..S,, MacFadden, B J., Webb, S.D., Mueller» P.a., Hodell,, DA. ve Ciomn, T..M., 1991, Integrated geoduonology of a, classic Ph

 • Kaufman, D,f Garter, .D.L.,, Mler, G.H., Farmer, G.L. ve Budd, DA., 1993, Strontium isotopic composition of Füocene and Pleistocene moUnsc from emerged marine deposits, North American Artie» Can. J. Earth Sei., 30,519-534...

 • Miliman, J.D., 1974,, Recent sedimentary carbonates, Fart 1. Marine carbonates: Berlin,,, Germany* Sponger-Verlag,., 375 p.,

 • Müller, D.W. McKenzie,,, LA. ve Moeller, P.A.» 1990, Abu Dhabi Sabhka, Gulf,, revisited: application of strontium isotopes to test an early dolomklzation model. Geology, 18,618-621

 • Palmer, MA. ve Edmond,XM„, 1989, The strontium isotope budget of the modern oceaa., Earth and Planetary science letters, 92,11-26.

 • Palmer,,, MJL, ve Edmond, J.M., 1992, Controls over the strontium isotope composltiom of river water.. Geochimica et Gosmochmûca Açta, 56,2099-2111

 • Peterman, ZM,, Hedge, CE. YÙ Touitelot, HA., 1970, Isotopic composition of strontium in sea water throughout Phanerozok time. GeocWm., Cosmochim. Ada, 34,105-120;

 • SchimHz, B., Aberg, G., Weidelin, L., Förey, P. ve Bemdix-AImgrcen, S.t 1991, 87Si/86Sr, Na, Fr, Sr ve: ;La in skeletal` .fish debsis as a measure of the paleosalinity of fossil-fish habitats. Geol. Soc. of Am. Boll., 103,786-794

 • Veizer,,, J., 1983, Stable isotofo in sedimentary geology: `Chapter 3: `Chemical diagenesis of carbonates: theor and applica.ti.on of trace element technique, SEFM skort oouise» No; 10

 • Webb, $J>., Morgan, G-S., Hulbert, R.C, Jones, D.S., MacFadden, B J. ve Mueller, P.A., 1989, Geodnonology of a rich eaily Pleistocene vertebrate fauna., Leisey Shell Pit, Tampa, Bay.,, Florida; Quaternary Research, 32-, 96-110.

 • Eskişehir Sepiolitinin Özellikleri ve Seramik Bünyelerde Kullanılması
  Güner Sümer
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ: Bu araştırmada, Eskişehir-Sivrihisar Bölgesi sepioHti çalışılmışta, Magoezyıım. Oksid. mİktan % 12.4» Kalsiyum, öksid% 9.09» Silisyum Oksid % 29.3 ve .Demir Üçöksid % 0.069 olmaktadır.Sepiolit üzerinde yapılan mineralojik ve petrografik analizler mineralin sepiolit, dolomit ve kuvars içerdiğini göstermiştir. Kimyasal Analizi ve Boyutsal Ayırımı yapılan sepioltminerali karo seramik; bünyelerde denenmiştir.

 • Eskişehir

 • Sepiolit

 • Seramik

 • Mineraloji

 • Fiziksel

 • Kimyasal

 • Jeoloji Panorama
  Engin Öncü Sümer Mine Sümer
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ: Jeoloji Mühendisliği Dergisi`nin 50. sayısının "JeolojiPanorama" Dünya PeriyodÜderindea CD Tarama sayfalarında``Karbonatların jeokimyası" konusu araştırmacıların hizmetinesunulmaktadır. Öz/Abstract bölümünde sayfa sınırlamasınedeniyle ancak 4 öz/abstract`a yer verldi.. Sempozyomlardanhaberlere 1.997 yılında Çukurova ve Selçuk: ÜniversiteleriJeoloji Mühendisliği Bölümlerince .gerçekleştirilmiş JeolojiSempozyumlan konu yapılmıştı. Çeşitli yayınevlerinden derlenen yeni, yayın ve kitaplarla okurlarımızın Iiteratür dağarcığıdaha da zenginleşmiş olacaktı.. Yapılan değerlendirme sonucunda oldukça ilgi göreceğine .inandığımız ``Jeoloji .Panorama"sayfalarına içerdikleri konu başlıkları, kapsamında sizlerdengelecek, olan yazılan beklemekteyiz. Bu düşünce ile sizlerindekatkılarıyla jeolojinin çeşitli, disiplinlerine daha. geniş bir perspektifle bakabilmek olanağı bulunulacaktır. Ayrıcaokurlarımızın bize gönderecekleri öğrenmek istedikleri konulan ve yanıtlamamızı istedikleri somları, yanıtlan ile birliktebulacakları `"Okurlarımızdan** başlığı ile yeni. bir bölümü gelecek, sayımızdan başlayarak "Jeoloji Panorama" içinde yervereceğiz,.

  Dünya Periyodiklerinden (CD-Tarama)
  Engin Öncü Sümer Mine Sümer
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ: Jeoloji Mühendisliği Dergisi`nin 50. sayısının "JeolojiPanorama" Dünya PeriyodÜderindea CD Tarama sayfalarında``Karbonatların jeokimyası" konusu araştırmacıların hizmetinesunulmaktadır. Öz/Abstract bölümünde sayfa sınırlamasınedeniyle ancak 4 öz/abstract`a yer verldi.. Sempozyomlardanhaberlere 1.997 yılında Çukurova ve Selçuk: ÜniversiteleriJeoloji Mühendisliği Bölümlerince gerçekleştirilmiş JeolojiSempozyumların konu yapılmıştı. Çeşitli yayınevlerinden derlenen yeni, yayın ve kitaplarla okurlarımızın Iiteratür dağarcığıdaha da zenginleşmiş olacaktı.. Yapılan değerlendirme sonucunda oldukça ilgi göreceğine .inandığımız ``Jeoloji .Panorama`"sayfalarına içerdikleri konu başlıkları, kapsamında sizlerdengelecek, olan yazılan beklemekteyiz. Bu düşünce ile sizlerindekatkılarıyla jeolojinin çeşitli, disiplinlerine daha. geniş bir perspektifle bakabilmek olanağı bulunulacaktır. Ayrıcaokurlarımızın bize gönderecekleri öğrenmek istedikleri konulan ve yanıtlamamızı istedikleri somları, yanıtlan ile birliktebulacakları `"Okurlarımızdan** başlığı ile yeni. bir bölümü gelecek, sayımızdan başlayarak "Jeoloji Panorama" içinde yervereceğiz,.

  Özler
  PDF Olarak Görüntüle
  Sempozyum/Seminer/Konferans
  PDF Olarak Görüntüle
  Yeni Yayınlar/Kitaplar
  PDF Olarak Görüntüle
  Jeoloji Takvimi
  PDF Olarak Görüntüle
  TAM SAYI DOSYASI
  PDF Olarak Görüntüle