Jeoloji Münendisliği Dergisi
Jeoloji Mühendisliği Dergisi

Jeoloji Mühendisliği Dergisi

1995 KASIM
COVER
View as PDF
COPYRİHT PAGE
View as PDF
CONTENTS
View as PDF
Şule Gök Tüdeş Fikri Bulut Bülent Yalçinalp
View as PDF
 • İkizdere(Rize)

 • Granitic Rock

 • Marble

 • Litostratigrafi

 • Altınlı, I.E., 1970, İkizdere Granit Karmaşığı, I.Ü Fen Fak, Mec. Seri B, Cilt XXXV, 161 - 167,

 • Çakır, M,, Kayaalp, M., Yılmaz, B.S., 1986, tkizdere (Rize) » İspiı4 (Erzurum) arasındaki yolun jeolojisi, MTA Raporu No: JD - 363, Trabzon,

 • Çoğulu, E,, 1975, Gümüşhane ve Rize Bölgelerinde Petrolojik ve Jeokronometrik Araştırmalar, I.T.Ü. Kütüphanesi, Sayı 1034, İstanbul,

 • Deere, D.U., 1963, Techinal Description of Rock Co= res for Engineering Purpose, Rock Mech. and Engng, GeoL, 1, 16 = 22.

 • De Beer, J.H., 1967, Subjective Classificaiton of the Hardness of Rocks and the Associated Shear Strength, PWC 4a Reg. Conf. Afr, Soil Mech, Found Eng,, 396 - 398,

 • Dursun, Ö,, Doksanbir, T,, Genç, 1., 1992, Rize - Ikizdere - Keçikaya Mahallesi Mevkiindeki Ar: 46011 Nolu Mermer Ruhsat Sahasına Ait Jeoloji Raporu, MTA Raporu, No: JD - 322, Trabzon,

 • Eroskay, O.S., 1971, Laleli - Tosköy derivasyon tüneli Mühendislik Jeolojisi incelemesi (Doçentlik Tezi), Î.Ü, Fen Fak. İstanbul

 • Gattinger, T.E., 1962, 1/500.000 ölçekli Türkiye Jeoloji Haritası, Trabzon paftası, MTA, Ankara,

 • ISRM, 1978, Suggested Medhods for the Quantitative Description of Discontinuities in Rock Masses, Int. J. Rock. Mechn. and Mining Sei. and Geo= mech, Abstr., 15, 6 (1978) 319 - 368.

 • ISRM, 1981, Rock Characterization, Testing and Monitoring - ISRM Suggested Methods, edited by E.T, Brown, Pergamon Press, Oxford, 211 pp.

 • ISRM, 1985, Suggested Methods for Determining Point Load Strength, Int. 1. Rock Mech, Min. Sei, and Geomech. Abstr., 22, 2, 53 - 60,

 • Little, Ai,, 1969, The Engineering Classification of Residual Tropical Soils, Proc. Spec, Eng, Prop, of Lateritis soil VII, L 1 - 10

 • Szlavin, J., 1974, Relationship Between Some Physical Properties of Rock Determined by Laboratory Tests, In t J. Rock Mech, Min. Sei. and Geomech. Abstr,, 11,107 -113.

 • Taner, M.E, 1976, Etude Géologique Et Petrographique De La Region de Güneyce - îkizdere, Située Au Sud De Rize (Pontides Orientales, Turquie), Doktora Tezi, These de 1 Université De Geneve, no: 1788

 • T.S.E., 1977, Doğal Yapı Taşları, TS 2513 UDK 691, 2, T.S.E. Ankara.

 • T.S.E., 1977, Kaplama Olarak Kullanılan Doğal Taşlar, TS 1910 UDK 691. 215, T.S.E. Ankara. T.SA, 1987, Tabii Yapı Taşları Muayene ve Deney Metotları, TS 699 UDK 691. 1, T.S.E. Ankara,

 • Youash, Y.Y., Dynamic Physical Properties of Rock, Proc. 2nd Cong, Int. Soc, Rock, Mech,, 1970, Belgrade, Part -1, Theory and proucudure, 171 - 183.

 • Mustafa Yildirim Kutay Uzaydin Cem Akgüner
  View as PDF
 • İstanbul Kemerburgaz

 • Solid Waste Storage

 • Environmental İmpact

 • Geology

 • Hydrology

 • Arıç, C, (1955), Haliç - Küçükçekmece Gölü Bölgesi nin Jeolojisi, İTÜ Maden Fakültesi Yayım,

 • CH2M Hill International Ltd,, (1992), İstanbul Ana kenti İçin Hazırlanan Katı Atık Yönetimi Etüdü, Teknik Rapor No: 1, 130 s,, Virginia 22090 USA.

 • Devlet Bakanlığı, (1991), Katı Atıklarlın Kontrolü Yönetmenliği, T.C. Resmi Gazete No: 20814, 18 s,, Ankara.

 • Devlet İstatistik Enstitüsü, (1994), Çevre İstatistikleri, Belediye Katı Atık İstatistikleri, Yayın No: 1074,400 s,, Ankara,

 • Kaya, O.. (1969), Karbon bei İstanbul, N. Jb, Geol. Paleont. Mh. Jg., H, 3,160 - 173.

 • Kaya, O., (1971), İstanbul`un Karbonifer Stratigrafisi, TJKBül. 14/2, 143-201

 • Keskin, C, (1966), Microfacies Study of the Pınarhisar Reef Complex, Fac, Sei, Rev, Univ. İstanbul B4 31,3-4,109-146.

 • Öztürk, R Türkei E., (1993), Atıkların Yeraltında Saklanması Sorunları, Jeoloji Mühendisliği TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Yayın Organı, Sayı 43, 96 - 107, Ankara

 • Sönmez Gökçen, N., (1964), Çatalca (Trakya) Civan Neojeninden Congeria`lı Serinin Ostracod`larla Bulunan Yeni Yaşı Hakkında Not, MTA Dergisi, Sayı 63, s. 43 - 53, Ankara,

 • Tan, O., (1994), Çöp Depolama Sahalarının Geoteknik Açıdan Tasann Sorunları, Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği Beşinci Ulusal Kongresi, II Cilt, 529 - 539 ODTÜ Ankara.

 • Vardar, M,, (1981), Kayanın Zamana Bağlı Kırılma Davranışlarının Madenlerdeki Kaya Yapılarının Stabilitesine Olan Etkisi, Türkiye VII, Madencilik Kongresi 85 - 100 s,, Ankara

 • Yüzer, E. ve diğerleri, (1988), istanbul Küçükçekmece Resneli Çiftliği ve Dolayının Mühendislik Jeolojisi ve Yerleşime Uygunluk Raporu, Jeol Müh, Jeol. Kaya Mek, Çal, Grubu, Proje No: 24, Maçka, İstanbul

 • Rahmi Eyüboğlu Alper Özuloğul
  View as PDF
 • Aydın-Söke

 • Cement Factory

 • Limestone

 • Menderes Massive

 • Batı Anadolu`nun Genç Tektoniği Ve Volkanizması (1982), Türkiye Jeoloji Kurumu Yayını, 75 s. Ankara

 • Candan, O,, Dora, Ö., Kun, N., Akal, C, Koralay, E,, (1992), Aydın Dağlan (Menderes Masifi) Güney Kesimindeki Allokton Metamorfik Birimler, TPJD Bülteni, C. 4/1, S: 93 - 110 Ankara

 • Çalapkulu, E, Kun, N., Pişkin, Ö., (1993), Söke Bölge sinin Jeolojisi Tübitak VII. Bilim Kongresi Tebliğ Özetleri Kitabı

 • Ercan, T,, (1979), Batı Anadolu, Trakya ve Ege Adala rındaki Senozoyik Volkanizması, Jeoloji Mühendisliği S: 23 - 46, Ankara,

 • İmançer, V,, (1980), Söke Çimento Fabrikası Cankurta ran Mevkii Kalker Etüd Raporu, Türkiye Çimen» to ve Toprak Sanayii, Ankara,

 • İTÜ (1993), BATICIM A,Ş, Palamutlu Sırtı ve Dolayı Kireçtaşı Hammadesi Araştırma Raporu, İTÜ Maden Fakültesi, 79 s. İstanbul,

 • Öztürk, K,, Koçyigit, A.Y., (1983), Menderes Grubu Ka yalarının Temel - Örtü İlişkisine Yapısal Bir Yaklaşım, (Selimiye - Muğla), TJK Bülteni C: 26/2, S: 90 - 99 Ankara.

 • Rüstem Pehlivan Osman Yilmaz
  View as PDF
 • Marmara Region

 • Termomineral Source

 • Human Health

 • Avşaroğlu, M, (1968): Türkiye kaplıcaları ve içmeler kılavuzu, Cebeci, Ankara

 • Başbakan, E, M,, Canik, B, (1983): Türkiye sıcak ve mineralli sular haritası, Ege Bölgesi, MTA, No: 189, Ankara

 • Çağlar, K, O, (1947): Türkiye maden sulan ve kaplıca lan, No: 1 i, MTA, Ankara

 • Eretöz, G, Temek, Z, (1968): Türkiye`de termomineral kaynaklar ve jeotermik enerji etütleri, MTA, Sayı: 70, Ankara

 • Gray, N, F, (1994): Drinking water quality problems and solutions, ISBN: 0471 - 948179, 315s., John Wiley 8 Sons, New York,

 • Schoeller, H, (1962): Les eaux souterraines, Masson et cie, Paris

 • Özbey, S, (1979): Kaplıcalar ve içmeler kılavuzu, Ce beci, Ankara

 • Pehlivan, R., Yılmaz, O. (1995): Marmara Bölgesi termomineral kaynaklan, 1. Ü, Yerbilimleri Dergisi (baskıda)

 • Pınar, N* (1943): Marmara Denizi havzasının sismik jeoloji ve meteorolojisi 1 Ü. Fen Fak, Monografileri, Sayı: 5,64s., İstanbul

 • Tebbutt, T.H.Y. (1975): Priciples of water Quality control, page: 1 - 79, Pergamon press ltd., Oxford, England

 • Türkiye sıcak su, içmece ve maden sulan envanteri (1980): Derleme no: 6833, Sayfa: 1 - 9 MTA, Ankara

 • Türkiye Çevre Vakfı (1992): Türkiye çevre mevzuatı, su ortamlarına göre kalite sınıflandırılması Cilt : 1 - 2, Kavaklıdere - Ankara

 • Türk standartları (1984): İçme sulan, TS 266, Ankara

 • Türk standarttan (1990): Termal kaynakları sınıflandır ma, TS 8363, Ankara

 • Türk standarttan (1991): Maden suyu - içilebilir, TS 9130, Ankara

 • Ülker, t. (1988): Türkiye`de sağlık turizmi ve kaplıca planlaması. Turizm Bakanlığı yayını, 317s., No, 1006/129, Ankara

 • Yenal, O., Kanan, E, Bilecen, L., Öz, G., Öz, Ü., Gök sel. A,, Alkan, H., Kutluat, S., Yassa, K., (1975): Türkeye maden sulan, Marmara Bölgesi, Sayı: % Sayfa: 212,1, Ü. Tıp Fak. Hidro - klimatoloji Kürsüsü, İstanbu

 • Salih Yüksel
  View as PDF
 • Limestone Marl Succession

 • Trabzon-Rize

 • Maastrichtion

 • Bulguroğlu, N., 199 L Düzköy - Çayırbağ (Trabzon) Yöresinin Jeolojik İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, 80 s. KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon,

 • Cotillon, P. ve diğ., 1979, Â la recherche des facteurs oscillants de la sedimentation marine ancienne par l`étude des alternances marno » calcaire, C. R. Acad. Se, Paris, t, 289,1121 -1124.

 • Dermedru, CL, 1984, Variations du taux de sedimentation et oscillations climatiques lors du lepot des alternances marne - calcaire pélagiques. Exemple du Valanginien supérieur - Vocontien (Sud - Est de la France), Bull Soc. Geol. France, (7), t. XXVI, no. 1,63-70.

 • Gattinger, T, E., 1962,1/500 000 ölçekli Türkiye Jeoloji Haritası Trabzon paftası ve îzahnamesi, MTA yayını, 75 s., Ankara,

 • Hoorn, B. Van, 1970, Sedimentology and Paleogeo graphy of an Upper Cretaceous Turbidite Basin in the South - Central Pyrenees, Spain. Leidse Geol. MededeL 45,73 - 154.

 • Korkmaz, S., Gedik, A., 1988. Rize - Fındıklı - Çamlıhemsin Arasında Kalan Bölgenin Jeoloji ve Petrol Oluşumları Jeoloji Mühendisliği, 32 / 33, 5 / 15.

 • Korkmaz, S., 1993, Tonya - Düzköy (GB Trabzon) Yö resinin Stratigrafisi, Türkiye Jeoloji Bülteni, C. 36, 151 - 158,

 • Lombard, A,, 1972, Series Sedimentaires, Genese - evolution, Masson et Cie, Paris.

 • Millot, G., 1964, Geologie des Argiles, Altérations, Sedimentologie, Geochimie, Masson et Cie, Paris,

 • Seh warzacher, W., 1964, An Application of Statistical timeserie analysis of a limstone - shale sequence, Journ, Geology, 72, 2, 195 - 213,

 • Seibold, E„ 1952, Chernishe Untersuchungen zur Bankung im Unteren Malm Schwabens, Neves Jf, f, Geol, Pal, Abh„ 95, 337 - 370, Stuttgart,

 • Takashi, H„ Öner, CX, 1975, Trabzon Bölgesinin 1/50 000 Ölçekli Jeoloji Haritası, MTA arşiv no: 30670, Ankara,

 • Ziegler, B„ 1958, Feinstratigraphische Untersuchungen im Oberjura Südwest deutschlands; Ihre Bedeutung für Paläontologie und Paläogegraphie, EclogaeGeol.Helv.,51,2,265.

 • Nizamettin Kazanci
  View as PDF
 • Eğirdir Lake Bowl

 • Radiometric Age

 • Tuff

 • Mineralogy

 • Karaman, MJE,, 1986, Burdur dolayının genel stratigra fisi, Akdeniz Üniv, İsparta Müh, Fakültesi Dergisi, 2B; 23-26,

 • Karaman, M,E„ 1994, İsparta - Burdur arasının jeolojisi ve teknik özellikleri, Türkiye Jeoloji Bült., 37, 119-134,

 • Kazancı, N., 1993, Eğirdir gölü çanağının oluşum za manma ilişkin bîr gözlem, Jeoloji Mühendisliği, 42; 50 -51.

 • Lefevre, C, Bellon, H. and Poisson, A,» 1983, Presence de leucitites dans le volcanism Pliocene de la region d`Isparta (Taurides occidetales, Turquie) GR. Acad, Sei. Paris, Serie IL 297: 369 - 372.

 • Nemec, W, ve Kazancı, N,, 1995, Late Cenozoic colli vium in Lake Eğirdir area, west - central Anatolia* sedimentary faciès and paleoclimatic signifi-, cance, Sedimentology (in press),

 • Dursun Bayrak
  View as PDF
 • Marine Linearity

 • Graben

 • Continental Shelf

 • Aksu, A.E. & Piper, DJ.W. & Konuk, T,, Late Quaternary Tectonic And Sedimentary History Of Outer Izmir And Çandarh Bays, W Turkey: Marine Geology, V 76, Iss 1 - 2, pp 89 - 104, 1987

 • Aksu, A,E, & Piper D,J,W„ Progradation of The La te Quaternary Gediz Delta, Turkey; Marine Geology, V 54, Iss 1 - 2, pp 1 - 25, 1983,

 • Ersoy, Ş,? İşte Ege`nin Geleceği! Cumhuriyet Bilim Teknik, Na 211, 30/3/1991, s 6,

 • Flemmıng, N.C., Eustatic And Tectonic Factors In The Relative Vertical Displacement of The Aegean Coast; In "The Mediterranean Sea: A Natural Sedimentation Lab," By STANLEY, DJ, pp 189 = 201,1971,

 • Nesteroff, W.D., The Sedimentary History Oof The Mediterranean Area During The Neogene; In "Initial Reports of DSDP, V XII, Part T Ed. By Kaneps, Ansis, G., pp 1257 - 61,1970,

 • Şengör , A,M,C, & Dewey, J,W,; Aegean And Surrounding Regions: Complex Multiplate And Continuum Tectonics In A Convergent Zone; Geological Society of America Bulletin, V 90, Issl,pp84-92, 1979,

 • Sat Kahraman
  View as PDF
 • Cone Drills

 • Drilling

 • Teeth

 • Bilgin, N,, 1991, Maden İşletmelerinde Kullanılan Deliciler, Çalışma Şartları ve Ekonomisi, İTÜ Maden Fak, Maden Müh, Bölümü,

 • Bobo, R.A.. 1968, Drilling - Three Decades Back, One Ahead, JPT, July, pp. 700 - 708.

 • Delafon, H,, Banncrman, J. s 1989, Extended Nozzles and Gauge Drilling are Keys to Bit Design in Alwyn 17 1 / 2, The 1989`iADC / SPE Drilling Con f., New Orleans, Febr. 28 - March 2, pp. 114-126.

 • Göktekin. A., 1983, Sondaj Tekniği, İTÜ Maden Fa kültes

 • Grimes, R.E., Felderhoff, EC*, Brown, H„ 1992, Heavy Weight Rock Bits Increase Penetration Rates in Hard Rock,Oil & Gas L, May 18, pp. 76 - 79

 • Madigan, J.A., Caldwell, R,H., 1981, Applica tion for Polycry stall ine Diamond Compact Bits from Analysis of Carbide Insert and Steel Tooth Bit Performance JPT, July, pp. 1171 -1179,

 • Martin, J. W,, Martin, T.J., Bennet, T.P., Martin, K.M., 1982, Surface Mining Equipment, Co lorado, pp. 367-414

 • McGehee, D.Y., Dahlem, J.S., Gieck, J, C, Kost, B„ Lafuze, D., Reinsvokl, C.H., Steinkee, S.C, 1992,

 • McGehee, D.Y., Dahlem, J.S., Gieck, J. C, Kost, B„ Lafuze, D., Reinsvold, C.HL Steinkee, S.C., 1992,

 • Moore, PX*, 1986, Drilling Practices Manuel, Second Edition, Oklahoma, USA, pp. 363 » 399

 • Praillet, R., 1990, Blasthole Drilling, Rotary Dril ling and The Four Kingdoms11 , WME, September, pp. 20 - 22,

 • Rabia, H., 1985, Oil Well Drilling Engineering, Press by Graham & Trotman Ltd, London, pp, 67 - 84.

 • Wijk, G., 1991, Rotary Drilling Prediction, Int J, Rock Mech, Min, Sei. & Geomech, Abstr., V, 28, No. 1, pp. 35-42.

 • Young, T.L., Durkee, D.L., 1990, `The Effect of Extended Nozzles and Crossflow Hydraulics with 17 1/2 in, in Northern Germany

 • Zaburunov, S, A,, 1991, Production Drilling Tech nologies, E & MJ, Febr., pp, 29 - 36, - , 1988,

 • Vedat Oygür
  View as PDF
 • Mine

 • Economy

 • İndustry

 • Bosson, R. ve Varon, B,, 1977, The Mining Industry and the Developing Countries, World Bank Research Publ

 • Brewer, K.,- Bergevin, G. ve Bunlop, R,, 1989, Fiscal Systems. Resources Policy, 15, 131 - 148.

 • Campbell, H.F, ve Lindner, R.K., 1987, Does Ta xation Alter Exploration? Resources Policy, 13, 265 - 278.

 • Carman, J,S,, 1971, Fiscalité des Entreprises Minieres, Ann, Mines, Dec, 73-82,

 • Commission of the European Communities, 1983, Rela tions between the European Community and the ACP States in the mining sector. COM (83) 651 final» Brussels

 • Commission of the European Communities, 1989, Me morandum on the Mining Industry in the Community, COM (89) 278 final, Brussels, 15 s.

 • de SA, P., 1991, The European non - ferous metals industry. Resources Policy, 17, 211 - 225,

 • Fritzsche, M. ve Stockmayer, Aä , 1978, Mining Agree ments in Developing Countries - Issues of Finance and Taxation, Natural Resources Forum, 2,215 = 227,

 • Gocht, W,R,, Zantop, H, ve Eggert, R,G„ 1988, Interna tional Mineral Economics. Springer - Verlag, 271 s.

 • Legoux, P„ 1971, Reflexions Autour de la Depletion Allowance. Ann, Mines, Dec, 83 - 89

 • Lipton, CJ,, 1970, Mining Legislation, U,N. Interregio nal Seminar on Mineral Economics, Ankara

 • Mikesell R,R, 1994, Sustainable development and mineral resources. Resources Policy, 20, 83 - 86.

 • OECD, 1992, Working Party of the Trade Committee Commodities - Mining and Non - Ferrous Metal Policies of Member Countries, TD / TC / WP (92) 75, Paiis.

 • Oyan, O., 1991, Türkiye`de Madencilik Sektörü, Yabancı Sermaye ve Özelleştirme, 12, Türkiye Madencilik Bilimsel ve Teknik Kongresi, Bildiriler, Ankara, 511-523.

 • Radetzki, M. ve ZORN, S„ 1979, Financing Mining Projects in Developing Countries, UN, Mining Journal Books,

 • Rudawsky, O,, 1986, Mineral Economics, Development in Economic Geology, No. 20, Elsevier, 192 s,

 • Tilton, J,E„ 1992, Mineral Endowment, Public Policy and Competitiveness, Resources Policy, 18, 237 - 249,

 • Ventura, D., 1982, Structures de Financement de la Prospection Miniere, Le Probleme Spécifique des Pays en Voie de Développement, Chron. Rech, Min., 464, 5 - 25.

 • Wahl, S, von, 1983, Investment Appraisal and Econo mie Evaluation of Mining Enterprise, Trans, Tech, PubL, 196 s.

 • Yusuf Ziya Özkan
  View as PDF
 • Prospecting

 • Deep Beds

 • Remote Sensing

 • CAD(Computer Aided Design)

 • DEM(Digital Elavation Models)

 • Bullock, Si, ve Barritt, S.D., 1989, Real - time naviga lion and flight path recovery of aerial geophysical surveys a review: Proc. of Exploration 87, Ontario Geol. Survey, Spec,vol, 3,170 -182

 • Darling, P., 1988, Surveying equipment for the 1980f s:. International Mining, November 1988, 19 - 27.

 • Fellows, ML, ve Hammond, J.M, 1988, Geology of the Wirralie gold deposit Queensland,: Brientenial gold

 • Gabert, G., 1982, Handling of geological field and map data: Natural resources and development, 15, 21 ^39,

 • Lynham, J.T., 1986, Airborne geophysics - potential developments, IMM Transactions (section B), 95, 57.

 • Me Laurin, A.N., 1991, Mineral exploration in the 1990s - discoveries by improved technology. Mineral Industry international, 1991-1,5-7.

 • MMAJ (Metal Mining Agency of Japan), 1987, The story of a succesful gold exploration: The Hishi= kan gold deposit, MMAJ yayını, 33s,

 • Oygür, V., 1994, Duraylı izotoplar jeokimyasının ma den yataklarına uygulanması: Jeoloji Mühendisliği, 44 - 45,27 - 38,

 • Peters, E.R., 1986, Remote sensing: potential developments. IMM Transactions (Section B), 95,70

 • Weber, C, 1985, Geological remote sensing: quo vadis?: ITC Journal 1985 - 4,227 - 241

 • Woodall, R„ 1993, The multi disciplinary team approach to sucessful mineral exploration. SEG Newsletter, 14, 5 - 11.

 • Young, M.E, ve Bullock, SJ., 1986, Potential developments in ground geophysics: IMM Transactions (Section B), 95, 74.

 • Ali Haydar Gültekin
  View as PDF
 • İndustrial Development

 • Mineral Resources

 • Mine

 • Aykol, A, ve Gültekin, A.H., 1992, Plaser Yataklar, Î.T.Ü. Vakfı yayını, Kitap No: 35, İstanbul

 • Gültekin, A.H., 1991, Dünya Alüvyal Altın Plaserleri, Î.T.Ü. Dergisi, cilt 49, yol 49 sayı 2, sayfa 30 <* 39, İstanbul

 • Lamey, C.A., 1966, Metallic and Industrial Mineral De posits, MeGraw - Hill Book Co., 567 pp. New York

 • Lindgren, W., 1933, Mineral Deposits, McGraw - Hill Book Company Inc, 930 pp4 New York and London

 • Ahmet Kartalkanat
  View as PDF
 • Mineral Deposits

 • National Economy

 • Mining

 • 1- Resmi Gazete; 22 Temmuz 1963 tarih. Sayı: 12055,8.4-7,

 • 2- Resmi Gazete ; 14 Ocak 1980 tarih, Sayı: İ6869, S. 3 = 21,

 • 3- Resmi Gazete; 15 Mart 1987 tarih Sayı: 19401, S. 13-56/

 • View as PDF
  View as PDF
  ISSUE FULL FİLE
  View as PDF