Jeoloji Münendisliği Dergisi
Jeoloji Mühendisliği Dergisi

Jeoloji Mühendisliği Dergisi

1995 KASIM Cilt 19 Sayı 2
COVER
View as PDF
COPYRİHT PAGE
View as PDF
CONTENTS
View as PDF
Şule Gök Tüdeş Fikri Bulut Bülent Yalçinalp
View as PDF
 • İkizdere(Rize)

 • Granitic Rock

 • Marble

 • Litostratigrafi

 • Altınlı, I.E., 1970, İkizdere Granit Karmaşığı, I.Ü Fen Fak, Mec. Seri B, Cilt XXXV, 161 - 167,

 • Çakır, M,, Kayaalp, M., Yılmaz, B.S., 1986, tkizdere (Rize) » İspiı4 (Erzurum) arasındaki yolun jeolojisi, MTA Raporu No: JD - 363, Trabzon,

 • Çoğulu, E,, 1975, Gümüşhane ve Rize Bölgelerinde Petrolojik ve Jeokronometrik Araştırmalar, I.T.Ü. Kütüphanesi, Sayı 1034, İstanbul,

 • Deere, D.U., 1963, Techinal Description of Rock Co= res for Engineering Purpose, Rock Mech. and Engng, GeoL, 1, 16 = 22.

 • De Beer, J.H., 1967, Subjective Classificaiton of the Hardness of Rocks and the Associated Shear Strength, PWC 4a Reg. Conf. Afr, Soil Mech, Found Eng,, 396 - 398,

 • Dursun, Ö,, Doksanbir, T,, Genç, 1., 1992, Rize - Ikizdere - Keçikaya Mahallesi Mevkiindeki Ar: 46011 Nolu Mermer Ruhsat Sahasına Ait Jeoloji Raporu, MTA Raporu, No: JD - 322, Trabzon,

 • Eroskay, O.S., 1971, Laleli - Tosköy derivasyon tüneli Mühendislik Jeolojisi incelemesi (Doçentlik Tezi), Î.Ü, Fen Fak. İstanbul

 • Gattinger, T.E., 1962, 1/500.000 ölçekli Türkiye Jeoloji Haritası, Trabzon paftası, MTA, Ankara,

 • ISRM, 1978, Suggested Medhods for the Quantitative Description of Discontinuities in Rock Masses, Int. J. Rock. Mechn. and Mining Sei. and Geo= mech, Abstr., 15, 6 (1978) 319 - 368.

 • ISRM, 1981, Rock Characterization, Testing and Monitoring - ISRM Suggested Methods, edited by E.T, Brown, Pergamon Press, Oxford, 211 pp.

 • ISRM, 1985, Suggested Methods for Determining Point Load Strength, Int. 1. Rock Mech, Min. Sei, and Geomech. Abstr., 22, 2, 53 - 60,

 • Little, Ai,, 1969, The Engineering Classification of Residual Tropical Soils, Proc. Spec, Eng, Prop, of Lateritis soil VII, L 1 - 10

 • Szlavin, J., 1974, Relationship Between Some Physical Properties of Rock Determined by Laboratory Tests, In t J. Rock Mech, Min. Sei. and Geomech. Abstr,, 11,107 -113.

 • Taner, M.E, 1976, Etude Géologique Et Petrographique De La Region de Güneyce - îkizdere, Située Au Sud De Rize (Pontides Orientales, Turquie), Doktora Tezi, These de 1 Université De Geneve, no: 1788

 • T.S.E., 1977, Doğal Yapı Taşları, TS 2513 UDK 691, 2, T.S.E. Ankara.

 • T.S.E., 1977, Kaplama Olarak Kullanılan Doğal Taşlar, TS 1910 UDK 691. 215, T.S.E. Ankara. T.SA, 1987, Tabii Yapı Taşları Muayene ve Deney Metotları, TS 699 UDK 691. 1, T.S.E. Ankara,

 • Youash, Y.Y., Dynamic Physical Properties of Rock, Proc. 2nd Cong, Int. Soc, Rock, Mech,, 1970, Belgrade, Part -1, Theory and proucudure, 171 - 183.

 • Mustafa Yildirim Kutay Uzaydin Cem Akgüner
  View as PDF
 • İstanbul Kemerburgaz

 • Solid Waste Storage

 • Environmental İmpact

 • Geology

 • Hydrology

 • Arıç, C, (1955), Haliç - Küçükçekmece Gölü Bölgesi nin Jeolojisi, İTÜ Maden Fakültesi Yayım,

 • CH2M Hill International Ltd,, (1992), İstanbul Ana kenti İçin Hazırlanan Katı Atık Yönetimi Etüdü, Teknik Rapor No: 1, 130 s,, Virginia 22090 USA.

 • Devlet Bakanlığı, (1991), Katı Atıklarlın Kontrolü Yönetmenliği, T.C. Resmi Gazete No: 20814, 18 s,, Ankara.

 • Devlet İstatistik Enstitüsü, (1994), Çevre İstatistikleri, Belediye Katı Atık İstatistikleri, Yayın No: 1074,400 s,, Ankara,

 • Kaya, O.. (1969), Karbon bei İstanbul, N. Jb, Geol. Paleont. Mh. Jg., H, 3,160 - 173.

 • Kaya, O., (1971), İstanbul`un Karbonifer Stratigrafisi, TJKBül. 14/2, 143-201

 • Keskin, C, (1966), Microfacies Study of the Pınarhisar Reef Complex, Fac, Sei, Rev, Univ. İstanbul B4 31,3-4,109-146.

 • Öztürk, R Türkei E., (1993), Atıkların Yeraltında Saklanması Sorunları, Jeoloji Mühendisliği TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Yayın Organı, Sayı 43, 96 - 107, Ankara

 • Sönmez Gökçen, N., (1964), Çatalca (Trakya) Civan Neojeninden Congeria`lı Serinin Ostracod`larla Bulunan Yeni Yaşı Hakkında Not, MTA Dergisi, Sayı 63, s. 43 - 53, Ankara,

 • Tan, O., (1994), Çöp Depolama Sahalarının Geoteknik Açıdan Tasann Sorunları, Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği Beşinci Ulusal Kongresi, II Cilt, 529 - 539 ODTÜ Ankara.

 • Vardar, M,, (1981), Kayanın Zamana Bağlı Kırılma Davranışlarının Madenlerdeki Kaya Yapılarının Stabilitesine Olan Etkisi, Türkiye VII, Madencilik Kongresi 85 - 100 s,, Ankara

 • Yüzer, E. ve diğerleri, (1988), istanbul Küçükçekmece Resneli Çiftliği ve Dolayının Mühendislik Jeolojisi ve Yerleşime Uygunluk Raporu, Jeol Müh, Jeol. Kaya Mek, Çal, Grubu, Proje No: 24, Maçka, İstanbul

 • Rahmi Eyüboğlu Alper Özuloğul
  View as PDF
 • Aydın-Söke

 • Cement Factory

 • Limestone

 • Menderes Massive

 • Batı Anadolu`nun Genç Tektoniği Ve Volkanizması (1982), Türkiye Jeoloji Kurumu Yayını, 75 s. Ankara

 • Candan, O,, Dora, Ö., Kun, N., Akal, C, Koralay, E,, (1992), Aydın Dağlan (Menderes Masifi) Güney Kesimindeki Allokton Metamorfik Birimler, TPJD Bülteni, C. 4/1, S: 93 - 110 Ankara

 • Çalapkulu, E, Kun, N., Pişkin, Ö., (1993), Söke Bölge sinin Jeolojisi Tübitak VII. Bilim Kongresi Tebliğ Özetleri Kitabı

 • Ercan, T,, (1979), Batı Anadolu, Trakya ve Ege Adala rındaki Senozoyik Volkanizması, Jeoloji Mühendisliği S: 23 - 46, Ankara,

 • İmançer, V,, (1980), Söke Çimento Fabrikası Cankurta ran Mevkii Kalker Etüd Raporu, Türkiye Çimen» to ve Toprak Sanayii, Ankara,

 • İTÜ (1993), BATICIM A,Ş, Palamutlu Sırtı ve Dolayı Kireçtaşı Hammadesi Araştırma Raporu, İTÜ Maden Fakültesi, 79 s. İstanbul,

 • Öztürk, K,, Koçyigit, A.Y., (1983), Menderes Grubu Ka yalarının Temel - Örtü İlişkisine Yapısal Bir Yaklaşım, (Selimiye - Muğla), TJK Bülteni C: 26/2, S: 90 - 99 Ankara.

 • Rüstem Pehlivan Osman Yilmaz
  View as PDF
 • Marmara Region

 • Termomineral Source

 • Human Health

 • Avşaroğlu, M, (1968): Türkiye kaplıcaları ve içmeler kılavuzu, Cebeci, Ankara

 • Başbakan, E, M,, Canik, B, (1983): Türkiye sıcak ve mineralli sular haritası, Ege Bölgesi, MTA, No: 189, Ankara

 • Çağlar, K, O, (1947): Türkiye maden sulan ve kaplıca lan, No: 1 i, MTA, Ankara

 • Eretöz, G, Temek, Z, (1968): Türkiye`de termomineral kaynaklar ve jeotermik enerji etütleri, MTA, Sayı: 70, Ankara

 • Gray, N, F, (1994): Drinking water quality problems and solutions, ISBN: 0471 - 948179, 315s., John Wiley 8 Sons, New York,

 • Schoeller, H, (1962): Les eaux souterraines, Masson et cie, Paris

 • Özbey, S, (1979): Kaplıcalar ve içmeler kılavuzu, Ce beci, Ankara

 • Pehlivan, R., Yılmaz, O. (1995): Marmara Bölgesi termomineral kaynaklan, 1. Ü, Yerbilimleri Dergisi (baskıda)

 • Pınar, N* (1943): Marmara Denizi havzasının sismik jeoloji ve meteorolojisi 1 Ü. Fen Fak, Monografileri, Sayı: 5,64s., İstanbul

 • Tebbutt, T.H.Y. (1975): Priciples of water Quality control, page: 1 - 79, Pergamon press ltd., Oxford, England

 • Türkiye sıcak su, içmece ve maden sulan envanteri (1980): Derleme no: 6833, Sayfa: 1 - 9 MTA, Ankara

 • Türkiye Çevre Vakfı (1992): Türkiye çevre mevzuatı, su ortamlarına göre kalite sınıflandırılması Cilt : 1 - 2, Kavaklıdere - Ankara

 • Türk standartları (1984): İçme sulan, TS 266, Ankara

 • Türk standarttan (1990): Termal kaynakları sınıflandır ma, TS 8363, Ankara

 • Türk standarttan (1991): Maden suyu - içilebilir, TS 9130, Ankara

 • Ülker, t. (1988): Türkiye`de sağlık turizmi ve kaplıca planlaması. Turizm Bakanlığı yayını, 317s., No, 1006/129, Ankara

 • Yenal, O., Kanan, E, Bilecen, L., Öz, G., Öz, Ü., Gök sel. A,, Alkan, H., Kutluat, S., Yassa, K., (1975): Türkeye maden sulan, Marmara Bölgesi, Sayı: % Sayfa: 212,1, Ü. Tıp Fak. Hidro - klimatoloji Kürsüsü, İstanbu

 • Salih Yüksel
  View as PDF
 • Limestone Marl Succession

 • Trabzon-Rize

 • Maastrichtion

 • Bulguroğlu, N., 199 L Düzköy - Çayırbağ (Trabzon) Yöresinin Jeolojik İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, 80 s. KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon,

 • Cotillon, P. ve diğ., 1979, Â la recherche des facteurs oscillants de la sedimentation marine ancienne par l`étude des alternances marno » calcaire, C. R. Acad. Se, Paris, t, 289,1121 -1124.

 • Dermedru, CL, 1984, Variations du taux de sedimentation et oscillations climatiques lors du lepot des alternances marne - calcaire pélagiques. Exemple du Valanginien supérieur - Vocontien (Sud - Est de la France), Bull Soc. Geol. France, (7), t. XXVI, no. 1,63-70.

 • Gattinger, T, E., 1962,1/500 000 ölçekli Türkiye Jeoloji Haritası Trabzon paftası ve îzahnamesi, MTA yayını, 75 s., Ankara,

 • Hoorn, B. Van, 1970, Sedimentology and Paleogeo graphy of an Upper Cretaceous Turbidite Basin in the South - Central Pyrenees, Spain. Leidse Geol. MededeL 45,73 - 154.

 • Korkmaz, S., Gedik, A., 1988. Rize - Fındıklı - Çamlıhemsin Arasında Kalan Bölgenin Jeoloji ve Petrol Oluşumları Jeoloji Mühendisliği, 32 / 33, 5 / 15.

 • Korkmaz, S., 1993, Tonya - Düzköy (GB Trabzon) Yö resinin Stratigrafisi, Türkiye Jeoloji Bülteni, C. 36, 151 - 158,

 • Lombard, A,, 1972, Series Sedimentaires, Genese - evolution, Masson et Cie, Paris.

 • Millot, G., 1964, Geologie des Argiles, Altérations, Sedimentologie, Geochimie, Masson et Cie, Paris,

 • Seh warzacher, W., 1964, An Application of Statistical timeserie analysis of a limstone - shale sequence, Journ, Geology, 72, 2, 195 - 213,

 • Seibold, E„ 1952, Chernishe Untersuchungen zur Bankung im Unteren Malm Schwabens, Neves Jf, f, Geol, Pal, Abh„ 95, 337 - 370, Stuttgart,

 • Takashi, H„ Öner, CX, 1975, Trabzon Bölgesinin 1/50 000 Ölçekli Jeoloji Haritası, MTA arşiv no: 30670, Ankara,

 • Ziegler, B„ 1958, Feinstratigraphische Untersuchungen im Oberjura Südwest deutschlands; Ihre Bedeutung für Paläontologie und Paläogegraphie, EclogaeGeol.Helv.,51,2,265.

 • Nizamettin Kazanci
  View as PDF
 • Eğirdir Lake Bowl

 • Radiometric Age

 • Tuff

 • Mineralogy

 • Karaman, MJE,, 1986, Burdur dolayının genel stratigra fisi, Akdeniz Üniv, İsparta Müh, Fakültesi Dergisi, 2B; 23-26,

 • Karaman, M,E„ 1994, İsparta - Burdur arasının jeolojisi ve teknik özellikleri, Türkiye Jeoloji Bült., 37, 119-134,

 • Kazancı, N., 1993, Eğirdir gölü çanağının oluşum za manma ilişkin bîr gözlem, Jeoloji Mühendisliği, 42; 50 -51.

 • Lefevre, C, Bellon, H. and Poisson, A,» 1983, Presence de leucitites dans le volcanism Pliocene de la region d`Isparta (Taurides occidetales, Turquie) GR. Acad, Sei. Paris, Serie IL 297: 369 - 372.

 • Nemec, W, ve Kazancı, N,, 1995, Late Cenozoic colli vium in Lake Eğirdir area, west - central Anatolia* sedimentary faciès and paleoclimatic signifi-, cance, Sedimentology (in press),

 • Dursun Bayrak
  View as PDF
 • Marine Linearity

 • Graben

 • Continental Shelf

 • Aksu, A.E. & Piper, DJ.W. & Konuk, T,, Late Quaternary Tectonic And Sedimentary History Of Outer Izmir And Çandarh Bays, W Turkey: Marine Geology, V 76, Iss 1 - 2, pp 89 - 104, 1987

 • Aksu, A,E, & Piper D,J,W„ Progradation of The La te Quaternary Gediz Delta, Turkey; Marine Geology, V 54, Iss 1 - 2, pp 1 - 25, 1983,

 • Ersoy, Ş,? İşte Ege`nin Geleceği! Cumhuriyet Bilim Teknik, Na 211, 30/3/1991, s 6,

 • Flemmıng, N.C., Eustatic And Tectonic Factors In The Relative Vertical Displacement of The Aegean Coast; In "The Mediterranean Sea: A Natural Sedimentation Lab," By STANLEY, DJ, pp 189 = 201,1971,

 • Nesteroff, W.D., The Sedimentary History Oof The Mediterranean Area During The Neogene; In "Initial Reports of DSDP, V XII, Part T Ed. By Kaneps, Ansis, G., pp 1257 - 61,1970,

 • Şengör , A,M,C, & Dewey, J,W,; Aegean And Surrounding Regions: Complex Multiplate And Continuum Tectonics In A Convergent Zone; Geological Society of America Bulletin, V 90, Issl,pp84-92, 1979,

 • Sat Kahraman
  View as PDF
 • Cone Drills

 • Drilling

 • Teeth

 • Bilgin, N,, 1991, Maden İşletmelerinde Kullanılan Deliciler, Çalışma Şartları ve Ekonomisi, İTÜ Maden Fak, Maden Müh, Bölümü,

 • Bobo, R.A.. 1968, Drilling - Three Decades Back, One Ahead, JPT, July, pp. 700 - 708.

 • Delafon, H,, Banncrman, J. s 1989, Extended Nozzles and Gauge Drilling are Keys to Bit Design in Alwyn 17 1 / 2, The 1989`iADC / SPE Drilling Con f., New Orleans, Febr. 28 - March 2, pp. 114-126.

 • Göktekin. A., 1983, Sondaj Tekniği, İTÜ Maden Fa kültes

 • Grimes, R.E., Felderhoff, EC*, Brown, H„ 1992, Heavy Weight Rock Bits Increase Penetration Rates in Hard Rock,Oil & Gas L, May 18, pp. 76 - 79

 • Madigan, J.A., Caldwell, R,H., 1981, Applica tion for Polycry stall ine Diamond Compact Bits from Analysis of Carbide Insert and Steel Tooth Bit Performance JPT, July, pp. 1171 -1179,

 • Martin, J. W,, Martin, T.J., Bennet, T.P., Martin, K.M., 1982, Surface Mining Equipment, Co lorado, pp. 367-414

 • McGehee, D.Y., Dahlem, J.S., Gieck, J, C, Kost, B„ Lafuze, D., Reinsvokl, C.H., Steinkee, S.C, 1992,

 • McGehee, D.Y., Dahlem, J.S., Gieck, J. C, Kost, B„ Lafuze, D., Reinsvold, C.HL Steinkee, S.C., 1992,

 • Moore, PX*, 1986, Drilling Practices Manuel, Second Edition, Oklahoma, USA, pp. 363 » 399

 • Praillet, R., 1990, Blasthole Drilling, Rotary Dril ling and The Four Kingdoms11 , WME, September, pp. 20 - 22,

 • Rabia, H., 1985, Oil Well Drilling Engineering, Press by Graham & Trotman Ltd, London, pp, 67 - 84.

 • Wijk, G., 1991, Rotary Drilling Prediction, Int J, Rock Mech, Min, Sei. & Geomech, Abstr., V, 28, No. 1, pp. 35-42.

 • Young, T.L., Durkee, D.L., 1990, `The Effect of Extended Nozzles and Crossflow Hydraulics with 17 1/2 in, in Northern Germany

 • Zaburunov, S, A,, 1991, Production Drilling Tech nologies, E & MJ, Febr., pp, 29 - 36, - , 1988,

 • Vedat Oygür
  View as PDF
 • Mine

 • Economy

 • İndustry

 • Bosson, R. ve Varon, B,, 1977, The Mining Industry and the Developing Countries, World Bank Research Publ

 • Brewer, K.,- Bergevin, G. ve Bunlop, R,, 1989, Fiscal Systems. Resources Policy, 15, 131 - 148.

 • Campbell, H.F, ve Lindner, R.K., 1987, Does Ta xation Alter Exploration? Resources Policy, 13, 265 - 278.

 • Carman, J,S,, 1971, Fiscalité des Entreprises Minieres, Ann, Mines, Dec, 73-82,

 • Commission of the European Communities, 1983, Rela tions between the European Community and the ACP States in the mining sector. COM (83) 651 final» Brussels

 • Commission of the European Communities, 1989, Me morandum on the Mining Industry in the Community, COM (89) 278 final, Brussels, 15 s.

 • de SA, P., 1991, The European non - ferous metals industry. Resources Policy, 17, 211 - 225,

 • Fritzsche, M. ve Stockmayer, Aä , 1978, Mining Agree ments in Developing Countries - Issues of Finance and Taxation, Natural Resources Forum, 2,215 = 227,

 • Gocht, W,R,, Zantop, H, ve Eggert, R,G„ 1988, Interna tional Mineral Economics. Springer - Verlag, 271 s.

 • Legoux, P„ 1971, Reflexions Autour de la Depletion Allowance. Ann, Mines, Dec, 83 - 89

 • Lipton, CJ,, 1970, Mining Legislation, U,N. Interregio nal Seminar on Mineral Economics, Ankara

 • Mikesell R,R, 1994, Sustainable development and mineral resources. Resources Policy, 20, 83 - 86.

 • OECD, 1992, Working Party of the Trade Committee Commodities - Mining and Non - Ferrous Metal Policies of Member Countries, TD / TC / WP (92) 75, Paiis.

 • Oyan, O., 1991, Türkiye`de Madencilik Sektörü, Yabancı Sermaye ve Özelleştirme, 12, Türkiye Madencilik Bilimsel ve Teknik Kongresi, Bildiriler, Ankara, 511-523.

 • Radetzki, M. ve ZORN, S„ 1979, Financing Mining Projects in Developing Countries, UN, Mining Journal Books,

 • Rudawsky, O,, 1986, Mineral Economics, Development in Economic Geology, No. 20, Elsevier, 192 s,

 • Tilton, J,E„ 1992, Mineral Endowment, Public Policy and Competitiveness, Resources Policy, 18, 237 - 249,

 • Ventura, D., 1982, Structures de Financement de la Prospection Miniere, Le Probleme Spécifique des Pays en Voie de Développement, Chron. Rech, Min., 464, 5 - 25.

 • Wahl, S, von, 1983, Investment Appraisal and Econo mie Evaluation of Mining Enterprise, Trans, Tech, PubL, 196 s.

 • Yusuf Ziya Özkan
  View as PDF
 • Prospecting

 • Deep Beds

 • Remote Sensing

 • CAD(Computer Aided Design)

 • DEM(Digital Elavation Models)

 • Bullock, Si, ve Barritt, S.D., 1989, Real - time naviga lion and flight path recovery of aerial geophysical surveys a review: Proc. of Exploration 87, Ontario Geol. Survey, Spec,vol, 3,170 -182

 • Darling, P., 1988, Surveying equipment for the 1980f s:. International Mining, November 1988, 19 - 27.

 • Fellows, ML, ve Hammond, J.M, 1988, Geology of the Wirralie gold deposit Queensland,: Brientenial gold

 • Gabert, G., 1982, Handling of geological field and map data: Natural resources and development, 15, 21 ^39,

 • Lynham, J.T., 1986, Airborne geophysics - potential developments, IMM Transactions (section B), 95, 57.

 • Me Laurin, A.N., 1991, Mineral exploration in the 1990s - discoveries by improved technology. Mineral Industry international, 1991-1,5-7.

 • MMAJ (Metal Mining Agency of Japan), 1987, The story of a succesful gold exploration: The Hishi= kan gold deposit, MMAJ yayını, 33s,

 • Oygür, V., 1994, Duraylı izotoplar jeokimyasının ma den yataklarına uygulanması: Jeoloji Mühendisliği, 44 - 45,27 - 38,

 • Peters, E.R., 1986, Remote sensing: potential developments. IMM Transactions (Section B), 95,70

 • Weber, C, 1985, Geological remote sensing: quo vadis?: ITC Journal 1985 - 4,227 - 241

 • Woodall, R„ 1993, The multi disciplinary team approach to sucessful mineral exploration. SEG Newsletter, 14, 5 - 11.

 • Young, M.E, ve Bullock, SJ., 1986, Potential developments in ground geophysics: IMM Transactions (Section B), 95, 74.

 • Ali Haydar Gültekin
  View as PDF
 • İndustrial Development

 • Mineral Resources

 • Mine

 • Aykol, A, ve Gültekin, A.H., 1992, Plaser Yataklar, Î.T.Ü. Vakfı yayını, Kitap No: 35, İstanbul

 • Gültekin, A.H., 1991, Dünya Alüvyal Altın Plaserleri, Î.T.Ü. Dergisi, cilt 49, yol 49 sayı 2, sayfa 30 <* 39, İstanbul

 • Lamey, C.A., 1966, Metallic and Industrial Mineral De posits, MeGraw - Hill Book Co., 567 pp. New York

 • Lindgren, W., 1933, Mineral Deposits, McGraw - Hill Book Company Inc, 930 pp4 New York and London

 • Ahmet Kartalkanat
  View as PDF
 • Mineral Deposits

 • National Economy

 • Mining

 • 1- Resmi Gazete; 22 Temmuz 1963 tarih. Sayı: 12055,8.4-7,

 • 2- Resmi Gazete ; 14 Ocak 1980 tarih, Sayı: İ6869, S. 3 = 21,

 • 3- Resmi Gazete; 15 Mart 1987 tarih Sayı: 19401, S. 13-56/

 • View as PDF
  View as PDF
  ISSUE FULL FİLE
  View as PDF