Jeoloji Münendisliği Dergisi
Jeoloji Mühendisliği Dergisi

Jeoloji Mühendisliği Dergisi

1983 EYLÜL Cilt 7 Sayı 3
COVER
View as PDF
COPYRİHT PAGE
View as PDF
CONTENTS
View as PDF
TO OUR READERS
View as PDF
Volcanism of the Pontide Belt
Tuncay Ercan Abdullah Gedik
View as PDF

ABSTRACT: In the roııtitio belt which e «moisis of the Black sea coastal ranges, Marmara region and Northwestern Anatolia volcanic aottvitfes have token place starting from Carboniferous to Recent* Volcäaic rocks cropping out In thte belt are subdivided in to nine main groups according to their age. Investigation on the origins and the mode of ocçurenc©» of, these groups have rcvailed important data on the geological evolution of the Ponttde belt, I t o Pontide belt being the Northern branch of Alpine chain may be correlated with toe BaUsan peninsula to tti© West and the little Caucasus to the East, The type of volcaimm which to pee nü or to the Pontide belt is alsn> predominanit in these areas. The origin and distribution of the volcanic rocks «rf Fermo-Carbonlferous, OMaa&iic, Uassio^ Doggerj MatauLower Cretaceous^ Upper toetoceous» Paleoeene -Eocene, Miocene and PHo-Quaternary age» which cropping` louit In various parte of the Pontide belt, have been discussed. It ha» been concluded that volcanic rocks of different ages have been developed under different condltfon».

 • Pontide Belt Volcanism

 • Tectonic

 • Volcanic Rocks

 • Plate Tectonic

 • Adamiya, S,A, Zakariade, G,S4 ve Lordkipanidze, M,B 1977, Evolution of the ancient active continenta] marg.`n, as illustrated by Alpine History of the Caucasus: Geoteetanicä, 11/4,208-309

 • Aiello. E.f BartoMni, O,, Boccaletti» Mif Gocev, PM, Karagjuleva, J,, Kostadinov, V, ve Manetti, P. 1977, Sedimentary features of the Srednogorie zo. ne (Bulgaria) • An Upper Cretaceous intra-arc basin: Sediment. Geol,, 19, 39-68

 • Akartuna, M., 1968, Armutlu yarımadasının jeolojisi t.Ü. Fen Fakültesi Monografileri, No: 20, 105 s

 • Akm, H,f 1978, Geologie, magmatismus und Dagerstat tenbildung im Ostpontischen Gebirfa-Türkei auı der sieht der piattentektonik: Geol, Edsçh,, 68/1 253-283

 • Akyol, Z,, mm, Artvin Berta çayı üe BülbÜİan yaylası arasmdaM stratigrafik dik kesit* MTA Rapor No: 4448 (Yayınlanmamış)

 • Akyol, Z# , Arpat B., Erdoğan, B*f Göfer, E., Güner, Y,, Şaroflu, F., Şentürk, t, Tütüncü, K,t ve Uysal, Şo 1974, ade-Kumcafile dolayı jeoloji haritasının açıklaması: MTA Enstitüsü 1/50,000 ölçekli jeolojik haritalar serisi, Ankara

 • Akyol, Zif 1982, Bankesir-Balya cevherli sahalarının province, Northeast Turkey: Jour, of Volcan, and jeolojisi, mineralojisi va maden potansiyelinin deferlendirilmesi: İstanbul Yerbilimleri Berg,, 3/1-2, 163-189

 • Akyürek, B., Bingöl, E,, Doyuran, &, Korkm&ger, B„ Metin, 3.,Öztemur, C., 1977, 1/50,000 ölçekli Tortum Q 47 a paftasının jeoloji haritası izahname» si: MTA 1/50,000 ölçekli jeolojik haritalar serisi, Ankara

 • Akyürek, Bff Bilginer, B,, Çatal Bu, Bafer, 2,, ®oysalî Y. v% Sunu, O,, 1079. Eldivan-Şabanözü (Çankın) dolayında ofiyolit ` yerleşmeame iLf kin bulgu* lar: Jeoloji MühendisUfi Derg,, 9, 5-11

 • Akyürek, B„ Bilginer E, Akbaş, B,, Hêp§en, N», Pehlivan, §, Sunu, O,, Soysal, Y„ Dafer, Zo Çatal, E,, SÖzeri, BM Yılarım H,, Hakyemez Y# , 1982, Ankara-Btoıadat-Kalecik dolayının jeolojisi: MTA Rapor No: (Yayınlanmamış)

 • Altnıh, ÎJB.f 1943, Ban^rma-Gemlik arasındaki kıyı sıradağının jeolojik meelenmeöi: İÜ. Fen Fak, Mecm, 8/1.2, 76-137

 • Altınlı, I.E., 1973, Orta Sakarya jeolojisi: Oummuriyetin 50, Yüı Yerbilimleri Kongresi Teblifler Kitabı, 150=191

 • Altun, Y,, 1977, ÇayeU.Madenköy bakır-ginko (Cu-Zn) yatafmrn jeolojisi ve cevherteşmeyo ilifkin sorular: MTA derg,, S9, 9-21

 • Ataman, G,, Bukôt, m, Çapan, U.Z., 1975, Kuzey Anadolu fay zonu bir BaleoJBenioff zonu olabilir mi?: MTA Derg, M, 112,118

 • Aydm, Y», 1980, Kırklaroli-lfneada elvarmda stratigra« fi ve volkanik faaliyet: 34, Türkiye Jeoloji Bilimsel ve Teknik Kurultayı bildiri Özetleri kitabı

 • Ayhan, A,, Dinçel, A% Tuğrul, Y.f 19T2, Istranea masifinia (Yüdız dafları) jeolojisi: MTA Rapor No: Ö130 (Yaymlammamış)

 • Baş, E, 1979, Petrolo^sene und geoehenügche untersuehunf en an subrezenten vulkanittû der Norda« natöllschen störungsıon© (Abschnitt: Erzincan« Nikaar), Türkei: DoJctora tezi. Hamburg Üniv, Ahnanya^ 116 s

 • Baykal, F,, 1943, Şile mıntıkasımn jeolojis: : I.Ü. Fen Fak, Mecm., Beri: B, 7/8, 166-233

 • Baykal, F,, 197İ, Historik jeoloji, K.T.Ü, Yaynlan No: 3S 486 ®

 • Baykal, F.â Kaya, O,t 1963» îstanbul bölgesindo bulunan Karbomferin genel stratifrafisi: MTA Derg., 61, l«10

 • Baykal, F,, ve önalan, M,, 1979, Şile sedimanter karı§i fi (gilé Olistostromu) : Altınlı Simpozyumu Teblifler kitabı, T.JJC., 15-25

 • Bellon. H. ve Lıotouzey, J,^ 1976f Volcanism related to Plate tectonics in the Western and Eastern MedL terraneaa: Inter. Symp, Struc, HJat, Medit* Basin,, SpUt (Yugoslavia), im*lM

 • Bektaş, O,, 19S1, Kuzey Anadolu fay zonunun Erzin- ©an-Tanyeri buoa|ı yöresindeki jeolojik özellikleri ve yerel ofiyolit sorunları: Doktora ttgi, K.T.Ü. Yerbilimleri Fak Yayın No: 32, 196 s

 • Bekta§. O., 1983, Kuaeydofu Fontla magmatik yayında, ki (I) tipi granitler ve jeotektonUc konumlan* 37. Türkiye jeoloji BiUmsel ve Tdcnlk Kurultayı Bildiri özetleri Mtaïw, 49*50

 • Bektaş, O,, 1982, Tanyeri (Erzincan) ofiyolitli karması, fına ait Trondjemitlerin paleotektonk konumu ve kökenleri: K.T.Ü. YerbiUmlerl Derg,, 2/1-2, 39-50

 • Berfougnan, H,t 1975 Eelations entre les edifices Pentique et Taurique dans le Nord-Est d© L`AnatoUe: Bull, Soc. Qml Fr. 7/18, 670.6^

 • Bingöl, E„ Akyürek, B ve Korknmzêr, B„ 1978, Biga yanmMasmın jeolojiM ve Ka^akaya fornmsyonu^ nu» bazı özellikleri: Cumhuriyetin 50, Yılı y«rbi a limleıi konfreM teWifler Mtebr 70-76

 • Bingöl, E,, 1988, Profcambriyen-Jum arasında Türkiye^ nln olaali jeotektoaik evrimi: 37, Türkiye Jeoloji Bilimsel ve Teknik Kurultayı Bildiri özetleri kitabı, 36-38

 • Bleahu, M., Boocaletti, M., Manettlf P, ve Peltz, S,, 1973, The Neogene Carpathian arc: A continental arc displaying the features of an Island are: Jour* Geophys. Research, 78, 5^5-5032

 • Bocealetti, M,* Manettif P., PeecwUlo, A. ve Peltz, B.t 1073f Young volcanton in the Calimani m Harf hi« ta mountains (Eaat Oarpathians) : Evidence of a PaleoBetenie zone: Tectonophysics» 10, ^«313 ^ccaletti, M., Manetti, P, ve Peccerillo, A,, l»74-a, Hypothepa on the plate tectonic evolution of the Carpatho-Balkan arcs: Earth, Planet, Seien Lett,, 23, 193-1ÔS

 • Bocealetti^ M,f Manetti, P. ve Pecoerillo, A,, 19744>, The Balkanide m sm. instance of Back-Are thrust belt possible relation with the Hellenldes: GeoL Soe, Amer, Bull., ^,1077-1084

 • Bocealetti, M., Horvatk F.4 Loddo. MM Mongelli, F, ve Stegenal, lé , 1976, The Tyrrhenian and Pannonian basins: A Comparison of two Medi» terranaan taterarc basins: TeGtonophysie^ 35, 45-69

 • Bocealetti, M,, Manetti, P,» Peccerillo, V. ve Vassileva, G,S# , If78. Lat« ttetaceaous hifh-potaMum voL canism in Eastern Srednogorie, Bulgaria- Geol, Soc, Amer, Bull., 89, 439.447

 • Boncev, E,K,, 1966, Rovu© general de la structure geolo, glqv© de la Bulgarie: tnst, Geol, Sofia, 15, 5«24

 • Girie, B„ 1963I Le développement des Dinarides Yougos, laves pendant le cycle Alpin: Bul, Soc, Geol» France, 2, 565-582

 • Cirie, B, s 1970, Correlation des phases teetogenetiques et magmatiques dans les Dinarldes: Bull, Soc, `Geol, France, 12, 945-947

 • Çalgui, Ré , Pehlivanoflu H,, Ercan, T, ve Şengtin, M„ 1978, Ankara civarı jeolojisi: MTA Rapor No: 6487 (Yaymlanmaınıı)

 • Çafatay, Aif 1979, Yeni geli§melerin ışığında, Türkiye, nm volkanik kökenli masif sülfit yatakları: Jeoloji Mühendisliği I. Bilimsel ve Teknik Kongresi, BİL diriler kitabı, 35=56,

 • Dewey, J,F, ve Bird, j.M.f 1970, Mountain belts and new global tec ton es: Jour, Geophys. Res,, 75, 2825

 • Dewey, JSF, ve Bird J,M„ 19.71, Origin and emplacement of the ophiolite suite: Appalachian ophiolites in Newfoundland: Jour, Geophys, Res,, 76, 3179

 • BMon, J, ve Pereira? J./1974f Plate tectonics and mineralization In the Tethyan region: Minemlium Deposita 9/3f 185-198

 • Dewey, J,F,, Pitman, W,, Ryan, W„ ve Bonnin, J„ 1973, Plate tectonics and the evolution of the Alpine System: Geol, Soc, Amer, Bull., 84} 3137 - 3180,

 • Brcanf Tt| 1979, Batı Anadolu-Trakya ve Ege adaların, daki Senozoyik volkaniEması: Jeoloji Mühendislik gi Derg. 9, 23-46

 • Ercan, T„ Dinçel, A, ve Günay, Eiif 1979, Uşak volkanitlerinin petrolojlsi ve plaka tektoniği açısından Mge bölgeMndeM yeri: T,J,K. Bült,f 22/2, 185-198

 • Ercan, T,, 1981 Batı Anadolu Tersiyer volkanitleri ve Bodrum yarımadasındaki volkanizmanın durumu : Istanbul Üniv, Yerbilimleri Derg, E/3-4 263-282

 • Ercan, T,, 1982, Kula yöresinin jeolojisi ve Volkanitlerm petrolojisi; İstanbul Üniv, Yerbilimleri derg, 3f 77.124

 • Ercan, T, ve Öztunalı, ö, 1983, Dem`ïci-Selendi (Mani* m) çevresindeki Senozoyik yaşlı volkanıtlerln petrölojM ve kökensel yorumu: Hacettepe Üniv, Yerbilimleri Dergé (Baskıda)

 • Ercan, T.f ve diferleri, 1983=Af Etefli (Zonguldak) çevresindeki ada yayı volkanizmasmm özellikleri (Hazırlanıyor)

 • Ercan, T, Günay, Es Türkecan, A,, 1983=B; EdremitKorucu yöresinin (Balıkesir) Tersiyer stratigrafisij magmatik kayaçlarm petrolojisi ve kökensel yorıımû: TXK, Bülteni (Baskıdıa)

 • Ercan; T, 1983, Gördes volkanitleri: Türkiye jeoloji Kurumu Bült, 26/1

 • Erentöz, C, 1950, Çatalca masifi ve dolaylarının jeolojisi hakkında: İÜ. Fen Fak, Meem., 14/4, 307-320

 • Şrentöz, a, 1953, Çatalca bölgesinde jeoloji tetkikleri: MTA Enstitüsü Yaymı, Seri: Bf No: 17t 94 s

 • Erentöz, Cif 1974, 1/500,000 lik Türkiye jeoloji haritası izahn-amesi (Kars paftası) : MTA Yayınlan, Ankara

 • Eğin, D. ve Hirst, D.M.. 1979, Tectonic and magmatic evolution of, volcanic rocks from the Northern Kargit riyer area,. NJB, Turkey: Geöcome-I, 56=93

 • Efin, D,, Hirst, D,M, ve Philips, R, 1979, The petrology and geochemistry of volcanic rocks from the Northern Harşit river area, Pontid volcanic province. Northeast Turkey: Jour, of Volcan and Quoth, Res, 6^ 105-128

 • Folea, I, ve Krautnw, H.G., 19§2j Present State of research on Precambrian and Paleozoic metamorphie rocks in the Romanian Corpathian: Newsletter, 4,32-87

 • Gedik» A.^ Korkmam, S. ve Ercan. T„ 1983, Orta Karadeniz (Samsun-Sinop) havz`asındaki volkanitlerin petrolojisi ve bölgesel yayılımı (Hazırlamyor)

 • Gedikoğ`luj A., 1978, Harşit granit karmaşığı ve gevre kayaları (Giresun=Dof ankent) : ILT.Ü, Yerbilimleri Pak, Doçentlik tezi (Yayınlanmamış), Trabzon

 • Gedikoflu, A,, Pelin, S,, ve özsayar, T., 1979, Th© main Lines of geotectonic development in the East Pontids in the Mesozoic era: Geocome-I, 55Ö-580

 • Gedikoflu, A,, Pelin, S., Özsayar, T,, 1982^ Gölköy (Or. du) yöresiinde bîr paleokaldera ile cevherlefmelerin konumu arasındaki ilişkiler: K,T,Ü. Yerbilim^ lerl Derg,, 2/1-2, 117=180

 • Gocev, P,M,f 1970, The Senonian complex in the Srednogorie Zone: C.B, Açad, Bulg, Sci8j 23, 975-978

 • Gocev, P5M,, Haidutövf I, ve Boncev, B.,` 1970, Prob= lemi tettonici della penlsola Baloanica: Soc, Ged. îtalüana Boll.f 80, 325-S45

 • Gocev, P.M., Kostadlnov, V., Şanov, S., Zagorcev, I, V, 1974, Srednogorie, In: Tectonics of the Carpathian-Balteaû regions: M, Mahel (Editor)t Geol, Inst, Dionyz stur, Bratislava, 322-3S1

 • Görmüş, S.f 1982, A, Yığılca (Bolu KB) Yör^inin Stratigrafisi: Yerbilimleri, 9,91-110

 • Görmüg, S,, 1982-B, Yıfılca (Bolu KB) yöresinin tek« toniii ve jeolojik evrimi: Yerbilimleri, 9, 133-140.

 • Görür, N.f Akkök, R,f Şengör, A,M,G, ve Yılmaz, Y,? 1983, Pontidlerde Neo-Tetis-in kuzey kıta kenarının DiyastaM sedimantolojik özellikleri ve tektonik durumu: 37, Türkiye Jeoloji BÜinusel ve Teknik Kurultayı Bildiri Özetleri Kitabı, 89-41

 • Karamata, S., Milojkovis, R,, Cuturiç, N. ve Milanoviç, B,, 1979, Lead and copper oantents of ign^us rocks from the Pontides and the Anatolldes and their significance, Geocome I, 347-3©6

 • Kaya, O, ve Lys, Ms 1980, Istanbul bof azinm Batı ya» kasında (Kilyos) yeni bir Triyas boügusu: MTA Derg,, 93/94, 201-26

 • Kaya O, ve Özdemir, Ü.? 1983, Kocaeli Triyas stratig- ` rafisinin gözden geçniişi (Hazırlanmakta)

 • Ketin, î, 1951 Über die géologie der gegend von Bayburt in Nordost Ànatolien: itX Fen Fait, Meem, Seri: Bf v: 16, 113-İ27

 • Ketin, t, 1966, Anadolulun tektonik birlikleri: MTA Derg,, 66, 20-34

 • Ketin} t, Yılmaz, Y, ve Şengör, A.M.O, 1980f Kuzey ` Türkiye*de Paleotetis; Geg Jura Öncesi okyanusun kalıntıları: 34, Türkiye Jeoloji Bilimsel ve Teknik Kurultayı TebUfler kitabı, 75-76

 • Kopp, K.O., Pavonl, N, ve Schindler, C, 1969j Das Erfene=Beeken: Beüi, Geol s Jb., 76, 136 S

 • Kopriviea, D,, 1976. Hopa-Arhavi bölgesinin jeolojisi, yapısal özellikleri ile sülfit ve manganez zuhurları: MTA derg,, 87,1=20

 • Koprivica, D,, 1978f Şavşat`ın batısında kalan alamn jeolojisi, yapısal özellikleri ve sülfit yatakları : MTA Derg,, 91, 13-25

 • Koprİvica, D.» 1979, Geological correlation in the HopaArtvin-Şavşat ares: Geocome I, 379-410

 • Lıebküehner, E,ï. 1974, Orta Trakya oligoseninin jeolö. jisi hakkında: MTA Derg., 83, 1=30

 • Dem, J, ve Koneeny, V,, 1974, The Carpathian volcanic arc: A discussion: Acta Geol, Acad, Bei, HungSf 18, 279-293

 • Manetti, P,} Peccerillo, A, ve Poll, G,f İ979, Ree distribution m Upper Cretaceous calc-alkaline and shoshonitic volcanic rocks from Eastern Srednogorlê (Bulgaria) : Chemical Geology, 26, 51=63

 • Miko, CX, 1982, Characterization of a volcanic-sedimen. tary formation in the Eastern part of the low Tatra Mts. Geotraverse

 • Novoviç, T, 1979 A, contribution to the knowledye of main types of mineralizations in copper, zinc and lead deposits in Black Sea region» Turkey: Geocome-I, 16-28

 • Öngür, T., I977é Kızılcahamam GB sımn volkanolojisl ve petroloji incelenmesi: T.J.K, Bült, 20/2, 1.12

 • Öngür» TM 1978, Behranvkalderası, KB Anadolu: T.J.K, 82. Blimsel ve Telmik Kurultayı Bildiri özetleri Kitabı, 42

 • Özdemir, Ü., Talay. G. ve Yurtsever, A,, 1973, Kocaeli Triyası Projesi; Kocaeli Triyasmin blyostratigra, fik etüdü: Cumhuriyetin 50. Yılı Yerbilimleri Kongresi Tebliğler kitabı, 112,132

 • Özsayar, TtJ 1971, Geologie und Poiöontologie des Gebietes Östlich Trabzon (Anatolian) : Giess. Geol, Sehr,, 1, Giessen

 • özoayar, T,} Gedikoflu» A, ve Pelin, S.. 1981, Artvin yöresi yastık lavların yaşına İlişkin paleontolo-. jik veriler: K.T.Ü, Yerbilimleri Derg., 1/1, 88-42

 • özsayar, T,, Peİin,S, , Gediktluj A,, Eren A,A, ve Çapkmoflu, C.» İÖ82, Ardanuç (Artvin) yöresinin ieolojisi: KT,Ü. Yerbiijmliri Derg., 2/1-2 2,37

 • Feccerillo, A,f ve Taylor, S,R, 1075, Geochemistry of Upper Cretaoeoua volcanic rock from the Pontic chaiii. Northern Turkey: Bull, Volcanologique, 30, 1-13

 • Feccerillo, A,, ve Taylorf S.R., 19T0, Geochemistry of Eocene calcalkaline volcanic rocks from KastaZank!» H„ 1961, Magmatismue und bauplan des Ost* politischen Gebirges im Querprofil des Har|itTales, NE Anatolien; Geol, Rdscli., 51, 218-239 monu area, Northern Turkey: Oontrib. Min, Pet s rolf 58, 63-81

 • Radulescu? D. ve Sandulescu, M,, 1973, The plate tec» tonic concept and the geological structure of the Carpathians; .Tectonophysics, 16, 155-161

 • Saner, S,, 1980, Batı Fontidlerln ve komşu havzaların oluiumlannin levha tektonifi kuramıyla açıklan, ması. Kuzeybatı Türkiye: MTA Derg,f 93/94, 1-19

 • SavUj H,, 1988. Considerations concernant les relationi straf graphiques et la petrologie des ophiolites Mesozoiques de Roumanie; Com, Geol, Rom, Anu,, 36, 143-175

 • Sôymen, 1., İ9T5, KelMt vadisi kesiminde Kuıey Anadolu fay zonunun tektonik özelliği: Doktora tezi» İT.Ü, yayını. 192 s

 • Stanishôva-VasMleva, O.» 1971. Cretaceous magmatie formation in the Burgas synclinorum: C.R, Aead, Soi. Bulg4i M, 1509-1512

 • Stegena L,, Geezy, B, ve Horvath, F.> 1975, Lrate Cenozoic evolution of the P^nnonian basin: Tectonophysics, 26» 71-90

 • StojanoVj ft, 1973, Pontidlerde Har^t nehri sahasında volkanik taşların petrolojisi : Cumhuriyetin 50, Yı_ h Kongresi TeMifler Kitabı, 490-517

 • Szadeçky « Kardoss, E,, 1971, The Carpatho-Dlnarid area form the point of view of the new global tectonics: Geonomia es Banyaszat, Budapest, 4, 82-120

 • Şengör, A.M.C» 1970, Mid-Mesozoic closure of PermoTriassie Tethys and its implications: Nature, 279j 590-593

 • gengör, A.M.C, ve Kidd, W.S^,, 1979, Post collisional tectonics of the Turkish-tranion Plateau and a comparison with Tibet,, Teetonophysies» 55, 316- 376

 • Şengör, A.M.C., Yılmaz Y, ve Ketin, t, ifSÖ, Rem. nants of a Pre-Late Jurassic ocean in northern Turkey: Fragments of Permian-Triassic PaleoTethys: Geol, Soe? Amer. Bull, 91/1, 599-609

 • Şengörf A.M.O, ve Yılmaz, Y.f 1981, Tethyan evolution of Turkey: A plate tectonic Approach: Tectonop. hysics, 75, 181-241

 • Şengör, A,M,C., 1982, KimmeridorojOT,ik sisteminin ev* rimi: Orta Mesozoyikte Pàleo-Tetisin kapanmacı olayı ve ürünleri: Türkiye Jeoloji Kurultayı, Bil diri özetleri kitabı. 45-46

 • Şengör, A.M.C. ve Yıhnaz} Y, 1982, Ege`de kabuk evrimi ve Nëo-magmatizmanm kökeni: Türkiye Jeoloji Kurultayı Bildiri özetleri kitabı, 64-65

 • Tatar, Y,, 1982, Yıldızeli (Sivas) kuzeyinde Çamlıbel daflarınm tektonik yapısı: K.T.Ü, Yerbilimleri derg.f 2/1-2, 1-20

 • Tekeli, Öf , 1981, Subduction complex of Pre-Jurassic age, Northern Anatolia, Turkey- Geology, 9, 6872

 • Terlemez, t, ve Yılmaz, A,, 1080, Ünye.Ordu-Koyulhiear m Reşadiye arasında kalan yörenin stratigrafisi: T.J.K, Bûlt,, 28/2, 179=182

 • Temek, Z,, 1949, Geological study of the region KesanKorudaf ; Doktora tezif İstanbul Üniv, Fen Fakütlesi, 78é s,

 • Tokel, Ssi 1972, Stratigrafical and voleanie history yerdeki gelişimleri, bu gelişimlerin Kuzey Anadolu sism`k zonu ile muhtemel ilgileri: Cumhuriyetin 50, Yılı yerbilimleri Kongresi Teblif 1er kitabı, 1-é

 • Tokel, S„ 1973, Dofu Pontİdlifİa Me#ozoyik ve Tersiof the ĞÜmÛfhaae area, NE Turkey: University of London, University College, Ph* D. diesis

 • Tokel S„ 1977» Dofu Karadeniz bölgesinde Eosen yaşlı kalk-alkalen andezitler ve jeotektonizma: Türkiye Jeol Kur. Bült,f 20, 40,54

 • Tokel, S, r 1980, Dofu Anadolu`da Neojen volkanizma* sımn jeokimyası: 84. Türkiye Jeoloji Bilimsel ve Teknik Kurultayı Büdiri özetleri kitabı, 33

 • Tokel, S,, 1981, Plaka Tekton`finde magmatik yerle^ simler ve jeokimya; Türkiye`den örnekler: Yeryuvarı ve tosan, 6/3=4» 53,65

 • Tokel, S., 1983, Myas volkâïiitlerinin K-Anadoludaki dağılımı, jeokimyası ve kuzey Tftis ada yayı sistemi evriminin açıklanma^ndaM Önemi: 37. Türkiye Jeoloji Bilimsel ve Teknik Kurultayı BU. diri Özetleri Kitabı, 42=41

 • Tufal, H.T., 1969, Pyritic sulphide deposits of the Lahanos mine ares. Eastern Black sea Region* Turkey: Doktora Tezi, Durham Üıüv, (İngiltere) yayınlanmamış

 • Tutkun, S, ve inan, t, 1982, Nİksar-Erbaa (Tokat) yo» resinin jêoloj`si; KTÜ Yerbilimleri Derg, 2/1-2, 61-67

 • Varga, I, ve Hormarsky, J., 1982, Early Paleozoic acidic volcanlBm in the western Carpathians; Approach to petrogenesis and tectonic background ttsing main element distribution: Newsletter» 4f 107-110

 • Vozar, J„ 1980, A study on Permian voleanics of the West Oarpathians Newsletter, 2, 79-81

 • Vujanovic, V, 1974, Dofu Karadeniz bölgesi, layı kesiminde bulunan sülfit maden yataklarının mineralöjİM, parajenez ve köken özellikleri: MTA Derg,, 82, 21-35

 • Yılmaz, Y. Tüysüz, O,, Yıldırım, M4 , Bulut, V,, Özköylü, E., Sakallıoflu, E,, Pehlivan, §„ Akbaf, B,, ve Armafajû, F,, 1983, Ugai-Karfi masifi v® yakın çevrenin jeolojisi: MTA Jeoloji Dairesi Konferanları özetler Kitabı, 18

 • Yılmaz, Y,, 1972, Petrolo^ and Structure of the Gümüşhane granite and surrounding rocks: Doktora teM, Londra üniversitesi, İngiltere, 260 S,

 • Yılmaz, Y, p ve Saner, S„ 1980, Orta Sakarya bölgesinin tektonik evrimi: 34, Türkiye jeoloji bilimsel ve Téknik kurultayı, Bildiri özetleri kitabı, 27

 • Yılmaz, Y,, Tüysüz, O, Gözübol, Â,M,, ve Yifitbaş, E., 1981, Abant (Bolu)-Dokurcun (Sakarya) arasmda Kuzey Anadolu fay zonunun kuzey ve güneyinde kalan tektonik birliklerin jeolojik evrimi: Istanbul Üniv. Yerbilimleri Bergêf 2/8-4, 239-2S1

 • Yılmaz, Y,, 1981, Sakarya kıtası kenarının Tektonik evrimi: İstanbul Üniv, Yerbilimleri Dergisi, i/l*2 . 83-52

 • Yolda§, Rif 1982r Tosya (Kastamonu) ile Bayat (Çorum) arasındaki bölgenin jeolojisi: Doktora tezi, Î,Ü, Fen Fakültesi Jeoloji Kürsüsü İstanbul, 811.

 • Zankl, H,, İ961f Magnmtismus und bauplan des Ostpontischen Geb`rges im Querprofil des Harslt-Tales, NB i^atolien: Geol, Rdsch., 51, 218*239 • Ercan, T. & Gedik, A. (1983). Pontid`lerdeki Volkanizma . Jeoloji Mühendisliği Dergisi , 7 (3) , 3-22 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jmd/issue/28387/299363

 • Ercan, T. , Gedik, A. Pontid`lerdeki Volkanizma. Jeoloji Mühendisliği Dergisi 7 (1983 ): 3-22

 • Clay minerals in two flysch fades of different ages in Gelibolu Peninsula and some clues for burial depth
  Mehmet Önal Hüseyin Yilmaz
  View as PDF

  ABSTRACT: In Gelibolu PenlnsuJa olay minerals n>fsamples ftom flysoh outorops of Karaburun Formation (1000 m thick) of Early Bocine mge consisting- of alternattng nıttdstone and saıulstoiK;, and Burgas Forınalion (700 m tMck) of BfladteXate Eocene age mmMkig of sandstone, detrlta! lim^tone and claystane with tuffaeeousi ini< roalationH were investigat^l to order to assess ttueir degree of dïa^-n^sïs. Botiı flysch levels of the above mention^ formations contain abundant organic eompounds nmÛ therefore may be con« slderad as a potential source roek for petroleum. Orystallinity index and sharpness ratio of mite and presence of other clay minerals have been studied by X^ray diffraction, In clay» o* two macron fraction, sedimentary chlorite was identified by r14Aö f TA% 4,1A° and 8,5A° whereas illite was Iden^fled by reflecttons at 10A% 5A° and S,SAe. Upon heating at Sr?5-400°Oj ^e intensities of 14Ae and particularly 7Ae peaks considierably diecrea§6d, indicating the presence of sadimeiitary chlorite. In the traces of unoriented aggregates Ib monpolytypes of sedimentary chlorite were also îndentîfled. The crystaliinity taidex of Mlite decreases while the sharpness ratio increases with burial depth. If the studies of Weaver (1961 a), Kubier (1966), Burst (1989), Moort (1071), and Foscolôs-Kodama (19T4) are taken in to oonßideration, the types of clay miiK^ruls found im the flysch levels show that these sedfanentä may have been subjected to diagenesis at a depth of over 4000 meters.

 • Gelibolu Peninsula

 • Flysch Fades

 • Clay Minerals

 • Burial Depth


 • Altınlı, m, 1981, Ç^kelMlme giriş: İstanbul Üniversite-gd Tatbiki Jeoloji Kürsüsü Fen Fakültesi Basına evi S, MS

 • Bannister, F.A., ve Whittard, W.F., 1045» MâgneMan Oıamoeite: Min, Mag,, 5. 109-115

 • Lee, M,F#I ve Clıau^ıuri, Ss » 1976, Olay mineral gtudiea of Lower Permian Havensvilïe shale in Kansas and CMd^ahoma: Œaya and Clay Min,, Mf 239-245

 • Grim, E,E„ 1968, CÄay Mineralogy: Me Qraw-HiU ^o k Cornp,, 147-154

 • Güven, N. a ve Kerr, P.F., im^t Selected Great Basin

 • Foscolos, A.B., ve Kodama, H,f 1974» Diagenésto of clay playa clays: The Amer, inner,, 51, 1057.1067 minerals from Loww Oretac^us shales of North Eastern British Columbia: Clays and Clay Mln., 22, 319-335

 • Kubier, B., 1966, tm> crystallinite d`illlte et les tout fait supérieures du metamorphİEme: sur Im Etages Tectoriques ala Baoonniére, 105» 122

 • Hower. J,, ve Mowatt, T.C, 1966, The mineralog` of illités and Mixed=layer ülite/Montmorülonitea: Amer. Minerai,, 51f 825-854

 • Maxwell, D.T,, ve Hower. J.f 1967, Hugh grade diagenesies and low grade metamorphlsm of lUite in the Precambrian belt seriei: Emer, Mineral., 52, 843-^7

 • Moort, J.Wif 19-71, A comprataive ^tudy of the diagénetie alteration of clay minerals in Mesozoic ghales from Papua, Now Guinea, and in Tertiary shales from LouMana, U.ŞJL: Olays and Clay Mmeo, 19, İ-20

 • Weaver, O.E., 1961, a, Minerals of the Ouachita structural belt and adjaoent foreland in Ouaehite Systan: P 147.162, University of T^cas, Bureau of Bconomio Geology., Publ, No: 6120, P. 410

 • Yoder, H,S. ve Bugster, H.P,, 1955, Synthettc and natural museovites: öeochün. Cosmoehim, Aeta, 8,226.İSO


 • Önal, M. & Solmaz, H. (1983). Gelibolu Yarımadasında îki Farklı Yaşta Fills Fasiyesindeki Kil Mineralleri ve Gömülme Derinliğine Ait Bazı İpuçları . Jeoloji Mühendisliği Dergisi , 7 (3) , 23-30 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jmd/issue/28387/301588

 • Önal, M. , Solmaz, H. Gelibolu Yarımadasında îki Farklı Yaşta Fills Fasiyesindeki Kil Mineralleri ve Gömülme Derinliğine Ait Bazı İpuçları. Jeoloji Mühendisliği Dergisi 7 (1983 ): 23-30

 • C.l Christ Cahit Helvaci
  View as PDF
 • Hydrated Boron Minerals

 • Crystal Chemistry

 • Systematic Classification

 • Chemical Analysis


 • Braitsch, O., 1959a, 1 Te-Strontiöhilgarâit (Ca, Br)2 [B6 :Qı8 (OH) g Cl] und aedne Stellung in der Hilgarditfruppe XM [B§O8 (OH)a 01] : Belt, zur Mineralogie und Petrographief 6, 238-247

 • Braitsch, Ö,, 1059b, Über p-Veatchite, eine neue Veatchit=Vari6tüt aus dem Zechştelnsalz: Betr. zur Mineralogie und Pétrographie, ttf 352-356

 • Ohrist, CL,, 1950 Nature of the polyions contained in hydra-ted borate crystals: Program and Abstract«, American CrystaUograpMc Association Meeting Ithaca, N.Y., 28

 • Christf CLi, ve Clark, J,R,f 1058, The structure of me« yerhofferite, 2 CaO, 3^0^, TI^O, a PI crystal, determined by the direct method of Hauptoan and Karle: Aeta Cryst., 9, 980

 • Christ, Cli. ve Olark, J.R., I960, X-ray crystallQfraphy and crystal ehemtetry of gowerite, ^0 * SBgO^, 6H2O: Ame, MneraL, éBt 230.234

 • Ohrist| C.U, Caarkf JM,f v© Evans, H,T.Jr», 19Ö8, Stu* dies of borate minerals (III) : The crystal structure of colenaanite, Oal? ^ (OH)3 , H^O* Acta Cry»., .11, 761-770

 • Christ, O. L, ve Garreis, R.M., 1959, Relations among sodium borate hydrate at thé Kramer deposit, Boron, California: Ame, Jour, Sei., 257, 516* 528

 • Oiprianij O,, 1957, Un nuovo mineral© fra i prodotti boriferi 4i Lardorello: Atti Acad, Nazi, Lincei, Rend, Class© Sd. fisif mat» © nat,, 22, 519-525

 • Clark, J.R.f 1950, Studies of borate minerals IV. The crystal structure of inyoite, OaB^Og (OH)fi. 4H8O: Acta Oryst.» 12, 162=170

 • Clark, JéR,, ve Chr.`st, C.L.,, 1059a, Studies of borate minerals (VIII): The crystal structure of CaB3Oa (OH)5 2H2O: Zeits. Krlst., 112. 213-223

 • Clark, J,R,? ve Christ, G,!,,, 1959c, Studies of borate minerals (VU) : X-ray studies of ammonloborite, larderellite, and the potassium and ammonium pentaborate tetrahydrates: Ame, Mineral., 44, 1150-1158

 • Clark, J.R., ve Christ, CJU, 1959c, Studies of borate minerals (V) : Reinvestigation of the X-ray crystallography of ulexite and probertite: Ame, MneraL, 44j 712=719

 • Clark, J,R,, ve Mrose, M.B., I960, VeatcMte and p-veatchite: Ame, Mineral, (in press)

 • Clark, J.R., Mrose, M,E„ Perloff, A, ve Burley, O.f 1959f Studies of borate minerals (VI): Investi» gatlon of veatchite: Ame, Mineral, 44. 1141- 1149

 • Collln, R,L,, 1951, The crystal structure of bandylite, . OuBi2O4 * 4H2O: Acca Cryst,, 4, 204-209

 • Erd, R.C., McAllister, J,F, ve Almond, H,. 1959, Gowerite, a new hydrous calcium borate from the Death Valley region, California: Ame, Mineral., 44, 911-919

 • Kemp, P,H,, 1956, The chemistry of boratesf Part I: Borax Consolidated Ltd., London, 90 s,

 • Meixner, H,, 19*53, Mneraloglsche B^backtungen an Coiemanit, înyolt, Meyerhofferit, Tertchit und Ulexit aus neum Türkischen Boratlagerstatten: Heidelb, Beltr, Miner, Petrogr,, B} 445-455

 • Morimoto, N,f 1958, The crystal structure of borax: Min, J,, Japan, 2t 1-18

 • Muessing, Sr, ve Allen, R.D., 1957, The hydration of kernite (Na.3B4O7 , 4H2O) : Ame. Mineral, 42

 • Palache, a, Herman, H.f ve E^rondel, C, 1951, The system of mineralogy (7th ed.): Vol:ll, John Wiley

 • Yarzhemskii, Ya,, Ya,f 1956, Associations of hydrobo= racite and szaibelyite in the salt horizons of the inder upheaval: Dokl, Akad, Nauk SSSR, 111, 687-689 (in Russian)

 • Zachariasen, W,H,. 1954f The precise structure of orthoboric acid: Acta Cryst,, 7, S05-31Ö


 • Helvacı, C. (1983). Sulu Bor Minerallerinin Kristal Kimyası ve Sistematik Sınıflandırılması . Jeoloji Mühendisliği Dergisi , 7 (3) , 31-34 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jmd/issue/28387/301594

 • Helvacı, C. Sulu Bor Minerallerinin Kristal Kimyası ve Sistematik Sınıflandırılması. Jeoloji Mühendisliği Dergisi 7 (1983 ): 31-34

 • Stratigraphy of Serçeme creek (Emurum) and surrounding area
  View as PDF

  ABSTRACT: in flıta Temmdlı, the Serçeme Creek and surrouıulin^ mm İn th© NW crf Erzurum have been investigated, 1b© region to coveted by se^mj^tary and nmgimitie roc^# The mldmt f ormattcm of s#dtai©nta^ rot^ks is the Bizekcnt formation which to alternatively oomposed of congÎom&r&tB, sandstone and shale. Upper Jurassic limestone <content. Lower Cretaceous Ume#toa# ^ives outcrop in a large area, tipper Gretaceous liinestoncw have developed in a turMditie «ivtronmMit and formed a teutonic coataet wftfc tte Lower Cretaceous limestoiKH, TO© whole WmdmoM fonnations have been overlaid by Eocene formation imconformibly. Agglomerate, and tuffaceous rock» belong to v«oIcattô»fkBdim«atâiry rocks which are composed of dacitic and andesitic ro^s.

 • Serçeme Creek (Erzurum)

 • Stratigraphy

 • İgneous

 • Sedimentary

 • Formation


 • Acar, A4Î 1975, Tortum ve çevresinin jeoloji ve jeomorfolojisi üzerinde bîr aragtırma: Atatürk Üniv, Fen Fak. yay. no, 817, 2-34,

 • Arpat, E,, I960, Ilıca-Agkale (Erzurum İli) arasındaki sahanın ve kuzeyinin genel jeolojisi-petrol imkanları- MTÂ rap. no, 4040 (yayınlanmamış,),

 • Atalay, I,, Koçman, A., İ979, Kuzeydoğu Anadolu`- nun jeotektonik ve morfotektonik evriminin ana gizgilerl: Jeomorf. derg,, 8,

 • Aydofan, Nit 1979, Erzurum îli A|kale ilçesi manyezit zuhurları araıtırma raporu: MTA rap4 no, 640 (yaymlanmamii)

 • Bilgin, A.,, İ98S, Erzurum Btedlnkas yöresindeki kromitlerin mikroprob incelemesi, TMMOB Jeoloji Müh, Odası,

 • Burşuk, A,, 1981, Aşkale . Bayburt yöresinde (KB Er« zurum) Calpionellid biyozonları: KTÜ Yer Bilim. dergo 1, 21-28.

 • Budak, O., 1979, Erzurum projesi yapılabilirlik raporu. D.SX

 • Dunham, E,J,f 1961, Classification of carbonate rocks according to depositionai texture: Am, Assoo, Geol. Mem,, lt 108-121,

 • Folk, E,LéJ 1962, Spectral subdivision of limestone types: Am. Assoc, Geol. Mem,, 1, 62-84,

 • Gill J,B,, 1981, Orogenic andésites and plate tectonics: Springer-Verlag, Berlin, 97-125,

 • Ketin, L; 1962, ^/500,000 Ölçekli Türkiye jeoloji haritası :. MTA yay,

 • Lahn, Ef , 1938, Erzurum vilayetindeki linyit zuhuratı« nm jeolojik tetkikine ait rapor: MTA rap. no, 822 (yaymlanmamii),

 • Leloflu, Y,, 1978, Erzurum ovası hidrojeolojik etüd raporu: D.S.Î,

 • Moore, R. C, LcOlcker, G.G., Fischer, A, G., 1952, Invertebrate fossils: Me Graw-Hill Book Co., New York, 765^777.

 • Özdemir, M„ 1974, Erzurum ve civarında şifalı sayılan suların fMko-Mmyasal analizleri ve saf lığa etkili özellikleri: Atatürk Üniv? yay,, 333.

 • Reîneck, H. E,, Singh, I, B., 1980} Depositıbnal sedimentary environment: Springer-Verlag, Berlin, 457-498.


 • Jmo, J. (1983). Serçeme (Erzurum) Deresi ve Dolayının Stratigrafisi . Jeoloji Mühendisliği Dergisi , 7 (3) , 35-44 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jmd/issue/28387/301759

 • Jmo, J. Serçeme (Erzurum) Deresi ve Dolayının Stratigrafisi. Jeoloji Mühendisliği Dergisi 7 (1983 ): 35-44

 • Eoôphmcaion of LopaJMs method and its application to petroleum eoepîoraHon
  Selahattin Pelin
  View as PDF

  ABSTRACT: N.V- Lopatin, a Savlet scientist, has faııml that the relation between the-Temperaturo-Index (I) and vitrinite reflectance may be outlined by the formula u>f Bö = 1,301 lg I - 0,5282. In this way it has been possible to calculate the vitrinite reflectance which shows the degree of maturity of the source rock. The calculated vitrinite reflaetanee may be used for estimating the quantity < f n, troleum produced by the »ource rock in a basin which has not been previously drilled.

 • Lopatın Metod

 • Petroleum Search

 • Rock Maturity Degree

 • Vitrinite Reflection


 • LOPA1ÏN, N.V., 19^1, Tempwator© and geologic Ü. me BB faotora to eoaltficatioii: Izv, Akad* Naik. Usb, mm, Ser. Oeol, V. 3t p. 90-406

 • SOYMJ, a, SÎNANOÖLU, B.t 1970, Petrol türümü vè gög ilkelerinin petrol aranm bölgelerinin saptan« maıanda uygutamaei: Yeryuvan ve însan, dit 4, Sayı 2, w. Sl-âö.

 • TTSSOT, B.P., BSCTTAMB, J.f imêf L`évolution ttar. nuque 6B 3a matière wganiqué ûm sedimwits: Applications d`un© Mmulation mathématique: Rev. LBp# , Vol, KKKf No 5, p. 743.777

 • TOSTOT, RP. f vmumt DE , 197^ Petroleum formatlon m,û occurren^: Berlin-Heidelberg^New York, Springw^Vwlag, 53S p,

 • W^FLE®, D.W., 19İ0, Time «ad temperature in petroleuin formation: Application of Lopatin`s M^- hod to Petroleum Exploration: A,A,PtG. Bull. Vol. 64/6, p, 916.0S6

 • WEI/OT, D.W., TÜLER, A„ 1980, Evolution of seclîmen tary basins from the standpoint of petroleum origin and accumtüation-an approach for a quantitative basin study: Organic Geochemistry,

 • WRIGHT, N.J.R.J 1980, Time, temperature and orga nie maturation: Journal of Petroleum Geology 2, 4, p. 411-4255

 • rüKLBR, A., 1980, Sedımanter havzaların donamik Gvrimlcrinin hidrojeoloji ve petrol jeolojisi açi1 Bindan kantitatif olarak degerlendirilnıeısi (Dog Tezi, yayınlanmamış).


 • Pelin, S. (1983). Lopatîn Yönteminin Açıklaması ve Petrol Aramalarına Uygulanması . Jeoloji Mühendisliği Dergisi , 7 (3) , 45-50 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jmd/issue/28387/301769

 • Pelin, S. Lopatîn Yönteminin Açıklaması ve Petrol Aramalarına Uygulanması. Jeoloji Mühendisliği Dergisi 7 (1983 ): 45-50

 • Direct current /resistivity sounding studies over the three dimensional dAscontmuMes im the coal mining district of Koglu-Eonguldak in Turkey
  Ahmet Ercan
  View as PDF

  ABSTBACT: Expected aim at the Schlumberger reiîstïvity depth soUÄdliigs» along the profile teken in Kozlu coal mJnliig distrtct of Ereğli Kömür 1 şletmele i, iş to iUumina,te IOCTI geology and to deterintoé ttıe CiLrhoııiferous aged formations, whether they eadst or not, Yîsean Umöitone is the most resistive loek amoung the aU outcropping fornmtion, It forms a TT-or an HH - type discontinuity In and bisects the conductive environment along the profile. The Vellbey and glok ııîli Sandstone and blue mara a«fi©mbly ha§ about SO degrés estüwatM slop© to the south (downdlping) and limited with an electrical bsLmm&mt at an Äpproxi* mate depth of 400 meters (THH-type discontinuity). Possible existance of conductive Carbonlferoug lias no sign on the apparent resistivity eurvef unless tfie high resistivity oonstaşt are obscured its influence* Estimated stope» of the southern and the norttiern flanks of obliguëly standing. Visean limestoii© block are about 60 to W degrees to the south and 80-90 degress to the north, respectively. However, geophysieaHy, it to difficult to discriminate whether these sharp boundaries coincides with faulta, contacts or with discoiifonnilies. It iş clear that electrical resistivity sounding mea urementÄ necessary but not sufficient for inveotigating slopes, locations and forms of the discontinuités. Therefore, It is recommended to use electrical resistivity profiling technique in addition, in order to delini ite location öf th« horizontal discontinuiti!«# and to Gualyze the origines of the anomalous parts an the sounding curves. For the of continuity of the local geology» in perpendicular dlrectiott to fä& expaiiaion profile» üireo (lirnensional (S D) sturucture were reduced in to the two dlmenstonafl (2 D) e^irth. Then It was interpreted with respect to the 2 D modelling by using the reta ed anodel curves named as T,TT,H and HH- types (Ercan WB2 a and b) Although interpretotion of Wie uppearent resistivity curves for the ID assusripttoii were given in this report they were not taken in to account m making conclusive desicSon on the local geology and on the estimated geoelectrlcal section.

 • Kozlu-Zonguldak

 • Stone Coal

 • Three Dimensional Dascontmumes

 • Artificial Direct Current

 • Electrical Resistivity


 • Ercan, A,, 1980, Yapay ve Dof al Mektrik-Elektromanyetik yöntemler: Î.T.Ü, ders notları, 180 myfa

 • Ercan, A,, 1982 aâ Yapay dofru akım özdirenç yöntem» lerinde süreksizlikler üzerinde açma ölçümleri: Betik I, İTÜ Maden Fakültesi Jeofizik BöL yayınlan 880 sayfa

 • Ercan, A., 1982 b, Yapay doğru akım özdirenç yöntemlerinde süreksizİiMer üzerinde kaydırma ölçümleri: Betik ÏL ÎTÜ Maden Fakültesi Jeofizik Böl, yayınları 420 sayfa,

 • Ercan, A,, 1982 cf Kozlu-Zonguldak Taşkömürü BÖL gesinde üç boyutlu süreksizlikler üzerinde yapay dofru akım Elektrik Özdirenç çalışmaları: İnceleme Bildirimi, Î.T.Ü.

 • ErgtaÜl, Y, ve TOisunan, K.f 1972, Zeytinköy 1 Nolu Sondaj kuyusunun Jeoloji Btüd ve Teknik Raporu: E,ICÎ,

 • Ergüder, Fe ve Karaoflu, Lif 1982, Kozlu Taşkömürü Bölgesinde elektrik özdir^ç açma ölçümleri çalışmam: Sonuç biMirtai, B.Kİ,

 • Konyalı, Y,, 1979, Zonguldak Bölgesi Jeoloji Haritası: (1/50.000 ölçekli) M.T.A

 • Konyalı, Y., Şentürk, î ve &koçak, C, 1978, Kuzey - Batı Anadolu Taşkömürü Havzasına Genel Bakış: Türkiye 1. Kömür KongreM bildirisi, T.M.MJOB. Maden Müh. Odası,

 • Mundry, E., 1979, geoelektrisehe Modellkuruen Inder Mühevertikaler gtörunggn, Nicderscaehlsnes lande sunt für bödenforschung: Hanaove. Archiv - Nr 80147, 68 p.

 • Özler, t., 1982, Kozlu güneyi jeolojik yapı kesiti: MTA,

 • Tezkan, Bi} 1^72, Yapay doğru akım Özdireng yöntemlerinde T türü süreksizlikler: ÎTÜ Maden Fakültesi Jeofizik Bölümü bitirme ödevi

 • Zırtılofİu, M,, 1982. Kozlu Bölgesi yeraltı üretim plan« lan: B.K.t.


 • Ergüder, F. & Ercan, A. (1983). Kozlu - Zonguldak Taşkömürü Bölgesinde Üç Boyutlu Süreksizlikler Üzerinde Yapay Dogrü Akım Elektrik Özdirenç Çalışmaları . Jeoloji Mühendisliği Dergisi , 7 (3) , 51-72 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jmd/issue/28387/301785

 • Ergüder, F. , Ercan, A. Kozlu - Zonguldak Taşkömürü Bölgesinde Üç Boyutlu Süreksizlikler Üzerinde Yapay Dogrü Akım Elektrik Özdirenç Çalışmaları. Jeoloji Mühendisliği Dergisi 7 (1983 ): 51-72

 • View as PDF
  ISSUE FULL FİLE
  View as PDF