Jeoloji Münendisliği Dergisi
Jeoloji Mühendisliği Dergisi

Jeoloji Mühendisliği Dergisi

1992 MAYIS Cilt 16 Sayı 1
KAPAK
PDF Olarak Görüntüle
KÜNYE
PDF Olarak Görüntüle
İÇİNDEKİLER
PDF Olarak Görüntüle
OKURLARIMIZA
PDF Olarak Görüntüle
İstanbul Boğazı Güneyi ve Haliç`in Jeolojik Yapısı ve Geoteknik Özellikleri
Mustafa Yildirim Kolay Özaydin Ali Erguvanli
PDF Olarak Görüntüle

ÖZ : İstanbul Boğazı güneyi ve Haliç`te yapılan sondaj verileri,» bölgenin genç tektonik hareketlerin etken olduğu fasa bir dönemi kapsayan evrede önemli morfolojik değişimlere maruz kaldığını göstermektedir,.. Bu. değişim, sürecinde oluşan Holosen dönemi genç çökelleri ise Haliç ve İstanbul Boğazı`nda yaygınca yer almaktadır. Benzer litolojilerden oluşan bu çökeller birbirleriyle yanal ve düşey yönde gerektirirler. Ancak alttan üste doğru sakin ortamı temsil eden .Haliç: dip çökelleri Boğazda bilhassa üst seviyelere doğru yüksek, enerji! ortamı belirten birimlerden oluşmaktadırlar., Yörede, deniz dibindeki genç kırık hattan Karaköy ve Sarayburnu açıklarında olmak üzere iki önemli topografik düzensizliğe neden, olmuştur. Bunlardan, Karaköy açıklarındaki muhtemel bir fayın neden olduğu ani kot değişimi, Haliç çökelleriyle İstanbul Boğazı çökellerinin sınırını teşkil etmektedir. Bu fay ile ikinci topoğrafik düzensizliğe neden olan Sarayburnu yakınlarından geçen faylar kademeli olarak Haliç`i asılı bir vadi durumuna getirmiş ve Haliç`teki yer alan genç çökellerin İstanbul Boğazı güneyinde `daha derin kotlarda yer .almasına neden olmuştur.

 • İstanbul Boğazı

 • Haliç

 • Geoteknik Özellikler

 • Jeolojik Yapısı

 • Bayındırlık ve Iskan Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü, 17. Bölge Müdürlüğü, 1990, Yeni Galata Köprüsü ile- Eminönü ve -Karaköy Meydanları Yapımı : Teknik Broşür

 • Eroskay, O, ve Kale» S`.,,» 1986,, İstanbul Boğazı Tüp Geçişi Güzergahında Jeoteknik Bulgular : Mühendislik Jeolojisi Türk Milli Komitesi Bük., 8, 2-7.

 • Göksu, Y.H., Özer, M.A. ve Çetin,, O1 .,, 1990, Mollusk Kavkılarının Elektron Spin Resonans (ESR) Yöntemi ile Tarihlendiribnesi, İstanbul Boğazı Güneyi ve Halic`in Genç Kuvartemer (Holosen) Dip Tortulan; İTÜ Vakfı, İstanbul

 • Kiımbasar, V. ve Özaydın, K.» 1985» Consolidation Cbaracteristics of Polluted Sea. Bottom Sediments. : Eleventh Int. Canf. on Soil Mech. and Found. Eng., San Francisco^, USA., 3» 1159 - 1162.

 • Meriç, E,,, Sakınç, M. ve Eroskay, O., 1988, Istanbul Boğazı ve Haliç Çökellerinin Evrim Modeli. : Mühendislik Jeolojisi Bülteni, 10; 1045.

 • Meriç» E.f 1990, Editör - İstanbul Boğazı Güneyi ve Halic`in Genç Kuvatemer- (Holosen) Dip Tortulları. : İstanbul Teknik Üniversitesi Vakfı, Teşvikiye» İstanbul

 • Sokullu - Sezen Denizdibi İşleri ve Taahhüt A.Ş.» 1986 a, 1RTC İstanbul Tip --Tünel Projesi Sondaj DeğerLendinne Rapora..,

 • Sokullu - Sezen Denizdibi İşleri ve Taahhüt A.Ş., 1986 b, IRTC İstanbul Metro Projesi Haliç Sondajlan Değerlendirme Raporu

 • Toğrol, E,.» Güler,, E., Özüdoğru, K., Ersoy, `T. ve Aksoy, I.H., 1986, Halic`in Geoteknik Sorunları ve Çözüm Yoll.arı : Boğaziçi Üniversitesi, Teknik Rapor

 • Toğrol, E., Aksoy, I.H. ve Tan, O.,, 1990,, istanbul Galata Köprasü Civarındaki Yapıların Oturmalarına Ait, Örnekler1 : Zemin Mek. ve Temel Müh. Üçüncü Ulusal Kongresi,, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul» 1, 147-170«

 • Yılmaz, Y. ve Sakınç, M., 1990,, İstanbul Boğazının Jeolojik Gelişimi Üzerine Düşünceler, İstanbul Boğazı Güneyi ve Halic`in Genç Kuvatemer (Holosen) Dip Tortulları : 1.XÜ. Vakfı,, İstanbul.

 • Anadolu`da Kalay ve Eski Yer altı Kalay Madenciliği
  Erguo Kaptan
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ : Anadolu`da günümüzde kalay minerallerinin saptanmasına karşın, ekonomik kalay yataklarının varlığı henüz belirlenememiştir. Oysaki uygarlıklar ilkesi Anadolu`da kalayın günümüzden 5 bin yıl önce bir alaşım maddesi olarak kullanıldığı bilinmektedir. Milattan, önceki, dönemlerde Anadolu`da işletilmiş kalay yatağının var olduğu, ancak son. yıllarda, yapılan, jeo-arkeolojik araştırmalarla belirlenebilmiştir. Sözü edilen eski kalay işletmesi Celaller köyü (Niğde) yöresindedir. Buradaki kasiteritin Yarlığı 1986 yılında saptanmıştır. Kastterit, eski Yunan dili kökenli bir kelime olup `"kassiteros11 sözcüğünden türemiştir,. Günümüz Yunan dilinde kassiteros sözcüğü kalay anlamında hala. kullanılmaktadır. Anadolu`da kalayın, varlığıma saptanmasına yönelik araştırmalar 19,. yüzyılın ikinci yansından günümüze değin devam etmiş ve 124 yıllık bir zamanı kapsamıştır. Ülkemizde bulunan, yeri kesin olarak: saptanmış Celaller köyündeki kasiterit cevherleşmesi, burada yeni ekonomik kalay yataklarının bulunmasına, yönelik araştırmalar yapılmasını gerektirmektedir.

 • Kalay Mineralleri

 • Anadolu

 • Eski Yeraltı Kalay Madenciliği

 • Çağatay, A., Alton, Y. ve Annan, B., 1979., Madenbelenitepe (Soğukpuıar-Bursa) kalay cevherleşmesinin mineralojisi : MTA Derg., 92, 40-48.

 • Çağatay, A. ve Pehlivan, R, 1988, Celaller (NiğdeÇamardı) kalay cevheleşmesinin minealojisi : Jeoloji. Mühendisliği Derg. 32/33, 27-31. ~

 • Çağatay,, A. ve Arman, B., 1989., Bolkardağ Sulucadere (Ulükışla-Niğde) kalay içerikli çinko-kurşun cevherleşmesinin mineralojisi : Jeoloji Mühendisliği, 32, 1-2, 15-20.

 • Çevikhaş» A., ve Öztunalı, O1 .., 1991, Ulukışla-Çamardı (Niğde) havzasının maden, yatakları : Jeoloji Mühendisliği 39, 22-40.

 • Denkel,, U., 1961, Divriği Efendi Deresi-Kaıakeban .arası Co., Bi ve Sn zuhurları hakkında ek rapor : MTA rap. 2855 (yayımlanmamış) Ankara

 • Helke, A., 1939, Maden yalakları bilgisi noktasından Ti.Ece.li vilayetinde yapılan bir jeolojik tetkik seyahati hakkında rapor : MTA rap,. 571 (yayınlanmamış) Ankara.

 • Kleinsorge, EL, 1.940» Ankara vilayeti, Karapürçek ve Bayamlı tepe havalisinde yapılan jeolojik tetkikata •dair rapor : MTA rap. 1079 (yayınlanmamış) Ankara

 • Kaptan, E. ve de Jesus, P,S., 1.974, Tirkiye madencilik tarihi için genel, bir .araştırına (kalayın kökeni) : MTA rap. 5226 (yayınlanmamış)» Ankara

 • Kaptan.,, E.,. 1983, Türkiye madencilik tarihi içinde kalayın önemi ve kökeni MTA Derg... 95/96» 1.64-172

 • Kaptan, E., 1988, Tirkiye madencilik tarihine ait Çamardı-Celaller köyü yöresindeki buluntular : Kültür ve Tabiat Varlıkları. Koruma Başkanlığı x. Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu IV. Aıkeometri sonuçlan, 16, Ankara.

 • Kaptan» E., 1989, Türkiye madencilik tarihine ait Celaller` (Niğde) yöresindeki Sarıtuzla-Göltepe buluntuları : Anıtlar ve Müzeler Genel Müd. XI. Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, V. Arkeometri sonuçlan, 13-31, Antalya.

 • Kibici, Y., 198.2, Sancakaya (Eskişehir ili) masifinin jeolojisi, petrografisi ve petrolojik etüdü, masife ilişkin kalay araştırması : Eskişehir Devlet Müh. ve Mimarlık Akademisi Maden Fak.., doktora tezi (yayınlanmamış), Eskişehir

 • MTA Raporu., 1900, Gisements stanniferes Gümele : MTA rap. 935 (yayımlanmamış) Ankara

 • Pilz» R,, 1937, Şaphane, Murat dağ ve Eğrigöz dağ mınbkasındaki müteaddit maden yataklarında yapılan istikşaflar1 hakkında iptidai rapor : MTA rap,.. 641 (yayımlanmamış) Ankara.

 • Pehlivan, N. ve Alpan, T., 1986, Niğde masifi altınkalay cevherleşmesi, ve- ağır mineral çalışmaları öo. raporu : MTA. Maden Etüd ve Arama. Daire Bşk. .arşivi, Ankara.,

 • Stchepinsky, V., 1941, Bilecik vilayeti maden zenginlikleri hakkında rapor : MTA rap,.. 1232, (yayımlanmamış)« Ankara

 • Taylor, J...G., 1868, Journal, of the Royal Geographical Society, xxxtu, London

 • Tyleoote, R.F., Photos, E. and Earl, B., 1989, The composition of tin slags from the south-west of England : World .Archaeology 20» 3, Arcaheometallurgy, 434-445.

 • Yener, K...A,. ve Özbal, H,., 1987, Tin. in the Turkish Taurus mountains : The Bolkardağ mining distritct, Antiquity, 61, 232, 220-226,

 • Yener, K.A., Özbal, H,.,, Kaptan, E., Pehlivan, A, N. ve Goodway, M., 1989, Kestel : .An early Bronze Age source: of tin ore in the Taurus Mountains, Turkey : Science 2,44, 117-264

 • Yener, K.A.., 1991, Göltepe 1990 kazı sonuçları : Anıtlar ve Müzeler Genel. Müd. xııı. Kazı, Arastana ve Arkeometri. sempozyumu (Yayında), Çanakkale,

 • Doğal Kaynaklar Açısından Yeni Türk Devletleri
  Sadettin Korkmaz
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ : Orta Asya`da, yer alan ve bağımsızlıklarını yeni kazanmış Türk devletleri doğal kaynaklar açısından çok büyük , potansiyellere sahiptirler.

 • Doğal Kaynaklar

 • Yeni Türk Devletleri

 • Orta Asya

 • Petrol ve Doğal Gaz

 • Burollet, P.I., 1984» World reseources of oil : Energy Reseomrces of the World (Ed. R.A., Sumhatov), .2, 3- 10.

 • Cannait,, S.W. and John, B.S., 1986» Giant oil and gas fields : AAPG, Memoir 40» Geological Basins. II (Ed. N.BL Foster and E,A. Beaumont), 336-378,

 • Dixon, CJ., 1979» Atlas of economic mineral deposits. : Ctiapmann and Hall» 143 s., Londra.

 • Kazakistan ve çevresinin doğal kaynaklar haritası» 1986 (Rusça), Alma-Ata.

 • The Times atlas of the world, 1967, The Times Newspaper Ltd., Printing House Square, 272. s,, Londra

 • Triller» E. and Lauenstein, HJ., 1.987, World mining map ae.d index of mines : Metallgeselschaft A.G., Frankfort..

 • Çığ
  Fazli Toprak
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ: Çığ, bir yamaç üzerinde toplanan kar kütlesinin yeni yağan karla aşırı yüklendiğinde veya yamaç bağlantısının zayıfladığında, bazen biz su, toprak, taş ve ağaç parçalan, da içererek dağ yüzeyinden yamaç .aşağı kayması olayıdır. Dünyadaki dağların yaklaşık % 20`si karasal .arazi kütlelerinden oluşmaktadır. Bu dağlar yeteri derecede soğuk enlemlerde yeralan veya kaymanın devamına. uygun yeterli yüksekliğe ulaşan yerlerdir ve kalın kar tabakasının çığ olarak düşmesine olanak verirler. En basit deyimle çığ, sadece iki etkenden oluşur; bir kar tabakası ve onu harekete geçirecek ti.Herhangi bir kuvvet Doğa genelde her ikisine de sahiptir. Yüksek zirvelere ulaşan ve rüzgarı tutan dağlar kendi .hava akımı durumunu yaratana özelliğine sahiptirler. Bu. da kar ve kar kütleleri demektir.

 • Çığ

 • Dağ

 • Kar Kütlesi

 • Kuzey Anadolu Fayı Zonundaki Bazı Faylarda Radon Gazı (Alpha İzi) ölçümleri
  İsmail Kuşçu A. Aykut Barka Hirokazu Kato Kan Katoh
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ: Çalışma, sırasında Kuzey Anadolu. Fay Zonu içinde yer alan bazı. deprem, fayları ve .aktif faylar üzerinde değişik yöntem, kullanılarak alpha izi ölçümleri yapılmıştır,Bunlardan birincisi fay izini saptamaya yarayan "kısa süreli ölçüm yöntemi, diğeri, ise fay aktivitesini değerlendirmekte kullanılan `"uzun sureli ölçüm yöntemidir. Kısa süreli ölçümlerden alpha izi ölçümlerinin sadece aktif fayların izlenmesinde değil, aynı zamanda deprem faylarının izlenmesinde de yararlı olduğu» hatta bölgedeki aktif olmayan fayların da bir miktar radon gazı içerdiği sonucu elde edilmiştir, Uzun şifreli ölçümlerden ise gaz çıkışındaki mevsimsel değişiklikler izlenmeye çalışılmış,-bunun başlıca sıcaklığa bağlı olduğu anlaşılmıştır. Mekece yöresinde,, Kuzey Anadolu Fayı`nda her iki yöntemle de elde edilen, alpha, izi. yoğunluğu, normalin çok üzerindedir. Dahası,, uzun süreli ölçüm yöntemiyle bölgede elde edilen en yüksek "değer kış aylarına rastlamaktadır,.. Bu gerçekler fayın bu kesiminde aktivitenin çok yüksek olduğuna işaret eder...

 • Kuzey Anadolu Fay Zonu

 • Radon Gazı

 • Deprem Fayları

 • Aktif Faylar

 • Ambraseys, N.R (1970), Some characteristic features of the N. Anatolian Fault Zone: Tectonophysics, vol. 9, p. 143-165.

 • Aytun, A. (1980)» Creep measurements in the Ismetpaşa region of the North Aoatolion Fault Zone: In ` Isikaia, A. M. and Vogel, A. (eds.)> MultidiscipUnary approach to earthquake prediction, Friedr, Vieweg and Sohn, Braunschweig/Wiesbaden, p., 279-292,

 • Dewey, J,F. (1976), Seismicity of Nothern Anatolia: Bull. Sedsmol. Am,, vol.66, p.843-868,

 • Erendil, ML, Kuşçu, î. ve Kato, H... (1988), Tectonics of the Armutlu Peninsula (Turkey); aspects of the western North Anatolian Fault Zone: Report of International Research and Development Cooperation, ITIT No. 8513 Ed.. Geol, Surv. Japan, p. 59-65.

 • Fiiedmann, H. Ariç, IL, King,» C.Y., Çakmak, LT., Sav. H. ve Altay» C.,, 1988 Radon measurements for earthquake prediction along the North Anatolian Fault Zone: A progress report: Tectonophysics, vol. 152, No: 3-4, pp. 209-2.1.4,,

 • Kato,, H. (1984), Earthquake faults along the eastern part of the North Anatolian Fault (Turkey): Jour. Geogr., vol.95, p. 77-93. (Japonca)

 • Kato, H.» (1986) Notes on the earthquakes active faults in the North Anatolia (Turkey): CMsMtsu News oo: 387 p: 38-53 (Japonca)

 • Kato, H., Barka» A.A., Katoh, K ve Kuşçu, I. (1985). Some results of the alpha track, measurements on faults in northern Turkey: Report, of International Research and Development Cooperation, ITIT Project No., 8212, Ed. Geol. Surv. Japan, p. 53- 69.

 • Kato, H. (1988), Some remarks on geologic and tectonic features of the western part, of the north. Anatolian Fault, nothwesten Turkey: Report of International Research and Development Cooperation, ITIT Project No, 8513, Ed.. Geol. Surv, Japan, p. 1-16.

 • Kato, H., Katoh, K,, Kuşçu, 1. ve Tsukuda, E. (1988), .Alpha, •track measurements in the western, part of North Anatolian Fault: Report; of International ` Research, and Development Cooperation IT1T! Project No. 8513, Ed., Geol. Surv. Japan, p.30-34

 • Ketin, 1. (1948),, über die tektonisch-mecbaniscben Folgerungen aus den giossen anatolischen Erdbeden des letzen Dezenniams: Geol. Rundesbau, vol. 36, p.77-83

 • `King, C, (1980), Episodic radon, changes in subsurface soil gas .along active faults and. possible relation • to earthquakes: Jour;., geophys. Res.,, vol. 85, 3065-3078

 • Toksöz, M.N. Shakal, A.F. ve Michael, AJ. (1979), Space-time migration of earthquakes .along the North Anatolian Faulth Zeni and seismic gaps: Pageoph., vol.. 117, p. 1258-1270..,

 • Stratigrafik Kat ve Tortul Dönem Kavramları Üzerine Görüşler
  Salih Yüksel
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ: Günümüzde, ülkemizin stratigraflk jeolojisinin ortaya konmasında, belirsizlikler ve tereddütler vardır. Bu durum, ülkemizin sistem ölçeğinde jeolojisi ortaya konduktan sonra, daha ayrıntılı stratigrafik jeolojisini gerçekleştirmek gereksiniminden kaynaklanmıştır. Bunu gerçekleştirmek için "kat" ölçeğine inmek gerekiyordu.Şimdiye değin ülkemizde "kat kavramının" yalnızca paleontolojik anlamı üzerinde durulmuştur; litolojik anlamı belirsiz kalmıştır.

 • Stratigrafik Kat

 • Tortul Dönem

 • Paleontoloji

 • Litoloji

 • GIGNÖUX M. - Géologie straügraphique, Masson et Cie, éditeurs,, cinquième édition, 1960» Paris.

 • Türkiye Otoyol Projesinde Jeoloji Mühendiliğinin Yeri ve Diğer Mesleklerle Olan İlişkisi
  İlyas Yilmazer
  PDF Olarak Görüntüle

  öz: Türkiye Otoyol Projesi, ülkemizde bugüne kadar yapılan, projelerin, harcamalar açısından en büyüklerinden bindir. Büyüklüğüne orantılı olarak çok sayıda meslek kollarının katılımıyla ortaya konulmaktadır. Kuramsal yaklaşımlarla uygulama arasında organik bağ kurulmadıkça bilimsel olguların hayata geçmesi düşünülemez. Bu bağlamda yerli yabancı ve değişik meslek kollarından binlerce insanın içice çalıştığı bu projede yadsınılamayacak sayıda hatalar yapılırken sayısız deneyimler de kazanılmaktadır. Öğrenmenin temel kurallarından olan hatalardan ders almak, ve bilimsel gelişmenin ana dayanağı olan. eleştiri-özeleştiri ikilemini çekinmeden yaşamak ve yaşatmak kazandığımız beceri. ve deneyimleri daha iyi pekiştirmeyi sağlayacaktır, Sin.ama-yan.ima yapmadan- öğrenme olmayacağına .göre günahıyla sevabıyla» ülkemizin olan bu projeden kazanılanlar ve kaybedilenler yazılı ve sözlü (basın ve diğer yayın, yolları, sempozyum, kurultaylar, konferanslar vb.) olarak açıkça, tartışılmalıdır. Böylece alınan, deneyim, ve derslerden ilgili geniş kitlelerin haberdar edilmesi sağlanacaktır., Yazar bu .anlamda» özellikle jeoloji mesleği ve diğer mesleklerle olan. ilişkisi konularında, yaşadığı ve doğrudan tanık olduğu olayları bilimsel doğrularla sunmanın bir yurttaşlık görevi olduğuna, inanmakta ve bilimsel gelişmenin de bir gereği olarak görmektedir.

 • Türkiye

 • Otoyol Projesi

 • Jeoloji Mühendisliği

 • Jeoteknik

 • Alınlı, LE, 1986, Yerbilimleri Sözlüğü: M.T.A. Gen. Md. Yayın.,, No: 195,. Ankara.,

 • Ömerbeyoğlu, E. ve Sevinç, Ö..R, 1991, Artvin-Borçka Devlet: Yolu .Km 6+700 Sümbülle Tüneli Heyelanı: KAV Der.,. Mart-91, 24-25.

 • Yılmazer, 1.,, 1988, Engineering Geology of the-AnkaraGerede .and .Ankara Peripheral Motorway (Unpublished): Parsons Brinckerhoff International,. Ankara-Turkey

 • 1989, Identification of Litbological Units in the Vicinity .Area of the Gerede-Ankara .and Ankara. Prepiheral Motorjway (Unpublished): Parsons Brinckerhoff International, Ankara-Turkey

 • 1990 a, Ankara Kilini İçeren Pliyosen Göl Çökellerinin Ankara Çevresindeki dağılımı ve Jeoteknik Özellikleri.: Ankara. Kili Sempozyumu, Ankara

 • 1990b, Güzergah Seçimi, ve ta. Seçimde Jeolojinin. Önemi: Jeol, Müh. Der.., s.36, 37-46

 • 1.991 a, Gerede-Ankara ve Ankara Çevre- Otoyoluna Genel ve Jeoteknik Açıdan Bakış: Jeol. Muh. Der., S38, 43-50.

 • 1991 h Bir Tortul İstifteki Farklı Aşınma Özelliğinin Jeoteknik Araştıraıalarda önemi: 44. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara

 • ,1991 c, Katmanlı ve Eğimli Bir Jeolojik Birimde Yeralüsuyu Beslenme Havzası Sınırının Belirlenmesi Üzerine Bir Yaklaşım: Yağış-Sel-Heyeİan Sempozyumu, TMMOB- Ankara

 • 1991 ûf Yumuşakgen (Softpan) ve Sertgen (hard- • pan) Bileşenlerinden Oluşan Kalişin Jeolojik ve Jeoteknik Özellikleri: V... Ulusal KM Sempozyumu, Anadolu Üniversitesi Eskişehir.

 • Kelkit (Gümüşhane) Yöresinin Stratigrafisi
  Cemil Yilmaz
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ: Kelkit (Gümüşhane) yakın yöresini kapsayan çalışma alanı Bontid tektonik, birliği içinde ve bu. birliğin Güney Zonu`nda yer alır. Kayastratigrafi kurallarına dayandırılan çalışmada formasyon mertebesinde yedi birim ayırtlanmıştır. inceleme alanının temelini Gümüşhane graniti oluşturur, ilk denizel kayaçları oluşturan Liyas yaşlı Zimonköy  formasyon- tortul-volkanik karakterli olup yanal ve dikey fasiyes değişimleri.sunarlar. Dogger-Malm sürecinde tümüyle karbonatlı fasiyeste gelişen Berdiga formasyon« başlıca kumlu kireçtaşı» kireçtaşı» dolomitik kireçtaşı ve dolomitlerden oluşur. Üst Kretase yaşlı Kernratdere formasyona çoklukla Berdiga Fomasyonu`ndan türemiş çakıl ve blokların oluşturduğu konglomeralarla tanınır. Paleosen yaşlı Ziyarettepe formasyonu açık. deniz ortamında gelişmiş kırmızı renkli kimli, kireçtaşlarından oluşur. Alibaba, formasyonu Orta Eosen-Alt Miyosen, sürecinde yanal geçişli» üç. ayn fasiyeste gelişmiştir. Yatay konumlu kireçtaşlarıyla tanınan Sımırgölü kireçtaşı izole "edilmiş bir ortamda birikmiştir.

 • Kelkit(Gümüşhane)

 • Stratigrafi

 • Gümüşhane Graniti

 • Kireçtaşı

 • Ağar,-Ü., (1977) Demirözu (Baybırt) ve Köse (Kelkit) Bölgesinin Jeolojisi» Doktora Tezi,, Trabzon

 • Ağrah, B., Akyol, E., Konyalı, Y., (1966) KelkitBayburt Jurasiğinde üç kömür damarının palinolojik etûdtt, TIK Bülteni,, cilt 10, Sayı 1-2, s. 149-155»

 • Alp» O.» (1972) Amasya Yöresinin Jeolojisi» l.Ü... Fen Fakültesi Monografileri» No 22, 101 s.

 • Baykal, E, (1952) Kelkit-Şiran bölgesinde jeolojik araştırmalar, .M.T.A. Rapora» No. 2205 Ankara

 • Bektaş, O., (1986) Doğu Pontid ark gerisi bölgelerinde paleostres dağılımı ve çok safhalı riftleşme» M.T.A. Dergisi, No. 103-104, s. 25-40.

 • Bergougnan, H., (1987) Elides géologiques dans l`Est Anatolien, Université P., et M. Curie, mémoires des sciences da la Terre.» these de doctorat état» Paris, p. 606...

 • Boynukalm, S., (1991) Dereli (Giresun) baraj yeri ve göl alanının mühendislik jeolojisi ve çevre kayaçlann jeomekanik özellikleri., K.T..Ü. Fen Bil. Eos. s, 255., Trabzon. (Yayınlanmamış)

 • Burşuk, A..,, (1975) Bayburt Yöresinin Mikropaleontolojik ve Stratigrafik irdelenmesi,, l.Ü. Fen Fakültesi, Doktora Tezi,, Trabzon,

 • Çoğulu, E., (1975) Gümüşhane ve Rize Graniük Plütonlarmm Mukayeseli. Petrojeolojik ve Jeokronometrik Etüdü, Doçençtlik Tezi, Î.T.Ü. Maden Fakültesi, istanbul,, (Yayınlanmamış)

 • Erguvanlı» K,,, (1951) Trabzon-Gümüşhane arasının jeolojisine Ait Rapor, M.T.A. Raporu, No. 1926, Ankara.

 • Eıtunç, A.,,, (1980) Çoruh Havzası Olası Baraj Yerleri Göl Alanlan. ve Tünel Güzergahının Mühendislik Jeolojisi, Doçentlik Tezi, ElE, idaresi Yayını, Ankara.

 • Eren, M., (1983) Gümüşhane-Kale Arasının Jeolojisi ve Mikrofasiyes incelemesi, K.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü.» M ML S Tezi Trabzon (Yayınlanmamış)

 • Gatbnger, T.E., (1962) 1/500.000 ölçekli Türkiye Jeoloji. Haritası Trabzon Paftası Açıklaması, MXA. Yayını^ Ankara

 • Gedîkoglu, A,.,, (1978) Harşit Granit Karmaşığı ve Çevre Kayaçları (Giresun-Doğankent), K.T.Ü. Doçenttik Tezi,, Trabzon» (Yayınlanmamış)

 • Gedikoğlı, A., Pelin, S., Ozsayar, T., (1979) The main lines of the geotectonic evolution of the EPontids in Mesozoic era, Geooome I» Abstracts, s.68-69» Ankara

 • Görür, N,, Şengör, A.M.C., Akkök, R., Yılmaz, Y.,» (1983) Pontidlerde Neo-Tetisio kuzey kolunun açılmasına, ilişkin sedimantolpjik veriler. TJ.K. BüL C.26>s.ll-19.

 • Hacıalioğlu, T., (1983) Kale-Vavuk Dağı (Gümüşhane) Arasının Jeolojisi ve Mikrofasiyel incelemesi,, K.Ü,. Fen Bilimleri Enstitüsü, MMLS Tezi, Trabzon, (Yayınlanmamış)

 • Keskin» Y., (1983) Bayburt (Gümüşhane) İlçesi, Aksar Köyü ve Güneybatısının, Jeolojik İncelemesi, K.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü,, MMLS Tezi, Trabzon (Yayınlanmamış),..

 • Ketin, L, (1951) Bayburt Bölgesinin Jeolojisi, l.Ü. Fen Fakültesi Mecmuası, Cilt 16» İstanbul.

 • Özer» E., (1983) Bayburt (Gümüşhane) Yöresinin Jeolojisi ve Mikrofasiyes İncelemesi» K,Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, MMLS Tezi, Trabzon (Yaymlanmamış)

 • özsayar, T..» Pelin, S., Gedikoğlu, A., Eren» A., Çapkınoğlu, Ş., (1982) Ardanuç (Artvin.) yöresinin jeolojisi,, KTÜ Yerbilimleri Dergisi,, cilt 2, sayı 1-2, s. 21-38,

 • Pelin» S...» (1977) Alucra. (Giresun) .güneydoğu yöresinin petrol olanakları bakımından jeolojik incelemesi, KTÜ. yayını no. 87..

 • Saner» S., (1980) Batı PooticTIerin ve komşu havzaların oluşumlarının levha tektoniği kuramı ile açıklanması,, Kuzeybatı Türkiye, M.T.A. Dergisi, 93/94, s. 1-20.

 • Seymen, L, (197.5) Kelkit vadisi, kesiminde Kuzey Anadolu. Fay Zonu`nun tektonik özelliği» İTÜ. Maden Fakültesi Doktora Tezi» İstanbul

 • Simonoviç, R,,, (1972) Yusufeli-öğdem-MadenköyTortum Göli. ve Ersis .arasındaki. Bölgenin jeolojisi» MTA. Raporu, no.., 5202, Ankara, (yayınlanmamış).

 • Stchepinsky, ¥,,, (1946) Yukarı Kelkit Çayı havzasının stratigrafisi» MTA.., Dergisi» no. 1, s. 133-141.

 • Tarban, F., (1976) Tokat-Zile Alsancak baraj yeri ve göl. alanının mühendislik jeolojisi» İTÜ. Maden Fakültesi, Doktora Tezi» Istanbul,

 • Taşlı» K., (1984) tkisu (Gümüşhane) İle Hamsiköy (Trabzon) yörelerinin jeolojisi ve Berdiga Fbmmasyonunon biyostratigr.afik deneştirmesi», K.Ü. Fen Bil., Ens. MMLS Tezi» Trabzon (yayınlanmamış)

 • Tokel, S,,, (197.2) Stratigraphical and volcanic history of Gümüşhane region (Kuzeydoğu Türkiye) Ph. D. Thesis,. University • College, London (yayınlanmamış).

 • Turan, M., (1978) Şiran doğu yöresinin jeolojisi». MMLS Tezi KTÜ. Trabzon (yayınlanmamış).

 • Wedding, H,., (1963) Kelkit hattı jeolojisine ait düşünceler ve Bayburt-Kelkit çevresindeki Jura. stratigrafisi, MTA. Dergisi, Sayı 61» s. 30-37.

 • Yılmaz,, H., (1983) Olur (Erzurum) yöresinin jeolojisi K.Ü. Fen Bil. Ens, MMLS tezi, Trabzon (yayınlanmamış).

 • Yılmaz,, Y., (1.972) Petrology and structure of the Gümüşhane: Granite and the surrounding rocks,. N.E. Anatolia : Ph.., D. thesis, Univ. of London, 266 s.,», (yayınlaııın.amış),.,

 • Yüksel, S.,, (1976) Şiran bati yöresi Mesozoyik karbonat kayaçlan ve Eosen flişinin petrografik ve sedimentolqjik incelenmesi, K.T.Ü. Trabzon,

 • Hükümet Programlarında Madenciliğin Yeri
  Ahmet Kartalkanat
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ: Cumhuriyet zamanından günümüze kadar 49 Cumhuriyet hükümeti kurulmuştur. Hükümet programları incelendiğinde görülecektir-ki» genellikle ille 15 yıl içinde Cumhuriyetin kurulması, devrimlerin yapılması ve bu devrimlerin oturması için verilecek uğraşlarla zirai konulara oldukça geniş yer verilmiştir. Madencilik konusuna, ilk defa. Cumhuriyetin ilanından önce yönetimde bulunan İcra. Vekilleri Heyeti`nin programında, değinilmiştir (14.8.1923).

 • Madencilik

 • Cumhuriyet Dönemi

 • Hükümet Programları

 • Bilgin» C, Atalet» Türkiye`de ve Dünyada madencilik» Ankara : Baylan Basınevi 1972» S 51.-74

 • Dağlı, Nuran ve Aktörk Belma, Hükümetler ve Programları 1920-1960 Cilt, I

 • Dağlı, Nuran ve Aktörk Belma, Hükümetler ve Programlan 1960-1980» Cilt II,

 • Dağlı, Nuran ve Ak.tli.rk Belma, Hikimetle r ve Programlan 1980 - 1987, Cilt III.

 • Türkiye Cumhuriyeti Hükümetleri Ankara : Başbakanlık. D ve M Daire Başkanlığı Yayını No : 11» Cilt II» 1978.

 • Hükümet Programı,,. Ankara : Başbakanlık Basımevi, 1979

 • Aea.va.tan Partisi Programı,» Seçim. Beyannamesi» Hükümet Programı, Ankara, Tisa Matbaası» 1987 s. 1.86,

 • Hükümet Programı,,, Ankara : Başbakanlık Basımevi, 1987, S 41-42.

 • T..C Resmi Gazete, 16.11.1989-Sayı : 20344, S., 12

 • T..C Resmi Gazete, 6.7-1991-Sayı : 20 921, S 19

 • Ahmet Can Bilgin» Türkiye`de: ve Dünyada. Madencilik, (Ankara : Baylan Basımevi 1972). S. 51-74

 • `Türkiye Cumhuriyeti Hükümetleri, (Ankara, Başbakanlık o ve M Daire Başkanlığı Yayın No : I I, 1978 Cilt 11

 • Hükümet Programı, (Ankara, Başbakanlık Basımevi, 1979)S 23

 • Anavatan Partisi Programı,, Seçim Beyannamesi» Hükümet Programı, (Ankara, Tisa Matbaası.) S, 186

 • Hükümet Programı, (Ankara,, Başbakanlık Basımevi, 1987) S,. 41-42,,

 • T.C Resmi Gazete, 16 Kasım 1989-Sayı : 20344» S. 1.2

 • T.C. Resmi Gazete 6 Temmuz 1991 Sayı : 209.21» S 19

 • Başbakanlık Basımevi, Ankara-1991, S 32

 • Kuzey Yarımküredeki Lös Çökellerinin Mühendislik Jeolojisi Karakteristikleri
  Aydin Özsan
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ: Fleyistosen çökellerinde geniş yayılmalar gösteren lös toprakları çeşitli yapıların temelinde, barajlarda, ve dolgularda yapı malzemesi olarak kullanılmaktadır. Lösün yaygın oluşumları Rusya`nın güneyinde çeşitli topoğrafık seviyelerde Çin`de Hindistan ve diğer Asya ülkelerinde (Afganistan, Pakistan) olup, Avrupadaki çoğu alanlar Bulgaristan» Romanya» Yugoslavya,, Macaristan, Polonya, Almanya, Fransa; AJB,D, .de Büyük ovalar, Teksas, New-Mexico, .Arizona, Connecticut, New Jersey Pennsylvania; Güney Amerika Afrika`ve Avustralya lös çökelleri ile kaplıdır. Dünyadaki toplam lös topaklanılın kapladığı alan 13 milyon kilometre kare olup bu topraklar çoğunlukla Çin, Rusya ve Hindistan da bulunmaktadır.

 • Kuzey Yarım Küre

 • Lös Çökelleri

 • Mühendislik Jeolojisi

 • Topoğrafik Seviye

 • Ananyev V.P. Loessial Soils,, mineral. Composition and Properties of Rostov- on-Don. Rostov University Press, 1.964,

 • Ananyev V.P., Mozgovoy O.I. Stratigraphy of Loessial Deposits Im Dagestan. Foothill Valley,., Report, Academy of Sciences of USSR» 1971, VoL 196, No: 5,..

 • Ananyev V.P., Technical Melioration of Loessial Soils. Rostov-on-Don. Rostov University Press, 1976

 • Ananyev V.P. Mozgovoy 0.1. Stratigraphy of Loessial Deposits,. Problems of Loessial. Soils, Footings and. Foundations» Issue 6, Rostov-on-Don., Rostov Civil Engineering Institute« 1976.

 • Balayev L.G,, Tsaryov, P...V. Loessial Soils of Central and Eastern. Fore-Part of Caucasus, M., Nauka Publishers, 1964.

 • Krayev VJF. Engineering-Geologic Characteristics of Ukrainian Loessial Soils,. Kiev» Ma.uk.ova dumka» 1971

 • Krieger N...L Loess, Its Properties and Connection with Geographic Environment;.. Moscow, Nauka Publishers,, 1965

 • Kokla I. Survey of Czechoslovak Quaternary: Quaternary Sedimentation Cycle. Czwartorzed Europy Srodkowey i Wschodniej c. I. Wars.za.wa, 1961,

 • Lugn A...L. The Origin and Sources of Loess... Univ; Nebraska Studies, N.S., No.26.

 • Mozgovoy 0.1. Prediction of Alterations in. Mineral Composition, of Loessial Soils» doe to Anthropogenic Water Saturation,., Problems of Loessial Soils, Footings and Foundations Investigations (Interinstitute, Collection of Articles). Rostov Civil Engineering Institute,, 1978.

 • Mozgovoy, OX Ananyev V.P. Alterations in Clay Mi- ` nerals of fhe Rostov Region Loessial Deposits, Caused by Infiltration Soil. Solutions. Problems of Loessial Soils, Footings and Foundations Investigations Issue 6. Rostov-on-Don,, Rostov Civil Engineering Institute:,, 1976.

 • Ohruchev V...A. Selected Geographical. Investigations of Asia. Vol. 3,, Moscow,-Geograpgyz, 1951.

 • Sergeev E.M,.,, Golodkovskaja G.A. Ziangirov R.S., Osipov V.l.,,, Trophymov V.T. Soil Science. Moscow University Press, 1983.

 • Prekambriyen`in Yeni Zaman Bölünmesi
  Aydin Çel
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ: Yirmi yıldan fazla bir süreden beri, Uluslararası Stratigrafi. Komisyonu`nda (ICS) Prekambriyen Stratigrafisi Alt Komisyonu (SPS)» Prekabriyen`in alt bölünmesi ve adlandırılması için sıralanımlı bir öneri geliştirmektedir. Plumb ve James (1986) tarafından başlangıç niteliğinde ele alman ve yoğun bir şekilde: gözden geçirilerek son şekli verilen bu öneriyi normal yayın yoluyla, yapılan gelişmeler, tartışma ve yorumlama çağrıları izlemiştir. Bu öneri ile ilgili gönderilen yorumlar 1988 yılındaki bir Alt Komisyon toplantısında incelenmiş ve öneri bir son tavsiye karan haline getirilmiştir. 1989 başlarında iki SPS ve daha sonra ICS tarafından yapılan yazışma oylamalarında gerekli olan yüzde ôO`tan fazla olumlu oy alınmış ve öneri 28. Uluslararası Jeoloji Kongresinde onaylanmak özere Uluslararası Jeoloji bilimleri Birliğine (IUGS) teklif olarak götürülmüştür. Tartışma, önerinin Prekambriyen ve-Protefözoyik için uluslararası bir zaman bölünmesi tavsiye- kararı olarak IUGS`de onaylanacağı bir toplantıya kadar ertelenmiştir

 • Prekambriyen Stratigrafisi

 • Uluslararası Jeoloji Kongresi

 • Zaman Bölünmesi

 • Plumb, K,A,, James, HX„ 1986, Subdivision of Precambrian time Recommendations and suggestions by ttıe Subcommission on PrecambrianStratigraphy: Precambrian Research, V, 32, P. 65-92,..

 • Maden Aramacılığının Örgütlenmesi
  Vedat Oygür
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ : Maden yatakları yaratıcı ve hayalgücü olan insanlar tarafından keşfedilir. Başarıya, ulaşmak için, en uygun çalışma, ortamının oluşturulması esastır. Büyük ve karmaşık örgütler yaratıcılığı besleyen bir atmosfer sağlayacak, yapıda, değillerdir. Bir arama kuruluşunun başarısı büyüklüğüyle orantılı değildir; basanda, kuruluşun örgüt yapısı ve akılcı bir biçimde yönetilmesi anahtar konumundadır.

 • Maden Arama

 • Maden Yatakları

 • Adams» S.S., 1985» Using geological information to develop exploration strategies for epitbermal deposits: Geology and Geochemistry of Epithermal Systems de, Reviews in Economic Geology» ¥01.2, Soc, Boon. GeoL, 273-298»

 • Bailly, P.A.». 1972» Mineral exploration philosophy: Mining Cong, four,» 58 (4),, 31-37.

 • Bailly, P,A,, 1979» Managing for ore discoveries;: Mining Engng.,, 31 (6),

 • Bailly» P.A., 1.982, Risk and the economic geologist; Boon. GeoL, 77, 728-734.

 • Bailly, P.A.,., ve Still» A.R., 1973», Purpose» procedure, methods,, and. management: SME Mining Engineering Handbook da» A.B. Cummins ve LA.Given (ed), AIME, New York,, vol. 1,5. Bölüm,» Exploration for Mineral Deposits» A..L,, Payne (ed), 2-12.

 • Boldy, L» 1980» some basics on mineral exploration strategy: CM Bull.» 73 (820), 25-26

 • Dickersoo, B.F., 1978, Needed: a new approach, to exploration management: Mining Engng., 30 (6)» 632-636.,

 • Frost,, J.E., 1980, `The successful exploration organization- an entrepreneurial approach: Mining Cong. Jour., 66 (8.X 35-40.

 • Hol.li.ster, VJF.» 1985, Common factors leading to mineral discoveries: Mining Engng., 37 (8), 1051- 10,52.

 • HitcMnson, R JD., 1980. A mineral exploration strategy for the 1980|!1 s: CM Bull, 73 (8.20)» 26-29.

 • MiUenburch, D.G., 1978. An early appraisal, approach 4o exploration projects: Mining Cong,, Jour., 64 (3), 21-23.

 • Miller,, L J., 1976, Corporations, ore discovery, and. the geologist: Econ, Geoff.» 71, 836-847,.,

 • Neuerburg, GJ., 1985» Scientific.knowledge and modern prospecting: Mineral. .Deposit!» 2030-32.

 • Ohle» EJL vc Bates, R.L., 1981, Geology, geologists,, and mineral exploration.: Econ. GeoL 75 th Anniv. Vol., 766-774.

 • Rostad, O.H., 1970. Exploration philosophy - top to bottom: Mining Engng., 22(1), 26-28.

 • Routiner, P., 1980, Où sont les métaux pour l`avenir? Mém. BRGM, no 105, Orléans, 410 s:

 • Şamama, J.C., 1985, La. logique des gisements métallifères: Bull. Soc. geoL France, 8 Ser., I (7), 953-962.

 • Snow,» G.G., 1990 of Exploration-From. .Policy to Prospect: B.M. Semineri, MTA, Geo,., Mid.» Aralık 1990, Ankara.

 • Snow. G.G. ve Mackenzie, B.W., 1981, The environment of exploration: Economic, organizational .and social constraints: Econ. GeoL 75th Anniv. .. Vol., 871,-896. Ventura, D., 1982, Structures de financemenet de la prospection minière. Le problême spécifique des pays en voie de développement:. Çhron. Rech. Minière» no 464». 5-25.

 • Ventura, D., 1982, Structures de financement de la prospection moiére. Le- problème; spécifique des pays en voie de développement: Chron. Rech.. Minière», no 464» 5-2,5.

 • 1991 Yılında Düzenlenen Jeoloji Mühendisliği`ne İlişkin Kurultay ve Sempozyumlar
  Tuncay Ercan
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ: 1991 Yılı da Jeoloji Mühendisliği açısından kurultay ve sempozyumlar yılı olmuş ve çeşitli kuruluşlar tarafından, değişik, tarihlerde Ulusal ve Uluslararası toplantılar düzenlenmiştir. Bu toplantılarda, meslektaşlarımız tarafından sunulan yüzlerce sözlü bildiri ile ülkemizin doğal kaynak potansiyeli ele alınmış,, jeoloji mesleğinin gelişmesi ile sorunların çözüm, yolları tartışılmış ve jeolojinin çeşitli disiplinleri çerçevesinde yapılan, son çalışmalar sergilenmiştir, Bu yazıda 1991 yılında, düzenlenen kurultay ve sempozyumlara ilişkin kısa bilgiler sunulacaktır

  JMO Altın Çekiç Jeoloji Bilim Ödülü ve Prof. Dr. Ayhan Erler
  Yusuf Ayhan Erler
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ: 1992 yılından itibaren Jeoloji Mühendisleri Odası tarafından ülkemizde jeoloji biliminin gelişmesine üstün, katkıları. olan. araştırıcılara Altın Çekiç Jeoloji Bilim Ödülü verilmeye başlanmış ve ilk. ödül ODTÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü. Öğretim üyelerinden Prof. Dr. Ayhan Erlerde verilmiştir. Kendisini kutlar, bundan, somaki çalışmalarında başarılarının devamını dileriz.

  Anadolu`nun Renkli Olarak Basılan İlk Jeoloji Haritaları
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ: Ülkemizde ilk jeoloji araştırmaları 1840 yılından itibaren, önceleri yabancı araştırıcılar tarafından yapılmaya. başlanmıştır.. Genellikle maden alanlarına, ilişkin jeolojik çalışmalarla, demiryolları ve karayolları güzergah çalışmaları ve coğrafık-arkeolojik. araştırmalar birlikte yürütülmüştür. Anadolu`nun ilk jeolojik, incelemelerini yaparak iz bırakan yabancı araştırıcılar ve çalıştıkları yılar şu şekilde sıralanabilir: Hamilton (1840-1842), Tchihatcheff (1840-1849), Schle- `ban (1851-1852), Viquesnel (1854-1868),, .Abdullah Bey (Hammer Schmitt!» 1860-1867), Washington (18944900), Toula (1896-1902), Fıtzner (1898-1899) ve PMMppson (1898-1910),. Bu jeolojik çalışmalarla birlikte, Anadolu`nun ilk jeolojik haritaları da, hazırlanarak Avrupa`da basılmaya başlanmıştır:.. Jeoloji Mühendisliği Dergisinin bu sayısından itibaren Anadolu`nun renkli olarak basılan ilk jeolojik haritalarından örnekler sunulacaktır. Arka sayfalarda» Philippson tarafından hazırlanan ve 1910-1914 yıllan, arasında Almanya`da basılan Batı Anadolu ve Ege adalarına ilişkin ayrıntılı jeolojik haritalar` sunulmaktadır. Alman .araştırıcı Prof. Dr. Alfred Philippson Bonn Üniversitesi Coğrafya, bölümü. öğretim üyesi olup» Alman Arkeoloji Enstitüsü hesabına. 1898-1910 yılları arasında Batı Anadolu`da çalışmış ve arazi gözlemlerini 5 ciltlik, "Reisen und Forschungen im Westlichen Kleinasien" adlı eserinde yayınlanmıştır,.. Dergimizin be sayısında, PMlippson`un Almanya`da basılan 6 haritasından Ayvalık-Biga, izmir ve Denizli paftaları olarak; adlandırılan 3 tanesi ek olarak verilmiştir. Haritaları oijinal boyutları 67 cm x 63 cm.,, olup 1/300.000 ölçeklidirler,

  1992 ve 1993 Yıllarındaki Jeolojiye İlişkin Bilimsel Toplantılar
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ: Jeoloji biliminin farklı disiplinlerinde düzenlenen bilimsel toplantılar her geçen, yıl giderek artmaktadır. Değişik ülkeler ve kuruluşlar tarafından 1992 ve 1993 yıllarında programlanan uluslararası bilimsel toplantıların bir kısmı, `"Episode"` dergisinin. Aralık 1991 de yayımlanan 14/4 ucu sayısından (sayfa 377-381) alınmış ve meslektaşlarımızın yararına sunulmuştur

  TAM SAYI DOSYASI
  PDF Olarak Görüntüle