Jeoloji Münendisliği Dergisi
Jeoloji Mühendisliği Dergisi

Jeoloji Mühendisliği Dergisi

1983 EYLÜL Cilt 7 Sayı 3
KAPAK
PDF Olarak Görüntüle
KÜNYE
PDF Olarak Görüntüle
İÇİNDEKİLER
PDF Olarak Görüntüle
OKURLARIMIZA
PDF Olarak Görüntüle
Pontid`lerdeki Volkanizma
Tuncay Ercan Abdullah Gedik
PDF Olarak Görüntüle

ÖZ: Karadeniz kıyıları, Marmara Bölgesi ve Kuzeybatı Anadolu`yu kapsıyan Pontid tektonik birleşimin de Karbonifer`den günümüze değin çeşitli evrelerde volkanizma etkin olmuştur. Yaşları göz Önüne alınarak, yaklaşık 9 ana gurupta toplanan volkanik kayaçların oluşum koşulları ve kökenleri incelendiğinde, Anadolu`nun en eski tektonik birleşimi olan Pontid`lerin jeolojik evrimine ilişkin  çeşitli veriler elde edilmektedir. Alpın dağ oluşumu sisteminin bir parçası olan Fontitlerin batıda Balkan yanmadasında ve daha doğuda Küçük Kafkasya  da yayılımı araştırıldığı zaman, o bölgelerde`de Pontidlerde etkin olan volkanizmanın yaygn olduğuu görülmüş| tür. Makalede Pontidlerdeki; Permo-Karbonifer, Triyas, Liyas, Dogger, Malm-Alt Kretasê, Üst Kretase, Paleosen-Eosen, Miyosen ve Pliyo-Kuvaterner yaşlı volkanik kayaçların dağ ılımı ve oluşum koşulları toplu halde sunulmuş ve bunların birbirlerinden farklı köken ve gelişme gösterdikleri sonucuna varılmıştır.

 • Pontidlerdeki Volkanizma

 • Tektonik

 • Volkanik Kayaçlar

 • Plaka Tektoniği

 • Adamiya, S,A, Zakariade, G,S4 ve Lordkipanidze, M,B 1977, Evolution of the ancient active continenta] marg.`n, as illustrated by Alpine History of the Caucasus: Geoteetanicä, 11/4,208-309

 • Aiello. E.f BartoMni, O,, Boccaletti» Mif Gocev, PM, Karagjuleva, J,, Kostadinov, V, ve Manetti, P. 1977, Sedimentary features of the Srednogorie zo. ne (Bulgaria) • An Upper Cretaceous intra-arc basin: Sediment. Geol,, 19, 39-68

 • Akartuna, M., 1968, Armutlu yarımadasının jeolojisi t.Ü. Fen Fakültesi Monografileri, No: 20, 105 s

 • Akm, H,f 1978, Geologie, magmatismus und Dagerstat tenbildung im Ostpontischen Gebirfa-Türkei auı der sieht der piattentektonik: Geol, Edsçh,, 68/1 253-283

 • Akyol, Z,, mm, Artvin Berta çayı üe BülbÜİan yaylası arasmdaM stratigrafik dik kesit* MTA Rapor No: 4448 (Yayınlanmamış)

 • Akyol, Z# , Arpat B., Erdoğan, B*f Göfer, E., Güner, Y,, Şaroflu, F., Şentürk, t, Tütüncü, K,t ve Uysal, Şo 1974, ade-Kumcafile dolayı jeoloji haritasının açıklaması: MTA Enstitüsü 1/50,000 ölçekli jeolojik haritalar serisi, Ankara

 • Akyol, Zif 1982, Bankesir-Balya cevherli sahalarının province, Northeast Turkey: Jour, of Volcan, and jeolojisi, mineralojisi va maden potansiyelinin deferlendirilmesi: İstanbul Yerbilimleri Berg,, 3/1-2, 163-189

 • Akyürek, B., Bingöl, E,, Doyuran, &, Korkm&ger, B„ Metin, 3.,Öztemur, C., 1977, 1/50,000 ölçekli Tortum Q 47 a paftasının jeoloji haritası izahname» si: MTA 1/50,000 ölçekli jeolojik haritalar serisi, Ankara

 • Akyürek, Bff Bilginer, B,, Çatal Bu, Bafer, 2,, ®oysalî Y. v% Sunu, O,, 1079. Eldivan-Şabanözü (Çankın) dolayında ofiyolit ` yerleşmeame iLf kin bulgu* lar: Jeoloji MühendisUfi Derg,, 9, 5-11

 • Akyürek, B„ Bilginer E, Akbaş, B,, Hêp§en, N», Pehlivan, §, Sunu, O,, Soysal, Y„ Dafer, Zo Çatal, E,, SÖzeri, BM Yılarım H,, Hakyemez Y# , 1982, Ankara-Btoıadat-Kalecik dolayının jeolojisi: MTA Rapor No: (Yayınlanmamış)

 • Altnıh, ÎJB.f 1943, Ban^rma-Gemlik arasındaki kıyı sıradağının jeolojik meelenmeöi: İÜ. Fen Fak, Mecm, 8/1.2, 76-137

 • Altınlı, I.E., 1973, Orta Sakarya jeolojisi: Oummuriyetin 50, Yüı Yerbilimleri Kongresi Teblifler Kitabı, 150=191

 • Altun, Y,, 1977, ÇayeU.Madenköy bakır-ginko (Cu-Zn) yatafmrn jeolojisi ve cevherteşmeyo ilifkin sorular: MTA derg,, S9, 9-21

 • Ataman, G,, Bukôt, m, Çapan, U.Z., 1975, Kuzey Anadolu fay zonu bir BaleoJBenioff zonu olabilir mi?: MTA Derg, M, 112,118

 • Aydm, Y», 1980, Kırklaroli-lfneada elvarmda stratigra« fi ve volkanik faaliyet: 34, Türkiye Jeoloji Bilimsel ve Teknik Kurultayı bildiri Özetleri kitabı

 • Ayhan, A,, Dinçel, A% Tuğrul, Y.f 19T2, Istranea masifinia (Yüdız dafları) jeolojisi: MTA Rapor No: Ö130 (Yaymlammamış)

 • Baş, E, 1979, Petrolo^sene und geoehenügche untersuehunf en an subrezenten vulkanittû der Norda« natöllschen störungsıon© (Abschnitt: Erzincan« Nikaar), Türkei: DoJctora tezi. Hamburg Üniv, Ahnanya^ 116 s

 • Baykal, F,, 1943, Şile mıntıkasımn jeolojis: : I.Ü. Fen Fak, Mecm., Beri: B, 7/8, 166-233

 • Baykal, F,, 197İ, Historik jeoloji, K.T.Ü, Yaynlan No: 3S 486 ®

 • Baykal, F.â Kaya, O,t 1963» îstanbul bölgesindo bulunan Karbomferin genel stratifrafisi: MTA Derg., 61, l«10

 • Baykal, F,, ve önalan, M,, 1979, Şile sedimanter karı§i fi (gilé Olistostromu) : Altınlı Simpozyumu Teblifler kitabı, T.JJC., 15-25

 • Bellon. H. ve Lıotouzey, J,^ 1976f Volcanism related to Plate tectonics in the Western and Eastern MedL terraneaa: Inter. Symp, Struc, HJat, Medit* Basin,, SpUt (Yugoslavia), im*lM

 • Bektaş, O,, 19S1, Kuzey Anadolu fay zonunun Erzin- ©an-Tanyeri buoa|ı yöresindeki jeolojik özellikleri ve yerel ofiyolit sorunları: Doktora ttgi, K.T.Ü. Yerbilimleri Fak Yayın No: 32, 196 s

 • Bekta§. O., 1983, Kuaeydofu Fontla magmatik yayında, ki (I) tipi granitler ve jeotektonUc konumlan* 37. Türkiye jeoloji BiUmsel ve Tdcnlk Kurultayı Bildiri özetleri Mtaïw, 49*50

 • Bektaş, O,, 1982, Tanyeri (Erzincan) ofiyolitli karması, fına ait Trondjemitlerin paleotektonk konumu ve kökenleri: K.T.Ü. YerbiUmlerl Derg,, 2/1-2, 39-50

 • Berfougnan, H,t 1975 Eelations entre les edifices Pentique et Taurique dans le Nord-Est d© L`AnatoUe: Bull, Soc. Qml Fr. 7/18, 670.6^

 • Bingöl, E„ Akyürek, B ve Korknmzêr, B„ 1978, Biga yanmMasmın jeolojiM ve Ka^akaya fornmsyonu^ nu» bazı özellikleri: Cumhuriyetin 50, Yılı y«rbi a limleıi konfreM teWifler Mtebr 70-76

 • Bingöl, E,, 1988, Profcambriyen-Jum arasında Türkiye^ nln olaali jeotektoaik evrimi: 37, Türkiye Jeoloji Bilimsel ve Teknik Kurultayı Bildiri özetleri kitabı, 36-38

 • Bleahu, M., Boocaletti, M., Manettlf P, ve Peltz, S,, 1973, The Neogene Carpathian arc: A continental arc displaying the features of an Island are: Jour* Geophys. Research, 78, 5^5-5032

 • Bocealetti, M,* Manettif P., PeecwUlo, A. ve Peltz, B.t 1073f Young volcanton in the Calimani m Harf hi« ta mountains (Eaat Oarpathians) : Evidence of a PaleoBetenie zone: Tectonophysics» 10, ^«313 ^ccaletti, M., Manetti, P, ve Peccerillo, A,, l»74-a, Hypothepa on the plate tectonic evolution of the Carpatho-Balkan arcs: Earth, Planet, Seien Lett,, 23, 193-1ÔS

 • Bocealetti^ M,f Manetti, P. ve Pecoerillo, A,, 19744>, The Balkanide m sm. instance of Back-Are thrust belt possible relation with the Hellenldes: GeoL Soe, Amer, Bull., ^,1077-1084

 • Bocealetti, M., Horvatk F.4 Loddo. MM Mongelli, F, ve Stegenal, lé , 1976, The Tyrrhenian and Pannonian basins: A Comparison of two Medi» terranaan taterarc basins: TeGtonophysie^ 35, 45-69

 • Bocealetti, M,, Manetti, P,» Peccerillo, V. ve Vassileva, G,S# , If78. Lat« ttetaceaous hifh-potaMum voL canism in Eastern Srednogorie, Bulgaria- Geol, Soc, Amer, Bull., 89, 439.447

 • Boncev, E,K,, 1966, Rovu© general de la structure geolo, glqv© de la Bulgarie: tnst, Geol, Sofia, 15, 5«24

 • Girie, B„ 1963I Le développement des Dinarides Yougos, laves pendant le cycle Alpin: Bul, Soc, Geol» France, 2, 565-582

 • Cirie, B, s 1970, Correlation des phases teetogenetiques et magmatiques dans les Dinarldes: Bull, Soc, `Geol, France, 12, 945-947

 • Çalgui, Ré , Pehlivanoflu H,, Ercan, T, ve Şengtin, M„ 1978, Ankara civarı jeolojisi: MTA Rapor No: 6487 (Yaymlanmaınıı)

 • Çafatay, Aif 1979, Yeni geli§melerin ışığında, Türkiye, nm volkanik kökenli masif sülfit yatakları: Jeoloji Mühendisliği I. Bilimsel ve Teknik Kongresi, BİL diriler kitabı, 35=56,

 • Dewey, J,F, ve Bird, j.M.f 1970, Mountain belts and new global tec ton es: Jour, Geophys. Res,, 75, 2825

 • Dewey, JSF, ve Bird J,M„ 19.71, Origin and emplacement of the ophiolite suite: Appalachian ophiolites in Newfoundland: Jour, Geophys, Res,, 76, 3179

 • BMon, J, ve Pereira? J./1974f Plate tectonics and mineralization In the Tethyan region: Minemlium Deposita 9/3f 185-198

 • Dewey, J,F,, Pitman, W,, Ryan, W„ ve Bonnin, J„ 1973, Plate tectonics and the evolution of the Alpine System: Geol, Soc, Amer, Bull., 84} 3137 - 3180,

 • Brcanf Tt| 1979, Batı Anadolu-Trakya ve Ege adaların, daki Senozoyik volkaniEması: Jeoloji Mühendislik gi Derg. 9, 23-46

 • Ercan, T„ Dinçel, A, ve Günay, Eiif 1979, Uşak volkanitlerinin petrolojlsi ve plaka tektoniği açısından Mge bölgeMndeM yeri: T,J,K. Bült,f 22/2, 185-198

 • Ercan, T,, 1981 Batı Anadolu Tersiyer volkanitleri ve Bodrum yarımadasındaki volkanizmanın durumu : Istanbul Üniv, Yerbilimleri Derg, E/3-4 263-282

 • Ercan, T,, 1982, Kula yöresinin jeolojisi ve Volkanitlerm petrolojisi; İstanbul Üniv, Yerbilimleri derg, 3f 77.124

 • Ercan, T, ve Öztunalı, ö, 1983, Dem`ïci-Selendi (Mani* m) çevresindeki Senozoyik yaşlı volkanıtlerln petrölojM ve kökensel yorumu: Hacettepe Üniv, Yerbilimleri Dergé (Baskıda)

 • Ercan, T.f ve diferleri, 1983=Af Etefli (Zonguldak) çevresindeki ada yayı volkanizmasmm özellikleri (Hazırlanıyor)

 • Ercan, T, Günay, Es Türkecan, A,, 1983=B; EdremitKorucu yöresinin (Balıkesir) Tersiyer stratigrafisij magmatik kayaçlarm petrolojisi ve kökensel yorıımû: TXK, Bülteni (Baskıdıa)

 • Ercan; T, 1983, Gördes volkanitleri: Türkiye jeoloji Kurumu Bült, 26/1

 • Erentöz, C, 1950, Çatalca masifi ve dolaylarının jeolojisi hakkında: İÜ. Fen Fak, Meem., 14/4, 307-320

 • Şrentöz, a, 1953, Çatalca bölgesinde jeoloji tetkikleri: MTA Enstitüsü Yaymı, Seri: Bf No: 17t 94 s

 • Erentöz, Cif 1974, 1/500,000 lik Türkiye jeoloji haritası izahn-amesi (Kars paftası) : MTA Yayınlan, Ankara

 • Eğin, D. ve Hirst, D.M.. 1979, Tectonic and magmatic evolution of, volcanic rocks from the Northern Kargit riyer area,. NJB, Turkey: Geöcome-I, 56=93

 • Efin, D,, Hirst, D,M, ve Philips, R, 1979, The petrology and geochemistry of volcanic rocks from the Northern Harşit river area, Pontid volcanic province. Northeast Turkey: Jour, of Volcan and Quoth, Res, 6^ 105-128

 • Folea, I, ve Krautnw, H.G., 19§2j Present State of research on Precambrian and Paleozoic metamorphie rocks in the Romanian Corpathian: Newsletter, 4,32-87

 • Gedik» A.^ Korkmam, S. ve Ercan. T„ 1983, Orta Karadeniz (Samsun-Sinop) havz`asındaki volkanitlerin petrolojisi ve bölgesel yayılımı (Hazırlamyor)

 • Gedikoğ`luj A., 1978, Harşit granit karmaşığı ve gevre kayaları (Giresun=Dof ankent) : ILT.Ü, Yerbilimleri Pak, Doçentlik tezi (Yayınlanmamış), Trabzon

 • Gedikoflu, A,, Pelin, S,, ve özsayar, T., 1979, Th© main Lines of geotectonic development in the East Pontids in the Mesozoic era: Geocome-I, 55Ö-580

 • Gedikoflu, A,, Pelin, S., Özsayar, T,, 1982^ Gölköy (Or. du) yöresiinde bîr paleokaldera ile cevherlefmelerin konumu arasındaki ilişkiler: K,T,Ü. Yerbilim^ lerl Derg,, 2/1-2, 117=180

 • Gocev, P,M,f 1970, The Senonian complex in the Srednogorie Zone: C.B, Açad, Bulg, Sci8j 23, 975-978

 • Gocev, P5M,, Haidutövf I, ve Boncev, B.,` 1970, Prob= lemi tettonici della penlsola Baloanica: Soc, Ged. îtalüana Boll.f 80, 325-S45

 • Gocev, P.M., Kostadlnov, V., Şanov, S., Zagorcev, I, V, 1974, Srednogorie, In: Tectonics of the Carpathian-Balteaû regions: M, Mahel (Editor)t Geol, Inst, Dionyz stur, Bratislava, 322-3S1

 • Görmüş, S.f 1982, A, Yığılca (Bolu KB) Yör^inin Stratigrafisi: Yerbilimleri, 9,91-110

 • Görmüg, S,, 1982-B, Yıfılca (Bolu KB) yöresinin tek« toniii ve jeolojik evrimi: Yerbilimleri, 9, 133-140.

 • Görür, N.f Akkök, R,f Şengör, A,M,G, ve Yılmaz, Y,? 1983, Pontidlerde Neo-Tetis-in kuzey kıta kenarının DiyastaM sedimantolojik özellikleri ve tektonik durumu: 37, Türkiye Jeoloji BÜinusel ve Teknik Kurultayı Bildiri Özetleri Kitabı, 89-41

 • Karamata, S., Milojkovis, R,, Cuturiç, N. ve Milanoviç, B,, 1979, Lead and copper oantents of ign^us rocks from the Pontides and the Anatolldes and their significance, Geocome I, 347-3©6

 • Kaya, O, ve Lys, Ms 1980, Istanbul bof azinm Batı ya» kasında (Kilyos) yeni bir Triyas boügusu: MTA Derg,, 93/94, 201-26

 • Kaya O, ve Özdemir, Ü.? 1983, Kocaeli Triyas stratig- ` rafisinin gözden geçniişi (Hazırlanmakta)

 • Ketin, î, 1951 Über die géologie der gegend von Bayburt in Nordost Ànatolien: itX Fen Fait, Meem, Seri: Bf v: 16, 113-İ27

 • Ketin, t, 1966, Anadolulun tektonik birlikleri: MTA Derg,, 66, 20-34

 • Ketin} t, Yılmaz, Y, ve Şengör, A.M.O, 1980f Kuzey ` Türkiye*de Paleotetis; Geg Jura Öncesi okyanusun kalıntıları: 34, Türkiye Jeoloji Bilimsel ve Teknik Kurultayı TebUfler kitabı, 75-76

 • Kopp, K.O., Pavonl, N, ve Schindler, C, 1969j Das Erfene=Beeken: Beüi, Geol s Jb., 76, 136 S

 • Kopriviea, D,, 1976. Hopa-Arhavi bölgesinin jeolojisi, yapısal özellikleri ile sülfit ve manganez zuhurları: MTA derg,, 87,1=20

 • Koprivica, D,, 1978f Şavşat`ın batısında kalan alamn jeolojisi, yapısal özellikleri ve sülfit yatakları : MTA Derg,, 91, 13-25

 • Koprİvica, D.» 1979, Geological correlation in the HopaArtvin-Şavşat ares: Geocome I, 379-410

 • Lıebküehner, E,ï. 1974, Orta Trakya oligoseninin jeolö. jisi hakkında: MTA Derg., 83, 1=30

 • Dem, J, ve Koneeny, V,, 1974, The Carpathian volcanic arc: A discussion: Acta Geol, Acad, Bei, HungSf 18, 279-293

 • Manetti, P,} Peccerillo, A, ve Poll, G,f İ979, Ree distribution m Upper Cretaceous calc-alkaline and shoshonitic volcanic rocks from Eastern Srednogorlê (Bulgaria) : Chemical Geology, 26, 51=63

 • Miko, CX, 1982, Characterization of a volcanic-sedimen. tary formation in the Eastern part of the low Tatra Mts. Geotraverse

 • Novoviç, T, 1979 A, contribution to the knowledye of main types of mineralizations in copper, zinc and lead deposits in Black Sea region» Turkey: Geocome-I, 16-28

 • Öngür, T., I977é Kızılcahamam GB sımn volkanolojisl ve petroloji incelenmesi: T.J.K, Bült, 20/2, 1.12

 • Öngür» TM 1978, Behranvkalderası, KB Anadolu: T.J.K, 82. Blimsel ve Telmik Kurultayı Bildiri özetleri Kitabı, 42

 • Özdemir, Ü., Talay. G. ve Yurtsever, A,, 1973, Kocaeli Triyası Projesi; Kocaeli Triyasmin blyostratigra, fik etüdü: Cumhuriyetin 50. Yılı Yerbilimleri Kongresi Tebliğler kitabı, 112,132

 • Özsayar, TtJ 1971, Geologie und Poiöontologie des Gebietes Östlich Trabzon (Anatolian) : Giess. Geol, Sehr,, 1, Giessen

 • özoayar, T,} Gedikoflu» A, ve Pelin, S.. 1981, Artvin yöresi yastık lavların yaşına İlişkin paleontolo-. jik veriler: K.T.Ü, Yerbilimleri Derg., 1/1, 88-42

 • özsayar, T,, Peİin,S, , Gediktluj A,, Eren A,A, ve Çapkmoflu, C.» İÖ82, Ardanuç (Artvin) yöresinin ieolojisi: KT,Ü. Yerbiijmliri Derg., 2/1-2 2,37

 • Feccerillo, A,f ve Taylor, S,R, 1075, Geochemistry of Upper Cretaoeoua volcanic rock from the Pontic chaiii. Northern Turkey: Bull, Volcanologique, 30, 1-13

 • Feccerillo, A,, ve Taylorf S.R., 19T0, Geochemistry of Eocene calcalkaline volcanic rocks from KastaZank!» H„ 1961, Magmatismue und bauplan des Ost* politischen Gebirges im Querprofil des Har|itTales, NE Anatolien; Geol, Rdscli., 51, 218-239 monu area, Northern Turkey: Oontrib. Min, Pet s rolf 58, 63-81

 • Radulescu? D. ve Sandulescu, M,, 1973, The plate tec» tonic concept and the geological structure of the Carpathians; .Tectonophysics, 16, 155-161

 • Saner, S,, 1980, Batı Fontidlerln ve komşu havzaların oluiumlannin levha tektonifi kuramıyla açıklan, ması. Kuzeybatı Türkiye: MTA Derg,f 93/94, 1-19

 • SavUj H,, 1988. Considerations concernant les relationi straf graphiques et la petrologie des ophiolites Mesozoiques de Roumanie; Com, Geol, Rom, Anu,, 36, 143-175

 • Sôymen, 1., İ9T5, KelMt vadisi kesiminde Kuıey Anadolu fay zonunun tektonik özelliği: Doktora tezi» İT.Ü, yayını. 192 s

 • Stanishôva-VasMleva, O.» 1971. Cretaceous magmatie formation in the Burgas synclinorum: C.R, Aead, Soi. Bulg4i M, 1509-1512

 • Stegena L,, Geezy, B, ve Horvath, F.> 1975, Lrate Cenozoic evolution of the P^nnonian basin: Tectonophysics, 26» 71-90

 • StojanoVj ft, 1973, Pontidlerde Har^t nehri sahasında volkanik taşların petrolojisi : Cumhuriyetin 50, Yı_ h Kongresi TeMifler Kitabı, 490-517

 • Szadeçky « Kardoss, E,, 1971, The Carpatho-Dlnarid area form the point of view of the new global tectonics: Geonomia es Banyaszat, Budapest, 4, 82-120

 • Şengör, A.M.C» 1970, Mid-Mesozoic closure of PermoTriassie Tethys and its implications: Nature, 279j 590-593

 • gengör, A.M.C, ve Kidd, W.S^,, 1979, Post collisional tectonics of the Turkish-tranion Plateau and a comparison with Tibet,, Teetonophysies» 55, 316- 376

 • Şengör, A.M.C., Yılmaz Y, ve Ketin, t, ifSÖ, Rem. nants of a Pre-Late Jurassic ocean in northern Turkey: Fragments of Permian-Triassic PaleoTethys: Geol, Soe? Amer. Bull, 91/1, 599-609

 • Şengörf A.M.O, ve Yılmaz, Y.f 1981, Tethyan evolution of Turkey: A plate tectonic Approach: Tectonop. hysics, 75, 181-241

 • Şengör, A,M,C., 1982, KimmeridorojOT,ik sisteminin ev* rimi: Orta Mesozoyikte Pàleo-Tetisin kapanmacı olayı ve ürünleri: Türkiye Jeoloji Kurultayı, Bil diri özetleri kitabı. 45-46

 • Şengör, A.M.C. ve Yıhnaz} Y, 1982, Ege`de kabuk evrimi ve Nëo-magmatizmanm kökeni: Türkiye Jeoloji Kurultayı Bildiri özetleri kitabı, 64-65

 • Tatar, Y,, 1982, Yıldızeli (Sivas) kuzeyinde Çamlıbel daflarınm tektonik yapısı: K.T.Ü, Yerbilimleri derg.f 2/1-2, 1-20

 • Tekeli, Öf , 1981, Subduction complex of Pre-Jurassic age, Northern Anatolia, Turkey- Geology, 9, 6872

 • Terlemez, t, ve Yılmaz, A,, 1080, Ünye.Ordu-Koyulhiear m Reşadiye arasında kalan yörenin stratigrafisi: T.J.K, Bûlt,, 28/2, 179=182

 • Temek, Z,, 1949, Geological study of the region KesanKorudaf ; Doktora tezif İstanbul Üniv, Fen Fakütlesi, 78é s,

 • Tokel, Ssi 1972, Stratigrafical and voleanie history yerdeki gelişimleri, bu gelişimlerin Kuzey Anadolu sism`k zonu ile muhtemel ilgileri: Cumhuriyetin 50, Yılı yerbilimleri Kongresi Teblif 1er kitabı, 1-é

 • Tokel, S„ 1973, Dofu Pontİdlifİa Me#ozoyik ve Tersiof the ĞÜmÛfhaae area, NE Turkey: University of London, University College, Ph* D. diesis

 • Tokel S„ 1977» Dofu Karadeniz bölgesinde Eosen yaşlı kalk-alkalen andezitler ve jeotektonizma: Türkiye Jeol Kur. Bült,f 20, 40,54

 • Tokel, S, r 1980, Dofu Anadolu`da Neojen volkanizma* sımn jeokimyası: 84. Türkiye Jeoloji Bilimsel ve Teknik Kurultayı Büdiri özetleri kitabı, 33

 • Tokel, S,, 1981, Plaka Tekton`finde magmatik yerle^ simler ve jeokimya; Türkiye`den örnekler: Yeryuvarı ve tosan, 6/3=4» 53,65

 • Tokel, S., 1983, Myas volkâïiitlerinin K-Anadoludaki dağılımı, jeokimyası ve kuzey Tftis ada yayı sistemi evriminin açıklanma^ndaM Önemi: 37. Türkiye Jeoloji Bilimsel ve Teknik Kurultayı BU. diri Özetleri Kitabı, 42=41

 • Tufal, H.T., 1969, Pyritic sulphide deposits of the Lahanos mine ares. Eastern Black sea Region* Turkey: Doktora Tezi, Durham Üıüv, (İngiltere) yayınlanmamış

 • Tutkun, S, ve inan, t, 1982, Nİksar-Erbaa (Tokat) yo» resinin jêoloj`si; KTÜ Yerbilimleri Derg, 2/1-2, 61-67

 • Varga, I, ve Hormarsky, J., 1982, Early Paleozoic acidic volcanlBm in the western Carpathians; Approach to petrogenesis and tectonic background ttsing main element distribution: Newsletter» 4f 107-110

 • Vozar, J„ 1980, A study on Permian voleanics of the West Oarpathians Newsletter, 2, 79-81

 • Vujanovic, V, 1974, Dofu Karadeniz bölgesi, layı kesiminde bulunan sülfit maden yataklarının mineralöjİM, parajenez ve köken özellikleri: MTA Derg,, 82, 21-35

 • Yılmaz, Y. Tüysüz, O,, Yıldırım, M4 , Bulut, V,, Özköylü, E., Sakallıoflu, E,, Pehlivan, §„ Akbaf, B,, ve Armafajû, F,, 1983, Ugai-Karfi masifi v® yakın çevrenin jeolojisi: MTA Jeoloji Dairesi Konferanları özetler Kitabı, 18

 • Yılmaz, Y,, 1972, Petrolo^ and Structure of the Gümüşhane granite and surrounding rocks: Doktora teM, Londra üniversitesi, İngiltere, 260 S,

 • Yılmaz, Y, p ve Saner, S„ 1980, Orta Sakarya bölgesinin tektonik evrimi: 34, Türkiye jeoloji bilimsel ve Téknik kurultayı, Bildiri özetleri kitabı, 27

 • Yılmaz, Y,, Tüysüz, O, Gözübol, Â,M,, ve Yifitbaş, E., 1981, Abant (Bolu)-Dokurcun (Sakarya) arasmda Kuzey Anadolu fay zonunun kuzey ve güneyinde kalan tektonik birliklerin jeolojik evrimi: Istanbul Üniv. Yerbilimleri Bergêf 2/8-4, 239-2S1

 • Yılmaz, Y,, 1981, Sakarya kıtası kenarının Tektonik evrimi: İstanbul Üniv, Yerbilimleri Dergisi, i/l*2 . 83-52

 • Yolda§, Rif 1982r Tosya (Kastamonu) ile Bayat (Çorum) arasındaki bölgenin jeolojisi: Doktora tezi, Î,Ü, Fen Fakültesi Jeoloji Kürsüsü İstanbul, 811.

 • Zankl, H,, İ961f Magnmtismus und bauplan des Ostpontischen Geb`rges im Querprofil des Harslt-Tales, NB i^atolien: Geol, Rdsch., 51, 218*239 • Ercan, T. & Gedik, A. (1983). Pontid`lerdeki Volkanizma . Jeoloji Mühendisliği Dergisi , 7 (3) , 3-22 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jmd/issue/28387/299363

 • Ercan, T. , Gedik, A. Pontid`lerdeki Volkanizma. Jeoloji Mühendisliği Dergisi 7 (1983 ): 3-22

 • Gelibolu Yarımadasında İki Farklı Yaşta Fills Fasiyesindeki Kil Mineralleri ve Gömülme Derinliğine Ait Bazı İpuçları
  Mehmet Önal Hüseyin Yilmaz
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ: Gelibolu Tarımadasmda ardalanması kum taşı ve çamurtaşlarından oluşan Erken Eosen yaşlı Karaburun Formasyonu (1000 m kalınlıkta) ve kumtaşı kırıntılı kireçtaşı ve tüf arakatkılı kiltaglardan oluşan Orta- Geç Eosen yaşlı Burgaz Formasyonunun fllig mostralarından alman örneklerin kil mineralleri, ola® diyajenez derecesini belirlemek için incelenmiştir, Yukarıda sözü edilen formasyonların her iki filiş düzeyleri, tel oranda organik malzeme içerir ve böylece bu İki fillsş düzeyinin petrol için ama kaya olduğu düşünülebilir. tmtin kristalleşme derecesi, keskinlik oranı ve diğer minerallerin varlığı X.ışını difraksiyonu ile araştırılmıştır. İki mikrondan daha küçük tane büyüklüğündeki killer de İ4A°, 7AO> 4,7AÔ ve 3,5Ae pikleri ile sedimenter klorit ve İOA^ 5AÔ ve 3,35A° pikleri ile de illit varlığı saptanımıştir, 375-400eO deW liitmalarda 14AÔ ve Özellikle 7AÔ piklerin n şiddeti oldukça azalmıştır, Bu sedimenter klorit için tipiktir. Yönsüz preparatlarda^ sedimenter kloritin Ib monokilnal veya orta hekmgonal pollmörf tiplerinin varlığı belirlenmiştir, îllitin kristallenme derecesmin gömülme derinliği İle azaldığı, fakat keskinlik oranı İse arttığı görülür, Weaver (1961 a), Kubier (1966), Burst (1969), Moort (1971) ve Foseolos = Kodama (1974) nm çalışmaları göz önünde tutulduğunda, fillş düzeylerin ile bulunan Mİ mineralleri tiplerinin, bu tortulların 4000 metreden daha derinde diyajenez geçirmiş olabileceğini gösterir,

 • Gelibolu Yarımadası

 • Filiş Fasiyesi

 • Kil Mineralleri

 • Gömülme Derinliği


 • Altınlı, m, 1981, Ç^kelMlme giriş: İstanbul Üniversite-gd Tatbiki Jeoloji Kürsüsü Fen Fakültesi Basına evi S, MS

 • Bannister, F.A., ve Whittard, W.F., 1045» MâgneMan Oıamoeite: Min, Mag,, 5. 109-115

 • Lee, M,F#I ve Clıau^ıuri, Ss » 1976, Olay mineral gtudiea of Lower Permian Havensvilïe shale in Kansas and CMd^ahoma: Œaya and Clay Min,, Mf 239-245

 • Grim, E,E„ 1968, CÄay Mineralogy: Me Qraw-HiU ^o k Cornp,, 147-154

 • Güven, N. a ve Kerr, P.F., im^t Selected Great Basin

 • Foscolos, A.B., ve Kodama, H,f 1974» Diagenésto of clay playa clays: The Amer, inner,, 51, 1057.1067 minerals from Loww Oretac^us shales of North Eastern British Columbia: Clays and Clay Mln., 22, 319-335

 • Kubier, B., 1966, tm> crystallinite d`illlte et les tout fait supérieures du metamorphİEme: sur Im Etages Tectoriques ala Baoonniére, 105» 122

 • Hower. J,, ve Mowatt, T.C, 1966, The mineralog` of illités and Mixed=layer ülite/Montmorülonitea: Amer. Minerai,, 51f 825-854

 • Maxwell, D.T,, ve Hower. J.f 1967, Hugh grade diagenesies and low grade metamorphlsm of lUite in the Precambrian belt seriei: Emer, Mineral., 52, 843-^7

 • Moort, J.Wif 19-71, A comprataive ^tudy of the diagénetie alteration of clay minerals in Mesozoic ghales from Papua, Now Guinea, and in Tertiary shales from LouMana, U.ŞJL: Olays and Clay Mmeo, 19, İ-20

 • Weaver, O.E., 1961, a, Minerals of the Ouachita structural belt and adjaoent foreland in Ouaehite Systan: P 147.162, University of T^cas, Bureau of Bconomio Geology., Publ, No: 6120, P. 410

 • Yoder, H,S. ve Bugster, H.P,, 1955, Synthettc and natural museovites: öeochün. Cosmoehim, Aeta, 8,226.İSO


 • Önal, M. & Solmaz, H. (1983). Gelibolu Yarımadasında îki Farklı Yaşta Fills Fasiyesindeki Kil Mineralleri ve Gömülme Derinliğine Ait Bazı İpuçları . Jeoloji Mühendisliği Dergisi , 7 (3) , 23-30 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jmd/issue/28387/301588

 • Önal, M. , Solmaz, H. Gelibolu Yarımadasında îki Farklı Yaşta Fills Fasiyesindeki Kil Mineralleri ve Gömülme Derinliğine Ait Bazı İpuçları. Jeoloji Mühendisliği Dergisi 7 (1983 ): 23-30

 • Sulu Bor Minerallerinin Kristal Kimyası ve Sistematik Sınıflandırılması
  C.l Christ Cahit Helvaci
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ: Kristal yapıları bilinen sulu boratların sistematik sınıflandırılması, bu kristaller İçerisinde bulunan karmaşık bor-oksjen polianyonlarının yapılarına göre yapılmıştır. Bilinen bu polianyonik (molekül) yapıların araştırılmasından, bu gibi poli-anyonlarin özelliklerini düzenleyen dört kural çıkarılır. Bileşimi bilinen fakat kristal yapısı bilinmeyen bir kısım gulu boratların yapısal formülleri, bu kuralları ve diğer teorik kristal kimyasal hipotezlerin uygulaması ile yorumlanır.

 • Sulu Bor Mineralleri

 • Kristal Kimyası

 • Sistematik Sınıflandırılma

 • Kimyasal Analiz


 • Braitsch, O., 1959a, 1 Te-Strontiöhilgarâit (Ca, Br)2 [B6 :Qı8 (OH) g Cl] und aedne Stellung in der Hilgarditfruppe XM [B§O8 (OH)a 01] : Belt, zur Mineralogie und Petrographief 6, 238-247

 • Braitsch, Ö,, 1059b, Über p-Veatchite, eine neue Veatchit=Vari6tüt aus dem Zechştelnsalz: Betr. zur Mineralogie und Pétrographie, ttf 352-356

 • Ohrist, CL,, 1950 Nature of the polyions contained in hydra-ted borate crystals: Program and Abstract«, American CrystaUograpMc Association Meeting Ithaca, N.Y., 28

 • Christf CLi, ve Clark, J,R,f 1058, The structure of me« yerhofferite, 2 CaO, 3^0^, TI^O, a PI crystal, determined by the direct method of Hauptoan and Karle: Aeta Cryst., 9, 980

 • Christ, Cli. ve Olark, J.R., I960, X-ray crystallQfraphy and crystal ehemtetry of gowerite, ^0 * SBgO^, 6H2O: Ame, MneraL, éBt 230.234

 • Ohrist| C.U, Caarkf JM,f v© Evans, H,T.Jr», 19Ö8, Stu* dies of borate minerals (III) : The crystal structure of colenaanite, Oal? ^ (OH)3 , H^O* Acta Cry»., .11, 761-770

 • Christ, O. L, ve Garreis, R.M., 1959, Relations among sodium borate hydrate at thé Kramer deposit, Boron, California: Ame, Jour, Sei., 257, 516* 528

 • Oiprianij O,, 1957, Un nuovo mineral© fra i prodotti boriferi 4i Lardorello: Atti Acad, Nazi, Lincei, Rend, Class© Sd. fisif mat» © nat,, 22, 519-525

 • Clark, J.R.f 1950, Studies of borate minerals IV. The crystal structure of inyoite, OaB^Og (OH)fi. 4H8O: Acta Oryst.» 12, 162=170

 • Clark, JéR,, ve Chr.`st, C.L.,, 1059a, Studies of borate minerals (VIII): The crystal structure of CaB3Oa (OH)5 2H2O: Zeits. Krlst., 112. 213-223

 • Clark, J,R,? ve Christ, G,!,,, 1959c, Studies of borate minerals (VU) : X-ray studies of ammonloborite, larderellite, and the potassium and ammonium pentaborate tetrahydrates: Ame, Mineral., 44, 1150-1158

 • Clark, J.R., ve Christ, CJU, 1959c, Studies of borate minerals (V) : Reinvestigation of the X-ray crystallography of ulexite and probertite: Ame, MneraL, 44j 712=719

 • Clark, J,R,, ve Mrose, M.B., I960, VeatcMte and p-veatchite: Ame, Mineral, (in press)

 • Clark, J.R., Mrose, M,E„ Perloff, A, ve Burley, O.f 1959f Studies of borate minerals (VI): Investi» gatlon of veatchite: Ame, Mineral, 44. 1141- 1149

 • Collln, R,L,, 1951, The crystal structure of bandylite, . OuBi2O4 * 4H2O: Acca Cryst,, 4, 204-209

 • Erd, R.C., McAllister, J,F, ve Almond, H,. 1959, Gowerite, a new hydrous calcium borate from the Death Valley region, California: Ame, Mineral., 44, 911-919

 • Kemp, P,H,, 1956, The chemistry of boratesf Part I: Borax Consolidated Ltd., London, 90 s,

 • Meixner, H,, 19*53, Mneraloglsche B^backtungen an Coiemanit, înyolt, Meyerhofferit, Tertchit und Ulexit aus neum Türkischen Boratlagerstatten: Heidelb, Beltr, Miner, Petrogr,, B} 445-455

 • Morimoto, N,f 1958, The crystal structure of borax: Min, J,, Japan, 2t 1-18

 • Muessing, Sr, ve Allen, R.D., 1957, The hydration of kernite (Na.3B4O7 , 4H2O) : Ame. Mineral, 42

 • Palache, a, Herman, H.f ve E^rondel, C, 1951, The system of mineralogy (7th ed.): Vol:ll, John Wiley

 • Yarzhemskii, Ya,, Ya,f 1956, Associations of hydrobo= racite and szaibelyite in the salt horizons of the inder upheaval: Dokl, Akad, Nauk SSSR, 111, 687-689 (in Russian)

 • Zachariasen, W,H,. 1954f The precise structure of orthoboric acid: Acta Cryst,, 7, S05-31Ö


 • Helvacı, C. (1983). Sulu Bor Minerallerinin Kristal Kimyası ve Sistematik Sınıflandırılması . Jeoloji Mühendisliği Dergisi , 7 (3) , 31-34 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jmd/issue/28387/301594

 • Helvacı, C. Sulu Bor Minerallerinin Kristal Kimyası ve Sistematik Sınıflandırılması. Jeoloji Mühendisliği Dergisi 7 (1983 ): 31-34

 • Serçeme (Erzurum) Deresi ve Dolayının Stratigrafisi
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ: inceleme alanı, Dofu Anadolu`da, Erzurum ilinin KB suda, Serçeme Deresi`nin iki tarafında uzanmaktadır. Bölgemizde yer alan formasyonlar; tortul ve magmatikler olmak üzere iki guruba ayrılırlar. Bunlardan tortullara ait en eski formasyon, Rizekent formasyonudur. Konglomera, kumtap ve şeylin ritmik olarak tekrarlanmaii şeklinde kendisini göstermektedir. Üst Jura kireçtaşları Rizekent formasyonu üzerinde açısal uyumsuzluk göstererek yer almakta ve fosil yönünden oldukça zengindir, Alt Kretase kireçtaşları inceleme alanımızda geniş bir alanda yüzeylemektedir. Üst Kretase kireçtaşları ise türbiditik bir ortamda gelişmiş olup, Alt Kretase kireçtaşları ile olan dokanaklar faylıdır, Eosen formasyonu; Mesozoyik yaşlı formasyonlar Üzerinde açısal diskordans yaparak uzanmaktadır, Volkano- sedimanter çökellerden olan aglomera ve tifler ise dasitik ve ajıdezitik bileşimdedir,

 • Serçeme Deresi(Erzurum)

 • Stratigrafi

 • Magmatik

 • Tortul

 • Formasyon


 • Acar, A4Î 1975, Tortum ve çevresinin jeoloji ve jeomorfolojisi üzerinde bîr aragtırma: Atatürk Üniv, Fen Fak. yay. no, 817, 2-34,

 • Arpat, E,, I960, Ilıca-Agkale (Erzurum İli) arasındaki sahanın ve kuzeyinin genel jeolojisi-petrol imkanları- MTÂ rap. no, 4040 (yayınlanmamış,),

 • Atalay, I,, Koçman, A., İ979, Kuzeydoğu Anadolu`- nun jeotektonik ve morfotektonik evriminin ana gizgilerl: Jeomorf. derg,, 8,

 • Aydofan, Nit 1979, Erzurum îli A|kale ilçesi manyezit zuhurları araıtırma raporu: MTA rap4 no, 640 (yaymlanmamii)

 • Bilgin, A.,, İ98S, Erzurum Btedlnkas yöresindeki kromitlerin mikroprob incelemesi, TMMOB Jeoloji Müh, Odası,

 • Burşuk, A,, 1981, Aşkale . Bayburt yöresinde (KB Er« zurum) Calpionellid biyozonları: KTÜ Yer Bilim. dergo 1, 21-28.

 • Budak, O., 1979, Erzurum projesi yapılabilirlik raporu. D.SX

 • Dunham, E,J,f 1961, Classification of carbonate rocks according to depositionai texture: Am, Assoo, Geol. Mem,, lt 108-121,

 • Folk, E,LéJ 1962, Spectral subdivision of limestone types: Am. Assoc, Geol. Mem,, 1, 62-84,

 • Gill J,B,, 1981, Orogenic andésites and plate tectonics: Springer-Verlag, Berlin, 97-125,

 • Ketin, L; 1962, ^/500,000 Ölçekli Türkiye jeoloji haritası :. MTA yay,

 • Lahn, Ef , 1938, Erzurum vilayetindeki linyit zuhuratı« nm jeolojik tetkikine ait rapor: MTA rap. no, 822 (yaymlanmamii),

 • Leloflu, Y,, 1978, Erzurum ovası hidrojeolojik etüd raporu: D.S.Î,

 • Moore, R. C, LcOlcker, G.G., Fischer, A, G., 1952, Invertebrate fossils: Me Graw-Hill Book Co., New York, 765^777.

 • Özdemir, M„ 1974, Erzurum ve civarında şifalı sayılan suların fMko-Mmyasal analizleri ve saf lığa etkili özellikleri: Atatürk Üniv? yay,, 333.

 • Reîneck, H. E,, Singh, I, B., 1980} Depositıbnal sedimentary environment: Springer-Verlag, Berlin, 457-498.


 • Jmo, J. (1983). Serçeme (Erzurum) Deresi ve Dolayının Stratigrafisi . Jeoloji Mühendisliği Dergisi , 7 (3) , 35-44 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jmd/issue/28387/301759

 • Jmo, J. Serçeme (Erzurum) Deresi ve Dolayının Stratigrafisi. Jeoloji Mühendisliği Dergisi 7 (1983 ): 35-44

 • Lopatin Yönteminin Açıklaması ve Petrol Aramalarına Uygulanması
  Selahattin Pelin
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ: Sovyet araştırıcılarından N.V. Lıopatin, Zaman-S`caklık-tndisi (I) üe vitrini t yansıması arasında; R = 1,30i Ig 1 - 0,5282 şeklinde bir bağıntının varlığını bulmuştur. Böylece, ana kaya olgunluk derecesini gösteren vitrinit yansıması, hesap yoluyla belirleyici duruma getirilmiştir, Hesaplanan vitrinit yansıması ile, henüz hiçbir arama kuyusunun açılmadığı bir havzada, ana kaya tarafından üretilmiş olan petrol miktarı hakkında bir fikir elde edilebilir.

 • Lopatin Yöntemi

 • Petrol Arama

 • Kaya Olgunluk Derecesi

 • Vitrinit Yansıması


 • LOPA1ÏN, N.V., 19^1, Tempwator© and geologic Ü. me BB faotora to eoaltficatioii: Izv, Akad* Naik. Usb, mm, Ser. Oeol, V. 3t p. 90-406

 • SOYMJ, a, SÎNANOÖLU, B.t 1970, Petrol türümü vè gög ilkelerinin petrol aranm bölgelerinin saptan« maıanda uygutamaei: Yeryuvan ve însan, dit 4, Sayı 2, w. Sl-âö.

 • TTSSOT, B.P., BSCTTAMB, J.f imêf L`évolution ttar. nuque 6B 3a matière wganiqué ûm sedimwits: Applications d`un© Mmulation mathématique: Rev. LBp# , Vol, KKKf No 5, p. 743.777

 • TOSTOT, RP. f vmumt DE , 197^ Petroleum formatlon m,û occurren^: Berlin-Heidelberg^New York, Springw^Vwlag, 53S p,

 • W^FLE®, D.W., 19İ0, Time «ad temperature in petroleuin formation: Application of Lopatin`s M^- hod to Petroleum Exploration: A,A,PtG. Bull. Vol. 64/6, p, 916.0S6

 • WEI/OT, D.W., TÜLER, A„ 1980, Evolution of seclîmen tary basins from the standpoint of petroleum origin and accumtüation-an approach for a quantitative basin study: Organic Geochemistry,

 • WRIGHT, N.J.R.J 1980, Time, temperature and orga nie maturation: Journal of Petroleum Geology 2, 4, p. 411-4255

 • rüKLBR, A., 1980, Sedımanter havzaların donamik Gvrimlcrinin hidrojeoloji ve petrol jeolojisi açi1 Bindan kantitatif olarak degerlendirilnıeısi (Dog Tezi, yayınlanmamış).


 • Pelin, S. (1983). Lopatîn Yönteminin Açıklaması ve Petrol Aramalarına Uygulanması . Jeoloji Mühendisliği Dergisi , 7 (3) , 45-50 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jmd/issue/28387/301769

 • Pelin, S. Lopatîn Yönteminin Açıklaması ve Petrol Aramalarına Uygulanması. Jeoloji Mühendisliği Dergisi 7 (1983 ): 45-50

 • Kozlu - Zonguldak Taşkömürü Bölgesinde Üç Boyutlu Süreksizlikler Üzerinde Yapay Dogrü Akım Elektrik Özdirenç Çalışmaları
  Ahmet Ercan
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ: Zonguldak=Kozlu BölgMnde Sohlumberger açma ölgülerinin alındığı doğrultuda çalışmalardaki güdülen amaç; yer yapısının aydınlatılması ve karbonifer katlarının varlığının ya da yoMufunun belirlenmesidir, Yüzeylenen kayaçlar içinde en dirençilisi, Viziyen kireçtaşları olup, iletken çevre kayaçlan içinde TT ya da HH-türü bir süreksizlik oluşturarak doğrultuyu ikiye ayırmaktadır, Viziyen Mreçta§larmuı güneyindeki iletken Veübey, giokonili kıuntap. mavi marn katlarının bulunan eğimi SOegüneye olup, 400 metre derinde yalıtkan Ur elektrik temel ile sırlanmaktadır, (THH-türü süreksizlik) Elektrik temel üzerinde beklenen iletken karbonifer katlan, eğer varsa diğer yan. kayaçların etkileri içinde görünür özdirenç eğrisine yan- Almamışta Güneyde Viziyen kireçtaşının eğimi 6Qä . 75Ô güneye, kuzeyde ise 80s-90p kuzeye doğru olduğu bulunmuştur, Elektrik özdirenç açma ölçümlerinin süreksizlik eğilimini, yerini ve biçimini bulmada gerekli» ancak yeterli olmadığı anlaşılmıştır, Elektro Uc özdirenç kaydırma ölçümleri bu 4efitefi patlamada yeterli olacaktır, Açma doğrultusuna dik yönde yapı dizilim boyunla iki üç kat daha büyük ufaklıklarda sürekliliği koruduğundan, üç boyutlu ortam iki boyutlu ortama indirgenerek eğriler degeriendirilmî§tir. Bildirim içinde yorum 2B değerlendirme koşutunda verümiftir, Ayrıca efrilerin İB değerlendirilme verilerek ögdeş katmanlar elde edilmiştir.

 • Kozlu-Zonguldak

 • Taş Kömür

 • Üç Boyutlu Süreksizlikler

 • Yapay Doğru Akım

 • Elektrik Özdirenç


 • Ercan, A,, 1980, Yapay ve Dof al Mektrik-Elektromanyetik yöntemler: Î.T.Ü, ders notları, 180 myfa

 • Ercan, A,, 1982 aâ Yapay dofru akım özdirenç yöntem» lerinde süreksizlikler üzerinde açma ölçümleri: Betik I, İTÜ Maden Fakültesi Jeofizik BöL yayınlan 880 sayfa

 • Ercan, A., 1982 b, Yapay doğru akım özdirenç yöntemlerinde süreksizİiMer üzerinde kaydırma ölçümleri: Betik ÏL ÎTÜ Maden Fakültesi Jeofizik Böl, yayınları 420 sayfa,

 • Ercan, A,, 1982 cf Kozlu-Zonguldak Taşkömürü BÖL gesinde üç boyutlu süreksizlikler üzerinde yapay dofru akım Elektrik Özdirenç çalışmaları: İnceleme Bildirimi, Î.T.Ü.

 • ErgtaÜl, Y, ve TOisunan, K.f 1972, Zeytinköy 1 Nolu Sondaj kuyusunun Jeoloji Btüd ve Teknik Raporu: E,ICÎ,

 • Ergüder, Fe ve Karaoflu, Lif 1982, Kozlu Taşkömürü Bölgesinde elektrik özdir^ç açma ölçümleri çalışmam: Sonuç biMirtai, B.Kİ,

 • Konyalı, Y,, 1979, Zonguldak Bölgesi Jeoloji Haritası: (1/50.000 ölçekli) M.T.A

 • Konyalı, Y., Şentürk, î ve &koçak, C, 1978, Kuzey - Batı Anadolu Taşkömürü Havzasına Genel Bakış: Türkiye 1. Kömür KongreM bildirisi, T.M.MJOB. Maden Müh. Odası,

 • Mundry, E., 1979, geoelektrisehe Modellkuruen Inder Mühevertikaler gtörunggn, Nicderscaehlsnes lande sunt für bödenforschung: Hanaove. Archiv - Nr 80147, 68 p.

 • Özler, t., 1982, Kozlu güneyi jeolojik yapı kesiti: MTA,

 • Tezkan, Bi} 1^72, Yapay doğru akım Özdireng yöntemlerinde T türü süreksizlikler: ÎTÜ Maden Fakültesi Jeofizik Bölümü bitirme ödevi

 • Zırtılofİu, M,, 1982. Kozlu Bölgesi yeraltı üretim plan« lan: B.K.t.


 • Ergüder, F. & Ercan, A. (1983). Kozlu - Zonguldak Taşkömürü Bölgesinde Üç Boyutlu Süreksizlikler Üzerinde Yapay Dogrü Akım Elektrik Özdirenç Çalışmaları . Jeoloji Mühendisliği Dergisi , 7 (3) , 51-72 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jmd/issue/28387/301785

 • Ergüder, F. , Ercan, A. Kozlu - Zonguldak Taşkömürü Bölgesinde Üç Boyutlu Süreksizlikler Üzerinde Yapay Dogrü Akım Elektrik Özdirenç Çalışmaları. Jeoloji Mühendisliği Dergisi 7 (1983 ): 51-72

 • Haberler
  PDF Olarak Görüntüle
  TAM SAYI DOSYASI
  PDF Olarak Görüntüle