Jeoloji Münendisliği Dergisi
Jeoloji Mühendisliği Dergisi

Jeoloji Mühendisliği Dergisi

1981 MAYIS/EYLÜL Cilt 5 Sayı 1
KAPAK
PDF Olarak Görüntüle
KÜNYE
PDF Olarak Görüntüle
İÇİNDEKİLER
PDF Olarak Görüntüle
OKURLARIMIZA
PDF Olarak Görüntüle
Anayasa Madde 122
PDF Olarak Görüntüle

ÖZ: Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,kanunla meydana getirilir ve organları kendileri tarafından ve kendi üyeleri arasında seçilir idare, seçilmiş organları, bir yargı mercii kararmadayanmaksızın» geçici veya sürekli olarak görevinden uzaklaştıramaz.Meslek kuruluşlarının tüzükleri yönetim ve işleyişleri demokratik esaslara aykırı olamam.

Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanun
PDF Olarak Görüntüle

.ÖZ: Madde 1 -Türkiye Cumhuriyeti hudutları dahilinde mühendislik ve mimarlık unvan ve selahiyeti ilesanat icra etmek isteyenlerin aşağıda yazılı vesikalardan birine haiz olmaları şarttır, Türk Yüksek mekteplerinden verilen diplomalar;a) Mühendislik veya Mimarlık tahsilini gösterenTürk Yüksek mekteplerinden verilen diplomalar:b) Programlarının yüksek mühendis veya mimarmektepleri programlarına muadil olduğu kabul edilenbir ecnebi yüksek mühendis veya yüksek mimar mekteplerinden diploma almış olanlara usulüne tevfikanverilecek ruhsatnameler;e) Türk Teknik Okulu mühendis kısmı ile programlarının buna muadil olduğu kabul edilen memleketdahilindeki dif er mühendis veya mimar mekteplerinden verilen diplomalar;d) Programlarının Türk Teknik Okulu Mühendiskısmı programlarına dahil olduğu kabul olunan birecnebi mühendis veya mimar mektebinden diplomaalmış, planlara usulüne tevfikan verilecek ruhsatnameler;

T.M.M.O.B. Kanunu
PDF Olarak Görüntüle
T.M.M.O.B Tüzüğü
PDF Olarak Görüntüle
T.M.M.O.B Genel Kurul Yönetmeliği
PDF Olarak Görüntüle
J.M.O. Denetleme Yönetmeliği
PDF Olarak Görüntüle
J.M.O. Ambar ve Demirbaş Yönetmeliği
PDF Olarak Görüntüle
J.M.O. Komiteler Yönetmeliği
PDF Olarak Görüntüle
J.M.O. Yayın Komitesi Yönetmeliği
PDF Olarak Görüntüle
J.M.O. Temsilciler Yönetmeliği
PDF Olarak Görüntüle
J.M.O. Bilimsel ve Teknik Kurul Yönetmeliği
PDF Olarak Görüntüle
J.M.O. Jeoloji Mühendisler Dergisi
PDF Olarak Görüntüle
167 Sayılı Yeraltı Suları Hakkında Kanun
PDF Olarak Görüntüle
Yeraltı Suları Tüzüğü
PDF Olarak Görüntüle
SAYI TAM DOSYASI
PDF Olarak Görüntüle