Jeoloji Münendisliği Dergisi
Jeoloji Mühendisliği Dergisi

Jeoloji Mühendisliği Dergisi

2002 HAZİRAN Cilt 26 Sayı 1
KAPAK
PDF Olarak Görüntüle
KÜNYE
PDF Olarak Görüntüle
İÇİNDEKİLER
PDF Olarak Görüntüle
Muğla Yöresi Mermerlerinin. Mineralojik, Kimyasal Fiziksel ve Mekanik özellikleri
Ali Bahadir Yavuz Necdet Türk Mehmet Yalçin Koca
PDF Olarak Görüntüle

ÖZ: Muğla, yöresinde dota, renk ve desen açısından,farklılıklar sunan dört ayrı stratigrafik seviyedemermer üretimi yapılmaktadır. Bu mermerseviyeleri; alttan üste doğru Permokarbonifer yaşlıfiil itler içerisinde bant ve mercekler şeklinde yeralan siyah, mermerler, Triyas yaşlı şistler içerisindemercekler şeklinde bulunan değişik ton vedesenlere sahip beyaz mermerler,,, Üst Kretase yaşlızımparalı beyaz-grimsi beyaz mermerler vePaleosen yaşlı renkli Ege Bordo Mermeri Mir.Muğla yöresinde farklı stratigrafik seviyelerdeaçılmış olan mermer ocaklarından alınan mermernumunelerinin mineralojik, kimyasal fiziksel vemekanik özellikleri belirlenmiş ve bu özelliklerinbirbirleri arasındaki ilişkileri araştırılmıştır.,Muğla yöresi mermerleri, genelde düşük.poroziteli, yüksek birim hacim ağırlığına sahip veyüksek dirençli kayaçlar olup mineral boyutları 22-769 (uı arasında değişmektedir., Mermerlerin,mineral boyutlarının büyümesine bağlı olarak, tekeksenli basma, nokta yükleme, eğilme ve Böhmeyüzeysel aşınma dirençleri ile Schmidt darbedayanımı ve kuru. birim, hacim, ağırlıklarınmazaldığı, kuru birim, hacim ağırlığının artmasınabağlı olarak, ise tek eksenli basma, nokta yükleme,eğilme ve Schmidt darbe dayanımlarının arttığıbelirlenmiştir. Muğla yöresi mermerlerinin tekeksenli basınç dirençleri (a c) ile nokta yükleme dirençleri (Is,5o) aralarındaki K katsayısının 15 ila26 arasında değiştiği ve aralarındaki ilişkinin ac =14.24 İsse + 32 eşitliği ile tanımlandığıbelirlenmiştir.

 • Mermer

 • Muğla

 • Kalsit ve Dolomit

 • Anon, 1979, Classification of rocks, and soils for engineering geological mapping,. Part I-Rock and soil materials; Bull.Int. Ass.Eng GeoL, 19, 364-371.

 • Bieniavski, Z.T., 1975, Rock mass classification in rock engineering. Proc. Symp. Exploration for Rock Engineering., Johannessborg,,. 1,97-106.

 • Brinkman, R., 1967, Die Südflanke des Menderes Massive Me Milas, Bodrum und ören, Scient Report of Faculty of Science, Ege University., 43p, 12,2 abb., 1 Tab.,,,, İzmir- Bornova.

 • DeereJD.U., & MillerJR.P., 1.966, Engineering classification and index properties for intact rocks.. Report A.FWL-TR-65-116... Air Force Weapons Laboratory (WLDC) Kirtland Air Force Base,, New Mexico.

 • I.S..R.M 1981..,,, International. Society for Rock Mechanics Suggested Methods Rock Characterization,, Testing and Monitoring.E.T. Brown,, (ed), Pergamon Press,Lon.don, 211 pp..

 • Run, M,., Güngör, T, ve Erdoğan,, B.,„ 1999, Menderes Masifîndeki Mermer Yataklarının Stratigrafik Konumlan ve özellikleri., I, Batı Anadolu Hammadde Kaynakları Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 46-53. İzmir.

 • Lemberg. J., 1892, Zur microchemischen Untresuchung einiger Minerale; Zeitschr. Deutsch.g6ol. Gesellsch.., vol. 44, pp.. 224-242,

 • T.S. 699/ Ocak. 1987.,. ILD..K, 691.2 Doğal yapı taşları-muayene ve deney metodları.

 • T.S- 10449/ Ekim. 1991., Mermer - kalsiyum karbonat esash-yapı ve kaplama taşı olarak kullanımları,.

 • Yavuz.A.B.., 2001,, Muğla Yöresi .Mermer Ocaklarında Blok Mermer Üretimini Etkileyen Jeolojik Parametreler: Doktora Tezi, D.E.Ü.., Fen Bilimleri Enstitüsü, 33İs.., İzmir. (Yayınüanmamış). • Yavuz, A , Türk, N , Koca, M . (2002). Muğla Yöresi Mermerlerinin. Mineralojik, Kimyasal Fiziksel ve Mekanik özellikleri . Jeoloji Mühendisliği Dergisi , 26 (1) , 1-18 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jmd/issue/52395/686374

 • Yavuz, A , Türk, N , Koca, M . Muğla Yöresi Mermerlerinin. Mineralojik, Kimyasal Fiziksel ve Mekanik özellikleri. Jeoloji Mühendisliği Dergisi 26 (2002 ): 1-18

 • Bazı Yapı Malzemelerin Kapiler Su Emme Potansiyelleri
  Adnan Özdemir
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ: Konya ve yakın çevresindeki yapılardaözellikle tarihi yapılarda, yapı malzemesi içerisinekapilarit yoluyla alınan suyla bu malzemelerdesatıh bozulmaları oluşmaktadır. Kapiler su emmemiktarının yapı malzemesi türüne göredeğişiminin belirlenebilmesi amacıyla yöredekullanılan doğal ve suni yapı malzemelerininkapiler su emme potansiyelleri incelenmiş,belirlenen kapiler su emme katsayılarınınmalzemelerin diğer indeks özellikleriyle ilişkileriaraştırılmıştır.. Çalışmada tarihi ve güncelyapılarda kullanılan andezitik tüf (Sille taşı),traverten, kireçtaşı ve granit gibi doğal yapı taşlanile gaz beton, beton ve pomza (bims) kumuylayapılan bims betonu gibi yapay yapı malzemelerinkapiler su emme potansiyelleri belirlenmiştir,Kapiler su emme deneyleri her bir yapımalzemesinden alınan 7 adet 2x5x10 cmboyutlarındaki prizmatik örnekler üzerindeyapılmıştır. Kapiler su emme katsayısının,, gazbetonda 7.3, bims betonda 3.6, betonda 4,andezitik tüf te 2.9, travertende 0.1, kireçtaşında0.4, granitte ise 0.08 kg/(m2saat °`5) olduğadeneylerle tespit edilmiştir. Andezitik tüfûnyaygın olarak kullanıldığı tarihi, yapılardameydana gelen nemlenmede bu yapı taşındabelirlenen kapiler su emme katsayısının yüksekolmasının önemli derecede etken olduğusonucuna varılmıştır. Yine bu çalışmada kapilersu emme katsayısının malzemenin diğer fizikselözellikleriyle bağlantısını gösteren bazı eşitlilerdetespit edilmiştir

 • Andezitik tüf

 • granit

 • kapilarite

 • kireçtaşı

 • traverten

 • yapı malzemeleri

 • Adan O.C.G. 1995,. Determination of moisture diffusivities in. gypsum renders`.,, Heron,Vol. 40(3), 201-215/`

 • Atkins P. W.. ,,1994. Physical Chemistry, Fifth edition,,, Oxford University Press.

 • Brocken, H..J..P,. ve Pel, L. , 1995. Moisture transport over the brick/mortar interface. Proceeding of the loternational symposium on Moisture problems in beilding walls, Porto, 11-13 Sept., pp. 415-424.

 • Collins FL E., ve Cooke C. R, 1959.. Trans Farady Soc,, 55, 1602.

 • Davis S. N 1969. Porosity and permeability of natural materials in Flow Through Porous. Materials, ed., R. J. M. DeWiest. Academic Press, New York, 54-89.

 • Domenica P.. A., Schwartz F.. W., 1990. Physical and Chemical Hydrogeology, John Wiley and Sons,, New York,, 824 pp.

 • Freitas V. P., Krus M., Künzel H.. ve Quenard D. 1995,. Determination, of the water diffusivity of porous materials by gamma-ray attenuation and NMR. Proceeding of the International symposium on Moisture Problems in Building Walls,, Porto, 11-13 Sept

 • Hall C. , 1994. Barrier performance of concrete: A review of fluid transport theory. Materials and. Structures, Vol. 27, pp. 291-306.

 • Janz M, 1997. Methods of measuring the moisture diffusivity at high moisture levels. University of Lund, Lund Institute of Technology Division of Building Materials, Report TVBM- 3076, 73p.

 • Nevander L. E., ve Elmarsson B., 1994., Hand, book of Moisture Practice and Theory; second edition, AB Svensk Byggtjanst, Stockholm.

 • Nielsen,, A. F.I972. Gamma-ray-attenuation used, for measuring the moisture content and homogeneity of porous concrete. Building Science, Vol. 7, pp.257-263.

 • Nielsen D. R.., van Genuchten, M Th.. ve Biggar J. W. 1986. Wafer flow and Solute transport process in the unsaturated zone. Water Resources Research, Vol.. 22, No. 9, 89S-108S.

 • Saydam, T. 1973,. Akışkanların Gözenekli. Ortamdaki Akışı.. (Collins E., 1961` den çeviri ) İTÜ Kütüphanesi sayı 948, Çağlayan Basımevi., İstanbul, 304 s.

 • Sosom, M. ve Reinhardt, H. W. „1995. Thermal imaging of hazardous organic fluids in concrete,. Materials and Structures, Vol. 28,, No. 183, pp., .526-533.

 • TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ (TSE). 1984,. TS 4045, Yapı Malzemelerinde Kapiler So Emme Tayini.., Türk standartları Enstitüsü., Ankara, 5 s.

 • TÜRK STANDARTLAR! ENSTİTÜSÜ (TSE),. 1987. TS 699- Tabii Yapı Taşlan Muayene ve Deney Metotları. Türk Standartları, Enstitüsü, Ankara, 82 s,

 • Volkwein A.. 1993. The capillary suction of water into concrete and the abnormal viscosity of the pore water. Cement and Concrete Research, Vol. 23, pp.. 843-852..

 • Vos, B. El, 1965.. Non-steady-state method for the determination of moisture Content, in structures.. Humidity and Moisture,, Vol. 4, pp.. 35- 47, New York..

 • Wassman L., 1997. Studies on the frost resistance of natural stones, Report TVBM-3077. Lend University, Lund Institute of technology,, 212p. Lund.,

 • Wittig, G., ve Lingott, H.., 1992, Investigation of the moisture transport in building materials by microwave beam, (in German), auphysik 1.4,, Heft 2, pp. 44-49.. • Özdemır, A . (2002). Bazı Yapı Malzemelerin Kapiler Su Emme Potansiyelleri . Jeoloji Mühendisliği Dergisi , 26 (1) , 19-32 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jmd/issue/52395/686371

 • Özdemır, A . Bazı Yapı Malzemelerin Kapiler Su Emme Potansiyelleri. Jeoloji Mühendisliği Dergisi 26 (2002 ): 19-32

 • Dağküplü Ofiyoliti ile Sivrihisar (Eskişehir) Dolayındaki Ofiyolitlerin Petrografisi ve Jeokimyası
  Hayrettin Özen Ender Sarifakioğlu
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ: Eskişehir İli`nin ve Sivrihisar İlçesininKKD da yer alan çalışma alanı, Neotetisokyanusunun kuzey kolunun «kapanması ileçarpışan Sakarya Zonu ile Anatolid-ToridBloğunun arasında gelişen dalma-batma,üzerleme, ofıyolitik melanj, yüksek basınç/düşüksıcaklık metamorfizması ve magmatizma gibideğişik jeodinamik olayların ürettiği kayabirimlerinin bir araya geldiği bir kuşak (İzmirAnkara-Erzincan Zonu) üzerinde bulunur..Arazide ekaylı dilimler şeklinde izlenenofiyolitlerin saha gözlemleri ve petrolojikincelemeler sonucu, eksikli-terslenmiş bir dizisunduğu saptanmış olup dalma-batma zonu (SSZ)ofiyolit özelliğini yansıtmaktadır. 

 • Eskişehir

 • Sivrihisar

 • Neotetis

 • ofiyolit

 • Beard, J.S, 1986. Characteristic mineralogy of arc-related cumulate gabbros and inclusions from the Lesser antilles island arc, Journal Petrology, 21.743-799.

 • Bingöl,, E., Akyürek, B. ve Korkmazer, B. 1975. Biga - Yarımadasının jeolojisi ve Karakayä Formasyonunun bazı özellikleri. Cumhuriyetin 50. Yılı Yerbilimleri Kongresi. MTA Dergisi. 70-76..

 • Bragin, N.J., Tekin, K. 1996. „Age of radiolarian-chert blocks from. the. Senonian ophiplitic melange (Ankara, Turkey),. Island Arc 5, 114-122.

 • Çoğulu, E. 1967,. Etude petrographique de la région de Mihaliçcik (Turquie)., Docteur Thèse,. L`université de Geneve. 139 p.,

 • Gautier, Y., 1984. Deformations et mefamorph.ism.es associés ä la fermeture téthysienne en Anatolie Centrale (Région de Sivrihisar, Turquie),. PhD thesij, Université de Paris-Sud, Centre d` Orsay,.

 • Göncüoğlu, M.C., Turhan, M.,/ Şentürk, K., Ozean, A..„ Uysal, S. 2000., A geotraverse across NW Turkey: tectonic units evalution. In: Bozkurt, E., Winchester, J., Piper, J..A. (Eds.), Tectonics and Magmatism in Turkey

 • Gözler,», Z.,, Cevher, F., Ergül, E, ve Asutay, H.J. 1996,. Orta Sakarya ve Güneyinin Jeolojisi. MTA Rapor No: 9973 (yayınlanmamış).

 • Koçyiğit, A. 1991. An example of an accretionary forearc basin • from northern Central Anatolia and its implications for the history of subduction of Neo-Tethys in Turkey. Geological society of American. Bulletin. 103, 22-36.

 • Kulaksız, S. 1981. Sivrihisar kuzeybatı yöresinin jeolojisi. Yerbilimleri.8,103-124.

 • Mullen, E.D. 1983. MnO/ïïO2/P2O5: a minor element discriminant for basaltic rocks of orogenic environments and its implications for petrogenesis. Earth and Planetary Science Letters 62, 53-62.

 • Nebert,, K. 1975., Eskişehir`in kuzeyindeki, Mihalgazi-Dağküplü köyleri yöresinin jeoloji haritası ve maden çalışmaları hakkında rapor. MTA Rapor No: 5776 (yayınlanmamış).

 • Okay, A. I. 1984. Kuzeybatı Anadolu`da Yer alan Metamorfîk Kuşaklar. Ketin Sempozyumu. 83-92..

 • Tansel, 1 ve Tüysüz, O. 2001,. Obduction, subduction and collision as reflected in the Upper Cretaceous - Lower Tertiary Sedimentary record of western Turkey. Geological Magazine., 138, 117-142.

 • Pearce, J.A. ve Cann, J.R., 1973. Tectonic setting of basic volcanic rocks determined using trace element analyses. Earth Planet. Sei. Lett., 19. 290-300.

 • Nony, MJ. 1979. Petrogenetic implications of Ti, Zr, Y and Nb variations in volcanic rocks., Contrib. Mineral.. Petrol.., 69, 33- 47.

 • Lippard, SJ. ve Roberts, S. 1984. Characteristics and tectonic significance o suprasubduction zone ophiolites. In. marginal Basin Geology {eds. B.P.. Kokelaar and M..F. Ho wells).. Geological Society London Special Publications 16,77-94.

 • Robertson, A.H.F. 2002. Overview of the genesis and empiècement of Mesozoic ophiolites in the Eastern mediterranean Tethyan region.. lithos. 65, 1-67.

 • Şengör, A.M.C ve Yılmaz, Y.. 1981. Tethyan evolution of Turkey. Plate tectonic approach. Tectonaphysics. 75b 181-241..

 • Tekeli, O., 1981. Subduction complex of pre- Jurassic age, northern Anatolia,, Turkey: Geology.. 9,68-72. • Özen, H , Sarıfakıoğlu, E . (2002). Dağküplü Ofîyolîtî île Sivrihisar Eskişehir Dolayındaki Ofiyolitlerin Petrografisi ve Jeokimyası . Jeoloji Mühendisliği Dergisi , 26 (1) , 33-42 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jmd/issue/52395/6863

 • Özen, H , Sarıfakıoğlu, E . Dağküplü Ofîyolîtî île Sivrihisar Eskişehir Dolayındaki Ofiyolitlerin Petrografisi ve Jeokimyası. Jeoloji Mühendisliği Dergisi 26 (2002 ): 33-42

 • TAM SAYI DOSYASI
  PDF Olarak Görüntüle