Jeoloji Münendisliği Dergisi
Jeoloji Mühendisliği Dergisi

Jeoloji Mühendisliği Dergisi

1984 EYLÜL Cilt 8 Sayı 3
KAPAK
PDF Olarak Görüntüle
KÜNYE
PDF Olarak Görüntüle
İÇİNDEKİLER
PDF Olarak Görüntüle
OKURLARIMIZA
PDF Olarak Görüntüle
Deveci (Hekimhan-Malatya) Siderit Örneklerinde Yapılan Bir Cevher Hazırlama Ön Çalışması
Taner Ünlü
PDF Olarak Görüntüle

ÖZ: Deveci (Hekimhan-Malatya) siderit örneklerinin, cevher hasırlama yöntemlerinden yararlanılarak yapikan incelenmesi bu çalışmada sunulmaya çalışılmıştır. Deveci siderit yatağının genel hatları ile mineral parajenezinin elek analizleri ve manyetik ayırma yöntemlerinden yararlanılarak, yüzeyde, siderit j+ SiO^ derine doğru ise siderit + SiO2 |+ ankerit/dolomit`ten oluştuğu saptanmıştır, Çalışmada, cevher hazırlama yöntemleri aracılığı ile yapılabilen geometrik veya mekanik lokasyonun en azından jeneze yaklaşımda bir metod olarak kuullanilabileceğinln veya araştırılması gerektiğinin sonucuna, Deveci siderit yataklanması örneği ile varılmaya çalışılmıştır.

 • Deveci(Hekimhan-Malatya)

 • Siderit Örnekleri

 • Cevher Hazırlama

 • Mineral


 • Amstutz, G.G., 1965; A quantitative approach to parafe, netic relations of are minerais . Freibergerforschungshefte, Sonderdruck aus Heft C 186, 41-50 Juni 1965, Heidelberg,

 • Ertun, A., Çavuş, S. ve Tulukoflu? M„ 1977; Deveci (Hekimhan-Malatya) sideritleri teknolojik değer» lendirme etüdü. Teknoloji Dairesi, Metalürji Servisi, M.T.A,, Ankara,

 • Galopin, R. ve Henry, N.F.M., 1972; Consideration of ~. textures and paragenesis m mineral determination. Microscopic study of opaque minerals, Heffer Cambridge, Chapter 8,

 • Lange, W., 1962; Gewinnung reiner Mineralfraktion aus Gesteinen, Bergakademie, Nr. 6,

 • Ünlü, T., 1983: Die Genese der siderit-Lagerstätte Deveci in der Hekimhan. Provinz Malatya/Türkei und ihre wirtschaftliche Bewertung, Doktorarbeit, TU Berlin,


 • Ünlü, T . (1984). Deveci (Hekiman-MALATYA) Siderit Örneklerinde Yapılan Bir Cevher Hazırlama Ön Çalışması . Jeoloji Mühendisliği Dergisi , 8 (3) , 3-14 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jmd/issue/28450/303075

 • Ünlü, T . Deveci (Hekiman-MALATYA) Siderit Örneklerinde Yapılan Bir Cevher Hazırlama Ön Çalışması. Jeoloji Mühendisliği Dergisi 8 (1984 ): 3-14

 • Akdağmadeni (Yozgat) Kurşun-Çinko Yataklarında Cevherleşme
  Ahmet Sağiroğlu
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ: Akdağmadeni kurşun, çinko cevherleşmeleri kademeli bölgesel başkalaşım kayaçları dokanakları boyunca kara oluşukları ile ic içe bulunur, Değişik özellikte üç tip cevher gözlenmiştir: 1) Masif cevher^ 2) Saçnımlı cevher 3) Boşluk cevherleşmesi Yataklarda gözlenen cevher mineralleri ve bunların oluşum sıralan şöyledir: Manyetit-pirotin-pirit-arsenopirit= kalkopirit-florit-sfalerit-galen, Ayrıca gellt ve kalkosiıukovellin, fötit ve smltsonlt am olarak gözlenmiştir. Değişik jeotermometre ve jeobarometre yöntemleri ile oluşum sıcaklığı ve basıncı 390-430° C ve ^ 500 bar olarak bulunmuş ve bu değerler saha ve petrolojik verilerle deneştirilerek cevherleşmenin kökeni tartışılmıştır.

 • Akdağ Madeni(Yozgat)

 • Kurşun-Çinko Yatakları

 • Cevherleşme

 • Jeotermometre

 • Jeobarometre • Sağıroğlu, A . (1984). Akdağmadeni-(Yozgat) Kurşün-Çinko Yataklarında Cevherleşme . Jeoloji Mühendisliği Dergisi , 8 (3) , 15-28 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jmd/issue/28450/303084

 • Sağıroğlu, A . Akdağmadeni-(Yozgat) Kurşün-Çinko Yataklarında Cevherleşme. Jeoloji Mühendisliği Dergisi 8 (1984 ): 15-28

 • Karadağ (Erzurum-Narman) Yöresinin Jeolojisi ve Yöredeki Polimetalik Cevherleşmenin Kökenine Bir Yaklaşım
  Yusuf Ziya Özkan Ahmet Çağatay Yilmaz Altun Ethem Çetin Acar
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ: Karadağ yöresinde alt kesimleri eksik, dilimli bir yapıda izlenen ofiyolit topluluğu Üst Kretase yasla vol kanodimanter bir istif üzerine bindirmistir. Bu ofiyolitik kayalar Alt  Orta Eosen yaşlı, Sren ve andert dasit arakatkılı bir birimle örtülmektedir. İnce bir dilimle temsil edilen ultramaflk kayaçlar tekto mk dokulu ve tümüyle serpantinleşmiş, çoğunlukla milonitlegmistir. Burada kümülatlar islenmemiş  Ofiyolitik kayaçlar klinopiroksen . hornblend gabro ve mikro gabro diye tanımlanan izotrop gabrolar ile onların üzerine gelen spilitik diyabazdır. Ayrıca küçük yüzeylemeler şeklinde spilitlk diyabaz içme sokulum yapmış plajiyogranit de bulunmaktadır.  Polimetalik cevherleşme bindirme çizgisi boyunca dağınık yüzeylemeler şeklinde izlenen listvenife daha aşık bir anlatımla serpantinitin karbonatlaşmış - silislesmig türevlerine bağlı olarak gelişmiştir Listvenit içinde gerek asınım, gerekse dolomit ve kuvarsla birlikte damar ya da damarcıklar biçiminde otuza yakın cevher minerali izlenmektedir. Bunlardan kromit, köken kayaç (har.burjlt) tan kalıntı olarak korunmuş manyetit ve nikel mineralleri serpantinleşme sırasında veya daha sonra silikat yapılarından ayrılan elementlerin cevher mineralleri halinde yeniden düzenlenmesiyle oluşmuşlardır. Köken kayaç W Hg As Sb ve M tan yoksun olduğuna göre bu elementleri içeren mineraller doğrudan hidrotermal getirimlerine ilişkilidir Bölgenin jeolojisi göz önünde tutulursa söz konusu hidrotermal cevherleşmeyi oluşturan eriyiklerin kökeninin Orta Eosen yağlı dasit volkanizma olduğu söylenebilir.

 • Karadağlar(Erzurum-Norman)

 • Polimelatik Cevherleşme

 • Ofiyolitik Kayalar

 • Cevher Mineraller


 • Acar, EéJ Altun, Y ve Özkan, Y4Z,f 1983, Karadaf (Brzu. rum - Narman) Polimetalik cevherleşmesinin Jeoloji raporu; M.T.A. Gnt Md, Rap, No*. 7406 (yaymianmamı§)

 • Engin, O, ve Engin, T., 1964, Haneğe köyü (Erzurum - Oltu) ve civarındaki linyit ihtiva eden sahanın jeolojisi hakkında rapor, M,T,A, On, Md, Rap, no: 3548 (yayınlanmamı!)

 • Qettinger, T.E. 1954 Türkiye Jeoloji haritası (1/100,000) ölçekli M,T,Aè Ankara


 • Özkan, Y , Çağatay, A , Altun, Y , Acar, E . (1984). Karadağ (Erzurum-Narman) Yöresinin Jeolojisi ve Yöredeki Polimelatik Cevherleşmenin Kökenine Bir Yaklaşım . Jeoloji Mühendisliği Dergisi , 8 (3) , 29-32 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jmd/issue/28450/303085

 • Özkan, Y , Çağatay, A , Altun, Y , Acar, E . Karadağ (Erzurum-Narman) Yöresinin Jeolojisi ve Yöredeki Polimelatik Cevherleşmenin Kökenine Bir Yaklaşım. Jeoloji Mühendisliği Dergisi 8 (1984 ): 29-32

 • Pliyosen`de Ankara ile Etimesgut-Batıkent Havzaları Arasında Uzanan Paleosırt
  Bülent İcifer
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ: Ankara ve Etimesgut-Batıkent havzalarının kaplayan Pliyosen ve Holosen yaşlı toprak zeminlerin kalınlık değişimi ,bir izopak haritası üzerinde, havza tabanlarının morfolojisi ise bir yapı-kontur haritası üzerinde incelenmiştir ,Bu çalışmaların ve saha gözlemlerinin ışığında, Pliyosen`de Ankara ve Etimesgut-Batıkent havzaları arasında KD-QB doğrultusunda uzanan, Jura yaşlı kireçtaşlarından ve Miyosen yaşlı volkanitlerden oluşan bir paleosırtın varlığı ortaya konmuştur. Son olarak da, havzalardaki toprak zeminlerin çökelim süreçleri tartışılmıştır

 • Ankara

 • Etimesgut-Batıkent Havzası

 • Paleosırt

 • Kireçtaşları

 • Volkanitler


 • Birand, A.? 1978, Ankara yöresi zeminleri ve jeoteknik sorunlar- Yerbilimleri Açısından Ankara`nın Sorunları Simpozyumu, Türkiye Jeol Kur, Yayını, 55-60,

 • D,S,t? 1975, Hatip Ovası hidrojeolojik etüt raporu: Jeo» teknik Hizmetler ve Yeraltısuları Dairesi Ba|- kanlıfı Yayını, 40 s

 • Frol, O,} 1954^ Ankara civarının jeolojisi hakkında rapor: M.IVA, Genel Müdürlüğü, Rapor If o: 2401, 28İ s,

 • Fırol, O,, 1961, Ankara bölgesinin tektonik gelişmesi: Türkiye Jeol, Kur, Bülteni, 7, 57-85

 • Erol, O,, 1978? Ankara Şehrî Çevresinin Jeomorfolojik Anabilimleri: AeÜ. Dil ve Tarih-Cogr, Fak, Yay m No: 240, 29 s.

 • Erol, Os , 1979, Türkiye`de Neojen ve Kuvaterner a§ınim dönemleri, bu dönemlerin a§ımm yüzeyleri ile ya|it (kof elan) tortullara göre belîrİtnnıei! : Jeomorfoloji Dergisi, 9, 1-40

 • Erol, Ö,, 1ÔS1» Neoteçtonie and geomorphological evolution of Turkey: Z, Geomorp. N.F., Supplé -Br. 40, 103-211

 • Erol, O., Yurdakul, E,, Algan Ü,, Gürel, N,, Hereee, E.-, Tekirli, E., Unsal, Y .ve Yüksel, M., 1980, Anka, ra Metropoliten Arazi Kullanım Haritası: M.T.A. Genel Müdürlüğü Raporu, 99 s

 • Kasapof lu, KM,, 1980, Ankara Kenti Zeminlerinin Jeo « mühendislik Özellikleri- Doçentlik Tezi, H.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Ankara, 206 s .

 • Kasapof lu, K,B,, 1982, Ankara kenti zeminlerinin jeo - mühendislik Özellikleri: Yerbilimleri, 9; 19-40.

 • Kiper, O,B„ 198E a, Etİmesgut-Batıkent Yöresindeki Üst Pliyosen Çökellerinin Jeo-mühendislik Özellikleri ve Konsolidasyonu: Doktora-Tezi, H,ÜS Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Ankara, 160 s.

 • Kiper, O3. ? 1983 h} Btimesgut«Batıkent yöresindeki Pliyosen çökellerinin jeo-mühendislik özellikleri: Yerbilimleri, 10, 59-70s

 • Ordemir, I., Alyanak, T, and Birand, A, 1965, Report on Ankara Clay: M.E.T.U. Faculty of Enginering Publ. noè 12, 27 p.


 • İcifer, B . (1984). Pliyosen`de Ankara ile Etimesgut-Batıkent Havzaları Arasında Uzanan Paleosırt . Jeoloji Mühendisliği Dergisi , 8 (3) , 33-38 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jmd/issue/28450/303088

 • İcifer, B . Pliyosen`de Ankara ile Etimesgut-Batıkent Havzaları Arasında Uzanan Paleosırt. Jeoloji Mühendisliği Dergisi 8 (1984 ): 33-38

 • Kil Minerallerinin Diyajenetik ve Ortamsal Nitelikleri
  Cengiz Yetiş Cavit Demirkol
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ: Kil minerallerinin diyajenetik ve ortamsal nitelikleri değişkendir. Killi çökeller ile çökel kaya fasiyeslerinin ana diyajenetik faz diyagramları, tabii filloslikatların kimyasal verilerine dayanılarak kurulmaktadır. Glokonit denizel ve daha çok sıf denizel kökenli çökellerin yararlı bir ayırag olup gömülme diyajenezinden fazlaca etkilenmez, Klorit birincil mikaların ayrışma ürünü olarak gelişir, Diyajenezin ileri safhalarında özellikle metamorfizmayı erittiği durumlarda illit ve yeterli kil minerallerini ornatır, Simektitler ise sedimantasyondan ileri diyajenez evresine kadar önemli mineralojik değişimlere uğrarlar, Klorİtin sedimanter kayalar içerisinde bulunuşu, bunun termal duraylılığından çok diğer fazların etkisinde olup ileri metamorfizma evresinde tümüyle yok olur îllit değişik P=T şartları altında bir seri kimyasal reaksiyonlar ile oluşur

 • Kil Mineralleri

 • Diyajenetik

 • Ortamsal Nitelikler

 • Denizel Kökenli Çökeller


 • Grim, R.B., 1068, Clay mineralogy: 2nd Ed, Mac GrawHill, Ne York.

 • Leone, M,% Alaino, B, and Calderone, S,, 1975, Genesis of chlorite pellets from Mesozoic bedded cherts of Sicily: Jour, Bed, petr, 45» 618-Ö28

 • Odin^ G.S., 1972, Observations on the structure of gl&uconite vermicular pellets: Sedimentalogy, 19, 285-204,

 • Pettijohnf E,J,, 1075, Sedimentary rocks: Harper and Row» New York, 628 s,

 • Pettijohn, Bé J4J Potter, P,E„ Siever, Ri? 1972? Sand ant Sandstone: Springer, Ne York, 618 »

 • Porenga, D.H., 1967, Glauconite and chammositë as depth indicators in the marine environments (Ed, A, Hallam) : Marine geology, Sp, Issue 5, 495-502,

 • Selley, R.C,, 1978, (a), Aïicient sedimentary Environments: Chapman and Hall London, 287 s.

 • Selley, R.O., 1978 (b). An Inrdoction to scdimentotogy: Academic Press, I^ondon, 408 s .

 • Velde, B,f 1978^ Phase equilibria studies in the system MgO - A1SO3 . SiO2 ^ H^O, chlorites and associated minerals: Min, Mag,, B9f 297«S12ä

 • Velde, B,, 1976, The chemical evolution of glauconite pellets aa seen by mïçroprobé determinations: Mili, Mab,? 40, 783-760,

 • Volde, B.» 1981: Diagenetic reactions in, Clys: Parker, A, and Sellwood, B.W., Ed, Sediment Diagône, sis: NATO ASI series, Lancaster, 215.268,

 • Weaver, C.E., 1959, The clay petrology of sediments: Clays Clah min, 6, 158-187.

 • Winkler, H.G.F.» 1964, Ban P - T feld der daigenese und niedrigtemperierten Metamorphose auf Qrunû von Mneralreaktionen: Beitrage zur min, Petf.,


 • Yetiş, C , Demirkol, C . (1984). Kil Minerallerinin Diyajenetik ve Ortamsal Nitelikleri . Jeoloji Mühendisliği Dergisi , 8 (3) , 39-44 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jmd/issue/28450/303090

 • Yetiş, C , Demirkol, C . Kil Minerallerinin Diyajenetik ve Ortamsal Nitelikleri. Jeoloji Mühendisliği Dergisi 8 (1984 ): 39-44

 • Tez Özetleri
  PDF Olarak Görüntüle
  Yeni Yayınlar
  PDF Olarak Görüntüle
  27. Uluslararası Jeoloji Kongresi
  PDF Olarak Görüntüle
  Jeoloji Takvimi
  PDF Olarak Görüntüle
  Kanunlar, Tüzükler, Yönetmelikler
  PDF Olarak Görüntüle
  Yeni Üyeler
  PDF Olarak Görüntüle
  Yitirdiklerimiz
  PDF Olarak Görüntüle
  TAM SAYI SOSYASI
  PDF Olarak Görüntüle