Jeoloji Münendisliği Dergisi
Jeoloji Mühendisliği Dergisi

Jeoloji Mühendisliği Dergisi

1982 OCAK Cilt 6 Sayı 1
KAPAK
PDF Olarak Görüntüle
KÜNYE
PDF Olarak Görüntüle
İÇİNDEKİLER
PDF Olarak Görüntüle
OKURLARIMIZA
PDF Olarak Görüntüle
Karbonat Kayaların Gelgit Düzlüklerinde Çökelmesi ve Diyajenezi: Batı Colorado`da (A.B.D.) Manitou Formasyonunun Stratigrafisi
Oğuz İrtem
PDF Olarak Görüntüle

ÖZ: Ordovisiyen yaşlı Manitou Formasyonu B Colorado`da Sawatch yükselimini B kanadı boyunca Aspenve Minturn kasabaları arasında yüzeyler. Manitou Formasyonu tabandan tavana doğru oluşukarası ©aloitapkumlu dolomit, dolomit ve dört olmak üzere  fasiyese ayrılmıştır. Ohısn kurası çakıltaşı litolojisibaşlıca dolomit çakıllarından oluşur ve kırışık markaları çamur rail altları ve kattmanlarına yüzeylerindedolaşan hayvanların oluşturduğu yatay beslenme izleri İçerir, Oluşukarası çakıltası fasiyesi bir gelgitarasıortamda çökelmiştir. Kumlu dolomit litofesiyesi dolomitlerden oluşmuştur, Stronatolik laminalanma ve bol oranda kırıntın gereç kapsaması bu litofasiyesin gelgit ötesi bir ortamda çökeldiğini gösterir, Dolomit ve dört litofa siyesi dolomit, dört yumruları ve çört merceklerinden oluşmuştur. Bolca emnoderm, braldyopod, trüobid fosilleri ve pelletli gereç kapsamı bu litofasi yesin yeniden kiristallerine ve dolomitleşmenin yaygın olmadığıyerlerde görülebilir, Dolomit ve çört Etofasiyesİ gelgitaltı ortamda çökelleştir. Aspen-Büntarn alımındaManitou Formaayonu`nun özgün çökelme dokuları yeniden kretaUenıtıe ve dolomitleşme nedeniyle  değinilmiştir.

 • Karbonat Kayaları

 • Gelgit Düzlükleri

 • Diyajenez

 • Batı Colorado(A.B.D)

 • Stratigrafi

 • Manito Formasyonu • Banks, Norman G,, 1970, Nature and origin of early and late cherts in the Leadville Limestone, Colorado: Geol. Soc. America Bull, c, 81, s. 3033-304S.

 • Chronic, J,f McCallum, M. E., Ferris, C, S,, a,nd Bggler, D, H*, I960» Lower Paleozoic rocks in diatremes, southern Wyoming and northern Colorado:. Geol, Soc, America Bull,, c, 80, s. 149-156

 • Dunham, R. J,, 1962, Classification of carbonate rocks according- to depositional texture,

 • Foster, N, H., 19f2, Ordovician System, ``Geological Atlas of the Rooky Mountain Region

 • Friedman, G, M., 19§9, Identification of carbonate minerals by staiaiiig methods: Jour. Sed» Pet. rology, c, 29, s. 87-97* ——— — 1965, Terminology of crystallization textures and fabric® in sedlmantary rocks: Jour, Sed. Petrology, c, 35, s. 643-655, • ----- - and Sanders, J, E., 1967, Origin and occurrence of dolostones»

 • Gerhard, Lee C.f 1972, Canadian depositional environments and paleotectonies, central Colorado: Colo. School of Mines Quarterly, c. 67, no. 4, s. 1-36

 • trtem, K>., 1972, Stratigraphy of the Manitou Formation Between Aspen and Minturn, Colorado: M.S. tezi, Colorado School of Mines, Golden, Colorado, A3X>,, 68 s., (yaymlanmarm§),

 • Johnson, J. H,, 1934, Paleozoic formations of the Mosquito Range, Colorado: U.S. GeoL Survey, Prof, Paper, 185-B,

 • Liaporte, Leo F„ 1967, Carbonate deposition near sealevel and resultant facias mosaic: Manlius For« mation (Lower Devonian) of New York State: Am, Assoc. Petroleum Geologists BulL, e, 51, B. 73-101,

 • İrtem, O . (1982). Karbonat Kayalarm Gelgit Düzlüklerinde Çökelmesi ve Diyajenezi : Batı Colorado`da (Ä.B.D.) Manitou Formasyonunun Stratigrafisi . Jeoloji Mühendisliği Dergisi , 6 (1) , 1-10 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jmd/issue/28167/298232

 • İrtem, O . Karbonat Kayalarm Gelgit Düzlüklerinde Çökelmesi ve Diyajenezi : Batı Colorado`da (Ä.B.D.) Manitou Formasyonunun Stratigrafisi. Jeoloji Mühendisliği Dergisi 6 (1982 ): 1-10

 • Karstlaşma ve Mühendislik Projelerinde Sayısal Karst Sınıflaması Kavramı
  Hasan Turgut Öztaş
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ: Bu çalışmada, yerbilimlerinde geniş bir incele ine alanı bulunan karstlaşma ve karst sınıflamalarının mühendislik projelerine uygulanabilirliği araştırılmaktadır, Bu amaçla, karst kavramının günümüzekadar geçirdiği anlam değişikliği, karstlaşmayı oluşturan nedenler ve bunların zamana bağlı etkileri üzerinde durulmuştur, Bepşik araştırmacıların kant sınıflamaları ve inceledikleri ölçütler belirtilmiş, buradan hareketle mühendislik amaçlı bir "sayısal karst sınıflamasının" gerekleri üzerinde durularak, bu türbir ÉMflamn için görüşler sunulmuştur,

 • Karstlaşma

 • Mühendislik Sınıflaması

 • Sayısal Karst Sınıflaması

 • Eriyebilir Kayaçlar • CHÖRLEY, R,J4 1072, Spatial Analysis in Gêomorphology, 393 B, Methuen and Co. Ltd., London,

 • ERGUVANLrï, K, - YÜ2ER, E, 1974, Keban Barajı Temellerinde ve Dolayındaki Karstlaımanm Etkileri, Türkiye înş. Müh, 6, Teknik Kong,, Konu Nu, I, Tebliğ: 12, s, 1-19, İstanbul,

 • EROSKAY, 8,O, 1975, Kocaeli Yarımadası Güneyindeki Kireçtaşiarmm Hidrojeolojisi ve Karst Parametrelerinin Analizi, TÜBİTAK TBAG-124 Projesi» 105 s., Istanbul,

 • HERAK, M, 1977, Tecto-Genetic Approach to the Classification of Karst Terrains, s, 227-238, The Meeting of the Nat, Seien, Dept of the Yugoslav Academy of Seien, and Arts, Zagreb,

 • KROL, ŒJ, 1978, Groundwater-Rock-Structures, Lee» türe Notes of ITC, 48 a Ensehede-Holland,

 • USZKOWSKI, J, 1970, Problems and Methods in Regional Engineering Geological Research of Karst, First Int Cong, of the Int, Assoc, of Eng, Geology Symposium, Vol. II, s, 882-891, Fra,que,

 • SWEETING, MsMè 1973, Karat Landforms, Columbia Univ, Press, 335 s., New York,

 • YALÇINLAR, Î, 1989, Strüktüral Morfoloji, Cilt, H. Î.Ü, Yayını, Nu, 878, Taş. Matbaası, Istanbul,

 • Öztaş, T . (1982). Karstiaşma ve Mühendislik Projelerinde Sayısal Karst Sınıflaması Kavramı . Jeoloji Mühendisliği Dergisi , 6 (1) , 11-16 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jmd/issue/28167/298234

 • Öztaş, T . Karstiaşma ve Mühendislik Projelerinde Sayısal Karst Sınıflaması Kavramı. Jeoloji Mühendisliği Dergisi 6 (1982 ): 11-16

 • İnce Taneli Tortul Kayaların Saha Sınıflaması
  Paul D Lunegard Neil D Samuels Mehmet Önal
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ:  İnce taneli tortul kayaların saha sınıflaması basit olmalı; görüntüler, karotlar ve kuyu kesintilerine aynışekilde uygulanabilmeli ve bunların türümsel özelliklerine dayanmalıdır. Bu isteklerin tümünü karşılayacakşekilde yapılmış bir sınıflama yoktur, taneli tortul kayaların yani özelliğine dayanan sınıflamaları, karotlarave kuyu kesintilerine uygulanamazlar ve türüm yönünden önemleri azdır. Biz burada, kayanın doku ve yapıdeğişkenlerine dayanan yeni bir sınıflama önermekteyiz. Adlama, tür büyüklüğü ve katananlanmaya Mi Mnb%Üeri birleştiren kök adlarından oluşur. Bir örneği sınıflamak için sadece o kayanın silt İçeriğini ve laminalanmış olup olmadığını saptamak yeterlidir.

 • İnce Taneli

 • Tortul Kayalar

 • Saha Sınıflaması

 • Silt İçeriği

 • Laminalanma • Lunegard, P , Samuels, N . (1982). ince Taneli Tortul Kayaların Saha Sınıflaması . Jeoloji Mühendisliği Dergisi , 6 (1) , 17-22 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jmd/issue/28167/298236

 • Lunegard, P , Samuels, N . ince Taneli Tortul Kayaların Saha Sınıflaması. Jeoloji Mühendisliği Dergisi 6 (1982 ): 17-22

 • Madenbelenitepe (Soğukpınar-Keles, Bursa) Stannitinin İncelenmesi
  Ahmet Çağatay Bülent Arman Yilmaz Altun
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ: Madenbelenitepe stanniti üzerinde yapılan elektron mikroskop kantitatif analizleri İle formülününOug(Znö,?Fe0,5)SnS4 olduğu saptanmıştır. Her nekadar X  ışınlan kırınım çalışmaları sonucu elde edilenÛA9 değerleri stanniti ile uyumluluk İçinde İse de kimyasal bileşimi yönünden stannitten ayrılanMadenbelenitepe stanniti mineralinin farklı bir türü olduğu düşünülnektedir.

 • Madenbelenitepe(Soğukpınar-Keles, Bursa)

 • Stannitinin İncelenmesi

 • Kantitatif Analizler

 • Elektron Mikroskobu • Çağatay, A,, Alttm T, ve Arman, Bi} İ979f Türkiye`de ilk defa Bursa^Soğul^mar Madenbelenltepe`de saptanan kalay çevherlipnesi, -M,T,A, Enst, dergisi, Ankara» sayı 92

 • Levy» C,L.» 1966, Contribution à la minéralogie des sulfures de cuivre du type Cu3 XSr Mem, Bur, Rech, Geol. et Minëleres. Der A 4652, No. 5499, 158a

 • Lévy, CL., et Frouvest, J.» 1957, Rapport entre la chalcopiritej la stannite et la rénierite, »Bull. Soc, fr. Minerai» 8, pp. 52.66,

 • Moh, G, H,f I960» Experimentalle Untersuchengen an Zinnkiesen und analogen Germaniumverblndun« gen, -N, Jarbs Min, Abh# 94, Festband Ramdohr, s, 1125.1146, Stuttgart,

 • Moh, G. H,, 1961, Neue Untersuchungen der Mineralgruppen Zinnkies -Fahlere Fartsçh, d, Mintralogie, 39, s, 352,

 • Moh, G. H.» 1960, The tin-sulphur system and related minerals, - N, Jahrb, Miner, Abh, 111, s. 227-263, Stuttgart,

 • Moh, G,H, ve Ottemann, J,, 1962, Neue Untersu^uïigen an Zinkiesen und Zinkiesvérwandten, — N, Jahrb, Abhs , 99, s, 1-28 Stuttgart

 • Ramdohr, P., 1975, Die Erzmineralien und ihre Verwachsungen, « 4, bearbeitete und erweiterte Auflage. Akademie verlag Berlin, s, 587-603,

 • Çağatay, A , Arman, B , Altun, Y . (1982). Madenbelenitepe (Soğukpınar-Keles, Bursa) Stannitinin incelenmesi . Jeoloji Mühendisliği Dergisi , 6 (1) , 23-26 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jmd/issue/28167/298240

 • Çağatay, A , Arman, B , Altun, Y . Madenbelenitepe (Soğukpınar-Keles, Bursa) Stannitinin incelenmesi. Jeoloji Mühendisliği Dergisi 6 (1982 ): 23-26

 • Metasomatik Zonlanma ve Uludağ Skarn Kuşağı Üzerine Bir Tartışma
  Kemal İnan
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ: Dünyanın sayısız kontakt metasomatik alanlarında gelişen skaratorm benzer mineral dizilimleri göstermesi, oluşumlarında etkin koşullanıl yakın oluşuna başlanmaktadır. Yapılmış çalışmalar mineral dizilimininskanüar içinde ya difüzyon veya enfiltrasyon mekanizmaları sonucunda geliştiğini vurgulamaktadır, Uludağdagözlenen endo ve ekzoskaralarin gerek oluşum koşulları ve gerekse kalınlıkları bunlardan endoskaraların difüzyon, endoskaraların ise infiltrasyon olayının denetiminde elementlerin, yan kayaç yönünde değişen pH konularında, selektif çökelimler vermesi sonucunda plütonik kütleden mermerlere doğru kuşanmalannma yaptığı kanısınavarılmıştır. 

 • Metasomatik Zonlanma

 • Uludağ

 • Skarn Kuşağı

 • Mineral Dizilimi • BROCK, K.J. (1972). Genesis of Gamet Hill Skarn, Galaveras County» California, Bull. Geol, Soc, Am, 83, 3391 . 404

 • BURT, D.M., (1974), Metasomatic zoning in Ca-Fe-Si exoskara. In HOFMANN, A, W. GlLETTÎ, B,J„ YODER, H.S. Jr. and YUND, R,A, (Ed) ``Geoc. hemieal Transport and Kinetics

 • FONTAttLfflS, M. (1962), Contribution a L`étude des Skarns de Kamioka perfecture de Gifu, Japon, Jour, Fac, Sei. Univ. Tokyo, v, 14, 153-227,

 • HOFMANN, A, (1972), Chromatographie theory of infiltration metasomatism and its application to feldspars. Am, J, Sei. 272, 69-90

 • IN AN, K. (1979), Uludaf Skarn ÏCu§afinia Petrojenez ve Jeokimyası. Doçentlik Tezi İT,Ü, Maden Fakültesi.

 • K11RRÎCK, D.M, (1977), Contact metamorphism in some areas of the Sierra Nevada, California, BulL Geol, Soc, Am, 71, 2918-38,

 • KERRÎCK, D.M. (1977), The Genesis of zoned skarns in the Sierra Nevada, California, Jour, Petrol. 18» 144-81

 • KERRÎC, D.M., HUNT, J.A., WALL, V,J,f 1973, Experiments on some equilibria involving calesilicate phases, Geol, Soc, Am, Abstr, Program, 5, 693,

 • KORZHmSKÎt, D.S. (1964). Regime of acidity during postmagmatic processes. Nedra, 22. tntr. Geol, Congr.

 • KORZHmSKÜ, D,S„ 1959, The advancing wave of acidic components in ascending solutions and hydrothermal acid-base differantiation, Geoehim* Coomachim, Acta. 17,, 17*20

 • KORZHÎNSKÎt» D,S, (1970), Theory of metasomatic Zoning, Oxford, clarendon Press,

 • TARASOV, V.A. (1966). On the formation of skarn - polymetailie deposits at Kurusay, Geochîm, Intern,, 3, 628=35,

 • THOMPSON, A,B, (1975). Calc-siUcate diffusion zones between marble and pelitle schist, J. Petrology» 16, 314-46,

 • THOMPSON, J.B, Jr. (1959). Local equilibrium in metasomatic processes, in ABEDSON. P,H, (Ed)* Reseourches in Geochemistry. New York, John Wiley and Sons,

 • VIDALE, R.J. (1969`), Metasomatism in a chemical gradient and the formation of calc-silicate bands. Am, J, Sei, 267, 857-74.

 • ZHARtKOV, V.A. (1970). Skarns. Int. Gëol. Rev, İ2, 541-59, 619-47, 760-75.

 • İnan, K . (1982). Metasomatik Zonlanma ve Uludağ Skarn Kuşağı Üzerine Bir Tartışma . Jeoloji Mühendisliği Dergisi , 6 (1) , 27-30 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jmd/issue/28167/298246

 • İnan, K . Metasomatik Zonlanma ve Uludağ Skarn Kuşağı Üzerine Bir Tartışma. Jeoloji Mühendisliği Dergisi 6 (1982 ): 27-30

 • Şev Açılarının İlk Yaklaşım Olarak Hesaplanmasında İki Yeni Pratik Yöntemin Konya-Çumra Manyezit Sahasına Uygulanışı
  Reşat Ulusay
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ: Bu makalede, açık maden isletmelerinde büyük önem taşıyan sev stabilitE analizleri konusunda geliştirilmiş olan ve Ön fizibilite etüdlerinin değerlendiril mesinde şev aşılarının ilk yaklaşım olarak hesaplanmasına gerek duyulduğunda kullanılan İki yeni pratik yöntem açıklanarak, bunların Konya-Çumra manyezituygulanışı sunulmuştur.

 • Şev Açıları

 • Konya-Çumra

 • Manyezit Sahası

 • Şev Stabilite

 • Maden Yatakları • AKÖCAL, O,f 1977, Tekke Tepe-Sinci (Konya-Çumra) manyezit sahasının Jeoloji ve ekonomi İncelemesi, MTA Derleme Rap, No, 1106/İ (yayınlanmamış).

 • BISHOP, A.W., 1955, The use of the slip circle in the stability analysis of earth slopes, Geoteehnique, Vol. 5, 7-17.

 • HQEK, E., 1970, Estimating the stability of excavated slopes in opencast mines, Institution of Mining and Metallurgy, A105, A132.

 • HÖEK, Es ve BRAY, J.W., 1977, Rock slope engineering, Stephen Austin and Sons Ltd, Hertford, 402 s.

 • LAMBE, W.T. ve WHITMAN, R.V., 1969, Soil mechanics, John Wiley and Sons, New York,

 • PROCLICH, O.K., 1955, General theory of the stability of slopes, Geotechnique, Vol. 5, 87-47

 • TAYL#OR, D.W., 1948, Fundamentals of soil mechanics, John Wiley and Sons, New York,

 • ULUS AY, R,, 1978^ Şev denge analizlerinde kullanılan pratik yöntemler, MTA Derleme Rap, No, 8208, Ek-1 (Çizelgeler bölümü) (yayınlanmamı^.

 • Ulusay, R . (1982). Şev Açılarının Ilk Yaklaşım Olarak Hesaplanmasında İki Yeni Pratik Yöntemin Konya-Çumra Manyezit Sahasına Uygulanışı . Jeoloji Mühendisliği Dergisi , 6 (1) , 31-42 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jmd/issue/28167/298247

 • Ulusay, R . Şev Açılarının Ilk Yaklaşım Olarak Hesaplanmasında İki Yeni Pratik Yöntemin Konya-Çumra Manyezit Sahasına Uygulanışı. Jeoloji Mühendisliği Dergisi 6 (1982 ): 31-42

 • Büyük Antimuan Yataklarının Türlerine Göre Sınıflandırılması
  A Zizbrman R Serment Ramiz Özocak
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ: Antimuan yataklarının boyutları genellikle küçük olduğundan, diğer yataklara göre jeologların dikkatin daha az çekmişlerdir. Antimuan civa, kurşun, altın, wolfram, arsenik ile beraber bulunur. Çoğunlukla gençvolkani zma ve plutonizmaya veya bunlarla ilişkili termal kaynaklara bağlı, görünürler.Belli başlı yatakların incelenmesi göstermektedir. Mı Antimuan, yeryuvarının bazı bölgelerinde yoğunlaşmıştır, Antimuan cevherleşmesi, sedimanter kayaçlarda öncelikle siyah kült şeyllerin altında ezik zonlarda yuvalanır. Strattform antimuan yatakları, en büyük yatakları oluştururlar, Ayrıca damar şeklinde bazı önemliantimuan yataklarına da rastlanmaktadır.Kabul edilmiş sınıflandırılan antimuana esas olarak genç kıvrım sonlarında rastlandığını gösterirse de; çokönemli yataklar, esmorojenezler ve onun kıvrımlı örtüsünde yerleşmiştir, Antimuan yataklarının başlıca yankayakları, kumtaşları ve kireçtaşları olup bazende granitik kayaçlar veya andezitik püskürük kayaçlar olabilmektedir. Yataklar öncelikle özellikleri farklı kayaçların dokanaklarına yerleşmeyi yeğlemişlerdir. 

 • Büyük Antimuan Yatakları

 • Volkanizma

 • Plutonizma

 • Orojenez

 • Püskürük Kayaçlar • Zızbrman, A , Serment, R . (1982). Büyük Antimuan Yataklarının Türlerine Göre Sınıflandırılması . Jeoloji Mühendisliği Dergisi , 6 (1) , 43-52 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jmd/issue/28167/298313

 • Zızbrman, A , Serment, R . Büyük Antimuan Yataklarının Türlerine Göre Sınıflandırılması. Jeoloji Mühendisliği Dergisi 6 (1982 ): 43-52

 • Çökellerde Ortamsal Araştırmaların Maden Arama-İşletme Aşamalarındaki Yararları
  Muzaffer Şenol
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ: Çağdaşlaşma gereği yeraltı kaynaklarına olan aşırı gereksinim doğal kaynakların yavaş yavaş tükenmesive maden arama-işletme maliyetlerinin her geçen gün daha da yükselmesi maden arama ve isletmelerine yenive ekonomik yöntemlerin uygulanmasını gerektirmektedir. Sedimententlerde ortamsal araştırmaların yapılması sonucu maden yataklarının geometrisi, yanal ve dikeyyayılımları, Örtülü alanlardaki durumu, madenleri olumlu veya olumsuz yönlerde etkileyen elementlerin karakterleri açıklığa kavuşur. çökellerde bilinçli madencilik yapmak İçin birimlerin fasiyes özelliklerierini sıhhatli olarak derlemek ve maden birimi ile olan ilişkilerini saptamak gereklidir.

 • Çökeller

 • Ortamsal Araştırmalar

 • Maden Arama-İşletme

 • Madencilik • ÖOLEMAN, JM,, 196g, Deltaic evolution, im: Fairbridge R„ ed., Encyclopedia of geomorpholof y, p, 225=261 New York, Reinhold,

 • ŞENOL, M„ 1980, Keşan (Edirne) ve Marmara Ereflisi (Tekirdaf ) yörelerinde Oligosen ya§lı birimlerin çökel ortamları ve linyit oluşumları T.J.K, bül, c, 28, S, % s, 133-140.

 • Şenol, M . (1982). Çökellerde Ortamsal Araştırmaların Maden Arama-îşletme Aşamalarındaki Yararları . Jeoloji Mühendisliği Dergisi , 6 (1) , 53-56 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jmd/issue/28167/298316

 • Şenol, M . Çökellerde Ortamsal Araştırmaların Maden Arama-îşletme Aşamalarındaki Yararları. Jeoloji Mühendisliği Dergisi 6 (1982 ): 53-56

 • Çiçekdağı-Mahmutlu Sıcak Su Kaynaklarının Hidrojeoloji İncelemesi
  Baki Canik
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ: Çiçekdağı Mahmutlu köyünde üç farklı alanda fay boyunca çıkan sıcak sular vardır. Büyük hamamın debisi m l/sn, sıcaklığı 64°O» Baf datofiu kaynağının debisi 1,6 l/s, sıcaklığı 10°C tır Farklı yıllarda yapılan tahlil sonuçlarına göre toplam erimiş madde miktarı 31<)2,©0-4S8$.S2 mg/İ arasındadeğişmektedir.Sıcak sular jeotermik gradyanla ısınmış vadoz sularla, ile kökenli Wme elemanların etkisi ile kendine özgüniteliği kazanmış karışık kökenli sulardır. Büyük hamamın suyu "sodyumlu, kamyumlu klorürlü, sülfatlı, silis asidi ve COJ içeren radyoaktif sıcaksu olarak sınıflanabilir.Sıcak kaynakların korunma alanı içice üç kuşak olarak önerilmiştir.Sıcak sulardan saflık kürlerinde yararlanma yanında, seraların ısıtılarak turfanda sebzecilik yapılmasında da yararlanılmalıdır.

 • Çiçekdağı-Mahmutlu

 • Sıcak Su Kaynakları

 • Hidrojeoloji

 • Jeotermik Gradyan

 • Seraların Isıtılması • CANÎK, B,f 1973, Aya§ İçmece ve Kaplıcasının jeoloji - Hidrojeoloji Etüdü, MTA dergisi, sayı 80, Ankara. — • 1980, Bolu Sıcak Su Kaynaklarının Hidrojeoloji İncelemesi, S,Ü,FSF, yayınları - Yerbilimleri No. 1, s, 74, Konya

 • CASTANY, G.» 1063, Traité pratique des eaux souterraines, Dunod, Paris

 • EEGUVANLI, K. ve Yttor, Eit 1973, Yeraltı Suları Jeolojisi, ÎTÜ, yayını, Sayı 967, İstanbul.

 • HEM, J.P., 1970, Study and interpretation of the ehemieai characteristics of natural water, Geological survey water - supply paper 1473» Washington

 • MORBTf Ls , 1946, Les sources theraiominirales hydrogéologie, géochimie, biologie, Masson et cie, Paris

 • SCHOBLLER, H„ 1962, Les eaux souterraines, Masson et oie, Parts

 • raORNTBWAÏTE, C.W., 1948, An approach a rational classification of climate, the geographical review, volume 88, New-York,

 • YENAL., O. vb,, 1971, Türkiye Maden Suları, Sayı 4, îç Anadolu Bölgesi, İÜ. Tıp Fakültesi Hidro-Klimatoloji Kürsüsü, İstanbul.

 • 1977, Uluslararası Hidrojeologlar Birliği (AnT), 1/1,500,000 ölçekli Avrupa Sıcak ve Mineralli Su, lar Haritası Lejandı.

 • Canik, B . (1982). Çiçeküağı-Mahmutlu Sıcak Su Kaynaklarının Hidrojeoloji İncelemesi . Jeoloji Mühendisliği Dergisi , 6 (1) , 57-68 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jmd/issue/28167/298318

 • Canik, B . Çiçeküağı-Mahmutlu Sıcak Su Kaynaklarının Hidrojeoloji İncelemesi. Jeoloji Mühendisliği Dergisi 6 (1982 ): 57-68

 • Sovyetler Birliği`nin Polimetalik Maden Yatakları ve Bu Yatakların Bazı Özellikleri
  Adnan İnan
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ: Bu yazı; 16,3-16,7.1981 tarihleri arasında, Birleşmiş Milletler . Sovyetler Birliği işbirliğiyle AzerbeycanDevlet Üniversitesinde (Baku) düzenlenen kurs sırasında Sovyetler Birliği`nin poltaetelik Maden yatakları hakkında edilen bilgileri vermektedir

 • Sovyetler Birliği

 • Polimetalik Maden Yatakları

 • Cevher Minerali

 • Volkano-Sedimanter • BABAZADE, V,, 1981, Kurs Notlar^ Âzerbeycan Devlet Üniversitesi,

 • SMİENOV, V.l., 1977, Ore Deposits of the U,SSS,R. Volume II, p, 182-256B

 • Sovyetler Birliği Coğrafya Atlası, Jeoloji ve Tektonik Haritaları,

 • İnan, A . (1982). Sovyetler Birliğimin Polimetalik Maden Yatakları ve Bu Yatakların Bazı Özellikleri . Jeoloji Mühendisliği Dergisi , 6 (1) , 69-76 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jmd/issue/28167/298320

 • İnan, A . Sovyetler Birliğimin Polimetalik Maden Yatakları ve Bu Yatakların Bazı Özellikleri. Jeoloji Mühendisliği Dergisi 6 (1982 ): 69-76

 • Yayınlar
  PDF Olarak Görüntüle
  Toplantılar
  PDF Olarak Görüntüle
  Haberler
  PDF Olarak Görüntüle
  Kaybettiklerimiz
  PDF Olarak Görüntüle
  SAYI TAM DOSYASI
  PDF Olarak Görüntüle