Jeoloji Münendisliği Dergisi
Jeoloji Mühendisliği Dergisi

Jeoloji Mühendisliği Dergisi

1985 EKİM Cilt 9 Sayı 4
KAPAK
PDF Olarak Görüntüle
KÜNYE
PDF Olarak Görüntüle
İÇİNDEKİLER
PDF Olarak Görüntüle
OKURLARIMIZA
PDF Olarak Görüntüle
Mağmatik Bir Sokulumun Farklılaşma ve Kristalizasyon Evrelerinin Saptanması İle İlgili Bir Yöntem ve Bu Yöntemin Bir Model Üzerinde Uygulanması
Atilla Aykol
PDF Olarak Görüntüle

ÖZ: Mağmatik sokulumların tek bir evrede değil de `birbirini izleyen evrelerde yükselip birbirlerinin içinde veya yanında yer aldıkları bilinmektedir. Mağmatik kökenli intrüssif granitlerin, düşük yoğunlukları nedeni ile bir tuz- domu, örneği yükseldikleri ve bu yükselmenin diyapirik bir şekil ve tavır içerisinde geliştiği benimsenen bir görüştür. (Yılmaz 1979). Binlerce kilometrekarelik bir alana yayılmış granitik sokulumların tek bir sokulum, işlevi sonucu oluşabileceği savı gücünü yitirmiştir,. Madeni ki birbirini takip eden, evrelerde yan yana hatta bazen içice girmiş sokulumlar vardır o halde bunların farklılaşmaları veya kristalizasyonlarının da farklı zamanlara rastlaması olasıdır. Bu araştırmada konu tartışılmakta ve ayrıntılı olarak çalışılmış olan Kırklareli Demirköy Granodioritik kütlesi farklılaşma ve kristalizasyon indislerinin hesaplanmasında ve `bu değerlerin istatistik uygulama ve yorumlarında bir model olarak sunulmaktadır.

 • Mağmatik Sokulum

 • Kristalizasyon Evreleri

 • Granit

 • Kırklareli Demirköy

 • AYKOL, A. 1979 ; Kırklareli, Demirköy Sokulumu`nun Fetroloji ve Jeokimyası. İTÜ Maden Fakültesi Doçentlik Tezi.

 • AYKOL, A. 1980 : Kırklareli, Demirköy Sokulumu tçinde Major Elementlerin Dağılımı ve Yerkimyasımn Pertografi ve Fetroloji ile Yakın İlişkisi. TMMOB Jeoloji. Müh., Odası Bülteni 2..

 • BOWEN, ~N.lt. lfiöO1 : Le problème des- granites., Ree, 2 Edit., inst., lithol.

 • BURRI, C. 1959 : Petrochemical Calculations Bîrkhouser Verlang Basle Switzerland.

 • BÜRKÜT, Y. 1966: Kuzeybatı Anadolu`da Yer alan, Plutonlann Mukayeseli Jenetik Etüdü. İTÜ Mar den Fakültesi Doktora, Tezi.

 • BÜRKÜT, Y. 1.966 : Istranca Kristalin Masifinin Petrojenezi. Madencilik Cilt IH, Sayı, 4, 1,65-180.

 • BÜRKÜT, Y. 1975 : Kuzeybatı Anadolu. Granitik Plutonian İçindeki Ti,. P, Zr, Mn, Vım tayini ve dağılımı. MTA. Derg. Sayı. 84.

 • CASSIC, R.M. 1954 ; Some usesof probability paper in. the analysis of size frequency -distributions. Aust, J. Marine and .Freshwater Research v. 3, 51,3-522

 • CRAVEN, C.A.U 1.954 :; Statistical estimation of the accuracy of assaying, Trans;, instil., Min. Metall, 63 Sept. 551»

 • JAMES, C.H. 1970 ; A rapid method for calculating the statistical, precision, of geochemical prospecting

 • LEPELTIER, 1950 : A simplified statistical treatment of geochemical data by graphical representation. E:con,. Geol,. V. 643l No: 5 pp. 538-550,.

 • NÏGGLÏ, 1923 : Gesteins und Mineralprovinzen I Berlin Borntrager1 .

 • NOGKOLDS, S.R. 1.954 : Average chemical composition, of some igneous rocks., Geol. Soc. America Bull. 65, pp. 1007-1082.

 • PLATEN, V.H, 1985 ; Kristallisation granitiseher Schmelzen, 8el.tr. Minerologie und Petrogorapnie, vol 11, pp. 334-381,

 • YILMAZ, Y.. 1979 : Granit. Magmasının Yerleşme sorunu, ÏJK (Özel Baskı).,

 • Doğu Karadeniz Cevherleşmelerine Bir Örnek : Ocaklı (Maçka - Trabzon) Manganez Zuhuru
  Mehmet Atasever Gedikoğlu Aydin Ali Van Işik Eyüboğlu Bülent Yalçinalp
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ: Ocaklı manganez cevherleşmesi Doğu Karadeniz Bölgesindeki diğer manganez cevherleşmeleri gibi Üst Kretase yaşlı volkanik ve tortul kayaçlar arasında bulunmaktadır. Volkanojenik hidrotermal kökenli olan getirimler çok sığ derinliklere- yerleşmişler başlıca, merceğimsi yığınlar ve stokverk yapılar oluşturmuşlardır. Oluşumla yaklaşık en yaşlı bir kayma, nedeniyle cevherleşmenin önemli bir bölümü allokton bir kütle içimde- bulunmaktadır. Başlıca braunit ve biksibit mineralleri izlenmektedir. Metalürjik nitelikte olan cevherde SiQ> ve POO5 oranları oldukça yüksektir. Doğu Karadeniz bölgesindeki manganez cevherleşmeleri deniz tabanına göre farklı derinliklere yerleşmişlerdir. Yerleşim derinliğine bağlı olarak da yataklanma şekilleri mineralojik ve- kimyasal bileşimleri farklı olmuştur. Bu şekilde başlıca üç alt tip ayırt edilmiştir.

 • Doğu Karadeniz

 • Cevherleşme

 • Ocaklı(Maçka-Trabzon)

 • Manganez Zuhuru

 • Adamia, Sh, A., Lordkipanidaze, M.B., ve Zakariadze, G.S., 1977; Evolution of an Active: Continental Margin as Exemplified, by the Alpine History of the Caucosus. Tectonophysics, 40, p. 183-199.

 • Aslaner, M„, 1977; Türkiye. Bakır-Kurşun-ÇînkO` Yataklarının Jeolojik ve Bölgesel Sınıflamasıyla Plaka Tektoniği. Yönünden İncelenmesi. K.T.Ü,, Yer Bilimleri Fakültesi, Yayın No, 12, Trabzon,

 • Aslaner, M., Gedîkoğlu, A., ve Tülümen, E., 1982; Har- §it vadisi polimetalik .mineralizasyonlarmın ayrıntılı araştırılması^ TÜBİTAK Proje No: TBAG -390, (Yayınlanmamış).

 • Beus, A.A. 1978; Geochemistry of the Lithosphère, Mir Publishers

 • Bocalettî, M,, Manetti, P., and Peccarillo, A., 1074; Hypothesis on the Plate Tectonic Evolution of the Carpatho-Balkan Arcs. Earth and Planetary Science Letters, .23, p. 1.93-198,

 • Fleischer, MM and Richmond, W., 1943; The Manganese Okside Minerals: A preliminary report. Economie Geology;, No 4, p. 260-286.

 • Gedikoğlu, A., 1970; Etude Géologique de la Région de Gölköy (Province D`Ordu-Turquie), Thèse de Doctorat, Un, de Grenoble,

 • Gedikoğlu, .A..,, 19TO; Harşit Granit Karmaşığı ve Çevre Kayaçları (Giresun-Doğankent), KTÜ. Yer Bilimleri Fakülteis Doçentlik Tezi,, Trabzon, ( Yayınlanmamış ).

 • Gedikoğlu, A., Pelin, S. ve Özsayar, T., 1982; Gölköy (Ordu) Yöresinde bir Paleokaldera île Cevherleşmelerin Konumu Arasındaki İlişkiler, K,Ü. Yer Bilimleri Dergisi, Jeoloji, Cilt 2,. Sayı 1-2, S. 117-130, Trabzon...

 • Gedikoğlu, A..., Pelin, S,, and Özsayar, T., 1979; The Main, lines of the Eastern Pontids in Mesozoic era. Geooome-T Bildirisi, Abstracto, p. 68-69, Ankara

 • Gedikogrlu, A.} . ve Van, A,., 1983; Artvin yakın, yöresine ait Jeolojik Bulgular, 37 TÜK. .Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Tebliği özetleri, s., 47-48, Ankara.

 • Koproviea, D., 1976;` Hopa-Arhavi Bölgesinin Jeolojisi, Yapısal özellikleri ile Sülfit ve Manganez Zuhurları (NEwTürkiye). MTA Dergisi,. Sayı 87, s,. 1-20, Ankara,,

 • Mitcelï, A.H.G., 1976; Tectonic Settings for Emplacement of Stibductionrelated Magmas and Associated. Mineral Deposits, in. Ctrong, D...F,.., Ed., Mefcallogeny and Plate Tectonics: Geol. Âssoc. Canada Spec, paper 14, p. 3-21.

 • MTA., 1965; Türkiye Manganez Yatakları, MTA,. Yayın No. 120, Ankara.

 • Müsaoğlu, A,, ve Akıncı, S.., 1.983; Grdu-Ulubey-Akoluk Manganez Cevherleşmesi Jeoloji Raporu, MTA, Maden Etild Dairesi,. Ar. Rap. No. 1875 (Yayınlanmamış)..

 • Nikko Bixp.. and Development öo,, 1977; Report on Geological Survey of Trabzon Area, Northestern Turkey (Consolidated. Report).

 • Nuffield, E.W., 1967; In Powder Diffraction File Joint Committee on. Powder Diffraction Standarte, Inorganic Vol.,. No PD15-105RB" Phildardelphia

 • Özbegîkçf, A..t Kırcı, If, Ye `Uysal,, 11, 1981; OrduGiresun-Gümüşhane Yöresindeki Manganez Zuhurlarına ait Proşpeksiyon raporu, MTA,, ifaden. Etüd Dairesi, Ar, Rap,,, No,. 1732 (Yayınlanmamış).

 • Özsayar, T.,,, Pelin, E,, ve Gedikoğlu, A,,, 1981; Doğu Pontidler`de Kretase, KTÜ. Yer Bilimleri Dergisi, Jeoloji,, Cilt 1, Sayı 2, s. 6&-114, Trabzon.

 • Öztunalı, Ö,3 , 1973; Maden Yatakları, Oluşumları ve Değerlendirilmesi, îs-tanbul.

 • Plimer, I.R., 1981; Water Depth-a Critical Factor for Exhalative Ore Deposits, BMH Journal of Australian Geology and Geophysics, Vol. 6,, p.293» 300.

 • Raindohr, P., 1080; The Ore Minerals and. Their Integrowths. Vol. 2,. Pergamon press.,

 • Roy, S..,, 1976; Ancient Mangenese Deposits in Wolf, K.H., Handbook of Strata-Bound and. Stratiform Ore Deposits Vol, 7, p. 395-477

 • Sillitoe, RJBL, 19-81; Ore Deposits in. Cordilleran and Island-arc setteings, In Dickinson, W..R, and Payne,. W.D.Ed,,, Relations of Tectonics to Ore Deposits In the Southern Cordillera, Arizonageological soc, digest,. Vol. JXIV, p. 49-69

 • Staaten,. RVL, 1972; Ore Petrology, Mc-Graw-Hili Book Com.pa.ny.

 • Şengör A...M...C.., 19S0; Türkiye`nin Neotektoniginin Esasları TJK.. Yayım,, Ankara.

 • Şengör A.M.C., Yılmaz, Y., 1983; Türkiye`de Tetis`in `Evrimi :: `Levha Tektoniği Açısından bir yaklaşım.. TJK, Yerbilimleri Özel Dizisi, No. 1,, An. kara

 • Tokel, S. r 1977; Doğu Karadeniz Bölgesinde `Eosen. Yaşlı Kalkalkalen Andezitler ve Jeoktektonizma, Cilt 20, sayı, 1, s. 49-54, Ankara

 • Tokel, S», 1981; Plaka Tektoniğinde Magmatik Yer» leşimler ve^ Jeokimya, Türkiye`den Örneklert Ye-ryuvarı ve insan.,. Cilt 6, Sayı, 3-4, s. 53-66, Ankara.

 • Üyede, S., 1981; Subdustion Zort.es and Back Are Basıııs-A. Rewîew, Geol, Rundsch. y Band 70, Heft .2, p. 552-569..

 • Van, A,., 1978; Doğu Karadeniz Bölgesi Demir Ruhsat ve Manganez Mekşuf Sahaları Ttûd Raporu MTA, Rap. No. 1137, Ankara (Yayınlanmamış)

 • Villiers de F..R,., Herbstein F.H. 1967; Distinction Between two Members of the Braunite Group. Tlie American min. Val, 52, Jan-Feb. 1967

 • Wedepohl, K.H., 1975;: The Contribution of Chemical Data to Assumptions About the Origin of Magmas from, the Mantle:, Fortschr. Miner,, 52/2, p. 141-172,, Stutgart.

 • Bayındır (Kaman) Fluorit Filonlarında Nadir Toprak Elemenleri Jeokimyası
  Süleyman Servet Yaman
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ: Bayındır fluorit filonları Kırşehir Masifi Üst Paleosen sokulumlara ait siyenit ve gabrolardan oluşan bir temel içerisinde yer alır. Fluoritler yeşil beyaz ve sarı renklerde olup daha önceki çalışmalarda (Yaman, 1984} bunların hidrotermal evrelerin çeşitli aşama ve koşullarında oluştukları saptanmıştır. 3 adet fluorit örneği üzerinde yapılan analiz `sonucunda bunların S ila 99- ppm. toplama, nadir toprak elementi (NTE) içerdikleri saptanmıştır. Koyu renkli fluoritler daha çok lantanid içerirler. Kondritlere göre normalleştirilmiş lantanid. diagramlarında yeşil fluoritlerin  pozitif anomali, sarı fluoritlerin ise negatif anomali verdikleri görülmüştür. Tb/La ve Tb/Ca diagramında ise yeşil fluoritlerin hidrotermal kökenli, sarı fluoritlerin ise deniz suyundan etkilenmiş eriyiklerden türeyebilecekleri görülmüştür. Hidrotermal kökenli eriyiklere bağlı gelişen yeşil fluoritlerin nadir toprak, element içerikleri feldispatlarda görülen NTE spektrum- 1 arına benzer Mr dağılım gösterir. NTE`lerin yeşil ve sarı fluoritlerdeki dağılımı aynı koşullarda oluşmadıklarını vurgular. Bu hipotez: sıvı kapanım verileri ile varılan sonuçlarla iyi uyum gösterir. Tüm jeokimyasal verilere dayanarak masif içerisindeki fluorit filonlarının son evrelerinin Paleosen sonrası meydana gelen, basenler ile ilişkili olarak gelişimlerini sürdürdükleri söylenebilir.

 • Bayındır(Kaman)

 • Fluorit Filonları

 • Nadir Toprak Elementleri

 • Jeokimya

 • Ayan, M., 1963, Contribution a pétrographique de la region située au NE de Kaman (Turquie) : Maden Tetkik Arama Ens.. Yayınları 115, 332 s

 • Bratter, F., Heint, J.K., Joahim, I»., Moeller, P., Roesick, IT. ve Szackî, W., 1972. Fractionation of the rare elements in fluorites: `Erz. Metall. 25„ 380-394

 • Bucrardt, W!, 1953, Orta Anadolu`nun Jeolojisi.. Maden Tetkik Arama Enst. Rapor1 No: 267.5
 • Coryel, C.} Chase, J.t Winchester, J., 1963, A. Procedure for geochemical interpretation of terrestrial earths abondance patterns : J. Oeophys1 . Resc. 68, 559-566.

 • Courtois,, C. ve Deprairies, A., 1978, Les terres rares et. quelques éléments de transition dans les. .minéraux argileux. ISSUS` de denk processus d`altération des; roches basiques:. C.R. Somm,, Soc. Geol., 5, 242-24:5..

 • Dumonceau, J., Bigot,. S., Treuil, M., Faucherre, J.f 1978, Dêtétmination des constantes de formation des carbonato lanthanodates. 0.A..A..S,,, 287, C-329 (Paris).

 • Bills, A,, ve Manon, W.W., 1964,, Natural hot hydrothermal systems and experimental hat water/ rocks -interactrons. Geochim. cosmochixn. acta. 28, 1323*1357

 • Ferrand, A. ve TMMéroz, J,, 1978, Les gites de flu- • orine de l`ouest de la province astuiienne (Arlos, villabona Cucona) „ Bull. B..R..G..M.,, 4y 335- • 355..

 • İskit, M., 1966, Bayındır-Kaman radyoaktif fluorit zuhurları ve civar kay açlarının petrografik etüdü: Maden Tetkik Arama Enst. Dergisi, 66, 149-166.

 • Grappin, C.., Treuil, M., Yaman, S., Touray, J.C., 1979, Le spectre des teıres rares de la fluorine en tant que marqueur des propriétés du milieu de dépôt et des interactions entre solution niineralisantes et roches sources: Mineralium Deposita, 14, 297-309.

 • Guichard, F.,,, 1974,, Contribution à l`étude de la distribution des lanthanides dans la `barytîne: Thèse Université de Paris VI. 103.` s.

 • Marchand, L»., 1976, Contribution à l`étude de la distribution des lanthanides dans la .fluorine: Thèse •Université d`Orléans, 92 s.

 • Ronov, A., Balashov, Y,, Miodisov, A.., 1967, Geochemistry of the. rare earths, in the sedimentary cycle: Geochemistry International, 4, 1-17,

 • Scheider, H.J., Möller, P., Parekh, P.P., 1975, Rare earth elements distrdubution in fluorites and. carbonate sediments of the East-Alpine in the. `Nördlich. Kalkalpen Mineral. Deposita, 10, 330- 344

 • Shepherd, J.T,, Derbyshire, D., Moore, G.., Greenwood, D..., 1982, Rare eath element .and isotopis geochemistry of the North Pennine ore .Deposits: Bcs.ll. Boll... B.R.G.M., 4, 371-377

 • Seymen, Î., 1981, Kaman (Kırşehir) dolayında Kırşehir masifinin stratigrafisi: TBrkiye Jeol. Kur., Bült., 24, 101-108.

 • Treuil, M., Jaffrezic, H., Deschamps, N.., Derre, C, Guichard, F., Joron, J.} , Pelletier, B., Novotny, ,S.„ CourtO`is, C, 1973, Analyse des- Lanthaniäes

 • Hf, Se, Cr, Mn, Co, Cu, Zn dans les minéraux et les. roches, par activation neutronique : Radionalytical chemistry, Special Issue, 18, 55-6$.

 • Turner, T., 1973, 0
 • Yaman, S., 1982, Pluoritte nadir toprak elementleri spektrumıı ve jeokimyasal iz: olarak, kullanılması: Türkiye Jeol, Kur, .36,. Türkiye Bilimsel Ye Teknik Kurultayı, Bildiri Özetleri 98-99

 • Yaman, S., 1984, Bayındır (KAMAN) fluorit filonlarının termo-optik `analizi: Yerbilimleri 11, 23-30.

 • Zeschke, C, 1956,, Kaman kazası radyoaktif fluorit zuhuru hakkında rapor: Maden Tetkik Arama East., Rapor No: 3 17 s. (Yayınlanmamış).

 • Yeşilyurt (Alaşehir) Sahasındaki Fluviyal Tortulların Ağır Minarelleri
  Hüseyin Yilmaz
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ: Yeşilyurt sahasındaki temel metamorfik kayaları Paleozoyik yağlı olup mika şist, gnays ve granitik gnayslardan oluşurlar. Neojen yaşlı fluviyal tortul kayaları komşu metamorfik karmaşadan türemiş arkozik ve lîtik. arkozik kumtaşlarından oluşurlar. Kumtaşı ve konglomeralar alüvyonel yelpaze-örgülü nehir ortamlarında birikmişlerdir. Yeşilyurt alanındaki Miyosen, kumlan icinde yalnız bir grup ağır mineral topluluğu saptanmıştır. Ayrıntılı optik ve x-ışını difraksiyon çalışmaları ağır minerallerin hemen yakındaki düşük dereceli metamorfiklerden türediğini göstermiştir. Burada granitik gnays olarak adlandırılan granit dışında hiç bir magmatik kayağa ve Miyosen tortullarından daha yaşlı tortul kayalara rastlanmaması nedeniyle ağır minerallerin asıl kaynağının metamorfikler olduğu söylenebilir. Böylece burada görülen tipik metamorfik ağır mineral topluluğunun bilinmeyen kaynak kayaçlarının belirlenmesinde klavuz olabileceği ümit edilir.

 • Yeşilyurt(Alaşehir)

 • Fluviyal Tortullar

 • Ağır Mineraller

 • Magmatik Kayaçlar

 • Folk, R.L., 1974, Petrology of sedimentary rocks, University of Texas, .Austin: Hemphill Pub., Co.

 • Force, E.R., 1980, Provenance of rutile,, Jour.. Sed. Petrology, 50,, 4S5-4.88.

 • Hutton, CJ>,, 1950, Studies of heavy detrital minerals, Bull. Geol. Soc. Ame. 61, 635-716,

 • Müller, G,, 1967, Methods in sedimentary petrology, Germany: Hafner1 Pub. Co

 • Morton,, A.C., 1982, Heavy minerals of Hampshire Paleogene strata,. Geol. Mag.f 119 (5>, 463-476.

 • ttijohn, E.J., Potter, P.E. and. Siever, R.,,, 1973 Sand, and .sandstone. Berlin: Springer-Verlag

 • Yılmaz, H., 1984, Yeşilyurt. (Alaşehir/MANiSA) uranyum ınineraHzasyonu içeren Neojen yaşlı tortulların petrolojisi, minerolojisi ve jeokimyası içinde metamorfik. kayaların mineralojisi ve petrografisi, Bölüm XV. Türkiye Bilimsel ve Teknik. Araştırma Kurumu, Teknik Raporlar Dizisi, Ankara, TBAG 460, 186 p.

 • Besni Formasyonu`nun Alidamı (Kahta - Adıyaman) Kuzeybatısındaki Stratigrafik Gelişimi İle İlgili Yeni Gözlemler
  Engin Meriç Fazil Y. Oktay Sacit Özer
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ: Güneydoğu Anadolu`nun transgresif gelişmiş, Üst Kretas Eosen, yaşlı tortul istifiğinde özgün bir stratigrafik birimi olan Besni Formasyonu, günümüze değin yapılan çalışmalarda alttaki Antak ve üstteki Germay Formasyonlarıyla uyumlu gelişmiş resifal bir kireçtaşı olarak tanımlanmıştır. Yine önceki araştırmalarda Antak ve Besni Formasyonlarının birbirlerini griftlik göstermeden izlediklerine ve tortul istifin alt kesimini oluşturan Antak-Besni ve Germav Formasyonlarının yörede daima aynı stratigrafik dizilim içinde olduklarına değinilmiştir. Alidamı (Kahta-Adıyaman) kuzeybatısında ise, şimdiye kadar bilinenden farklı olarak Antak ve Besni Formasyonlarının girift şekilde geliştikleri ve yer yer Antak Formasyonunun arada Besni Formasyonu olmaksızın Germav Formasyonu tarafından uyumlu olarak, izlendiği gözlenmektedir.

 • Besni Formasyonu

 • Alidamı(Kahta-Adıyaman)

 • Stratigrafik Gelişim

 • Kireçtaşı

 • DUNHAM,, R,. J., 1962, Classification of carbonate rocks according to. depositions!, texture,, Mem.. Ass., Petrol Geol, 1, 108.121, 1-7, Tülsa.

 • EMBRY, A.. P. ve KliOVAN, J. G., 1971, A late Devonian reef tract on Northeastern Banks Islands,, Northwest Territories. Cam. Petrol Geology Bull, Ig, 730L781

 • PERÎNÇBK, D., 1979, Geological investigation of the Çelikhan-Sincik-Koçali area (Adıyaman province). I.Ü.F.F. Mecm.,. ; ,, seri B, cilt 44, 127-147.

 • SUNGURLU, O., 1974, Yi Bölge kuzey sahalarının jeolojisi» Türkiye tkinci Petrol Kongresi, 85-107

 • TUNA, D.,, 1973, VI Bölge litostratigrafi birimleri adlamasının, açıklayıcı raporu,. T.P.A.O., Ankara

 • YALÇIN, N., 1977, Geology of the Naıince-Gerger area (Adıyaman province) woA its petroleum. possiMliti.es. tÜJF.F,. Mecm., seri Br cilt 41 (1,-4), 57-82,.

 • Eriyebilir Kayaçlarda, Yerkaymaları, Yeraltı ve Kırıklarının Jeoteknik ve Birleşik Jeofizik Yöntemlerle Belirlenmesi : Yat Limanı Antalya
  Ahmet Ercan İsmet Özer İrfan Atilgan Mehmet İbrahimiye
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ: Antalya kıyı şeridi boyunca görülen travertenler 300 m, kodu ile deniz düzeyi, arasında üç taraca oluştururlar. Bu taraçalardan dördüncüsünün deniz düzeyi, altında en az 90- metre sürdüğü bilinmektedir. Pliyosen yaşlı olduğu sanılan, traverten örtünün, kalınlığı 300 metre dolayında olup içinde doğal ve yapay kökenli sularla oluşmuş erime boşlukları, oyuklar yerçekimsel kırılmalar, kırılmalar boyunca su olukları, bulunmaktadır. Kıyı. boyunca yüksekliği 30 metre dolayında olan. traverten yarının üzerinde ve önünde yerleşim ve gezgin (turist.) yapıları yeralmaktadır. Yapıtların `bindirmesi ve atık suların etkisiyle yar boyunca kırılmalar, kopma ve devrilmeler, kütlesel kaymalar ve çökmeler hızlanarak çevre için çekince oluşturmaktadır. Anılan türde yeraltı süreksizliklerinin konum ve boyutlarını belirlemek üzere yer elektrik özdirenç, doğal uçlaşma ve sismik kırılmadan oluşan, birleşik jeofizik çalışmalar, jeolojik; gözlemler, delgiler ve kayaç örnekleri üzerine deneysel çalışmalar yapılmıştır. Yer kırıklarının gözlenen genişlikleri 30 ile 0.1 cm. arasında içleri çoğunlukla boş ya da su ile doludur. Traverten kendi, içinde oldukça gözenekli olup yer yer 1 ile 10`luk boşluklar içermektedir. Çatlak, kırık ve boşluklar düşük hız, sulu ise küçük, boş ise yüksek özdirenç ve büyük yükünleşme (iyon) belirtileri ile jeofizik gözlemlere yansımaktadır. iskele Caddesi boyunca uzanan K60°D doğrultulu ana yer kırığının eğimi 30 ile 30° kuzeye doğru olup bu kırık yer yer KG doğrultulu ikincil kırıklarla kesilmektedir. İkincil kırıklar boyunca yılda 0.6 ile 1 cm hızlı kaymalar gözlenmiştir.

 • Eriyebilir Kayaçlar

 • Yerkaymaları

 • Jeofizik Yöntemler

 • Jeoteknik

 • Yat Limanı(Antalya)

 • Ercan, A. 1982 Doğru Akını Elektrik Özdireng Yöntemleri I.T.Ü. lf,ed, Fak, yayınları, 200 s.

 • Tez Özetleri
  Recep Kiliç
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ: Gazi Üniversitesi Fen. Bilimleri Enstitüsünde Doç. Dr. Şuayip Üşenmez yönetimimde yapılan bu doktora çalışmasında Ankara`nın, 12 km. kuzeyinde yeralan Çubuk  Baraj Gölü beslenme havzasında aşırı sedimantasyonun sebepleri araştırılmış havzanın toplam sediment verimi ve Türkiye`nin önemli havzaları ile karşılaştırması yapılmış sedimantasyonla gelen malzemenin mineralojik tortul ve mühendislik özellikleri incelenerek malzeme olarak kullanılabilirliligi araştırılmıştır. Beslenme havzasında kayaçların aşınabilirliği gözönüne alınarak Jeoloji haritası stratigrafi kesiti ve Jeoloji kesiti hazırlanmıştır.

  Haberler
  Recep Kiliç
  PDF Olarak Görüntüle
  Yeni Yayınlar
  PDF Olarak Görüntüle
  Jeoloji Takvimi
  PDF Olarak Görüntüle
  Yeni Üyeler
  PDF Olarak Görüntüle
  Yitirdiklerimiz
  PDF Olarak Görüntüle
  TAM SAYI DOSYASI
  PDF Olarak Görüntüle