Jeoloji Münendisliği Dergisi
Jeoloji Mühendisliği Dergisi

Jeoloji Mühendisliği Dergisi

2003 ARALIK Cilt 27 Sayı 2
KAPAK
PDF Olarak Görüntüle
KÜNYE
PDF Olarak Görüntüle
İÇİNDEKİLER
PDF Olarak Görüntüle
İstanbul`da Muhtemel Depremler Karşısında Çözüm Önerileri
PDF Olarak Görüntüle

ÖZ: 1999 yılında, İzmit ve Adapazarı civarında meydana, gelen iki büyük deprem, bölgede çok büyük can ve mal kayıplarına yol açmıştır. Tarihsel sürece bakıldığında birçok büyük depremin Kuzey Anadolu Fay Zonu olarak adlandırılmış olan bu fay hattı üzerinde meydana geldiği görülür., Bu kuvvetli depremlerin merkez üslerinin,, Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde doğudan batıya doğru yeraldığını gösteren çok belirgin bulgular bulunmaktadır. Aynı zamanda Kuzey Anadolu Fay Hattının batı kenarında bulunan İstanbul`un bu depremlerden yüksek oranda etkileneceği olasılığı da vurgulanmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ekonomisi üzerinde büyük pay sahibi olan sanayi ve turizm açısından gelişimini temsil eden ve bu niteliği ile merkez olan İstanbul,, dünyanın sayılı şehirlerinden bir tanesidir. Bu nedenle İstanbul9da meydana gelebilecek büyük bir deprem, hem dünya hem de ülkemiz için büyük bir felaket olacaktır. İstanbul`u tehdit eden potansiyel deprem tehlikesi ile başa çıkabilmek için, orta ve uzun vadeli uygulamalar göz önüne alınarak; depremin etkileyeceği bölgelerin sismik afet azaltma planı,, acil kurtarma planı ve yeniden yapılanma planı hazırlanmalıdır. İstanbul`da, afet azaltma planlaması açısından bilimsel ve teknik esaslara dayalı sismik mikrobölgeieme çalışmalarını entegre etmek ve geliştirmek, binalarda ve altyapılarda meydana gelebilecek hasar üzerine önleme/azaltma programlan önermek, şehir plancılığı kapsamında afet önleme planları ile ilgili önerilerde bulunmak için çalışmalar bir an önce başlanması gerekmektedir..

 • Deprem

 • Hasar

 • Analizler

 • Mikrobölgeleme

 • Tedbirler

 • Bilge G., ve Siyahi, 1998, Deprem Etkisindeki Normal Konsolide Zemin Şevlerinde Yarı- Statik Stabilité Analizi,, İMO Teknik Dergi, Yazı 112, 1525-1552.

 • Coburn, A. W. and R.J.S. Spence, 1992, Earthquake Protection, John Wiley.

 • Agency (JICA), (2001), The Study on A Disaster Prevantion/Mitigation Basic Plan in Istanbul, including Seismic Microzonation in the Republic of Turkey, Progress Report 1..

 • (JICA), (2001), The Study on A Disaster Prevantion/Mitigation Basic Plan in Istanbul including Seismic Microzonation in the Republic of Turkey, Field Report (Volume l:Main Report:).

 • (JICA),, (2002), The Study on A Disaster Prevantion/Mitigation Basic Plan in Istanbul including Seismic Microzonation in the Republic of Turkey, Interim Report., • İskenderoğlu, A , Bilgin, L , Baş, M , Yağcf, M , Özeyranlı, N , Taymaz, Ö , Ikenıshı, N , Segawa, S , Maeda, H , Nıshı, O , Koıke, ¥ , Takahashı, R , Hayashl, A . (2003). İstanbul`da Muhtemel Depremler Karşısında Çözüm Önerileri . Jeoloji Mühendisli

 • İskenderoğlu, A , Bilgin, L , Baş, M , Yağcf, M , Özeyranlı, N , Taymaz, Ö , Ikenıshı, N , Segawa, S , Maeda, H , Nıshı, O , Koıke, ¥ , Takahashı, R , Hayashl, A . İstanbul`da Muhtemel Depremler Karşısında Çözüm Önerileri. Jeoloji Mühendisliği Dergis

 • Afyon ve Çevresi`nin Depremselliği: 03 Şubat 2002 Çay Depremi Eşşiddet Haritası ve Deprem Riski
  Mehmet Utku M.ali Danişman Nihal Akyol Zafer Akçiğ
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ: Türkiye için doğ;al âfetlerin başında gelen deprem, 03.02.2002 tarihinde yerel saatle 09:11:28`de, Afyon ili çevresinde (Çay, Sultandağı, Bolvadin ve Çobanlar) büyük can ve mal kayıplarına neden oldu. Afyon ve Çevresi, yakın tektonik sistemlerin yönlendirdiği deprem rejimine göre, bu güne kadar en az 4.0 büyüklüktü (M>4.ö) 252 deprem, yaşadı. Batı Anadolu`da etkin olan Gediz graben, sistemi, Dinar Fay sistemi ile Afyon`un güneydoğusundan kuzeybatısına doğru uzanan Akşehir Fay sistemi ve Emirdağ;! Fay sistemlerinin etkisinde kalan Afyon ve civarı,, ~5 ayda bir, en az. 4.0 büyüklüğünde bir deprem üreten aktif bîr tektonik, sistemin içinde yer almaktadır.. Bu özelliğiyle, 6.0 büyüklüğündeki bir depremi 30 yılda %78, 7.0 büyüklüğündeki bir depremi ise aynı sürede %35 yaşama olasılığı vardır. Kayıtlara göre, bu bölgede yaşanan en büyük deprem 1931 yılında. 7.0 büyük!.öğündedir.. Günümüze: kadar, en az 6.0 büyüklüklü 8 depremin meydana, geldiği Afyon ve Çevresi, birinci derece deprem belgesi, olarak, tanımlanır. Bu çalışma ile elde edilen eşşîddet haritasından, arazî gözlemlerinden ve art sarsıntı dış merkez dağılımlarının yönelimlerinden,. 03.02.2002 tarihli depremin (09:11:28; M<ı=6.0, Mw=6.5), Âfcşetıir Fay Zonu`nun bir ürünü olduğu ve Çay (Afyon) Depremi adıyla anılması gerektiği anlaşılmaktadır. Bölgedeki aktif faylara bağlı olarak yüzeylenen jeotermal akışkanların çokluğu ve bölgenin yeraltı suyu yönünden, zengin tortul ve gevşek çökellerden oluşmuş olması, hatalı ve denetimsiz yapı üretimi, olası depremlerdekî hasarı artırıcı en önemli etkenlerdir.

 • Eşşiddet haritası

 • makrosismik gözlem

 • deprem riski

 • büyüklükfrekans ilişkisi

 • aşılma olasılığı

 • dönüş peryodu

 • Akşehir Fay Zonu

 • graben

 • Akçığ, Z..., Utku,. M,.,. Danışman, MA., Akyol, N., (2002), 03 Şubat 2002 Afyon-Çay Depremi Makrosismik Raporu, Dokuz Eylül Üniversitesi,, 15 sayfa,, Izmir.

 • Arpat, E., Aktar, M,, Berece, E., Karabulut,. H., Komut, T. ve Örgülü, G., (2002), 3 Şubat .2002 Sultandağı Depremi ön raporu. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Jeofizik Ânabilim Dalı, İstanbul.

 • Besang, C, Eckhardt, F.J., Harre, W. Freuzer, H. ve Muller, P.,, (1977), Radiometrische Altersbestimungen aus dem. Jungtentiar der Türkei, Geol J.9 25, 139-167..

 • Colin,, H.,(1955), Jeolojik Harita İzahnameleri (Afyonkarahisar 72/2 ve 72/4 paftaları), MTA, Rapor No: 2244, Ankara..

 • Çevikbaş, A,, Ercan, T. ve Metin,, S., (1988), Geology and Regional Distribution of Neogene Volcanics between AiyonŞuhut, Jour. Pure and AppL Sei,, METU, Ankara, 21/1-3, 479-499..

 • Ercan, A., (2000), Türkiye Deprem Bölgelendirme Haritası, Atlas Dergisi, Sayı: 86, Mayıs-2000, No: 2000/5, Sayfa; 146-147,

 • Erişen, EL, Akkuş, L9 Uygur,, K.. ve Koçak, A., ( 1996), Türkiye Jeotermal Envanteri,, MTA, Ankara, p.480..

 • Gumbel, E., J.s (1958), Statistics „of Extrem.es,, Columbia University Press, USA.,

 • Gutenberg, B. ve Richter, C, F.. (1942), Earthquake Magnitude., Intensity, Energy and Acceleration, Bull SeismoL Soc Ant, Vol. 32, No. 3, 163-191.,

 • Gutenberg, B.. ve Richter, C, F. (1944), Frequency of earthquakes in California, Bull SeismoL Soc, Am., Vol., 34, 185-188.,

 • Kandilli Rasathanesi ve Deprem. Araştırma Enstitüsü Veri Bankası, http://www.koeri.boiin.edu.tr, Boğaziçi Üniversitesi İstanbul.

 • Keller, J.,, (1983), Potassic Lavas in the Oregenic Volcan i sm of the Mediterranean Area, Jour, Volcanology and Geothermal Research, 18,, 321-335.

 • Ketin, İ., (1966), Anadolu`nun Tektonik Birlikleri, MTA Dergisi, 53, Ankara,

 • Koçyiğit, A., ( 1984),. Güneybatı Türkiye ve yakın dolayında levha içi yeni tektonik gelişim., Türkiye Jeo. Kur:, Bulk, 27, 1-16.

 • Koçyiğit, A. ve Özacar, A.A., (2003),, Extensîonal Neotectonic Regime through the NE Edge of the Outer İsparta Angle, SW Turkey: New Field and Seismic Data, Turkish J. Earth ScL, Vol.,12, No.,1, pp.67-90.

 • Koçyiğit, A., Ünay,, E., ve Saraç, G., (2000), Episodic graben formation and. extensional neotectonic regime in. west Central Anatolia and the İsparta Angle; a case study in the Akşehir-Afyon Graben, Turkey,, In: Bozkurt, E,, Winchester,, J.A., Piper

 • Öztürk, E.M, ve Öztüık, Z., (1989), Balçıkhisar- Karadilli (Afyon)- Dereköy (İsparta) Dolayının Jeolojisi Raporu, (yayınlanmamış), MTA, 282-286, Ankara,

 • Sun,, S., (1979), Gazlıgöl (Afyon) Yöresinin Jeoloji İncelemesi, Bitirme Projesi, Ege Üniversitesi, Yerbilimleri Fakültesi,. Jeoloji Mühendisliği, 22 sayfa, İzmir..

 • Şaroğlu, F., Emre, Ö. ve Kuşçu, L, (1992),, Türkiye Diri Fay Haritası, Maden Tetkik Arama, Genel Müdürlüğü, Ankara.

 • Şengör, A.M.C., Görür, N.,, and Şaroğlu, F.., (1985), Strike-slip faulting and related basin formation in zones of tectonic escape: Turkey as a case study, Strike- Slip Deformation Basin Formation and sed imentation, Society of Economic Paleontologis

 • Tatlı, S,, (1973), Afyon, Gazlıgöl-Susuz Alanının Jeolojisi ve Jeotermal Enerji olanakları, MTA, Rapor no: 2900, Ankara.

 • USGS (United States Geological Survey), http://neic.usgs.gov

 • Utku, M., ve Özyalın, Ş,, (2001),, Yeni Q100: Deprem. Risk Analizi Bilgisayar Yazılımı,, ///., İzmir ve Çevresi `nin Deprem- Jeoteknik Sempozyumu (JEOTEKNIKIII), CD-ROM,, 5 sayfa, 12-14 Kasım 2001, İzmir.

 • Utku, M., ve ÖzyaJiîi, Ş., (2002), Teknolojik Anlamıyla Q100: Deprem Risk Analizi Bilgisayar Yazılımı, Bilgi Teknolojileri Kongresi, CD-ROM (8 sayfa), Bildiri Özetleri, sayfa 151-155,, 06-08 Mayıs 2002, Pam.ukk.ale Üniversitesi, Denizli

 • Yağmurlu, F,., Savaşçın,, M.Y. ve Ergün, M., (1997),, Relation of Alkaline Volcanism and Active Tectonîsm within the Evolution of İsparta Angle, SW-Turkey,, J. Geol, 105,, 717-728. • Utku, M , Danışman, M , Akyol, N , Akçığ, Z . (2003). Afyon ve Çevresi`nin Depremselliği: 03 Şubat 2002 Çay Depremi Eşşiddet Haritası ve Deprem Riski . Jeoloji Mühendisliği Dergisi , 27 (2) , 18-33 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jmd

 • Utku, M , Danışman, M , Akyol, N , Akçığ, Z . Afyon ve Çevresi`nin Depremselliği: 03 Şubat 2002 Çay Depremi Eşşiddet Haritası ve Deprem Riski. Jeoloji Mühendisliği Dergisi 27 (2003 ): 18-33

 • Zonguldak ve Çevresindeki Yeraltısularının İzotop Hidrolojisi İncelemesi
  Barbaros Erduran Koray Abdullah Törk Gürkan Öktü
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ: Zonguldak, ve çevresinde Türkiye`nin en önemli taşkömürü yatakları yer almaktadır. Westfaliyen (Karbonifer) de oluşmuş bu kömürlü seviyeler, altta Vîziyen (Karbonifer) yaşlı karsfl`k kireçtaşlan, üste ise yine karstik özellikte olan Apsiyen - Barremiyen (Kretase) yaşlı .kireçtaşlan ile çevrilidir, Bölgede yürütülen karst hidrojeolojisine yönelik çalışmanın bir parçası olan izotop hidrolojisi,, Zonguldak kömür madeni sahalarında kömürlü birimlerle jeolojik olarak dokanak halinde bulunan karstik kireçtaşlannın yeraltısuyu açısından ilişkilerinin araştırılmasına yönelik yapılmıştır. Yüzey ve yeraltısularından 1994-1995 yıllarında izotop analizi amacıyla örnekleme çalışmaları yürütülmüştür. Toplanan örneklerde Döteryunı (2H), Oksijen -18 (18O) ve Trityum (3H) analizleri yapılmıştır.. Analiz sonuçlarının değerlendirilmesi ile beslenme kotu-alani, suların kökeni ve sistemdeki geçiş süreleri konularında saptamalar yapılmıştır. Suların denizel kökenli yağışlardan beslendiği, beslenmenin 400-500 metre kot aralığından olduğu ve ayrıca suların sığ ve derin dolaşım olmak üzere iki farklı dolaşım, sistemine sahip oldukları belirlenmiştir. Kömür madeni galerilerine gelen yeraltısularının geçiş süresinin kısa olduğu ve mevsimsel yağışlardan beslendiği ortaya konmuştur.

 • İzotop

 • Zonguldak

 • Yeraltısuyu

 • Taş kömürü

 • Aydın, M., 1990, Zonguldak Ulus Sahaları MTA ve TPAO Kuyularından Geçen Jeolojik Kesitler, TPAO, Çıkara

 • APH A-A W W A-WPCF, 1981, Standart: Methods For The Examination Of Water And Wastewater (15th ED..,): American Public Healt Association, Washington, USA, 1134 p.,

 • Erduxan, B..,, 1997, Zonguldak — Bağlık - İnağzı - Göbü - Kazköy Kömür Sahalarının Karst Hidrojeolojisi İncelemesi., Yük,. Müh, Tezi, H.Ü., Müh. Fak.., Fen Bilimleri Enstitüsü., Ankara (yayınlanmamış)

 • Kekinde,, M .O., 1993,, Preliminary Isotopic Studies In The Bida Basin, Central Nigeria, Environmental Geology, Volume 22, Washington, USA, 21.2 - 217 p.

 • Oktu, G., Erduran, B., Kır, N,, Alkılıç, Ç.., Köklü-, Z,., Nazik, L,,„ Bircan, A.., Törk, K., Mengi, H.., özel. E., Tunçperçînel, S., Tuncay, !,. ,Erdoğan, R., 1996, Zonguldak - Bağlık - İnağzı - Göbü - Kazköy Kömür Sahalarının Hidrojeoloji Etüdü Fin

 • Özler, t.., Yaver, Y., Kır, N., Canca, N., Tonga!, O.., Bakan, Z., 1992, Değirmenağzı ile Göbü Arasında Kalan Alanın Jeolojisi ve Kömür Varlığı, MTA, Derleme No:9599, Ankara (Yayınlanmamış)

 • Şengör, A.M.C., Yılmaz, Y., Ketin, t.,, 1981, Remnants Of A Pre-Iate Jurassic Ocean In Northern Turkey: Fragments Of Permian- Triassie Paleo-Thetys, Geological Society Of American Bulletin, Part I, Volume 99, 599 - 609 p.

 • Yergök, Ä.F,., Akman, IL, İplikçi, E., Karabalık, N., Keskin, 1., Mengi, H,., Umut, M, Armağan, F., Erdoğan, K.,„ Kaymakçı, M.,, Çetinkaya, A., 1987a,, Batı Karadeniz Bölgesinin Jeolojisi 1, MTA, Derleme No:8273, Ankara (Yayınlanmamış)

 • Yergök, A.F., Akman,, Ü., Tekin, F., Karabalık, M, Arbaş, A., Akat, U.,,, Armağan, F., Erdoğan, K., Kaymakçı, H., 1987a, Batı Karadeniz Bölgesinin Jeolojisi II, MTA, Derleme No:8848, Ankara (Yayınlanmamış)

 • Yurtsever, Y., 1978, .Environmental Isotopes As A Tool In Hydrogeological Investigations Of Southern Karst Regions Of Turkey, Proceedings Of A International Seminar On Karst Hydrogeology, Antalya, Turkey • Erduran, B , Törk, K , Öktü, G . (2003). Zonguldak ve Çevresindeki Yeraltısularının İzotop Hidrolojisi İncelemesi . Jeoloji Mühendisliği Dergisi , 27 (2) , 35-46 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jmd/issue/52391/686351

 • Erduran, B , Törk, K , Öktü, G . Zonguldak ve Çevresindeki Yeraltısularının İzotop Hidrolojisi İncelemesi. Jeoloji Mühendisliği Dergisi 27 (2003 ): 35-46

 • Domaniç (Kütahya) Bakır-Molibden Cevherleşmesinin Jeolojisi ve Alterasyon Özellikleri
  İsmet Cengiz Yurdal Genç
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ: Bu çalışmada; Domaniç (KÜTAHYA) bakır-molibden yatağının oluşumunu ortaya çıkarabilmek amacı ile, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü tarafından 1992-1993 yılları arasında yapılan arama, sondajlarının karat örnekleri incelenerek; cevherleşmenin alterasyon özellikleri araştırılmıştır. Yapılan sondajlardan alınan karot örneklerinde; derinlik ve damar olmak üzere iki farklı kayaç türü tanımlanmıştır. Derinlik kayaçları eşit taneli ve porfırik dokuda gözlenmektedir. Eşit taneli derinlik, kayaçları; tonalit, granodiyorit, kuvars-diyorit ve granittir.. Porfîrik dokulu derinlik kayaları ise, tonalit porfir, kuvars-diyorit porfir, granodiyorit porfir,, diyorit porfir ve granit porfir olarak tanımlanmıştır. Damar kayaçları ise apîittîr. Yukarıdaki kayaç türlerinden aplit dışındaki kayaçlar cevherleşme ile ilişkili olup alterasyona maruz kalmışlardır. Cevherleşmeye eşlik, eden bu kayaçlarda alterasyon sonucu oluşan mineral birlikteliklerine göre, dört farklı tip alterasyon belirlenmiştir. Bunlar; 1-biyotit-kuvars, 2- serizit-kuvars, 3-kuvars-kil-klorit, 4-klorit-epidot-kuvars alterasyonu olup,, sondajlarda tekrarlanmalı olarak gözlenmişlerdir. İnceleme alanındaki cevherleşme; mineralojisi, tipi, yankayaç ilişkisi ve yankayaç alterasyonlan özellikleri ile "Porfir tip bakır-molibden" yataklara, benzer özellikler göstermektedir. Diğer taraftan sondajların ilk metrelerinde yaygın olarak limonitleşme, hematitleşme ve killeşme şeklinde ortaya çıkan ve yüzey sularının etkisi ile oluşmuş yüzeysel alterasyon`da gözlenmiştir.

 • Alterasyon

 • Bakır

 • Molibden

 • Kütahya

 • Cevherleşme

 • Arısoy, H., (1985), Bursa-inegöl-Sütlükdere Zn- Cu-Pb cevherleşmesi jeoloji raporu (KAVAP-VIII): MTA Der.Rap.No: 7669,

 • Ashley, P.. M., BMington, W. G,., Graham, R.L., Meale, R.C., (1978) Geology of the coalstoun porphyry copper prospect, southeast queensland, Australia: Econ. Geoi. Vol. 73,, pp.945-965.

 • Ataman,, G,, (1972), Orhaneli granodîyoriti kütlesinin radyometrik. yaşı.: TJK Bülteni, 15/2.

 • Ataman, G., (1973), Gürgenyayla (Domaniç) granodiyoritik kütlesinin radyometrik yaşı: TJK Bülteni,. 16/1.

 • Bingöl, E,, Delaloye, M., Ataman, G., (1982), Granitic intrusions in western Anatolia. : A contribution to the geodynamic study of this area: Econ. GeoL Helv. 7.5/2,

 • Burnham, C. W., (1962),, Faciès and types of hydrothermal alteration: Econ.GeoL, v.57, 768-784.

 • Bttrküt, Y., (1.966), Kuzeybatı Anadoluda yer alan plutonların mukayeseli jenetik etüdü: Doktora tezi, İTÜ Maden Fak,

 • Creasey,, SX.,, (1966), Geology of the San Manuel area, Final Country, Arizona; U.S. Geolol. Survey Prof. P471, 64p.

 • Çöteii, Ö.R., (1970), Hayriye ve Saadet köyleri civarındaki Cu-Pb-Zn zuhurları 1/10.000 ölçekli detay etüd raporu: MTA Der. Rap. No.. 4548.

 • Çötelî, Ö.,R,„ (1972), Bursa vilayeti - İnegöl kazası - Çarkderesi civarındaki. Cu-Zn zuhurunun 1/10.000 ölçekli detay etûd raporu. : MTA Der. No. 5102,

 • Demiray, B.,,, (1984), Bursa-tnegöl, Saadetköy Mo-Cu cevherleşmesi jeoloji raporu (KAVAP-VII): MTA Der.Rap.No. 7638.

 • Ercan,, T., ve Türkecan, A., (1984),, Batı Anadolu- Ege adaları-Yunanistan ve Bulgari stan`daki plutonlann gözden geçirilişi: Ketin Sîmpozyumu, TJK Yayını..

 • Erdeni, E .„ (1975), Ortaca - Dereçarşamba ( . Kütahya ili- Domaniç ilçesi) dolayının maden jeolojisi ve İ22 - b2, b3,, 123 - a4, J23 -a2 ,b1 paftalarının prospeksiyon raporu: MTA Der.. Rap. No., 5442, ANKARA

 • Förnier, R.O., (1967), Syngenetic formation and subsequent alteration of the porphyry copper deposit near Ely, Nevada: Econ., GeoL, v.62sp.57-81, 207-227.

 • Hemley, J.J., ve Jones, W.R., (1964), Chemical aspects of hydrothermal alteration with emphasis on hydrogen metasomatism: Econ,. Geol; 59, 538 - 569.,

 • Kaaden, G. V.,,, (1955),, Mesruriye (İnegöl) köyü güneyindeki .kontak yataklar hakkında not: MTA DenRap.No:2494.

 • Kara, A., ve Pehlivan, A N., (1983), Bursa - Keleş - Gelemiç,Mo-Cu-Zn cevherleşmesi jeoloji raporu,, (KAVAP VI): MTA Der..R.ap.No:7651,

 • Krauskopf, K .B.,, (1967 ), Introduction to geochemistry : McGraw Hill, New York, pP721.

 • Küçükayman, A.,,, (1987),, Bozüyük - Tavşanlı - Kütahya arasının jeolojisi: MTA Der.Rap.TMo: ( 8356)..,

 • Lovrell, J.D., ve Guilbert, J. M., (1970), Lateral and Vertical alteration mineralization zoning in porphyry ( ore deposits; Econ.GeoL; 65,, 373-408.

 • Meyer, c,,, ve Hemley, JX,. (1967), Wall rock alteration, Barnes, H.L., ed.; Geochemistry of hydrothermal ore deposits: Holt Rinehart and Winston, New York, 166-235.

 • Middelear, W.. V.., (1975), Domaniç (Kutahya- Türkiye) civarındaki sokulumun güney sınırında bulunan maden yatakları ve kontak- metasomatik oluşumların araştırılması hakkında ön rapor: MTA Der. Rap.. No.. 1522.,

 • Middelear,, W. V.., ve Visser,, W.., (1975), Kütahya- Domaniç bölgesindeki mineralizasyon hakkında rapor: MTA Der. Rap. No, 1521.

 • Molly,, E JA/-,, (1955), İnegöl bölgesinde bulunan altın hakkında notlar ..(Bursa vilayeti): MTA Der. Rap. No, 2332..

 • Okay, A. i. .,„ (1984), Kuzeybatı Anadolu`da yer alan metamorfik kuşaklar; Ketin Simpozyumu, TJK Yayım..

 • Özkoçak, O., (1969), Bursa - Orhaneli çevresinin jeolojisi : Doktora Tezi

 • Öztunalı, Ö .,(1973), Uludağ ve Eğriöz masiflerinin petrolojileri ve jeokronoiojileri: ÎÜFF Monografileri, No, 23.

 • Pehlivan, A. N., (1979),, Uludağ (Bursa)- Orhaneli-Keles-inegöl yörelerinde granit kenar zonlanndaki (W,Mo,`Pb,Zn,Cu) mineralizasyonları ön raporu: MTA Der. Rap.. No., 1621.

 • Pehlivan, A .N,,, ve Of bay, S., (1.987), Kütahya- Domaniç-Bîleylik Cu-Pb-Zn-Mo cevherleşmesi jeoloji-jeokimya raporu (KAVAP IX): MTA Der.. Rap., No, 2054.

 • Pehlivan, A .N., (1987),,, Bursa-inegöl-Kelesörhaneli çevresinin genel jeokimya raporu (KAVAP I): MTA Der.. Rap., No. 21.35.

 • Streckeisen, A., (1967), Classification and Nomenclature of Igneous rocks: N. Jb. Miner. Abts., 107, p. 144-240

 • Taşkın, L, (1983 a), Bursa-inegöl yöresi Boğazova ve Domaniç granodiyorît masifleriyle ilgili W-Mo-Pb-Zn-Cu cevherleşmelerine ait jeoloji raporu (KAVAP- • V): MTA Der. Rap. No.. 7675,.

 • Taşkın, f., (1983 b), Bursa-inegöl yöresi Çatalçamtepe Cu-Pb cevherleşmesi ve • Aşağıgürgenyayla Cu cevherleşmesine ait j eokimy a-jeo loj i raporu (KAV AP-V) : MTA Der. Rap. No: 7666..

 • Taşkın, t.,,, ve Bulut, M ., (1992), Kütahya- Domaniç-Topukdere-Sarıçayıryayla Co- Mo cevherleşmesi jeoloji raporu. MTA Der. Rap. No.. 9373

 • Yavuz,, H.,, (1975),, Kütahya ili Domaniç ilçesi Dereçarşamba yöresi Pb-Zn cevherleşmesi etüdü,. MTA Der. Rap.. Mo. 348.

 • Yıldırım, S., ve Çelebi, A,., (1991), Domaniç (Kütahya}-inegöl (Bursa) AR. 4485 8 No`lu MTA Ruhsat sahası Topukdere- Sarıçayıryayla çevresi porfiri bakır yatağı ön etüd raporu. MTA Der. Rap. No, 93.27..

 • Cengiz, İ , Genç, Y . (2003). Domaniç Kütahya Bakır-Molibden Cevherleşmesinin Jeolojisi ve Alterasyon Özellikleri . Jeoloji Mühendisliği Dergisi , 27 (2) , 47-75 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jmd/issue/52391/686343

 • Cengiz, İ , Genç, Y . Domaniç Kütahya Bakır-Molibden Cevherleşmesinin Jeolojisi ve Alterasyon Özellikleri. Jeoloji Mühendisliği Dergisi 27 (2003 ): 47-75 • Malatya-Yeşilyurt Altınlı Florit Cevherleşmesi: Toroslarda Paleokarst Tipi Bir Yatak
  Mustafa Kemal Revan Yurdal Genç
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ: Malatya-Yeşilyurt altın h-florit cevherleşmesi, Malatya Metamorfıtlerine ait Devoniyen (?)- Karbonifer yaşlı, mermerler ile bunların üzerinde diskordans olarak bulunan Permiyen yaşlı şistlerin dokanakları boyunca gözlenir.. Diskordans düzlemini takip eden yaklaşık 12 km uzunluğunda bir zon boyunca kesikli olarak izlenen cevherleşmelerin, kalınlığı. 1 m ile 30 m. arasında değişmektedir. Cevherli zonun litolojik bileşimi konglomeratik breştir. Breş parçaları şist, kristalize kireçtaşı, çört ve florit bileşimindedîr. Matriks ise başlıca mikrokristalin kuvars, florit ve limonitten oluşur. Cevherli zon, yüksek silis içeriği {> 50%) ve sertliği nedeniyle çevre kayaçlara göre farklı bir morfoloji sunar, Cevherler iki farklı morfolojik şekil gösterirler ; (1) uyumsuzluk düzlemine yaklaşık paralel yatay konumlu kütleler ; (2) kırık ve boşluk dolguları, şeklindeki derîne doğru daralan konik kütleler.. Cevherli zonun altın içeriği değişkendir. Florit içerikli breşik yapının gözlendiği grafitik organik madde içeren kesimlerde altın içeriği maksimum değerlere (12,5 g/t) ulaşır. Florit ve organik madde içermeyen breşik yapının az olduğu kesimlerde ise altın içeriği daha az olup minimum değerlere (100 ppb) düşer. Jeolojik konumu, yapı-doku özellikleri ve mineralojik bileşimi açısından Malatya-Yeşilyurt altınlı-florit cevherleşmesinin diskordans düzlemlerine bağlı paleokarstik bir yatak olduğu ve bölgede. Geç Eosenden beri devam eden karşılaşma süreçleriyle oluştuğu düşünülmektedir, Cevherli zonun üst kesimlerinde yer alan killi,, kırıntılı ve karbonatlı kayaçlar, altınlı-florit cevherleşmesi için. en olası kaynak olarak gözükmektedir. Cevheri oluşturan bileşenlerin (flor, altın, silis vd.) bu kaynak kayaçlardan gravite kontrollü olarak derinlere doğru, hareket eden meteorik çözeltiler tarafından zenginleşme ortamına taşındığı düşünülmektedir. Malatya-Yeşilyurt altınlı-florit cevherleşmesi, Doğu Toroslarda oluşumu, karstlaşma. süreçlerine bağlı olduğu ve yayı hm ı diskordans düzlemleri tarafından kontrol edildiği ifade edilen ilk cevheri eşmedir. Konumu ve yayılımı dikkate alındığında, bu tür cevherleşmeler açısından Doğu Toros Kuşağının önemli olabileceği düşünülmektedir.,

 • Doğu Toroslar

 • Malatya-Yeşilyurt

 • Florit

 • Paleokarst

 • Diskordans Düzlemi

 • Silika-Kabuk

 • Allmann, R., and Koritnig, S.., 1969,, Fluorine. In: Handbook öf Geochemistry. Wedepohl, K. H., (eds), vol., H/1, p. 9-B-l toll-A-1.

 • Allmann, R.., and Crocket, X H., I974, Gold., In : Handbook of Geochemistry. Wedepohl, K. H. (eds), vol. H/4, p. 79-A-l to 80-A-2.

 • Asutay, HJ., 198.5, Baskil çevresinin jeolojik ve petrografik incelenmesi,, A.Ü.F.F. Müh. Fak. Doktora tezi. (yayımlanmamış), 156, Ankara.

 • Asutay, HJ.. ve Turan, M., 1986, Doğu Toroslar Keban-Baskil (Elazığ) dolaylarının jeolojisi. MTA Gen. MikL Jeol. Etüd. Daî. Rapor Arşivi.,

 • Brigo, L., Gamana, G., Rodeghiero, F. and Potenza, R., 2001, Carbonate-hosted siliceous crust type mineralization of Carnic Alps (Italy-Austria). Ore Geology Reviews 17 (2001) p. 199-204.

 • Ekmekçi, M., 2003, Review of Turkish karst with emphasis on tectonic and paleogeographic controls, Acta Carsologica, vol. 31(3) (inprint)

 • Genç, Y., 2001,, Pöhrenk (Çiçekdağı-Kırşehir) Fiorit Yatağı : Sedimanter Kayaçlara Bağlı Fiorit Yataklarının Orta Anadolu

 • Genç, Y.,, Vennemann, T. W.. ve Satır, M.,2002, Sedimanlara bağl ı Pöhrenk (Ç içekdağ- Kırşehir) fiorit yatağının kökenine ilişkin hidrojen, oksijen ve karbon izotop verileri,, 55. T. J. K. B. Bildiri Özleri Kitabı, 1I - 15 Mart 2002, s. 104..

 • Genç, Y., Vennemann, T,. W., and Satır, M, 2003, Carbon, oxygen and hydrogen isotope evidence for the origin, of the seel iment hosted Pöhrenk (Çiçekdağı- Kırşehîr-Central Anatolia) fluorite deposit, Turkey.. In : Eliopoulos, D,G. Et.al.(edits.). Min

 • Gözübol, A. M. ve Qnal, ML, 1986, Çat Barajı İsate Tünelinin Mühendislik Jeolojisi ve Kaya Mekaniği İncelemesi, ve Malatya Çelikhan Alanının Jeolojisi.. TÜBİTAK Projesi, TABG-647.

 • Güvenç, T.., 1981, Tetisin Permiyen ve Triyas Stratigrafisi ve Paleocoğrafyası. HÜ Yerbilimleri Eııst. Yayınları, sayı 7, 27-42.

 • Kıpman, E.,, 1976, Kebanın jeolojisi ve volkanitlerinin petrolojisi. Doçentlik tezi, 1st. Öniv,. Fen. Fak. Mineraloji ve Petroloji Kürsüsü.

 • Kipman, E., 1981, Kebanın jeolojisi ve^Keban şariyaji. İstÜniv. Yerbilimleri Derg., 1, 1- 2, 75-81, İstanbul,

 • Liebau,, F., Condie, K.. C. and Siever, R., 1969, Silicon In : Handbook of Geochemistry. Wedepohl, K. H,, (eds), vol. II/l, p,. 14-A- 1 to 14-I1-3.

 • Özgenç, 1,, 1981, Ovacık (Tavşanlı-KUtahya) fluorit yatağının jeolojisi, Jeoloji Mühendisliği. Dergisi, 43, s... 5-14.

 • Özgül, M, 1.976, Toroslann bazı temel jeolojik özellikleri, Türkiye Jeo.. Kur., Bill.!,,, 19, 1,, s. 65-78, Ankara.,

 • Perinçek, D.,,, 1978, Çelikhan-Sincik-Koçali (Adıyaman İli) alanının jeolojisi ve petrol olanaklarının araştırılması. Doktora tezi, İstanbul Univ. Fen Fak. Tatbiki JeoL Kürsüsü 212 s. İstanbul,.

 • Revan, M. K., 2003,, Malatya-Yeşilyurt altınlı -fluorit cevherleşmesinin oluşumu ve kökeni Yük,. Lis. Tez., Hacettepe Univ., Jeo. Müh. Böl., Ankara, 71 s. (yayımlanmamış).

 • Revan, M. K., Genç, Y. ve Dumanlılar,, Ö., 2003, Malatya-Yeşilyurt: Altınlı Florit Cevherleşmeleri,, 56. Türkiye Jeo. Kur., Bil. Özleri, s. 118.

 • Rodeghiero, F., Fanlo, I., Subias, L9 Yuste,, A.,,, Fernandez-Nieto, C. and Brigo, L,, 1996,, Sulfide-fluorite-barjte-bearing siliceous crusts related to unconformity surfaces of different ages in Pyrenees and Alps : a new model in carbonate-hosted d

 • Sangster, D.. F., 1988, Breccia-hosted lead-zinc deposits in carbonate rock. In : M, P. James, P..Q, Choquette. Paleokarst. Springer-Verlag. New York, Berlin, Heidelberg, 102-116.,

 • Şaşmaz, A,., Önal, A., ve Önal, M., 1999, Çelikhan (Adıyaman) fluorit cevherleşmeleri ve bunların NTE jeokimyası.. 1. Batı Anadolu Hammadde Kaynakları Sempozyum. Bildirileri, s. 378-387, İzmir.

 • Şengör, C. ve Yılmaz, Y.., 1981, Tethtan evolution of Turkey. A plate tectonic approach ; Tectonophysics, v. 75, 181- 241.

 • Wright, V., P., 1982, The recognition and interpretation of paleokarst : Two example from, the Lower Carboniferous of South Wales.. Journal of sedimentary petrology, vol.. 52, No. 1, pp. 83-94.

 • Yazgan, E., 1983, A. geotravers between The Arabian platform and the Munzur nappes.. Int. Synip, Geol. Taurus belt, 26-29 Sept.., Guide book for excursion V... 17p. MTA Ankara.

 • Yılmaz, A.,,, Ünlü, T., ve Sayılı, S., 1992, Keban kurşun-çinko cevherleşmesinin kökenine bir yaklaşım : Ön Çalışma. MTA Dergisi, sayı 114, 47-71.

 • Zuffardi, P., 1976, Karsts and. Economie Mineral Deposits. İn : Handbook of Stratabound and stratiform ore deposits.. Wolf, K.H. (eds), vol. 3,„ Elsevier,, Amsterdam. pp. 176-213,. • Revan, M , Genç, Y . (2003). Malatya-Yeşilyurt Altınlı Florit Cevherleşmesi: Toroslarda Paleokarst Tipi Bir Yatak . Jeoloji Mühendisliği Dergisi , 27 (2) , 76-96 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jmd/issue/52391/686347

 • Revan, M , Genç, Y . Malatya-Yeşilyurt Altınlı Florit Cevherleşmesi: Toroslarda Paleokarst Tipi Bir Yatak. Jeoloji Mühendisliği Dergisi 27 (2003 ): 76-96

 • TAM SAYI DOSYASI
  PDF Olarak Görüntüle