Jeoloji Münendisliği Dergisi
Jeoloji Mühendisliği Dergisi

Jeoloji Mühendisliği Dergisi

1983 OCAK Cilt 7 Sayı 1
KAPAK
PDF Olarak Görüntüle
KÜNYE
PDF Olarak Görüntüle
İÇİNDEKİLER
PDF Olarak Görüntüle
OKURLARIMIZA
PDF Olarak Görüntüle
Sugözü - Gazipaşa (Antalya) Alanının Jeoloji İncelemesi
Ümit Ulu
PDF Olarak Görüntüle

ÖZ: İnceleme alanı, Akdeniz bölgesinin Antalya ili, Alanya ve Gazipaşa ilçeleri İle, İçel ili Anamur ilçesiarasında kalan bölgede yer alır,çalışılan alanda fosilleri ile yaşlan belirli tortul istifler ile, düşük dereceli metamorfizmanın, düşüksıcaklık ve yüksek sıcaklık kesimi arasında değişen metamorfizma dereceli birimler bulunur.Stratigrafi ve tektonik, Alanya Birliği, Antalya Birliği, Aladağ Birliği ve örtü Kayaları adı altında yalınlaştırılarak anlatılmıştır.Alanya Birliği Antalya Birliği üzerine olasılı sıkışma tektoniği sonucu Üst Kretase sonunda güneydenkuzeye, bölgenin ikinci kez sıkışması ile de Hadım Napı birimleri Œosen-Miyogen yaş aralığında kuzeydengüneye ilerleyerek bugünkü konumlarını almış olmalıdırlar, 

 • Sugözü-Gazipaşa(Antalya)

 • Fosiller

 • Tortul İstifler

 • Örtü Kayalar • Blumenthal, M„ 1981, Batı Toroslarda Alanya ard ülkesinde jeolojik araştırmalar, M.T.A, yayınları, Seri D, No: 5, Ankara.

 • Blumenthal, M„ 1963, 1/500.000 ölgekli jeolojik harita ve izahnamesl (Konya), M.T.A, yayınları, Ankara

 • Demirtaşlı, B., Erenler, F., Bilgm, A. Z., Çatal, ffi,, Armafan P. Serdaroflu, M., Aksoy, Ö., Altuf, 8., Dirik , K., 1977, AksekUManavgat-Köprüia bölgesinin temel jeoloji incelemesi, T.J.K. 31, Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Bildiri özetleri, ş. 38- 36, Ankara,

 • Gedik, A., Birgili, |„ Yılmaz, H,, Yoldaş, R., 1979, MutErmenek-Silifke yöresinin jeolojisi ve petrol olanakları, T.J.K. Bült., O. 22, S. 1, s, 7-27, Ankam.

 • Özgül, N,, 10T6, Toroslarm bazı temel jeoloji ozelilklari, T.J.K, Bült., O. 19, S, 1, s, 67-78, Ankara.

 • Şengül, M,, Acarlar, M., Çetin, F., Doğan, O. Z., Gök, A,, 1978, Alanya Masifinin yapısal sorunu, TMMOB Jeo. Müh. Odası yayını, S, 6, s, 39-44, Ankara.

 • Ulu, Ü . (1983). Sugözü-Gazipaşa (Antalya) Alanının Jeoloji İncelemesi . Jeoloji Mühendisliği Dergisi , 7 (1) , 3-10 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jmd/issue/28175/298442

 • Ulu, Ü . Sugözü-Gazipaşa (Antalya) Alanının Jeoloji İncelemesi. Jeoloji Mühendisliği Dergisi 7 (1983 ): 3-10

 • Sovyetler Birliği`nin Volkanojenik Masif Sülfid Yatakları Tipleri
  Adnan İnan
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ: Dünyada, detişlk adlar altında incelenen volkanojenik masif sülfid yatakları, Sovyetler Birliğindede 5 tip halinde incelenmektedir. Bunlar, Urallar, Altay, küçük Kafkaslar, Kıbrıs ve Khandzin tipleridir,

 • Sovyetler Birliği

 • Volkanojenik Masif

 • Sülfit Yatak

 • Mineraller • Aliev, V, I,, 1981 kurs notlan

 • Gass, O. I, ve diğerleri., 1975, Ofiyolitlerin kökeni ve yerleşimi: yeryuvarı ve İnsan 1976. Cilt: 1 Sayı; 2

 • HutchmEon, W, R., 1973, volcanogenic sulphide deposits and their significance, fflconomic Geology, V: 68, no: 8 P: 1228-1247

 • lahihara, S., 1074, Geology of kuruko deposits. Mining Geology special issue no: 8

 • PetajoviQ, S„ 1971, Dof u Karadeniz . Küçük Kafkasya Bölgesindeki metalojenlk zonlar ve bunların metallojenik özelikle»!. M.T.A, dergisi, no: 77 S: 10-22

 • Sovyetler Birliği Atlası,

 • İnan, A . (1983). Sovyetler Birliği`nin Volkanojenik Masif Sûlfid Yatakları Tipleri . Jeoloji Mühendisliği Dergisi , 7 (1) , 11-12 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jmd/issue/28175/298446

 • İnan, A . Sovyetler Birliği`nin Volkanojenik Masif Sûlfid Yatakları Tipleri. Jeoloji Mühendisliği Dergisi 7 (1983 ): 11-12

 • Kuzey Fransa Kömür Tortulaşmasında Ritimler Kronolojik Tasarım Denemesi
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ: Kuzey Fransa kömür havzası tortularının incelemesi 1951`den beri, Kuzey Havzaları ve Pasde-Calaiskömürlerinin maden petrografisi laboratuvarında elealınmıştır. Bu inceleme başlıca aşağıdaki tortular üzerinde yapılmıştır, İri kırıntılılar: 12-15000 örnek, tonrateln`er: 4-50 Ö0 örnek, ince kırıntılı çökelleri-2000örnek ve kömürler: toplam 2S00 m, kalınlık yöresinde, çökellerin her yanına dağılmış yüzlerce Örnek.Auehei`den Belgika sınırına, bütün havzayı İçerisine alan çok sadık deneştirmeler yapılmıştır. Batıdandoğuya 95 km, ve kuzeyden güneye 20 km..

 • Kuzey Fransa

 • Kömür

 • Tortullaşmadaki Ritimler

 • Kronolojik Tasarım • Alpern B. ©t İAmos de Sousa M. J„ IBTO, - Sur le pouvoir réflecteur de la vitrinite et de la fuataite des hauües, C. R. Ac. Se, Paris, t. 271, p. OT6-959

 • fîouroz A., 1958,-La sédimentation de séries houllères dans leur contexte palêogêographique, IV« Cottgr, Strat. Carb., Beerlen, p. 65-78,

 • Bouroz A,, 1067,-OorréIatlon des tonstein d`origine volcanique entre les bassins de Sarre Lorraine et du Nord Pas-de-Calais, C, E, Ae Se., Paris, t, 264, p, 2729-2732

 • Dêlattre Ch, Dollé P., Mériaux É et Quinot E., 1970, - Hxamen pétrographique dés charbons après oxydation dans un four à plasma, 0. El Àe. Se., Paris, t. 270, p. 1753-1755,

 • Bolïé P., 1982, . Hypothese sur les relation entre les tonstein et les mjeropoudingues du Westphalien O flu basin houiller Nord Pas-de-Calais, Ann. Soc. géol. Nord, t. XC, p, 151-159,.

 • Dollé P., 1984, -Corrélations à l`aïdè fle İa granülométrie sur plaque dans certains gréa au Houüler du Nord Pas-de-Calais, V« Gongr. Strat. Carb, Paris, p, 341-SB7.

 • Dollé P., 1970,-Sédimentation rythmée dans les charbons du Bassin du Nord Pas-de-Calais, Ann, Soc, géol. Nord, t. XC, p. 151-159,

 • Dollô P., Lapparent A. F, de et Montenat C, 1970,- Sur une dalle à empreintes de pas lacertoides du Houiller du Bassin Nord Pas-de.Oalais. Ann. Soc. géol. Nord, t, XC, p. 63-68.

 • Duparque A,, 1B34,-L,a structure microscopique des charbons du Bassin houiller du Nord Pas-de-Calais, Mêm, Soc. géol. Nord, t, XI, p. I-XH, p. 1-758,

 • Döbozlak S., 1969,-L«s micro et mégaspores de la partie ooeidentale du Bassin houiller du Nord de la France. Applications stratlgraphiques dans l`étude de plusierus sondages. Thèse Doot. et, Lille, Dep, Se, de la Terre,

 • Mériaux Ë,,, 1989,.Contribution à l`étude pétrologlque des houilles du Bassin du Nord et du Pas-deCalais. Thèse Doc, Et. Lille, Dep. Se. de la Terre., 117 p.

 • Jmo, J . (1983). Kuzey Fransa Kömür Tortulaşmasında Ritimler Kronolojik Tasarım Denemesi . Jeoloji Mühendisliği Dergisi , 7 (1) , 13-16 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jmd/issue/28175/298449

 • Jmo, J . Kuzey Fransa Kömür Tortulaşmasında Ritimler Kronolojik Tasarım Denemesi. Jeoloji Mühendisliği Dergisi 7 (1983 ): 13-16

 • Maden Yatakları Modelleri 1. Porfiri Bakır Yatakları
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ: Bu İncelemede; içerikleri bakır, bakır ve molibdenveya bakır ve altın olan porfiri bakır yatakları tartışılacaktır, ilk bölümde bu yatakların tanımları, tarihçeleri dağılımları ve jeolojik özellikleri anlatılacak ve ikinci bölümde bu yatakların bilinen özelliklerini oluşum koşullarıyla birleştiren model verilecektir. Metin içerisinde değinilen birçok kaynak özet türünde yeni yayınlardır ve daha ayrıntılı araştırmalar için başvurulabilir.Bizim tartışmamız doğrudan Kanada Kordillerası (Canadian Cordillera) yataklarını gözetirsede başka yerde,ki yataklarıda kapsadığı görüşündeyiz. Porfiri molibden yatakları porfiri bakır yataklarına benzesede önemli farklılıklar içerdiginden ayrı bir yazının konusunu oluşturabilir ve bu nedenle bu yazıda tartışma dışıtutulmuştur.

 • Maden Yatakları

 • Porfiri Bakır Yatakları

 • Kanada Kordillerası

 • Magmatik Sokulumlar • Jmo, J . (1983). Maden Yatakları Modelleri 1. Porfiri Bakır Yatakları . Jeoloji Mühendisliği Dergisi , 7 (1) , 17-30 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jmd/issue/28175/298450

 • Jmo, J . Maden Yatakları Modelleri 1. Porfiri Bakır Yatakları. Jeoloji Mühendisliği Dergisi 7 (1983 ): 17-30

 • Haberler
  PDF Olarak Görüntüle
  Odamızdan haberler
  PDF Olarak Görüntüle
  SAYI TAM DOSYASI
  PDF Olarak Görüntüle