Jeoloji Münendisliği Dergisi
Jeoloji Mühendisliği Dergisi

Jeoloji Mühendisliği Dergisi

2008 ARALIK Cilt 32 Sayı 2
KAPAK
PDF Olarak Görüntüle
KÜNYE
PDF Olarak Görüntüle
İÇİNDEKİLER
PDF Olarak Görüntüle
Adana-Mansurlu Attepe Demir Yatağı`nın Maden Jeolojisi
Serkan Dayan Taner Ünlü İbrahim Sönmez Sayili
PDF Olarak Görüntüle

ÖZ: Attepe Demir Yatağı, Torid’ler Tektonik Birliği içinde yer alan Geyik Dağı Birliği’ne özgü,Prekambriyen yaşlıl Emirgazi Formasyonu içinde yer alır. Yatakta; en altta sedimanter oluşumlu piritler,daha üstte sedimanter oluşumlu sideritler ve en üstte sedimanter oluşumlu hematitler gözlenir.Cevherleşme sonrası gelişen faylar, yatağı yüzeye taşınmış ve özellikle bu zonlarda gelişen karstlaşma ve yüzeysel etkileşimlerin, büyük bir çoğunlukla sideritleri ve diğer demir minerallerini limonit ve götite dönüştürdüğü saptanmıştır. Bu şekilde bir ölçü de demir bakımından zenginleşen seviyeler, bugün işletmeye hammadde oluşturmaktadır. Maden yatağında, şu anki konumu ile cevher ve yan kayaçlar tektonik ilişkilidir. Diyajenez ile ilgili süreçler, metamorfizmaya bağlı deformasyonlar ve geç evre deformasyonlar,sahada kıvrılma ve kırılma tektoniğinin yolun bir biçimde gelişmesine olanak sağlamıştır. Birincil sedimanter kökenli demir minerallerinden çözülen metaller, bu kırık zonlarına mobilize olmuşlar ve bu şekilde hemen hemen bölgedeki kayaçlarn çoğunluğunu kateden geç evre siderit damar ve damarcıklarını oluşturmuşlardır. Siderit örneklerinde; en çok siderit, ankerit, pirit, rutil ve mangan dendiritleri saptanmıştır. Ayrıca çok az oranlardaki götit minerali de bu birlikteliğe eşlik etmektedir. Sideritler; % 55,1-65,3 Fe2O3 (toplam demir), % 2,2-10,0 SiO2, %0,9-1,3 MnO, % 0,03-1,7 Al2O3,% 2,1-3,6 MgO; Limonit ve götitler ise; % 57,2-93,8 Fe2O3 (toplam demir), % 0,5-1,6 MnO, % 1,1-3,6SiO2, % 0,1-0,6 Al2O3, % 0,05-0,6 MgO içermektedir. Metasilttaşlarında saptanan 140 ppm’ lik Cr2O3 içeriği, ayrıca dikkate deerdir.Örneklere özgü kimyasal verilerin değerlendirmesi sonucunda, birincil sedimanter demir oluşumlarının Fe element kökeni konusunda, oluşum ortamındaki olası bazik kayaçlara doğru olan  izler saptanmıştır.Tüm çalışma ve bu sahada yaplan diğer çalışmalar birlikte yorumlandığında ise; Attepe Demir Yatağı`nın oluşumu konusunda, olası volkanik-sinsedimanter tipe doğru yönelim söz konusudur.Bu bağlamda, Prekambriyen yaşlı birimlerin bundan sonra yapılacak çalışmalarda detaylı biçimde araştırmalar, bu çalışma çatısında, özellikle önerilmektedir. 

 • Attepe Demir Yatağı

 • Prekambriyen

 • Emirgazi Formasyonu

 • Siderit

 • Volkaniksin sedimanter tip

 • Abdüsselamolu, . 1959. Yukar Seyhan Bölgesinde Dou Toroslar’n Jeolojik Etüdü: MTA Enst. Raporu, Rap. No.2668, 38 s. (yaynlanmam).

 • Aral, H. 1986. The Geology, Geochemistry And Magnetite-Apatite Mineralization Of The Avnik Area, Genç-Bingöl, SE Turkey: Utrecht Rijks Üniversitesi, Doktora Çalmas, 254 s., Hollanda (yaynlanmam).

 • Arkan, Y. 1966. Adana li, Kozan ve Feke lçeleri Demir Zuhurlar Hakknda Ön Rapor: MTA rap. No: 859 (yaynlanmam).

 • Arkan, Y. 1968. Mansurlu Demir Zuhurlar (Feke-Yahyal;Adana-Kayseri): MTA rap. No: 410 (yaynlanmam).

 • Ayhan, A. ve plikçi, E. 1980. Adana line Bal Kozan-Feke Saimbeyli Dolaynn Jeoloji Raporu: MTA Derleme No: 6737 (yaynlanmam).

 • Ayhan, A. 1983. Alada Yöresi Karbonatl Pb-Zn Yataklarnn Kökeni: TJK Bülteni, 26, 2, 103-116.

 • Ayhan, A. 1988. 1:100.000 ölçekli açnsama nitelikli Türkiye Jeoloji haritalar serisi, Kozan-J 21 paftas: MTA Gen. Müd. Yayn, 12 s.

 • Blumenthal, M.M. 1941. Nide ve Adana Vilayetleri Dahilindeki Toroslarn Jeolojisine Umumi Bir Bak: MTA Rap. No: 6 (yaynlanmam).

 • Blumenthal, M.M. 1944. Kayseri-Malatya arasndaki Toros’un Permo-Karboniferi: MTA Enst. Mecm., 31, 1, 105-133.

 • Bottke, H. 1963. Zur Kenntnis der dichten Roteisenerze aus Eisenerzlagerstaetten des Lahn-Dill-Typs und deren Bildungsbedingungen: Erzmetall, B. 16, 437-494.

 • Bottke, H. 1981. Lagerstaettenkunde des Eisens: Verlag Glückauf GmbH, 202s., Essen.

 • Brennich, G. 1961. Türkiye Demir Cevheri Ruhsat: MTA rap No: 215 (yaynlanmam).

 • Çelebi, H. 1986. Die Genese der Magnetit-Apatit Lagerstatte Avnik, Prov. Bingöl/ Ost Türkei und ihre wirtschaftsgeologische Bewertung: TU-Berlin, Doktora Çalmas, 214 s., Berlin, Almanya (yaynlanmam).

 • Çolakolu, A. R. ve Kuru S. G. 2002. Attepe Demir Yatanda Jeotermometrik Ölçüm Çalmalar: MTA Dergisi, 125, 1-11, Ankara.

 • Çolakolu, A. R. 2003. Attepe Demir Yatanda Jeotermometrik Ölçüm Çalmalar Makalesinin Eletirisine Cevap: MTA Dergisi, 126, 89-91, Ankara.

 • Dalolu, C. 1987. Dou Toroslar Otokton “Geyikda” Alt Kambriyen Detritiklerindeki Kromit Bulgusu: Türkiye Jeoloji Kurultay, Bildiri Özleri Kitab, 24, Ankara.

 • Dalolu, C. 1988. Kozan-Feke-Saimbeyli Tufanbetli (Adana lçeleri)-Sarz (Kayseri) lçesi Dolaynn Demir Cevherlemeleri Prospeksiyonu Jeoloji Raporu: MTA Derleme No: 9215, 102 s. (yaynlanmam).

 • Dalolu, C. 1990. T.D.Ç. Genel Müdürlüü Adna Adana-Feke-Mansurlu Çevresinde R:1704, AR:1544, R:1660, R:1662 Ruhsat Alanlarnda Yaplan Etüt ve Arama Çalmalar Jeoloji Raporu: MTA Derleme No: 8910 (yaynlanmam).

 • Dalolu, C. ve Bahçeci, A. 1992. Adana-Feke- Mansurlu TDÇ Ruhsat Sahalarnn (Attepe, Koruyeri (Maarabeli)) Deerlendirme Raporu: MTA Derleme No: 9339 (yaynlanmam).

 • Dalolu, C., Bahçeci, A. ve Akça, . 1998. Attepe, Koruyeri (Maarabeli), Hanyeri Bats (TDÇ Genel Müdürlüüne Ait) Demir Madenlerinin Deerlendirme Raporu: MTA Derleme No: 10101 (yaynlanmam).

 • Dayan, S. 2007., Adana-Mansurlu Attepe Civarndaki Demir Yataklarnn Jeolojik, Petrografik ve Yapsal Özelliklerinin ncelenmesi: Ankara Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, 125s., Ankara (yaynlanmam).

 • Demirtal, E. 1967. Pnarba-Sarz-Maara civarnn jeoloji raporu: MTA Enst. Raporu, Rap. No: 1935, 129 s. (yaynlanmam).

 • Erdoan, B. ve Dora, O. Ö. 1983. Bitlis Masifi Apatitli Demir Yataklar’nn Jeolojisi ve Oluumu: Türkiye Jeoloji Kurumu Bülteni, 26, 133-144, Ankara.

 • Frietsch, R. 1978. On the magmatic origin of iron ores of the Kiruna type: Econ. Geol., 73: 478-485.

 • Helvac, C. 1984. Apatite-rich iron deposits of the Avnik (Bingöl) region, Southeastern Turkey: Econ. Geol., 79: 354-371.

 • Henden, ., Önder, E. ve Yurt, M.Z. 1978. Adana- Kayseri, Mansurlu-Karaköy (Attepe, Elmada Beli, Kzl Mevkii, Mentedere, Uyuzpnar) Demir Madenleri Jeoloji ve Rezerv Raporu: MTA Derleme Arivi rap. No: 6394 (yaynlanmam).

 • Henden, . ve Önder, E. 1980. Attepe (Mansurlu) Demir Madeninin Jeolojisi: TJK Bülteni., 23, 1, 153-163.

 • Ketin, . 1966. Anadolunun tektonik birlikleri: M.T.A Dergisi, 6, 20-34.

 • Küpeli, . 1986. Attepe (Mansurlu-Feke) Yöresinin Demir Yataklar: Selçuk Üniv. Fen Bilimleri Ens., Tüksek Lisans Tezi, 111 s., Konya (yaynlanmam).

 • Küpeli, . 1991. Attepe (Mansurlu-Feke) Yöresi Demir Yataklarnn Jeolojik, Petrografik ve Jenetik ncelemesi: Selçuk Üniv. Fen Bil. Enst., Doktora Tezi, 227 s., Konya (yaynlanmam).

 • Küpeli, ., Ayhan, A., Karada, M. M., Ark, F., Döyen, A. ve Zedef, V. 2006. Attepe (Feke-Adana) Demir Yataklarndaki Siderit Mineralizasyonunun C, O, S ve Sr sotop Çalmalar ve Jenetik Bulgular: JMO 59. Türkiye Jeoloji Kurultay Bildiri Özleri K

 • Küpeli, ., Karada, M.M., Ayhan, A., Döyen, A. ve Ark, F. (Baskda). C, O, S and Sr Isotope Studies on The Genesis of Fecarbonate and Barite Mineralizations in the Attepe Iron District (Adana, Southern Turkey): Chemie der Erde Geochemistry.

 • Lucius, M. 1927. Antitoros silsilesinde Zamant Suyu ile Göksu arasnda Faraa Demir Madeni zuhurunda yaplan Jeolojik Taharriyet hakknda rapor: MTA Rap. No: 421, 84s. (yaynlanmam).

 • Metin, S., Papak, ., Keskin, H., Özsoy, ., Polat, N., Altun, ., Haznedar, H., Karabalk N.N. ve Konuk, O. 1982. Tufanbeyli- Sarz-Göksun ve Saimbeyli arasnn jeolojisi (Dou Toroslar): MTA Enst. Raporu, Rap no: 7129, 123 s. (yaynlanmam).

 • Metin, S. 1984. Dou Toroslarda Dereba (Develi), Armutalan ve Gedikli (Saimbeyli) Köyleri Arasnn Jeolojisi: .Ü. Müh. Mim. Fak. Yerbilimleri Dergisi., 4, 1-2, 45-66.

 • Öncel, S. 1989. Sazak-Karaköy-Delialiua (Yahyal-Kayseri) Köyleri Arasnn Jeolojisi ve Maden Yataklar: Selçuk Üniv. Fen Bil. Enst., Yüksek Lisans Tezi, 89 s., Konya (yaynlanmam).

 • Önder, E. ve ahin, M. 1979. Adana-Feke- Mansurlu (Hanyeri, Çalda, Talk Tepe, Mursal Tepe, Bahçecik, Çandrlar, Ksackl) Demir Sahalar Jeoloji ve Kozan, Saimbeyli lçeleri Prospeksiyon Raporu: MTA Maden Etüt Ariv rap. No: 1636 (yaynlanmam)

 • Özgül N., Erdoan, B., Akyürek, B., Kengil, R. ve Özyardmc, Ö., 1968. 1/25000 ölçekli jeoloji haritalar: MTA Jeoloji Dairesi Harita Arivi (yaynlanmam).

 • Özgül, N., 1971. Orta Toroslarn kuzey kesiminin yapsal geliiminde blok hareketlerinin önemi: Türkiye Jeol. Kur. Bült., 14, 75- 87.

 • Özgül, N., Metin, S. ve Dean W. T. 1972. Dou Toroslar’da Tufanbeyli ilçesi (Adana) dolaynn Alt Paleozoyik stratigrafisi ve faunas: MTA Enst. Derg., 79, 9-17.

 • Özgül, N., Metin, S., Göer, E., Bingöl, ., Baydar, O. ve Erdoan, B. 1973. Tufanbeyli dolaynn (Dou Toroslar, Adana) Kambriyen-Tersiyer kayalar: Türkiye Jeoloji Kurumu Bülteni, 16, 39- 52.

 • Özgül, N. 1976. Toroslarn Baz Temel Jeoloji Özellikleri: TJK Bülteni, 19, 1, 65-78.

 • Özgül, N. ve Kozlu H. 2002. Kozan-Feke (Dou Toroslar) Yöresinin Stratigrafisi ve Yapsal Konumu ile lgili Bulgular: Türkiye Petrol Jeologlar Dernei Bülteni, 14, 1, 1-36.

 • Özgül, N. 2006. Toroslar’n Paleozoyik Yata Baz Kaya Stratigrafi Birimleri. Stratigrafi Komitesi 6. Çaltay (Toros Kua ve Güneydou Anadolu Bölgesi Prekambriyen-Paleozoyik Kaya Birimlerinin Litostratigrafi Adlamalar): Bildiri Özleri, 1-8, Ank

 • Parak, T. 1985. Phosphorus in Different Types Of Ore, Sulfides in The Iron Deposits And The Type And Origin Of Ores At Kiruna: Econ. Geol. 80, 646-665.

 • Philippson, A. 1919. Kleinasien: Handbuch d. Regional Geologie, Heidelberg, V/2.

 • Quade, H. 1970. Der Bildunsgraum und die genetische Problematik der vulkanosedimentaeren Eisenerze: Clausthaler Hefte, 27-65, Berlin, Stuttgart.

 • Smoot, J. P. 1983. Depositional subenvironments in arid closed basin: the Wilkins Peak Member of the Gren River Formation (Eocene), Wyoming, USA: Sedimentology, 30, 801-827.

 • Tekeli, O. 1980. Toroslarda Aladalarn Yapsal Evrimi: TJK Bülteni, 23, 11-14.

 • Tekeli, O. ve Erler, A. 1980. Alada Ofiyolit Dizisindeki Diyabaz Dayklarnn Kökeni: TJK Bülteni, 23, 1, 15-20.

 • Tekeli, O., Aksoy, A. ve Ürgün, B.M. 1988. 1:1000.000 ölçekli açnsama nitelikli Türkiye jeoloji haritalar serisi, Kozan-J 20 Paftas: MTA Gen. Müd. Yayn, 17 s.

 • Tschihatschef, P. 1869. Asie mineure: Paris, Geologie, 1, 2, 552 s.,

 • Tucker, E. M., Wright, V. P. and Dickson J. A. D. 1990. Carbonate Sedimentology: 552 s., London.

 • Tutkun, Z. 1984. Saimbeyli (Adana) yöresinin stratigrafisi: C.Ü. Yerbilimleri Dergisi, 1, 1, 31-41.

 • Ünlü, T. 1983. Die Genese der Siderit- Lagerstaette Deveci in der Hekimhan- Provinz Malatya/Türkei und ihre wirthschaftliche Bewertung: Doktora Çalmas, Berlin Teknik Üniversitesi, Almanya, mikrofilm (ayn çalma TDÇ Genel Müdürlüü tarafndan or

 • Ünlü, T., Yldrm, M., Öztürk, M., Dalolu, C., Krkolu, G. ve Hasar, M. 1984. Feke- Mansurlu Yöresi Demir Yataklarnn Oluum Modeli Hakknda Bir Yaklam: MTA Maden Etüt Demir zleme Destek 50225/1104, 3s. (yaynlanmam).

 • Ünlü, T. ve Stendall, H. 1986. Divrii Bölgesi Demir Yataklarnn Element Korelasyonu ve Jeokimyas (Orta Anadolu-Türkiye): TMMOB Jeoloji Müh. Odas Derg., 28, 5-19, Ankara.

 • Ünlü, T. ve Stendall, H. 1989. Divrii Bölgesi Demir Cevheri Yataklar’nn Nadir Toprak Element (REE) Jeokimyas (Orta Anadolu-Türkiye): Türkiye Jeoloji Kurumu Bülteni, 32, 21-37, Ankara.

 • Ünlü, T. ve Sayl, .S. 1999. Maden Yataklar ve Levha Tektonii (F. J. Sawkins’ten çeviri ve düzenleme: Telif eser): A.Ü. Fen Fak. Yayn No: 55, 366 s., Ankara.

 • Ünlü, T. 2003. Attepe Demir Yatanda Jeotermometrik Ölçüm Çalmalar Makalesi Üzerine Eletiri: MTA Dergisi, 126, 87-88, Ankara.

 • Zaitsev, A.N. and Chakhmouradian, A.R. 2007. Calcite-amphibole-clinopyroxene rock from the Africanda Complex, Kola Peninsula, Russia; mineralogy and a possible link to carbonatites.II. Oxylat minerals: The Canadian Mineralogist, 40, 1, 103-120. • Dayan, S , Ünlü, T , Sayılı, İ . (2008). Mining Geology of Attepe Iron Deposit, Mansurlu-Adana . Jeoloji Mühendisliği Dergisi , 32 (2) , 1-44 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jmd/issue/52384/686288

 • Dayan, S , Ünlü, T , Sayılı, İ . Mining Geology of Attepe Iron Deposit, Mansurlu-Adana. Jeoloji Mühendisliği Dergisi 32 (2008 ): 1-44

 • Van Gölü Havzasının Çevre Jeolojisi
  Yahya Çiftçi Mehmet Akif Işik Tolga Alkevli Çetin Yeşilova
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ: Van Gölü havzasında antik dönemlerden buyana madencilik faaliyetleri yürütülmüştür. Bilinen en yoğun hammadde üretimi ve metalürjik faaliyetler Urartu uygarlığının yüksek kalitede metal işlemeciliği ve özgün seramik üretimi yaptığı dönemde gerçekleşmiştir. Bu antik uygarlığın bir döneme isim verecek ölçüde metal işlediği göz önüne alınırsa, havzada birkaç bin yıldır madencilik faaliyetlerinden kaynaklanan çevresel etkilerin gündemde olduğu anlaşılır. Bu havzadaki son alıcı ortam Van Gölü’dür. Dolayısıyla, bu kapalı havzada yürütülen her türlü iktisadi faaliyetten kaynaklanan kirlilik yükü son olarak Van Gölü’ne katılmakta ve bu gölün kimyasal bileşimi, yeni katılan anyon-katyonlar metal içeriğine bağlı olarak değinilmektedir.Bu çalışmada evsel ve sanayi atıklarından kaynaklanan karışmalar ile tarımsal kirlenme kapsamında tutulmuş, jeolojik çevreye odaklanmıştır. Bu kapsamda Van Gölü kapalı havzasında bulunan maden işletmeleri, endüstriyel hammadde ocaklar, işletmeye konu olması mineralizasyon bölgeleri,doğal radyasyon kirliliği ve jeotermal sahalardan kaynaklanan çevresel etkiler değerlendirilmiştir. Kendi özgün jeokimyasal bileşimi havzadaki yolun insan yerleşimleri ve sanayileşme nedeniyle giderek değişmeye başlamış olan Van Gölü’nün insan kaynaklı kirleticiler dışında, uzun dönemde hangi jeokimyasal riskler altında olduğu tartışılmış, bu değişimde havzanın jeolojik yapısının rolü irdelenmiştir.Çalışma sonunda Van Gölü havzasındaki maden yataklarının lokasyon haritası güncellenmiş, madeni işletmeleri ve jeolojik yapıdan kaynaklanan kirleticilerin Van Gölü’ne olan etkileri değerlendirilmiştir.Doğal mineralizasyon ve alterasyon alanlarının belirlenmesinde uzaktan algılama teknikleri kullanılmış, bu alanlardaki erozyon potansiyeli saysal eğim haritalar kullanılarak tartışılmıştır. Önceki çalışmalarda saptanan doğal radyoaktif anomali alanlarının jeolojik ilişkisi irdelenmiştir. Sonuç olarak; havzada yürütülen kum-çakıl, pomza, taş ocağı maden işletmesi gibi faaliyetlerin doğal erozyonu hızlandırdığı,bunun da kimyasal kontaminasyonun yanı sıra göle taşınan malzemedeki artışa neden olduğu gözlenmiştir.Kontrolsüz madencilik ve Van Gölü havzasının jeolojik - jeomorfolojik yapısı nedeniyle göl habitat günden güne değinilmekte ve kirlenmektedir. Bu nedenle, havzanın insan faaliyetlerinden ve doğal jeolojik çevreden kaynaklanan tüm kirletici unsurlarının birlikte ele alındığı bütüncül jeokimyasal çalışmalarını yürütülmesi konusunda hızla projeler üretilmeli, bu çalışmalara dayanarak havzanın sürdürülebilir çevre yönetim sistemi oluşturulmalıdır.  

 • Van Gölü Havzası

 • Jeolojik Çevre

 • Madencilik Atklar

 • Çevre Jeolojisi

 • Abrams, M.J., Brown, D., Lepley, L., Sadowski, R., 1983. Remote Sensing for Porphry Copper Deposits in 78, 591-604 Southern Arizona. Economic Geology

 • Acarlar, M., Bilgin, E., 1991.Van Gölü dou ve kuzeyinin jeolojisi , MTA Ariv No: 9469, 93 s. (yaynlanmam). Aral, B., 1966, Erci-Zilan bölgesinin jeolojisi ve linyit imkanlar: MTA Genel Müd. Rapor No: 2766 (yaynlanmam).

 • Akkaya, . ve Köse, O., 2002. Van Gölü Havzas’nda depremselliin periyodik tekrarlanma olasl, 55. Türkiye Jeoloji Kurultay, Bildiri Özleri Kitab, TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odas, p.12, Ankara.

 • Bell, F. G., 1998. Environmental Geology, Principles and Practice. Blackwell Science, ISBN: 0-86542-875-1

 • Bowen, H.J.M., 1966. Trace Elements in Biochemistry. Academic Press.

 • Bowie, S.H.U., 1973. Methods, Trends and Requirements in Uranium Exploration in Uranium Exploration Methods. Proceedings of Panel, Vienna, 57-65.

 • Çiftçi, Y., Selçuk, L., Özvan, A., Akkaya, ., engül, A., Aras, B., 2004; Seismic Risk Analysis For The Settlements In The Basin Of Lake Van, Turkey, 5th ISEMG, Selanik- Yunanistan.

 • Çolakoğlu, A.R., and Çiftçi, Y., 2005. Alteration and Mineralization Marks in the Joint Systems Devoloped In Front of The Thrust Zone of Yüksekova Melange Complex (North of Van). 40 th Anniversary Geology Symposium, 27-30 September 2005, p. 108- 109,

 • Çolakoğlu, A. R., 2006. Hasbey (Bitlis Masifi- Van) Pb-Zn Cevherlemesinin Mineral Parajenezi ve Deformasyon Dokular. 59. Türkiye Jeoloji Kurultay, Ankara, 20-24 Mart, 2006. s. 131-132.

 • Degens, E.T., Wong,H.K., Kurtman,F. ve Finckh P., 1978, Van Gölünün Jeolojik Geliimi: Bir Özet, The Geology of Lake Van (Degens and Kurtman, Eds.), MTA Yaynlar No:169, Ankara.

 • DPT-2002. Van li Gelime Raporu. Aralk-2002. Eisenbund M., 1973. Enviromental Radioctivity. Academic Press Newyork 542 pp.

 • Emre, H., H. Özturk, Y. Çiftçi, M. A. Ik, N. Hanilçi, 2000. The mining activity in Marmara Sea Basin and it’s environmental effects on surficial waters and the sea environment, The Symposium of Marmara Sea 2000, 11-12 Nov. 2000, Istanbul / TURKEY.

 • (ÇDR): ili Çevre Durum Raporu, 2002(?). T. C. Çevre ve Orman bakanl, Ankara.

 • Kaplan, C., Özvan, A., Çiftçi, Y., 2002. Van ili Kat Atık Depolama Alanlarnn Jeolojisi ve Çevresel Etkileri, 55. Jeoloji Kurultay, s140, 11-15 Mart 2002, Ankara.

 • Karabıyıkoğlu, M., Litt, T., Örçen, S., Krastel, S., Kipper, R., 2007. Van Gölü Havzasnn Geç Kuvaterner Çökelme Ortamlar, Göl Seviyesi Oynamalar ve klim Deiiklikleri. TURQUA VI, 16-18 Mays 2007, TÜ-stanbul

 • Kaufmann, H., 1988. Mineral Exploration along the Aqaba-Levant Structuve by use of TM data: concepts, Processing and results. Int. J. Remote Sensing 9,1639-1658.

 • Kılınçaslan, T., Gülersoy, N. Z., Levent, T. B., Adızel, Ö., Çiftçi, Y., 2003. Sürdürülebilir Gelime Kapsamnda Van Gölü Kapal Havzas çin Yatrm Alanlarnn rdelenmesi, TÜBTAK VAP Projeleri, No: YDABAG-101Y094

 • Korfmann, M., 1976. Tilkitepe. Verlag Ernst Wasmuth, Tübingen, Deutschland

 • Köse, O., Gökdere F., Tolluolu D., 2005. Van Gölü Havzasnn Genel Tantm. 12. Ulusal Kil Sempozyumu Program Kitapç 05-09 Eylül, Van , 23-26.

 • Kösem, M., Uğraş S., Özen S., Bayram ., Ceran F., Oral H., Polat S., 2001. Van Gölü havzasnda kanser skl ve dalm. Çukurova Üniversitesi Tp Fakültesi dergisi 26: 30-36, 2001.

 • Leckie, J. O., ve Parks, G. A., 1978. Geochemistry and environmental impact. In: Geology in Environmental Planning, Howard, A. D. & Remson, I., (eds). McGraw-Hill, NY, pp. 276-288.

 • Mills, C. F., 1996. Geochemistry and trace element related diseases. In: Environmental Geochemistry and Health with Special Reference to Developing Countries. Geological Society, Special Publ. No: 113, Appleton, J. P., Fuge, R. & McCall, G. J. H., (E

 • Özkaymak, Ç. ve Köse, O., 2002. Van ili ve yakın civarındaktif tektoniine yönelik bulgular?, 55. Türkiye Jeoloji Kurultay, Bildiri Özleri Kitab, TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odas, p.226, Ankara

 • Özvan, A., Kaplan, C., Çiftçi, Y., 2002. Van li Yerleim Alannn Svlama Potansiyeli, 55. Jeoloji Kurultay, s233-234, 11-15 Mart 2002, Ankara

 • Plant, J.A., baldock, J. W. and Smith, B., 1996. The role of geochemistry in environmental and epidemiological studies in developing countries: a review. In Environmental Geochemistry and Health with Special Reference to Developing Countries, Geologi

 • Sağam, A., Örçen, S., 2002. Van Formasyonunun Biyofasiyes Özellikleri ve Çökelme Ortamlar. 55. Jeoloji Kurultay Bildiri Özleri Kitab. s. 245-246, 11-15 Mart 2002, MTA Kültür Sitesi.

 • Selçuk, L., Çiftçi, Y., 2007. Microzonation of the Plio-Quaternary Soils; a study of the liquefaction risk potential in the Lake Van Basin, Turkey. Bulletin of Engineering Geology and Environment, V.66, Nr.2, pp.161-176.

 • Selçuk, L., Çiftçi,Y., 2002. Yüzüncü Yıl Üniversite Yerlekesindeki Pliyo- Kuvaterner Yal Gölsel Çökellerin Zemin Davranlar Hakknda Ön Deerlendirme. 11-15 Mart 2002, 55. Türkiye Jeoloji Kurultay.

 • Sarı M., 2000; inci kefali: Bilgiler ve mevzuat; Su Ürünleri Bölümü, Ziraat Fakültesi, YYÜ, Van.

 • Sarı M., 2001. Van Gölü inci Kefali, Stok miktarının Tahmini ve Balkçlk Yönetim Esaslarnn Belirlenmesi, Çekül Bilimsel Dergisi, ISBN 975-6825-01-4, stanbul

 • Thornton, I., & Plant, J. A., 1980. Regional geochemical health and mapping in the U.K. Journal of the Geological Society, 137, 575 – 586.

 • Tolluoğlu A. Ü., Eral M., Aytaş, Akyil S., Işik M. A., Aslani M. A. A., Köse O., Çiftçi Y., Türközü D. A., Yüksel A., 2004 a. Natural Radioactivity in Surface Waters in VAN Lake Basin, TURKEY. International Symposium Insinume 2004, In Situ Nuclear -

 • Tolluoğlu A. Ü., Eral M., Aytaş., Akyil S., Işik M. A., Aslani M. A. A., Köse O., Çiftçi Y., Türközü D. A., Yüksel A., 2004 b. Relationship Between Natural Radioactivity and Rock Type in The VAN Lake Basin- TURKEY. International Symposium Insinume 20

 • Tolluoğlu A. Ü., Eral M., Aytaş., Akyil S., Işık M. A., Aslan M. A. A., Köse O., Çftç Y., Türközü D. A., Yüksel A., 2005 a. Natural Radioactivity In Surface Waters In Van Lake Basin – TURKEY. X. European Ecological Congress (EURECO-2005) - Kuada

 • Tolluoğlu A. Ü., Eral M., Aytaş., Akyill S., Işık M. A., Aslan M. A. A., Köse O., Çiftçi Y., Türközü D. A., Yüksel A., 2005 b. Van Gölü Havzas Kayaçlarnda ve Yüzey Sularnda Doal - Radyoaktivite? IX. Nükleer Bilimler Ve Teknolojileri Kongresi, z • Çiftçi, Y , Işık, M , Alkevli, T , Yeşilova, Ç . (2008). Environmental Geology of Lake Van Basin . Jeoloji Mühendisliği Dergisi , 32 (2) , 45-77 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jmd/issue/52384/686287

 • Çiftçi, Y , Işık, M , Alkevli, T , Yeşilova, Ç . Environmental Geology of Lake Van Basin. Jeoloji Mühendisliği Dergisi 32 (2008 ): 45-77

 • SAYI TAM DOSYASI
  PDF Olarak Görüntüle