Jeoloji Münendisliği Dergisi
Jeoloji Mühendisliği Dergisi

Jeoloji Mühendisliği Dergisi

1979 MAYIS Cilt 3 Sayı 2
KAPAK
PDF Olarak Görüntüle
KÜNYE
PDF Olarak Görüntüle
İÇİNDEKİLER
PDF Olarak Görüntüle
OKURLARIMIZA
PDF Olarak Görüntüle
Gediz ve Emet Güneyi Neojen Havzalarının Jeolojisi ve Yaş Sorunları
Hasan Gün Necati Akdeniz Erdoğdu Günay
PDF Olarak Görüntüle

ÖZ: Gedik ve Emet havzalarında. Tersiyer ve Kuvaterner yaşlı çökeller ve volkanitler geniş sahalarda yayılım gösterirler. Temel kayaçlar Üst Kretase ve öncesi yaşh olup Neojen yaşlı kayalar diskordans olarak bunlar üzerinde yeralırlar. Miyosen ve Pliyosenin karasal ortam çökelleri dağlar arası havza oluşukları halinde değişik fasiyeslerde temsil edilirler. Kesin radiometrik, paleontolojik ve pollen analizi verileri ve yaşları saptanan Miyosen ile Pliyosen kayaları arasında açısal uyumsuzluk vardır. Bu diskordans özellikle çalışma alam güneyinde belirgindir. Her iki devirde çökelmiş olan kayaları etkileyen volkanik olaylar olağandır. Olasılı Pliyo-Kuvaterner ve Kuvaterner akarsu ortamında çökelen kaba taneli detritiklerle temsil edilmektedir.

 • Gediz-Emet

 • Neojen Havzaları

 • Yaş Sorunları

 • Diskordan

 • Paleontoloji

 • Radyometri • AKKUŞ, M, F., (3M2) : Kütahya - Gediz arasında ki sahanın Jeolojisi M.T.A, Dergisi s, 58f 21-30

 • ARPAT, E- BÎNGÖüU E, (1969) : Ege bölgesi graben sisteminin gelişimi üzerine düşünceler M.T.A* Dergisi s: 73, 1-9

 • AKDENİZ, N. -KONAK, N: (1979) : Simav - EmetDursunbey - Demirci yörelerinin jeolojisi M.T.A, Derleme Rap, No :

 • BİNGÖL, E. (1974) : Muratdağı merkezi kesiminin je^ okgisi magmatik metamorfik kayaçların pet= roloji ve jeokronolojisi - ANKARA

 • BmaöU E. ARPAT, E. (1969): 23 Mart 1969 De« mirci-Sındırgı, 28 Mart 1980 Alaşehir Depremleri M,T, A, Derleme Rap, No: 4172

 • ERGİN, K, (1972): Gediz Depremi,

 • ERCAN, T, . DÎNÇEL, A, - GÜNAY, E. - TÜRKECAN, A, (1977): Uşak Yöresinin jeolojisi ve volkanitlerin Petrolojisi M.T.A, Derleme Rap.

 • CAWLJK, J. (1956): Borate deposits of Emet Neoge^ ne basin M;TäA, Derleme Rap, No: 2470

 • GÜN, H, (1971): Kula-B§me bölgesinde mevcut Radyoaktif seviyenin etüdüne ait Rapor M.T.A, Derleme No: Sİ59*

 • GÜN» H, (1975): Gediz İlçesi (Kütahya İli) Neojen havrası ve güneyinin jeolojisi Master teM, îst, Üniv, Fen Fak, Jeoloji Enst, va M.T.A, Derleme Rapor No:

 • GÜN, H, - BİNGÖL, Eä - AKDENÎ2, N. ~ GÜNAY, E, (1976): Géologie du Bassin tertiaire des Re« gions Nord-Est du massif d© Menderes. Bull, Soc, GéoL France t, XVXn, no: 2, p. 451-458

 • HELVACI, q-FIRMAN, R.J.-(1977): Emet Borat Yataklarmm jeolojik Konumu ve Mineralojisi« Jeoloji Mühendislifi Dergisi, Sap: 2, p. 17-28.

 • SBLLIIY, R,Ö, (1973): Eski Çökelme ortamları, Prof. Dr, I.E. Altınlı tercümesi 1st, Üniv; TatMM Jeoloji Kürsüsü

 • Gün, H , Akmaz, N , Günay, E . (1979). Gediz ve Emet Güneyi Neojen Havzalarının Jeolojisi ve Yaş Sorunları . Jeoloji Mühendisliği Dergisi , 3 (2) , 3-15 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jmd/issue/28155/296371

 • Gün, H , Akmaz, N , Günay, E . Gediz ve Emet Güneyi Neojen Havzalarının Jeolojisi ve Yaş Sorunları. Jeoloji Mühendisliği Dergisi 3 (1979 ): 3-15

 • Hakkari-Çukurca-Taşbaşı Fosil Plaser Zuhuru ve İçinde Gözlenen Prekambriyen Yaşta Ultrabazik Kayaç İzleri
  Ahmet Çağatay
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ: Çukurca-Taşbaşı fosil plaser zuhuru Kambriyen yaşta kuvarsitler içerisinde yataklanmış aynı yaşta (sinjenetik) bir oluşuktur. Zuhurdan alınan örnekler üzerinde yapılan mikroskopik çalışmalar sonucu rutil içeren hematit, rutil, kromit, ilmenit, limonit, pisüomelan, pirotüı, kalkopirit, zirkon ve turmalin gibi ağır minerallerle birlikte kuars, serizit, klont ve muskovit izlenmiştir, Gerçekleştirilen mikroskopik incelemelere dayanılarak yapılan kimyasal analizler cevherin yüksek toplam Fe2O3, TiO« ve ZrOb içerdiğini ortaya koymuştur. Sahada rezerv artırıcı yönde yapılacak çalışmalar olumlu sonuçlanırsa, Çukurca-Taşbaşı fosil plaser zuhuru Ti, Fe ve Zr bakımından ekonomik olabilir, Aynca zuhurda kronüt mineraline rastlanmış olması, bu mineralin Prekambriyen yaşta lütrabamklerden olduğuna işaret eder.

 • Hakkari-Çukurca-Taşbaşı

 • Fosil Plaser Zuhuru

 • Ultrabazik Kayaçlar

 • Mineraller

 • Mikroskobik İncelemeler • Aksu, R, ve dif erleri, 107» UludereJHakkari^Çükurea dolayı Paleozoik istifmin temel jeoloji Özellikleri.- 33, Türkiye jeoloji bilimsel ve teknik kurultayında bildiri olarak sunuldu. Ankara

 • Andren T, ve Doughty F, T, C. 1971, TJpgading iron» sanda at New Zealand Steel.-Minlng Magazine, London, March, pp. 200-203,

 • Bascom, Wn 1960, Beaches.- Scientific American, August, Offprint 845, Freeman and Comp,, San Francisco.

 • Bülow, Kè . von, 1951, Schwer mineralseifen an der Meeklenburgschen Ostseeküste,-Archiv für Lagerstaettenforsehung, Heft 81, Akademie Verlag G, m, b, H,, Bariin

 • Çafatay, A. ve Arda O., 1977, Mineralojik rapor no 97-945g.-Numune arşiv no 105390. M.T.A, Enstitüsü Mİn.-Petrog, servisi arşivlerinde, Ankara yayınlanmamış,

 • Çafatay, A. ve Üregel N., 1978, Metin Çelikorsô ait numunelerin mikroskopik incelenmesi M.T.A, Enstitüsü mineraloji ve petrografi arşivinde, Ankara, yayınlanmamış

 • Davidson, O* F,f 1956, The economic geology of hortum,-Mining Magazine, voL 94, No, 4, pp. 197-208, London,

 • Friedrich, G., 1974, Schwermineral sandvrkommen im Küstenbereieh Àugtraliens.-Erzmetallj Band 27, s. 350-353, Stuttgart.

 • Gallagher, M, J,, 19f 4, Rutile and zircon in Northumbrian beach sands. Institution of Mining and Metallurgy, Transactions/Section B (Applied earth science), London, August, pp. B 97-B 98

 • Gardner, D. Mt 1955, Beach-sand heavy-mineral deposits of eastern AustraHa.-Australia Bureau Mineral Resources Geology and Geophysics,- Bull. 28,

 • Gillson, J, I*., 1950, Deposits of heavy minerals on the Brazilian coast.-Mining Engineering (AIME), Transactions, vol. 187, New York, pp, 685*693,

 • Gillson, J, I., 1959, Sand deposits of titanium minerals,- Transactions of the American Institute of Mining, Metallurgical, and Petroleum Engineers (Allara ), vol. 214 pp, 421-429, New York,

 • Ingh, J, C. Jr., 1966, The movement of beach sand-Developments in Sedimentology» 5, Elsevier, Amsterdam

 • Johnson, D, W,, 191», Shore processes and shoreline development. John Wiley and Sons,

 • Ketin, % 1979, Hakkart-Çukurea arasının büyük Zap suyu boyunca jeolojik kesiti,- S3, Türkiye jeo« loji Bilimsel ve teknik kurultayında bildiri olarak sunuldu, Ankara,

 • Köksoy, M,, 1975, Doğu Karadeniz plaser manyetit yatakları. Türkiye madencilik bilimsel ve teknik kongresi.- Maden mühendisleri odası yayınları, s. 435-451, Ankara

 • Kuenen, H,, 1950, Marine Geology.-New York

 • Lütting, G,, 1974, Seifenlagerstaetten an der nieder« saechsishen Küste.-Glückauf, 110,, Essen, s. 169-171,

 • Mason, M, A,, 1950, Geology in shore=control problems»- Oıapter 15, pp. 176-290 in: P, D, Trafik, Applied Sedimentation, John Wiley and Sons, New York etc,

 • Pfeiffer, H,, 1972, Sçhwermineralsëifen, Küstendynamik uni Sedimenthaushalt sandiger Flachküsten Mecklenburgs. Jahrbuch für Geologie, herausgegeben vom Zentralen Geologischen Institut der D.D.R. Band 4, Berlin.

 • Ramdohr, P., 1975, Die Efzmineralien und ihre Verwachsungen. 4, Aufl. Akademie-Verlag, Berlin.

 • Singh, R., 1973, Depositional Sedimentary Environments,- Springer Verlog, BerlinJffeidelbergNew York,

 • Ward, J., 1965, Heavy-mineral beach sands of Australia. Eighth Commonwealth Mining and Metallurgical Congres®, vol 1. pp. 53-54, Melbourne

 • Williams, CK, 1965, Economic Geology of New Zealand, 1. Baskı.

 • Çağatay, A . (1979). Hakkari-Çukurca-Taşbaşı Fosil Plaser Zuhuru ve içinde Gözlenen Prekambriyen Yaşta Ultrabazik Kayaç izleri . Jeoloji Mühendisliği Dergisi , 3 (2) , 16-20 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jmd/issue/28155/296372

 • Çağatay, A . Hakkari-Çukurca-Taşbaşı Fosil Plaser Zuhuru ve içinde Gözlenen Prekambriyen Yaşta Ultrabazik Kayaç izleri. Jeoloji Mühendisliği Dergisi 3 (1979 ): 16-20

 • Gazla Dolgulu Yeraltı Boşluklarının Laser ve Stereofotoğraflarla İncelenmesi
  Özcan Özmumcu
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ: Bilindiği gibi çeşitli derinliklerdeki jeolojik formasyonların içinde bir takım oyuk ve boşluklara rastlanması olağandır. Bu yanda adı geçen-özellikle gama dolgulu-boşlukların laser ve storeofotoğrafik yöntemlerle incelenmesi konu edilmektedir.

 • Yeraltı Boşlukları

 • Laser

 • Stereofotograflar

 • Gazla dolgulu • ÖZMUMGU, Ö,, 1078 Yeraltı Boşluklarının Stereo Resimlerinin Çekilmesi (SD-Foto-Log), Petrol (Petrol Mühendisleri Odası Yayın Organı) sayı 11, gayfa 34-36

 • NÔLTBf E,, 1978 Lasermessungeıı und Stereofotogra« fie, Prakla-Seismos Report, 3/7S,

 • Özmumcu, O . (1979). Gazla Dolgulu Yeraltı Boşluklarının Laser ve Stereofotoğraflarla incelenmesi . Jeoloji Mühendisliği Dergisi , 3 (2) , 21-24 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jmd/issue/28155/296374

 • Özmumcu, O . Gazla Dolgulu Yeraltı Boşluklarının Laser ve Stereofotoğraflarla incelenmesi. Jeoloji Mühendisliği Dergisi 3 (1979 ): 21-24

 • Nikel Yatakları ve Türkiye Nikel Olanaklarına Toplu ve Yeni Bir Bakış
  Mustafa Aslaner
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ: Bu çakmada nikelin hangi Jeolojik ortamlarda ve ne gibi parajenezler içerisinde bulunduğu düzenmeye çalışılmış ve böylece 14 yatak tipi belirlenmiştir. Öte yandan ülkemizin nikel olanakları araştırılmış ve yedi değişik nikel yığışımı beklenebileceği saptanmıştır. Bunlar Türkiye`nin jeolojik ve metallojenik verilerine dayanılarak önem sırasına göre sıralandırılmışlardır. Nikel dünyada ultramafik kayaçlara ve bunların bozuşması sonucu gelişen lateritik demir yataklarına bağlı olarak bulunduğuna ve ayrıca asit plütonların nikel yataklarının teşekkülünde önemli bir paylan olduğuna göre gerek ultramafik kayaçların gerekse asit plütonların önemli alanlar kapladığı Türkiye`de büyük bir nikel potansiyeli olması gerektiği savunulmuştur. Keza Güneydoğu Anadolu`da 20.000 km2 lik bir alanda mostra veren asfaltitlerde yan ürün olarak bulunan nikelin, 1 ton asfaltit külünde 3,2 kg Ni ve diğer kıymetli metallerin (Mo, V vs.) kazanılması üzerinde durulmuştur.

 • Nikel Yatakları

 • Türkiye

 • Nikel Olanakları

 • Metalojenik Veriler • AKÇAY, Y,, (1974), Adama ili Osmaniye İlçesi Yarpuz bucağı çevresindeki silisli ve hematitM laterltik mhurlarmm prospekslyonu, M,T,A. Etüd arşiv no, 1363, yayınlanmamış, Ankara,

 • ARAL, H,, (1971), Alabayır tepe gersdorfit ve anaberjit mineralleri hakkında; M.T.A, Berg, no* 77, pp* 80-37, Ankara

 • ARDA, O., (1970), Amanos dağlarının en kuzey kısmındaki (Osmaniye-Yarpuz ve Kaypak havalisi) ofiyolitîk kayaçlarda bazı nadir elementlerin XRF metodu ile kantitatif determinasyonu ve İnterpretasyonü. M.T.A, Derg. no, 75, pp. 26-37, Ankara

 • ASLıANER, M,, (1962), Guİeman Bölgesindeki nikel mevcudiyeti hakkında kısa not. M.T.A. Etüd arşiv no. 360* yayınlanmamış, Ankara

 • ÂSLANEE, M,, (1973), Îskinderun-Kınkhan Bölgesindeki Ofiyolitlerin Jeoloji ve petrografisi. M.TA, Yayınl. no, 150, Ankara,

 • BOEKURT, R,? (1974), Dumluca (Sivas) köyü Ni* Cto, Bi mineralizasyonunun metalojenetik ve yakm yöresinin petrografik etüdü, K.T.tX Matb.» Trabzon

 • CAN, A., (1960), Sivas-Divrifi-Güneş-Sofucak köyleri nikel zuhuru jeolojik etüdü. M.T.A, Etüd arşiv no, 1199, yayınlanmamış, Ankara,

 • ÇAĞATAY, A,, (1975), Şark kromit havzasında yapılan ekonomik jeoloji çalışmaları ve heazlawoodit`li Kefdaf kromitlerinîn mineralojik etüdü, M.T.A, PergÉ no. 84, pp. 73-89, Ankara.

 • ÇAĞATAY, A., (1975), Makinavit minerali igeren KangaLYellice karot numunelerinin maden mikroskop! etüdü. M.T.A. Derg, no, 84, pp. 62-73, Ankara,

 • KAABEN,O,Y,r>,, (1959), On relationship bet. ween the composition of chromites and their tectonie-magmatic position in peridotite bodies in the SW of Turkey, BülL M.T.A, no, 52, pp. 1-14, Ankara,

 • KOŞMJ , C, (1972), M.T.A, Enstitüsü taraftn^ daa orta Anadolu bölgesinde Ni, Co, WL% MO, OU mineralleri araştırma için kapatılan sahalar üzerine görüşler M.T.A. Btüd arşiv no, M 132, yaymlanmamış, Ankara

 • LEBKÜGHNBR, R.F,, (1969), Oüneydofu TÜrkiyedeki asfaltik maddelerin zuhur ve teşekkülleri. M.T.A, Dorg, no, 72, pp, 124-145, Ankara

 • M.T.A., (1975), Türkiye maden ve diğer yeraltı kaynakları genel envanteri. M.T.A, Enst, ya« yml. no. 154, Ankara,

 • M.T.A,, (1977), Güneyäofu Anadolu Asfaltit Euhurlarmm çok yönlü değerlendirilmesi Projesi, Yaymlanmamış, Ankara

 • ROUTEîtER, P., (1963), Les gisements métaUifires. Tome I-II, Masson et Öi, Paris VI

 • SARIKAYA, A.R, ve SEYREK, T., (1977), Yeşilova-Tefenni peridotit masifindeki krom ve nikel zenginleşmeleri prospeksiyon raporu. M.T.A. Etüd arşivi no, Ankara

 • SAYIN, İ.A, ve YDuDIZ, M„ (1974), OrhaneliHarmançık (Bursa) ve Dursunbey (Balıkesir) clvarmm nikel-krom prospeksiyon raporu. M,T, A, Etüd arşiv no, M 291, yayınlanmamış, Ankara.

 • Aslaner, M . (1979). Nikel Yatakları ve Türkiye Nikel Olanaklarına Toplu ve Yeni Bir Bakış . Jeoloji Mühendisliği Dergisi , 3 (2) , 25-36 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jmd/issue/28155/296376

 • Aslaner, M . Nikel Yatakları ve Türkiye Nikel Olanaklarına Toplu ve Yeni Bir Bakış. Jeoloji Mühendisliği Dergisi 3 (1979 ): 25-36

 • Uşak Eşme-Örencik Kaplıcasının Jeoloji-Hidrojeoloji Etüdü
  Mustafa İça
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ: Eşme-Örencik kaplıcası Uşak`ın 33 km GB`smda yer almaktadır, Bölgede gözlenebilen en yaşlı kayaçlar Paleozoyik gnays, şist, kuvarsit ve mermerleridir. Bu seri üzerine uyumsuz olarak Miyosen konglomera, kumtaşı, kiltaşı ardaşık birimi gelmektedir. Pliosen konglomera, kumtaşı ile başlamakta gölsel kireçtaşı, marnlarla emmektedir, Kuvaternerde traverten, taraca ve alüvyonlar gelişmiştir. Volkanik işlev Tersiyerde başlamış Kuvaternerde de sürmüştür. Sıcaksuları depolayan birincil kayaçlar; kuvarsitler ve mermer mercekleri olup, ikincil olarakta bol eklemli gnayslar görülmektedir. D-B doğrultulu fay ve çatlaklar boyunca kaynaklar yüzeye çıkmaktadır. Isıları 27°-386C, toplam debi 4^23 İt/sn dır. Kaplıca yakınında yapılan Uranyum Arama sondajı sıcaksu kaynaklarını kurutmuştur. Daha sonra önerilen noktada yapılan sondajla 38.5 ÖC ısıda, 36,5 İt/sn su elde edilmiştir.

 • Eşme-Örencik(Uşak)

 • Kaplıcalar

 • Jeoloji

 • Hidrojeoloji • Başkan, E,, (1971`j: Jeotermik Enerji Sondajlarında Elde Edilen Sıcak Suların Şifalı Su Olarak Deferlendirilmesi Türkiye i, Jeotermal Enerji Simpozyumu (Tebliğler) Ankara

 • Baykal, P,, (İ054) : Alafehir, Ugak Mıntıkasının Jeolosi hakkında Rapor MTA rapor No: 2296 Ankara

 • Castony, G,, (1969): Yeraltı suları hakkında pratik uygulamalar, Çevirenler: K. Karacadaf - A. geber, DSÎ Matbaası, Ankara

 • Çaflar, K,Ö,, 1950(): Türkiye Madensuları ve Kaplıcaları MTA Yay. Seri: B> No: İl Ankara,

 • Güzel, A,, (1978): Egme-Örencik Sondajı Bitirme Ön Raporu (Yayınlanmamış) Ankara.

 • Holler, H., (1953: B8/3, 88/4, 89/3 ve 105/1 ile 89/1 kısmen) Paftalarının Jeolojik Haritası Hakkında Rapor MTA Rapor No: 2385 Ankara

 • îça, M., (1978): E§me-,ÖrenGik Kaplıdsı Jeoloji - Hidrojeoloji Etüd Raporu, MTA Rapor No: 6034 Ankara.

 • Kalafatçıoflu, A., (1961): Gediz_U§ak Arası Bölgenin Jeolojik Raporu, MTA Rapor No: 2818 Ankara

 • Turkman, M„ (1972) : Su Kimyasi Çali|maları Rehberi» DSÎ Yeraltısulan Dairesi Başkanlıfı Ankara,

 • İça, M . (1979). Uşak Eşme-Örencik Kaplıcasının Jeoloji-Hidrojeoloji Etüdü . Jeoloji Mühendisliği Dergisi , 3 (2) , 37-46 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jmd/issue/28155/296378

 • İça, M . Uşak Eşme-Örencik Kaplıcasının Jeoloji-Hidrojeoloji Etüdü. Jeoloji Mühendisliği Dergisi 3 (1979 ): 37-46

 • Kaya Şevlerinin Duraylılık Analizi
  B. Kalkani Necdet Türk
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ: 1969 yılında doldurulmuş bulunan Yunanistan`daki Kastraki toprak barajının rezervuarı kenarında meydana gelen beş önemli kayma sahasının duraylılığı yazar tarafından incelenmektedir. Her yamaç için, iki boyutlu sonlu eleman analizini kullanarak, olası kayma alanları saptamıştır, Rezervuarın doldurulmasıyla ve rezervuar etrafındaki yamaçların yeraltı suyu seviyesinin yükselmesinin neden olduğu kuvvetler, bu sahaların kaymasına neden olmuştur. Kastraki rezervuarı, Pindus dağlarının batı kısmına yakın bir yerde, çoğunlukla ayrılmamış, kırıklı ve şiddetli olarak kıvrılmış kaim bir fliş serisi içerisinde yer almaktadır. Fliş serisi, birbiri içerisine girmiş kumtaşı ve silttaşı`nın ve yer yer konglomeraları içermekte olup, Orta Eosen-den Alt Miyosene geçen zamanda oluşmuştur. Kayma sahalarında paralel tabakalar halinde, çeşitli derinlikte, yüzeye yakın ve düzensiz dağılım gösteren üç ana kaya tipi bulunmaktadır. Genellikle, konglomeralar ve kumtaşları daha derinde yer alan silttaşlarının üzerinde bulunmaktadır.

 • Kaya Şevleri

 • Duraylılık Analizi

 • Toprak Barajı

 • Yeraltısuyu Seviyesi

 • Kayma Zonları • DUNCAN, J.M, AND GOODMAN, E,E. Finite Elew ment Analyses of Slopes in Jointed Rock, Contract Report S, 68-3» U.S. Army Engineers Waterways Experimental Station, Corps of Engineers, Vieksburg-, Mississippi, USA, 1968,

 • Jtm&f W,B, Statistical Methods to Compile and Correlate Rock Properties and Preliminary Results* Technical Report No. % Advanced Research Projects Agency, Department of Defence Washington, DC. Purdue University^ School of Civil Engineering* Lafayette, Indiana, USA, i960.

 • Kalkani, B . (1979). KAYA ŞEVLERİNİN DURAYLIK ANALİZİ . Jeoloji Mühendisliği Dergisi , 3 (2) , 47-50 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jmd/issue/28155/296380

 • Kalkani, B . KAYA ŞEVLERİNİN DURAYLIK ANALİZİ. Jeoloji Mühendisliği Dergisi 3 (1979 ): 47-50

 • Bakır, Önemi ve Geleceği
  Mehmet Can Yildiz
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ: Modern endüstride petrolden sonra bakır en önemli yeri olan gereksinme maddelerinden biridir. Son zamanlarda üretimin fazla oluşu, Amerika ve Kanada`daki baa büyük bakır madenlerini kapanma tehlikesiyle karşı karşıya bırakmıştır. Çalışmalarını sürdüren madenler de az bir üretimle zarar etmemek için çalışmaktadırlar. Büyük işletme programları yapmış olan şirketler ise, programlarını değiştirmek veya çalışanlarının bir kısmını işten çıkarmak durumunda kalmışlardır. Para yatırımı yapan şirketler ise zor durumdadırlar. Dünyanın son yüzyıldaki bakır üretimi yılda ortalama |% 4 oranında artmıştır. Bu artış sanayileşen ülkelerde nüfuz artışı ile orantılıdır. Dünya ülkelerinde M§i başına 12 kg* bakır tüketimi ve Amerika ve Kanada başta gelmektedir. Avrupa`daki tüketim miktarı kişi basma 6 kg; gelişmekte olan ülkelerde ise bu miktar kişi toplamı ancak 0,5 kg* civarındadır

 • Bakır

 • Önemi ve Geleceği

 • Kullanım Alanları

 • Modern Endüstri • Barth Sciences and Mineral Resources in Arizona, vol, 8, 1978,

 • P. Damon ve S. Tîttley: B`ôzM fÖrüşme. Unjv, Of Ariz, Tucson, 1978

 • Lowel, J.D, (İ970), copper resources in 1970 Minig Eng, v, ml no. 4.

 • Yıldız, M . (1979). Bakır, Önemi ve Geleceği . Jeoloji Mühendisliği Dergisi , 3 (2) , 51-54 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jmd/issue/28155/296381

 • Yıldız, M . Bakır, Önemi ve Geleceği Jeoloji Mühendisliği Dergisi 3 (1979 ): 51-54

 • Bitlis-Yukarı Ölek Köyü-Süllap Dere Yöresi Şistlerinin (Gonditler) Mineralojik İncelemesi ve Kökenleri Üzerine Düşünceler
  Ahmet Çağatay Oğuz Arda
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ: Bitlis rejyonal metamorfik kayaçlar içinde bulunan kuvars, spesartm, serizit, biotit, klorit, diopsid ve aktinolitli şistler yani gonditler olarak tanımlanmışlardır. Bu kayaçlar içinde maden mineralleri olarak alabandin, pirotin pafit, sfaJerit, pirit rutil, kalkopirit, arsônopirit, pararammelsberjit, markaait, fahlere ve nikelin saptanmıştır. Ayrıca az miktarda titanit, apatit, zirkon ve topaz gibi mineraller izlenmiştir. Sayılan tüm mineraller detaylı olarak incelenmiş, aralarındaki ilişkiler ortaya çıkarılmaya çalışılmış ve bu çalışmadan elde edilen verilere dayanılarak, şistlerin (gonditlerin) psamitlerle pelitler arasındaki ince taneli klastik tortulların rejyonal metamorfizması sonucu oluştukları görülmüştür.

 • Yukarı Ölek Köyü(Bitlis)

 • Süllap Dere Yöresi

 • Şistler(Gonditler)

 • Mineralojik İnceleme • Baedekers, (1968), Autoreiseführer» Türkei, - Verlag Stuttgart, Zweite Auflage,

 • Berner, R,A,, (1970), Sedimantary pyrite formation, American Journal Science, 268, pp. 1-23,

 • Olssarz, A,, (1965), Einführung in die allgemeine und systematische Lagerstaettenlëhre, Stuttgart,

 • Çafatay, A, ve Aydın, E„ (1977:, Bitlis masifinde rastlanan alabandin ve birlikte bulunan bazı maden minerallerinin mikroprob analizleri, Baskıda

 • Derby, O.A., (1901), On the mangenese ore deposits of the Queluz (Lafalette) district, Minas Gérais, BraMl-American Joura* Sei,, 162, pp, 18-32,

 • Dileköz, E. ve Çafatay, A., (1973), Bitlis.MerkezuYukarıölek- Süllap dere işaretle gelen numunelerin mineralojik tetkik raporu MTA, Lab, Dairesi, 6.1.1973, 1295/7525. (yayınlanmamış).

 • Fiebbiger, W,, (1975), Organische Substanze in praekambrisehen Itabiriten und deren Nebengesteninen, - Geolog, Rundschau, Band 84, Heft 2, S, 641*652, Stuttgart,

 • Herz, N, ve Bunarjes, S,, (1973), Amphibolites of the Laffidëtte* Minas Gerais and the Serro da Navio mangâAêse deposits, Brazil, Ecin, Geol. Vol. 68, pp. 1989 J966

 • Kılıç, M„ (1970), Kbltik-Humaç-Kalupat-Yapızmık köyü civan jeolojisi ve bakır mineralizasyonu, MTA ENS, Derleme Raporu, (yaymlanmâmış),

 • Kraeff, A, ve Çafatay, A,, (1972), Bitlis-Blmek bucafı-yukan ölek köyü i§aretiyle gelen numunelerin mineralojik tetkik raporu. MTA, Lab, Dairesi, 19.10,1972, 90S/7460» (yayınlaıımamıl).

 • Müller» O, ve Ftiehtbauer, H,f (1970), Sedimante ünd Sedimentgesteine, Teil l, Stuttgart

 • Niggii, P, ve Niggli, E„ (1952), Gesteine und Minerallagerstaetten, Zweite Band, Rosel,

 • Eamdohr, P., (1975), Die Erzmineralien und ihre Verwachsungen, Akademie-Verlag, Berlin

 • Ramdohr, P. vé Strunz, H., (1967), Kloekmann^ I^hrbuch der Mineralogie, Stuttgart.

 • Roy, S,, (1965), Comparative study of the metamorpho^ sad mangantse protorta oï toe world-the problem of the nomenclature of the gondites and kodurites, Eeoné Geol., Vol. 60» pp, 1238-12éo,

 • Roy, S, ve Purkait, P,K,, (1968-69), Minerâlöfy and gnesis of the metamorphosed mmnfanesê silicate rocks (gondite`) of Gowari Wadhona, Madhya, Pradesh, India, Beitraege zur minéralogie und petrolögıe. Vol, 20, pp, 86^114, Berlin-ReidelbergNewyork.

 • Stanton, R,L„ (1972), Preliminnary account of chemical relationship between suif i de lode and

 • Çağatay, A , Arda, O . (1979). Bitlis-Yükarı ölek Eöyü-Süllap Dere Yöresi Şistlerinin (Gonditler) Mineralojik İncelenmesi ve Kökenleri Üzerine Düşünceler . Jeoloji Mühendisliği Dergisi , 3 (2) , 55-58 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jmd/issue/28155/296382

 • Çağatay, A , Arda, O . Bitlis-Yükarı ölek Eöyü-Süllap Dere Yöresi Şistlerinin (Gonditler) Mineralojik İncelenmesi ve Kökenleri Üzerine Düşünceler. Jeoloji Mühendisliği Dergisi 3 (1979 ): 55-58

 • Doğu Akdeniz: Jeofiziksel Sonuçlar ve Yorumlamalar
  O. Mqbmlaa Ali Dinçel
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ: Doğu Akdeniz`deki en son jeofiziksel sonuçlar kısaca gölden geçirilmiş ve tartışılmıştır, Levanten Denizinden ayn olarak (sonuçlar  yeterli değildir) gravite anomalileri Mpm kıvrımlı alanın güneyinde geniş ve düzgündür (Afrika karakteri). Manyetik alan lineasyonların ve herhangi diğer manyetik anomalilerin bulunmadığını belirler. Derin yansıma Sismiği, Alpin dağoluşu yaylarının ön kısımlarıyla ilgili alanlar için sıkışma karakterlerini ve bindirmeleri aşikar. Doğu Akdenizin geri kalan kısmı Afrika çökel dizisinin platform tipindeki devamıdır. Burası faylıdır ve en onundan Üst Kretase`den başlayan çok kaim bir çöke sıralanımıdır. Bu çökellerin iğinde hemen her yerde bulunan ve yer yer çok büyük kalınlıkları ulaşan üst miyosen evaporitleri yer alır. Bu çökel düzeylerinin derinlik kalınlıkları genellikle kuleye do^u artar. Çok kalın bir çökel dizisinin bulunması, her yerde gözlenen çok düşük ısı akısı değerleriyle hem de bir granit düzeyinin olasılı varlığını ve 26-27 knUik bir (minimum) kabuk kalınlığını belirleyen çok BM) derin kırılma sismiği sonuçlarıyla kanıtlanmaktadır. Doğu Akdenizin tüm kuzeysının, Tersiyer Alpin dağ oluşu sırasında yoğun bir biçim değiştirmeye (kıvrımlanma, faylanma ve bindirme) ve daha sonra da yayılma ve dalmaya uğratılmıştır. Doğu Akdeniz`in geri kalan kısmı ise tektonik olarak, dağoluşu sonrası evrede ve daha ilk olarak da zamanımızda, başta yarı eklem ve yarı boylam derin çizgi özellikleri şeklinde dalma ve faylanmalarla karaktertedir. Kuzey kısmı yakın zamanda önce sıkışma hareketlerine sonra da güneye doğru bindirmelere uğramış olan bu alan Afrika kratonunun dalan kenar zonununun temsilcisidir.

 • Doğu Akdeniz

 • Jeofizik Sonuçlar

 • Dağoluşumu

 • Evaporitler • Allan, T.D, and Morellt, Cif İ97İ, A Geophysical study of the Mediterranean, Boll, Geofis, Teor, Appl,, 13, 50: 99-142

 • Belöussöv, V.V., 1968, Some problems of development of the earth`s crust and upper mantle of oceans, Am, Oeophys Union Geophyhs Monogr, 12: 449.495,

 • Biju-Duval, B,, 1974. Commentaires de la Carte géologique et structurale des basins tertiaires du domaine mediterranean, Rev, IFP, 3DCDC, 5: 607-639,

 • Comnînakis, P,E. and Papazachos* B,St , 1972, Seismieity of the eastern Mediterranean and some tectonic features of the Mediterranean ridge, Geol, Socs Am. Bui!» 821 1O93

 • Emery, K.O., Heezen, B.C. and Allan, T,D. 1969 Bathymetry of the eastern mediterranean Sea4 Deep, Sea Res»f 13:173,

 • Biickson, A.J,f 1970, Heat-flow Measurements in the Mediterranean, Black and Red Seas. Ph, D, thesis, Univ. of Cambridge, Mass., Report 70-5, 272 p,

 • FinettL L, 1970, Mediterranean Ridge: a young submerged chain associated with the Hellenic arc. Boll. Qeofis, Teor, Appl, 19, 69: 31-65

 • Finetti. I. and Morellî, O„ 1972, Wide-scale digital seismlc exploration of the Mediterranean Sea, Boll. Geofis Teor, AppK, 14, 56: 19Ï-342

 • Finetti I. and Morelli, C,, 1973, Geophysical exploration of the Mediterranean Sea, Boll, Geofis Teor, Appl, 15, 60,

 • GalanoponloSp A,, 1968, The earthquake activity in the physiographic provinces of the eastern Mediterranean Sea, Ann, Geol, Pays. Hellen, 21; 178- 209.

 • Gass, I.G. and Masson-Smith, D,, 1963. The geology and gravity anomalies of the Troodos Massif» Cyprus, Philos. Trans, R, Soc, Lond, 255: 417

 • Gutenberg, B, and Richter. C.F, 1974. Seismicity of the Earth and Associated phenomena, Princeton University, 350 p

 • Hersey, J,B. 1965. Sedimentary basins of the Mediterranean Sea, Submar. Geol, Geophys,, Colston paper, 17; 75*91.

 • Hinz, K. 1974, Results of seismic refraction and seismic reftection measurements in the Ionian Sea, Geol. J.» 2: 35.65,

 • International Geophysical Projects Group, 1975. The Earth`s Crust and the History of Development of the Black Sea Basin. Nauka, Moscow, 360 p,

 • Karnik, V,, 1969. Seismicity of the European area. Part I, Reidel, Dordrecht, The Netherlands.

 • Lort. 3M.> 1971. The tectonics of the eastern Mediterranean Rev, Geophys, Space Phys, 9:189,

 • Lort, J,M.f Umont W.Q, and Gray, F„ 1074 Preliminary seismic studies in the Eastern Mediterranean, Earth Planet, Sei, Lett,, 21: 355^363.

 • Makris, J,, 1978. Some geophysical aspects of the evolution of the BellenMes. Bull, Geol. Soc, X: 206-213,

 • Malovitskiy, Ya, P., Emelyanov, E,M., Kasakov, 0,V„ Moskalenko, V.N., Osipov,, G.V., Shimkus, K, M, and Vhumakov. 1.3.» 1975, Geological structure of the Mediterranean sea floor (based on geologicalgeophysical data). Mar, Geol., 18: 231=261.

 • Me Kenzie, B,P„ 1972, Active tectonics of the Mediterranean region, Grophys, J. R. Astron* Soc, 30:109,

 • Morelli» C.» 1975, Geophysics of the Mediterranean, Newsletter G. I. Am. Monaco, Spec, Iss., 7: 27-111

 • Möreİlİ, C, Pisani, M, and Gantar, C.f 1975, Geophysical studies in the Aegenn Sea and in the Eastern Mediterranean, Boll, Geofis, Teor, Appl, 18, 66: 127=167

 • Moskalenko» V., 1966, New data on the structure of the sedimentary strata and basement in the Levant Sea, Oeeanology, 6: 828-836,,

 • Mulder, O.J,, 1973> Tectonic framework and distribution of Miocene evoporites in the Mediterranean, In: Messinian Events in the Mediterranean. K, Acad Wet,, Amsterdam,

 • Mulder, C,J„ Lehner, P, and Allen, DJC-K., 1975. Structural evolution the Neogene salt basins in the Eastern Mediterranean and the Red Sea, Geol, MJjnbouw 54 (3-4) : 208-221.

 • Neev, B., Ahnagor, 0,, Arad, d,, Ginzburg. A, and Hall, J,K. 1976. The geology of the southeastern Mediterranean, Geol, Surv. Isr, Bull,, 68,

 • Papagachos, B,C„ 1969, Phase velocities of Rayleigh waves in southeastern Europe aûd eastern Medi^ terranean Sea, Pure App), Geophys, 75: 47-55

 • Papazachos, B,C, 1973, Scismotectonics of the eastern Mediterranean sea area, NATO Advanced Study Institute in Modern Developments in Engineering Secismology and Easthquake Engineering (timir, Turkey)

 • Payo, G,, 1967, GrustaJ structure of the Mediterranean Sea by surface waves, I. Group veicolity, Seismol, Soc, Am,, 57: 151-172,

 • Payo, G,, 1969, Crustal structure of the Mediterranean Sea by surface waves, II, Phase velocity and Travel Times, Bull, Sëismol. Soc, A,, 59: 23-42,

 • Rabinowiyz, P.D. and Ryan, W,B,Ff 1970, Gravity anomalies and crustal shortening in the eastern Mediterranean, Tectonophysics, 10: 585-608,

 • Ritsêma, A,R,, 1974, General trends of fault-plane solutions in Europe, Eur, Seismol: Comm., 14th Gen, Assem,, Trieste, 1974, Natl, Kom, Geod, Geophys. Akad Wiss. DDR, p, 379^384.

 • Ryan, W.B.W, Stanley, D,J,, Hersey, J,B. Fahlquist, D.A. and Alilan, T,D,f 1971. The tectonics and geology of the Mediterranean Sea, In: A, Maxwell (Editor), The Sea. Wiley, New York, 4: 387,

 • Ryan, W.B.F,, Hsü, K,J, et al. 1973, Initial report of the deop sea drilling project» XIII. Wastington, 514 p.

 • Van Bemmelen, R.W., 1973, Geodynamic models for the Alpine type of orogeny (Testcase II: Alps in Central Europe) Tectonophysics, 18: 33-79,

 • Vogt, P,R, and Higgs, R,H„ 1969 An aeromagnetic survey of the eastern Mediterranean Sea and its interpretation. Earth Planet, Sei, Lett., 5: 437.

 • Walcott, RX, 1970, Flexural rigidity, thickness and vis cosity of the lithosphère. J, Geophys, Res,, 75: £941=3954,

 • Watson, J,A, and Johnson, G.L?. 1969, The marine geophysical Survey in the Mediterranean, Int. Hyd» rogr, Rev.,46, S1J.Q7

 • Woodside, J, and Bowin, O., 1970. Gravity anomalies and inferred crustal structure in the eastern Mediterranean Sea, Geol, Soc, Am, Bull., 81: 1107,

 • Mobluo, O . (1979). DOĞU AKDENİZ : JEOFİZİKSEL SONUÇLAR VE YORUMLAMALAR . Jeoloji Mühendisliği Dergisi , 3 (2) , 59-72 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jmd/issue/28155/296383

 • Mobluo, O . DOĞU AKDENİZ : JEOFİZİKSEL SONUÇLAR VE YORUMLAMALAR. Jeoloji Mühendisliği Dergisi 3 (1979 ): 59-72

 • Yayınlar
  PDF Olarak Görüntüle
  Toplantılar
  PDF Olarak Görüntüle
  Haberler
  PDF Olarak Görüntüle
  SAYI TAM DOSYASI
  PDF Olarak Görüntüle