Jeoloji Münendisliği Dergisi
Jeoloji Mühendisliği Dergisi

Jeoloji Mühendisliği Dergisi

2004 HAZİRAN Cilt 28 Sayı 1
KAPAK
PDF Olarak Görüntüle
KÜNYE
PDF Olarak Görüntüle
İÇİNDEKİLER
PDF Olarak Görüntüle
Çizgisel Mühendislik Yapılarında, Yerbilimlerinin önemi: Pozantı Otoyolu
Levent Akduman İlyas Yilmazer
PDF Olarak Görüntüle

ÖZ: Jeolojik, çalışmalar yol gibi çizgisel mühendislik yapısı projelerinde ilk aşamayı ve temeli oluşturur. Burada sunulan, örnekte de olduğu gibi, iyi Türkiye otoyol projelerinde de bu. çalışmalarda yalnızca şekilcilik anlayışı egemendir. Oysa bu. tür büyük ölçekli yapıların yer seçiminde bu seçimde yerbilimleri ilk aşamayı oluşturur, içerisinde ve/veya üzerindeki, ortamın tanımı, yapının konumlandırılması ve bileşenlerinin seçimi, projenin, güvenirliği için "olmazsa olmaz" anlamındadır. Yerbilimleri çalışmaları, öncelikle; Jeolojik,, hidrojeolojik, mühendislik jeolojisi, ve jeoteknik modellerin hazırlanmasını içerir. Her aşamanın, güvenirliliği bir önceki aşamanın doğruluğuna bağlıdır. Sonraki aşamalardan, da geri - beslenme yaparak güvenilirliğini daha da arttırır..

 • Çizgisel mühendislik yapılar

 • yerbilimleri

 • hidrojeoloji

 • güvenilirlik

 • Akduman, L., 2003. Otoyol bileşenlerinin seçiminde seldağınafclık sisteminin, önemi: Pozantı - E5 Ereğli kavşağı otoyolu,. Doktora tezi ÇÜ- FBE, 145`, Adana,.

 • Akduman, L., Yılmazer, L, and Leventeli, Y,.,, 1998. A wide enough construction platform and new aquifer created by artificial dykes in a barren and highly dissected valley. Proceedings of the International Symposium on Geology and Environment. Organ

 • Akduman L,,, Yılmazer, L, Leventeli Y,..,, & Ö.,Yılmazer, 2001a. Cost comparison of two extreme engineering approaches in a motorway project: Taurid Mountain crossing of Çukurova Motorway. Proceedings of the Fourth International Turkish Geology Sympo

 • Akduman L., Yılmazer, i, Yılmazer, Ö., & Leventeli Y., 2001b, Basic criteria to assess pipeline alignment alternatives: BTC (Bakü-Tbilisi-Ceyhan) pipeline. Proceedings of the Fourth International Turkish Geology Symposium, September 24-28 `01 Adana/T

 • Akduman,, L., Yılmazer, t., Yılmazer,. Ô,, Leventeli,, Y,., Şimşek,V., & Ertunç A.,, 2001c. Artificial dike method to create a construction platform and a new aquifer. The 4th International Symposium on Eastern Mediterranean Region. Geology, May 21 -

 • Bowles J.E., 1996. Foundation analysis and design. Fifth, edition,. The McGraw-Hill Co., 1175 p.

 • Craig, R.F., 1997. Soil mechanics. Sixth edition,. E and FN SPON, Chapman and Hall, London, 485 p.

 • Hunt, R.E., 1986. Geotechnical engineering analysis and foundation,., McGraw-Hill Company 729 p.

 • Leventeli,, Y,, 2002,., Mühendislik. Projelerinde Jeoloji ve Jeotekniğin Önemi: Ecemiş Fay Kuşağı,, Adana - Niğde. Doktora, tezi, ÇÜ. FBE,, 145, Adana.

 • Leventeli, Y. Akduman, L. ve Yılmazer, L, 1997. Aladağların eteklerindeki karstik seviyeleri iizerleyen killi birimlerde gelişen kaymalar. 50*nci Türkiye Jeoloji Kurultayı - 1997 Etkinlikleri: Yeraltısulan Sempozyumu Kitabı,

 • Leventeli, Y., Yılmazer, 1., and .Akduman, L., 1998. Recognition of distinct morphologies and its significance on site selection, study. Proceedings of the International Symposium on Geology and Environment., Organized, by Chamber of geological Engin

 • Leventeli, Y,, Yılmazer, t., Yılmazer, O.,, .Akduman, L., Şimşek.,V., & Ertunç A., 2001. Motorway and dam projects within a fertile valley created by a. fault, The 4th International Symposium on Eastern Mediterranean Region Geology, May 2 1 - 25 `01,

 • Tomlinson, M.J. and Boorman, R.,, 1995. Foundation design, and construction. Sixth edition,, Addison Wesley Longman. Ltd., 536 p.

 • Yılmazer, I., 1988. Geotechnical evaluation of Ankara - Gerede and. Ankara, peripheral motorway. (Unpublish report). Archives of the Motorway Division of KGM, Ankara.

 • Yılmazer, 1, 1990... Güzergah seçimi ve bu seçimde jeolojinin önemi. Jeoloji Mühendisliği, 36, 37-45.

 • Yılmazer, L, 1992., Türkiye Otoyol Projesinde jeoloji mühendisliğinin yeri ve diğer mesleklerle olan ilişkisi. Jeoloji Mühendisliği, 40, 46-49.

 • Yılmazer, t., 1995. Significance of discontinuity survey in. motorway alignment selection. Engineering Geology, 40, pp. 41-48,

 • Yılmazer, t., 2004. Ulaşım soranlarına kalıcı, çözüm., Kaynak Yayınlan,, 88 sayfa, Ankara.

 • Yılmazer, L, Ertunç, A... ve Kaya, Ş..., 199.2. Yarma yamaç tasarımı ve kinematik inceleme. 3. Mühendislik Jeolojisi Sempozyumu, 21.-23 Mayıs 1992, Uluslararası Mühendislik Jeolojisi Türk Milli Komitesi ve Çukurova Univ. Mflh.-Mim. Fak., Adana. Mühen

 • Yılmazer, L, Kale, S,.., and Doyuran, V., 1994. Significantly large and typical landslides. Proceedings of the 7th congress of `the International Association of Engineering Geology Organizing Committee, 1377- 1382, 5-9 September 1994, Lisbon- Portuga

 • Yılmazer, Î, and Çongar, B.,, 1994.., Significance of discontinuity survey and. physiographical study in engineering works.., Proceedings of the 7th congress of the International Association of Engineering Geology Organizing Committee, 1105-1111, 5-9

 • Yılmazer, L, Selçuk, Ş., and Turner, H,r 1994. Cut slope recommendation. Proceedings of the 7th congress of the International Association of Engineering Geology Organizing Committee, 3909-3919, 5-9 September 1994, Lisbon-Portugal.

 • Yılmazer, î,, Leventeli, Y., ve Akduman, L,, 1997a., Otoyol geçkisi belirlenirken. Müh. Jeol. Türk Milli Komitesi Bülteni, 21, 67- 71.

 • Yılmazer, 1. and Yılmazer, O., 1997. Interrelation between hydrogèological and. geological models: case studies., Proceedings of the International Conference on Water Problems in the Mediterranean Countries,, organized by Near East. University» Nicos

 • Yılmazer, L, Yılmazer, O,, and Doğan, U-, 1997b... Significance of waterdiscontinuity- clay (WDC). Proceedings of the International Symposium on Engineering Geology and the Environment, sponsored by International Assoc. of Engineering Geology, Athens

 • Yılmazer, L, Yılmazer, Ô., Özkök, D., ve Gökçekuş, HL, 1999. Jeoteknik tasarıma Giriş, Yılmazer Eğitim ve Mühendislik Ltd., 210 sayfa.

 • Yılmazer, I., Yılmazer, ö., Bulut, C, ve Karaman, S., 2001. Ankara - İstanbul arası ulaşım sorunları ve çözüm önerileri (Transportation problems and solutions between Ankara and istanbul). Türkiye III Enerji Sempozyumu Kitabı, TMMOB Elektrik Mühendis

 • Yılmazer, L, Yılmazer, Ö., and Saraç, C, 2003... Case history of controlling a major landslide at Karandu, Turkey. Engineering Geology 70,47-53, • Akduman, L , Yılmazım, î . (2004). Çizgisel Mühendislik Yapılarında, Yerbilimlerinin önemi: Pozantı Otoyolu . Jeoloji Mühendisliği Dergisi , 28 (1) , 1-9 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jmd/issue/52390/686333

 • Akduman, L , Yılmazım, î . Çizgisel Mühendislik Yapılarında, Yerbilimlerinin önemi: Pozantı Otoyolu. Jeoloji Mühendisliği Dergisi 28 (2004 ): 1-9

 • Beşparmak Dağları (KITÇC) Karst Akiferlerinin Hidrojeolojisi
  Barbaros Erduran Osman Gökmenoğlu Erkan Keskin
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ: Beşparmak Dağları Kıbrıs adasının kuzey kesiminde yer alır Ye denize paralel olarak 160 km uzunluğunda 10 km genişliğinde bir şerit halinde uzanır. Bu çalışmada Beşparmak dağlarının yüksek kesimlerinde bulunan. Mesozoyik yaşlı karbonat, kayaçlannın karstlaşma durumu, içerdiği potansiyel su. miktarı ve hidrodinamik yapısı birlikte araştırılmıştır. İnceleme alanında karstlaşmaya uygun birimleri Mesozoyik yaşlı karbonat, kayaçlan dolomit, dolomitik kireçtaşı ve rekristalize kireçtaşlandır. Karbonat kayaçların ^yüzey alanı 84 km2 dir,., Karst akiferlerinin tanımlanması amacıyla su noktalarında kimyasal ve izotop analizi için su örnekleri toplanmış kuyularda su. seviyesi, değişimi gözlemleri yapılmış ve araştırma kuyuları açılmıştır, Yapılan jeoloji, hidrojeoloji!, sondaj ve jeofizik çalışmaları sonucunda Beşparmak Dağları karst akiferlerinin birbirinden bağımsız karstik sistemlerden oluştuğu ve bunların toplam dinamik yer altı suyu rezervinin 9x106 m3/yıl dolayında olabileceği saptanmıştır.

 • Yer altı suyu potansiyeli Beşparmak Dağları

 • Karst

 • Baroz, F., 1979 ,Etude Geologie Dans Le Pentadaktilos Et La Mesoaria, 365 p, Ph.d. Thesis Universty of Nancy.

 • Dixey, F.,, 1972, "`The Geology and. Hydrogeology of the Kyrenia Range, Cyprus, Ministry of Overseas Devolepment, London.

 • Dreghorn,W., 1978, Landforms in the Gime Range, Northern Cyprus, MTA Enstitüsü Yayınları, No: 172, 220 s., Ankara.

 • Ducloz, C;5 1968,, Les Formations Quatemeri.es De La Region De Kiepini Et Leur Place Dans Cronoloquie Du Quaternarie Méditerranéen, Archs ScL, Genova

 • DSI, 1977, Kıbrıs Beşparmak Dağlarının Fotojeoloji Raporu, Devlet Su işleri Genel Mfidürlüğa, Ankara.

 • Mbrius, L,, Kreysing, A.„ 1963-1964, Hydrogeological Investigations and Groundwater Development, in the Kyrenia Range of Cyprus.

 • Robertson, A., Woodcock, N.JHL, 1986, The Role Of The Kyrenia Range Lineament, Cyprus, In The Geological Evolution of The Eastern Mediterranean. Area, PhileTrans. R. Soc. London.

 • Stavrinou, Y. HI, 1963, Groundwater resources of the karstic regions of Cyprus, B. Sc., London.

 • UNDP, 1970, Survey of Groun^dwater Mineral Resources Cyprus, United Nations Development Programme, Genova • Erduran, B , Gökmenoğlu, O , Keskin, E . (2004). Beşparmak Dağları KITÇC Karst Akiferlerinin Hidrojeolojisi . Jeoloji Mühendisliği Dergisi , 28 (1) , 11-25 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jmd/issue/52390/686337

 • Erduran, B , Gökmenoğlu, O , Keskin, E . Beşparmak Dağları KITÇC Karst Akiferlerinin Hidrojeolojisi. Jeoloji Mühendisliği Dergisi 28 (2004 ): 11-25

 • Su Kaynakları Yönetimi ve Türkiye
  Burhan Teoman Meriç
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ: Su kaynakları, üzerindeki talebin giderek artışının yanında zaman, ve konuma göre bu kaynağın arzu edilen miktar ve kalitede bulunmaması, mevcut su kaynaklarının ekonomik, çevresel, ve sosyal faydalar içinde en verimli şekilde kullanımını yani yönetimini gerekli kılmaktadır. Ancak, su kaynaklan yönetim, çalışmalarının başarısı hidrolojik sistemi etkileyen süreçler 1 arasındaki ilişkilerin doğru ve bir bütün olarak ortaya konmasına bağlıdır., Bu aşamada sistemin doğal sınırlar ile kısıtlanarak havza ölçeğinde tanımlanması ve bu ölçekte kullanılabilir verim, değerinin, belirlenmesi daha sağlıklı ve etkin bir su kaynak yönetimine olanak sağlamaktadır. Havza için kullanılabilir yeraltısuyu potansiyelinin belirlenmesi için ise klasik emniyetli verim, yaklaşımı, yerine sürdürülebilirlik yaklaşımı ile aktif su. kullanımı sonunda hidrolojik sistemde istenmeyen etkiler yaratmadan, uzun dönemlerdeki gereksinimleri karşılayabilecek, bir- dinamik potansiyel değerlendirilmelidir., Su. kaynaklan, yönetiminin son sürecinde, sürdürülebilir verimin, havza, içinde maksimum, kazancın sağlanacağı ve kullanım önceliklerinin göz önüne alındığı bir tahsisat politikası ile paylaştırılması gereklidir. Ancak bu şekilde her havza için etkin ve verimli bir özgün yönetim gerçekleştirilebilir.Bu çalışmada ayrıca ülkemizdeki, su kaynaklan yönetim, çalışmaları, idari, yasal koşullar ve havza bazında su kaynaklan yönetimi için öneriler genel olarak sunulmuştur.

 • Su kaynakları

 • yönetim

 • havza

 • sürdürülebilirlik

 • Türkiye

 • Bredehoeft, J., 1997, Safe yield and water budget myth, Gxoundwater, 35(6), 929 p.

 • Burak, S., Duranyıldız, L, Yetiş, Ü. 1997, Ulusal Çevre Eylem Planı: Su Kaynaklan Yönetimi. Devlet Planlama Teşkilatı, Ankara, 116 s.

 • DPT, 2001, Su havzaları kullanımı ve yönetimi özel ihtisas komisyonu raporu. Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, DPT 2555, ÖÎK 571, Ankara,, 198 s.

 • DSİ,. 1999, Etüt ve Değerlendirme Şube Müdürlüğü Yeralüsuyu Arama Faaliyetleri. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, DSİ Jeoteknik Hizmetler ve Yeraltısuları Daire Başkanlığı, Ankara, 36 s,

 • Hallaji, K,,, Yazıcıgil,, H., 1996, Optimal management of a coastal aquifer in Southern Turkey. Journal of Water Resources Planning and Management, Volume 12.2, Issue 4, 233-244 p.

 • Sophocleous, M., 1.997, Managing water resources system: Why "safe yield is not suitable". Growidwater, 35(4), 561 p.

 • Sophocleous, ML, 2000,, From safe yield to sustainable development of water resources-The Kansas experience, Journal of Hydrology, 235, 27-43 p.

 • Şakıyan, J., Yazıcıgil, H., 2004, Sustainable development and management of an • aquifejr system in Western Turkey., Hydrogeology Journal, 12(1), 66-80 p.

 • Meriç, B.T., 2003, Akarçay (Afyon) Havzası su .kaynakları` yönetim modeli Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeoloji (Hidrojeoloji) Mühendisliği Anabilirn Dalı Doktora Tezi, Beytepe, Ankara, 127 s (yayımlanmamış).

 • WCED, 1987, Our Common Future, World Commission on Environmental and Development (Bruntland Commission) Oxford Univ. Press., N:4. • Meriç, B . (2004). Su Kaynakları Yönetimi ve Türkiye . Jeoloji Mühendisliği Dergisi , 28 (1) , 27-38 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jmd/issue/52390/686332

 • Meriç, B . Su Kaynakları Yönetimi ve Türkiye. Jeoloji Mühendisliği Dergisi 28 (2004 ): 27-38

 • Osmanlılarda Madencilik
  Ahmet Kartalkanat
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ: Osmanlı. imparatorluğu`nda,, madenciliğin yapısını, Arazi Kanunnamesi (1858) yayınlanana, kadar merkezden (İstanbul) madenin bulunduğu, yörelerdeki. Emirlere, Nazırlara, Valilere, Beylerbeylerine, Yaya ve Müsellem Beylerine, Yörak Çeribaşlarına, Maden Müfettiş ve Mübaşirlerine, yörenin Ağyan Zabit ve Diğer ilgili kişilerine yazılan hüküm, ferman, berat,, temessük (borç senedi) gibi belgelerden ve bunlara karşılık yazılan, cevabi yazılardan anlamaktayız. Osmanlı madenciliğin, "teşkilat yapısını", "maden mülkiyetini" ve "madenlerin işletme tarzları" ile "cevherin nakli" gibi bilgileri Başbakanlıkla bağlı, Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü`nün muhafaza ettiği vesikalar ile defterler (Divan-ı Hümayun, Darphane Ahkam. Defteri Maden Kalemi ve Tapu. Defterleri v.s.) ve Kanunnamelerden öğrenmek mümkündür. Osmanlıların her döneminde yeni maden yataklarının bulunmasına çok önem verilmiştir. "Arayıcı`` adı verilen kişiler maden bakımından olumlu olabilecek yerlere gönderilerek araştırmalar yaptırılmıştır. Madenlerde çalışanların tüm vergilerden muaf tutulmuş ve askeri kesimden sayılmışlardır. Madencilerin kendi aralarında ya da başkalarıyla olan sorunları Maden Eminleri tarafından, şeriat kurallarına göre çözüme kavuşturulmuştur,.

  Osmanlı`larda üç ayrı şekilde maden işletmeciliği olmuştur,. Bunlar;

  1-Devlet (miri) tarafından, işletilen madenler,

  2-Devletin gözetimi altında işletilen madenler,

  3-Belirli bir süre kesime vermek (iltizam) yöntemiyle işletilen, madenler şeklindedir,.

  Osmanlılarda madencilik, teşkilatı darphaneye bağlı olarak yürütülmüştür. Bu teşkilat, yapısını kabaca; "A-Madenlerin. yönetimi, B-madenlerde çalışanlar C-madenlerin güvenliğini sağlayanlar" olmak üzere üç- ayrı kategoride incelemek mümkündür.

 • osmanlı

 • maden

 • Altınay, R, A., 1931, Osmanlı Devrinde Türkiye Madenleri; Devlet Matbaası, istanbul 60.

 • Çağatay, N.., 1942, Osmanlı imparatorluğu 9 nda Maden İşletme Tarzları Hakkında Tetkik Tecrübesi; DTCF Dergisi Tarih Enstitüsü Kısmı (Orta Zaman Tarihi), 76.

 • Çağatay, W.,, 1943, Osmanlı İmparatorluğu`nda maden işletme Hukuk, A.Ü. DTCF Dergisi, Cilt 11, Sayı:l

 • Doğru, EL, 1990. Osmanlı împaratorluğu`nda Yaya-Müsellem-Taycı Teşkilatı: Eren Yayıncılık, 220.

 • TAM SAYI DOSYASI
  PDF Olarak Görüntüle