Jeoloji Münendisliği Dergisi
Jeoloji Mühendisliği Dergisi

Jeoloji Mühendisliği Dergisi

1986 NİSAN Cilt 10 Sayı 2
KAPAK
PDF Olarak Görüntüle
KÜNYE
PDF Olarak Görüntüle
İÇİNDEKİLER
PDF Olarak Görüntüle
ÖNSÖZ
PDF Olarak Görüntüle
Karamadazi[ Yahyalı Kayseri] Kontak İİetazomatik Manyetit Yatağının Jeolojisi ve Oluşumu
Ali Vedat Oygür
PDF Olarak Görüntüle

ÖZ: Çalışma alanında Devonîyen-Jura yaş aralığında yer akn metamorfik kayalar yüzey lemektedîr. Eosen- Oligosen sırasında sokulum yapan mağmatik kayalar Permiyen kireç taşlarını etitileyerek, dokanaklarında skarnları oluşturmuşlardır, Mağmatik kaya tarafından piroksen!! skarrdar, kireçtaşı tarafındaysa panatlı skarnlardan oluşan bir zonlanma görülür, Piroksenli skarnlar başlıca diyopsid ve hedenberjîtten; granatlı skarnlar ise possukr ve andraditten oluşurlar. Kontak metazomatik oluşumlu Karamadazı manyetit yatağı bu skarn zonunda yer alır. Esas cevher minerali manyetittir, Daha az miktarlarda pirit, kalkopirit, pirotîn de izlenmektedir. Demirin kökeni olasılıkla sokulum yapan mağmatik gövdededir. Asit nitelikli sulu eriyikler içinde demir klorid bileşimleri biçiminde taşınmıştır. Manyetit cevherleşmesi metazomatizmanın oksitli evresinde demir Idorid eriyiğiyle kireçtaşı arasında gelişen tepkimeler sonucunda oluşmuştur, Sülfîd mineralleriyse metazomatîzmanın son faresinde gelen sülfidlî eriyiklerin skarn ve manyetit içindeki çatlakları ve boşlukları doldurmasıyk oluşmuştur, Cevher gövdesi güney doğuya eğimli bir mercek benzeri biçimdedir, Karamadazı manyetit yatağının tenoru % 54 Fe ve % 1,7 S;görünür rezervi 6,4 milyon tondur,

 • Karamadazi

 • Kontak İletazomatik

 • Manyetit Yatağının Jeolojisi

 • Yahyalı-Kayseri

 • Abü`;;$se!di,i»>;,;iu, $,, 1959, Yukarı Seyhan bölgesinde Doğu Torosların jeolojik etüdü: MTA Gen, Md,, Rapor No 2668 (yayınlanmamış)

 • Abdüsselamoğlu, Ş,, 1962, Kayseri-Adana arasındaki Doğu Toroslar bölgesinin jeolojisi hakkında rapor: MTA Gen, Md,, Rapor No 3264 (yayınlanmamış)

 • Ağar, Ü. ve Kıtay, R,, 1962, Kayseri İle Yahyalı İlçesi Karama dazı köyü Özkoyuncu manyetit zuhuru civarının jeolojisi ve rezervi: MTA Gen, Md,, Rapor No 2886 (yayınlanmamış),

 • Ayhan, A,, Lengfemnfc, Y- Çrtîel, N. ve Aksoy, E., 1984 Aladâğlar (Batı Zaman ti) yöresi (Yahyalı-Çamardı) jeolojisi ve kurşun-çİnko eti lerî: MTA Gen, Md,, Ra» por No 7501 (yayınlanmamış),

 • Aytuğ, G,, 1964, Kayseri-Ya h yalı demir etü ü: MTA Gen, Md,, Rapor No 3734 (yayınlanmamış).

 • Bartholome, P., 1970, Minerais et skarndans les aureoles de métamorphisme: Miner, Deposita, 5, 345-353,

 • Baykal, F,, 1944, Maiatya-Kayserï arasındaki Toroslarin jeolojik yapısı: MTA Gen, Md,, Rapor No 1703 (yayırianmamış),

 • Blumenthal, M,, 1941, Niğde ve Adana vilayetleri dahilindeki Toroslarin jeolojisine umumî bîr bakış: MTA Gen, Md, Yayınl. Seri B, No 6, 48 s.

 • Blumenthal, M., 1944, Kayseri-Ma la tya arasındaki Toros bölümünün Permokarbonifer arazîsi: MTA? frg,, 1/31 105-118,

 • Bowden, P., Batchelor, R,A,, Chappell, B,W,, Didier, j. ve Lameyre, J,, 1984, Petrological, geochemical and source criteria for the classification of granitic rocks: A discussion: Phys, Earth Planet, Inter,, 35,1-11.

 • Brennich, G., 1959, Kayseri vilayetinde Karamadazı ile Yahyalı arasında kalan mıntıkanın jeolojisi: MTA Gen, Md., Rapor No 2758 (Yayınlanmamış)

 • Chappeü, B.W. ve White, A,J,R„ 1974, Two contrasting types of granites: Pacific Geol,, 8,173-174,

 • Didier, J,, Duthou, J,L, ve Lameyre, j, , 1982f Mantle and crusial granites: Genetic classification of orogenic granites and the nature of their enclaves: j. Vole, Geoth, Res,, 14,125-132,

 • Dimanche, F,, 1971, Les minerais de magnetite et les skarns du Gînevro (Ile d`Elbe, Italie): Miner. Deposîta, 6,356-379

 • Einaudi, M,T, ve Burt, D,M,, 1982, Introduction-Terminology, classification and composition of skarn deposits: Ëcon. Geol., 77,745-754.

 • Fonteilles, M, ve Machaïras, G,, 1968, Elements d`une description petrographique et metallogenïque du gisement de scheelite du Salau (Arîege): Bull, BRGM, II, série, No 3, 63^85

 • Greenwood, HJ., 1967, Wollastonîte, Stability in H2O - CQ2 mixtures and occurence in a contact-metamorphic aureole near salmo, British Columbia: Am, Mineral,, 52,1668-1680,

 • Hawley, J,E, ve Robertson, C., 1948, Supposed oxidation of Fe3O4 by CO2 : Econ, Geol., 43, 603-609

 • Holser, W,T, ve Schneer, C,J,, 1961, Hydrothermal magnetite: Geol, Soc, Am, Bull, 72, 369-386,

 • Jacobson, H,S,, Yazgan, D,, Arda, T. ve Filibeli, H., 1968, Karamadazı demir madenînin jeolojisi, KayseriTürkiye: MTA Gen, Md,, Rapor No 4542 (yayınlanmamış),

 • Kalinin, D.V., 1962, Formation of magnetite in contact mélasomatic iron deposits: Geochemistry, 7, 722-727

 • Ketîn, !,, 1963,1/5ÖÖ.ÖÖÖ ölçekli Türkiye jeoloji Haritası, Kayseri paftası Izahnamesi: MTA Gen, Md

 • Korzhinski, D.S., 1964, An outline of metasomatic process: Intern, Geol. Rev,, 6, 1713-1734, 1920-1952, 2169-1298,

 • Krauskopf, K,B,? 1957, The heavy metal content of magfiatic vapor at 600°C: Econ, Geol,, 52, 786-807

 • Kukhara, M,, 1925, Experiments on hydrothermal precipitation of magnetite and hematite: Japan.].Geol,Geography^, 1*32,

 • Lahn, E,, 1945, Anadolu`da Neojen ve Dördüncü Zaman volkanı`ıması: Türk, Coğ, Derg,, !Iİ, No 7/8

 • Metz, K,, 1956, Aladağ ve Karanfil dağının yapısı ve bunların Kîlîkya Torosu tesviye edilen batı kenarı hakkında malumat husulü İçin yapıla i jeolojik etüd: MTA Derg,, 48,63-73

 • Nokleberg, WJ,, 1981, Geologic setting, petrology and geochemistry of zoned tungsten-bearing skarns at Strawberry Mine, Central Sierra Nevada, California: Eeon.GeoL, 76,11M33.

 • Okay, A,C, 1954, Kayseri, Niğde ve Tuzgölü arasındaki bölgenin jeolojisi: MTA Gen, Md,, Rapor No 2252 (yayınlanmamış),

 • Oygür, V,, Yurt, MX , Yurt, F, ve San, I., 1978, Kayseri» Yahyalı-Karamadazı ve Kovalı yöresi demir madenleri jeoloji raporu: MTA Gen, Md., Rapor No 6609 (yayınlanmamış).

 • Onay, T,Ş,, 1952, Kayseri İli Develi ilçesi Yahyalı bucağında Mustafa Koyuncu`ya ait manyetit madenî hakkında m?dm jeolojisi raporu: MTA Gen, Md,, Rapor No 1984 (yayınlanmamış).

 • Özgül, N,, 1976, Torosların bazı temel jeoloji özellikleri: Türk. JeoL Kur. Bült, 19/1, 65-78.

 • Perry, D,V,, 1969, Skarn genesis at the Christmas Mine, Gila County, Arizona; Econs Geol,, 64, 255-270

 • Piirainen, T. ve Piispanen, R,, 1967, On the origin of primary skarn iron ores: Compt, Rend, Soc* GeoL Finlande, XX IX, 101-104,

 • Reverdatt^, V.V,, 1974, The faciès of contact metamorphism: Dept, GeoL Publ., Canberra (Australian National LAiiv,), 233 s.

 • Sangster, D.F,, 1969, Contact«metasomatic magnetite deposits uf SW British Columbia: Geol. Surv, Canada BulL,No172,85s.

 • Stern, C.R4 ve Wyllîe, P.J., 1981, Phase relationships of I-type granite with HjO to 35 kbars: The D`nkey lakes biotitegranite from the Sierra Nevada Batholith: j .Geophys, Res,, 86,10412-10422

 • Şenoz, E., 1985, Yahyalı (Kayseri) yöresi demir yataklarının jeolojisi, oluşumu ve kökeni: Cumhuriyet Ünîv. Müh. Fak. Derg,, SerhA Yerbilimleri, c. 2, s. 1, 85- 104.

 • Tekeli, O., 1980, Toroslarda Abdağlarm yapısal evrimi: Türk, jeol. Kur, Bült,, 23/1,11 -14

 • Tekeli, O,, Aksay, A,, Evren-Ertan, f., Işık, A, ve Ürgün, B.M., 1981, Toros ofîyolit projeleri Aladağ projesi raporu: MTA Gen, Md,, Rapor No 6976 (yayınlanma,` mış),

 • Thompson, A3., 1975, Calc-siücati diffusion zones between marble and pelîtîc schist: j, Petrology, 16, 314- 346.

 • Ulakoğlu, S., 1983, Kara#n«d#£! 9f#mH vc ç^v^sinin jeolojisi: jeol. Müh., 17,69-78,

 • Vidale, R.J,, 1969, Metasomatism in a chemical gradient and the formation of calc-sïlicate bands: Am, J. Sei, 207, 857-874,

 • White, A.J.R, ve Chappell, B,W,, 1977, Ultrametamorphism and granitoid genesis: Tectonophysics, 43, 7-22

 • Whitney, j A, Ftemtey, J,J, ve Simon, F,O,, 1985, The concentration of iron in chloride solutions equilibrated with synthetic granitic compositions: The sulfuffree system: Econ, Geol,, 80, 444-460,

 • Zharîkov, V.A., 1970, Skarns: intern, Geol, Rev,, 12, 541-559,619^47,760-775,

 • Domaniç-Tavşanlı-Kütahya Gediz Yöresinin Tersiyer Jeoloji
  Halil Baş
  PDF Olarak Görüntüle

  Domaniç, Tavşanlı, Kütahya ve Gediz yöresi çökelleri geniş yayılım alanları gösterir.  Bunkr,Tersiyer öncesi birimler üzerine uyumsuz olarak gelir. Bölgede, flk Tersiyer çökel birimini Tavşanh-Tunç bilek arasıııûıki dar bir 3^hada 5 özlenen Eosen yaşlı kireç« taşları oluşturur, Orta Mîyosen`de başlayan naotektonik evre ile çôk ; là havzaları gtl«sni ?ye başlar. Pliyosen`de da* hada geniş alanlara yayılan bu havzalara akarsu ve gölse! tortular çoktur. Kuvatemer, akarsu ortamında çökelen kabakırıntılılnr ve tra ver t eni erle simgelenin Geç Miyosen`de etkili olmaya başlayan a sidik volkankma Pliyo^n sonuna kadar kv ve pirokhstikler şeklinde kendini gösterir, Bu volkanizmaya paralel olarak Pliyosen`de bazik-ortaç bSeşimlî bir volkanik etkinlik daha izlenir, Tunçbilekf Seyitömer ve Abbarda halaları kömür açısından büyük Önem göstftrir,

 • Domaniç-Tavşanlı-Kütahya-Gediz

 • Tersiyer Jeolojisi

 • Neotektonik

 • Gölsel Tortullar

 • Akat, U., Çağlayan f A. ve îvak , M., 1977, Dursunbey Or haneli-Susurluk-Kepsut arasındaki sahanın jeolojisi, MTA Deri, No, 6618 (yayınlanmamış)

 • Akdeniz, N. ve Konak N., 1979, SirtBV-Emet-Tavşanlı-Dursunbey-Oemircî yörelerinin Jeolojisi, MTA Deri, No, 6547 (yayınlanmamış.

 • Ataman, .G*, 1972, Orhaneli granodiyioritîk kütlesinin radyometrik yaşı, TjK Bul,, 15/2,125*130

 • Baş, H., 1983, Damoniç-Tavşanlı-Kütahya-Gediz yörelerinin Tersiyer jeolojisi ve volkanitlerinîn petrolojîsi, MTA Deri, No, 7293 (bu yayın).

 • Gün, H., 1977, Kuzeybatı Anadolu Tersiyer havzalarının korelasyon özel projesi, 1, Bolüm MTA jeoloji Arş, No, 83 yayınlanmamış,)

 • Gün, H., Akdeniz , N. ve Günay , E., 1979 Gediz ve Emit güneyi Neojen havzalarının jeolojisi ve yaş sorunları. Jeoloji Müh, Derg,, 8, 3-1 3.

 • Lebküchner , R.F., Linyit bulunması muhtemel Ayvaî (Kütahya) sahasında yapılan jeolojik ve madencilikle ilgili etütlerin neticesi hakkında rapor, MTA Deri. No. 2984 (yayınlanmamış.

 • Lecküchner ., R.F., 1959, Seyİtömer-Kütahya Neojen sahasında jeoloji ve linyit yatakları İle ilgili olarak yapılan etütler hakkında rapor, MTA deri no, 2985 (yayınlanmamış),

 • Maucher. , A., 1936, Seyİtümer linyit havzasının petrografik raporu, MTA Deri, No, 108 (yayınlanmamış).

 • Nakoman, , E,, 1979, Radyoaktif hammaddeler jeolojisi, MTA Eğitim Ser. No, 20, 575 s,

 • Nebert, , K., 1959, Anadolu`daki sima magmatizmasına ait silis teşekkülleri. MTA Derg. No.-53-1-2)

 • Nebert, K,, I960, Tavşanlı`nın batı ve kuzeyindeki linyit ihtiva eden Neojen sahasının mukayeseli stratigrafisi ve tektoniği, MTA Derg, No, 54, 7- 35,

 • Neberet, K,, 1962, Serpantin kitleleri arasına sıkışmış bîr Neojen blokuna misal olmak üzere A la barda (Tavşanlı) linyit bölgesi, MTA Derg, No, 58, 31 - 37

 • Pekmezciler* S,, 1953, SeyîtÖmer linyit havzası hakkında rapor, MTA DerL No, 2025 (yayınlanmamış).

 • Pekmezciler, S,, 1955, Seyitömer linyit havzası 1955 aramalarına aît rapor, 3, Cilt, MTA Deri, No, 2282 (yayınlanmamış),

 • Şengüler, i,, İPEKSEVER, M, ve SÜMER, A., 1982 SeyîtÖmer (Kütahya) bitümlü marn sahasının jeolojisi ve ekonomik olanakları, MTA Deri, No. 7324 (yayınlanmamış,)

 • Yalçınkaya, S, ve AFŞAR, Ö,, 1980, Mustafa Kemal Paşa (Bursa) ve dolayının jeolojisi, MTA DerL No, 6717 (yayınlanmamış,)

 • Zıegler, , j, , 1936, Kütahya Linyit havzası Şeyitömer kenar mıntıkası jeolojik tetkikatı hakkında rapor, MTA Deri. No, 110 (yayınlanmamış,)

 • Ayvalık çevresinin jeolojisi ve volkanik kayaçların petrolojisi
  Tuncay Ercan Muharrem Satir Ahmet Türkecan Mustafa Behçet Akyürek Ali Çevikbaş Erdoğdu Günay Müslüm Ateş Bülent Can
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ: Batı Anadolu`da Balıkesir iline bağlı Ayvahk çevresinde yer akn Tersyer yaşlı kaya birimlerinde saptanan jeolojik araştırma sonuçlan verilmiş ve volkanik kayaçlann plaka tektoniği açısından kökendi yorumları yapılmıştır, İnceleme alanında plütonik kayaç olamk, önce Eosen-Oİigosen`de yerleşmeye başlıyan Kozak pMitonu, daha sonra Üst Oligosen`de meydana gelen Maden adası monzomtik daykları görülür, VöÜcanJzma Üst OB* gosen`den Pliyosen`e kadar 5 Faıkİı evrede etkk olmuş ve çeşitli volkanik ürünler oluşturmuştur. Üst Oligosen yaşlı Alîbey volkanîtleri, Üst Oligosen «Ait Miyosen yaşlı Hallaçlar Formasyonu, Ait Miyosen yaşlı Dédetepe Formasyonu, Orta-Üst Miyosen yaşlı Yuntdağ Volkanitleri ve Alt pliyosen yaşü Dededağ Volkanitlerininyapılan petrokimyasal çalışmalarla esas okrak kalkalkalen ve kısmen şoşonîtik nitelikte oldukları ve kıtasal kabuk köken özellikleri gösterdikleri beüflenmîfiir.

 • Ayvalık

 • Jeoloji

 • Volkanik Kayaçlar

 • Petroloji

 • Akyürek, B, ve Sosyal, Y.,1978, Kırkağaç-Somi (IVknîfâ), Savaştepe-Korucu-Ayvalık (Balıkesir), Bergama (İımlr) cimrinin jeolojisi- MTA Rapor Hot 6452, Ankara

 • Akyürek, B, ve Soysal, Y., 1983, Bip yarımadası güneyinin (Savaştepe-Kirkağaç-Bergama-Ayvalık) temel jeoloji özelIlkl^L MTA Derg., 95/96,1 =12

 • Aslaner, M., 1965, Etude géologique et petrographiquesde la region d`Edremît-Havran (Tirquie): MTA En^, Yay,, 110,98 s.

 • Ataman, G# , 1975, Plutonisme Caleo-alkalin df ap Alpin Ana toi ie du Nord Quest: C.R.Acad.Sc.Faris, 280 D, 2065-2068.

 • Benda, L,, innocenti, F*, Mazzuoll, R# , Radtatl, F., m Steffens, P# , 1974, Stratigraphie* and radiomatt-Ic date of the N^gene In Northwest Turkey- Z. Deutsch, GeoLGes,, 125,183-193,

 • Bingöl, E., Akyürek, B, ve Kormazer, B., 1973, Bip yarım* adası`nın jeolojisi ve Karakaya formasyonunun bazı Özellikleri: Cumhuriyetin 50, yılı yerbilimleri Kong. Tebliğler Kitabı, 70-76.

 • Bingöl, E,, Deîaloye, M, ve Ataman G,, 1982 Graitic întrusk on în Western Anatolia, a contribution to the geody* namic study of this area: Eclo, Geol, Helv., 75/2, 437446,

 • Borsi, S,, Ferrara, G,, Innocenti, F., ve Mazzuoli, R., 1972, Geochronology and petrology of recent volcanics in the Eastern Aegean sea: BulL Volcan., 36/1,473- 496

 • Brinkmann, R,, Feist, R„ Marr, W,U,, Nickel, E., Schlimm, W., ve Walther, N.R, 1970, Soma dağlarının jeolojisi: MTA Derg., 74,

 • Bürküt, Y,, 1966, Kuzeybatı Anadolu`da yer alan plütonların mukayese! i jenetik etüdü: Doktora tezi, İTÜ Maden Maden Fak., İstanbul, 272 s

 • BUrküt, Y., 1975, Kuzeybatı Anadolu granitik plütonlann İçindeki TİP, Zr, Mn, V tayini ve dağılım!: MTA Derg., 84,13-19.

 • Chappel, B.W. ve White, A.J.R., 1974, Two contrasting granite types: Pasific Geology» 8,173-174

 • Dora, ö., 1967, Ezer Güngör`e ait maden sahasının jeoloji raporu, Ayvalık, Madun Adası: MTA Rapor No (ya^ yınianmarnış,)

 • Dora, Ö., ve Savaşçın, Y., 1982 Alîbey-Maden adaları (Ayvalık) bölgesi magmatîzrmsı: Tübitak 7, Bilimsel ve Teknik Kongresi Yerbilimleri Seksiyonu Tebliğler Kitabı, 11-35,

 • Ercan, T., Günay, E,, ve Türkecan, A,, 1984-A, Edremit-Korucu yöresinin (Balıkesir) Tersiyer stratigrafisi, magma tik kayaçlarm petroiojisî ve kökendi yorumu: Tırkiye jeoloji Kur. Bült., 27/1,21 30.

 • Ercan, T,, Türkecan, A,, Akyirek, B., Günay, E., Çevİkbaş, A,, Ateş, M,, Can, B,,

 • Erkan, M,, ve özkirişçl, C, 1984-B, Dîkîlİ-Berpma-Çandarlı (Batı Anadolu) yöresinin jeolojisi ve mağmatik kayaçiarın petrolojisi: jeoloji Müh. Derg., 20,8-19

 • Ercan, T,, TUrkecan, A,, ve Günay, E., 1984-C, Bodrum yarımadasındaki volkanik kayaçların petroiojisî ve ko* kensel yorumu- Türkiye jeoloji Kur. Bült. 27/2,85- 98.

 • Ercan, T,, Satır, M,, Kreuzer, H,, Türkecan, A., Güney, E., Çevîkbaş, A

 • Ateş, M., ve Can, B., 1985-A, Batı Anadolu`daki volkanik kayaçlarda yeni yapılan kimyasal analizlerin, 87/Sr 86/Sr Ölç ıtrîlerinin ve radyometrik yaş belirlemelerinin yorumu: Türkiye Jeoloji Kurultayı 1985 Bildiri Özetleri Kitabı, 34,

 • Ercan, T., Türkecan, A., Can, B., Günay, E,, Çevİkbaş, A,, ve Ateş, M., 1985-B, Batı Anadolu`da Manîsa-Balık* esir arasındaki yalancı bazaltların özellikleri: Jeoloji Mühendislîğî Derg., (Baskıda)

 • Frey, F.A., Haskîn, M.A., Poetz, j ve Haskin, L.A., 1968 Rare earth abundances İn some basic rocks: Jour, Geophys, Res., 83,6085*6097

 • Fytïkas, M,, Giuliani, O., İnnocenti, F,, Manettï, F., Mazzuoil, R

 • Peccerİîlo, A,, ve Villarî, L, 1980 , Neogene volcanism of the Northern and central Aegean region: Ann, GeolL Pays. Hellen., 30,106*129,

 • Gevrek, A,l, Şener, M,, ve Ercan, T., 1985, Çanakkale-Tuzla jeotermal alanının hidrotermal alterasyon etüdü ve volkanik layaçların petrolojîsİ: MTA Derg, (Baskıda)

 • İrvıne, T#N. ve Bargar, W.R.A., 1971, A guide to the chemical classification of the common volcanic nocks: Can. Jour, Earth, Seien., 8,(523*548

 • Innocenti, F., Manetti, P,, Mazzüolİ, R., Pasquaré, G. ve Villari, L*, 1982, Neogene and Quaternanry vol^ - nism in Anatolia and NW Iran: In

 • innocenti, F., Manetti, P,, Maziuoli, R., Peccenïlo, A. ve Poli, G., 1977, REE distribution in Tertiory and Q usternary rocks from contrai and Western Anatolia: G. Ege ülkeler! Kollokyumu Te b (Baskıda). lia: G. Ege ülkeleri Kollokyumu Teblîgİef Kitabı (Baskıda)

 • îzdar, E,, 1968, Kozak İntrüzîf masifinin petrolojîsi ve Paleozoyık çevre îaymçlarıyla jeolojik bağıntıları: Türkiye Jeoloji Kur, Bült., II, 140-179

 • Jakes, P. ve White, AJ.R,, 1972, Major and trace element abundances in volcanic rocks of orogenic areas: GeoL Soc. Amer, Bull# , 83,2840,

 • Kay, R,, Hubbard, N.J. ve Gast, P.W,, 1970, Chemical eta-* racteristics and origine of oceanic ridge volcanic rocks: Jour, Geophys, Res,, 75,1585*1611

 • toya, O, ve Savaşçın, Y., 1981, Petrologïc significance of the Miocene volcanic rocks In Menemen, West Anatolia: Aegean Earth Science, 1,45*58

 • Keller, J., Ryan, W.B.F,, Nlnkovlch, D. ve Altherr, R., 1978, Explosive volcanic astivity in the Mediterranean over the past 200,000 years as recorded In deep« sea sediments: GeoL Soc, Amer, Bull, 89,591404.

 • Kozan, TA , öğdem, F., Bozbay, B., Bîrcan, A.f Keçer, M. Tüfekçi, K, Durukal;, A., Durukal, S., Ozaner,S. ve Herece, M., 1982, Burhaniye (Balikesîr)-Menemen (İzmir) arası kıyı bölgesinin jeomorfolojisi: MTA Rapor No 7287 (yayınlanmamış)

 • Krushensky, R.D., 1976, Neogene ca!e«alkalîne extrusive and intrusive rocks of the Karalar-Yeşîller area, Northwest Anatolia, Turkey: Bull. Volcan, 40,336- 360

 • Kuno, H., 1960, Hïgh^lumina basalt: journal of Petrology 1,121-145.

 • Macdonald, G,A, ve Katsura, J,, 1964,Chemical composition of Hawaiian lavas: journal of Petrology, 5,82- 133,

 • Morrison, W,, 1980, Characteristics and tectonic setting of the shoshonite rock association: Lithos, 13,97408

 • Nebert, K., 1978, Linyit İçeren Soma Neojen bölgesi, Bati Anadolu: MTA Derg,, 90,20*69,

 • Öngür, T,, 1973, Çanakkale-Tuzla yöresinin volkanolojisî ve jeo termal enerji olanakları: MTA Rapor No: 5510 (yayınlanmamış)

 • Öngür,T,, 1978,Behram kalderası Kuzeybatı AnadoluıTJK 32, Bilimsel ve Teknik Kong,, Bildirici Özetleri Kitabı, 42,

 • Peccerillû, A,, ve Taylor, j.R,? 1976, Geochemistry of Upper Cretaceous Volcanic rocks from the pontic chain. Northern Turkey: Bull, Volcan, 39/4,557-569

 • Piper, P.G., ve Piper, D,J,W,, 1977, Palomagnetic stratigraphy of the Miocene, volcanic rocks of Lesbos, Greece: 6, Ege ülkeleri Kollokyumu Tebliğler Kitabı, İzmir (baskıda)

 • Pe-Piper, G,, 1980, Geochemistry of Miocene ignimbrites, Geece: Contr, Mineral, Petrol, 72, 387*396,

 • Rittmannj A., 1962, Volcanoes and their activity: John Wiley and sons, Newyork, London, 305 s.

 • Savaşçın, Y„ 1982, Batı Anadolu Neoıen magmatizmasının yapısal ve petrografik Öğeleri: Batı Anadolu`nun genç tektoniği ve volkanizması panel kitabı, Tür kiye jeoloji i Kurultayı» Ankara, 22-38

 • Sümer, A., 1981, Burhaniye (Balıkesir) bitümlü şist sahasının jeolojisi ve ekonomik olanakları: MTA Rapor No: 7151 (yayınlanmamış)

 • Turner, FJ,, ve Verhoogen, ], , 1960, Igneous and metamorphîc petrology: McGraw Hill Bok co, Inc., Nev« York, 720 s,

 • Wager, L,R,, The major element variation of the layers series of the Skaeragaard intrusion: Journal of Petrology, 1,364-398

 • Wedepohl, K.H., Correns, C.W., Shaw, DJVL, Turekİan, K,K. Zemann, J,, 1974, Handbook of Geochemistry: Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, Newyork,

 • Wedepohl,KeH., 1975, The contribution of chemical data to assumptions about the origin of magmas from the mantle :Fortschr.Miner., 52/2,141-172,

 • Winchester,j,K,, ve Floyd, P,A,, 1977, Geochemical discrimination fo different magma series and their differentiation products using immobile elements: Chemical Geology, 20,325-343.

 • Zanettİn, B,, 1984, Proposed new chemical classification of volcanic rocks: Episodes, 7/4,19-20,

 • Yahyalı - Demirkazık [ Aladağlar Yöresi 1 lirasının Tektonomtratiğrafik özellikleri
  Ahmet Ayhan Yunus Lengeranli
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ: Aladağların orta ve kuzey kesimlerini kapsayan bu çalışma ile yörenin ayrıntılı jeoloji haritası yapılmış ve yörede geniş yayılımlara sahip olan Yahyalı, Sîyah Akdağ ve Minaretepeler Haplarının tektonostratiğrafik özellikleri ile Başyayla offyoMi kanpğı ve otokton «MMi Yahyalı granitoyîdleri încelenmiş, formasyon ve üyelere ayırtlanan tüm birimler OrtoToroslar1 in benzer oluşukları ile deneştirilmiştir. Yabalı Napmda,Sflurryen-Triyas aralığında çökelen ve dalıa sonra bölgesel metamorfizmaya uğrayan Kirazlı, Karsa vuran, Ayraklitepe, Yellibel, Karlığmtepe ve Kocatepe Formasyonları aftedilmiştir* Bunlardan Kirazlı ve Yellibel Formasyonları çoğunlukla şistlerle, diğerleri ise çoğunlukla karbonatlı kayaçları temsil edilmektedir. Napiıı kuzey bölümündeki Karlığın Formasyonunun alt  unsurları boyunca granitoyid sokulumları ügüi düzensiz skarn kuşakları gelişmiştir. Siyah Âkdağ NapıÜst Devoıüyen-Kretase dönemde çökelen Harebe, Koşkdere, Sarıoluk, Zindandefe, Dişdöken, kısmen distalasyon metamorfizmalı Çobankaya ve Yedigöz Formasyonlarını kapsamaktadır. Harabe ve Dişdöken Formasyonlarının önemli bir bölümünü pelitik kayaçlar, öteki formasyonları ise çoğunlukla karbonatlı kayaçlar oluşturmaktadır, Triyas yaşlı Minaretepeler Napında pdajik kireçtaşları, mam ve çamurtaşından oluşan Beygiruçuğu, tamamen karbonatlardan oluşan Meydanyayla ve Sivrikaya Formatında yeralmaktadır. Formasyon ayrıntıları, düşey ve yatay tektonik hareketlerden büyük ölçüde etklenen her bir napı benzer birimleri litoİojik ve fosil kapsamı yönünün farklılık gösterirler.

 • Yahyalı-Demirkazık

 • Aladağlar Yöresi

 • Tektonomtratiğrafik özellikleri

 • Metamorfizma

 • Ayhan, A., 1983a, Genetic comparision of lead-zînc deposits of Central Taurus: L international Symposium on Taurus belt, Ankara, Bildiri özetleri

 • Ayhan, A., 1983b, Aiadağ (Yahyalı-Çamardı) yöresi karbonatlı çînko-kurşun yatakları: Tü kriye jeoi.Kur. Bült, 26,2,107*116

 • Blumenthal, M.M., 1941, Niğde ve Adana vilayetleri dahilinde Toroslann jeolojisine umumi bakış: Maden Tetkik ve Arama Ênst, Ankara, No: 6, 48 s,

 • Humenthaİ, M,MS , 1944, Bozkır güneyinde Toros sıradağlarının serîsi ve yapısı: İst, Unîv. Fen Fak. Mec, Seri 8,9,2,954 25

 • Blumenthal, M.M,, 1947, Belemedik Paleozoik penceresi ve bunun Mesozoİk kalker çerçevesi: Maden Tetkik ve Arama Enst., Ankara, No 3, 39 s

 • Blumenthal, M.M., 1952, Toroslarda yüksek Aladağ silsilesinin coğrafyası, stratigrafisi ve tektoniği hakkında yeni etütler: Maden Tetkik ve Arama Enst., Ankara, No: 6,136 s.

 • Pemîrtaşh, E., Gedik, I., İmik, M,, 1978, Ermenek batısında GÖktepe-Dumlugöze ve Tepebaşı arasında kalan sahanın jeolojisi: Tirkİye JeoL Kur, 32. Bil. Tek, Kur. bildiri Özetleri,

 • Demirtaşİı, E., Bilgin, A.Z., Erenler, F., Işıklar, S„ Sanlı, D.Y., Selim, My Turhan, N., 1973, Bol kar dağlarının Jeolojisi: Cumhuriyetin 50, yılı yerbilimleri kongresi, Ankara, 42-57.

 • Demirtaşİı, E., Turhan, N,, Bilgin, A.Z^ Selim, M,, 1984, Geology of Boikar Mountains: Tekeli, O,, ve Göncüoğlu, M,C, eds, Geology of the Taurus Belt` de, Ankara, 125-142,

 • Gedik, A., Bîrgİlİ, Ş., Yılmaz, H., Yoldaş, R,, 1979, Mut-Ermenek-Sîlifke yöresinin jeolojisi ve petrol olanakları Türkiye jeol. Kur. Bült, 22,1, 7-26.

 • Gökten, E., 1976, Silifke yöresinin temel kaya birimleri ve Miyosen stratigrafisi: Türkiye Jeol. Kur. Bült. 19 2,117-126

 • Kuşçu, M., 1983, Göktepe-Ermenek (Konya) yöresinin jeolojisi ve Pb-Zn yatakları: S,Ü. Müh.Mim.Pak., doktora tezi, Konya, 182 s,, yayınlanmamış.

 • Özer, S.# Terlemez, L# Sümengen, M^ Erkan, E., 1984 Pınarbaşı (Kayseri) çevresindeki allokton birimlerin stratigrafisi ve yapısal durumları: Türkiye Jeol. Kur. Bült, 27,1,61 SB

 • özgül, N., 1971, Orte Toroslann kuzey kesiminin yapısal gelişiminde blok hareketlerin önemi: Türkiye Jeol. Kur. Bült. 14,75*37

 • Özgül, İM., 1976, Toroslann bazı temel jeoloji özellikleri: Türkiye Jeol.Kur.Bült, 19-65-78.

 • Tekeli, O,, 1980, Toroslarda Aladağlar`ın yapısal evrimi: Türkiye jeol. Kur.Bült. 23,1,1M 4

 • Tekeli, O,, 1981, Toroslarda Aladağ ofıyolitl! melanjın özellikleri: Türkiye Jeol.Kur.Bült, 24,1,57-64.

 • Tekeli, O., Aksay, A,, Evren-Ertan, î., Işık, A2 Jrgün, B.M,, 1981, Toros ofiyolît projeleri, Aladağ projesi: MTA derleme, 6976,132 s,, yayHjJanmamış.

 • Tekeli, O., Aksay, A., Ogün, B.M. İşık, A., 1984, Ge* ology of the Aladağ Mountains: Tekeli, O., ve Göncüoglu, M.C., eds, Geology of the Taurîs Belt`de, Ankara, 143-158

 • Ulakoğlu, M.S., 1983, torama^zı graniti ve çevresinin jeolojisi: TMMOB Jeoloji Müh.BUlt, 17,69-78.

 • Yetiş, C, 1978, Çarrardı (Niğde İli) yakın ve u^ k dolayının jeoloji İncelemesi ve Ecemîş yanlım kuşağının Maden Boğazı-Kamışlı arasındaki özellikleri: Ünîv. Fen Fak., Doktora tezi, 151 s,, yayınlanmamış.

 • Doğu Anadolu`nun Neotektonik Dönemde Jeolojik ve Yapısal Evrimi
  Fuat Şaroğlu
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ: Bu çalışmada Doğu Anadolu`nun neotektoniği araştırılmıştır, Çalışma bölgesi Kuzey Anadolu Fayı ile Doğu Anadolu Fayının Karlıova`daki kesim noktaları doğusunda yer alır ve kuzeyde Pontid kuşağı, güneyde Güneydoğu Anadolu kıvrımı kuşağı, doğuda ise SSCB ve Iran ile sınırlanmaktadır. Neotektonik dönem, bölgede Orta Mîyosen`de ve Neotetîs`ın kapanması sonucu meydana gelen kıta-kıta çarpışması île başlamıştır, Bu çarpışma Doğu Anadolu`da sıkışma tektonik rejimi ile karakterize edilen bîr kıta İçi deformasyona neden olmuştur. Bu rejim açısal uyumsuzluk, özgün kaya topluluğu, magmatizma ve etkin bîr tektonik İle tanınmaktadır,

 • Doğu Anadolu(Türkiye)

 • Neotektonik Dönem

 • Jeolojik ve Yapısal Evrim

 • Neotetis

 • Doğu Anadolu`nun Neotektonik Dönemde Jeolojik ve Yapısal Evrimi
  Fuat Şaroğlu
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ: Bu çalışmada Doğu Anadolu`nun neotektoniği araştırılmıştır, Çalışma bölgesi Kuzey Anadolu Fayı ile Doğu Anadolu Fayının Karlıova`daki kesim noktaları doğusunda yer alır ve kuzeyde Pontid kuşağı, güneyde Güneydoğu Anadolu kıvrımı kuşağı, doğuda ise SSCB ve Iran ile sınırlanmaktadır. Neotektonik dönem, bölgede Orta Mîyosen`de ve Neotetîs`ın kapanması sonucu meydana gelen kıta-kıta çarpışması île başlamıştır, Bu çarpışma Doğu Anadolu`da sıkışma tektonik rejimi ile karakterize edilen bîr kıta İçi deformasyona neden olmuştur. Bu rejim açısal uyumsuzluk, özgün kaya topluluğu, magmatizma ve etkin bîr tektonik İle tanınmaktadır, Neotektonik dönem boyunca Doğu Anadolu`da aşağıdaki yapılar gelişmiştir

 • Doğu Anadolu(Türkiye)

 • Neotektonik Dönem

 • Jeolojik ve Yapısal Evrim

 • Neotetis

 • SAYI TAM DOSYASI
  PDF Olarak Görüntüle