Jeoloji Münendisliği Dergisi
Jeoloji Mühendisliği Dergisi

Jeoloji Mühendisliği Dergisi

1995 KASIM Cilt 19 Sayı 2
KAPAK
PDF Olarak Görüntüle
KÜNYE
PDF Olarak Görüntüle
İÇİNDEKİLER
PDF Olarak Görüntüle
İkizdere (Rize) Yöresindeki Granitik Kayaçların Mermer Olarak Kullanılabilirliği
Şule Gök Tüdeş Fikri Bulut Bülent Yalçinalp
PDF Olarak Görüntüle

ÖZ: İkizdere (Rize) ilçesi ve çevresinde yeralan inceleme alanında litostratigrafi bitimleri olarak, alttan üste doğru; Biberoğlu Volkanitteriy İkizdere Granitoyidi, Alüvyonlar ve Yamaç Molozu ayırtlanmıştır. Bu araştırmada İkizdere Granitoyidi önce as alanlara bölünmüş ve daha sonra as alanlardaki kayaçlar makroskobik olarak incelenmiştir, inceleme sonunda en uygun as alanın Keçikaya dolayında olduğu belirlenmiş ve bu as alan ayrıntılı olarak araştırılmıştır, Keçikaya dolayında İkizdere Granitoyidi granodiyorit türündedir. Granodiyoritin jeomekanik özellikleri arazi ve Uthoratuvar çalışmalarıyla belirlenmiştir. Arazi çalışmaları sonucunda granodiyoritin orta ve seyrek çatlaklı, orta ve geniş açıklıktı ve çatlak yüzeylerinin hafif pürüzlü olduğu belirlenmiştir, laboratuvarda kaya bloklarından çıkarılan karot örnekleri üzerinde, Türk Standartları esaslarına göre deneyler yapılmıştır. Deneylerde granodiyoritin indeks özellikleri, sertliği, boyuna elastik dalga hızh nokta yük, çekme ve basınç dirençler^ dinamik ve statik elastisite modülleri ve poisson oram, dona karşı dayanımı, dondan sonra basınç direnci, sürtünme ile aşınma kaybı ve darbe dayanımı saptanmıştır, Deney sonuçlarına göre granodiyorit, yapı, iç ve dış cephe kaplama malzemesi olarak kullanıma uygundur. Bu da günü` muz koşullarında Keçikaya Granodiyoritinin ekonomik yönden oldukça önem taşıdığını göstermektedir. Ayrıca blok ve plaka verme durumUş kenar köşe kesilmesi ve cila alma yeteneği de oldukça iyi olduğundan Keçikaya Granodiyoriti mermer olarak kullanılabilir.

 • İkizdere(Rize)

 • Gronitik Kayaç

 • Mermer

 • Litostratigrafi

 • Altınlı, I.E., 1970, İkizdere Granit Karmaşığı, I.Ü Fen Fak, Mec. Seri B, Cilt XXXV, 161 - 167,

 • Çakır, M,, Kayaalp, M., Yılmaz, B.S., 1986, tkizdere (Rize) » İspiı4 (Erzurum) arasındaki yolun jeolojisi, MTA Raporu No: JD - 363, Trabzon,

 • Çoğulu, E,, 1975, Gümüşhane ve Rize Bölgelerinde Petrolojik ve Jeokronometrik Araştırmalar, I.T.Ü. Kütüphanesi, Sayı 1034, İstanbul,

 • Deere, D.U., 1963, Techinal Description of Rock Co= res for Engineering Purpose, Rock Mech. and Engng, GeoL, 1, 16 = 22.

 • De Beer, J.H., 1967, Subjective Classificaiton of the Hardness of Rocks and the Associated Shear Strength, PWC 4a Reg. Conf. Afr, Soil Mech, Found Eng,, 396 - 398,

 • Dursun, Ö,, Doksanbir, T,, Genç, 1., 1992, Rize - Ikizdere - Keçikaya Mahallesi Mevkiindeki Ar: 46011 Nolu Mermer Ruhsat Sahasına Ait Jeoloji Raporu, MTA Raporu, No: JD - 322, Trabzon,

 • Eroskay, O.S., 1971, Laleli - Tosköy derivasyon tüneli Mühendislik Jeolojisi incelemesi (Doçentlik Tezi), Î.Ü, Fen Fak. İstanbul

 • Gattinger, T.E., 1962, 1/500.000 ölçekli Türkiye Jeoloji Haritası, Trabzon paftası, MTA, Ankara,

 • ISRM, 1978, Suggested Medhods for the Quantitative Description of Discontinuities in Rock Masses, Int. J. Rock. Mechn. and Mining Sei. and Geo= mech, Abstr., 15, 6 (1978) 319 - 368.

 • ISRM, 1981, Rock Characterization, Testing and Monitoring - ISRM Suggested Methods, edited by E.T, Brown, Pergamon Press, Oxford, 211 pp.

 • ISRM, 1985, Suggested Methods for Determining Point Load Strength, Int. 1. Rock Mech, Min. Sei, and Geomech. Abstr., 22, 2, 53 - 60,

 • Little, Ai,, 1969, The Engineering Classification of Residual Tropical Soils, Proc. Spec, Eng, Prop, of Lateritis soil VII, L 1 - 10

 • Szlavin, J., 1974, Relationship Between Some Physical Properties of Rock Determined by Laboratory Tests, In t J. Rock Mech, Min. Sei. and Geomech. Abstr,, 11,107 -113.

 • Taner, M.E, 1976, Etude Géologique Et Petrographique De La Region de Güneyce - îkizdere, Située Au Sud De Rize (Pontides Orientales, Turquie), Doktora Tezi, These de 1 Université De Geneve, no: 1788

 • T.S.E., 1977, Doğal Yapı Taşları, TS 2513 UDK 691, 2, T.S.E. Ankara.

 • T.S.E., 1977, Kaplama Olarak Kullanılan Doğal Taşlar, TS 1910 UDK 691. 215, T.S.E. Ankara. T.SA, 1987, Tabii Yapı Taşları Muayene ve Deney Metotları, TS 699 UDK 691. 1, T.S.E. Ankara,

 • Youash, Y.Y., Dynamic Physical Properties of Rock, Proc. 2nd Cong, Int. Soc, Rock, Mech,, 1970, Belgrade, Part -1, Theory and proucudure, 171 - 183.

 • İstanbul İli, Avrupa Yakası Kemerburgaz Katı Atık Depolama Alanının Çevresel Etki Değerlendirmesi Açısından Jealajik- Hidrojeolojik Koşulları
  Mustafa Yildirim Kutay Uzaydin Cem Akgüner
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ: İstanbul`da ilk defa yapımı gerçekleştirilen, Avrupa yakası - Kemerburgaz civarındaki düzenli "Katı Atık Tesisleri" için depolama (deponi) alanı olarak seçilen sahanın Çevresel Etki Değerlendirilmesi açısından uygunluğu araştırılmış, bu değerlendirmede jeomofolojik - hidrojeolojik * jeoteknik gibi özelliklerinin dikkate alınması yanında, bunların mutlaka formasyonların  yapısal özellikleriyle birlikte incelenmesi gerekliliği ortaya çıkmıştır.

 • İstanbul Kemerburgaz

 • Katı Atık Depolama

 • Çevresel Etki

 • Jeoloji

 • Hidroloji

 • Arıç, C, (1955), Haliç - Küçükçekmece Gölü Bölgesi nin Jeolojisi, İTÜ Maden Fakültesi Yayım,

 • CH2M Hill International Ltd,, (1992), İstanbul Ana kenti İçin Hazırlanan Katı Atık Yönetimi Etüdü, Teknik Rapor No: 1, 130 s,, Virginia 22090 USA.

 • Devlet Bakanlığı, (1991), Katı Atıklarlın Kontrolü Yönetmenliği, T.C. Resmi Gazete No: 20814, 18 s,, Ankara.

 • Devlet İstatistik Enstitüsü, (1994), Çevre İstatistikleri, Belediye Katı Atık İstatistikleri, Yayın No: 1074,400 s,, Ankara,

 • Kaya, O.. (1969), Karbon bei İstanbul, N. Jb, Geol. Paleont. Mh. Jg., H, 3,160 - 173.

 • Kaya, O., (1971), İstanbul`un Karbonifer Stratigrafisi, TJKBül. 14/2, 143-201

 • Keskin, C, (1966), Microfacies Study of the Pınarhisar Reef Complex, Fac, Sei, Rev, Univ. İstanbul B4 31,3-4,109-146.

 • Öztürk, R Türkei E., (1993), Atıkların Yeraltında Saklanması Sorunları , Jeoloji Mühendisliği TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Yayın Organı, Sayı 43, 96 - 107, Ankara

 • Sönmez Gökçen, N., (1964), Çatalca (Trakya) Civan Neojeninden Congeria`lı Serinin Ostracod`larla Bulunan Yeni Yaşı Hakkında Not, MTA Dergisi, Sayı 63, s. 43 - 53, Ankara,

 • Tan, O., (1994), Çöp Depolama Sahalarının Geoteknik Açıdan Tasann Sorunları, Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği Beşinci Ulusal Kongresi, II Cilt, 529 - 539 ODTÜ Ankara.

 • Vardar, M,, (1981), Kayanın Zamana Bağlı Kırılma Davranışlarının Madenlerdeki Kaya Yapılarının Stabilitesine Olan Etkisi, Türkiye VII, Madencilik Kongresi 85 - 100 s,, Ankara

 • Yüzer, E. ve diğerleri, (1988), İstanbul Küçükçekmece Resneli Çiftliği ve Dolayının Mühendislik Jeolojisi ve Yerleşime Uygunluk Raporu, Jeol Müh, Jeol. Kaya Mek, Çal, Grubu, Proje No: 24, Maçka, İstanbul

 • Aydın-Söke (istifim) Çimento Fabrikasında Terkedilen Kireçtaşı Sabolarının Yeniden Üretime Kazandırılması
  Rahmi Eyüboğlu Alper Özuloğul
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ: Çimento fabrikaları arasındaki ekonomik rekabetin artması ve buna bağlı olarak fabrikaların maliyetlerini düşürme istekleri, hammaddelerini daha yakın kaynaklardan elde etme olanaklarım zorlamalarını gerektirmektedir, Söke Çimento Fabrikası da Üretiminde %70 oranında kullandığı kireçtaşı 19 km, gibi nakliye giderini arttıran bir uzaklıkta bulunan Gümüş* köy sahasından sağlamaktadır. Bu araştırmada fabrikanın 1 km yakınında bulunan ve daha önce yüksek MgÖ bileşeni nedeniyle terkedilen Cankurtaran kalker sahasında çimento üretimine uygun düşük MgO`li kireçtaşı alanlarının varlığı araştırılmış ve MgO blleşenindeki artışların jeolojik yapıyla bağlantılı olduğu ortaya konmuştur. Araştırma sonunda terekedilen bu sahada uzun yular kireçtaşı elde edilebilecek üretim alanları belirlenmiştir.

 • Aydın-Söke

 • Çimento Fabrikası

 • Kireçtaşı

 • Menderes Masifi

 • Batı Anadolu`nun Genç Tektoniği Ve Volkanizması (1982), Türkiye Jeoloji Kurumu Yayını, 75 s. Ankara

 • Candan, O,, Dora, Ö., Kun, N., Akal, C, Koralay, E,, (1992), Aydın Dağlan (Menderes Masifi) Güney Kesimindeki Allokton Metamorfik Birimler, TPJD Bülteni, C. 4/1, S: 93 - 110 Ankara

 • Çalapkulu, E, Kun, N., Pişkin, Ö., (1993), Söke Bölge sinin Jeolojisi Tübitak VII. Bilim Kongresi Tebliğ Özetleri Kitabı

 • Ercan, T,, (1979), Batı Anadolu, Trakya ve Ege Adala rındaki Senozoyik Volkanizması, Jeoloji Mühendisliği S: 23 - 46, Ankara,

 • İmançer, V,, (1980), Söke Çimento Fabrikası Cankurta ran Mevkii Kalker Etüd Raporu, Türkiye Çimen» to ve Toprak Sanayii, Ankara,

 • İTÜ (1993), BATICIM A,Ş, Palamutlu Sırtı ve Dolayı Kireçtaşı Hammadesi Araştırma Raporu, İTÜ Maden Fakültesi, 79 s. İstanbul,

 • Öztürk, K,, Koçyigit, A.Y., (1983), Menderes Grubu Ka yalarının Temel - Örtü İlişkisine Yapısal Bir Yaklaşım, (Selimiye - Muğla), TJK Bülteni C: 26/2, S: 90 - 99 Ankara.

 • Marmara Bölgesi Termomineral Kaynakları’nın İçilebilirliği ve İnsan Sağlığına Etkisi
  Rüstem Pehlivan Osman Yilmaz
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ: Bu değerlendirme, Marmara Bölgesi`nde günümüzde kullanılan termomineral kaynaklarla ilgili olarak gerçekleştirilmiş belge, Türkiye`de yaşayanların % 2 sini oluşturan, çevresel ve şehirleşme problemlerinin olduğu bir bölgedir, Araştırmada: 1) Marmara Bölgesi`nde bulunan 36 adet termomineral kaynağın (içme ve kaplıcaların) dağılımı ve tarafımızdan ve daha önceki yıllarda yapılmış olan kimyasal analiz sonuçlan verilmiş, 2) Termomineral kaynakların içilebilirliği; Schoeller içilebilirlik diyagramı ve Çevre kanunu su kirliliği kontrol yönetmeliği kalite sınıfları diyagramlarına göre değerlendirilmiş ve 3) Termomineral kaynakların Dünya sağlık örgütü (WHO) ve Türk standartları (TS)`nm maden ve kaynak sularındaki iyonlar için müsaade ettiği içme sınır değerlen ile karşılaştırmaları yapılmıştır. Böylelikle, iyonların halk sağlığa olumlu ve/veya olumsuz yönde olabilecek etkileri değerlendirilmiştir.

 • Marmara Bölgesi

 • Termomineral Kaynak

 • İnsan Sağlığı

 • Avşaroğlu, M, (1968): Türkiye kaplıcaları ve içmeler kılavuzu, Cebeci, Ankara

 • Başbakan, E, M,, Canik, B, (1983): Türkiye sıcak ve mineralli sular haritası, Ege Bölgesi, MTA, No: 189, Ankara

 • Çağlar, K, O, (1947): Türkiye maden sulan ve kaplıca lan, No: 1 i, MTA, Ankara

 • Eretöz, G, Temek, Z, (1968): Türkiye`de termomineral kaynaklar ve jeotermik enerji etütleri, MTA, Sayı: 70, Ankara

 • Gray, N, F, (1994): Drinking water quality problems and solutions, ISBN: 0471 - 948179, 315s., John Wiley 8 Sons, New York,

 • Schoeller, H, (1962): Les eaux souterraines, Masson et cie, Paris

 • Özbey, S, (1979): Kaplıcalar ve içmeler kılavuzu, Ce beci, Ankara

 • Pehlivan, R., Yılmaz, O. (1995): Marmara Bölgesi termomineral kaynaklan, 1. Ü, Yerbilimleri Dergisi (baskıda)

 • Pınar, N* (1943): Marmara Denizi havzasının sismik jeoloji ve meteorolojisi 1 Ü. Fen Fak, Monografileri, Sayı: 5,64s., İstanbul

 • Tebbutt, T.H.Y. (1975): Priciples of water Quality control, page: 1 - 79, Pergamon press ltd., Oxford, England

 • Türkiye sıcak su, içmece ve maden sulan envanteri (1980): Derleme no: 6833, Sayfa: 1 - 9 MTA, Ankara

 • Türkiye Çevre Vakfı (1992): Türkiye çevre mevzuatı, su ortamlarına göre kalite sınıflandırılması Cilt : 1 - 2, Kavaklıdere - Ankara

 • Türk standartları (1984): İçme sulan, TS 266, Ankara

 • Türk standarttan (1990): Termal kaynakları sınıflandır ma, TS 8363, Ankara

 • Türk standarttan (1991): Maden suyu - içilebilir, TS 9130, Ankara

 • Ülker, t. (1988): Türkiye`de sağlık turizmi ve kaplıca planlaması. Turizm Bakanlığı yayını, 317s., No, 1006/129, Ankara

 • Yenal, O., Kanan, E, Bilecen, L., Öz, G., Öz, Ü., Gök sel. A,, Alkan, H., Kutluat, S., Yassa, K., (1975): Türkeye maden sulan, Marmara Bölgesi, Sayı: % Sayfa: 212,1, Ü. Tıp Fak. Hidro - klimatoloji Kürsüsü, İstanbu

 • Kireçtaşı-Marn Ardışımına Bir Örnek: Trabzon-Rize Yöresinde Maastrichtien
  Salih Yüksel
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ: Tonya (Trabzon) ve Rize yöresinde Maastrichtian, killi hiyomikrit ve marn katmanlarının düzenli ardışımı şeklindedir. Bu ardışımın mevsimsel olduğu düşünülmektedir; yağışlı ve taşıntıların hol olduğu kışın ve baharda marn katmanları, sakin yaz döneminde kireçtaşı katmanları oluşmuştur,

 • Kireçtaşı-Marn Ardışımı

 • Trabzon-Rize

 • Maastrichtion

 • Bulguroğlu, N., 199 L Düzköy - Çayırbağ (Trabzon) Yöresinin Jeolojik İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, 80 s. KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon,

 • Cotillon, P. ve diğ., 1979, Â la recherche des facteurs oscillants de la sedimentation marine ancienne par l`étude des alternances marno » calcaire, C. R. Acad. Se, Paris, t, 289,1121 -1124.

 • Dermedru, CL, 1984, Variations du taux de sedimentation et oscillations climatiques lors du lepot des alternances marne - calcaire pélagiques. Exemple du Valanginien supérieur - Vocontien (Sud - Est de la France), Bull Soc. Geol. France, (7), t. XXVI, no. 1,63-70.

 • Gattinger, T, E., 1962,1/500 000 ölçekli Türkiye Jeoloji Haritası Trabzon paftası ve îzahnamesi, MTA yayını, 75 s., Ankara,

 • Hoorn, B. Van, 1970, Sedimentology and Paleogeo graphy of an Upper Cretaceous Turbidite Basin in the South - Central Pyrenees, Spain. Leidse Geol. MededeL 45,73 - 154.

 • Korkmaz, S., Gedik, A., 1988. Rize - Fındıklı - Çamlıhemsin Arasında Kalan Bölgenin Jeoloji ve Petrol Oluşumları Jeoloji Mühendisliği, 32 / 33, 5 / 15.

 • Korkmaz, S., 1993, Tonya - Düzköy (GB Trabzon) Yö resinin Stratigrafisi, Türkiye Jeoloji Bülteni, C. 36, 151 - 158,

 • Lombard, A,, 1972, Series Sedimentaires, Genese - evolution, Masson et Cie, Paris.

 • Millot, G., 1964, Geologie des Argiles, Altérations, Sedimentologie, Geochimie, Masson et Cie, Paris,

 • Seh warzacher, W., 1964, An Application of Statistical timeserie analysis of a limstone - shale sequence, Journ, Geology, 72, 2, 195 - 213,

 • Seibold, E„ 1952, Chernishe Untersuchungen zur Bankung im Unteren Malm Schwabens, Neves Jf, f, Geol, Pal, Abh„ 95, 337 - 370, Stuttgart,

 • Takashi, H„ Öner, CX, 1975, Trabzon Bölgesinin 1/50 000 Ölçekli Jeoloji Haritası, MTA arşiv no: 30670, Ankara,

 • Ziegler, B„ 1958, Feinstratigraphische Untersuchungen im Oberjura Südwest deutschlands; Ihre Bedeutung für Paläontologie und Paläogegraphie, EclogaeGeol.Helv.,51,2,265.

 • Eğirdir Göl Çanağının Oluşum Zamanına İlişkin Gözlem II,
  Nizamettin Kazanci
  PDF Olarak Görüntüle
 • Eğirdir Göl Çanağı

 • Radyometrik Yaş

 • Tüfler

 • Mineraloji

 • Karaman, MJE,, 1986, Burdur dolayının genel stratigra fisi, Akdeniz Üniv, İsparta Müh, Fakültesi Dergisi, 2B; 23-26,

 • Karaman, M,E„ 1994, İsparta - Burdur arasının jeolojisi ve teknik özellikleri, Türkiye Jeoloji Bült., 37, 119-134,

 • Kazancı, N., 1993, Eğirdir gölü çanağının oluşum za manma ilişkin bîr gözlem, Jeoloji Mühendisliği, 42; 50 -51.

 • Lefevre, C, Bellon, H. and Poisson, A,» 1983, Presence de leucitites dans le volcanism Pliocene de la region d`Isparta (Taurides occidetales, Turquie) GR. Acad, Sei. Paris, Serie IL 297: 369 - 372.

 • Nemec, W, ve Kazancı, N,, 1995, Late Cenozoic colli vium in Lake Eğirdir area, west - central Anatolia* sedimentary faciès and paleoclimatic signifi-, cance, Sedimentology (in press),

 • Orta-D Ege Arası Denizel Çizgiselliklere İlişkin Bazı Yorumlar
  Dursun Bayrak
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ: Bu çalışma Ege Anadolu kara alanındaki grahenleri çevreleyen ve horstları oluşturan düşey atımlı - oblik faylar ite Anadolu kıyılan yakınında Ege Denizi tabanında, bunların uzanımı olduğu düşünülmüş olanlar arasındaki bağlantıyı araştırma yönünde planlanmıştır, Tüm bu faylar Miosen - ertesi - Güncel arası yaştadır* Veri edinmede bi ampirik yöntem seçilmiştir. Tüm varsayımlı ve 700`e erişen değerler işlenme yönünde SURFER Programı 9 na kayıtlanmış ve sonuçta bir eş - derinlik haritası ile bir 3 - B Görünüm üretilmiştir* Ege anadolu kara alanında K`den G`ye sırası ile Bakırçay Gediz? Küçük Menderes ve Büyük Menderes ana akarsularu adları bu akarsulardan türetilmiş olan grabenler ile eş doğrultuludur. Deniz alanında 200 m derinlik eğrisi çoğunlukla Anadolu kıyıları genel uzanımına koşuttur ve tekneler boyunca derinlikler 700 - 2 500 m arasında değişir. Çıktı haritasında görüldüğü yönde, B uçları graben yapılarının deniz - altı uzanmanın sonlanmasını belirliyor olan dört tekne konumları açısından karakteristiktir Harita alanında bir bölümü içeriliyor olan beşincisi İse Helen Yayına yakınlık dışında eş özellikleri taşır, Bu dört teknenin konumu, yönlenmedeki küçük değişimler ile, K`den G`e grabenlerin devamlarını düşündürür* Bu düşünce bağlamında Tekne A Bakırçay, Tekne B Gediz, Tekne C Küçük Menderes, Tekne D Büyük Menderes ve Tekne E ise Muğla - Dalaman grabenlerinin devamı alınabilir. 26*D!38° 08`K - lf 10fD/38° K arası fay çizgisi D ucunda belirgin bir kıyı çizgisi dönüşünü tanıtlar ve Karaburun Yarımadası güneyinde sahanlık kırılım çizgisi ile çakışır* Bu çizgisellik yanısıra Çökmüş bir alandan yükseltilmiş bir alana geçişi imliyor olan, eş - derinlik eğrilerinin K yöndeki pikini de sergiler.

 • Denizel Çizgisellik

 • Graben

 • Kıta Sahanlığı

 • Aksu, A.E. & Piper, DJ.W. & Konuk, T,, Late Quaternary Tectonic And Sedimentary History Of Outer Izmir And Çandarh Bays, W Turkey: Marine Geology, V 76, Iss 1 - 2, pp 89 - 104, 1987

 • Aksu, A,E, & Piper D,J,W„ Progradation of The La te Quaternary Gediz Delta, Turkey; Marine Geology, V 54, Iss 1 - 2, pp 1 - 25, 1983,

 • Ersoy, Ş,? İşte Ege`nin Geleceği! Cumhuriyet Bilim Teknik, Na 211, 30/3/1991, s 6,

 • Flemmıng, N.C., Eustatic And Tectonic Factors In The Relative Vertical Displacement of The Aegean Coast; In "The Mediterranean Sea: A Natural Sedimentation Lab," By STANLEY, DJ, pp 189 = 201,1971,

 • Nesteroff, W.D., The Sedimentary History Oof The Mediterranean Area During The Neogene; In "Initial Reports of DSDP, V XII, Part T Ed. By Kaneps, Ansis, G., pp 1257 - 61,1970,

 • Şengör , A,M,C, & Dewey, J,W,; Aegean And Surrounding Regions: Complex Multiplate And Continuum Tectonics In A Convergent Zone; Geological Society of America Bulletin, V 90, Issl,pp84-92, 1979,

 • Konili Matkaplar; Seçim Kriterleri ve Sınıflandırılması
  Sat Kahraman
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ: Konili matkapların sondaj endüstrisinde kullanımı oldukça eskiye dayanmaktadır. Hava soğutmalı türlerinin geliştirilmesiyle bu matkaplar açık işletmelerde patlatma deliklerinin delinmesinde de kullanamaya başlamış ve hızla yaygınlaşmıştır. Bu yazıda, Önce konili matkaplar tanıtılmış ve seçim kriterleri sunulmuş, arkasından da yeni ve kullanılmış matkapların sınıflandırılmaları detaylı olarak incelenmiştir.

 • Konili Matkaplar

 • Sondaj

 • Diş

 • Bilgin, N,, 1991, Maden İşletmelerinde Kullanılan Deliciler, Çalışma Şartları ve Ekonomisi, İTÜ Maden Fak, Maden Müh, Bölümü,

 • Bobo, R.A.. 1968, Drilling - Three Decades Back, One Ahead, JPT, July, pp. 700 - 708.

 • Delafon, H,, Banncrman, J. s 1989, Extended Nozzles and Gauge Drilling are Keys to Bit Design in Alwyn 17 1 / 2, The 1989`iADC / SPE Drilling Con f., New Orleans, Febr. 28 - March 2, pp. 114-126.

 • Göktekin. A., 1983, Sondaj Tekniği, İTÜ Maden Fa kültes

 • Grimes, R.E., Felderhoff, EC*, Brown, H„ 1992, Heavy Weight Rock Bits Increase Penetration Rates in Hard Rock, Oil & Gas L, May 18, pp. 76 - 79

 • Madigan, J.A., Caldwell, R,H., 1981, Applica tion for Polycry stall ine Diamond Compact Bits from Analysis of Carbide Insert and Steel Tooth Bit Performance, JPT, July, pp. 1171 -1179,

 • Martin, J. W,, Martin, T.J., Bennet, T.P., Martin, K.M., 1982, Surface Mining Equipment, Co lorado, pp. 367-414

 • McGehee, D.Y., Dahlem, J.S., Gieck, J, C, Kost, B„ Lafuze, D., Reinsvokl, C.H., Steinkee, S.C, 1992,

 • McGehee, D.Y., Dahlem, J.S., Gieck, J. C, Kost, B„ Lafuze, D., Reinsvold, C.HL Steinkee, S.C., 1992,

 • Moore, PX*, 1986, Drilling Practices Manuel, Second Edition, Oklahoma, USA, pp. 363 » 399

 • Praillet, R., 1990, Blasthole Drilling, Rotary Dril ling and The Four Kingdoms11 , WME, September, pp. 20 - 22,

 • Rabia, H., 1985, Oil Well Drilling Engineering, Press by Graham & Trotman Ltd, London, pp, 67 - 84.

 • Wijk, G., 1991, Rotary Drilling Prediction, Int J, Rock Mech, Min, Sei. & Geomech, Abstr., V, 28, No. 1, pp. 35-42.

 • Young, T.L., Durkee, D.L., 1990, `The Effect of Extended Nozzles and Crossflow Hydraulics with 17 1/2 in, in Northern Germany

 • Zaburunov, S, A,, 1991, Production Drilling Tech nologies, E & MJ, Febr., pp, 29 - 36, - , 1988,

 • Madencilik Sektörü Nasıl Desteklenebilir?
  Vedat Oygür
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ: Madencilik faaliyetleri istihdam yaratarak döviz kazandırarak, bağlantılı sektörleri teşvik ederek? bölgesel gelişmeyi sağlayarak Ülkenin ekonomik ve sosyal gelişiminde önemli bir rol oynamaktadır, Yüksek riskli olması, yoğun sermaye gerektirmesi ve yatırımların uzun bir zaman sürecinde verimli olması nedeniyle madencilik sektörü, devlet tarafından teknik ve ekonomik düzeyde desteklenmelidir. Madencilik sektöründe sermaye birikiminin sağlanması ve yaratılan katma değerin tekrar madenciliğe aktarılması için, arama dönemindeki harcamaların vergiden düşülmesi ve vergi tabanının hesaplanmasında "değer kaybı indirimi" ve "tükenme indirimi" gibi teşviklerin uygulanması yararlı olacaktır.

 • Maden

 • Ekonomi

 • Sanayi

 • Bosson, R. ve Varon, B,, 1977, The Mining Industry and the Developing Countries, World Bank Research Publ

 • Brewer, K.,- Bergevin, G. ve Bunlop, R,, 1989, Fiscal Systems. Resources Policy, 15, 131 - 148.

 • Campbell, H.F, ve Lindner, R.K., 1987, Does Ta xation Alter Exploration? Resources Policy, 13, 265 - 278.

 • Carman, J,S,, 1971, Fiscalité des Entreprises Minieres, Ann, Mines, Dec, 73-82,

 • Commission of the European Communities, 1983, Rela tions between the European Community and the ACP States in the mining sector. COM (83) 651 final» Brussels

 • Commission of the European Communities, 1989, Me morandum on the Mining Industry in the Community, COM (89) 278 final, Brussels, 15 s.

 • de SA, P., 1991, The European non - ferous metals industry. Resources Policy, 17, 211 - 225,

 • Fritzsche, M. ve Stockmayer, Aä , 1978, Mining Agree ments in Developing Countries - Issues of Finance and Taxation, Natural Resources Forum, 2,215 = 227,

 • Gocht, W,R,, Zantop, H, ve Eggert, R,G„ 1988, Interna tional Mineral Economics. Springer - Verlag, 271 s.

 • Legoux, P„ 1971, Reflexions Autour de la Depletion Allowance. Ann, Mines, Dec, 83 - 89

 • Lipton, CJ,, 1970, Mining Legislation, U,N. Interregio nal Seminar on Mineral Economics, Ankara

 • Mikesell R,R, 1994, Sustainable development and mineral resources. Resources Policy, 20, 83 - 86.

 • OECD, 1992, Working Party of the Trade Committee Commodities - Mining and Non - Ferrous Metal Policies of Member Countries, TD / TC / WP (92) 75, Paiis.

 • Oyan, O., 1991, Türkiye`de Madencilik Sektörü, Yabancı Sermaye ve Özelleştirme, 12, Türkiye Madencilik Bilimsel ve Teknik Kongresi, Bildiriler, Ankara, 511-523.

 • Radetzki, M. ve ZORN, S„ 1979, Financing Mining Projects in Developing Countries, UN, Mining Journal Books,

 • Rudawsky, O,, 1986, Mineral Economics, Development in Economic Geology, No. 20, Elsevier, 192 s,

 • Tilton, J,E„ 1992, Mineral Endowment, Public Policy and Competitiveness, Resources Policy, 18, 237 - 249,

 • Ventura, D., 1982, Structures de Financement de la Prospection Miniere, Le Probleme Spécifique des Pays en Voie de Développement, Chron. Rech, Min., 464, 5 - 25.

 • Wahl, S, von, 1983, Investment Appraisal and Econo mie Evaluation of Mining Enterprise, Trans, Tech, PubL, 196 s.

 • Maden Aramalarında Yeni Teknolojik Gelişmeler
  Yusuf Ziya Özkan
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ: Yazıda son 20 - 25 yılda maden aramalarında köklü değişimlere yol açmış arama teknolojisindeki ilerlemelere kısaca değinilmiş ve haşarı İçin gelişmiş teknolojinin gerekti fakat yeterli olmadığı vurgulanmıştır,

 • Maden Arama

 • Derin Yataklar

 • Uzaktan Algılama

 • CAD (Computer Aided Design)

 • DEM(Digital Elavation Models)

 • Bullock, Si, ve Barritt, S.D., 1989, Real - time naviga lion and flight path recovery of aerial geophysical surveys a review: Proc. of Exploration 87, Ontario Geol. Survey, Spec,vol, 3,170 -182

 • Darling, P., 1988, Surveying equipment for the 1980f s:. International Mining, November 1988, 19 - 27.

 • Fellows, ML, ve Hammond, J.M, 1988, Geology of the Wirralie gold deposit Queensland,: Brientenial gold

 • Gabert, G., 1982, Handling of geological field and map data: Natural resources and development, 15, 21 ^39,

 • Lynham, J.T., 1986, Airborne geophysics - potential developments, IMM Transactions (section B), 95, 57.

 • Me Laurin, A.N., 1991, Mineral exploration in the 1990s - discoveries by improved technology. Mineral Industry international, 1991-1,5-7.

 • MMAJ (Metal Mining Agency of Japan), 1987, The story of a succesful gold exploration: The Hishi= kan gold deposit, MMAJ yayını, 33s,

 • Oygür, V., 1994, Duraylı izotoplar jeokimyasının ma den yataklarına uygulanması: Jeoloji Mühendisliği, 44 - 45,27 - 38,

 • Peters, E.R., 1986, Remote sensing: potential developments. IMM Transactions (Section B), 95,70

 • Weber, C, 1985, Geological remote sensing: quo vadis?: ITC Journal 1985 - 4,227 - 241

 • Woodall, R„ 1993, The multi disciplinary team approach to sucessful mineral exploration. SEG Newsletter, 14, 5 - 11.

 • Young, M.E, ve Bullock, SJ., 1986, Potential developments in ground geophysics: IMM Transactions (Section B), 95, 74.

 • Endüstriyel Gelişme Tarihinde Mineral Kaynakları
  Ali Haydar Gültekin
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ: İlk insandan günümüze mineral kaynaklanılan işletilmesi tarihi endüstriyel gelişme tarihi ile bir bütünlük gösterir, Madenleri bulma, işletme ve kullanma bilgi birikimine ulaşan toplumlar endüstriyel alanda üstün konuma ulaşmış, kuvvetli devlet ve imparatorluklar kurmuşlardır. Mineraller, belirli kayaç tipleri, gevşek yapılı kil, kum, çakıl ve mineral yakıtlar olarak adlandırılan kömür, petrol, gaz yatakları ile diğer birçok maddeden oluşan bu tür kaynakların tarihsel süreç içinde ulusların refahını yükseltmede yalnız başlarına önemli roller oynadığı görülmektedir,

 • Endüstriyel Gelişim

 • Mineral Kaynaklar

 • Maden

 • Aykol, A, ve Gültekin, A.H., 1992, Plaser Yataklar, Î.T.Ü. Vakfı yayını, Kitap No: 35, İstanbul

 • Gültekin, A.H., 1991, Dünya Alüvyal Altın Plaserleri, Î.T.Ü. Dergisi, cilt 49, yol 49 sayı 2, sayfa 30 <* 39, İstanbul

 • Lamey, C.A., 1966, Metallic and Industrial Mineral De posits, MeGraw - Hill Book Co., 567 pp. New York

 • Lindgren, W., 1933, Mineral Deposits, McGraw - Hill Book Company Inc, 930 pp4 New York and London

 • Maden Yasaları ile İlgili Anayasa Mahkemesi’ne Yapılan Başvurular
  Ahmet Kartalkanat
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ: Ulusal ekonomiyi oluşturan sektörlerden biri olan madencilik sektörü: başta sanayi olmak üzere, ekonomik yaşamın diğer sektörlerinin gereksindiği temel girdileri sağlarken, bir yandan da yeni istihdam olanakları sağlamaktadır, Maden ürünleri ihracatı ülkeye döviz kazandıran önemli bir kaynaktır, Günümüzün gelişmiş sanayi ülkelerinin hemen hepsinde madencilik sektörü, ekonomik kalkınmayı başlatan bir "öncü sektör" görevi yüklenmiştir, Bu gibi ülkelerin milli gelirinde madencilik sektörünün payı %10 - 15 gibi yüksek bir orandadır, Madencilik sektörünün bir diğer önemli özelliği başta sanayi olmak üzere, diğer sektörlerin faaliyetlerini sürdürebilmeleri için gerekli temel hammaddeleri üretmesidir. Bir başka deyişle, ekonominin faaliyetini sürdürebilmesi, madencilik sektörünün sürekli ve verimli bir tarzda üretimde bulunmasına bağlıdır. Bu sektörde meydana gelecek bir üretim aksaması, ekonominin diğer bütün kesimlerini doğrudan veya dolaylı olarak etkilemektedir,

 • Maden Yatakları

 • Ulusal Ekonomi

 • Madencilik

 • 1- Resmi Gazete; 22 Temmuz 1963 tarih. Sayı: 12055,8.4-7,

 • 2- Resmi Gazete ; 14 Ocak 1980 tarih, Sayı: İ6869, S. 3 = 21,

 • 3- Resmi Gazete; 15 Mart 1987 tarih Sayı: 19401, S. 13-56/

 • yeni yayınlar
  PDF Olarak Görüntüle
  Jeoloji Takvimi
  PDF Olarak Görüntüle
  TAM SAYI DOSYASI
  PDF Olarak Görüntüle