Jeoloji Münendisliği Dergisi
Jeoloji Mühendisliği Dergisi

Jeoloji Mühendisliği Dergisi

1986 EKİM Cilt 10 Sayı 4
KAPAK
PDF Olarak Görüntüle
KÜNYE
PDF Olarak Görüntüle
İÇİNDEKİLER
PDF Olarak Görüntüle
OKURLARIMIZA
PDF Olarak Görüntüle
Yeşilyurt-Çelikhan (Malatya-Adıyaman) Dolayının Hidrojeolojik İncelemesi
Mehmet Önal Ali Şahinci Ali Malik Gözübol
PDF Olarak Görüntüle

ÖZ: Bölgedeki stratigrafi istifi Permo-Karbonifer yaşlı Pötürge Metamorfikleri, Eosen yaşlı Maden Karmaşığı, Permo-Karbonifer yaşlı. Malatya. Metamorfikleri, "Kretase yaşlı Gündüzbey Grubu, Eosen. yaşlı Yeşilyurt Grabeni Gedik Formasyonu. ve Miyosen yaşlı Kilayik ve Beylerderesi Formasyonlarından yapılıdır. Bölgedeki, kaymaların oluşumu karşılaşma karst-fay, geçirimli ve geçirimsiz litoloji, dokanaklan ve fayların denetimindedir. Pınarbaşı kaynağı 3001/sn, Harita kaynağı 90 l/sn. ve İnekpınar kaynağı 0-30 l/sn. arasında değişir. Küçük ölçekli kaynaklanın debileri 0,52-0,2 l/sn arasındadır. Bu. kaynakların kimyasal tahlilleri, incelendiğinde anyonlar rHCO§ > ı Q " > ıSO ire katyonlar` r(Ca++ + Mg+ + ) > rNa+ > rK+` şeklindedir. Be sular Piper`è gore "`Alkali toprak elemenler (Ca++ +.Mg++) > Alkali elementler (Na+ + K+)" ve. "karbonat sertliği. %50*den fazla olan sular,, Schauer sınıflamasında "Olağan klorürlü, sulfatlı ve olağan karbonatlı sular"; Şahinciye göre- ise A-Iab(ba), Â|C-Ialb(ba), ACJIabfba) ve C2A-üab(ab) sunumdadır. Sar sınıflamasında kaynak suları `"çok iyi özellikte sulama sulan", ABD tuzluluk diagramında ^C^Sf"; WflocBC diyagramında ise "çok iyi - iyi sulama sulandır.. Türk standartları ve Schoeller sınıflamasına göre» bu sular "orta`" ve "iyi" kaliteli sular sınıfına girer

 • Yeşilyurt-Çelikhan

 • Malatya-Adıyaman

 • Hidrojeoloji

 • Kaya Mekaniği

 • A..B.B.,,, SCHOELLER, SAR. T..S..E WILCÖX SINIFLAMALARI: m A.,Şahmcit 1986, Yeraltı sıdan jeokimyası: D.E.Ü. Mäh.. Mim...Fak... JeoJMı.Bölimi, MM/JEO-86 EY..99» tzmir

 • D.S.L, 1977, Malatya Qwasi`nin hidrojeolojik etüd rapora: D.S.Î. Yayınlan, .Malatya.

 • PERİNÇEK, D., 1978, Çelikhae-Smcik-Koçark (Adıyaman) alanının jeolojisi: JLO.Fen Fakültesi Tat.. Jeo., Kûrsösl.» İstanbul.

 • GÖZÜBOL» À.M., ÖNAL,,, M.» 1986, Çat Barajı İsalc tünelinin mühendislik jeolojisi, ve kaya mekaniği incelenmesi, ve Malatya-Çelikhan alanmm jeolojisi: TÜBÎTAK, TBAG647, Ankara

 • Kızıldağ-Elazığ Cevherleşmesinin Özellikleri ve Kökeni
  Ahmet Sağiroğlu
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ : Kızıldağ cevherleşmeleri Yüksekova Karmaşığı içerisinde yer alan granit içerisinde ve genel olarak D-B doğrultulu ve kuzeye eğimli faylanmalarla ilgili olarak gelişmiştir. Cevherleşmeler genel olarak saçınımlı veya fay zonu dolgusu şeklinde gelişmiş olup` cevherleşme türleri spekülaritit, pirit (± kalkopirit), galen (± sfalerit) ve; Cu mineralleri, şeklindedir. En yaygın olarak Spekulant ve pirit, cevherleşmelerine rastlanmaktadır. Eh değerlerinin -yüksek olduğu yerlerde (YASS üstende) Spekulant ve Efrun negatif değerlere sahip olduğu yerlerde (YASS altında) pirit cevherleşmesi gelişmiştir. Bu iki cevherleşme birbirine, geçiş göstermektedir. Faylanmalar Üst Kretase son - Paleosen`de olasılıkla Keban Metamorfikleri. Yüksekova üzerine bindirmesi sırasında gelişmiştir. Cevherleşmenin yüzeylenen kısımlan ekonomik olarak, önemli görünmemekte ise de düşey yönde- cevherli zonların mineral içeriklerinin değişmesi kuvvetle olasıdır ve bu da cevherleşmelerin, ekonomik olabileceğini göstermektedir.

 • Kızıldağ-Elazığ

 • Cevherleşme

 • Fay

 • AVŞAR.R.,, 1983, Elazığ, yakın. .kraeyfoa,ü»Ma steatigrafîk veımfcrapdeontolojik araştırmalar» EU. Doàtara Tezi (Yayımlaııımaımif)

 • BMGÖLA.R, 1982, Hlazığ-Pertdc-Kövaııcılaı aıası volkanik kayaçlanmn. pei^ografıi: ve petroloJLk incéLemm.esî; F.Ü. Fa Fak`Élesi `Dwgislt Sayı. 9-21.

 • EVÄNS»A,M.»198Ö» fatroduction lo^ öre Goology» Blackwdl Se. .PobMca.tioıı» Oxford, 231 s

 • HOIXISTEl,V..F.., r 1974,, R.egional characteristics dt porphyry Copper` deposits of South .America SME Trans..» 256,, 45-53

 • KEHNj^l94e, Elaağ-P`alu. vePotek bSÜgesmih jeolojik, ctlidinc ait rapor,, MTA. Rapor N6:1708, (Ya.ymlaımanıış)

 • SSDELS^ENJt.`L.l ,r9| 6!8`i Hypogenc toııturc and mineral .zoning. :in a copper bearing gpnodiorite pwfÉ.yry1 Stock, Samu Rita,, New Mexico Bc0fLGedL,6a.57-5a

 • PARKjCP. ve :Mac DIARMID: ,RJ.,» 1975» Ore deposits Freeman, and Co<.» San. Fransisoo» s,.53O..

 • PERlNCEK»B..»19: ?9„ The feology of`:Hazra-Korodağ^Çtogps-Ma.den.-ErganiHazar-EIazığ-Mala:ya area GeocomJl., Ankara

 • SİREL»E., METİN.S., ve SÖ`ZERÎ^B..» 1975,,, Palu (k o H.aaag) .éenizel OMgos^enin ;stia:tigrafisi ve mikropaleontolojisi,, TK Bffl:teni, 18,175- isa

 • YAZGAN.E.,, 1983, A geotraveise between the Arabian piatfoim an.d. Munmr nappes; Int. Symposium on the Geology of the Taunts Belt,, Held. Guide Book.. Ikmk lifankemkl.

 • Akçakoca (Bolu) Yöresi Devoniyen Yaşlı Sedimanter Serilerin Kil Mineralojisi ve İllit Kristalinite Yöntemiyle İncelenmesi
  Fazli Çoban
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ : Bu çalışmada Akçakoca, yöresindeki Devoniyen yaşlı. Kuşça formasyonundan alman toplam 25 adet kayaç örneğinin kil. mineralleri belirlenmiş ve illit krista Unite dereceleri ölçülmüştür. Bölgede belirlenen esas kil mineralleri illit, klarit, kaolinit. Elde edilen, sonuçlara göre bölgedeki, Üst Siluriyen - Alt Devoniyen yağlı Kuşça formasyonu diyajenezdenki metamorfizma ve epimetamorfizma etkisinde kalmıştır.

 • Akçakoca(Bolu)Yöresi

 • Kil Mineralojisi

 • İllit Kristalinite

 • Sedimanter

 • İç Anadolu Granitoyid Kuşağındaki Çelebi Sokulumunun Jeokimyası ve Kökensel Yorumu
  Hasan Bayhan
  PDF Olarak Görüntüle

  öZ:  İç Anadolu granitoyid kuşağı, Kırşehir Masifinin bati kenarında yer almaktadır.. Kuşaktaki sokulumlardan birini oluşturan Çelebi granitoyidine ait 40` örneğin ana ve iz element kimyasal analizleri yapılarak jeokimyasal özellikleri ve kökeni, belirlenmeye çalışılmıştır. Granit granodiyorit, kuvars monzonit, kuvars; monzodiyorit bileşiminde ve kalkalkali karakterindeki. inceleme alanı granitoyidlerinin önemli köye renkli minerallerini hornblend + biyotit + kunopiroksen ve titanit oluşturmaktadır. Benzer mineralojik bileşime sahip, bolca artık malik kayaç kapanımları içerirler- ve I~tipi granitoyid özelliğindedirler. K, Rb, Srt Ba, Zr, Nb, Tn» U, Rb/Sr, La, Ce konsantrasyonları yüksek, K/Rb ve Sr/Ba konsantrasyonları ise. düşüktür. .Bazı iz. element içerikleri açısından volkanik yay çarpışma sonrası granitoyidlere benzerlik gösteren Çelebi Granodiyoritin, mineralojik- petrografik ve jeokimyasal özelliklerine göre, kıtasal kabuk.  manto malzemesinin bölümsel erimesiyle oluştuğu ileri sürülebilir.

 • İç Anadolu

 • Granitoyid Kuşağı

 • Jeokimya

 • Çelebi Granitoyidi

 • B AYHAN JL, 1984, Keslfcfcôpriï Skaro kuşağının (Bala/Ankara) mineralojisi ve petrojenezi: Yerbilimleri.» 11, 45-57

 • CHAPPEL,,B..W;. ve WHITE, AXR.., 1974» Two contrasting granites types: Pacific Geol., 8, 173-174.

 • Ç.APANtUX( LAUER J.P. ve WHTTBCHURCHJL, 1983, Ankara Melanjı (Orta Anadolu): Telis kapanışım, belirlemede önemli bir eleman.: Yerbilimleri» 10, 35-43.

 • ENGEL.A.E.J., ENGEL,, CG. ve HAVENS,, R.G., 1965,, Chemical Characteristics of oceanic basalts and upper mantle: Geol. Soc. Amer, BuE., 76-719-734

 • GAST,P..W.,, 1965, Terrestcial ratio of potassium to rabidim und compositions of the earth`s mantle; Science, 147,. 858- 860.

 • GREENLAND,L*P., 1970» An equation, for trace element distribution, during magmatic crystallization: Amer.. Mineral... 55, 455-465

 • GÖRÜRJf., 1981, Tuzgölü-Haymana havzasının stratigrafik analizi: Türkiye JeoL Knr. 35.BiLTek.Kurultayı, îç Anadolu`nun Jeolojisi Simpozyumu, 60-65

 • GGRÜR,N...„ OKTAY, F.Y., SEYMEN, î. ve ŞENGÖR, A.M.C., 1985, Palaeotectonic évolution of the Toz gölü basuı complex, Central Turkey: Sedimentary record of a neo- `tethyan closure: The geological evolution of `the eastern Mediterranean. Ed: J.E. Dixon .and A.H.F. Robertson.,. special publication, No.. 1.7,, 81-96.

 • HANSON» G.M., 1978, !The application of trace elements, to the petrogenesis of igneous rocks of granitic composition: Earth Planet. SciLetL, 38, 26-43

 • MART„S.R„, BROOKS.C, KROGH,T.E., DAVIS, G.L. ve NAVA, D., 1970, Anciend and Modem, volcanic rocks:: A. trace element model: Earth. Planet.. SeLLett., 10, 17-28.

 • HERMANN, A.G,.,, 1974, Yttrinm and lanthanides,. In: Handbook of geochemistry. Ed.: K.H. Wedepohl, II-4 SpringerVerlag, Berlin.

 • IRVINE, LN. ve BARAGAR, W,R,A,, 1971, A .guide to the chemical classification, of `the. commen volcanic, locks: Can J. Earth Sei,, 8, 52S-548,.

 • OKT.AY.F.Y, 1981, Savcüıbûyûkoba (Kaman) çevresinde Orta Anadolu Masifi tortul öculsflnun jeolojisi ve sedjmentolojisi: ÎTÜ Maden Fak.ilt.esl, Doçentlik Tezi (Yayınlanmamış, 175 s

 • PEARCEJ..A,., HARRIS, N.B,W. ve TRINDLE, A,G,, 1984, Trace alement discrimination, diagrams for the `tectonic interpretation of granitic rocks: Jour,Petrol.,, 25, 956-983

 • ROLUNSON.H.R. ve WINDLEY, B.F., 1980.,, An Archaean, gramılitegrade tonalke-trondhjemite-granite suite from Scourie, NW Scotland.; Geochemistiy and origin: Con.tr.. Mineral. Petrol., 72. 265-281.

 • SEYMENJ., 1981,-Stratigraphy and metamorphism of the Kırşehir Massif around Kaman (Kırşehir-Turkey): Bull. Geol, Soc. Turkey, 24, 96-101.

 • SEYMEN,!., 1984, .Kırşehir Masifi metamocfMerinin jeoloji evrimi. Türkiye JeoLKur., Ketin Simpozyumu, 133-148.

 • SHAND,S.L, 1950, Eruptive rocks: Thomas Murby, 4th ed., London.,, 488 pp..

 • SHAW, D.M., 1968» A review of KJRb fractionation trends by covariance analysis; Geochhn. Cosmochim. Acta..,, 32.» 573-601.

 • SHAW.,, D.M., 1970» Trace element fractination during anatexis: Geochim. Cbs.mocli.im... Ada» 34, 237-243.

 • STERN`,. C.R. ve WYLUE, P.J., 1981, Phase relationships of Itype granite with H2O to 35 kilobars: The Dinkel Lakes Biotitegjannite from the Sierra Nevada. Batholite: I.. Geophys. Res., 86, 10412-10422..

 • STRECKEISEN,A. ve LE MAITRE» R.W., 1979,, A chemical approximation to tLe modal QAPF classification of the igneous rocks; N. .Jb.. Miner., Abh., 136, 169-206.

 • ŞENGÖR, A.M.C. ve YILMAZ, Y., 1983, Türkiye`de terisin, evrimi: Levha tektoniği açısından bir yaklaşım: Türkiye JeoİKof.,.» Yerbilimleri özel Dizisi, No 1, 75 s,

 • TARNEYJ. ve WINDLEY. B.F., 1977» Chemistry, thermal gradients and evaluation of the lower crust: J.Geol.Soc. London, 134, 153-172.

 • TATSUMOTOJM., HEDGE, CE., ve ENGEL,, A..EJ., 1965,, K, Rb, Sr, H.,. ü„ aed the ratio of Sr 8 7 / Sr 8 6 in. oceanic tholeiitic basalt: Science, 150, 886-888.

 • TAYLOR.S.R., 1967, `The origin, and .growth of continents:: Tectonophysics, 4, 17-34

 • WHITE, A.J..R. ve CHAPPEL, B.W., 1977, Ultrametamoiphism •and granitoid genesis: Tectonophysics, 43, 7-22.

 • WHnTAKER,EJ.W. ve MUNTUS, R., 1970, Ionic radius for rase in geochemistry: Geochim. Cosmochim. Acta. r 34,, 945- 056

 • WYLLJEJ`J., 1973, Experimental petrology and global tectonics; A previwew: tectonophysics, 17, 189-209,.

 • WYLLIE, PJ. t 1981, Experimental `petrology of subduction andésites» and batholiths: Trans., Geol. Soc. S. Arf.., 84, 281-291

 • Gelibolu Yarımadası Orta Bölümünün Sedimanter Fasiyesleri ve Tektonik Evrimi, KB Anadolu, Türkiye
  Mehmet Önal
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ: İnceleme alanında, birbirinden aşınma evreleri, ile ayrılan beş tortul istifi .bulunur. Bunlar sırasıyla: 1. Tabanı görülmeyen ve üste doğru regresif olarak son bulan Geç Kretase-Paleosen tortul istifi (Pelajik Lort. Kireçtaşı), 2. Transgresyonla başlayıp regresyonla sonuçlanan Erken Eosen tortul istifi (lesifal Başoğlu Üyesi, fliş nitelikli. Saz Üyesi ve. karasal Tayfur` Formasyonu), 3. Transgresyonla başlayıp regresyonla sonuçlanan Orta-Geç Eosen, ve Oligosen tortul istifi (resifal Kozlutepe Kireçtaşı, fliş, nitelikli Karaağaç Üyesi Kabasal Üyesi ve Karasal Göksu Üyesi). 4. Yer yer denizel ve karasal Orta-Geç Miyosen tortul istifi (Eceabat Formasyona) ve 5. Karasal Geç Pliyosen, tortul- istifi.. Geç Kretase-Paleosen sonrası ve Miyosen öncesi, tortul istif, dikey `bölgesel hareketlerin denetiminde gelişmiştir.. Erken Miyosen`de Saros Grabeninin açılması ile güneyde gelişen kompresyonel kuvvetler tektonik yapılan, oluşturmuştur. Erken Miyosen yaşlı faylar, kıvrımlar ve eklem takımlarının birbiri ile olan geometrik .ilişkileri, bölgenin KB-GD yönlü bir sıkışma kuvveti, etkisinde kaldığını, kanıtlar. Orta.Geç Miyosen, sedimantasyonu tortullaşmayla yaşıt faylar tarafından, kontrol edilmiştir.

 • Gelibolu Yarımadası

 • Sedimanter Fasiyesler

 • Tektonik Evrim

 • Türkiye

 • ASHLAND OIL OF-TÜRKEY... 1972,, Marine Geophysical survey of offshore. Turkey.,, Gulf of Saras, by Ray Geophysical Rivision: Petrol işleri Genel Md..» Rapor no. 2, 18 s

 • BOUMA, A.H., 1.962, Sedimeotology of some flysch deposits.. A graphic approach to faciès interpretation.: Elsevier, Amsterdam., 168 p

 • DEWEY, J.F. ve ŞENGÖR» AM.,, 1979» Aegean, and. surrounding regions.: Complex moltiplate and continuum tectonics in. a. convergent zone: GeoL Soc. .Am. Bull. p. $4-92.

 • DUST, H, ve ARKAN» Y., 1974, The geology,, of the Trace Basin: Türkiye İkinci Petrol Kongresi hüdirisi, s, 119-136

 • HOLMES» A., W., 1961, A stratigraphie teviw of Traces: TPAO Rapor arşiv no. 368.

 • İLHAN,, E,., 1965» Koradağ, GeHboln Yarımadası ve Çanakkale yakasında yapılmış olan jeolojik etûdleri hakkında rkapoıO TPAO Raphor no. 331.

 • IRWIN» M.L..» 1965» Karbonat, kayaların, iç temel, fasiyes kuşağı in: O., îrtem karbonat kaylanndaki fasiyes örnekleri, ve. petrol af.amalarkinda.ki önemi: TJK. ve TPAO konferans dizisi 14,. s. 5-7

 • KELLOG, B.H., 1973, Geology and. petroleum prospets Gulf of Saros .and, vicinity soothweshem Trace: Ashland Oil. of Turkey,, TPAO» Rapor no., 302.

 • KAMPER,, E„„ 1961,,, The Kırklareli limestone of the northern Basin Rim: Bel. Berg.. GMBH, geological report.,, T. 37

 • KESKİN» C,,. 1974,. Ergene Havzası ve Kuzeyinin Stratigrafisi: Türkiye İkinci Petrol Kongresi,,, s. 131-163

 • LE PÎCHON, X., `FRANCKETEAUS, I and BONNtN, I.,,, 1973. Plate Tectonics.: Elsevier scientific Publishing Campangf Amstenlam-London-New York,,, 300 s.

 • MUTTU:,, E, ve RİCCt-LUCCHt, F„„ 1:972, Le, torbiditidel Appennion. settentrionale: Ihtroduzione al?ana!M di fades:- Mem.. Soc. GeoL, İtalya

 • NELSON.,, CH. ve NÎLSQN, T.H.. 1974,,, DepotnÜonal `Trends of Modem and. .Ancient Deep-sea Fan in: R-H.Dost, Jr. Robert. H.S... (editors), Modem and Ancdend Geosignclinai Sedimentations, Soc. Eco» Fale-and, Mineralogist» Tulsa, Ohlahoma, No., 19, p. 56-69.

 • N.V. TUEK.SE SHELL, 1969. LNolu Maimm petro bëlgesindte 39 . hak. sua no, lu arama, sahalarına ait terk raporu: TPAO Rapor no. 1408 5 s.

 • ÜNAL» M., 1982, Tûrkidider ve fasiyes örnekleri: E.Ü. Yer. -BfflL Fak.» Çeviri, ve Derleme Yayınları» No., İS., 39 s;,.» izmir.`

 • ÖNAL,, M, ve YILMAZ.,, HL., 19S3, Gelibolu. Yanmadasrikla İM farklı :fliş fasiye`sindeki kil mineralleri ve gömilme derinliğine ait. bazı -ipuçları: Jeo. Müh. Der.,= 18-26 s;,.

 • ÖNAL, M.., 1985`, Gelibolu Yarımadasındaki iki ana kayamn organik jeokimyası ve kil minerkalleri ile incelenmesi: T.J.K. Bfiltem> C-29, 97-104.

 • ÖNEM:.,. Y., 1974, Gelibolu Yarımadası ve Çanakkale dolayımın jeolojisiO TPAO1 ., Rapor no. 877

 • SALTİK, O,,,, 1972, 1. Bölge Trakya, sahalarında ölçilen kesitlere ait Rapocö TPAO arşiv No., 803.

 • SANER, S., 1980, Saros Körfezi ve dolayının petrol olanakları: TPAO Arama. Grubu Başkanlığı, Rapor no. 1500.,

 • SFÖMDRÎNİ, C , 1961, Surface geological report on AR6TGO 16537, 538 Eceabat and Çanakkale areas, Turkish Golf Oil Camp: TPAO Rapor no. 1429, 9 s

 • ŞENGÖR, A.M.C, 1980, Türkiye`nin neotektoniğinin esasları: T.J.K. özel yayını, Ankara.

 • ŞENGÖR, A.M.C..» 1982, Ege`nin neotektonik e¥rinıini yönelen etkenler; Batı Anadolu`nun Genç Tektoniği ve Volkanizması Paneli., TJ.K, Kundiayı, s.. 39-59.

 • ÜNAL,,, O.T., 1967, Trakya jeolojisi ve. petrol imk.an.lan.: TPAO Rapor no. 391.

 • WALKER, R.G., 1976, Faciès Models.-! Tärbidites .and associated oorarse clastic deposit.: Geoscience Canada» 3.» p.. 2.5-36,.

 • WÎLSON, I.L., 197,5, Carbonate faciès in geological history: Springer Verla, Berlin-Heidelberg-New York.,, p. 319- 344..

 • YILMAZ.,, Y. ve ŞENGÖR, A..M:.C, 1982; Ege`de kabuk evrimi ve neomanatizmanın kökeni: Türkiye. Jeoloji Kuıııitayı,,, 11 - diri Özetleri, 64 s,,= Ankara.,

 • Kefdağ ve Soridağ (Guleman) Kromit Kütlelerinin Oluşumu Üzerine Yeni Bir Yaklaşım
  Şener Üşümezsoy
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ: Kefdağ, ve Soridağ (Gûleman) krom yatakları, birincil oluşum özellikleri iyi korunabilmiş ender podiform tip yataklardır.. Yapısal, petrolojlk, mineralojik ve kimyasal özellikleri, podiform kromit kütlelerinin oluşumu konusuna yeni yaklaşımlar geliştirmeye elverişli görünmektedir.. Yeni yaklaşımlar ışığında yapılan tartışmalar sonunda. Kefdağ ve- Soridağ kromit. kütlelerinin diapirik üst manto kalıntı peridotitleri içinde, oluştukları göriişi benimsenmiştir.. Bu peridotitler harzburjit ve. dunit bileşiminde, olup, çok fazlı tüketilmiş üst manto kalıntılarıdır. Kefdağ ve. Soridağ kromit kütleleri lerzolitik kökenli piktik ergiyiğin kalıntı üst manto diapirleri içinde magma kanalları boyunca, yükselimi sürecinde oluşmuştur. Kromit taneleri magma kanallarındaki boşluklarda, konveksiyon akıntıları kontrolünde, birikmiştir.

 • Kefdağ ve Soridağ

 • Kromit Oluşumu

 • Petrolojik

 • Mineralojik

 • Ahmet Z., 1984, Stratigraphie and textural variations in `the chromite composition of the ophiolitic Sakhat Qila Complex, Pakistan» Econ. Geol 79, 1334- 13.59

 • Arman, B. ve Aydın, 1983, Guleman Kefdağı kromit cevheri örneklerindeki maden ve gang minarkellerinin elektron mikroprob ve minerolojik analizleri. Araştırma .Merkezi, T.Şişe ve Cam. Fabrikaları A.Ş.* yayınlanmamış S. 27,.

 • Brown, M., 1979, Textural and Geochemical evidtence for tie origin, of some chromite deposits in the Oman ophiolite. In. A. Panayiotou (ed.) ophiolit.es, Proced. Internat.. Ophiolite. Symp., Cyprus, 714-` 721

 • Boudier F., ve Coleman R.G.,, 1981, Cross section •through the peridotite in. `the Şemail ophiolite, Southeastern. Oman Mountains» I. Geophys. Res., 86. 2573-2592.

 • Burgath, K. ve Weiser, T,. 1979, Primary feature and genesiz of Greek, podiform chromite deposits, In: A Panayiotou (ed.) Ophiolites, Proced. Internat, Ophiolite Symp., Cyprus, 6175-690,

 • Cassard D., Nicolas A., Rabinovitch, M.f Moutte J.» Leblanc M., Ptînzhofer A.., 1981, Structural Classification of Chromite. Pods in Southern New Caledonia,. Econ. Geol. 76,,, 805-831.

 • Dickey, J.S., 1975, A hypothesis of origin for podiform. chromite deposits Geochim. Cosmochim. Acta.. ¥9, 1061-1074

 • Dickey, J,R, ve Yoder H.S., 1972,, Partitioning of chromium and aluminium between clinopy roxene and spinel. Carnegie Inst. Washington, Year Book, 71, 384-392.

 • Engin,, T,, 1984» Petrology and structural characteristics of the Rut. Tashtepe chromite deposits in Guleman Eastern Taurus region, In: Geology of the taures belt. 303-308.

 • Engin, T., 1.985, Petrology of the peridotite, and structural setting, of the Bati Kef-Doğu Kef chromite deposits, Guleman - Elazığ eastern Turkey In Metallogeny of Basic and Ultrabasic Rocks. Edinburg LM..M. p. 229-240.

 • Engin, T., Balcı, M., Sttmer, Y. ve Özkan, Y.Z., 1983, Guleman. (Elazığ) Krom yatakları ve peridotit, birimin geneJ*`jeoloji konumu ve yapısal özellikleri,. Maden Tetkik ve Arama Ensitüsü Dergisi 96, 77- 100.

 • Engin , T. ve Sümer» L., 1986, Kefdağ-Kerpin (Guleman Elazığ) yöresinin jeolojisi ve Batı Kef-Doğu. Kef krom yataklarının maden jelojisi raporu,. M.T.A. Raporu (yayınlanmamış) 161 s.

 • Gass, LG., Lippard SJ. ve Shelton A.W.» 1985, Ophiolite in the Oman: The Open University Project. Episodes, 8, 13-20.

 • George, R.P., 1978, Structural petrology of the Olympus Ultramafic complex in. the Troodos; opai.oli.te Cyprus: Geol. Soc. Am. Bull. 89, 845-865.

 • Greenbaum, B1 .,, 1972t The .geology and evolution of the Troodos Plutonic complex, and .associated, chromite deposits. Cyprus: Doktora tep Leeds Univ. (yayınlanmamış)

 • Greenbaum, D., 1977, The chrpmitiferous rocks of the Troodos ophiolite complex. Cyprus. Econ. Geol. 72, 1175-1194.

 • Helke, A., 19.62, The metallogeny of `the chromite deposits of the Gıüeman district, Turkey, Econ.. Geol. 57, 954-962.

 • Jackson, E.D., 1961, Primary textures and mineral .associations in. the. `ultramafic zone of the Still water Complex. Montana U.S. Geol., Survey, Prof. Paper 358, 106 p.

 • Kovenko, V.,. 1949, Gîtes des chromite. et roches- chromiferes de l`Asie Mineure (Turquie) Soc. Geol. France» Mem., 61» s.46.

 • Leblanc» M. ve Violette, I.F., 1983, Distribution of aluminium rich and chromium-rich chromite pods in ophiolite peridotites. Econ, Geol. 78, 293-301.

 • Logo B., Rabinovicz, M., Nicolas, A., 1982, Podiform chromite. ore bodies a. genetic model» J, Petrol, 23, 103-125.

 • Neary, C.R. ve Brown M.A., 1979, Chromites from, the Al `Als complex» Saudi Arabia and the Şemail Complex, Oman In. Evolution and mineralization. of the Arabian-Nubian Shield Symposium., Proc, New York, Pergamon Press,,, Vol. 2,,, 193-205.

 • Nicolas, A. ve Violette, J.R, 1982,, Mantle flow at oceanic spreading center model derived from ophiolites Tectonophysics 81, 319-339.

 • Nicolas, A.,ve Prinzhofer A., 1983, Cumulative or residual origin for `the transition, zone in ophiolites. Structural evidence J. Petrology, 24, 188-206.

 • Özkan, Y..Z,.,,, 1982, Guleman (Elazığ) ofiolitinin jeolojisi ve petrolojisi, Istanbul Yerbilimleri, 3, 295-312

 • Özkan, Y.Z., 1985,,: Guleman (Elazığ) ofiolitinin yapısal incelenmesi, .Maden. Tetkik ve. Arama Ernst. Derg. 78-85.

 • Özkan, Y.Z., ve öztanalı, O,, 1984» Petrology of the magmatic rocks of Guleman ophiolite. Proc bit Sym on The Geology of die T`auras belt 285-293,

 • Peters„ J. ve Kramers I.D., 1974, Chromite deposits in the ophiolite complex of northern Oman. Mineralinin Depisota., 9,,, 253-259.,

 • Stevens,, R.E., 1944,, Composition of some chromites of the western hemisphere, Am.. Mineralogist, 29, 1- 34.

 • Thayer, T.P., 1960, Application of geology in chramite exploration and mining. In symposium on Chrome ore. CENTO, Ankara, 1.97-234.

 • Thayer, T.P,,, 1964,, Principal features and origin of podi» form chromite deposits and. some observations, on the Guleman-Soridağ district. Turkey,. Econ. Geol., 59, 1497-1524.

 • Zengin, Y., i960, The distrubutkm ofchromite reserves in successive layers and scattered lenlses, In symposium on chrome ore,, CENTO, Ankara, 122.-136.

 • Göynük (Bolu, KB Anadolu) Çevresinde Üst Kretase-Paleosen Stratigrafisi Üzerine Yeni Görüşler
  Engin Meriç İlknur Şengüler
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ: Pontid kuşağının batı kesiminde Üst Kretase yaşlı tortular genellikle dem denizel fasiyeste gelişmişlerdir. Bundan izleyen Paleosen yaşlı çökellerin de özellikle Göynük(Bolu); -çevresinde yine acric-derin denizel koşullarda çökelmiş olmalarına karşın, doğuya doğru baskın olarak sığ denizel koşullarda çökeldikleri birçok yerbilimci tarafından vurgulanmıştır.

 • Göynük(Bolu)

 • Stratigrafi

 • Tortullar

 • ALTINLI, I.E., 1973, Orta Sakarya jeolojisi: Cumhuriyetin 50 nci yılı Yerbilimleri Kongresi Tebliğleri » 159-191» Ankara.

 • ABDÜSSELAMOĞLU, Ş., 1959; Alnucıkdağı ile Mudurnu ve Göynük cdvannm jeolojisi; 1st. Univ.. Fen Fak. Monografileri» sayı 1,4,. 1-94, 1-10.

 • DİZER, A. ve MERİÇ,, E., 1983» Kuzeybatı Anadolu`da Üst Kretase-Paleosen folyostıatigrafisi- M..T.A, Enstitüsü Dergisi,, sayı 95-96, 149-163, Ankara.

 • SANER..,. S., 1.978 a. Geology and tfıe environments of depletion of Geyve-Osmaneti-Gölpazart-Tarakh area: 1st.. Üniv. Fen Fak. Mecm.» seri B, cilt 43, sayı 1-2.

 • SANER, S...„ 1978 b, Orta. Sakaryadaki Üst Kretase-PaleosenEosen çökelme ilişikleri ve Anadolu`da petrol, aramalanmdaki önemi: Dördüncü Petrol Kongresi Tebliğleri, 95414, Ankara..

 • SANER, S., 1980,,, Mudurnu-Göynük Havzasının Jura ve- sonrası çökelim nitelikleriyle! paleocoğrafya yoramlaması: TJ.K. Bük., 23 (1), 39-52.

 • ÜRGÜN,. S,, 1956,,, Gölpa.za.n-Gey¥e-Taraklı-Göyııik civannuı jeolojisi:M.T.A. Enstitüsü» Derleme Rap., No: 2711 (Yayımlanın am iş )~

 • TAM SAYI DOSYASI
  PDF Olarak Görüntüle