Jeoloji Münendisliği Dergisi
Jeoloji Mühendisliği Dergisi

Jeoloji Mühendisliği Dergisi

1999/2000 Cilt 23-24 Sayı 1
KAPAK
PDF Olarak Görüntüle
KÜNYE
PDF Olarak Görüntüle
İÇİNDEKİLER
PDF Olarak Görüntüle
Hoek-Brown Görgül Yenilme Ölçütüne İlişkin Değişiklik Önerileri ve Benlerin Uygulanabilirliği
Reşat Ulusay Harun Sönmez
PDF Olarak Görüntüle

ÖZ: Sık aralıklı süreksizlikleri içeren kaya kütlelerinin dayanımlarının laboratuvarda tayininde kullanılacak örneklerin temsil edici olabilmesi amacıyla, klasik örnek boyutlarının dışına çıkılarak, çok büyük örneklere gereksinimduyulmaktadır. Ancak, bu tür kaya kütlelerinde metre boyutunda örnek alımı mümkün olmayıp, bu boyuttaki örneklerin yerleştirileceği çok büyük deney hücrelerinin geliştirilmesi, de göçtür., Bu güçlük, 80`li yıllardan bu yana kullanılan Hoek-Brown görgül yenilme ölçüsüyle aşılmaya çalışılmaktadır. Zayıf kaya. kütlelerine uygulanmasında, ortaya çıkan bazı sınırlamalardan dolayı,, önerildiği 1980 den günümüze değin ölçüt, yaratıcıları tarafındanpek çok kez değişikliğe uğramıştır,. 1994`e kadar Jeo mekanik Sınıflama Sisteminden belirlenen. RMR değeriniesas alan ölçüte,, 1994` ten sonra doğrudan RMR`ın kullanılması yerine, yine. RMR. değerinden belirlenen Jeolojik Dayanım İndeksi (Geological Strength. Index-GSI) dahil edilmiştir. Ölçütün 1997 yılındaki son versiyonunda;RMR`dan bağımsız ve herhangi bir kaya kütlesi parametresi için sayısal değer esas alınmaksızın, sadece kayakütlesinin görsel olarak tanımlanmasına dayalı bir GSI Sınıflama Sisteminin kullanımına geçilmiştir.. GüncelGSI Sınıflama Sisteminde, GSI değerleri kaya kütlesinin, görünümüne ve `tanımlanmasına göre belirlenmekte vebu. uygulama genel olarak sübjektif bir değerlendirmeye yol açmaktadır:. GSI sistemi İle ilgili tartışmaya açık. diğer bir husus, ise, yenilme ölçütünün son versiyonunda, örselenmiş, ve örselenmemiş kaya kütlelerinin mühendislik parametrelerinin belirlenmesine yönelik bir kılavuzun mevcut olmayışıdır. Ölçütün son versiyonunun desteklendiği herhangi bir` araştırmanın bulunmayışı da, güncel. GSI sisteminin güvenilirliği ve/veya performansı hakkında yorum yapılmasını olanaksız kılmaktadır:. Bu yazıda,, GSI sistemine ait. yukarıda değinilen belirsizliklerdikkate alınarak, öncelikle GSI değerlerinin daha gerçekçi şekilde ve kolaylıkla tayin edilebilen kaya kütlesi parametrelerine: bağlı olarak hesaplanması amacıyla yazarlar tarafından önerilen değişiklikler ve bunlarla ilgili puanlama parametreleri sunulmuştur. Ayrıca, kaya kütlesi parametreleri üzerinde kazı yöntemine bağlı olarak ortaya çıkan örselenmenin etkisini dikkate alan bir yöntem önerilmiştir. GIS`in yazarları , tarafından, modifiye edilmişbu son. hali, Türkiye`den seçilmiş sık. eklemli kaya kütlelerinde` açılmış şevler ile- pasa yığınlarında meydana gelmiş duraysızlıklarının .geriye dönük analizlerinde kullanılarak, önerilen sistemin ve yöntemin performansı sulanmıştır. Analizler, önerilere göre hesaplanmış GSI değerlerinin kullanılması ve örselenme etkisinin yenilme ölçütüne dahil edilmesi halinde gerçekçi sonuçların elde edilebileceğini göstermiştir.

 • Geriye dönük analiz

 • Hoek-Brown yenilme ölçütü

 • Jeolojik Dayanım indeksi

 • Kaya kütlesi

 • Pasa yığını

 • Şev duraylılığı

 • Balmer, G., 1952. A general analytical solution, for Mohr* s envelope. American Society of Testing Materials, 52, 1269 -1271.

 • Bieniawski, Z.T., 1989. Engineering Rock Mass Classifications. John Wiley and Sons» 237 p,

 • Franklin, J.A., Mearz, N.H. and Bennett, C.P., 1988:. Rock, mass characterization, using photoanalysis., International Journal of Mining; and Geological. Engineering, 6, 97-112,

 • Hoek, E., 1983. Strength of jointed rock masses, 1983 Rankine Lecture. Geotechnique, 33(3), 187 - 223.,

 • Hoek, E., 1994,. Strength of rock and rock masses.. ISRM News Journal,, 2(2) 4 - 16.

 • Hoek, E,» 1998,, Reliability of the Hoek-Brown estimates of rock, mass properties and their1 impact on design. International Journal, of Rock Mechanics and Mining Sciences,, 35,63-68.

 • Hoek, E. .and Brown,, E.T., 1980,. Underground. Excavations in Rock. Institution, of Mining and Metallurgy,. Stephen Austin and. Sons, London, 527 p.

 • HoekE. and. Brown, EX, 1988.. The Hoek-Bxown failure criterion: a 1988- update, Ptoc. 1.5th. Canadian Rock Mechanics Symposium: Rock Engineering for1 Underground Excavations, J.C. Jurran (ed.), University of Toronto, 31 -38

 • Hoek, E. and Brown, EX, 1997., Practical estimates of rock mass strength. International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences, 34(8), 116.5- 1186.

 • Hoek, E., Wood, D. and Shah, S,, 199.2,. A modified Hoek-Brown criterion for` jointed rock masses. ISRM Symposium: Eurock*92 - Rock Characterization, J.A.. Hudson (ed.), Thomas Telford, 209 - 213.

 • Hoek, E., Kaiser, P.K. and Bawden, WJF., 1995. Support, of Underground Excavations in Hard Rock.. A.A., Balkana, Rotterdam,, 214 p.

 • Hoek, E.,,, Marino«, P. and Benissi, M., 1998. Applicability of the geological strength index (GSI) classification, for very weak and sheared, rock masses: the case, of the- Athens schist formation.,. Bulletin of Engineering Geology and Environment,

 • ISRM (International Society .for Rock Mechanics),» 198!.. ISRM Suggested Methods: Rock Characterization, Testing and Monitoring; E.T.. Brown (ed.), Pergamon Press, London, 21.1 p..

 • Kendorski, F.S.., Gumming, R.A., Bieniawski, Z.T. and Skinner, E.H., 1983. Rock mass classification for1 block caving mine `drift support. Proc. 5th. International Congree on Mechanics, ISRM, Melbourne, B51 - B63.

 • Laubscher, D.H.,, 1990.. A geomechanics classification, system, for the rating of rock mass in mine design... Journal of South African Institute of Minerals and Metallurgy,, 90(10),, 257 - 273.

 • Romana, M.A., 1993. Geomechanical classification for slopes: Slope Mass Rating. I.A. Hudson (ed.), Comprehensive Rock Engineering, 3,.,Perganion Press, London, 575 - 599.

 • Singh, A., Scoble, M., Lizotte, Y. and Crowther,, G., 1991,. Characterization of underground rock fragmentation. Geotechnical and Geological Engineering, 9, 93 - 107.

 • Sönmez, H., Ulusay, R. and Gökçeoğlu, C, 1998, A. practical procedure for back analysis of slopes failures in closely jointed rock masses. International. Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences, 35(2), 219 - 233..

 • Sönmez, H., and Ulusay, R..., 1999. Modifications to the Geological. Strength Index. (GSI) and their` applicability to stability of slopes,. International Journal of Rock. Mechanics and Mining Sciences, 36(6),, 743 - 760.

 • Ulusay, R.., 1991. Geotechnical evaluations and determlninistie design considerations for pitwall slopes at Eskihisar (Yatağan-Muğla) strip coal mine,. PhD dissertation, Middle East. Technical University,, Ankara., Turkey, 340 p (unpublished).

 • Ulusay» R. ve Yücel, Z.,, 1989,. Zayıf kayaçlarda açılan şevlerin duraylılığına bir örnek.: Başkoyak barit işletmesi. Yerbilimleri, 15,1,5 - 27.

 • Ulusay, R., Arıkan, F., Yoleri, MJF. and Çağlan, D., 1995a. Engineering geological characterization of coal mine `waste material, and an evaluation in the context of back analysis of spoil pile instabilities in a strip mine, SW Turkey. Engineering Ge

 • Ulusay, R., Yoleri,, MJF., Çağlan, D. and Arıkan, F., 1995b., Design, evaluations for` spoil piles at, a. strip coal `mine considering safety of the haol road.. International Journal of Surface Mining,, Reclamation, and Environment, 9.,. 133 -140..

 • Ulusay, R., Çağlan, D.,, Ankan, F., and Yoleri, M.F., 1996`. Characteristics of biplanar wedgespoil pile instabilities and methods to improve stability. Canadian Geotechnical Journal, 33(1), 58 - 79.

 • Ulusay, R., Ekmekçi, M., Gökçeoğlu,, C.,, Sönmez,, H.,, Tuncay, E. ve Erdoğan, E.,, 1998. Himmetoğlu Linyit Açık İşletmesi şev stabilité etüdü: 1. Aşama - A panosu şevlerinin duraylıhğı. Hacettepe Üniversitesi» Proje No: 97 - 0058, 24,5 s.

 • Kuzey Ürdün Suf Sahasında Bulunan Hummer ve Nau`r Akiferleri Kaynaklarının Su Kalitesi Analizleri
  Abu Rukah Y.h. Nabu. S. Abderrahman
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ: Son yakınla Suf bölgesinin nüfusu ile birlikte çeşitli amaçlarla kullanılacak suya olan ihtiyacı da artmıştır.Bu çalışma Suf sahasında bulunan ana su kaynaklarının su kalitesini değerlendirmeyi amaçlar. Bunun için ikiayrı akiferden (Hummer akiferi A4 ve Nau`r kireçtaşı akiferi Al/2) kaynaklanan 11 kaynak suyunun kimyasalanalizleri yapılmıştır. Bu analizler,, toplanı çözünmüş madde (TDS) Ca2 Mg2 Na $C, Ct, HCO`3, SO2`4 ve Nö3ye ilave olarak pH, elektriksel iletkenlik (EC) ve sıcaklıkları içermektedir.. Sonuçlar bu kaynakların farklı kimyasal içeriklerde ve büyük ölçeklerde bu iki akiferin farklı jeolojik karakterde olduğunu göstermiştir., Bunlara ilaveten tarihsel verilerde, uzun bir zaman içerisinde su kimyalarında değişiklikler göstermiştir.. Kaynakların çoğubikarbonat ve kalsiyum karakterindedir. Suyun içindeki tuzluluğu oluşturan başlıca iyonlar klor ve sodyum iyonlarıdır, sülfat ve magnezyum oranları orta değerlerdedir., Bütün bu kaynaklardan alınan suların kimyasal analizlerini NO$ HCO Ct, Na* ve Cd* belirlemektedir. Suf Fawfer, Um-Faraj, Al-garaj ve Naphan kaynakları birdereceye kadar su kalitelerinde bozulma- göstermektedir

 • Hummer ve Nau`r akiferleri

 • Suf bölgesi

 • Ürdün

 • Yeraltısuyu kalitesi

 • Bender, F (1974) Geology of Jordan. Gebrüder Bomtraeger. Berlin Stuttgart,, V: 23-27 pp..

 • Hem, JX> (1971) Study and interpretation of the chemical characteristics of natural grouridwater.U.S geological Survey water supply where. 1473 p.

 • Kolenbamder, GJ (1977) Nitrogen, in. organic matter` and fertilizer` as a source of poËution nitrogen as a water pollutant Journal of the inter.assoei. In water pollution V0L8, No.4/5: 67-84 pp..

 • `Langguth,. HR {1,966): Groundwater nerhaltisse in. Bereich des. velbertersatües Der- `Minister for Ernährung land. Wistschaft and Förstern. NRW, Dusseldorf, 127p. 1#

 • McDonald (1965) East Bank water resources.., Vol., 5, London, Amman, 1-45 pp.

 • öfaon International Ltd (1967): Mcropaleontolopcal,, palynology, stratigraphyb and oil source rock identification, various wells and sections, unpublished report, NRA, Amman.

 • Piper, A.M. (1944): A graphical procedure in geochemical interpretation of water analysis, Trans-Amor, Geophy. Union, vol. 25, 914-928 pp.

 • Quennell, AM (1958) `The structure evolution, of the bead sea rift. Q J GeoL Soc. 64: 1-24 pp.

 • Salameh, E (1996) water quality degradation in Jordan, impact on environmental economy and future generating resources base: Amman, Jordan. 179p.

 • Water Authority of Jordan technical reports (1989): Yannonk Basin internal technical report, Water Authority — .Amman,. 160 p.

 • Kama Türü Yenilmelerin Olasılıklı Risk Haritasının Hazırlanmasına Bir Örnek : Altındağ (Ankara)
  Candan Gökçeoğlu Murat Ercanoğlu Hama Sönmez
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ: Eklemli kaya kütleleri içerisinde yapılan şev duraylılığı araştırmalarının en. önemli, aşamalarından birisinistereografik projeksiyon tekniklerini kullanarak gerçekleştirilen kinematik analizler oluşturur,, .Klasik yöntemlerkullanılarak kaya şevlerinin olası yenilmelerinin incelenmesinde, eklem yönelimlerinin en yoğun olduğu konumun yanı sıra şev geometrisi ve .zayıflık düzleminin sürtünme açısı parametre olarak kullanılır. Bu durumdamerkezde yoğunlaşmayan ancak şevin duraysızlığının kontrol edebilecek diğer konumlar gözardı edilir. Bu çalışmada Ankara ve civarında yüzeylenen eklemli andezit kitlesi içerisinde gelişebilecek olası kama. türü yenilmelerin analizi hem klasik kinematik analiz nem de olasılıklı kinematik .analiz, yöntemleriyle araştırılmış ve elde edilen sonuçlar kullanılarak risk haritaları üretilmiş ve bir karşılaştırma yapılmıştır. 

 • Altındağ: (Ankara)

 • andezit

 • Kinematik analiz

 • olasılık

 • analizi

 • risk haritası

 • Baecher, G.B., ve Einstein,. H.H., 1.978... Slope stability models in pit optimisation.., International Proceedings 16 Apcom Sysmp., Tucson, AZ, U.S.A.,, 501 -512.

 • Barton, M.R., 1973`. Review of a new shear strength criterion for` rock joints, Engineering` Geology, 7, 287-332.,

 • Carosso, G., DelGrcco, O., ve Giani, G.P., 1987,. Someprobabilistic .approaches to stability .analysis of open pit explorations. In Proceedings of International Symposium, on Engineering; Geology, Beijing, China, 881-891.

 • Chiao, L.Y., 1985. Fortran-V program for conttoring point density on PI diagrams using a microcomputer. Computer and. Geosciences, 11(5)647-657.

 • Chowdhury, R..N.,,, 1986. Geomechanics risk model for1 multiple failures along rock, discontinuities,. International Journal of Rock Mechanics Mining Science and. Geomechanics, Abstracts, 23 (5) 337-346...

 • Chowdhury, R.N., 1987,. Risk of slip along discontinuities in. a heterogenous medium. Mining Science and Technology,, 4, 241-255.,

 • Diederich, M.S.., Hoek, E., 1.989,. DIPS, A computer program for` streographic net, (Version 2.2, Advenced Version). Rock Engineering Group, Department of Civil Engineering,, University of Toronto.

 • DM.1, (Devlet Meteoroloji İşleri) 1997,. Çubuk istasyonu sıcaklık ve yağış, verileri.,, Ankara-

 • Eastman, JLR.,. 1992,, ID`RISI: A grid-based geographic analyses system,, User`s guide (Ver. 4.1), Clark University, Massachusetts, 178 p.

 • Einstein, H.H., Baecher, G.B., 1983. Probabilistic and. statistical methods in engineering geology, specific methods and examples, Rock Mechanics and Rock Engineering, 1.6, 39-72.

 • Ercanoğliî, M., 1997. Altındağ (Ankara) yerleşim bölgesindeki andezitlerde olası şev duraysızlık modellerinin incelenmesi ve duraysızlık risk haritasının oluşturulması, Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara,, Yüksek Mühendislik Tezi,

 • Erentöz, C, 1975, 1/15000 ölçekli Türkiye Jeoloji Haritası, Ankara Bölgesi,, MTA Yayınları,, 111 s.

 • Erol, O., 1961.. Ankara bölgesinin tektonik gelişimi, Türkiye Jeoloji Kurumu Yayınlan, 7, 57-85 .

 • Goodman, R.E.,1980. Introduction to Rock Mechanics., John Wiley and Sons, New York,,, 478p.

 • Gökçeoğlu, C, Sönmez, H., Ereanoğlu, M., 2000.. DisconliiiLiity controlled probabilistic slope failure risk maps of the .Altındağ (seulement) region in Turkey, Engineering Geology, 55, 277-296..

 • Hock, E. ve Bray,, J.I98L Rock Slope Engineering, Institute of Mining and Metallurgy, London, 358 p.

 • Hoerger,, S .F., ve Young, D.S., 1987.. Predicting local rock .mass behavior using geosta.tisti.es. In Proceedings of 28th Symposium, in Rock Mechanics, Rotherdam, Balkema, 99-106.

 • TSRM, 1981. Rock Characterization,, Testing and Monitoring-LSRM Suggested Methods, Pcrgamon Press, Oxford, Brown, E.T. fed.), 211 p.

 • Kasapoğlu, K.E., 1980. Ankara kentinin jeo-miihendislik özellikleri, Hacettepe Üniversitesi Yerbilimleri Enstitüsü,,, Ankara, Doçentlik Tezi, 206 s. (yayımlanmamış).

 • Kulatilake, P.H.S.W, 1988,. State-of-the-art in stochastic joint geometry modeling. International Proceedings of 29th US Symposium, on Rock Mechanics, University of Minnesota Minneapolis.

 • La Pointe,,, P.R., 1980. Analysis of the spatial variation in rock mass properties through geostatistics. International Proceedings of 21st Symposium on Rock, Mechanics, Rolla,,, MO, 570-580.

 • Leung, CF., Khook, S.C., 1987. Computer aided analysis of rock slope stability,. Rock Mechanics and. Rock Engineering., 20, 111-122.

 • Leung, CF., Quek, ST., 1995. Probabilistic stability analysis of excavations in jointed rock. Canadian Geotechnical Journal. 32: 397- 407.

 • Leventhal, A.R., Barker, C.S,, Ambrosis, L.P., 199.2, Malanjkhve copper project-overview of the geotechnical investigation for optimum mining exploration. Regional Symposium on Rock Slopes, India, 69-78.

 • Marek, J.M., Savely, J.P., 1978. Probabilistic analysis of plane shear failure -mode. International Proceedings of 19 th US Symposium on Rock Mechanics, 40-44,.

 • McMahon, B.K., 1971. A statistical method for the design of rock slopes,. International Proceedings of 1st Australia-New Zealand Conference on Geomechanics, 314-321..

 • McMahon, B..K,., 1975. Probability of failure and expect volume of failure in high rock slopes. International Proceedings of .2nd Australia- New • Zealand Conference on Geomechanics, Brisbane, Australia, SOSSI 4,.

 • Miller,, S.M., 1983. A statistical method to evaluate homogénity of structural populations. Mathematical Geology, Vol. 15

 • Morris, P., S totter, HJ., 1983. Open-cut design using • probabilistic methods. In Proceedings of 5th International Congress on Rock. Mechanics, Vol.l, CÎ07-113.

 • Nonish, Ni.., Wyllie, D.C., 1996.. Rock slope stability analysis.. Landslide Investigation and Mitigation (Editors. Turner and Schuster) Special. Report: 247, Transportation Research Board National Research Council,, National Academy Press., Washingt

 • Qeal, A..., Özgenoğlu,, A.., 1995. A computer program for kinematic analysis of rock slopes., Proceedings of the 4th International Symposium on Mine Planning and Equipment Selection, Canada.,, 1005-1010.

 • Pilant, W.L., 1989., A PC interactive slereonel plotting program.. Computers and Geosciences, 15 (1). 43-4X.

 • Piteau, D.R., Martin, D..C, 1977.. Slope stability analysis and design based on probability techniques at Cassiar Mine Canadian Mining Metallurgy Journal, March, 1-12.

 • Priest, S.D., 1985. Hemispherical Projection Methods in Rock Mechanics, George Allen and Un win, Boston, 124 p.

 • Priest, S.D., ve Brown, EX, 1983. Probabilistic stability analysis of variable rock, slopes. Transportation Institute Mining: Metallurgy,, London, Vol.92

 • Sonniez,,, H.., Gökceoğhı, C, 1998. A computer program, for the kinematical analysis of rock slopes and. its application, Earthsciences (Bull, of Earthsciences Application and Research Center of Hacettepe University),, 20, 7.5-89 (in Turkish).,

 • Tharp, T.M., 1985,. Stability analysis for three-plane wedges. Computers and Geosciences, 11 (4),, 417-428.

 • Tuncay, E.., 1999. TKl-Himmetoğlu linyit açık işletnıesindeki şevlerin duraylılığının determinisük ve olasılığa dayalı yöntemlerle değerlendirilmesi.. Hacettepe Üniversitesi Fen Bilinilen. Enstitüsü, Ankara, Yüksek Mühendislik Tezi. 165 s. (yayımlanm

 • Ulosay,, K,,. 1.975. Ankara kenti kuzey-orta bölgesinin jeo-mühendislik özellikleri,, Hacettepe Üniversitesi. Yerbilimleri Enstitüsü,, Ankara,, Yüksek. Mühendislik Tezi, 81 s,. (yayımlanmamış).

 • Wo, T..H,, Tang, W..HL, Einstein, H.H., 1996. Lvesli. de Hazard and risk assessment. Landslides Investigation and Mitigation, (Editors Turner and Schuster) Special Report 247`., Transportation Reseaeh Board National Research Couneil, National. Academ

 • Young,, D.S., 1993. Probabilistic slope analysis for structural failure. International Journal of Rock Mechanics Mining Science and Geomechanics Abstracts,, Vol.30, No.7, 1623-1629..

 • Young, D.S., ve Hoerger, S.F., 1988. Geostatsitics applications to rock mechanics,. International Proceedings of 29 th. US Symposium on Rock. Mechanics, Minneapolis, MN, Brookfield.,, A.A.. Balkema, 271,-282,.

 • Zanbak, C, 1977, Statistical interpretation of discontinuity contour diagram,, International Journal of Rock Mechanics Mining: Science and Geomechanics Abstracts, V..14, 114,120,

 • Zhang,S., ve Tong, G., 1988. Computerized pole concentration graphs using the Wulff stereo graphic projection.. International Jounal of Rock Mechanics an I Mining Science and Geomechanics Abstracts,, 23 (1), 45-51.

 • Maden Yataklarının Değerlendirilmesinde Geliştirilmiş Yöntemler: Halka Ayrışım Yöntemi ve Uygulaması
  Cem Saraç Sermin Köçek Arzu Giray Yurdagül
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ: Bu çalışmada maden yataklarının değerlendirilmesinde kullanılan jeoistatistiksel simülasyon yöntemlerinden "alt ve üstüçgensel matris ayrışım .tekniği`" ayrıntılı olarak anlatılmaktadır. Kovaryans matrisinin üçgensel analizini kullanarak, ortaboyottaki gridler üzerinde hızlı bir şekilde koşullu simülasyonu gerçekleştiren alt ve üst `üçgensel matris tekniğinin algoritmasının büyük boyutlu gridler üzerinde simülasyonu sağlayamadığı gösterilmektedir,.Çalışmada bu yönteme alternatif olarak geliştirilen ve halka, ayrışım tekniği adı verilen matris analizi alternatif olaraksunulmakta ve önerilen yeni teknik büyük boyutlu gridler üzerinde kullanılabilmektedir. Geliştirilen yeni yöntemin matematiksel temeli verildikten sonra her. iki yönteme ilişkin koşullu simülasyon uygulamaları sunulmaktadır. İlk önce yöntemleribirbirleriyle karşılaştırmak amacıyla 400 x 400 kovaryans matrisinden oluşan simülasyon uygulaması alt/üst üçgensel matristekniği ve halka, ayrışım tekniği kullanarak çözülmekte, ardından da alt/üst üçgensel matris tekniğiyle ayrıştırılamayacakboyutlarda olan 1500 x 1500 kovaryans matrisinden oluşan simülasyon., önerilen halka ayrışım tekniğiyle çözülmektedir

 • Halka ayrışım yöntemi,

 • Jeoistatistiksel simülasyon,

 • Kovaryans,

 • Maden yatakları

 • Alabert,, E, 1987,,, The practise of fast conditional simulations through the LU décomposition of the covariance matrix; Mathematical Geology,, v. 19, no. 5,, 369-386.

 • Anderson, F.W. and Fuller, K..R.., 1992, Rings and categories of modules: Second Edition.,, Graduate texts in mathematics, Springer- Verlag New York. Inc., no. 13.

 • Davis, M., 1987a, Production of conditional simulations via. the LU decomposition, of the covariance matrix: Mathematical. Geology, v. 19 , no. 2, 91-98,

 • Davis, ML, 19871b, Generating large stochastic simulations- the matrix polynomial .approximation method: Mathematical Geology, v. 19, no. 2, 99-108.

 • Deutsch, C.V.,, and Journel, A...G.,,, 1.998, GSLIB, Geostatistical Software Library and User`s Guide: Second Edition, Oxford University Press, New York, 369 s.

 • Dowd, P.A., 1992,, A review of recent developmentsin geostatistics: Computers and Geosciences, v. 17, no. 10,1481-1500.

 • Dowd, P.A. a&d Saraç,. C, 1993, An extension of the LU decomposition method of simulation, in Geostatistical Simulations, eds: P.A. Dowd and M. Armstrong: Kluwer Academic Publishers., `The Netherlands., 23-36..

 • Gomez-Hernandez, XX and Srivastava, R.M., 1990.» ISIM3D: an ANSI-C three-dimensional multiple indicator conditional simulation program: Computer and Geosciences, v. 16,, no. 4, 395-440.

 • Journel, A.G. and .Alabert, F., 1989, Non-Gaussian data expansion in the earth science: Terra Nova,v. 1, 123-134.

 • Journel, A.G. and Alabert, F., 1990, New method for reservoir mapping;: Journal of Petroleum Technology, v.. 42,, no.. 2,, 212-218..

 • Kaseli, F., 1982, Modules and rings: London Mathematical Society, Academic Press Inc., England.

 • Saraç, C. and Tercan, A.E.,. 1992, A geostatistical case study of the .Kizilyuksek-Yataardic chromium orehody: The first international symposium on Eastern Mediterranean Geology,, Çukurova. University, Adana, Turkey, 219-229.,

 • Suro-Peiez, V. and Journel, A.G., 1990, Stochastic simulation of lithofacies and improved sequential indicator approach: Proc. Second European Conference on the Mathematics of Oil Recovery (ECMOR), Publ. Technip, Paris, 3-10.

 • Tercan, A..E. and Saraç,. C, 2000, Spatial variability of Cr2O3 % in Kizilyuksek-Yataardic chromium deposit (Adana.,. Turkey): International Geology Review (in press)..

 • Kızıltepe- (Sille Konya Zemin Deformasyonlarının İncelenmesi
  Adnan Özdemir
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ: Bu çalışmada, Konya il merkezinin 6 km kuzeybatısında yer alan Pliyo-Kuvaterner yaşlı killi siltli kumdan,oluşmuş Kızıltepe yamaçlarına inşa. edilen yapılarda oluşan deformasyonlar incelenmiştir. Eğimleri % 5 ile %15arasında, değişen yamaçlarda inşaat öncesinde gerçekleştirilen, düzenlemelerle bazı kesimlerde kazı, bazı kesimlerde ise kazıdan elde edilen malzeme ile, 2-8 m arasında değişen kalınlıklarda dolgular inşa edilmiştir. Triplexvillalar ile 6 katlı apartmanlar kısmen doğal, kısmen de bu dolgu .zemin . üzerine oturtulmuştur. Söz konusu yapıların inşa. edilmesinden 6 ay sonra, bahçe duvarlarında yıkılmalar, bazı apartmanlarda düşeyden sapmalar ve bazı konutlarda ise oturulamayacak boyutta, çatlamalar oluşmuştur. Doğal ve düzenlenerek yüklenmiş yamaçlardadeformasyonları gözlendiği yapıların da, üzerinde bulunduğu 20 yamaç profil üzerinde Modifiye Bishop ve Modifiye Janbu yöntemlerine göre duraylılık analizleri yapılmıştır. Duraylılık analizlerinde kalıcı kohezyon için 30kN/nr, kalıcı içsel sürtünme açısı için. dolgu zeminde 29° doğal zeminde ise 25° değerleri kullanılmıştır.. Duraylılık analizlerinden hesaplanan güvenlik sayıları doğal yamaçlarda kayma bakımından stabilite probleminin olmadığını ortaya koymuştur. Diğer taraftan düzenlenmiş ve yüklenmiş yamaç profillerinden sadece 2 tanesinde güvenlik sayısı 1,3 -1,4 iken diğer yamaç profillerinde ise bu sayı genelde 1,5 dan daha büyüktür., Arazide yapılan gözlemlerde de yamaçların kaydığına ilişkin belirtiler gözlenememiştir. Yine yapılan sıkışma deneyi sonuçlarına göre 50 kN/nr basınç kademesinde» dolgu zemin hacimsel sıkışma sayısının doğal zeminin hacimsel sıkışma sayısına, oranı yaklaşık 3,9 olarak belirlenmiştir. Bu. oran dolgu zeminin doğal .zemine göre daha. çok sıkışacağını göstermektedir. Yapı temel zemini altında da 13 cm`ye varan farklı oturma alanları belirlenmiştir,. Yapılardaki deformasyonlar bu farklı oturmalardan oluşmuştur

 • Dolgu zemin

 • Konya

 • Yamaç stabilitesi

 • Bishop, A. W., 1955. The use of slip circles in stability analysis of earth slopes.. Geoteehnique,, 5.» 7-17 pp.

 • Bjernim, L., 1963» Allowable settlement of structures. Proceedings, European conference on. soil mechanics and foundation engineering,, Wiesbaden, Germany, Vol. Ill, 135- 137 pp.

 • Bowles E,, JM 1982. Foundation Analysis and Design, McGraw-Hill Book Company, where814p.

 • Eren, Y., 1993. Konya Kuzeybatısında Bozdağlar Masifinin otokton ve örtü birimlerinin stratigrafisi. TJB.. 36-2 , 7 s..

 • Janbu, N., 1954.. Application of composite slip circles for stability analysis, proc. European conf. on. stability of Earth slopes, Stockholm, 4, 43-49 pp..

 • Jhonson, R., B. and Graff J., V.. , 1994.. Engineering Geology a Laboratory Manual. Macmillan Publishing Company, New-York, 190 p.

 • Koppemian, S. and J.,, R., Carpenter 1985.. PCSTABLE4 User`s Manual.Federal Highway Administration report FHWA-TS-85-229, Washington, D.C., 100 p.

 • Me Donald, D.JHL, and A. W Skempton, 1955. A Survey of comparisons between calculated and observed settlements of structures on clay; conference on correlation of calculated and observed stresses and displacements. ICE, London, 318-337 pp..

 • Özdemir,, A., .1984. Sille-Meram (Konya) Sahası jeoloji ve zemin ineeleniesi...Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.,,.Konya..,, Yüksek Mühendislik Tezi,, Konya, 155 s (yayınlanmamış).

 • SMP (Soil Mechanics Piling) „ 1996. Komvilev Villaları zemin, araştırma sondaj loğu. SMP Müh Ltd. Şti, Ankara, 10s, (yayınlanmamış).

 • Wahts, H, E., 1981... Tolerable settlement of buildings.. Journal of the Geotechnical Engineering Division.., American Society of civil Engineers, 107, No,. GT11, 1489- 1504 PPGeotogkai

 • Nokta Yükleme Deneyi İle İlgili Uygulamada Karşılaşılan Problemlerr
  Tamer Topal
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ: Nokta yükleme, deneyi., iki. konik, uç arasına yerleştirilen kayaç örneğinin `kırılması esasına dayanmaktadır.Yenilme yükü ve örnek boyutları kullanılarak bulunan nokta yükleme dayanım indeksi çeşitli amaçlarla mühendislik jeolojisi çalışmalarında kullanılmaktadır., Bu makalede, nokta yükleme, deneyi, ile ilgili uygulamada karşılaşılan, aletsel. ve kullanıcıyı ilgilendiren problemler tartışılmıştır. Yazarın uygulamada elde. ettiği, deneyimleri sonucu, standart deney formuna kayacın `"`D`" boyuta, kırılma, zamanı ve yüzde, olarak yenilme yüzeyindeki süreksizliğin ve- kayaç dokusunun kontrolü hakkındaki bilgilerin eklenmesi önerilmiştir., Tek eksenli sıkışma dayanımı (öc) - nokta yükleme dayanım indeksi (Is^ ) oranının (k) değişik, kayaçlar için çok geniş bir aralıkta değişmesi nedeniyle,, mühendislik projelerinde bu oran ayrıca belirlenmelidir. Bu çalışmada, tüfler için kullanılabilecek yüksek korelasyon katsayısı veren fcT^-fls^o«,) ilişkisi, sunulmuştur.

 • k-değeri

 • Mühendislik jeolojisi

 • Nokta yükleme dayanım indeksi

 • Tek eksenli sıkışma dayanımı

 • Tüf

 • Abbs, F.A., 1985. The use of the point load index in weak carbonate rocks, ASTM Special Technical Pub. 883 (R,.C, Chancy and K.R., Demarsi, Strength Testing of Marine Sediment, Laboratory and In-situ Measurements, 413-421pp.

 • AI Jassar, S.H.,and Hawkins, A.B.,, 1979, Geotecfani- - . eal properties of the Carboniferous- limestone of the Bristol area-the influence of petrography and chemistry. 4th. Conferen- • - • ce on International Society .for Rock Mechanics,, Montreoux,

 • Anıl, M, Kılıç,, A., Kahraman, S,, Sandıkçı, M., ve Akyıldız, M., 1996.. tscehisar (Afyon) mermerlerinin `petrografik ve mekanik özellikleri... KTÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü 30. Yıl Sempozyumu, Cilt 1, 436-447s,

 • Anon, 1972.. The preparation of maps and plans in terms of engineering geology., Quarterly Journal of Engineering Geology,,, 5,. 293- 382pp.

 • Beawis, F.C., Roberts, F.L, and Minskaya,L.s, 1982. Engineering aspects of weatheriog `of low grade metapelites in an arid climatic zone., Quarterly Journal of Engineering Geology, 15, 29-45pp.

 • Bell, F.G., 1992, Engineering properties of soils and rocks.. Butterworth-Hein&nann, Oxford, 345 p.,

 • Bieniawski, Z.T., .1975,. The point-load test in geotechnical practice. Engineering Geology, 9, M lpp.

 • Bieniawski, Z.T., 1989. Engineering rock mass classifications. Wiley, New York, 264 p.

 • Bowden,, A. J. Lamom-BLick. J., and Ulhutt S., 1998. P»uni load testing of weak rocks with particular reference to chalk. Quarterly Journal of Engineering ( ie» »1« >g. 11, 95-103pp..

 • Broch, E., 1983. Estimation of strength .anisotropy using the point load test, International Journal of Rock Mechanics,, Mining Sciences and Geomechanical Abstracts, 20, 1.81.-187pp.,

 • Broch,. E., and Franklin, J.A., 1972.. The point load strength test. International Journal of Rock, Mechanics.,, Mining Sciences and. Geomechanical Abstracts, 9, 669-697pp.

 • Brook, ML, 1980. Size correction for point load testing (Technical Note).. International Journal of Rock Mechanics, Mining Sciences and Geomechanical Abstracts, 17, 231- 235pp.

 • Brook, N.,, 1985., The equivalent core diameter method of size and. shape correction In point load testing. International Journal of Rock Mechanics,,, Mining Sciences and Geomechanical Abstracts,, 22,, 61 -70pp..

 • BSI, 1981. Code of practice for site investigations- BS 5930., British Standards Institution, 147 p.

 • Cargill, IS,, and. Shakoor, A,., 1990., Evaluation, of empirical methods for measuring the uniaxial compressive strength of rock. International Journal of Rock Mechanics, Mining Sciences, and Geomechanical Abstracts,,, 27,,, 495-503pp.

 • Carter,, P.G., and Sneddon, M., 1977. Comparison of Schmidt, hammer, point load and unconfined compression tests in Carboniferous strata. Proceeding Conferance on Rock. Engineering,, Newcastle, UK, 1.97-210pp.

 • Cavagnara, R.L., 1980,. Geotechnical testing for Leigh Creek Coalfield. Proceeding; 3rd. Australian and New Zealand Conference on Geomechanics., Wellington, 1,,, 237- 242pp.,

 • Chau, K...T., and Wong, R.H.C., 1996. Uniaxial compressive strength and point load strength of rocks (Technical Note). International Journal, of Rock Mechanics, Mining Sciences and Geomechanical Abstracts, 33, 1.83- 188pp.

 • ELE, 1990, Point, load test apparatus,, Operatinglnstnıctions, ELE International Ltd,, 13 p.

 • Fookes, P..G.,/Gourley, C.S., and Ohikere, C, 1988.. Rock weathering in engineering time. Quarterly Journal of Engineering Geology, 21, 33-57pp..

 • Förster, I.R., 1983., The influence of core sample geometry on the .axial point-load test (Technical Note)., International Journal of Rock Mechanics, Mining Sciences and Geomechanical Abstracts, 20, 291-295pp.

 • Greminger, M., 1982. Experimental .studies, of the influence of rock anisotropy on size and shape effects in point-load testing` (Technical Note). International Journal of Rock. Mechanics,, Mining Sciences and Geomechanical Abstracts, 19, 241-246pp.

 • Guidicini, G.., Nieble, CM.,, and Cornides, AX, 1973.. Analysis of point load test as a method for preliminary geotechnical classification of rocks., Bulletin of International Association of Engineering Geology, 7, 37-52pp..

 • Hagenaar, L, Sijtsma, H., and Wolsleger, A.., 1984. Selection and use of piles for marine structures, in coral formations, and carbonate sediments. Conference on Piling and Ground Treatment, Institution of Civil Engineers,, Thomas Telibrd, London, 77

 • Hassani, F.P.,,, Scoble, MJ., and Whittaker, B.N., 1980. Application of the point load index test to strength determination of rock and proposals for a new size-correction chart. The Stale of the Art in Rock Mechanics, Proceedings 21th. US. Symposium

 • Hawkins, A.B., 1986,. Rock descriptions, Site Investigation Practice:Assessing BS 5930, Special Publication No.2, 59-72pp.

 • Hawkins,, A.B., 1998,. Aspects of rock strength. Bulletin of Engineering Geology and the Environment, 57(1), 17-30pp.

 • Hawkins, A.B., and Olvcr, J.A.G., 1986. Point load tests: Correlation factors and contractual use. An example from the Corallian at Weymouth. Site Investigation Practice: Assessiog BS 5930., Special Publication No.2, 269-27 lpp.

 • ISRM, 1972. Suggested method for detemiiriing the point- load strength index.. ISRM Committee on Field Tests, Document No. 1, 8-12pp.

 • ISRM,1985. Suggested method for determining point load strength.. International Journal of Rock Mechanics, Mining Sciences and Geomechanical Abstracts, 22, 51-60pp.

 • Jenni, J.P., andBalissat, M., 1979. Rock testing methods performed to predict the utilization possibilities, of tunnel boring; machine, Proceedings of 4th., fat. Soc. Rock Mechanics,,, Mo.ntr.eoux,, 2, 267-273pp.

 • Kahraman, S., 1996. Basınç direnci tahmininde Schmidt ve nokta `yük indeksi kullanmanın güvenilirliği,, KTÜ Jeoloji Müh,. Bölümü 30.Yıl Sempozyumu, Cilt 1, 362-369s.

 • Leung, CF., and Radhakrishnan, R., 1990. Geotechnical properties of weathered sedimentary rocks. Geotechnical Engineering, Thailand, 21, 29-48pp.

 • McFcaL S,, and Tarkoy, P.J., 1979.. Assessment of tunnel boring, machine performance. Tunnels and Tunnelling, 11 (10), 33-37pp.

 • Norbury, D.R., 1986,. The point Load test. Site Investigation PracticeiAssessing BS 5930, Special Publication No.2, 325-329pp.

 • Pettifer,. G.S., and Fookes, P.G., 1994. A revision of the .graphical method for assessing the excavatability of rock,. Quarterly Journal of Engineering Geology, 27,145-164pp.

 • Rao, ELS., Venkatappa Rao, G., and Ramamurthy, T., 1987., Strength of sandstone in. saturated and partly saturated conditions. Geotechnical Engineering, Thailand 18, 99-127pp.

 • Read,, J.RJL, Thornton, P.N., and Regan, W.M., 1980. A rational approach, to the point load test, Proceedings 3rd., Australian and New Zealand Conference on Geomechanics, Wellington, 2, 35-39pp.

 • Robins, PX, 1980. The point-load strength test for concrete cores.. Magazine of Concrete Research, 32, 101-11 lpp.

 • Rodrigues, J.D., and Jeremias, F.T., 1990. Assesment of rock durability through index properties. Proceedings 6th. International Congress IAEG.,4, 3055-3060pp.

 • Türk, N., 1988. Kay açların nokta yükleme dayanımını bulmak için yeni bir yöntem. Mühendislik Jeolojisi Bülteni, 10, 25-31 s.

 • Türk,, N., and Dearman, W.R., 1985. Improvements in the determination of point load strength.. Bulletin of International Association of Engioeering Geology,, 31, 137-142s.

 • Türk, N., and Dearman,, W.R., 1986., A new procedure for détermination of point load strength in site investigation,. Site Investigation Practice-Assessing BS 5930, Special. Publication No.2, 406-41 Is.

 • Ulusay, R., Gökçeoğlu, C. ve Bioal A., 1997., Kaya Mekaniği Laboratuvar Deneylen. Ders Notları 39., Hacettepe ÜniversitesiYayın No.3, 53 s.

 • Ünal, E. ve Tbüuoğlıı, L., 1986, Kaya Mekaniği İlkeleri, Seminer no.6, ODTÜ Maden Mühendisliği Bölümü,, 223 s,

 • Wiesner, E., and Gillate, S J., 1997. An evaluation of the relationship between unconfined compressive strength and point load strength index. Bulletin of loternational Association of Engineering Geology, 56,,, 115-118pp.

 • Wijk, G.,, 1980.. The point load test for the tensile strength of rock.,. Geotechnical Testing; Journal,,, 3, 49-54pp.

 • Wilson,. L.C., 1976.. Tests of bored, and driven, piles in Cretaceous mudstone at Port Elizabeth, South Africa. Geotechnique, 26, 5- 12pp..

 • Sivas Batısındaki Traverten Oluşumlarının Yapı ve Yüzey Kaplama Taşı Olarak Kullanılabilirliklerinin İncelenmesi
  Emrah Ayaz Erguo Karacan
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ: Sivas yakınlarındaki, Sıcak Çermik, Sankaya ve Uyuz, Çermik traverten yatakları, Türkiye`nin, en önemli traverten yataklarındandır. Travertenler, .mineral içeriği olarak safa yakın bileşimde kalsitten oluşmakta olup, tabaka ve damar tipi yatakları şekilleri göstermektedirler.. Tabaka tipi oluşumlarda, kabuksu/süngerimsi yapı ve. genellikle; mikritik doku., damar tipi oluşumlarda ise albatr yapı ve sparitik doku. hakimdir.,Bu çalışmada, söz. konusu traverten yataklarının; blok verme, renk ve desen, levhalar şeklinde kesilebilme,parlayabilme, mohs sertliği, suda dağılma dayanımı, schmidt sertliği, saydamlık,, birim hacim kütlesi, özgül kütle, doluluk oranı,,, kütlece ve hacimce so emme, gözeneklilik, aşınma, tek eksenli basınç dayanımı,, don sonu tekeksenli basınç dayanımı, eğilme dayanımı, darbe dayanımı, dona karşı dayanım.,, don. kaybı, açık hava tesirlerinedayanım, paslanma ve asitlere karşı dayanım, gibi endüstriyel özellikleri incelenmiş ve değerlendirilmeye çalışılmıştır:.incelemeler` ve değerlendirmeler sonucunda,, tüm bu özelliklerin,, travertenlerde aranan sınır değerler içindeolduğu ve yöredeki travertenlerin özellikle yüzey kaplama taşı olarak, kullanılabilecek, iyi. kaliteli travertenler` oldukları belirlenmiştir

 • Sıcak Çermik

 • Sivas

 • Traverten

 • Uyuz Çermik

 • Yapıtaşı

 • Yüzey kaplama taş

 • Anon, 1979, Classification of rocks and soils for engineering geological mapping, Part-1, rock and soil materials; Report of the Comission of Engineering Geological Mapping, Bulletin of the International Association of Engineering Geology,,, No: 19,

 • AST.M, 1966, Testing techniques for rock mechanics; Amer., Soc, Test. Matr, Philadelphia, S.T.P. No: 402p.,

 • Ayaz, M.E., 1.998.. Sıcak Çermik (Yıldızeli - Sivas) yöresindeki traverten sahalarının jeolojisi ve travertenlerin endüstriyel özellikleri. C..Ü. Fen Bil., Enst, Doktora Tezi (yayınlanmamış), 157s.

 • Ayaz,, M.E, ve Gökçe, A.,, 1998.. Sivas batısındaki Sıcak Çermik, Sarıkaya ve Uyuz Çermik traverten yataklarının jeolojisi ve oluşumu. Cumhuriyet Univ., Mühendislik Fak. Dergisi, Seri A: Yerbilimleri Sivas,,, İ5/l,.l-12s

 • Gamble,. I. C, 1971, Durability-plasticity classification of shales and other- .argillaceous rocks; Ph. D., thesis. University of Illinois, 380 p.

 • ISRM, 1978, Suggested method for the quantitative description of discontinoues in rock mass; Geo. 10`h Standart of Lab. and Field Test.., T i i ı> i AM AM- c * i AU

 • ISRM, 1981, Basic geo.echaical description of rock masses; International Society of. Rock. Mechanics Commission on „the Classifica tion of Rock and. Rock Masses, Internaïi- onal Journal of Rock Mechanics and Mi ning Sciences and Geomechanical Abst-ra

 • MTA., 1966. Türkiye mermer envanteri. MTA yayım, MTA yayın DG: Ankara, 35 s.

 • TSE, 1977, TS 2513 - Doğal yapı taşlan; Tüıt Stana r d l a n ^ m ^ A n k a r a -TSE` 1 9 8 7 ` T S 6

 • SEM studies on microstructure of fired kaoline - illite - quartz bodies
  PDF Olarak Görüntüle

  ABSTRACT: X-Ray diffraction, pétrographie microscopy and SEM analysis are used together to obtain qualitative aod quantitative information on the microstucture of kaoilinite-illite-quartz bodies,.. The pétrographie- microscope is used to analyse of the microstructure and mineralogy of the fired products. Bur the results have not been entirely satisfactory because of the inability to detect crystalline particles, of submicrometer mulHte, cristobalite and pores, The. body consists of mullite cristobalite and quartz (crystalline phases) in a composite structure where crystals and porosity are embedded in the matrix of amorphous/glassy phase.. Both glass and amorphous phases .appear in more or less significant amounts in all the studied fired clay bodies., The presence of quartz, detrital mica, and Ca- Na feldspar indicate bodies-being usually fired under nonequlibrium conditions and that many chemical reactions do not go to completion because of the lack of sufficient, heat treatment and of intimate contact of the constituents. If the reactions were allowed to go to completion this would result in a large glassy phase that would endanger the desirable properties of the clay based ceramic bodies.

 • Turtle, MA., Cook,,, R.L.,1949 Fundemental study of crystalline and glassy phases in whiteware bodies J.Amer.Ceram. Soc. 32. 9 279294

 • Altın Madenciliğinde Siyanür Kullanımı
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ: The techniques used in the gold mining are not different front the ones used in the other metallic ores, Following the liberalisation, the ore excavated from the mine is subjected to the extraction process for the gold. According to the mineralogy of the ore., cyanidation, floatation or gravita ton is applied- at this stage.. Cyanklation has a share of 83 % in the world g(dd production at present. Developed countries provide 70 % of the world gold production. Cyanide (CN), is a simple compound of carbon and nitrogen continuously met through the daily life.. Cyanide produced by the different plants is present in the natural environment as well. Cyanide, not resembling to the ottter chemicals dangerous for the environment,, is know!} as a material not accumulating in the living organisms and non-carcinogenic or -mutagenic. It is na tit ratty degraded and decomposes to its elements by sunlight, bacteria and plants. Varions cyanide complexes are used in the metal processing and e tec!Toplat ing,, mining, plastics, paint, electronics, agricultural chemicals and medicines.. Sodium cvankle used in. the mining sector is less than 20 % of the total demand for cyanide. The cyanide import t »f Turkey is 2500 Urns in the previous year to use in the industry.. Sodium cyanide has been used safely and effective!)` in the gold mining fin- 100 years., Bui it is a dangerous chemical that must always be used with caution. The adverse effect of cyanide to the environment is successfidly prevented by the measures taken during and after the mining activities. Cyanide concentration of the solution is towered by the chemical destruction method to i ppnı i I tng/t) level fitting with the standards for the waste deposition. Then, this material spreading at the tailings pond is destntcted completely by the effect of sunlight Tailings pond is reinforced from the bottom and the flanks with clay and geomemhrane in order to prevent the leakage in to the environment. Practically, it is accepted that lining these two materials in succession provides the "zero permeability*`. It is ktwwn from the researches that the process water discharged to the tailings pond is completely destriicted between 5 and 12 mouths according to the cyanide concentration, it is clearly indicated, in the various publications that due to the cyanide use in the gold mining there has been any accident resulted in death till today..

 • Anadolu Üniversitesi Tip Fakültesi, 1993, Dulkadir Köyü sağlık taraması sonuçları; Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Rapor No 93- 59.

 • ATSDR, 1997, Minimal Risk Levels (MRLs), Cyanide, CAS 000143-33-9, US DepL of Helath and Human Services, Public Health Service, Agency for Toxic Substances and Disease Release,.

 • Bayraktar, 1., 1.996, Çevre ve altın liretimi; 21, Yüzyıla Girerken Türkiye Madenciliği..,, TMMOB Maden Mühendisleri Odası, s.63-79.

 • Bear, L.M., 1963, The mineral resources and mining industry of Cyprus; Rep., of Cyprus, G e - oLSwv. Dept.Bull.Nol.

 • Boisson, P., 1987, Rôle croissant de For sur le marché des matières premières minérales; Chron. Rech.. Mio.,,, No 488, s.,75-79.

 • Çiçek,, F.., 1994, Gümüşköy`de siyanür liçi ile gümüş üretimi; Altın Madenciliği Semineri., Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı,, s.60-65.

 • Encyclopedia of Chemical technology (Rirk-Othmer), 1992, v.7, s. 765, 773,776, 779, 4,Baskı, Wiley, New York,.

 • Eveleth, R.W., 1978,, New methods of working an old mine; The Future of Small-Scale Mining, UNITAR, Mexico, s.333-339.

 • Fide, E,, 1.995,, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde maden işletmeciliğinin yarattığı çevre sorunları; Türkçe Konuşan Ülkeler 2. Yerbilimleri ve Madencilik Konferansı.,, MTA Gen. Miid.,, Ankara, s.264-268.

 • Fuller» W.,, 1988,, Cyanides, and the environment with particular attention to the soil; D. van Zyl (ed.), Cyanide and. The Environment, 2.Baski,v.l, s. 19-44..

 • Fuller, W,, Caster,, A.B.. ve McGeorge, W.T, 1950, Behavior of nitrogeneous fertilizers in alkaline calcareous soils; Univ.. Arizona Tech. Bull., no 120; s.451-467.

 • Gönen,, N,.„ Demir, E. ve Özdü, G., 1996,, Altın üretim prosesi artıklarında siyanürün doğal bozunma, kimyasal bozundurma ve geri kazanını süreçlerinin incelenmesi; MTA Gen., Müd„ Derleme Rapor No 9875, Ankara.

 • Gray, J.E., Coolbaugh, M.F., Plunılee, G.S. ve Atkinson, W.W.,, 1994,, Environmental g e - ology of the Summitville mine, Colorado; Econ. geol., v.89, S..2006-2014.

 • Heinen, HJ., Peterson, D.G.. ve Linstrom, R...E,, 1978, Processing gold ores using heap lech- carbon adsorption methods; U.S. Bureau of Mines, Information. Circular 8770.

 • Higgs, T., 199,5, Technical Guide for the Environmental Management of Cyanide in Mining, British Columbia Technical, and Research Committee on Reclamation - Cyanide Sub- Committee, s. II1-17.

 • Hocker,, P.M.,, 1989, Heaps of gold, pools of poison - Cyanide spring; Clementine, Autumn, s.6-11.

 • Hoiatt, J,L.,, Kerriga, E., Olson,, F.A. ve Potter,, G.L., 1983, Cyanide from mineral p r o c e s - sing; P`roceed... of Cyanide Workshop,, U.S.. National Science Foundation and U.S. Bureau of Mines,, Salt Lake City, Utah.

 • Ipekoglu, G., 1995, Omai altın madeni baraj kazası üzerine görüşler; Madencilik Bült, Mo 44, s,. 14-15.

 • İpekoğlu, G^ Çelik,, H. ve Tükel, Ç., 1996, Ovacık altın cevherinin karşılaştırmalı siyanür ve tiyoiire liçi; Madencilik,, v. XXXV, no 4, s.43-51.

 • KiJboro Inc., 1991. Besi available pollution control technology; Ontario Ministry of The Environment, Metal Mining Sector.

 • Korte, F.. ve Collision, F., 1995, From single-substance to ecological process concept: The dilemma of processing gold with cyanide; Ecotoxicology and Environmental Sanity, v.32, s.96-101.

 • Madencilik Bülteni, 1997, Dünyada altın madenciliği, No 53, s3-2L,

 • Marsden, J. ve House, L,, 1993,, The Chemistry of Gold extraction, Ellis Horward, London..

 • Metals Economics Group, 1995, Analysis of worldwide exploration expenditures; Strategic Report, v.8, no 5, 8,1-5.

 • Metals Economics Group, 1996, Overview of worldwide exploration, expenditures; Strategic Report, V..9, no 5,, s.1-5.

 • Mining Environmental. Management, 1996, Oniai reopens.,, March 1996, s.26.

 • Mining: Journal, 1990, Ok Tedl monitoring; Mininng Jour. Special Supplement, v..315, no 8085, s.23-24.

 • Mining Journal, 1995, Dam failure at Omai; v.325, no8311,s.l29.

 • Mininig Journal, 1997a, Sardinian gold pour; September 26,, v.329, no 8448..

 • Mining- Journal Research Service, 1994-,,, The use of cyanide technology in processing gold ores,. European operations and regulations

 • Mining` Magazine, 1996, Refractory gold, technology, April, s. 213-234.

 • Mudder, T. ve Smith,, A., 1994, An environmental, perspective on cyanide,; Mining` World News, v. 6, no 9.

 • Özdemir, 1,1994, Toksikoloji - Akut Zehirlenmelerde Tanı ve Tedavi; Nobel Tıp Kitapları, 2. Baskı, 357 s.

 • Plumlee, G.S., 1995,,, The Summitville mine and its downstream effects; U.S. Geological Survey, Open File Report 95-23.

 • Rouse, J.V., 1990, Cyanide and The Environment; Mining Jour., Special, Supplement, v.315, no 8085, s. 18-19.

 • Smith, A,, Dehnnann, A, ve Puilen, R., 198.5, The effects of cyanide-bearing gold tailings on water quality in the Witwatersrand, S. Africa; Cyanide- and The Environment, D. van Zyl (ed.). Proceed, of Conference, Tucson, Arizona,, Publ. Colorado Stat

 • Smith, A. ve Mudder, T., 1991, The Chemistry and Treatment of Cyanidation Wastes,, M i - ning Journal Books Ltd,., London, 345 s.

 • Smith, A. ve Mudder, T., 1995, Cyanide - Dispelling the myths:; Mining Environmental. Management, June 1,995, s.4-5..

 • Sparrow, G., ve Woodcock, XX, 1988, Cyanide concentrations,, degradation,, and destruction in. mineral proeessing plants and effluents; CSIRO, Division of Mineral Products, Australia, MPC/M-035.

 • Stanton, MB., Colbert, T.A.. ve Trenholme, R.B., 1985, Environmental handbook for cyanide leaching projects; U.S. BepL. of Interior, National Park Service.

 • Stewart,, A.L., 1.984, Gold ore processing today - Part I; Intern. Mining, April, s.21-31.

 • Stewart, A.L., 1989, Developments in gold processing; Intern. Mining, July, s.8-11...

 • Strum, W., ve Hanssen, E.,, 1967, Über Cyanwasserstoff in Prunoideen Samen und. Einigen Anderen Lebensrnittel; Zeitschrift für Lebensmittel- Unterschung und. -Forschung, v,.135,no6, s.2498-259.

 • Tilton, J.E., 1996, .Exhaustible resources and sustainable development; Res. Policy, v.22, s.91-97.

 • US Environmental Protection Agency, 1976, The nianufaetiire and ose of selected inorganic cyanides ; EPA/5 60/6-76-012..

 • US Environmental Protection Agency, 1990, Summary review of health effeets associated with hydrogen cyanide:; EPA/600/8-90- 0Q2F.

 • Vick, S.ti,.,, 1990, Planning, Design, and Analysis of Tailings Dams; BiTech Pub. Ltd., Vancouver, 369s.

 • Vick, S.G., 1996,, Tailings darn failure at Oniai in Guyana; Mining Engng., v.,48, no 11, S.34- 37.

 • Wellmer, F.-W., 1995, Why gold ? Natural Resources and Development, v,41, s36-49.

 • World Commission on Environment and Development, 1987, Our Common Fmture; Oxford Univ., Press,, Oxford.

 • World Metal Statistics, 1999, World Mine Production: Gold, July, s. 79.

 • Zadra, J.B., 1950, A process for the recovery of gold from, activated carbon by leaching and electrolysis; IX.8.. Bureau of Mines,, Rept. Investigation 4672,,

 • Bir İngilizce - Türkçe - Macarca Karst Terimleri Öncül Çalışması
  Onur Özbek Yanos Hir
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ: Although karst features of Turkey are rich,, the studies regarding karstology and speleology have not beganlong ago. By the beginning of 1940`s following the pioneering works of some Turkish, German and French scholars, researchers often found, themselves in difficulty when writing on these sciences as they had. to find an equivalent for each specific word. Researchers like Alagöz (1944),,, Aygen (1959) aod Izbirak (1976) have long agopointed out. the need for such studies in their works. They used some translation words for some new terms aswell as the- words used by local people,. The first and. most detailed study of a karst terminology with Turkish equivalents was published by FAD in, 1972 including 194 entries,. Although, no consistent terminology or glossarystudy has been made about Turkish karst since then, we know that a more detailed study will be on the way byother reearchers, soon.. If we consider the technical terms used by Turkish, scientists in general, we will notice that,they are: generally taken from French, English, and Serbo-Croatian. Also some important French and Serbo-Croatian karst terms are included in this list of 300 words,, The presented work is an attempt to remedy this need though authors are conscious that this attempt fells short of the needs of engineering sciences.. As the colloborationof Turkish and. Hungarian speleologists in the past, few years invoked the need of such attempts,, we strongly hope and wish the: intensive communication of the researchers of these countries in the future., We also believe thatto abet the scientific communication between different language«, the local terminologies of each country must.not be "forgotten in these studies

 • Aktar M. and B. Kara, 1992. Türkiye Speleoloji Kaynakçası. Proceedings of the 1st. National Speleological Symposium., Bosphorus University, Istanbul, 82-87.. (abstract in English)

 • Alagöz, C. A., 1944.. Türkiye Karst Olayları. Türk Coğrafya Kurumu Yayınları: I,, Ankara.. (with summary in French).

 • Alagöz, C. A.., 1967.. Sivas Çevresi ve Doğusunda. Jips Karsti Olayları,. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi Yayınları.: 175,, Ankara Üniversitesi Basımevi. (with seminary in French)

 • Ay gen, T., 1959.. Speleoloji Mağaralar ve Yeraltı Irmakları. Ankara: D.S.I. Neşriyatı., 88..

 • Aygen,. T., 1984. Türkiye Mağaraları, istanbul: Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu Yayınlan...

 • Aygen, `T.., 1992,, Son yıllarda speleoloji alanında yapılan önemli, çalışmalar: Akdeniz;`de yüksek, dağ karsti ve Uzak. Doğu Pasifik. Adalarındaki dev karst sistemleri. Proceedings of the 1st National Speleological Symposium,, Bosphorus University,

 • Balazs, D., 1989. Magyar-angol-kinai karsztalogiai mojegyzeh, Hungarian-English-Chinese glossary of Karstology. Karszt es Barlang, 1989 (Hl), 47-48.

 • Balazs, D., 1990.. A Karsztologiâban es Szpei.eol.6giâban Hasznalt Fontosabb Idegen Szakkifejezések Szötâra. Karszt es Barlang, 1990.. éfv. IL füzet, 127-136..

 • Bayan, C. S. .and O. Ozbek, 1995. AD Inventory of Karstic Caves in the Taurus Mountain Range (Southern Turkey): Preli.mi.nary Evaluation, of Geographic aod. Hydrologie: Features. Cave, and Karst Science (Transactions of the British Cave Research Asso

 • Bocker, T., 1.976- Dynamics of Subterranean. Karstic Water .Flow,. Karszt-Es Barlangkutatàs (Official Organ of the Hungarian. Speleological Society) Magyar Karszt - Es Barlangkutato Târsulat, 1973-1974, Budapest,, 107-145. (with summary in .French, R

 • BogM, A.,, 1980. Ka:rst Hydrology and, Physical Speleology., Ed. Springer, Berlin..

 • Bretz I. H., 194.2. Vadose and phreatic features of limestone caverns, Journal of Geology,, 50, 675-811.

 • Castany, G. and M`argat, J.,, 1977. Dictionnaire Français d`hydrologie. Ed., B.R.G.M., Orléans.

 • Castany, G., 1982. Principes et Méthodes de F hydrogéologie. Ed. Donod, Paris.

 • Choppy, J., 1986, Dictionnaire de Speleology physique et karstologie. Ed. J., Choppy, Paris,.

 • Collignon, B.,, 1998. Spéléologie : approches scientifiques. Edisud, Aix-en-Provenoe.

 • Egemeier, S., 1981 Cavern..Development by thermal waters. National Speleological Society Bulletin, 31, 31-51..

 • Erol, O., 1963 Âsi Nehri. Deltasının Jeomorfolojisi ve Dördüncü. Zaman. Deniz-Akarsu Sekileri. A..Ü.D..lT..C.F..Yayınlan,y A.Ü. Basımevi, 148.

 • Erol, O., 1971. Alanya-Damlataş Mağarasının Gelişme- Safh.al.an Hakkında Gözlemler., Jeomorfoloji Dergisi, 3 (3 ), 14-32...

 • Erol, O.,, 1979, Dördüncü Çağ (Kuvaterner) Jeoloji ve Jeomorfolojisinin ana çizgileri. A.O.. D.T.C..F. Yayınları 289, Coğrafya .Araştır-, malan Enstitüsü Yayınlan,, 22..

 • FAQ» 1972., Glossary and Multilingual Equivalents. of Karst Ternis.. First, edition, Rome, Italy.

 • Fènelon, P., 1968... Vocabulaire Français des phénomènes karstiques. Memoirs et Documents du Centre Documentaire Cartographique et Géographique. 4, 193-282,.

 • Ford, D. C, and P. W. Williams, 1989. Karst Geomorphology and Hydrology, London: Unwin Hynian,, University Press, Cambridge.

 • Ford, D. T., 1976. The Geology of Caves. The Science of Speleology.. T.D.. Ford-CH.D.. Cullingford (Eds..) Academic Press, London.,.

 • Foucault, A. and J, F. Raou.lt,, 1995. Dictionnaire de Géologie. 4th Edition, Masson, Paris.

 • Gtildali, N., 1971... Karstik Araştırmaların Türkiye için Öoemi-{Dic- allgemeine Bedeutung der karstmorpbologischeD Untersuchungen für die Türkei). Jeomorfoloji Dergisi., Yıl: 3 (3), 54-61.

 • Herak, M., 1972. Karst of Yugoslavia. Karst, Important Karst Regions of the Northern Hemisphere. M. Herak ve V.T.Stringfield (Eds..),, Amsterdam: Elsevier Publishing Company, 37,.

 • Hevesi, A.., 1.986, Hidegvizek léttrehozta Karsztok osztalxyozasa, Classification of cold water karsts. Földrajzi Ertesitö, Geographical Bulletin, 35 (3-4), 231-254.

 • Hill, CA., 1976.. Cave Minerals, National Speleological Society, Huntsville.

 • Hir, J. and O. Özbek, 1994, Review of Karst Research in Western Taurus (Turkey). Folia Historica Naturalia Musei Matraensis. 19, 7-21. Hungary, (abstract in Hungarian)

 • İlhan, E., 1976. Türkiye Jeolojisi. O.DXÜ., Ankara: Mühendislik. Fak. Yayınlan, 51.

 • Izbırak,. R.f 1976. Coğrafya Terimleri Sözlüğü. Ankara: ikbal Matbaacılık.

 • tzbırak, R,, 1979. Jeomorfoloji. D.T.C.F. Ankara: Basımevi..

 • Jakucs, L.,5 1977,. Moıphogenetics of Karst Regions- Variants`of Karst Evolution. Akademim Kiado, Budapest.

 • Ka`zmeï M., 1985. Angol-Magyar es Magyar-Angol Geologiai Kisszôtâr, Geological Vocabulary English-Hungarian .and Hungarian- English. Tankonyvkiaoô, 1-386.

 • Monroe, W.H., 1970. A Glossary of Karst Terminology,. U.S. Geological Survey Water Supply Paper-1899, Washington.

 • Moore, G.W. and Sullivan, G.K, 1978. Speleology : The study of Caves (Revised 2nd edition) Cave Books, St. Louis,«MO : 41-72.

 • Nazik» L.,. 1989. Mağara morfolojisinin belirlediği jeolojik-jeomorfolojik ve ekolojik özellikler. Jeomorfoloji Dergisi, 17, 53-62. (abstract in English)

 • Özbek, O., 1993. Prehistorik İskan Açısından Türkiye Mağaraları ve Hatay Mağaralarının İncelenmesi.,.. M. A. thesis,, Hacettepe University, (abstract, in English).

 • Penck, A., 1894. Morphologie der Erdoberfläche, 1 Bd., Stuttgart.,

 • Râdai, O.., 1980. Tafone (Niche) Fbmatioos in Carbonate Rocks in North Spain, Karszt- Es Barlangkutatas (Official Organ of the .. Hungarian Speleological Society) Magyar Kacszt - Es Barîangkutatö Târsulat, 1975- 1980, Budapest,, 93-106. (in English a

 • Schmid, E.., 1970. Cave sediments .and prehistory. Science- in .Archaeology : A. survey of Progress and Research. (Revised, and enlarged edition) (Eds) Brothwell D. and E. Higgs, Praeger Publishers, New York, 151-166.

 • Sür,, Ö..,» 198 L Stratigrafi., BXC.F, Basımevi, Ankara

 • Sür, G., 1986,. Strüktüral Jeomorfoloji.. D..T.C.F,. Basımevi.,,, Ankara

 • Sweeting, M., M., 1973,. Karst Landforms. New York: Columbia University Press..

 • Şengör, A.M.C., 1986.. Outlines of the Turkish Karst, 2nd edition... Boğaziçi University, Istanbul.

 • Trimmel, K..H.,, 1.965... Speleologisches Fachwerterbuch. Third International Speleological Congress, C...

 • Vita-Finzi, C, 1970. Fluvial Geology. Science in Archaeology : A survey of Progress and Research. (Revised and enlarged edition) (Eds) Brothwell D. and. E. Higgs, Praeger Publisher`s,» New York,» 144.

 • White, W. B.,, 1976, Cave Minerals and. Speleotems. The Science of Speleology. `T., D. Ford and C. H. D. Cullingford (Eds,.),» Academic Press, London

 • White,» W.. B.., 1988. Geomoiphology and Hydrology of Karst Terrains. .: Oxford University Press,» New York,.

 • TAM SAYI DOSYASI
  PDF Olarak Görüntüle