Jeoloji Münendisliği Dergisi
Jeoloji Mühendisliği Dergisi

Jeoloji Mühendisliği Dergisi

1985 OCAK Cilt 9 Sayı 1
KAPAK
PDF Olarak Görüntüle
KÜNYE
PDF Olarak Görüntüle
İÇİNDEKİLER
PDF Olarak Görüntüle
OKURLARIMIZA
PDF Olarak Görüntüle
Sultandağ Kuzeybatısındaki Allokton Birimler ve Jeolojisi
Cavit Demirkol Cengiz Yetiş
PDF Olarak Görüntüle

ÖZ: Batı Toroslar`ın kuzeyinde bulunan inceleme alanında temeli Üst Kambriyen-Alt Ordovisiyen yağlı Sultandağ formasyonu oluşturur. Bunu açısal uyumsuzlukla Liyas-Lütesiyen yağlı sürekli sedimanter bir istif üstler. Bu latif Maestirihtiyen öncesinde karbonatlardan, Maestrihtiyen Lütesiyen aralığında pelajik ve neritik çökellerden oluşmaktadır, Lütesiyen sonunda tektonik bir dokanakla Hoyran ofiyolitli karışığı bölgeye gelmektedir/ Bölgede Üst Miyosen`de başlayan yeni bir tektonik etkinlik dönemi içinde hızlı bir karasal ve gölsel kırıntılı depolanma söz konusudur. İnceleme alanında Kaledoniyen ve Alpin daf oluşum hareketleri ile gelişmiş, yapı şekilleri gözlenmiştir. Meaozoyik ve Senozoyik yaşlı formasyonları Alpin dag oluşumu ile kıvrımlanırken, Paleozoyik yağlı Sultandağ formasyonu hem Kaledoniyen, hem de Alpin daf oluşumu hareketlerinden etkilenmiştir, Sultandağ formasyonu, çalışma alanında Devoniyen öncesi bir dağ oluşum evresi ile kıvrımlanıp su üstü olmuştur, inceleme alanında Alt Ordovisiyen-LIyas aralığını temsil eden birimlerin bulunmaması, belirtilen zaman aralığında çökelmeme nedeniyle değil de, bunların aşınım ile yok oldukları şeklinde açıklanabilir, Liyas-Lütesiyen yaşlı sedimanter istif İle Üst Miyosen yaşlı Bafkonak formasyonu arasındaki uyumluluk Pireneen evresi İle ilişkilidir, Pireneen evresine bağlı olarak Liyas-Lütesiyen yağlı istifte kıvrımlar ve sistemli eklem takımları gelişmiştir, Lütesiyen sonundan başlayarak çalışma alanında birinci derece egemen olan düşey yükselme ve alçalmalar, bunlara bağlı olarak gelişen faylar, bir taraftan katman durumlarını etkilerken diger taraftanda kıvrım eksenlerinin uzun mesafelerde izlenmesini güçleştirmiştir, Pliyosen sonundaki yükselmeler İse Rodanîyen evresini belirlemektedir,

 • Sultandağ

 • Allokton Birimler

 • Jeoloji

 • Dağ Oluşum Hareketleri


 • Akay, E,t 1981, Beygehîr yöresinde (Orta Toroslar) olası Alt Kîmmeriyen dafoluşumu izleri: Türkiye Jeol. Kur, Bült. 24, 23-29.

 • Brunn, J,H„ De Graeiansky, PéCh.} Gutnic, M., Juteau, Th., Lefevre, E„ Mareoux, J., Monod, Oé ve Poisson, A,. 1971, Outline of the geology of the Western Taurids (Ed, by A.S. Cambhell). Geology and History of Turkey: Guidebook for the 13 th field-session of PESL,, L`bya, Tripoli, 225-255,

 • Demirkol,, C., 1981, Sultanda £ kuzeybatısının jeolojisi y e tteygftJrti HoyrHfi Napı ûe ilişkileri: Türkiye Blïïmsfel *?*-• TeknîK Araştırma Kurumu, Temel Bilimler Araştırma Cîrubu, Proje No, TBAG=382, yayımlanmamış,

 • Demirkol, C.f Sipahi, H., Çiçek, S,, Barka, A. ve Sönmez, Ş., 1977, Sultandafmm stratigrafisi ve jeoloji evrimi : Maden Tetkik ve Arama Enst, Rap,, 6305 (yayımlanmamış), Ankara,

 • Demirkol, C, ve Yetiş, C. (1984), Hoyran Gölü (İsparta) kuzeyinin stratigrafisi: Maden Tetkik ve Arama Enst, Derg, (Baskıda)

 • Dewey,.-J,F,, Pitman, W,OM Riyan, W,B,B`,S Bonnn, J,, 1973^ Plate teetODİcs and the evolution of the Alpine system: Geol, Soc, Amer, Bull, v. 84, s. 3137-3180,

 • Gutnic, M., Monoud, O,} Poisson, A, ve Dumont, J SF M 1979, Geologie des Taurides occidentales (Turquie) : Méms Soc4 Géol, France, LVIII, 187, 1=112,

 • Kogyigit, AiS 1983, Hoyran gölü dolayının (İsparta büklümü) tektonostratigrafik özellifi: Torosi`Jeolojisi Uluslarası Simpozyumu bildiri özetleri, 28-39, Ankara,

 • Marcoux, O„ 1978, Antalya Naplannm genel yapısı ve Tetis güney kenarı paleocografyaşındaki yeri: Türkiye Jeol. Kur, Bült., 22, 1=6, Ankara

 • Monod, O,} 1977, Recherches g`ollogiques dans le Taurus occidental an sud de Beyşehir (Turquie) : Thèse d`etat. I`univ, de Paris=Sud, Orsay? 442,

 • Smith, A.G., 1971, Alpine deformation and the oceanic reas of the Tethys, Mediterranean and Atlantic: Geol. Soc, Amer, Bull,, v, 82, s. 2039=2070,


 • Demirkol, C , Yetiş, C . (1985). Sultandağ Kuzeybatısındaki Allokton Birimler ve Jeolojisi . Jeoloji Mühendisliği Dergisi , 9 (1) , 3-10 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jmd/issue/28451/303092

 • Demirkol, C , Yetiş, C . Sultandağ Kuzeybatısındaki Allokton Birimler ve Jeolojisi. Jeoloji Mühendisliği Dergisi 9 (1985 ): 3-10

 • Sarayönü ve Kadınhanı Dolayının Yeraltısuyu Bilançosu
  Ahmet Güzel
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ: Sarayönü ve Kadınhanı ovasını Üst Miyosen ve Fliyü-Kuvaterner yaşlı gÖJ çökelleri oluşturmaktadır. Ova, Orta Devoniyen yaşlı kireçtaçları ve Alt Devoniyen (?) yaşlı metarmorfik şistlerle güneyden sınırlanır, Göl çökellerinde yeraltısuyu düzeyi Nisan 1981 de en yüksek, Ekim 1981 de ise en düşüktür, İki dönemin yeraltısu düzeyi değişimleri 0.4-2.75 m, arasında olmuştur. Bilanço döneminde ovaya düşen yağış, miktarı 400 mm, kadardır, Buna karşılık formülde hesaplanan gerçek buharlaşma terleme miktarı Etr = 345,18 mm. olmuştur, 1981 yılının Temmuz. Ağustos, Eylül aylarında ovaya fazla yağış düşmüştür, Fazla yağıştan dolayı Ekim 1980`ne göre, Ekim 1981 de yeraltısu rezervinde artış olmuştur. Bu miktar, ^s = 18,3xiöe msftür, Üst Miyosen ve Pliyo-Kuvaterner yağlı göl çökelleri, alttaki Kurşunlu formasyonundan beslenmektedirler, Beslenme miktarı Q`n = 23.33x10« m»/yıl dır. Sağanak yağışlardan sonra oluşan yüzeysel akış kısa süreli olup yağışın % 20`si olarak alınmıştır (Qr = 32,2X10G m^/yıl),

 • Sarayönü ve Kadınhanı

 • Yeraltısuyu Bilançosu

 • Göl Çökelleri

 • Kireçtaşları


 • Ardel, A, ve diğerleri, 1969, Klimatoloji tatbikatı, İÜ. yayını: No, 1123 Edebiyat Fak, Coğrafya Enstitü sü yayım, No, 40, Istanbul,

 • Oanik, B,} 1971, Yeraltısuyu Bilançosu, MTA dergisi, sayı, 76, Ankara,

 • Castany. Gi? 1963 > Traité pratique des aux souterraines, Paris.

 • Doyuran, V,, 1983, Erzin ve Dörtyol ovalarında yeraltisu düzeyi değişmelerinin yorumu: Türkiye Jeol, Kur, Bült.f 26, a. 49-58,

 • Güzel, A., 1983, Sarayönti-Kadınhanı (Konya) dolayının- hidrojeoloji incelemesi: Selçuk Ün`.v., Müh, Mim. Fak., Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Konya, Doktora tezi 115 s, yayımlanmamış.

 • Korkmaz, NéJ 1983, Yeraltısuyu Hidrolojisi, Hidrojeolojik eğitim semineri, DSt yayım, 1988, s. 48463, Ankara

 • gehoeller, H., 1962, Les aux souterraines, Paris,

 • Schoeller, H, 1967, Méthodes pour obtenir le bilan des aux souterraines, Extrait des

 • Taner, N„ 1968, Hidrolik, cilt IV, ÎTÜ yayını sayı 732, İstanbul,

 • Wiesner, K„ 1968, Konya civa yatakları ve bunlar üzerindeki etüdler, MTA Dergisi sayı. 70, s. 178.213»


 • Güzel, A . (1985). Sarayönü ve Kadınhanı Dolayının Yeraltısuyu Bilançosu . Jeoloji Mühendisliği Dergisi , 9 (1) , 11-20 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jmd/issue/28451/303093

 • Güzel, A . Sarayönü ve Kadınhanı Dolayının Yeraltısuyu Bilançosu. Jeoloji Mühendisliği Dergisi 9 (1985 ): 11-20

 • Gençler (Manavgat) Yöresi Miyosen Yaşlı Kayaçların Çimento Hammaddesi Olarak Değerlendirilme Olanakları
  Nurdan İnan
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ: Gençler köyü (Manavgat) dolayındaki bağlıca çimento hammaddeleri Miyosen yaşlı kireçtaşı ile killi kireçtaşı ve marnlardır. Kireçli malzeme olarak kireçtaşı, silisli malzeme olarak killi kireçtaşı ve marnlar yeterli rezervdedir. Çeşitli hammadde özellikleri ve gerekli olan parametreler, yörede Normal Portland çimentosu üretecek bir fabrikanın kurulmasına olanak vermektedir.

 • Gençler(Manavgat)

 • Miyosen Yaşlı Kayaçlar

 • Çimento Hammeddesi

 • Kireçtaşı


 • Altınlı, Œ,, 1943, Antalya böiges nin jeolojisi M.T.A. Ens,, rap, no, 1584,

 • Arni, P, 1040, Şeytandağı (Alanya) bölgesinde boksit oluşumları, M.T.A, Ensèi rap, no, 1165,

 • Ege, E,, 1975, Akseki-Seydigehir boksit oluşumları. M.T.A, Ens., rap, no, 6414,

 • Günalay, E., 1963, Alanya bölgesi alüminyum ve demir oluşukları M.T.A. Ens,} rap, no, 3386,

 • Özdemir, B„ 1973S Çimento teknolojisi Türkiye ÇTmento Sanayii T.A.Ş, yayını.

 • Unver, F., 1979, Aknya bölgesi barit oluşumları, M,T,A, EnssJ rap, no, 6585,

 • Çayırlı, H., 1980 Antalya çimento hammaddeleri olanakları jeoloji raporu M.T.A, Ens., rap, no, 1511

 • inan, N.f 1983, Gençler (Manavrat) köyü yöresinin çtmento hammaddeleri etüdü M,T,A, Ens., rap, no, 7395,


 • İnan, N . (1985). Gençler [Manavgat] Yöresi Miyosen yaşlı Kayaçların Çimento Hammaddesi Olarak Değerlendirilme Olanakları . Jeoloji Mühendisliği Dergisi , 9 (1) , 21-26 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jmd/issue/28451/303095

 • İnan, N . Gençler [Manavgat] Yöresi Miyosen yaşlı Kayaçların Çimento Hammaddesi Olarak Değerlendirilme Olanakları. Jeoloji Mühendisliği Dergisi 9 (1985 ): 21-26

 • Petrolojik Bir Katılaşma Termodinamiği Sorunu: Mağmatik Katmanlanmanın Oluşumu
  Yusuf Ziya Özkan
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ: Magmatik katmanların anın oluşumuna ilişkin açıklamalar, bağlıca iki ana süreçten birine dayanır : Kristal çökelimi ve salınımlı kristallerine. Ağırlığın fiziksel süreçlere verildiği ilkinde, birlikte kristallenen fazların ayrımsal çökeliminin katmanlanmayı yaratan ana olgu olduğu öne sürülür. Tartışmalar olgunlaştıkça güçlenen ikinci açıklama girişimlerinde ise, katmanlanmanın kristallenen fazların tür ve bağıl oranlarında katılaşma sırasında meydana gelen yinelenmen def isimlerden (salınımlı kristallenme) ileri geldiği savunulur, Dolayısıyla da sorunun çözümü, salnımlı kristallenmeye yol açan katılaşma termodinamiğinin aydınlatılmasında aranır, Yazıda, her iki sürece dayanan açıklama girişimleri, ana örnekleriyle eleştirel olarak gözden geçirilmektedir

 • Petrojik

 • Katılaşma Termodinamiği

 • Mağmatik Katmanlar

 • Kristal Çökelim


 • Bartlett, R.W, 1969, Magma convection, temperabüre distribution and differentiation : Amer, joun. of Science, 267, 1067=1082

 • Bojtlnga, Y. ve WEÎLL, B.F., 1970 Densities of liguid silicate systems calcalated fram partial molar volumes of oxide components : Amer. jour. Sei., 269, 169-182

 • Brown, G.M., 1956, The layered ultrabasic rocks of Rhum. Inner Hebrides : Phil Trans. Roy Soc, London, B-240, 1-52

 • Cameron, E.N, ve EMERSON, 1959, The origin of certain ohromite deposits in the eastren part of the Bushveld Complex : Econ Geol,, 54, liai 1218,

 • Cooper, J.R., 1936, Geology of the southern half of the Bay of Islands igneous complex : Nfld Dept, NAt. Res., Geol. Sec Bull,, 4

 • Goode, A.D.T., 1976, Small scale primary cumulus Igneous layering m thé Kalka layered intrusion Giles Complex, Central Australia : Jour of pet. rology, 17, 379-397

 • Harker, A,, 1909, The natural history of igneous rocka ; New York Hacmillan,

 • Hawkes, D.D., 1967, Order of abundant crystal nuçleation in a natural magma Geol. Mag 104 473-486

 • Hess, H.H., 1960, Stillwater igneous complex, Montana ; Oeol, Soc, Amer. Mem,, 80, 280 s.

 • Irvine, T.N, 1970, Heat transfer during solidification of layered intrusuons 1 sheets and sills îbid 7, 1031-1061 — — , 1974, Petrology of the Duke Island ultramafik complex southeastern Alaska : Mem, geol. Sec, Amer,, 138 -—— f 1975 Origin of chromitite layes in the-Mu». cox intrusion and other stratiform intrusions: a new interpretation = Geology, 5, 273,277,

 • Jackson, E4D„ 1961, Primary texture sand mineral associations in the ultramaflc zone of the Stiliwater Complex, Montana : Ü.S, Geol, Surv. Prof, pap, 358, 106 s. — — , 1967, Ultramafic cumulates in the Stillwater, Great Dyke and Bushveld intrusuons : Ultrama. fie and related rocks (ed, Wyilie P.J.), John Wiley and Sons, înc,, N.Y. __„ _ 1971, The origin of ultramafic rocks by cumulus processes : Forstschr. Mineral 48, 128-174

 • Maale, S., 1976, The zoned plagioclase of the Skaer, gaard Intrusion, East Greenland : Jour, Of Pet» roloi-y, 17, 398-418 — — , 1978, The origin of rhythmic layering : Miner Magazine, 42. 337-345

 • Me Birney, A.R, ve Noy.es, E,M„ 1979, Crystallization and layering of the Skaergaad Intrusion : Jaur. of Petrology, 20t 487-554

 • *iice, A. 1981, Convective fractionation — a mechanism to provide zoning (macrogegration), layering crescumulates, bandedtuffg and explosive vole©- nism ingneous processes : Jour, Of geophys Reâ.4 86, 40Ö

 • Shaw, H.R., 1965, Comments on viscosity, crystal settling and convection in granite magmas : Amer, Jour, Soi,, 263, 120-152

 • Tailing, D,H„ 1981, Magmatic snap, crackle and pop : Nature, 291, 108.109

 • Ulmer, G.G., 1969, Experimental investigations of ehromite spinels .* Magmatic ore deposits (Ed : Wilson, H.D.E,), 114-131

 • Ussing, N.V., 1912, Geology of the country around Juliane hand; Greenland, Medd, Grönland, 38

 • Wager, LLE, 1053, Layered intrusions : Meddr dansk, •: • geol, Foren,, 12, 335-849 ____ _ ve Brown, GM., 1968, Layered igneous*rocks, Oliver and Boyd, Edinburgh, 588 s. . -™ ve Deer, W;A-,. 1938, Geological investigations in East Greenland : part 3 . The petrology of the Skoergaard intrusion, Kangerdluqssuaq, East Greenland, Meddelelser em Greenland, 105/4, 8525 sf —™ ve Brown, GM,, ve Wadsworth, W,J,S I860, Type s of igneous cumulates : Journ. Petrol, 1, 73=85

 • Zyl. Van, 1959 An outline of the geology of the Kapalagulu complex, Kungwe Bav, Tanganyika . •- . Territory and aspects of the evolution of layeringin basic, intrusive» : Trans, geol Soc. S. Afr., 62, 1-3


 • Özkan, Y . (1985). Petrojik Bir Katılaşma Termodinamiği sorunu: Magmatik Katmanların Oluşumu . Jeoloji Mühendisliği Dergisi , 9 (1) , 27-38 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jmd/issue/28451/303096

 • Özkan, Y . Petrojik Bir Katılaşma Termodinamiği sorunu: Magmatik Katmanların Oluşumu. Jeoloji Mühendisliği Dergisi 9 (1985 ): 27-38

 • Görüşler ve Düşünceler
  PDF Olarak Görüntüle
  Tez Özetleri
  PDF Olarak Görüntüle
  Yeni Yayınlar
  PDF Olarak Görüntüle
  Haberler
  PDF Olarak Görüntüle
  Jeoloji Takvimi
  PDF Olarak Görüntüle
  Yeni Üyelerimiz
  PDF Olarak Görüntüle
  J.M.O. Yayın ve Malzeme Satış Listesi
  PDF Olarak Görüntüle
  TAM SAYI DOSYASI
  PDF Olarak Görüntüle