Jeoloji Münendisliği Dergisi
Jeoloji Mühendisliği Dergisi

Jeoloji Mühendisliği Dergisi

1985 TEMMUZ Cilt 9 Sayı 3
KAPAK
PDF Olarak Görüntüle
KÜNYE
PDF Olarak Görüntüle
İÇİNDEKİLER
PDF Olarak Görüntüle
OKURLARIMIZA
PDF Olarak Görüntüle
Denizli Vakıfköy Bakır Cevherleşmeleri
Ala Bilgin
PDF Olarak Görüntüle

ÖZ: İnceleme alanı, Güneybatı Anadolu Bölgesinde Denizli`nin Tavas ilçesine bağlı Vakıfköy`ün kuzey batısında yer alır. Bakır cevherlermesi Faleozoyik yaşlı formasyonlardan kuvars-muskovit-kalkşitler içerisinde yer alır. Söz konusu formasyon içerisinde 7 adet bakır zuhuru belirlenerek haritaya geçirilmiş ve bunların mineralojik, petrografik ve jeokimyasal açıdan incelemeleri yapılmıştır. Zuhurların incelenmesi sonucu araştırma alanımızda %QM tenörlü 46 170 ton bakır cevherinin mevcut olduğu anlaşılmıştır. Adı geçen bata cevherleşmelerinin işletilmeye başlayabilmesi için yerli rezervlerin -bulunması gerekmektedir. Bu amaçla araştırma alanında yeni yatakların bulunabilmesi için jeokimyasal bir prospeksiyon yapılmıştır. Sözü edilen -çalışma ile bakır elementinin yan kayaçtaki birincil ve ikincil dağılımları incelenmiştir.

 • Denizli Vakıfköy

 • Bakır Cevherleşmeleri

 • Jeokimya

 • Mineralojik

 • Petrografik

 • BÎLGÖJ, A,, 1978, Denizli-Babadağ1 dolayının jeoloji, petrografi ve jeokimya«!, Atatürk Üniv, Fen Fak, (Doktora t e z i )

 • BÖR,OIBBRT, H,f 1968, Denizli Vilayeti Tavas civarındaki Vakıfköy`ün NW`sindaki bakır zuhurları hakkında rapor, MTA rap, no, 4818 (yayınlanmamış),

 • DORA, O.Ö., 1975, Menderes masifinde alkali feldspatların yapısal durumları ve bunların petrojenik yorumlarda kullanılması, TJÏC Bült^ 18,2,111- 127

 • ELıtOT, I.L»., 1975, Qeoohemical exploration, Elsevier Seien, Fubl. Oornp,, Oöcford, 191-219

 • GÜMÜŞ, A., 1974, Metalik maden yatakları, KTÜ Yay,, 59, Trabzon,

 • KÖKSOY, M,} 1975, Keban m`adeni dolayında jeokimyasal sızıntı anomalileri. TJK Bült., 18,2,131-139,

 • ONAY, T,, 1949 Über die Schmirgelgesteine SW Anatoliens. Schweiz. Min, Petr. Mitt,, Bd, 29,

 • ÖZTUNALiE, Öti 1973, Maden Yatakları oluşumları ve değerlendirmeleri. Lâtin Matb,, Istanbul,

 • PÎŞÎRÎR, Mt , 1969j Denizli Tavas bakır zuhurları jeoloji raporu, MTA rap, nos 4092 (yayınlanma» mış).

 • SAWA, T,, 1968, Investigation of copper deposite at Tavas mine, MTA rap, no, 4200 (yayınlanmamış)

 • SOYSAL, U., 1976, Dünyada ve Türkiye`de metal ve mineral kaynaklarının, potansiyeti, ticareti, beklenen gelişmeleri, MTA yay,, 159 19-20,

 • Suların Sınıflamasına Bir Yaklaşım
  Ali Şahinci
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ:  Doğal suların sınıflamalarında kullanılan üçgen-ve paralel diyagramlar üzerinde, genellikle anyon ve katyonların yüzde miktarları hakkında bilgi edinmek zaman alıcıdır. Önerilen sınıflamada ise, anyonlar büyük (A •= HCO-S + OO^S B = SO-4 C = Cl- ), katyonlar küçük harflerle (a = Ca+ +, b = Mg+ + c = Na+ + K+) anyon ve katyonların paralel kenar üzerinde bulunduğu alanlar romen rakamları ile tanımlanmıştır. Anyon ve katyonların bulunduğu üçgenler yedi gruba ve alt gruba, paralel kenar İse dokuz bölgeye; her grup ve alt grup on üçer sınıfa ayrılmıştır. Anyonlar grupları, katyonlar sınıfları belirler, Böylece, yüz altmış dokuz sınıf ortaya çıkmıştır, Sınıflamalarda anyon ve katyonlar yüzde önem sırasına göre sıralanarak basit formüllerle gösterilmiştir. Suda |%20`den az iyon, formüllerde izlenmez. Fazla miktarda su tahlillerinin kimyasal özellikleri, bu sınıflama ile kolay bir şekilde saptanabilir, örneğin, deniz suyu C~IXc şeklinde sınıflanır.

 • Suların Sınıflanması

 • Doğal Sular

 • Anyon

 • Katyon

 • Palmer, Ohase (İ91İ) : The geoehtmlcal interpretation of water analyses, US Geol. Survey Bull, 479, 31 pp,

 • Piper, A.M. (1944) : A graphic procedure in the ge- ©chemical interpretation of water-analyses, Trans, Amer, Geophys, Union, 25

 • Scholler, H. (1962) ; Les eaux souterraines, Massen et Oie,

 • Şahinci, A4 (1976) : Göksu ve Göldefirmeni kaynak, larmm incelenmesi, Ooç/Uk tezi, E.Ü, Fen Fakültesi,

 • Şahinci, A, (1984) ; Doğal sularda elementlerin çözünürlük etkenler, (Baskıda)

 • White, D, E,, Hem, J, De, Waring, G, A. (1963) : Chemical composition of subsurface waters. Data of gecahemistry, 6 th, Ed, Us Geol4 Survey prol paper, 440-F, 67,

 • Körlü (Tarsus-Mersin) Bölgesi Karaisalı, Kuzgun, Memişli Formasyonları` nın Molluska Faunası
  Ümit Tanar
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ: Körlü (Tarsus-Mersin) çevresinde Neojen çökelleri uyumsuz olarak Paleojen (Üst) tortulları üzerine oturmaktadır. Toplam 280 m, kalınlıktaki çökeller üç ayrı formasyona ayırtlanmıştır. Tetis sahasında Molluska faunası içeren bu formasyonlar alttan itibaren; — Karaisalı Formasyonu (Burdigaliyen) — Kuzgun Formasyonu (Tortoniyen) — Memişli Formasyonu (Megsîniyen) dir. Zengin denizel Molluska faunası Örneğin, Conus (Chelyconu*) pyrula Broçehi var, mucronata Eren töz, İ058 Strombuş (Strombus) eoronatus (Defrance in Basterot), İ827 Crasso&trea gryphoideg (Schlotheim), 1S13 daha çok Tortoniyen`de gelişme göstermiş durumdadır» Tortomyen sonundan başlamak üzere Meösiniyen`d©bölgede denizel özelliğin, FtosMÄi pieta picte/nın görünmesiyle kaybolduğu kabul edilmektedir. Bu Formasyonların  üzerini Pliyosen çökelleri örtmektedir.

 • Körlü(Tarsus-Mersin)

 • Karaisali,Kuzgun,Memişli formasyonu

 • Molluska Faunası

 • Akarsu, t,, Tuna 1962, Adana Baseni hakkında jeolojik rapor: T.P.AA, Rapor No: 214 (Yayımlanmamış),

 • Basterot, M„ 1825, Description gelogique du Bassin Tertiaire du Sud-Quest de la France, le partie: Mém, Soc, Hist, Nat, Paris,

 • Biumentnal, M,? 1938, Adana-Seyhan Birinci Toros Raporu: Maden Tetkik Arama Enst,, Ankara, Rapor No: 677 (Yayımlanmamı!),

 • Gharpiat, R„ 1923, Recherches sur révolution des Cerithidae tertiaires du Bassin de Paris, Particulièrement sur l`importance des caractères internes et de leur coquille pour une classification naturelle : These, Paris (Les Presses Universitaires de France)

 • Ohaput, M,, 1954, Adana ovası ve bu ovanın kenar bölgelerinde icra edilmiş araştırmalar hakkında rapor : Maden Tetkik Arama Enst., Ankara, Rapor No: 2520 (Yayımlanmamış)

 • Oossmann, M., 1906, Essais de Païêoconchologie comparée, Vol. 12, Paris,

 • Cas&mann, M„ Peyrot ,A., Conehologie neogénique de l`Aquitaine: t,I,1909-1912; tJI,19İ4; t.in, 1929; t.IV, 1924, Actes de la Société, I innéenne de Bordeau

 • Dollfus, G,F„ Bautzenberg, Ph., 1920, Conchyliologie du Miocène moyen du Bassin de la Loire : Mim» Soc, géol, Frsj Paléontol., Mém, nû27, Paris

 • Erentdz, L,, 1958, Mollusques du Néogène des Bassins de Karaman, Adana et Hatay (Turquie) : Maden Tetkik Arama Enst, Yayınl., Ankara, série G, No. 4,

 • Föley, E, J., 1937, Seyhan havalisinin stratigraifsi hakkında rapor: Maden Tetkik Arama Ens., Ankara, Rapor No: 248, 23 s, (Yayımlanmamış).

 • Fontannes, F., 1886, Contribution à la faune malaeologique des terrains néogènes de la Roumanie: Arch, Mus, Hist, nat, Lyon, t,IV, 49p„ 2pl. Lyon

 • Qignoux, M,, 1913, Les formations marines pliocenes et quaternaires de l`Italie du Sud et de la Sicile: Thèse, Lyon

 • Glîbtrtj M,, 1949, Gastropodes du Miocène moyen du Bassin de la Loire: Mém, Inst, r. Sei. nat, Belgique, (2), fasc. 30. Bruxelles,

 • Görür, N., 1979, Karaisalı Kireçtaşının (Miyosen) Sedimantolojisi : T.J.K. Bult,? Ankara, Cilt: 22, sayı 2, sayfa 2Ä7-229

 • Hoernes, M„ 1856, Die Fossilen. Molusken des TerÜaerbeckens von Wien: Şd, I, Gastropoden, Abh, Geol, Reichsanst. 3, 786 séJ 52 Taf, Wien

 • Jekelius, EL, 1944, Sarmat und Pont von Bocenl (Ba= nat): Mem, Inst, geol, Romaniei, vol. V, Bucuresti

 • Kırk, EM^ 1935, Seyhan mıntıkası hakkında Jeolojik istikşaf Raporu: Maden Tetkik Arama Bhst,, Ankara, Rapor No: 21Ô, ( Yayımlanmamış)

 • Küçükçetin, A,, 1940, Adana Toros`larmı çevreleyen Burdigaliyen Formasyonu hakkında stratigrafik bazı bilgiler : Maden Tetkik Arama Engt,, An^ kara, Rapor No: 1900, 4s, (Yayımlanmamış)

 • Küçükçetin, A,, 1950, Adana-Hacıkırı-Topallı Bölgeai Jeolojik Raporu : Maden Tetkik Arama Enst,, Ankara, Rapor No: 1870, (Yayımlanmamış),

 • Moore, C, 1971S Treatise on Invertebata. Palentology: N 1129, Geological Society of America, Univer» sity of Kansas, New-York,

 • Papp, A,, 1954, Die Molluskenfauna im Sarmat des Wiener Backens: Mitt, Geol, Ges. Wien, Bd, 45, Wien

 • Papp, Aè , 1974, Die Molluskenfauna der Sarntatischen Schichtengruppe-Chronostratigraphie und Neostratotypen Miozän, M5 Sarmatien, Bratislava,

 • özer, B,, Duval, B., Courrier, P., 1074, Antalya-Mut ve Adana Neojeıı Havzasının Jeolojisi: Türkiye II, Petrol Kongresi, Tebliğler, sayfa, 57-84

 • Sacco, F., 1893, I Molluschi dei terreni treziarii del Pîemonte e della Ldguria: pt. VI-XXX, Torino,

 • Schaff er, F., 1910, Das Miocan von Eggenburg, Die fauna der ersten Medlterraneanstufe des Wiener Beckens und die geolofisehen Verhaltnisse der Umgebung des Manhartsberges in Nieder Österreich : Abhandlungen, k,k, geologischen Reich, hsanstallt

 • Schmidt, G„ 1961, VII. Adana petrol bölgesinin stratig» rafik nomenklatürü: Petrol Dairesi yayım, No: 6, Ankara

 • Simicneseu, ISJ Barbu, I,Z4) 1940, La faune sarmatienne de Roumanie; Mém. Inst. Géeol. Roum,, Vol. Ill, Bucuresti

 • Stchepinsky, V., 193S, Contribution à Fêtude du Sahellen de Tunisie : Thèse Ingên, Dr., no 41, Paris,

 • Ternek, Z.? 1953, Marsin-Tarsus kuzey bölgesinin jeolojisi: Maden Tetkik Arama Enst,, Ankara, Rapor No: 49 (Yayımlanmamış),

 • Ternek, Zif 1957, Adana Havzasının alt Miyosen (Burdîgaliyen) formasyonları. Bunların diğer formasyonlarla olan münasebetleri ve petrol imkanları: Maden Tetkik Arama Enst,, Ankara, Rapor No: 4,9 (Yayımlanmamış)

 • Wenz, W,, 1938, Gastropoda: Handbuch der Palaozoologie. Band 6, Cilt 1.

 • Antalya Travertenlerinin Oluşumu ve Özellikleri
  Nurdan İnan
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ: Pliyo Kuvaterner yaşlı travertenler, Antalya ovasında 830 KV`lik bir alanla yayılırlar Kalsiyum karbonat bileşiminde olan travertenler, karasal ortamda ikincil çökelimin ürünüdürler. Oluşumu günümüzde de sürdüren travertenler,ortam koşullarına göre dört farklı tip gösterirler. Bu travertenlerin gözeneklilik, su emme ve geçirgenliği fazladır. Masif ve bitki dokulu masif traverten tipleri taşıyıcı olmayan yapı malzemesi olarak ve toz kireç eldesinde kullanılabilir.

 • Antalya

 • Travertenlerin Oluşumu

 • Kalsiyum Karbonat

 • Gözeneklilik

 • Geçirgenlik

 • Su Emme

 • Altınlı, E,, 1944, Antlya Bölgesinin Stratiğrafik Etüdü, Î.Ü. Fen Faks Mecm, Seri B, Cilt, 0, Sayı 3,

 • Altug, A., 1977, Antalya traverteninde boya deneyleri, DsS,t, Teknik rap, Nö : 6,

 • Altuğ, A,: Ertung, A., 1979, Antalya Bofogay ovası hidrojeolojisi, O.S.Î. Teknik rapi} No ; 0901-J 1.

 • Ayday, O. ve Dumont, J.F., 1979, Antalya travertenlerinde görülen dimlmelerde elde edilen Landsat görüntüleri üzerinde yapılan gözlemler, Neotek« tonik ve hidrojeoloji arasında olabilecek bafmtıların tartışması, M.T.A. Ens, Dergisi, 02, 131- 134

 • Blumenthal, MM 1947, Seydişehir - Beyşehir Hinteıs lantmdaki Toros Dağlarının Jeolojisi. M,T,Ât Enş. Yayınları, Seri D, No : 2.

 • Blumenthal, M„ 1951 Batı Toroslarda Alanya Ard Ülkesinde Jeolojik Araştırmalar, M.T.A. Ens, Ens, Yayınları, Seri D, Nö : 5,

 • Brunn, JèH,} 1970, Structures majeures et correlation ötragraphiques dans les TaurMes oecidentales, ll

 • Ertunc, A., 1079, Kırkgöz kaynakları ve dolayının jeojisi, D.S,t, Teknik rap, No : 32,

 • İnan, N., 1980, Antalya Traverteni, M.T.A. Enâ, Derleme No : 7175

 • Kalafatçıoglu, A4f 1974, Antalya körfezi batı kısmının jeolojisi, M.T,A. En®, Dergisi, No i 81t

 • Kocyigit, A.f 1984, Güneybatı Türkiye ve yakın dolayında levha içi yeni tektonik gelişim, Türkiye Jeoloji Kurumu Bülteni, Cilt 27, aayı İ,

 • Lefevre, R, ; 1986, Données nouvelles sur la stratigraphie du Cretase superior dans la massif des Bey» dağları, O.R, Aead, Sei, Paris, Seri D, 288, 1020-1032

 • Lef evre, R,, 1970, Sshema structural et esquisse strag» raphic des nappes dJAntalya dans leur segment sud-occidental (Taurus Lyeien, Tur quie) O,FL. Acad, Sei, Paris, 271, 888-891.

 • Özgül, N,; Arpat, E., 1978, Structural units of the Taurus orogenic belt ana their continuation in neighbouring regions, selection of papers on the Eastern Mediterranean region presented at the 28 rd eongrees of Ciesm in Athens, November 1972, Bull of the Geol, Soci, of Greece, 10,1, 156=164

 • Robertson, A.H.F., 1981, Metallofenesis on a Mesozoic passive continental margin, Antalya comp» lex, Southwest Turkey. Hearth an planetary science ltters, Vol. 54, p« 323-845,

 • Robertson, A.H.F., Woodcock, N.H., 1982, Wrench and Thrust tectonics along a Mesozoic-Cenozoic continental margin : Antalya complex, SW Turkey, Journal of the geological society, Vol. 139, part 2, pp. 147-163

 • Şengör, A.M,C„ Yılmaz, YéJ 19S2, Türkiye`de tetirin gelişimi. Yeryuvarı ve însan, cilt 7, sayı 1.

 • Tagkın, C, 1983, Türkiye`de Yapı Malzemesi ve So*, runları Paneli, T.M.M.O.B. Jeol, Müh, Odası yayınları, Üo : 15,

 • Yılmaz, O,P., 1^82 , Doğu Akdeniz`in jeolojik gatısı içinde Antalya karmaşıfınm yapısal evrimi, Yeryuvarı ve însan, Cilt 7, sayı 3,

 • Çeviriler
  H. Ziehr K. Matzke O. Ott V. Vöuttsidis Mehmet Sezai Kirikoğlu
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ: Hemen bölgesinde Eschwege ve Sontra yakınlarındaki Zeototêln`in orta bölümünde yer alan Haupt- (Ca^) ve Platteûdolomitlerde (Gaâ) ilk olarak 1974 yılında fluorit bulunmuştur. Sondaj galimalâi kimyasal ve jeokimyasal araştırmalar sonucu fluoritin Hauptdolomitlerde tabaka yapılı olarak bulunduğu, yaklaşik 0,5 m. kalınlıklı olabilen koyu renkli tabaka ve merceklerde makroskopik olarak gözlenebileceği saptanmıştır, Hauptdolomltin İ8-S0 m, kalınlıklı bir zonunda fluorit© rastlanmaktadır. Ancak %10`dan az olan fluorit içeriği nedeniyle bu zon, fluorit içermeyen grimsi beyaz renkli dolomitten makroskopik olarak ayırtedilememektedir. Koyu renkliden siyaha kadar değişen tabakalarda fluorit içerikli %10 ile %50 Oaiy arasında değişmektedir, Bazı örneklerde bu oran %80 OaFa ye kadar, çıkabilmektedir. Koyu renk kısmen fluoritten (menekşe renkli^ fakat daha çok ta bitümlû kayaç bünyesinde bulunmasından ileri gelmektedir, Fluorit stratigrafik olarak daha üstte bulunan Plattendolomitlerin (Cas) Z3 sonunda da (Lıeln© Serie) bulunmuştur, Sontra yakınlarında bulunan aflörman ve taş ocaklarındaki Plattendolomit Örneklerinin fluont yer yer |%I=4 OaPg olarak saptanmıştır. Hidrotermal olarak oluşan fluoritlerde förülmeyen, cevher ve dolomitin makroskopik ve mikroskopik Ölçekteki ardalanmalı tabakalanması, çok belirgin olarak gözlenebilen tabaka dokusu (Lagengefüge), ayrica hidrotermal damar ve çatlaklarda tipik parajenes olan difer minerallerin bulunmayıp Heaen bölge, sinde Haupt- ve Plattendolömitlerdeki fluorit oluşumlanın sedimanter kökenli olduklarının en önemli  belirteçleridir, Hauptdolomitlerin geç diyajenetik evrede oluştukları kabul edilmektedir, Bu görüş fluorltler içinde geçerlidir. Oluşum ortamı olarak evaporitik saf lagünler düşünülmektedir. Yatakları oluşturan deniz suyunun içerisinden kaynaklanmaktadır, Denlzsuyunun fluor içeriği karadan fluor getirlmi sonucu yükselmiştir. Kaynak olarak örneğin Harz bölgesinin fluor oram fazla granitleri gösterilebilir. Ancak böyle Müde Hessen çevresi Zechstein dolomitlerindeki yüksek fluorit içeriği açanabilecektir. Toplam rezerv 5-7 x İ09 ton CaFg olarak tahmin edilmektedir,

  Tez Özetleri
  PDF Olarak Görüntüle
  Yeni Yayınlar
  PDF Olarak Görüntüle
  Jeoloji Takvimi
  PDF Olarak Görüntüle
  Kanunlar, Tüzükler, Yönetmelikler
  PDF Olarak Görüntüle
  Yeni Üyeler
  PDF Olarak Görüntüle
  Yitirdiklerimiz
  PDF Olarak Görüntüle
  J.M.O. Yayın ve Malzeme Satış Listesi
  PDF Olarak Görüntüle
  TAM SAYI DOSYASI
  PDF Olarak Görüntüle