Jeoloji Münendisliği Dergisi
Jeoloji Mühendisliği Dergisi

Jeoloji Mühendisliği Dergisi

1980 OCAK Cilt 4 Sayı 1
KAPAK
PDF Olarak Görüntüle
KÜNYE
PDF Olarak Görüntüle
İÇİNDEKİLER
PDF Olarak Görüntüle
OKURLARIMIZA
PDF Olarak Görüntüle
Yeraltısuları Raporu
Haluk Sipahi Orhan Baltan Bilge Yavuz Aktaş Aydin Balta Şahap Melek Kabri Esentürk Sefer Burhanettin Coşkun
PDF Olarak Görüntüle

ÖZ: Su, canlı (insan, hayvan, bitki) yasamında vazgeçilemez bir gereksinmedir. Bu gereksinimin kullanım, ve temini .insanoğlunun gelişim süreci içerisinde değişimler ve gelişimler göstermektedir. Yaşamın kaynağı olan su, yerüstünde (Akarsu, göl,, deniz) ve yeraltında (daneter arası ve çatlaklardaki yeraltısuyu) bulunmaktadır. Yerüstüsuları çeşitli yöntemlerle toplumun yararlanması, için kullanılmaktadır. Ancak, her gereksinme duyulan alanda ve her zaman yerüstü suyunun `bulunması, olası değildir. İşte bu neden ve suyun kesin gerekliliği yeraltısularının araştırılma önemini ve amacını gerçekleştirmiştirSon yıllarda tarımsal alanlarda sulu ziraat artmış, gelişen endüstri ile birlikte fabrika atölye ve benzeri kuruluşların su ihtiyacı da çok fazlalaşmıştır. YerüstusuIarında yararlanmanın kısıtlanması ve kirlenmenin fazlalaşması bu alanlarda yeraltısuyu kullanımım özendirici yönde geliştirmiştir.

 • Yeraltısuyu

 • Tarımsal Alanları

 • Su Tünelleri

 • Sondaj Yöntemleri • Sipahi, H , Baltan, O , Yavuz, B , Balta, A , Melek, Ş , Esentürk, K , Coşkun, B . (1980). Yeraltısuları Raporu . Jeoloji Mühendisliği Dergisi , 4 (1) , 3-8 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jmd/issue/28159/297154

 • Sipahi, H , Baltan, O , Yavuz, B , Balta, A , Melek, Ş , Esentürk, K , Coşkun, B . Yeraltısuları Raporu. Jeoloji Mühendisliği Dergisi 4 (1980 ): 3-8

 • Menderes Masifi Güneyine Ait Bulgular ve Yapısal Yorum
  Mustafa Attila Çağlayan Esat Melih Öztürk Zübeyde Öztürk Mehmet Umur Akat
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ: Gnays gözlü gnays, granit ganys ve mağmatitten oluşan Menderes masifi çekirdeği üzerine, zor saptanabilen bir diskordans ite1 in.ce taneli gynays, granattı şist, muskoviüi kuvarsit, Marit-kloritoidli şist, kalkgist ve fillattan alıngan, metamorfik bir istif gelir. Bunların üzerine de yoğun saptanamayan bir diskordansla, tabanda, kuvarsa çakıltaşı içeren filial, dolomit, kristalime kireçtaşı, -kırmızı kireçtaşı ile eksotik blok içeren türbiditik kumtaşı ve grovaklar gelmektedir. Bu iki istiften oluşan örtü birimlerinin yaş sının, Üst Devoniyenden, Faleosen`e kadar uzanır. Olasılı Töras kuşağına ait olan ve masifteki kayalarla deneştirilerek yanal devamlılığı saptanan birimler, ekaylı bir yapı oluşturarak tekçe ve/veya tümü ile masifin örtüsü, üzerine itilmişlerdir.

 • Menderes Masifi

 • Metamorfik İstif

 • Toros Kuşağı

 • Stratigrafi

 • Tavas-Milas(Denizli-Muğla) • BAŞARIR, E,, 1970.. Bafa gölü doğusunda kalan Men- * deres masifi güney kanadının jeolojisi ve petrografisi, Ege Univ.. Fen, Fak. fimi raporlar serisi 102. Jeoloji 8

 • GRACİANSKY P. De. 1.965. Menderes masifi güney kıyısı boyunca (Türkiye`nin GB`sı) görülen, metamorfîzma hakkında açıklamalar M.T.A. derg. 64. 8-12. —` .., 1968. Teke yarımadası (Lrfkya) Toroslannm üst üste gelmiş ünitelerinin, stratigrafisi ve Binaro Teraslardaki, yeri,. M... T. A. derg,, 71. 39-92,.

 • ÖZGÜL JSL,, 1976. Toroslarm. bazı temel jeoloji özellikleri. TJK Mltenî. 19, sayı. 1. 65-78

 • ŞENGÜN M.,, 1978, Alanya masifinin yapısal sorunu. •Jeoloji Mühendisliği. 6. 39-44

 • SCOUILJJNG R, D,, 1962, Ttirkiyenin güneybatısındaki Menderes migmatit kompleksinin petrolojisi ve yapısı hakkında. M. T. A., derg.. 58. 7. -84

 • Çağlayan, A , Öztürk, E , Öztürk, Z , Sav, H , Akat, U . (1980). Menderes Masifi Güneyine Ait Bulgular ve Yapısal Yorum . Jeoloji Mühendisliği Dergisi , 4 (1) , 9-18 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jmd/issue/28159/297184

 • Çağlayan, A , Öztürk, E , Öztürk, Z , Sav, H , Akat, U . Menderes Masifi Güneyine Ait Bulgular ve Yapısal Yorum. Jeoloji Mühendisliği Dergisi 4 (1980 ): 9-18

 • Enerji Dar Boğazı, Linyit ve Linyit Girdili Termik Santrallerimiz
  Sadik Açan Erdal Genöz Hikmet Tümer
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ: 15 yıldan `beri izlenen planlı, ve karma ekonomi, gereğince devletin yüklendiği, büyük miktarda sermaye gerektiren alt yatırımları, bağımlı, düzenin bir ürünü olarak 1979`a gelindiğinde açık bir biçimde ve ivedi bir sorun olarak, kendini, duyurmuştur. Altyapı çalışmaları içinde birincil derecede önemli olan enerji üretimi özellikle de elektrik enerjisi üretimidir. Gerçekte enerji çıkmazının nedeni doğal kaynaklarımızın yetersizliği değil aksine bit kaynaklarımızın israfı ve atıl bırakılmasıdır. Bugün Enerji gereksinmesinin ancak yansı -yurt. içi kaynaklardan karşılanabilmektedir. Bu oranın 1985`lerde ise %30-35`e düşmesi olasıdır.

 • Enerji Dar Boğazı

 • Linyit

 • Termik Santralleri

 • Trakya Bölgesi • Açan, S , Genöz, E , Tümer, H . (1980). Enerji Dar Boğazı, Linyit ve Linyit Girdili Termik Santrallerimiz . Jeoloji Mühendisliği Dergisi , 4 (1) , 19-24 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jmd/issue/28159/297191

 • Açan, S , Genöz, E , Tümer, H . Enerji Dar Boğazı, Linyit ve Linyit Girdili Termik Santrallerimiz. Jeoloji Mühendisliği Dergisi 4 (1980 ): 19-24

 • Ofiyolit Yerleşme Yaşına İlişkin Görüşler
  Metin Zengin
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ: Makale ofiyolitli melanjların karmaşık oluşum süreci ile yerleşme yaşına ilişkin sorunları tartışmayı amaçlamaktadır. Görüş ayrılıklarına neden olan hususlar` aşağıda sıralanmıştır. 1. Ofiyolitli melanjlarda karmaşık oluşum süreci yeterince aydınlanmamışlar. Ofiyolit yerleşimini takip eden dönemlerde çökelmiş kayaçların karmaşık içinde olması halinde yerleşme yaşı içerilen bloklardan daha yaşlı olabilecektir. 2. Ofiyolitler-kıta üzerine yürürken sığ şelf bölgesine ulaşmadan çakıl vermeleri olanaksızdır. Bu nedenle çakıl içeren dentritik seviyelerin altında (kıta tarafında) ofiyolit bulunması zorunludur. Bu durum, ofiyolit çakılı içeren devamlı çökel istiflerin altında ofiyolitlerin bulunması gerektiğine işaret eder. S. Ofiyolitli melanj sözcüğü jenetik bir bir terim gibi kullanılmaktadır. Oysa deskriptif nitelikte olup aynı tektonik ortama ait kayaçlardan oluşması gerekmez, örneğin yerleşmiş bir ofiyolit lata kenarı volkanizması ile kesilebilir. Ofiyolit olarak tanımlanan bazı çökel kayaçların ise yerleşme sonrası çökelmiş olması mümkündür. Yeterince araştırılma yapılmadan öne sürülen modellerde ofiyolit olarak tanımlanmış kıta kenarı volkanizması, ofiyolit olarak tanımlanmış sığ şelf çökel istifler bu kavram kargaşasının tipik ürünleridir. 4. Çalışma varsayımları, örneğin Üst-Kretase`de kapanmasını tamamlamış. Mezozoyik okyanus tabanı, sorunlara çözüm getirilmesini olumsuz yönde etkilemektedir. Bu nedenle aslında açıklanabilecek çelişkiler gözden kaçmaktadır. Sonuçta, ofiyolitlerin yerleşme yaşının en azandan Mesozoyik öncesi olacağı önerilmektedir.

 • Ofiyolit Yerleşme

 • Tektonik Ortam

 • Volkanizma

 • Çökel kayaçlar • AJcdeniz, N., Konak,, N., 1979, Simav-Emet-TavşanlıIXirsunbey-Demirci yörelerinin jeolojisi, MTA.. Ra-- ponı (Yayınlanmamış).

 • Akyflrek, B., Bijginer, EEL, Çatal» E., Dager, Z., Sosyal. Y.» Sunu, O., 1079, Eldivan-Şabanozü (Canlan) dolayında ofiyolit yeıieşmeaine ilişkin bulgular,. (ÏMO dergisi» yayınlanmak üzere)`.,

 • Brunn, J. H.» Argyiadis, I., Marcoux, J.f Monod, -O., Poisson,, A..» Ricov, L., 1.073`» Antalya .Haplarının orijinal lehinde ve: aleyhinde kanıtlar,, 50, yıl Yer bilimcileri Kongresi S. 58. 59

 • Engin, M . (1980). Ofiyolit Yerleşme Yaşına ilişkin Görüşler . Jeoloji Mühendisliği Dergisi , 4 (1) , 25-28 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jmd/issue/28159/297201

 • Engin, M . Ofiyolit Yerleşme Yaşına ilişkin Görüşler. Jeoloji Mühendisliği Dergisi 4 (1980 ): 25-28

 • Sempor Barajında Yapılan Yerinde Yükleme ve Kayma Deneyleri
  I. Oehadijömk Güngör Unay
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ: Endonezya`nın Java adasında yapımı tasarlanan Sempor Barajı için yapılan yerinde yükleme ve kaya kayma deneyleri temel araştırmalarıyla birlikte aşağıda anlatılmaktadır. Baraj yapısı temel görevi sulama olacak olan, Güney Kolu; çok amaçlı, projesinin bir parçasıdır. Baraj orta Java`nın küçük bir kasabası olan, Gombong`un yakınındadır. Proje`nin ana amacı Kebumen ve Karanganyar ovalarındaki 11125 hektarlık çeltik tarlalarının sulanmasıdır. Bunun yanında proje taşkın kontrolü yapacak ve 1.1 MW gücünde enerji üretecek bir hidroelektrik santrala da sahip olacaktır. Ayrıca gölde biriktirilecek suda balıkçılık endüstrisinin geliştirilmesi ve çevrenin turizme hazırlanması düşünülmektedir.

 • Sempor Barajı

 • Yükleme-kayma Deneyleri

 • Kaya Kayma Deneyi

 • Kohezyon • Oehadomk, İ . (1980). SEMPOR BARAJINDA YAPILAN YERİNDE YÜKLEME VE KAYMA DENEYLERİ . Jeoloji Mühendisliği Dergisi , 4 (1) , 29-38 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jmd/issue/28159/297215

 • Oehadomk, İ . SEMPOR BARAJINDA YAPILAN YERİNDE YÜKLEME VE KAYMA DENEYLERİ. Jeoloji Mühendisliği Dergisi 4 (1980 ): 29-38

 • Başlamış Formasyonu
  Necati Akdeniz
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ: Menderes Masifinin batısında kalan Başlamış köyü. dolayında Eosen yaşlı Başlamış • formasyonu temelde yer alan ofiyolitli seri üzerine açısal bir diskordansla gelir,, Tabanda ofiyolit çakıllarından oluşmuş bir çakıltaşı ile başlayan formasyon, üste doğru kumtaşı, marn, kireçtaşlarını kapsar. Uerdiyen, Küviziyen ve Lütesiyen katlarını içeren bu  formasyon üzerine olasılı Oligosen, yaşındaki kızıl renkli çakıltaşı-kumtaşı ardalanması uyumlu olarak gelir. Miyosen -yaşındaki çakıltaşı ve volkanitler bu serileri diskordans olarak üstler.

 • Menderes Masifi

 • Başlamış Formasyonu

 • Ofiyolit

 • Diskordans • Akdeniz, N. ve Konak, N., 1070» Simav Emet-TavşanlıDtırsunbey-Demirci yörelerinin jeolojisi: MTA. Derleme Rap. no-: 6547 (yayınlanmamış).

 • Arpat,. B.f Norman» T., 1961» Akhisar 70/é paftasının batı yansının, kapsadığı sahalarda jeolojik incelemeler; MTA Derleme `Rap. No. 3458

 • Bingöl» E., 1976, Batı, Anadolunun Jeotektonik evrimi: MTA Dergisi, 86, 14-35.,

 • Bingöl» E!.,» 1977, Muratdağı jeolojisi ve anakayaç birimlerinin, petrolojisi: TJK Bülteni, .20, 2, 13-67,,

 • Canet, J.., Jaoul, P.. r 1946, Manisa-Ay dın-Kula-Görcles bölgesi, jeolojisi ha.kkin.da rapor 1 : MTA Derleme, Rap, no. ,2068

 • Canik, B. :r 196:2, îyiOOOOO ölçekli Akhisar 70/1 paftasının doğu kısmı ile Akhisar 70/2 paftasının jeolojik revizyonu hakkında, rapor ; MTA. Derleme, Rap. no 34.65

 • Dubertret, L, ve Kalafatçıoglu, A., 1973, 1/500 000 ölçekli Türkiye: jeoloji haritası izahnamesi (tzmir paftası) : MTA. yayını

 • Nebert, K., I960,, Tavşanlı`nın batı ve kuzeyindeki linyit ihtiva, eden. Neojen sahasının mukayeseli stratigrafisi: MTA Dergf 54, 7-35-,.

 • Akdeniz, N . (1980). Başlamış Formasyonu . Jeoloji Mühendisliği Dergisi , 4 (1) , 39-48 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jmd/issue/28159/297219

 • Akdeniz, N . Başlamış Formasyonu. Jeoloji Mühendisliği Dergisi 4 (1980 ): 39-48

 • Altın içerikli Manisa Salihli-Sart Konglomeralarının Ağır mineralleri
  Oğuz Arda
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ: Altın içerikli İzmir, Salihli-Sart Üst boz konglomeralarından M.T.A. Enstitüsü, Maden. ve Teknoloji daireleri tarafından elde edilen ağır mineral, konsantrelerinin, mikroskopik incelenmesi sonucu, nabit altın ve alaşımları yanında şu mineraller saptanmıştır, a) Sülfidler olarak sırasıyla: pirit, markasit, kalkopMt, sännober, sfalerit, pirotin, fahlerz  arsenopirit, galenit, bornit, kovellin ve realgar .görülmüştür,, b) Oksidler olarak sırasıyla; manyetit+ilmeno-manyetit, rutil+anatas, hematit+ilmeno- hematit, ilmenit, kromit, spinel ve pirolıızit izlenmiştir,. c) Hidroksitler olarak sırasıyla; limonit ve pisilomelan, bulunmuştur. d) Silikatlar olarak, sırasıyla, granat, zirkon, dişten,, turmalin ve hornblende ayrıca fosfat olarak  apatit saptanmıştır.  Çeşitli, renk, tonları gösteren altın, tane kesitlerine uygulanan elektron mikroskop analiz leri, bu. kesitlerin, altın yanında gümüş, bizmut, cıva, talyum., .iridyum,, bakır, jermanyum, osmiyum ve`demir gibi metaller içerdikleri ve altının bu metallerle alaşım halinde bulunduğu ` ortaya çıkmıştır. Yan kantitatif optik spektrpgrafi analizleri sonucu, ppm mertebesinde kalay içeren ağır mineral konsantreleri üzerinde yapılan mikroskopik, zenginleştirme ve yarı kantitatif optik şpektrografi .analizleri sonucu kalayın kesinlikle rutü` mineraline bağlı ve bu mineral -kristal strüktürine girdiği bulunmuştur.

 • Altın

 • Manisa Salihli-Sart

 • Konglomera

 • Ağır Mineraller • Alpan, `T., (1977), Saîilıli-Sart altın aramaları,, M.T.A., Enstitüsü raporu, yayınlanmamış

 • Çağatay, A., ve Eytiboğlu, T., (1977), Batı. Anadoludaki bazı antîmonit, arsenopirit, zinober, şeelit yatak ve zuhurlarının jeolojik-mîneralojik in.ce- -lemeleri ve elde edilen jenetik bulgular. (Yayında) .

 • Besborugh», G.A.,,, 1970),. Silver depletion, indicated by microanaiysis of .gold from placer occurences,. Western United States, Econ, Geol, vol. 65, pp. 304-311

 • Ensmetali, XV., (19§2), Metalloinetrische Kartlerun- .geii, nach, den Zerstreuungsauralen in, gebirgigen Lexuïschaften, Stuttgart, S. .206

 • Hawkesr, H. E, ve Blum, H. (1057), Heavy metals ili stream sediment used as exploration guides `Transactions, American. Institute. of Mining, Metallurgical and Pertrolemn Einglneeds (AI MB),, vol 205, New York,, pp

 • Noäop, G., )19( 5G), Beitrag zur Kenntnis FOB. Anatas, Rutil und Zinnstein,. Festschrifft Hermann... Rose .Berlin (Bonıtraeğer), s, 239-284

 • Raiîtüoh P.(I960), Die Erzmineralien und ibre Ver wactoswngenr 3 Aufl., Berlin

 • Stamptfl. ELF. and Clark, A.WL, (1965), Electron-probe microanalysis of gold-platinoid concentrates from southeast. Bomeow-Transact,, Institution, of ICiiiiiigf and Metallurgy,, vol.. 74,, Ijondon

 • Taş» Ş., (1977), Yarıkantitatif optik-ftpektrografl ana Mas raporu.. Kap. No. 77/298, Sip. No. 7, Kod,:: 4c» Ub . No, 4700&4701Ş, M. T. A. :Lafo. Dairesi.

 • Yıldız. M.C., (1977), Altın, Yeryuvarı vé İnsan. Cait » »«3^: & 17-25 .Ankara

 • Zimmerte, W..,, (1973), Fossil heavy mineral concentra,-tions... Geologiscbe Rundschau, Band €2, Heft. 2 a 536-548» Stuttgart.

 • Ahmet, A , Arda, O . (1980). Altın içerikli Manisa Salihli - Şart Konglomeralarının Ağır Mineralleri . Jeoloji Mühendisliği Dergisi , 4 (1) , 49-64 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jmd/issue/28159/297653

 • Ahmet, A , Arda, O . Altın içerikli Manisa Salihli - Şart Konglomeralarının Ağır Mineralleri. Jeoloji Mühendisliği Dergisi 4 (1980 ): 49-64

 • Tosya Kuzeybatısının (Karadere) Jeolojisi ve Ekonomik Olanakları
  Bekir Haluk Ayaroğlu
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ: İnceleme alanı,, Ilgaz masifinin kuzeydoğu etekterinde, Kastamonu ilinin 42 km güneydoğusundadır. Bölgede Birinci, ikinci ve Üçüncü Zamana ait, oluşuklar yer almaktadırlar. Birinci zaman, Ilgaz dağının tabanını oluşturan ve sériât şist şeklinde yüzeylemektedirler. Şistler içerisinde ayrıca, yumrulu kristalize kireçtaşı bloklar bulunmaktadır. İkinci zamanın karekteristiği ise neritik zonda çökelmiş ve kireçtaşı fasiyesinde gelişmiş olan bir Üst Kretase olup Mestrihtiyen yaşım veren fosilleri içermektedir. Üçüncü zaman, bol fosilli mikro ve kriptokristalen kireçtaşlarıyla temsil edilmekte Ye aynı zamanda yersel olarak kumtaşı, konglomera ve bazalt yüzekleri de görülmektedir. Bu birimlerin Paleojen as devrine ait oldukları fosilleriyle saptanmıştır. Bölge, Alpin, orojenik, fazlarının, etkisi, altında kalmış ve bunun sonucu nikel için ümitli, görülen yerler vardır. Bu noktalardaki nikel tenoru % 0.27 ye kadar çıkmaktadır.. Ayrıca iki. ayrı kafa halinde kromit ile tek bar yimek halinde asbest oluğumu görülmektedir.

 • Tosya Kuzeybatısı(Karadere)

 • Jeoloji

 • Ekonomik Olanaklar

 • Kireçtaşı • Vol, a, Liverpool and .Manchester GeoL X, 2, 503

 • Hills» Ew &t Elements of Structural Geology, .239 (Mèthuen and C, Ltd., London, 1963).

 • Willis, B., Ü.S,., GeoL Surv. Thirteenth Anix Rep 2» 211 (1893).

 • Kienow, &, N. Jb. GeoL u. Pal, Mh.,.,, 39 (Stuttgart,1951)

 • Patersem, M. &. äne `Weiss, L„ EU Nature, If5, 1046 (1962).

 • Kniil, J. U, Proc. GeoL .Assoc., 7:2» 13 (1901).Ramsay, J. G., GeoL Mag.» 9§» Ö10 (1962)

 • Anderson, E, M., The Dynamics of Faulting- (Oll ver and Body, Edinburgh and London,, 1942) Hubbert, M. ICf GeoL Soc. Amer,. Bull.» §2, 355-1951

 • Becker, G., F., GeoL. Soc. Amer. Bull, 4, 13 (1893).

 • Ayaroğlu, H . (1980). Tosya Kuzeybatısırnın (Karadere) Jeolojisi ve Ekonomik Olanakları . Jeoloji Mühendisliği Dergisi , 4 (1) , 65-72 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jmd/issue/28159/297661

 • Ayaroğlu, H . Tosya Kuzeybatısırnın (Karadere) Jeolojisi ve Ekonomik Olanakları. Jeoloji Mühendisliği Dergisi 4 (1980 ): 65-72

 • Kink-Bandlar ve İlgili Jeolojik Yapılar
  Dr.t.b. Anderson Meliha Yurdakul
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ: Kink-bandlar (1) belirgin bir morfolojinin küçük  monoktinal veya sigmoidal kıvrımlarıdır. Aynı zamanda, katılar içinde iyi geliş- .miş ve düzlemsel yapraklanmanın mekanik olarak etkilenmesiyle oluşan deformasyonun genel şeklidir. Tipik bir sağ enine kesit örneği şekil 1 de sunulmuştur. Bir bantta iki paralel veya yaklaşık, paralel düzlemlerle sınırlı ve arasındaki orijinal yapraklanma, normalden belirgin şekilde farklıdır. Hills (2) tarafından kink düzlemleri olarak adlandırılan, bu sınırlı düzlemler Willis (3) tarafından keskin açılı kıvrımlar çiftinin eksen yüzeyleri olarak `tanımlanmıştır.

 • Kınk-Bandlar

 • Jeolojik Yapılar

 • Morfoloji

 • Deformasyon • Vol, a, Liverpool and .Manchester GeoL X, 2, 503

 • Hills» Ew &t Elements of Structural Geology, .239 (Mèthuen and C, Ltd., London, 1963).

 • Willis, B., Ü.S,., GeoL Surv. Thirteenth Anix Rep 2» 211 (1893).

 • Kienow, &, N. Jb. GeoL u. Pal, Mh.,.,, 39 (Stuttgart,1951)

 • Patersem, M. &. äne `Weiss, L„ EU Nature, If5, 1046 (1962).

 • Kniil, J. U, Proc. GeoL .Assoc., 7:2» 13 (1901).Ramsay, J. G., GeoL Mag.» 9§» Ö10 (1962)

 • Anderson, E, M., The Dynamics of Faulting- (Oll ver and Body, Edinburgh and London,, 1942) Hubbert, M. ICf GeoL Soc. Amer,. Bull.» §2, 355-1951

 • Becker, G., F., GeoL. Soc. Amer. Bull, 4, 13 (1893).

 • Anderson, T . (1980). KlNK-BANDLAR VE İLGİLİ JEOLOJİK YAPILAR . Jeoloji Mühendisliği Dergisi , 4 (1) , 73-78 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jmd/issue/28159/297668

 • Anderson, T . KlNK-BANDLAR VE İLGİLİ JEOLOJİK YAPILAR. Jeoloji Mühendisliği Dergisi 4 (1980 ): 73-78

 • S-Dalgasının Alüviyal Sahalar Üzerinde Elde Edilmesi İle İlgili Yeni Bir Yöntem ve Mühendislik Jeolojisindeki Önemi
  Uğur Kuran
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ: Bilindiği gibi granüler zeminler üzerinde kesme veya S-dalgasının elde edilmesinde en, büyük güçlüğü, bu dalganın, sahada etkin şekilde yaratılması teşkil etmektedir. Diğer taraftan S-dalgasının yayılımı sırasında zeminde meydana gelen deformaşyon nedeniyle enerji kaybı önemli almaktadır. Bu nedenle kesme dalgası mesafenin .artması hainde: çok` büyük sönüm göstermekte ve kayıtlar üzerinde belirgin bir şekilde elde ©dilmesi zorlaşmaktadır. Aşağıdaki araştırmalardan, esas gaye iki gurup altında toplanabilir. a) S-kesme dalgasının. 200 metre derinliğe kadar etkili bir şekilde elde edilmesi için. geliştirilmiş yeni bir yöntemin sunulması. b) Bu dalganın elde edilmesini takibinde aşağıdaki mühendislik problemlerin çözümünde nasıl uygulanacağının incelenmesidir. Bunlar sırasıyla: SPT (Standart Penetrasyon Test) sonuçlarıyla kesme veya S^dalgası ve P-dalgası hızlarıyla ilişkilerinin araştırılması ve zeminlerin YUMUŞAK-SERT arasındaki yerlerinin bulunması.  Deprem, bölgelerinde yapımı öngörülen köprü, üst geçit v.s. gibi mühendislik yapıların oturacağı zeminlerin (Tpp) hakim titreşim periyotlarının hesaplanması .Dinamik poisson oranı "p," hesaplanması "ve arazideki Gmax-ix ve arasındaki ilişkilerin saptanması. ` • Titreşim, yapan aletlerin, oturacağı zeminlerde elastisite modülü Ed`nin saptanması Heyelan sahalarında yamaç aşağı etkili olan kayma modülü G:llıaX değerinin bulunması olacakta

 • S Dalgaları

 • Alüviyal Sahaları

 • Mühendislik Jeolojisi

 • Ultrasonik Testler • Kuran Uğur, 1975 An Experimental Investigations of `Cyclic strees-strain relation, and fatigue: crack propagation in .rocks,. Ph. D. (Doktora tezi- ` Imperial Colloge-London)

 • Kuran Uğur, 1975 Yer altı suyundan maksimum verim elde edilecek sahanın jeofizik çalışmalarla saptanması ve `bunların mühendislik problemlerin çözümündeki önemi

 • Sakal Yäsika, 1968 - Sakal konik penetrometre- •:;. ;• ,`sitizerine bir konferans, imar`ve îskan Bakanlığı»

 • Kuran. `Uğur, 1977. Anadolu otoyolu, izmit Kent •~ `-• Geçişi ve: izmit Sapanca arasındaki sanat yapılarına ait zeminin deprem parametrelerinin jeofizik yöntemlerle bulunması ile ilgili rapor. T.C,K. Araştırma Fen.Heyeti Mü

 • Kuran. Uğur, 1977 Izmir Kent Geçişi Jeofizik Raporu

 • Kuran. Uğw, 1969 - Sosyal. Sigortalar Genel Müdürlüğünü projelendirecek olan. Ö..D..T.Ü, karşısın, daki sahanın Mühendislik Jeolojisi ve jeofizik raporu

 • Imai, Tsuneo» Masayoshi Yoshimura 1975-The relation, of Mechanical Properties of Soils to P-and S-Wave velocities for Soil Ground in. Japan. OYO Technical Note

 • Kuran. Uğur, Gençoğlu Ahmet, 1975 `Sapanca .geçişi göl içi sismik-refraksiyon ¥e rezîstivite çalışmaları,,, T.G..K. Araştırma Fen Heyeti Md..

 • Kuran Uğur, Yücel Erbaş, 1976. Samsun, havaalanı -heyelan, sahasiyle ilgili Mühendislik Jeolojisi ve Jeofizik ön raporu.

 • Kuran Uğur 1977. Zigana Tüneli içinde ve Heyelan ve sahalarında ek&tensometrelerle elde edilen kuvvet defornıasyon Def ormasyony zaman olayının tanımı. irFtirkiye. Jeofiziktiler Derneği Yayını» CVL S,, 2, 3. S. (5-28)

 • Kuran TJgur 1975-60` Mekanik sondaj kuyusu neticesinin sismik-refraksiyon ve: rezistivite netice-` leriyle korelasyonu. (yayınlanmamış),

 • Tezcan, S. S,, İpek M,, 1774; Shear wave propagation in Layered soils. In. Rep,. No: 74-2E Boğaziçi Üniversitesi

 • Ergünay, Oktay,. 1973-Deprem Araştırma Enstitüsü Bülteni No: 2.

 • Mooney, Hârold M. 1974-Selsmic Shear Waves`ln Engineering;,. ASCE. Vol. 100 PP. 905-923

 • fOCHABT, F. S..197&. Some effects of .Dynamicsoil properties on soil-structure interaction. ASCE Vol: 101

 • Medvedev 5, V. 1963 Quantitative data. on. ground motion from, strong earthquakes in research field of engineering1 seismology,. Federal Sci-Tech, Int. TT-66-62216

 • Medvedev S. V. V.I Bune * Instruction Manual for Micrazößingr (UNBSOp/NS/SBIMS) (ESP-12

 • Kuran,, Uğur 1979; Devirli med-cezir kuvvetleri sonunda arz kabuğu içinde gelişen fatigue - kırık - ilerlemesi ve Kuzey Anadolu San, Andreas fay- - lan, boyunca,

 • Kuran, U . (1980). S-Dalgasınm Alüviyal Sahalar Üzerinde Elde Edilmesi İle İlgili Yeni Bir Yöntem ve Mühendislik Jeolojisindeki Önemi . Jeoloji Mühendisliği Dergisi , 4 (1) , 79-98 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jmd/issue/28159/297684

 • Kuran, U . S-Dalgasınm Alüviyal Sahalar Üzerinde Elde Edilmesi İle İlgili Yeni Bir Yöntem ve Mühendislik Jeolojisindeki Önemi. Jeoloji Mühendisliği Dergisi 4 (1980 ): 79-98

 • Yayınlar
  PDF Olarak Görüntüle
  Toplantılar
  PDF Olarak Görüntüle
  Haberler
  PDF Olarak Görüntüle
  Yayın koşulları
  PDF Olarak Görüntüle
  Fotoğraf Arşivi
  PDF Olarak Görüntüle
  SAYI TAM DOSYASI
  PDF Olarak Görüntüle