Jeoloji Münendisliği Dergisi
Jeoloji Mühendisliği Dergisi

Jeoloji Mühendisliği Dergisi

1983 MAYIS Cilt 7 Sayı 2
KAPAK
PDF Olarak Görüntüle
KÜNYE
PDF Olarak Görüntüle
İÇİNDEKİLER
PDF Olarak Görüntüle
OKURLARIMIZA
PDF Olarak Görüntüle
Kula-Selendi (Manisa) Dolaylarının Jeolojisi
Ahmet Türkecan Erdoğdu Günay
PDF Olarak Görüntüle

ÖZ: Kula-Selendi yörelerinde. Tersiyer ve Kuvaterner yaşlı çökel ve volkanik kaya birimleri şelf alanlar,da yüazekler verirler, inceleme amacı- bölgenin ayrıntılı Senozoik Stratigrafisini ortaya koymak, tüm Senozoik boyunca etkin olan ve birkaç devrede türeyen volkanitlerin bu Stratigrafik sıralanımda yerlerini belirlemektir. Ayrıca volkanik kayaçlarda yapılan petrokimyasal ve petrografik incelemelerin son yıllarda bölgesel Jeotektonik evrim çalışmalarına ve açıklamalarına olan yaran`da göz Önüne alınarak özellikle Kuaterner yağlı Kula bazaltik volkanitlerinde de ayrıntılı petrolojik çalışmalar yapılmıştır.Çalışma alanında temeli Menderes Masifinin metamorfik ve granitik kayaları oluşturur (Eşme formasyonu ve Güneyköyü formasyonu). Üzerlerinde Permo-Triyas yaşlı mermerler yer alır (Musadagı mermerleri). Mesozoyik birimleri, Kızılcasöğüt formasyonu ve yerleşme yaşı Üst Kretase olan ofiyolitli melanj kayalarıdır. Senozoik kaya birimleri olarak. Miyosen yağlı Kurtköy formasyonu, Yeniköy formasyonu, Dikendere volkanitleri, Karaboldera volkanitleri Pliyosen yağlı Ahmetler formasyonu, Beydağı volkanitleri, Ulubey formasyonu, Payamtepe volkanitleri ve Kuaterner yağlı Asartepe formasyonu ile Kula volkanitleri sap.tanımışlardır. Burgaz volkanitleri, Blekitepe volkanitleri ve Divlittepe volkanitleri olarak adlanan ve 3 evrede oluştuğu saptanan Kula bazaltik lavlarında yapılan petrokimyasal çalışmalar, bunların çalışma alanındaki daha yaşlı tüm difer volkanitlerden farklı kökende olduklarını ortaya koymuştur. 

 • Kula-Selendi(Manisa)

 • Yağlı Çökeller

 • Volkanik Kayaçlar

 • Petroloji

 • Petrokimya

 • Jeotektonik Evrim


 • Akarsu, t, 1868, Ege bölgesinin (Babadağ ve civan) Jeolojisi: Türkiye Jeol, Kur, Bült, 12, 1.1.9

 • Alîdeniz, N. ve Konak, N,, 1B79, Simav-nmet-Tav§anlı, Dursunbey-Demirei yörelerinin Jeolojisi: Maden Tetkik ve Arama Enst. Rap,, 6647 Ankara

 • Akdeniz, N., 1980, Başlanuı Formaayonu: Jeoloji Mü. hendisUği Derg, 10, 89-48.

 • ÂJ&uı, M.F., 1962, Kütahya-Gediz arasındaki sahanın jeolojisi: Maden Tetkik ve Arama Hnst. Derg, 58, 21.30

 • Ayan. M,, 1973, Gördes migmatitleri; Maden Tetkik ve Arama Bnst. Derg. 81,. 132-15B

 • Ayan, M., 1&79, The origin of some granites oecuring in the Menderes massive and their relations with the uranium mineralizastlon: Communications de la Pae. des Seien, de Lı`univ. d`Ankara, C, 22, 03-128

 • Aydınöz, F.,. 1976, Alafehir-Yeşllyurt uranyum konsantrasyonlannm olufumu ve gevrenin jeolojisin Maden Tetkik ve Arama Enst Rap,,

 • Saykal, F,, 1954, Alafehir.U§ak mıntıkasının jeolojisi hakkında rapor Maden Tetkik ve Arama Enst. Rap., 2296, Ankara

 • Bayramgîl, O,, 1964, Gördes pegmatitlerinin mineralojik etüdü: Türkiye Jeol. Kurf Büît, 5,1, 84-71

 • Beekman, H.P., 1964, Oeological mvestigaüons near Kula and Borlu: Maden Tetkik va Arama Enst, Rap., Ankara

 • Eergo, O,, 1964, Kula bölgesinin volkanizması: Maden Tetkik ve Arama Enst. Rap,, Ankara

 • Bingöl, E,, 1977, Muratdağı jeolojisi ve ana kayag bir-`mlerinm petrolojisi: Türkiye Jeol, Kur, Bült., 20,2, 13-86

 • B:rand, Ş., 1953, Gördes civarında dikkati gekici bazı mineral ve ta§lar: Türkiye Jeol. Kur, Bült,, 4, 2,

 • Bora, S., Ferrara, O., Innocent!, F., ve Masmieli, B,, 1872, Geoehronology and petrology of recent voloanlcs in the Eastern Aegean sea: Bulletin Vol. oanologlfua, 36, 3, 473-49Ö.

 • mmt,:j;t ve Jaoiil, P; , 1946, Manlsa.Aydın-KuIa-Oördes bölgesi jeolojisi

 • Crawford, A.R., 1984« Bemirci-Simav-Selendi arasında kalan sahanın jeolojisi hakkında rapor: Maden Tetkik ve Arama Enst. Rap,, Ankara

 • Brcan, T,, Dinçel, A, Türkecan, A., Günay, H„ I877, Uşak yöresinin jeolojfci va volkanitlerfn petroloJisl; Maden Tetkik ve Arama Enst Bap., 6354, Ankara

 • Brcan, T., Dİncel, A,, Metin S,, Türkecaa, A,, ve Günay E,, 1978, Uşak yöresindeki Neojen havzalarının jeolojisi: Türkiye Jeol. Kur. Bült., 21,2 07-106

 • Ercan, T,, Dtagel, A., ve Günay, E,, 1979, Uşak Vol. kanîtleıinin petroiojlsi ve Plaka tektoniği açısın, dan E,ge bölgesindeki yeri: Türkiye Jtol. Kur. Bült., 22,2, İ85.198

 • Ercan, T., 1B79, Batı Anadolu, Trakya ve Ege adaların, daki Senozoylk volkanizması: Jeoloji MühandisU. fi Derg, 9, 23.46

 • Eres», T., 1980, Akdeniz ve Ege denizindeki PUyo.Kuvaterner ada yayı volkanizması: Jeomorfoloji Dcrg,, 10, 117-137,

 • Ercan, T., Günay, B., Binçel, A., Türkeean, A., ve ICüsükayman, A., logo, Kula-Selendi yörelerinin jeolojisi ve volkanitlerln petrolojisi; Maden Tetkik ve Arama Enst, Rap., 6801, Ankara

 • Ercan, T,, 1981, Kula yöresinin jeolojisi ve volkanitle, rin petrolojisi; Doktora Tezi, istanbul Üniv. Yerbilimleri Fakültesi, 16B pp., Istanbul

 • Brcan, T., 1982, Batı Anadoludaki Pliyo - Kuvaterner alkali bazaltUc volkanizma, (Hazırlanıyor),

 • Ercan, T,, ve Öztunalı, Ö., 1982, Kula völkanlarmdaki Basa Surge tabaka sakilleri: Türkiye Jeol. Kur, Bült. (Baskıda).

 • Erinç, S,, 1970, Kula-Adala arasında genç volkan röllefi • istanbul Üniv, Cofrafya Enst. Berg., 17, 7-22

 • Fisher, R.V. ve Watars» A.C., 1970, Base Surge bed forms in maar volcanoes: American Journal of Science, 368, 157-180,

 • Frutlger, I.Ü., 1961; 1960 yazında Gediz , Simav . De. miroi böig esinde yapılan uranyum .prospeksiyonuna ait rapor, Maden Tetkik ve Arama Enst. Rap., 3169, Ankara

 • Gottini, V., 1968, The Tio2 Frequency İn volcanic rocks: GeoL Rasen., 67, 930-985

 • Gottini, V„ 1969, Serial character of the volcanic rook of Fantelleria: Bulletin vokanologique, 39,8, S18-82T.

 • Hamilton, W.J. va itrickland, H.H., 1841, On the geology of Western part of Aila Minor: Transactions of the Geol. Soc, of London, 6, 1.11

 • Hölzer, IL, 1053, 88/3, S8/4, 80/3, 105/1, ve .88/1 paftalarınm jeolojik haritası hakkında rapor: Maden Tetkik ve Arama Enst. Rap,, 2365 Ankara

 • Irvme, T.N. ve Barager W.R.A., 10T1, A guide to the Chemical classification of the common volcanic rocks: Canadian Journal of Earth Seien, 8, 523-048

 • Kalafatcioflu, A., 1962, Tavşanlı-Dafardı aramadaki bölgenin jeoloj k rapora ve serpantin ve kalkerlerin yaşı hakkında not: Maden Tetkik ve Arama Enst. Ber#., 58, 38-4fl

 • Kaya, o., 1981, Batı Anadolu alta ttodlrmasi, Ultrama, fik birimin ve Menderea masifinin jeolojik

 • Keller, J,, Ryan, W.B.F., NİnKovIeh, D., Altherr, R„ 1978, Explosive volcanic activity in the Méditer, ranean, over tha past 200,000 years as recorded in deep-sea sediments: Geol, Soo, Amer. Bull,, 89, BÔ1.604

 • Kuno, H,, 1980, High.Alunüna bazalt: Journal of Petrology, 1, 121.İ4S,

 • Kutlu, R., ve DemirsO, A., 1055, GôdIz.Demïrcl bölfesi. nîn jeolojik etüdü hakkında rapor: Maden Te tWk va Arama Enst, Rap., 2375, Ankara,

 • Macdonald, G.A., ve Katsura. J., 1064, Chtmlcal composition of Hawaiian lavas: Journal of Petrology, 5, 82.133

 • Nebert, A,, 1961, Undaiyon nazariyesi bakımından Ana. dolu orojeni; Maden Tetkik ve Arama East. Derg. 56

 • Ozansoy, F., 1980, Ego bölgesi karasal Senozoylk stratigrafisi, Maden Tetkik ve Arama Enst. Derg., 55

 • özpeker, I., 1969, Batı Anadolu Borat yataklarının mukayeseli jenetüt etüdü: İstanbul Teknik Üniv. Yayınları, Doktora tezi, îatanbul.

 • PMlippson, A., 1913, Daa volkangeblet von Kula la Lydien, dia Katakekaumena der Altea: Pet. Geog, Mitt., 2, 237.241,

 • Peccerillo, A., ve Taylor, S.p»„ 1978, Geochemlatriy of Upper Cretaceous volcanic rooks from the Pontic chain, Northern Turkey: Bulletin voleanologlque, 39, 4, 587-589

 • Elttmann, A., 1952 Nomenclature of volcanle rocks: Bulletin valcanologique, 12, 75.102.

 • Rittmann, A,, 1982 Volcanoes and their activity: John Wiley and Sons, Newyork, London, 80S pp.

 • Savafgm, T., 1978, Foca-Urla Neojen volkanitlerinin mineralojik jcokimyaıal iaçelenmesi ve kökensel yorumu: Doçentlik tezi, Efe Üniv. Yerbilimleri Fak., 64 pp, Izmir.

 • Streekeisen, A.L., 1967, Classification and nomenelatu, re of igneous rock»; N. Jb. Miner. Abh„ 107, 144-240

 • Streckeisen, A. t., 1976, Classification «* the common igneous rocks by. means of their chemical com. position, A provisional attempt N. Jb. W, Miner. Monats, 1976, 1-İ5

 • Sunder, M., 1979, Kırka (Eskişehir) ve çevresinin jeolo. jisl, petrolojİBİ ve Bankaya borat yataklarının jeokimyasal incelemesi: Doktora tezi, İstanbul Üniv. Fen Fakültesi, İstanbul

 • gengör, A.M.C., 1978, Über die `angebliche primäre Vertikaltektonik im Aegealsraum: N. Jb. Geol. Paloeont. M., 11, 898-703

 • Şengör, A.M.C., 1980, Türklyenin neotekteniginin esas, lan: Türkiye Jeol, Kur. Yayını, 40 pp.

 • Tehihatchefff, P., 1887, Aile mineure, Parts, 1, 21.

 • Tekkaya, t., 1976, İnsanlara ait fosil ayak izleri: Yeryuvarı ve İnsan, 1,2, 8-10.

 • Texier, C, 1882, Âsi« şüneure, FtHa, B

 • Washington H.S., 1894, On the basalts of Kula: Amer, Jour. Seien, 48, 114-128

 • Washington, H.S., 1900 The comporttioa of Kulalt«: Journal of Geotogy, 8, 610-620.

 • Wippern, 1., 1964, Manisa ve Ufak illerindeki zımpara yataklar^ Maden Tetkik ve Arama Enst. Rap., 3420, Ankara

 • Wright, J.B., 1969, A «staple alkalinity ratio mnd its application to questions of non-orogenic granite genesis: Geologic Magazine, 106/4, S70-3S4

 • Yalgınlar, t, 1946, Yukarı Gediz vadisinde Miyosene ait vertèbre fosilleri- Türkiye Jeol. Kur. Bült., 1,1

 • Yılmaz, Y ve Şengör A.M.C., 1982, Ege`de kabuk evrimi ve Neo-magmatizmamn kökeni: Türkiye Jeoloji Kurultayı Bildiri Özetleri Kitabı, 64,65, Ankara,


 • Boran, T , Türkecan, A , Menci, A , Günay, E . (1983). Kula-Selendi (Manisa) Dolaylarının Jeolojisi . Jeoloji Mühendisliği Dergisi , 7 (2) , 3-30 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jmd/issue/28190/298466

 • Boran, T , Türkecan, A , Menci, A , Günay, E . Kula-Selendi (Manisa) Dolaylarının Jeolojisi. Jeoloji Mühendisliği Dergisi 7 (1983 ): 3-30

 • Lice-Kulp Yöresi (Diyarbakır ili) GD Türkiye Filiş-Türbiditleri ve Çökelme Ortamları
  Salim Genç
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ: Lice-Kulp yöresi metamorfik, magmatik ve Miyosen yaşlı tortul kayaçları içerir. Bitlis masifinin güney kenarı üzerinde bulunan metamorfitler yörenin kuzey kesimini oluşturur ve güneydeki Miyosen tortuları üzerine bindirmişlerdir. Miyosen tortulan altı farklı formasyona ayrılmakta ve bunlardan birisi olanÜçdamlar formasyonu kapsadığı üyeler ve bu Üyelerin birbirleriyle olan ilişkileri itibariyle hem türbiditikve hem de filiş fasiyesi özelikleri göstermektedir. Bu özellikleri göz Önüne alınarak Üçdamlar formasyonu"filiş-türbidit" diye nitelendirilmiştir, Filiş-türbiditler yörede yer yer çok iyi izlenebilen dereceli tabakalanmaları ve değişik Bouma seviyeleri ile karakteristiktir. Tortul yapılar ("groove ve flute casilar) `danalınan ölçümlerle hazırlanan gül diyagramı yöredeki türbidit akıntılarının G-B`dan KB`ya doğru olduğunaişaret etmektedir, Filiş türbiditler derin ve sığ deniz fasiyesi koşullarına özgü fosilleri, örneğin Alg ve Globigerinaları, bir arada bulundurmaktadır. Bu durum olasılı olarak Alg içeren bazı tortuların başlangıçta sığ bir ortamda çökelirken, çökme (düşme) nedeniyle Globigerinaların bulunduğu daha derin ortamlara ulaşmaları ve böylece türbidit akıntılarıyla burada yeniden çökelerek yöredeki filiş-türbiditleri oluşturdukları şeklinde yorumlanmaktadır.

 • Lice-Kulp(Diyarbakır)

 • Filiş-Türbiditler

 • Çökelme Ortamları

 • Metamorfikler


 • Altınlı, t E., Pamir, H. N. ve Brentöz, C, 1968: 1/MO.OOO ölçekli Türkiye Jeoloji haritası, Erzurum,, MTA yayını, Ankara.

 • Bê, A.W.H. ve Tolderlund, D.S., 1971: Distribution and Ecology of living planktonla Foraminifera in surface waters of the Atlantic and Indian oceans. Funnel, B.M. ve Riedel, W.R. (yönetmenler) *de: The Mlcropalaentology of oceans, 105-149, Cambridge Üniv. Basmıı, İngiltere.

 • Blatt, H., Middleton, G. ve Murar, R„ 19TO: Origin of sedimentary rook». 834 a, Prentice Hall Inc., Hnglewood Cliffs, New Jersey.

 • Bouma, A.H. 1&62: Sedimentology of some flysch deposits, a graphical approach to facies Interpretation, 168 s, Elsevier, Amsterdam.

 • Bouma, A.H., 1972: Fossil çoatourites in lower Niesenflysch, Switztrland. J. Sed. Petrol. 42, 917- 921.

 • Crimes, T.P., 19TS: From limestones to distal turbidites: a fades and trace fossil analysis in the Zurnaya flysch (Paleocene-Eocene), North Spain. Sedimentology, 20, 105-131,

 • De Raaf, J.F.M., 1964: The occurrence of flute easts and pseudomorphs after salt crystals in the Oligocène

 • Dzulynski, S., Ksiasklewicz, M. ve Kuenen, P.H., 196»: Turbldites in flysoh of the Polish Carpathian Mountains. Bull. Geo, Soc. Amer., 70, 1089-1118.

 • Bardley, A,J. ve White, M.G., 1947: Flysoh and molasse. Bull. Geo. Soc. Aaier.j B8, 979-990.

 • Genç, S„ 1977: Geological evolution of the southern margin of the Bitlis massif, Lİce-Kulp district, SE Turkey, Yaymlanmamış doktora tezi, Wales Üniversitesi, ingiltere.

 • Genç, S., 1081: Bitlis masifi güneyindeki metamorfitlerde polifaz metamorflzma (Ldce-Kulp yöresi, Diyarbakır), KTÜ Ter Bil. Der., Jeoloji, 1/1 29-37, Trabzon

 • Genç, S., 19S2; Lİce-Kulp (Diyarbakır İli, GD Türkiye) yöresinde kıvrım analizleri, KTÜ Yer BU. Der., Jeoloji, 2/1 98-117, Trabzon.

 • Greensmith, J.T., Hatch F.H. ve Rastall, E,H„ 1971: Petrology of the sedimentary rocto (fifth edition) 502 e,

 • Heezett, B.C. ve HoUtoter, O., 1Ö84: Deep-sea current evidence from abyssal sediments. Marine Geology, 1, 141.174.

 • Hesse, R», 1975: Turbiditio and non-turWdltlo mudstone of Cretaceous fiysoh sections of the East Alpa and other basins. Sadimentology, 19, 90-114.

 • Horn, D.R., Dwtog, M., Delaeh, M.N. va Horn, B.M., ` 1971: Turbidites of the northeast Pacific, Sedlmentology, 16t 65-69,

 • Kay, M., 1974: Geosyncllnes, fiysoh and mélanges. Dott, R.H. ve Shaver, B.H. (yönetmenler) `de: Modern and ancient géosynclinal sedimentation, See. Boon. Pala. Min. Spec. Publ. 19. 3T7.8S0.

 • Kinsman, D.J.J., İ9ö9: Modes of formation, sedimentary associations and diagnostic features of shallow water and supraüdal evaporitso. Amer. Assoc. Petr. Geol, Bull. s 58/4 830-840

 • Kuenen, P.H., 1964: Deep.şea sanda and ancient turbldites. Bouma, A.H. ve Brouwer, A, (yönetmenler) `de: Turbidites, Developments in Sedlmentology 3, 3-33, Hlsevierj Amsterdam.

 • Kuenea, P.H., 1967: Géosynclinal sédimentation (Introauction to a symposium). Geol, Rundsçh,â 56, 1-19

 • Kuenen, P.H. ve Oarozzd, A., 1853: Turbidity current« anfl sliding in géosynclinal baslna of the Alpa J, Geol., »1, 863-373.

 • Kukal, Z,, 1&71: Geology of recent sediments. 4S0 s, Acadejnlc Preœ, Londra.

 • McKee, E.D., 1065: Experimentfl on ripple lamination. Mlddleton, G.V. (yönetmen)` da: Primary sedlmeotary structures and their hydrodynamic Interpretation, Spec, PuW, Soc, Boon, Pala. Min, Tulsa, 12, 06.88.

 • Mlddleton, G, V., 1968: Bxpertm^ts on density and tur. bldity currenta. l. Motloa. of the head. Can, J, Barth Sei., 8, 528-64«,

 • Pettijohn, F.J, Dotter, P.B. ve Slever, R., 1972: Bmû and sandstone, 618 s, Springer Verlag, Heidelberg.

 • Pettijohn, F.J., İ975: Sfedùneotary rocks (tMrd edition). 828 a. Harper and Row Publishers, New York

 • Read, H.H. ve Watson, J., 1974: Introduetioa to Geology. 683 s., Macmillan, Londra.,

 • Sander, Ï.B., 1985: Primary sedimentary structures formed by turbidity currents and related resedimentation mechaniamş. Mlddleton, G.V, (yönet, men)`de: Primary sedtaaitary structureg and their hydrodynamic löterpretatioo. Spec, Publ. Soc. Boon. Pala. Min. Tulsa, 12. 192.217,

 • Schlager, W. ve Schlager, M., 1873: caastio sediments associated with radiolarltes (Taughlbodçn.gehionten, upper Jurassic, Eastern Alps). Sedlmentology, 20, flS.89

 • Schmalz, R.F., 196»: Deep water êvaporlte deposition: A genetic model. Amer, Aasoe. Pete. Geol, BuU. 63/4 798.823.

 • Selley, R.C., 1973: Ancient sedimentary environment«. 287 a Chapman ve Hall Ltd,8 Londra,

 • Selley, R.C., 1976: An introduction to Sedimentolofy. 408 % Academic Press, Londra.

 • Seward, A.C., 1931: Plant Ufa through the ago». 601 s, Oombrldf a Univ. Press, ingiltere,

 • Van der Lihgen, G.J., 1968: Preliminary sedtaxentological evolution of some flysoh-lilM deposits from the Makara basin, central Hawkes Bay, New Zealand. New Zealand Jour. Geol, Geophys. 11, 45B-47T

 • Van der Längen, GJ „ 1968: TurWdita probton, New. Zealand Jour, Qeol. Geophy. 12, 7^0.

 • Weller, J.M., I960: Stratigraphie principles and practice, 726 s, Harper and Brothera Publisher», New Yorfc

 • Whittea, D.G.A. ve Brooks, J.R.V., 1970: 3&a Penguin dictionary of Geology. Penguin books, Londra.


 • Genç, S . (1983). Lice-Kulp Yöresi (Diyarbakır İli, GD Türkiye) Filiş-Tûrbiditleri ve Çökelme Ortamları . Jeoloji Mühendisliği Dergisi , 7 (2) , 31-36 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jmd/issue/28190/299298

 • Genç, S . Lice-Kulp Yöresi (Diyarbakır İli, GD Türkiye) Filiş-Tûrbiditleri ve Çökelme Ortamları. Jeoloji Mühendisliği Dergisi 7 (1983 ): 31-36

 • Türkiye Borat Yataklarının Mineralojisi
  Cahit Helvaci
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ: Doğada az bulunan ve duraysız elementlerden birisi olan bor, yerkabuğ unda ortalama 10 ppm`de bir olarak bilinmektedir. Buna karım bor, her türlü jeolojik ortamlarda oluşan minerallerde bulunur. Sor eleşıfnin yerkabuğundaki dağılımı çok az olmasına karşın, belli ortamlardaki bor konsantrasyonunun çok fazlaorandaki artığı, ekonomik bor yataklarının oluşumunu sonuçlar,Türkiye`nin bilinen borat yatakları, Tersiyer`de bağlayan ve Kuvaterner`in başlangıcına kadar devameden volkanik aktivitelerin yer aldığı dönemlerde, Tersiyer`in gölsel (laküstrin) ortamlarında depolanmıştır, Türkiye borat yataklarının tümü, volkanik aktivite ile ilgili yataklar olarak sınıflandırılır.Yaygın bir kalsiyum borat olan kolemantin, Kırka dışındaki bütün borat yataklarında eg emen mineralolmasına kargın, Türkiye borat yataklarının ayrıntılı mmerolojileri önemli derecelerde farklılıklar göstermektedirler, Boksit {sodyum kalsiyum borat) ve boraks (sodyum borat) önemli borat mineralleridir, Boraks yalnızca Kırka`da gözlenmektedir, Tereit, Bigadiç yataklarında bulunur. Pandermit`e İse yalnızca Bigadiç ve Sultançayırı yataklarında rastlanır,Türkiye, borat üretiminde önder ülke olabilmek amacıyla son yıllarda, ABD ile rekabet etmede büyükadımlar atmıştır. Bor ve borat mineralleri, bugünün modern endüstrisinde geniş kullanım alanları bul.maktadır.

 • Türkiye

 • Borat Yatakları

 • Mineraloji

 • Volkanik Aktivite


 • Aristarain, L.F. ve Hurlbut, O.S. Jnr., 1S72, Boron mi. . neraÎB and deposits. Part I-Uses, distribution and economic minerals of boron. Part H-Geological environments and classification of boron deposits : Mln. Record, 8, 165.220

 • Baysal, O., 1972a, Sankaya (Kırka) borat yataklarının mmerolojik ve jenstik incelenmesi* Hacettepe Ünlv. doçentlik tezi, 157 a.

 • Baysal, O., 1072b, Tunelllte, a new hydrous strontium borate from the Sankaya borate deposits in Turkey: Bull. Min. Res. Expl. Inst. Turkey, 79, 22.29

 • Baysal, O,, 1973, New hydrous magnesium-borate ml. nerals In Turkey; kurnakovlte, Inderite, Inderborite: Bull, Mm, Res, Expl, Inst. Turkey, 80. 93-103

 • Baysal, O., 1976, Türkiye bor tuzlan; Hacettepe Üniv. Fen ve Müh, Bil, Derg., 6, 207.226

 • Braitech, O,, 1959, Über p-veatchlt, eine neue veatehitevarietat aus den Zechsteinsalz: Beitrage zue Mineralogie Und Pétrographie, 6, 352-356

 • Brown, W.W, ve Jones, K.D., 1971, Borate deposits of Turkey in Geology and History of Turkey: The Petroleum Exploration Society of Libya, Tripoli, Campbell, A.S. (ed.)

 • Bugge, Jens A,W„ 1951, Minerals from the skarn iron are deposits at Arendal, Norway, Cahnlte from Klodeberg mine: K. Norske Vldenak. Splskab. Porh., 24, 79-81

 • Embrey, P.G., 1960, Cahnlte from Capo dl Bove, Rome : Min, Mag,, 32, 866-668

 • Helvacı, G„ 1974, Contribution to discussion of a paper by Inan, K, Dunham, A.C. and Esaon, J. : Trans, Inst. Min, Metall, (Section B), 83, B. 88

 • Helvacı, C„ 1977, Geology, mineralogy and geochemistry of the borate deposits and associated rocks at the Emet Valley, Turkey: F3i. D. Thesis, University of Nottingham

 • Helvacı, O„ 1978, A review of the mineralogy of the Turkish borate deposits: Mercian Geol,, 6, 257-270

 • Helvacı, C, ve Firman, R.J., 1976, Geological setting and mineralogy of Emet borate deposits, Turkey: Trans. Inst, Mining Metall, (Section B), 85, B, 142-152

 • Helvacı, C.ve Firman, R.J., 1977, Emet borat yatak, larının jeolojik konumu ve mineralojisi: Jeo, Müh, Derg., 2, 17-28

 • tnan, K., 1972, New borate district, Esklşehir-Kırka province, Turkey: Trans. Inst. Mining and Metall., 81, B163-165

 • Irian, K,, 1973, The mineralogy Mid geochemistry of the Kırka borate deposit, Turkey: Ph. D, Thesis, University of Manchester.

 • tnan, K,, Dunham, A.C. ve Esson, J., 1978, The mineralogy, geochemistry and origin of the Kırka borate deposit, Eskişehir province, Turkey: Trans, Inst, Min, Metall, (Section B), 82, B114- 123

 • Kumbasar, I,, 1979, Veatchite.A, a new modification of veatchite: Amer, Mineral., 64, 362-366

 • Malinko, S.V., 1966, Fist find of eahnite in the U,S,S,R,: Dokl, Acad. Scl, U.8.S.R., Earth Scl. Sect,, 166, 116.120. Transi. 695-679

 • Meixner, H., 1952, Einige Boratminerale (Colemanit und Tertschit, ein neues Mineral) aus der Türkei: Fortschr. Mineralogie, 31, 39-42

 • Murdock, T.Ö., 1958, The boron industry in Turkey: Minerals Trade Notes: Special supplement, 46

 • Negro, A.D., Kumbasar, t. ve Ungaretti, ti, İ973, The crystal structure of terugglte- Amer, Mineral,, 58, 1034-1043

 • Özpeker, I., 1969, Batı Anadolu borat yataklarinm mukayeseli ve jene tik etüdü; Doktora tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 116 s

 • Öapeker, ve inan, K,, 1978, Batı Anadolu borat yatak, larmda izlenen minerai birliklerinin yatak evrimiyle İlişkileri; Türkiye Jeol. Kur. Bült,, 21, 1-10

 • Palaohe, C. ve Bauer, L..H,, 1972, Cahnite, a new boro. arsenate of calcium from Fraklln, New Jersey: Amer, Mineral,, 12, 149.183

 • Shabynin, Lı,1, 1987, Distribution and formation conditions for boron concentration in endogenetio bo. rates of skarn deposits: Izvestiya Akad Nauk S,S.S.R, Ser. Geol,, 63.70

 • Watanabe, T,, 1964, Geochemical cycle and concentra, tion of boron in the earth`s crust: V.l. Verdenkii Inst. Geochlm, and Anal, Chem, U.S.SR,, 2, 167-177

 • Wendel, C.A., 1962, Boron in Turkey: Mineral Trade Notes, 54, No. 6


 • Helvacı, C . (1983). Türkiye Borat Yataklarının Minerolojisi . Jeoloji Mühendisliği Dergisi , 7 (2) , 37-54 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jmd/issue/28190/299300

 • Helvacı, C . Türkiye Borat Yataklarının Minerolojisi. Jeoloji Mühendisliği Dergisi 7 (1983 ): 37-54

 • Gelibolu Yarımadası Hamzakoy Formasyonunun Çavda (Baküniyen) Gastropoda`ları
  Güler Taner
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ: Çanakkale Boğazı boyunca yayılmakta olan Pliyosen tortulları üzerine Gelibolu İlçesinin kuzeyin,deki Hamzaköy`da en belirgin bir şekilde gözlenebilen Kuvarterner tortulları oturmaktadır. Bu tortullarDoğu Faraietis`de Ponto-Kaspik Havza`ya ait karekteristik, zengin ve çok iyi korunmuş Çavda (Baküniyen) Gastropoda faunası İçermektedir.

 • Gelibolu Yarımadası

 • Hamzaköy Formasyonu

 • Çavda(Baküniyen)

 • Gastropodalar


 • Andrussow, N„ 1897, Fossile und lebende Dreissensidae Buraslens: Ext. des Trav. de la Soc, Nat, de St. Géol, et de Min,, Vol. xxv,

 • Dybowski, W,, 1888, Die Gastrepoden Fauna des Kaspischen Meeres-Zeit, für Malakozoologie, 1.79,

 • Eiohwald, E,, 1841, Fauna Öaspio-Oaueasia, Petropall: Nouv, Mém, de la soc, des Natural Tom, VII, 1.83

 • Erol, O. ve Nuttal, O.P., 1973, Çanakkale Yöresinin bazı denizel Kuvaterner depoları: Coğrafya Araştırma Dergisi, Sayı 5-6,

 • Federov, P.V., 1977, Correlation schema of the Pleistocene of the Pontocaspian, Mediterranean and Russian plei, xth Inxua Congres, 134.

 • Krnicki, F., 1887, Bullet de la Moscow, Bd, x,, Nr, 2,

 • Linne, E., 1758, Systema Naturae Ed, x, vol. 1°, Laurentil Salvli, Holmiae, 1-83

 • Nalivkin, D., 1915, Die Mollusken des Berges der Bakustufe: Mém. du Com. Gêol. Nouvelle série. Llvrasion 116.

 • Pfannestiel, M„ 1944, Die diluvialen Entwicklungsstadien und die Urgeschichte von Dardanellen, Marmarameer und Bosporus: Geologische Bundschau, Bd, xxxiv, Heft 7/8, 343-424.

 • Sandberger, Fr., 1875, Die Land und Süsswasseroonohylien der Vorwelt. Wies baden.

 • Taner, G., 1982, Die Molluskenfauna und pliozäne Stratigraphie des Halbinsel . Gelibolu: Commlnlcations de la Fac. des Sciences de 1* Université d`Ankara, Cx Géol. Tom. 25.

 • Wenz, W„ 1926, Fossilium Catalogius für Gastropoden: Bölüm I, 32-40.

 • Wenz, W., 1938, Gastropoda, Teil I: Handbuch der Paleozoologie, Bd, 6,


 • Taner, G . (1983). Gelibolu Yarımadası Hamzakoy Formasyonunun Çavda (Baküniyen) Gastropoda`ları . Jeoloji Mühendisliği Dergisi , 7 (2) , 55-62 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jmd/issue/28190/299301

 • Taner, G . Gelibolu Yarımadası Hamzakoy Formasyonunun Çavda (Baküniyen) Gastropoda`ları. Jeoloji Mühendisliği Dergisi 7 (1983 ): 55-62

 • Permiyen-Triyas Geçişinin Foraminifer Topluluk Ortak Menzil Zonları Yardımıyla Saptanmasına İlişkin Bir Örnek (Aladağlar Bölgesi, Doğu Toroslar)
  Ahmet Işik
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ:  Aladağlar`da Küçüksu ve Dişdöken yayla dolayında, Hn Üst Permiyen, Permiyen-Triyas geçişi ve enAlt Triyas denizel kireçtaşı istifleriyle temsil edilmiştir. Permiyen-Triyas geçişinin karakterini aydınlatmakamacıyla bu istiflerde foraminifer topluluk ortak menzil zonları ayirtlamaya yönelik inceleme yapılmıştır,Stratigrafik bir boşluğun saptanamadığı dizide zonlara karşılık gelen istif bölümleri ayn, fasiyeslerbelirtir. Biyoklastik, koyu kahverenkli kireçtaşindan oluşan Ha. Üst Permiyen yağlı alt bölüm Dagmaritaehanakchiensis ReitUnger, Globivalvullna vonderschmittl Reiehel, Staffella sp., Pachyphloia sp., Paradagmarita sp,, Kamurana sp., foraminifer topluluk ortak menzil zonuyla Gymnoeodium sp,, Permocaloulus sp,ve Mizzla sp. gibi alg parçalan içermesiyle birinci foraminifer topluluk ortak menzil zonu olarak ayırtedilmistir. Bu bölümün üzerinde dereceli geçişle yeralan En Üst Permiyen ? En Alt Triyas yaşlı kahverengi -sari renkli ofiyolitik kireçtaşlarından oluşan bölüm ofiyolitlerin çekirdeklerinde Dagmarita sp„ Pachyphloia sp,,^ologyra sp. çimentosunda İs© Cyclogyra ? mahajeri Bronnimann, Zaninetti ve Bozorgnia`mn saptanmasıyla ikinci foraminifer topluluk ortak menzil zonu olarak belirlenmiştir. Bunun üzerinde Bn Alt Trlyas yaşlısarı-gri renkli kireçtaşlarından oluşan bölüm Oyelogyra ? mahajeri, Reotocoıauspira kalhori Bronnimann,Zaninetti ve Bozorgnla, Ammodiscus parapriscus Ho, Glomospirella sp. ve Barlandia sp,, Harlandinita sp.İçeren bölüm üçüncü foraminifer topluluk ortak menall zonu olarak ayırtedilmiştir. Alt Triyas yaşlı, açık grirenkli, laminalı kireçtaşlarının üzerinde oluşan kalın tabakalı en üst bölüm ise Mèandroapira pusilla (Ho),Glomoapirella sp. gibi foraminiferleri içermesiyle dördüncü foraminifer topluluk ortak menzil zonu olarakbelirlenmiştir.Böylece Aladağlar`ın Küçüksu ve Dişdöken yayla yörelerinde Permiyen.Trİyas geçişinin süreklilik belirttigi ayırtlanan foraminifer topluluk ortak menzil zonlarıyla ortaya konmuştur.

 • Foraminifer Topluluk

 • Ortak Menzil Zonları

 • Aladağlar Bölgesi(Doğu Toroslar)

 • Denizel Kireçtaşı


 • Altmer, D., Zaninettl, L..1 1977, Kamurana bronjümannl, n, gen, n, sp, ` un nouveau forammlfêre por. celané perforé du Permien supérieur du Taurus oriental, Turquie; Note Lab. Paleoni Univ, Geneve, 8, 6s,

 • Altmer, D,, Zamnetti, L,, 1980, Lie Trias dans la région de Pınarbaşı, Taurus oriental, Turquie: unités Iilthologiques, miçrapoléontologle, millleux de dépôt; Riv, ttal. Paleont, 86, 4, 705-760,

 • Blumenthal, M,M„ 1952, Toroslar`da Yüksek Aladaf Silsilesinin copafyası, Stragrafisi ve Tektonif 1 hakkında yeni

 • Bronnimann, P., Zanmetti, L, ve Botorgnla, F„ İ972, Triassic (Skythian) smaller Foraminlfera from the Elika formation of the central Alborz, northern Iran and from the Sinsl formation of the Dolomites, northern îti : Mitt, Geol, Bergbaustud,, 21, 861-884, Innsbruck

 • Demirtaşlı, E,, 1967, Pınarbagı-Sarız-Mafra civarının jeolojisi ; M.T.A, Bnst, Derleme Rap, 4383 Ankara,

 • Erentöz, C„ 1968, Türkiye stratigrafisinde yeni bilgiler: Maden Tetkik ve Arama Enst, Der,, 69, 1.19 Ankara.

 • Lys, M„ Marcoux, J,, 1978, Les niveaux du Permien supérieur des Nappes d`Antalya (Taurides Occidentales, Turquie) G E. Acad, Se, Paris, 286, 20, 1417.1470

 • Özgül, N„ 1976, Toroslar`m bazı temel jeoloji özellikleri: Türkiye Jeol, Kur, Bült,, 19, 1, 65-78 Ankara.

 • Reiohel, M., 1945, Sur quelques foraminiféres nouveaux du Permian mediterranées: Eclogae Geol. Helv,, 38, 2, 556, Lausanne.

 • Reltllngar, M., 1965, Development of foraminifera In the late Permlon and early Triassic of the Trans. Caucasian Territory (Rusça`dan) : Vopr. Micropaleant, 9, 46-70 Moscow

 • Schmidt, C,G„ 1964, Türkiye-Irak smınnda, Harbol civarmda mevcut Permiyen ve Mesozoik formasyonlar; Maden Tetkik ve Arama Enst, Der,, 62, 99.115 Ankara.

 • Tekeli, O., Aksay, A,, Brtan, I.E., Işık, A,, Ürgün B.M., 1981, Toros Ofiyolit Projeleri; Aladaf Projesi: MTA Enst, Derleme Rap. 8978 Ankara.

 • Zaninetü, L,, 1976, Les foraminiféres du Trias, Essai de synthèse et correlation entre les domains mesogeens européen et asiotique: Riv, îtai. Pakont. 82, 1, 2585,


 • Işık, A . (1983). Permiyen-Triyas Geçişinin Foraminifer Topluluk Ortak Menzil Zonları Yardımıyla Saptanmasına İlişkin Bir Örnek (Aladağlar Bölgesi, Doğu Toroslar) . Jeoloji Mühendisliği Dergisi , 7 (2) , 63-68 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jmd/issue/28190/299302

 • Işık, A . Permiyen-Triyas Geçişinin Foraminifer Topluluk Ortak Menzil Zonları Yardımıyla Saptanmasına İlişkin Bir Örnek (Aladağlar Bölgesi, Doğu Toroslar). Jeoloji Mühendisliği Dergisi 7 (1983 ): 63-68

 • Karamadazı Graniti ve Çevresinin Jeolojisi
  Mehmet Semih Ulakoğlu
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ: Torosların Antitoros bölümünün Klikya kesiminde yeralan çalışma sahası, Aladağların kuzeyinioluşturur. Burada, stratigrafi - kaya birimlerine göre, Temelde; Metamorfitler (Antekambrlyen), üzerinde diskordans olarak kruatalize kireçtaşları (Kambriyen), bunların da üstüne dlskordans olarak gelen kireçtaşları(Devoniyen - Karbonifer . Permiyen) saptanarak formasyon ardalanmasına gidilmiştir.Bölgede yerleşmiş olan Karamadazı Granitinin (Gk) yaşı Hersiniyen olarak düşünülmüştür.Yapısal konum İse: Temel Hüroniyen (Âk); Üzerindeki birim Kaledonlyeo (Ac); onun da üzerindekibirimler ise; Hersiniyen (A^) ve Alpen (A), orojejezlerinden etkilenmişlerdir.

 • Karamadazı Graniti

 • Klikya Kesimi

 • Aladağlar

 • Stratigrafi


 • Abdüsselamoflu, §., 1958, Yukarı Seyhan Bölgesinde Doğu Toroslann jeolojisi M.T.A. Bnst. Rapor BO: 2288 Ankara

 • Baykal, F., 1945, Darende İle Kayseri arasındaki Toroslann jeolojik yapısı I.U.F.P, mec,, seri: B, cilt: X, sayı: 2, istanbul

 • Blumenthal, M., 1941, Nigde ve Adana vilayetleri dahilindeki Toroslann jeolojisine umumi bir bakıg, M.T.A, yayını sert, B, No. 6, Ankara

 • Blumenthal, M„ İM4, Kayseri 11© Mala,tya arasındaki Toroa bölümünün permokarbonifer arazisi, M.T.A. Bnst. mec. s: 1/31, ss: 105-133, Ankara

 • Blumenthal, M„ 1962, Toroslarda Yüksek Aladaf silsilesinin oof rafyası, stratigrafisi ve tektoniği hakkında yeni étudier, M.T.A, Enst, yayını, se. ri. D, No. 8, Ankara

 • Brennich, G,, 1959, Kayseri vilayeti Karamadazı ile Yahyalı arasında kalan mıntıkanın jeolojisi M.T.A, Rapor, Ankara

 • dry, R,, 1943, Les Fusulinidés Turquie. Annales de Paléontologie, T, XXX, Paris

 • Bemirtasji, B. va Diferleri., 1973, Bolkar dağlarının Jeolojisi, Cumhuriyetin 50, yılı yerbilimleri kongresi tebliğleri sa: 42.58, Ankara

 • Demirtaşlı, E., 1978, Carboniferous of the area between Pınarbaşı and Sariz. Guidebook, P eld excursions on the Carboniferous stratigraphy in Turkey as: 25-29, IUGS subeommission on Carboniferous stratigraphy, Ankara

 • Bemirtagh, E., 1979, Fmarbaşı-Sanz ve Tufanbeyli ilçeleri arasında kalan yörenin jeolojisi, Î.Ü.F, F, Mineraloji Kürsüsü Diploma tezi, İstanbul

 • Flügel, H., 1955, Zur Paläontologie des Anatolischen Paläozoikums, Neues Jb, Geol, u. Palao, Abh, N. 101/2, pp. 267.280, Stuttgart

 • Flügel, H„ 1955, Zur Paläontologie des Anatolischen Paläozoikums. Neues, Jb, Geol., u. Palao. Abh, s. 101/3, pp. 283-292, Stutgart

 • Flügel, H„ 1955, Zur Paläontologie des Anatollsehen Paläozoikums, Neues, Jb. Geol, u, Palao,, Abh, », 101/3 pp, 293-318, Stuttgart

 • Flügel, H,, 1956, Güney Anadolu Permiyen ve Devoniyen Faunaları, M.T.A. Enst,, dergisi, s: 48, pp, 73-75 Ankara

 • Imroh, L,, 1965, Zamantı metal cevherleşmesi bölgesinin kurgun-çlnko mineralizasyonları. M.T.A, Enst. dergisi, S. 65, ss: 85-109, Ankara

 • Ketin, î, 1959, Türkiyenin orojenik gelişmesi, M.T.A. Bnst, dergisi, s, 53, ss. 78-86, Ankara

 • Ketin, 1,, 1960, 1/2.500.000 ölfißkli Türkiye Tektonik Haritası hakkında açıklama M.T.A. Enst, dergisi s, 54, ss, 1-7, Ankara

 • Ketin, I., 1963, 1/500.000 ölçekli jeoloji Haritası Kayseri Paftası İzahnamesi, M.T.A. Bnst. yayını, Ankara

 • Ketin, t, 1968 Anadolunun Tektonik birlikleri, M.T.A. Enst, dergisi, s, 66, ss. 20-34, Ankara

 • Ketin, t., 1977, Türkiyenin başlıca orojenik olayları ve paieocofrafik evrimi, M.TA. Bnst, dergisi, s. 88, ss. 1.4. Ankara

 • Okay, A.C., 1957, Kayseri, Niğde ve Tuz gölü arasındaki bölgenin jeoloji etüdü. I.U.F.F, mec, c. XXII, No. 1-2, İstanbul

 • Özgül, N, ve Diferleri., 1973, Tufanbeyli dolayının Kambriyen-Tersiyer kayaları, T.J.K. bülteni, c. XVI, s, 1, ss, 82-100, Ankara

 • Özgül, N., 1976, Torosların bazı temel jeoloji özellikleri, T.J.K. bülteni, s, 19, ss. 65-78, Ankara

 • Türkünal, S., 1965, Yahyalı kazasının güney ve ku. zeydogu dolaylarının jeolojisi, M T.A, Enst, R p. No. 3650, Ankara

 • Üiakoflu, S. ve Diferleri., 1968, Yahyalı ve civarmın jeolojisi, M.T.A. Kast, Rp, No. 13, Ankara

 • Ulakoflu, S,, 1969, Yahyalı civarının jeolojik etüdü, IU.F.F, Diploma Travayı, İstanbul

 • Vache, R„ 1964, Antitoroslardakl Bakırdaf Kurşun - Çinko Yataklar» (Kayseri Ul) M T.A. dergisi, s. 62, ss. 87-98, Ankara

 • Vohryzka, K., 1966, Yahyalı (Kayseri) ve Zamantı Nehri arasnıdaki bölgenin jeoloji ve metalojenisi. M.T.A, Enst. dergisi, s.67, ss. 97-104, An, kara.


 • Ulakoğlu, M . (1983). Karamadazı Graniti ve Çevresinin jeolojisi . Jeoloji Mühendisliği Dergisi , 7 (2) , 69-78 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jmd/issue/28190/299304

 • Ulakoğlu, M . Karamadazı Graniti ve Çevresinin jeolojisi. Jeoloji Mühendisliği Dergisi 7 (1983 ): 69-78

 • Haberler
  PDF Olarak Görüntüle
  Odamızdan haberler
  PDF Olarak Görüntüle
  Kaybettiklerimiz
  PDF Olarak Görüntüle
  SAYI TAM DOSYASI
  PDF Olarak Görüntüle