Jeoloji Münendisliği Dergisi
Jeoloji Mühendisliği Dergisi

Jeoloji Mühendisliği Dergisi

1989 MAYIS-KASIM Cilt 13 Sayı 1
KAPAK
PDF Olarak Görüntüle
KÜNYE
PDF Olarak Görüntüle
İÇİNDEKİLER
PDF Olarak Görüntüle
OKURLARIMIZA
PDF Olarak Görüntüle
Türkiye Bor Madenciliğinin İşletme, Stoklama ve Pazarlama Sorunlarına Mineralojik Bir Yaklaşım
Cahit Helvaci
PDF Olarak Görüntüle

ÖZ: Genç Neojen volkano-sedimanter tortulları içinde yer alan Türkiye borat yalaklarının geometrisi, genel olarak tortullar içinde merceksel yapılar sunmasına karşın sıkça tortullarla ağdalanmalar, ince bantlar ve yanal olarak kamalanmalar gösLcrirler. Bor cevherleri üretimi yapılacak yataklardaki cevher geometrisinin saptanması îıçin bu bölgelerin jeolojisi ve tektoniği en ince ayrıntılarına kadar bilinmelidir. Borat yataklarında ekonomik değeri, yüksek olan kolemanii, üleksit ve boraks gibi bor mineralleri baskın olmasına karşın, bu minerallere eşlik eden dıığer bor ve bor olmayan mineraller tie mevcuttur. Daha az ekonomik ve daha düşük oramda bulunan by mineraller, yalakların tcnörleriniı olumlu ve olumsuz yönde etkileyebildikleri gibi, işletme, stoklama ve pazarlama sırasında sorunlar yaratabilirler. Bor yalaklarının ayrıntılı, mineralojisinin yanısıra bor minerallerinin birbirlerine dönüşümleri ve ayrışımlarının bilinmesi; bu yaLakların işletme, stoklama ve pazarlama sorunlarının çözümünde önemli katkılar sağlayacaktır. Üretim politikası ayrıntılı ve sağlıklı bir pazar araşiırmasına dayandıntmalıdır. Bu yatakların ulusal gelire katkısını artırmak için bor cevherlerini hammadde yerine işlenmiş ürünler olarak iç ve dış pazarlarda satımını sağlamak üzere gerekli yatırımları yapmak ve alt yapıları kurmak zoranlud ıııır..

 • Bor

 • Mİneraloji

 • İşletme

 • Stoklama ve Pazarlama Sorunları

 • Tektonik

 • BAYSAL, O,.,,, 1.972, Tunellite, a new hydrous strontium borate from the Sarikaya borate deposits in Turkey, Bull. Min. Res. Expl. Inst. Turkey, Cilt 79, Ankara, S. 22-29

 • BAYSAL, O.., 1973,, New hydrous magnesium-borate minerals in Turkey; kurnokovite, inderite, inderborite, BulL Min. Res. Expl. List Turkey. Cilt 80, Ankara, $,. 93-1.08

 • BAYSAL, Q.» 1976, Türkiye bor tuzları» Hacettepe Univ. Fen ve Müh., Bil. derg., Cilt 6, Ankara, S,. 207- 226.

 • HELVACI, C, 1974, Contribution, to discussion, of a paper by Inan, K..,, Dunham,, A. C. and Esson, J.„ Trans,. Inst Min, Metall.,, Seçtim B, vol. 83.,, England» B.. 36

 • HELVACI, C.,. 1977,,, Geology;,, mineralogy and geochemistry of the borate deposits and associated rocks of `the Emet Valley, Turkey, Ph. D. Thesis,, University of Nottingham, England, 338 p

 • HELVACI, C, 1978, A review of the mineralogy of the Turkish deposits, Mercian Geol., Vol. 6, England» p. 257-270.,

 • HELVACI, C 1,983, Türkiye `borat yataklarının mineralojisi,, Jeo. Müh.,.,,, Sayı 17, Ankara, S. 37-54.

 • HELVACI» C,.» 1984, Occuıence of rare borate minerals: Veatchite-A, tunellite, teruggite and cahnite in the Emet borate deposits„ Mimera! Deposila, Vol, 19, Germany, p. 217-226

 • HELVACI, C, 1985, Kestelek ve Sultançayin bocal yataklarının minarolojisi., yayınlanmamış rapor, Izmir

 • HELVACI, C. and FİRMAM, R.J., 1976, Geological setting and mineralogy of Emet borate, deposits, Turkey, Trans. Inst, Mining Metall (Section B), Vol. 8.5, England,, p. B 142-152.

 • HELVACI, C. ve ALACA,. O.» 1984, Bigadiç borat yataklarının jeolojisi ve mineralojisi, TJK 38. Bilimsel ve Teknik Kurultay Bildiri özelleri» Ankara, S. 110-111

 • İNAN, K., 1972, New borate district, Eskişchir-Kurka province, Turkey, Trans. Inst. Mining and Metall.,, Vol, SI, England,, p, B 1.63-165,.,

 • İNAN, K.., 1973, Tne mineralogy and geochemistry of the Kuka borate deposit, Turkey, Ph. D. Thesis,, university of Manchester, England, 147 p

 • KUMBASAR, L, 1979, Veatchite-A, a new modification of veatchite, Amer. Mineral, Vol. 64, U.S.A., p. 362-366

 • MEIXNER, tL, 1952, Einige Borat minerale (Colemanil und Tertschit, ein nues .Mineral) aus der Türkei, Fortschr. Mineralogie,,, Vol. 31, Germany» p. 39- 42.

 • MEIXNER, H.,, 1953, Mineralogische Beobachtungen an Colemanit, Inyoil, Mey erhoff erit, Tertschit und Ulexit aus neuem Türkischen Borallagerstätlen, Heidelb. Beitr. Miner., Petro.gr. Vol., 3,, Germany,, p. 445-455.

 • NEGRO, A.D., KUMBASAR, I. and UNGARETTI, L., 1973,,, The crystal structure of teruggitc. Amer,.` Mineral,» Vol., 58, U.S.A., p. 1034-1043

 • OZOL, A, A., 1983, Tortul ve volkanik-torlul bor cevherlerinin oluşumu, S.S.C.B. Bilimler Akademisi Jeoloji ve Jeofizik Enstitüsü, Moskova» 205 s

 • ÖZPEKER, L, 1969, Balı Anadolu borat yataklarının mukayeseli ve jenetik etüdü» Doktora Tezi, İstanbul, Teknik Univ., 116 s

 • SCHLÜTER, A,.,, 1928, Das Pandermit vorkommen von, Sultançayiri» Abh. 2 prakt. Geol. u Bergwirt schafislehre, Germany.,

 • SUNDER, M.S.,, 1980, Sankaya (Kırka-Eskişchir) borat yataklarının jeokimyası, Jeo. Müh. Kongre Bülteni, Sayı 2, Ankara, S. 19-34.

 • Mineraloji - Petrografi - Jeokimya ve İnsan Sağlığı Arasındaki Bağlantıları
  Şükufe Nihal Aydin
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ: Jeolojinin yeni ilgi alanlarından bir ianesi sağlıktır. Çeşitli elementlerin yerdeki dağılımları ile canlıların sağlığı arasındaki bağıntının kurulabilmesi jeokimyasal haritaların hazırlanması ile mümkün olabilmektedir. Bunun için önce kayaçlann baz alındığı jeokimyasal haritalar, daha sonra toprağın esas alındığı kimyasal element haritaları yapılmakladır. Yer kabuğunda bulunan bazı minerallerin, tozlanyla karşı karşıya kalmak çeşitli göğüs hastalıklarına yol açabilmektedir. Bazı minerallerin tozlanyla karcı karşıya, kalmakla mide» pankreas, böbrek, ovaryum kanserleri arasında bağıntı, olduğa ileri sürülmektedir. Yer kabuğunda, oluşan bazı mineraller safra kesesi veya böbrek la§:la.nn.ın bünyesinde de belirlenmiştir. Bu arada bir kayaç ve bazı mineraller eczacılık teknolojisinde kullanılmaktadır. Şimdiki dünyanın jeoloji mühendisleri tıp ve eczacılıktaki sorunlar ve tedbirleri üzerinde düşünmeli,,, sağlık bil inicilere incelemelerinde yardımcı olmalıdır.

 • Mineraloji

 • Petrografi

 • Jeokimya

 • İnsan Sağlığı

 • ARCASOY, A., ÇAVDAR, A.O., 1969» Türkiye`de pika problemi II. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi mecmuası, XXI/2, 22-68,.

 • BARIŞ, 1.,; 1981, Asbestos *and erionit related chest diseasfes. Ankara.,

 • COHËN, B. L., 1985, The origin of I in Soil and ıhc 129 1 problem. Health, physics. 279-285.

 • ÇAVDAR, A. O,,, ARCASOY, A.t 1969,,, Türkiye`de pika problemi I. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi mecmuası.ı XX/2, 3-20

 • ELMES, P.c., 1.980, Fibrous minerals and health. J. .gcol. Soc. London. Vol: 137. .525 - 52.5.,

 • GIBSON» R. L.., 1974, Descriptive human, pathological mineralogy. Amer.. .Miner,,,, 59,. 1177-1182.

 • GÖKTEPELI A., AYAN, Z., ARTVİNLİ M, ŞAHİN, A, BARIŞ Y. i, 1983, İnsan Sağlığı ve Jeoloji. Yeryuvarı ve İnsan. Sayı 1,, s: 11-14

 • İZCÜ, E., BAYKARA, T., 1977. Türkiye`de bulunan anorganik hidrokoLloidlerin farmasotik özelliklerinin incelenmesi I. ankara üniversitesi Eczacılık fakültesi mecmuası., 6/2,. 255-273.,

 • KOLOĞLU, S,,,, 1984, Türkiye`de endemîk guvatr. Ankara.

 • LEVINSON, A. A., MINO, M. P., STAMS, U.K., HARIHARAN,, A,.,» 1985, The mineralogy of human, urinary stones from. Calgary» Quite and Honolulu Amer., Miner., 70, 630-635,

 • MANSFIELD, C. F,, GRIFFITH, O.P. 1,976,.,» Comments on the article

 • ORUÇ, M., ALPMAN, N.. KARAM. ANDERES I,, 1. H.„ 1975, Tcndürck volkanı çevresindeki yüksek, fflourür içerikli kaynak sularının hidrojeolojisi., TİK Jeolojisi kurultayı bildiri özleri. 25,.,

 • ORUÇ, N., 1989, Tendilrek volkanı çevresindeki yüksek flourür içerikli kaynak, suları. Türkiye Jeoloji kurultayı bildiri özleri. 34.

 • ÖZKAN, G,.,,, KÖSEOĞLU, M., BİLGİN, A.. 1987,, İsparta içme suyundaki fiourürün çevre kay açlarla ilişkisi» Hidrojeoloji sempozyumu bildiri özelleri. 46.,

 • SAVAŞÇIN, Y., DORA, G,., YAĞCI, N.,, NUMANOÖLU. S,.,,, NUMANOÖLU» L, 1982, Çocuklardan almam idrar taşlarının kimyasal, mineralojik ve kristalografik incelenmesi.. Türkiye Jeoloji. Kurultayı bildiri özleri 102-103.

 • SEZER,, Ö.„ AYAŞ» G., ALPER, D., 1981, A.ÜXF. Göğüs hastalıkları ve Tüberküloz kliniğinde 1969-1981 yılları arasında saptanan asbestos olguları ve asbestos olası olgular. Tüberküloz ve Toraks., 29,,, 187-192..

 • YAZ1C1OÖLU, S., 1974, Asbcstosis araştırması 511 vaka 1 . Tüberküloz ve Toraks. 22» 275-304.,

 • Karadenizde Bir Yüksek Ayırımlı Sismik Yansıma Çalışması ve Jeolojik Sonuçları
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ: Bu çalışma Sinop açıklarındaki jeolojik ve. tektonik, çizgilerin aras.unlm.asi amacıyla gerçekleştirilmiştir. "MTA Sismik 1" ile elde edilen sismik verilere göre, bölgede volkanik temel genç ve ince çekellerle örtülüdür Deniz tabanında aktif nitelikte faylara da rastlanmaktadır. Bölge ile ilgili tüm sığ ve derin, verilere göre, Tersiyer ve daha genç formasyonlar,,, bölgenin kuzey ve güneyinden Üst-Kretase yaşlı volkanik temel üzerine inoeleıek gelmektedir.

 • Karadeniz

 • Sismik Yansıma

 • Volkanik

 • Barka, A., A.., Sütçü, Y. F., Tekin, F.„ Gedik, î., Karabı- yıkoğlu, M., Saraç, G., önal, Ö., Arel, E.., öz- demir, M., 1983, Sinop Yanmadasımn jeolojisi ve tektonik evrimi: Türk Jeol. Krlt Bül, 4, 24..

 • Barka, A., A.., Sütçü, Y. F., Tekin, F.„ Gedik, î., Karabı- yıkoğlu, M., Saraç, G., önal, Ö., Arel, E.., öz- demir, M., 1983, Sinop Yanmadasımn jeolojisi ve tektonik evrimi: Türk Jeol. Krlt Bül, 4, 24..

 • özhan,, G.., Kavukçu, S.., Gürsoy, T., Aydın, î, 1982, Off­ shore geophysial data report, off Sinop: MTA Jeof Dai, 1`2 s.

 • özhan,, G.., Kavukçu, S.., Gürsoy, T., Aydın, î, 1982, Off­ shore geophysial data report, off Sinop: MTA Jeof Dai, 1`2 s.

 • Alüvyondaki Sızddecmazlık Çalışmaların Catalan Barajındaki Uygulaması
  Nuri Özgüzel Cuma Korkmaz İhsan Taşkin Şevki Keser
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ: Türkiye`nin, büyük barajları arasında yer alan Catalan. Barajı ve HES; Adana, İlinin 30` km, kuzeyinde ve Seyhan nehri üzerinde, inşaatına 1982 yılında başlanmıştır. Taşkın, koruma» enerji ve sulama amaçlı zonlu toprak dolgu barajdır., Yapımı sürdürülen baraj,, tamamlandığında 3 x 56, 3 = 168, 9 M W gücündeki santralı ile yılda ortalama 550 x 10* Kwh elektrik enerjisi üretecektir. Adana ili ve Yüreğir Ovasını taşkından koruyacak ve İmarnoğlu tüneli ile 65.000 ha araziyi sulayacaktır. Catalan Barajı ve HES İnşaatında baraj gövdesinin ve diğer büyük yapıların (Doluşavak teskin havuzu, Santral binası,. Tünel girişi yapılan, v.s.) inşaat edilecekleri yerlerde kalınlığı 20 nVye varan, alüvyon bulunmaktadır. Yapıların özelliklerine göre; alüvyonun kısmen veya tamamen kaldırılması gerekmektedir.. Bu nedenle alüvyonda "`Geçirimsiz Elastik İnce Perde Duvarı"` inşaatı yapılmış, bu perdenin ana kayaya kadar înemedği yerlerde alüvyon enjeksiyonu, ile takviyesi yapılmıştır., Bu yazımızda pratikteki arazi, çalışmaları ile yerinde gözlenen sonuçlan, makina ekipmanı ile birlikte anlatılmaktadır.. Geçirimsiz Elastik İnce Perde Duvarı "Perde Duvar1"` olarak anılacaktır.

 • Alüvyon

 • Catalan Barajı

 • Adana

 • HES(Hidro Elektrik Santrali)

 • YÖRDEM, C. ve OĞUZBERK, U. C. 1981 Seyhan Projesi Aşağı Çalaları. Barajı Kesin Proje Aşaması Mühendislik Jeolojisi. .Raporu DSİ, Adana.

 • BOZKÜRT, S., ve ÖZGÜZ.EL, N. 1987, Yamaç ve Şevlerin. Stabilitesi Dayanma Yapılan Semmeri Ciit-1 DSİ, Samsun

 • ÖZGÜZEL, N. ve KORKMAZ, C, 1.9:88 Catalan, Barajında Alüvyondaki Geçirimsizliğin. Sağlanmasında Uygulanan Yöntem, ve Sonuçlan, İsparta Müh. Fak. Bildiri özetleri

 • Etibank. Kcstelck Bor Madenleri işletmeleri Müessesesi Müdürlüğü, "Açık Ocak Sahasına Sızan Suların Geçirimsiz İnce Duvar Sistem Uygulanarak önlenmesi", Etibank yayını., 1985

 • Kayaçlarda Deformasyon Belirleyicileri: Orhaniye (ANKARA KUZEYİ) Lütesiyeninden Bir Örnek
  Yaşar Ergün Gökten
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ: Ankara kuzeyinde, Orhaniye köyü yöresinde yüzeyleyen Lülesiyen yaşlı kircçiaşlannda bulunan fosiller kıvrımlarıma ile kazanılmış biçim bozu.lmal.an sergilerler, Bu fosillerin defformasyon belirleyicisi olarak kullanıhnalanyla R= 1.40-1.48 gibi bir deformasyon oranı elde edilmektedir. Bu değer kıvnmlanma ile meydana .gelen, kabuksal kısalmayla uyumludur,

 • Deformasyon Belirleyicileri

 • Kayaç

 • Orhaniye(Ankara Kuzeyi)

 • Lütesiyen

 • Flinn, D., 1962, Q. J. GeoL Soc. London, 118. 385- 428..

 • Park, G., 1983, Blackie, London, 135 s.

 • Hobhs, B. E., Means,. W. D. ve Williams, P. F.,, 1976, Wiley, New York, 571 s

 • Ramsay, J, G.t 1.967, Me Graw Hill,, New York,. 568 s

 • Ramsay, J. G. ve Huber,-M. I., 1983,. Academic Press, London, 307 s.

 • Breddm, H., 1956t Z. Deutsch, geol. Ges., 106, 227 - 305

 • Gökten,. E, ve Kazancı, N., 1986, Commun. Fac. Sei. Univ. Arık., Ser. C, V 4, 127 - 136.

 • Tortul Havzaların Jeodinamiği ve Petrol Sistemleri
  Salih Yüksel
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ: Plâka tektoniği, bugün bize, tortul havzaların evrimine geniş açıdan, makûl bir bakış, sağlayan global bir çerçeve getiriyor. Bu havzaların jeolojik verileri de» karşılık geîen petrol sistemleri ve sahalarının ayırtman özelliklerine doğrudan yansımaktadır* Dolayı siyle» ha.vza.lann iki büyük evrim, sahnelenmesi ayırtcdilebilir: Birincisi» kratonik alanda delta sahaları ve çukurlu engebeler göstererek, liftten `hareket, eder ve .gerek platform havzası, halinde, gerekse pasif kenar havzası halinde son. bulabilir. İlk yaklaşımla, nispeten duyarlı ve özellikle uzun süreli havzalara karşılık gelir. Aktif kenarlara bağlı ikinci bir sahnelenme şe havzaları verecektin - Transformasyon, zonunda makaslanma ya. da "pull-apart: çekilip ayrılma" tipte havzalar, - Konverjans zonanda, eğer yitim büyük zorlamalar olmaksızın meydana, geliyorsa, ada yayı sisteminde havzalar (yay önü, yay içi ve yay arkası havzalar...)» engellenmiş yitim ve kıta çarpışması durumunda, kıvrımlı sıradağların kenarında ön çukur havzaları. Birincilerden farklı olarak, bu ikinci dizi havzalar duraysızdırlar ve kısa sürelidirler. Bu sahnelenmeler, tüm petrol havzası tiplerini mutlaka açıklamayı sağlamıyorsa da, pek güçlük olmadan.,, çok sayıda geçiş terimlerinin yerleşlirilcbildiği genel bir çerçeve sunarlar. Petrol açısından, kratonik alan havzaları,, özellikle dev alanların çoğunun rastlandığı yeterli, bir sübsidanstan etkilenmiş plâtform havzaları,, dev sahaların çoğunu: barındırırlar. Aktif kenar tipin.de sahalar, nispeten küçük fakat, çoğu kez zengin petrol sahalarını temsil, ederler.. Ön çukur havzalarına gelince., bunlardan bazıları, çok ilginç petrol sahaları verirler. Bu çeşitli gözlemler arasında, ilk elde hidrokarbürce zenginliğin bir öğesini oluşturan gerflim-sühsidans-yüksek termik akı özelikle söylenmek gerekir.

 • Tortul Havzaları

 • Jeodinamik

 • Petrol Sistemleri

 • Plaka Tektoniği

 • Saimbeyli (ADANA) Yöresinin Tektonik Özellikleri
  Salih Zeki Tutkun
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ: Doğu Toroslaon batı kesiminde yaralan Saimbeyli (Adana) yöresinin tektonik özelliklerini aydınlatmayı amaçlayan fanı çalışmada gerek kaya stratigrafi bilimlerinin birbirleriyle ilişkileri,, gerekse tektonik çalıyı oluşturan uyumsuzluklar,, kıvrımlar ve faylar incelendiğinde en belirgin yapısal -olayların Alpin devinimler sonucunda oluştuğu görülür. Hersiniyen orojenik fazı, sadece Üst Penniyen tabanındaki uyumsuzlukla kendini gösterir. Bu durumda Kabriycn`dcn Alt Karbonifer sonuna kadar bölgede tektonik çatı üzerinde etkili olabilecek herhangi bir orojenik devinimin oluşmadığı söylenebilir. Alpin, devinimler, yöredeki turn kaya birimlerini ileri derecede etkilemiş, genellikle K-G ve KD-GB gidişil kıvrımlar, devrik kıvrımlar, uyumsuzluklar, faylar, ters faylar ve sürüklenimler oluşmuştur.

 • Saimbeyli(Adana)

 • Tektonik Özellikler

 • Faylar

 • Stratigrafi

 • Abdülselamoğlu, Ş. , 1.959» Yukarı Seyhan. Bölgesinde Doğu Torosların Jeolojik Etüdü. M.T.A, Ensl. Derleme Rap. No., 2668, Ankara.

 • Blumenthal, M.M. » 1941, Niğde-Adana Vilayetleri dahilinde Torosların jeolojisine umumi bakış, M.T.A. Ensl. Derleme Rap. No. 6. , S. 49,. , Ankara

 • Blumenthal, .M„M,. , 1944, Kayseri, ile Malatya arasındaki Toros bölümünüm Permo-Karbonifer arazisi, M.T.A, EnsL Der, , No. 1/31, S. 105-118, Ankara

 • Blumenlhal, M.M. , 1947, Seydişehir »Bey şehir Hinterlandındaki Toros Dağlarının Jeolojisi, M.T,A. EnsL Der, No. 2, S. 242» Ankara.

 • Demirtaşlı, E, , 1967,,, Pınarbaşı-Sanz-Mağara ilçeleri arasındaki sahanın lilostratigrafi birimleri, ve petrol imkanları,. M.T.A.. Ensl, Derleme Rap,, No. 4389, Ankara.

 • Metin,,. S. ,„ Papak, 1. ,, Keskin,,, H. , Ozsoy, 1. , Folal» N. , Altun, I, , inanç, A. , Hazinedar, H. ,,, Konuk, O. , Karababk,. N.N. , 1982, Tufanbeyli-Sarız-Göksu ve Saimbeyli arasının Jeolojisi (Do.ğu Toroslar) M.T.A. Rap, .No. 7129,,, Ankara (Yayımlanmamış).

 • Özgül, N. ,„ S. , Dean, W. T. , 1972, Doğu. Toroslarda Tufanbeyli ilçesi (Adana) dolayının. Alt Paleozoyik stratigrafisi ve faunası. MTA Enst. Dergisi, S. 79, Ankara.

 • Özgül, N. , S, ,„ Cöğer, I, , Bingöl,, I. , Bay dar, O. , 1973.» Tufanbeyli dolayının Kambriyen-Tersiyer kayaları, Türkiye JeoL Kur. BfllL C, XVI» No. 1, S. 82-101,, Ankara.

 • Özgül, N. ,„ Gedik, I. , 1973, Orta Toroslarda. Alt Paleozoyik. yaşta Çaltepe Kireçtaşı ve Seydişehir formasyonunun stratigrefîsi ve Konodont faunası hakkında yeni bilgiler, Türkiye JeoL Kur. Bült. C. 16. S, 2. 39-52, Ankara.

 • özgül, N. , 1976, Torosların bazı temel jeloloji özellikleri. Türkiye Jeol, Kur. Bült. C, 19,,, S. 1, Ankara.

 • Ricou, L.E. , 1980, Torosların Helenidler ve Zagridler arasındaki yapısal rolü. Türkiye leo. Kur, Bült. , C. 23,,, S. 2, Ankara.

 • Tutkun, S. Z. , 1984, Saimbeyli (Adana) Yöresinin stratigrafisi, C. 0. Müh. Fak.. Dersi Seri A. Yerbilimleri C. 1, S. 1, Sivas.

 • Kurşunlar Üyesi Konglomerasının (SEBEN - BOLU) İstatistiksel İncelemesi
  Mahmut Tunç
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ: İncelenen, konglomera,, Yaylalar Formasyonu (Tunç ve Kazancı, 1980)nun bir üyesi olarak ayırüanan Kurşuniler Üyesine aittir. Taşınma doğrultu, ve yönünü saptamak amacıyla incelenen bu konglomera içerisinde.,, 1000 adet çakılın görülen "`"A" (Uzun) eksenlerinin doğrultulan ölçülerek taşınma doğrultulan saptanmıştır. Taşınma yönü ise,, yapısal veriler bulunmadığından, değişik görülen tüm çakılların toplanıp ince kesitlerle incelenmesiyle saptanmıştır.

 • Seban-Bolu

 • Kurşunlar Üyesi

 • Konglomera

 • Yayalar Formasyonu

 • KALAFATÇIOÖLU, A., ve UYSALLI, H. , 1964 : Beypazan-Naüıhan-S eben civarının jeolojisi. : M .T. A. Dergisi, 62, 1-10

 • KAZANCI, N. , 1980 : Seben Bölgesinin Sedünentolojisi ; A. 0,. Fen Fakültesi Jeoloji Müh... Bölümü, Doktora Tezi (Yayınlanmamış).

 • RONDOT, J. , 1956 :: 1/100 000 lik 39/2 (güney kısmı) ve 39/4 paftalarının jeolojisi (Seben-NallıhanBeypazan İlçeleri): JVLT.A, rap., . 251.7

 • SANER, S. , 197:8: Orta Sakarya`daki Üst Krétase,Paleosen-Eosen çökelme ilişkileri ve Anadolu`da petrol, aranıalarındaki önemi.: Türkiye IV. Petrol Kong. , 95-115.

 • STCHEPİNSKY, V. , 1940 ; Göynük-Mudurnu-Nallıhan mıntıkasının, umumi jeolojisi hakkında, rapor: M.T....A. rap.. .„ 975 (Yayınlanmamış).

 • TUNÇ» M. , 1980: Davudoğlan (Bcypazan)-Seben (Bolu) arasımda kalan ve Aladağçay boyunca olan bölgenin stratigrafisi: A. Ü. Fen Fakültesi Jeoloji Müh. Bölümü, Doktora Tezi (Yayınlanmamış)..

 • TUNÇ, M:. , 1984: Seben. (KB Ankara) yöresindeki Üst Krelase tortullarının biyostratigrafi incelemesi: C, 0. Mühendislik Fakültesi Yerbilimleri Derg. , 1, 19-30

 • VAROL, B, » 1980: Seben bölgesinin sedîmenlolojik etüdü: A.. 0. Fen Fakültesi Jeoloji Müh. Bölümü, Doktora Tezi (Yayınlanmamış).

 • WEOTWOORTH, Ct K. , 1932: The classification and terminology of the pyroclasüc rocks» IL S. National Council,, Bull» V, 89, p. 19-53.

 • Maden Yasası: Neyi Tartışıyoruz?
  Jmo Yönetim Kurulu
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ: 1985 Yılında yürürlüğe .giren 3213 sayılı Maden. Yasası, henüz kısa sayılacak bir süre geçmiş olmasına karşın yoğun bir biçimde tartışılmaya başlanmıştır. Eski yasanın (6309 sayılı Maden Yasası) yarattığı aksaklıkları gidermek, gereksiz formalitelerle boğulan bürokrasiyi, arındırmak, madencilik sektörünü teknik ve ekonomik açıdan, güçlendirmek olarak 3213 .sayılı yasanın gerekçesinde belirtilen amaçların ve yararların bir türlü sağlanamadığı görülmüştür. Bonon üzerine,, bir değişiklik taslağı hazırlanması amacıyla Enerji, ve Tabiî. Kaynaklar Bakanlığı tarafından çalışmalara başlanmıştır» Hazırlanan değişiklik taslağı,, madencilik sektöründeki çeşitli çevrelerin eleştirilerine sunulmuş ve konu tartışmaya açılmıştır., Bu taslak .ana hatlarıyla,,, arama döneminde sorumluluğu jcoloji mühendisine ve işletme dönem ind eyse maden mühendisine vermekte» işletme döneminde de arama faaliyetlerinin sürdürülmesini zorunlu tutmakta, teknik ve ekonomik açıdan yetersiz olduğu saptanan. AR ve ÖI.R ruhsatlarına işletme hakkı verilmemesi hükmünü getirmekte, alim s.ah alarmdaki çalışmaların gözetimi için hükümet komiseri, tayin edilmesini, öngörmekte» bir ruhsat aşamasından diğerine geçerken verilen belgelerin ve raporların sıkı bir biçimde denetlenmesini getirmekledir. Hammadde girdisini temin etmesi, bakımından madencilik, ülke sanayisinin temelini oluşturmaktadır. Madencilik sektöründeki sorunlara kalıcı çözümler getirilmesi şu halde ülkemizin ekonomik gelişimi açısından büyük bir önem taşımaktadır. Bo nedenle, Maden Yasası tartışmalarında ana eksen madencilik, sektöründeki sorunların, doğru ve gerçekçi, bir biçimde saptanması ve sağlıklı çözümler bulunması üzerine olmalıdır. Kuşkusuz» Jeoloji Mühendisleri Odası`ıun konuya ilişkin görüş ve önerilerinde, daha önce de defalarca belirtildiği .gibi, olaya yaklaşım ve .görüşler bir mesleki tercihin veya bir meslek grubunun çıkarı doğrultusunda olmayacaktır., Fakat tersine, Maden Mühendisleri Odası bu tartışmalar sırasında,, ülkemiz .madencilik sektörünün sorunları yerine kendi meslek çıkarlarını ön plana almış ve hatta kimi zaman çağdışı ve bi~ limdışı yönlere de sapmıştır.

  Çalışanların Örgütlenmesi ve Demokrasi
  Ahmet Erol
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ: Demokratik .hukuk devleti, çağdaş insan, haklarını .korumak, ve .geliştirmek işlevi ile yükümlüdür. 1.982 anayasası ise, devletin kuruluşundaki tüm organ, yetki, ve görevleri sözkonusu işleve ve ereğe ters düşen bir hiçimde düzenlemekle kalmamış, askerî yönetim yasalarından aktarılan ilke ve kurallarla temel hak ve özgürlükleri genel olarak ve her birini ayrı ayrı alabildiğine sınırlamış ve kısıtlamış bulunmakladır. Demokratik toplumlarda çalışanlar kendi ekonomik sosyal çıkarlarını korumak, ve geliştirmek için örgütlenmek zorundadır.. Nitekim, Uluslararası Çalışma örgülü (İLO), 27 Haziran. 1.978 tarihinde `"Kamu Kesiminde Çalışma Koşullarını Belirleme Yöntemlerine ve Örgütlenme Hakkının Korunmasına" ilişkin 151 nolu sözleşmeyi kabul etmiştir. Sözleşmenin. 4 ve 5. maddeleri özetle şu .hükümleri içermektedir:

  SAYI TAM DOSYASI
  PDF Olarak Görüntüle