Jeoloji Münendisliği Dergisi
Jeoloji Mühendisliği Dergisi

Jeoloji Mühendisliği Dergisi

1986 OCAK Cilt 10 Sayı 1
KAPAK
PDF Olarak Görüntüle
KÜNYE
PDF Olarak Görüntüle
İÇİNDEKİLER
PDF Olarak Görüntüle
OKURLARIMIZA
PDF Olarak Görüntüle
Deveci (Hekimham-Malatya) Siderit Örneklerine Özgü Jeokimyasal Verilerde Yapılan Bir Jeoistatistiksel Değerlendirme
Taner Ünlü
PDF Olarak Görüntüle

ÖZ: Deveci (Hekimhan-Malatya) siderit örneklerine ait jeokimyasal verilerin matematiksel yorumu bu çalışmada sunulmaya çalışılmıştır, Elementlerin yüzde -dağılım ilişkileri, siderit ve feil mineralleri arasındaki ardışıklı çökelmeyi eser element cinsinden, dağılım, ilişkileri ise çökelime eşlik eden bazik volkanizmanın varlığını ortaya koyabilmektedir. Çalışmada jeoistatistik değerlendirmenin, jeneze yaklaşımda bir yöntem olarak kullanılabileceği sonucuna Deveci siderit yataklanması örneği ile varılmaya çalışılmıştır.

 • Deveci(Hekimhan-Malatya)

 • Siderit Örnekleri

 • Jeokimyasal Veriler

 • Jeoistatistiksel Değerlendirme

 • Krumbein, W.C. ve Grayb.il!, F.A., 1965; Introduction to statistical Models in Geology., MacGraw Hill, Book .Company, 475` S., London,

 • Marsal, D., 19791 ; Statistische Methoden für Erdwissenschaftler. 2: Aufl., 192 S,,, Stuttgart

 • Mather, P.M., 1965; Computational Methods of Multîvariate Analysis in Physical Geography, John. Wiley and. Sons., 214 S,f London.,.

 • Matheron, G., 1963; Principles of Geostatistics. `Eicon. Geol., Vol. 58, S... 1246-1268, New Haven.

 • Sachs, lt., 1978; Angewandte Statistik. 5; Aufl., 552 S„, Berlin (Springer),..

 • Saukow, A.Ar , 1953; Geochemie.`Veb-Verlag Technik» 311 S,, Berlin,

 • Till, R,;|l 1.974; Statistical .Methods for the Earth Scientist, MacMllLan Press Ltd., 2.26 S,,,, London.

 • Ünlü, T,,, 1983; Die Genese der Siderit-Lagerstätte Deveci in der Hekimhan-Prov.inz Mala.tya/Türkei und ihre wirtschaftliche Bewertung. Doktorarbeit, TU Berlin,.

 • Ünlü,, T., 1984; Deveci (Hekinüıan-Malatya) siderit örneklerinde yapılan bir cevher hazırlama ön çalışması., Jeo. Müh., Sayı 21, S, .3-16, Ankara.,

 • Ulukışla-Çamardı (Niğde) Volkanitlerinin Bazı Petrolojik ve Jeokimyasal Özellikleri
  Halil Baş Abdülkadir Ayhan Eşref Atabey
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ: Ulukışla, ile Çamardı arasında geniş bir alanda yüzlek veren volkanizma. Paleosen`den Orta Eosen`e kadar etkili olmuştur. Volkanitler sahada yaygın, olarak aglomera, yastık, lav, tüf, kubbe, dayk ve akıntı `İbresi şeklinde görülür ve yer yer volkanosedimanter özellik gösterirler. Sokulum kayakları özelikle: Ulukış- 14 çevresinde yaygındır. Mineralojik ve kimyasal, bileşimlerine .göre, bazalt andezit, nadiren riyolitten oluşan kayaçlar çoğunlukla` alkali (goşonitik) ve kısmen de subalkalidir. Ana ve bazı iz element içeriklerine göre kayaçların volkanik yay ürünü oldukları görülür. Jeokimyasal ve jeolojik, olgulara göre Üst Kreta Orta Bösen aralığında bölgedeki okyanus içerisinde gelişen, kuzeye dalımlı bir yitim zonunun incelenen kayaçların oluşumunu sağladığı düşünülmektedir

 • Ulukışla-Çamardı(Niğde)

 • Volkanitler

 • Petroloji

 • Jeokimyasal Özellikler

 • Blumenthal, M,,, 1956, Yüksek Bolkar Baf`ın .kuzey boneleri ve batı uzantısının jeolojisi. MTA yayınları, seri D, 7, 179 s.

 • Demirtaşh, E., Bilgin,, A.Z., Erenler, D., Işıklar, D., Sanlı, Y,, Belim, M., ve Turan, N,, 1973, Bolkar Dağları`mn jeolojisi. Cumhuriyetin 50. yılı yerbilimleri kongresi tebliğler kitabı, 4:2-57`.,

 • Demirtaşlı, E., Turan, N., Bilgin, A.Z. ve Selim, M., 1983, Geology of the Bolkar Mountains. Geology of the Taurus Belt, Internat. Symposium, Ankara, 125-142,.

 • Erler, A., 1983, Tectonic setting` of the massive sulfide deposits of the Sautheast Anatolian thrust belt. Internat. Symposium, Ankara,, 309*316.

 • Garcia, lt., 1978,, Criteria of the ancient volcanic ares. Earth Sei. Rev,, 14,, 147-185.

 • Güncûoğlu, M,., 1977, Geologie des westlichen NigdeMassivs. Doktora tezi 180 s. Bcnn (yayınlanmamış).

 • Görür,, N., Oktay, F.Y., Seymen, î. ve Şengör, A.M.C., 1984, Paleotectonic evolution of the Tuzgölü basın complex,, Central Turkey; Sedimentary record of a Neo-Tethyan closure. The geological, evolution of` the Eastern Mediterranean, special puplication of the Geol, Soc., 17 içinde J.E,. Dixon ve A.H.F., Robertson (ed.), Blackwell Scientific Puplic. Oxford, 77-111,,

 • Hempton, M.H., ve Savcı, G., 1982, Elazığ volkanik karmaşığının, petrolojik ve yapısal özellikleri. Türkiye Jeol. Kor. Btilt., 25, 143-150.

 • Hempton, M.H., 1983, Results of detailed mapping near lake Hazar (.Eastern Taurus Maun.tai.ns). -Geology of the Taurus Belt, Internat, Symposium, Ankara, 223-228,

 • Irvine, Ï.N. ve Baragar, W.R.A., 1Ç71, • A quide to the chemical clasjsification of the common volcanic rocks. Canad. J. Earth Sei., 8, 523-548.,

 • Jakes,, P., ve White, A.J.R., 1972, Major and trace element abundance in volcanic rocks of orogenic areas. Bull. Geol... Soc. America,, 83, 20-39.

 • Ketin, t. ve Akarsu, t, 1965, Ulukışla Tersiyer havzasının jeolojik, etüdü hakkında rapor, TPAO, No- 339 (yayınlanmamış).

 • Ku.no,, N., 1:968, Lateral variation of b&salt magma type across continental margins and island arcs. Boll, Volcano!,, 29, 195-222.,

 • Mac Donald, O.A.. ve Katsura J., 1064, Chemical composition of Hawaian lavas. Jour,, of Petrology, 5, 82-133,,

 • Mullen, E.D., 1983,. Mno/TiO2 /P2Os : a minor element dircrimouant of basiltic rocks of oceanic environment and Its implication, for petrogenesis. Earth planet Sei., lieft, ez, 53-6.2.

 • Oktay, F.Y., 1982, Ulukışla Ye gevreğinin stratigrafisi ve jeolojik evrimi. Türkiye Jeol. Kur. Bült., 25, 15-24:.,

 • Özçelik, M., 1985, Malatya güneydoğusundaki Maden magmatik kayaçlaruıın jeolojisi ve tektonik ortamına jeokimyasal bir yaklaşım., Türkiye Jeol. Kur. Bült., 28, 19-34.

 • özgül, N., 1983, Stratigraphy and tectonic evolution of the central Taurides. Gelogy of the Taurus Belt,, Internat,. Symposium.,, Ankara, 77-90.

 • Pearce, J.A. ve Cann, J.R,.,, 1973, Tectonic setting of basic volcanic rocks determined using1 trace element analyses,. Earth and. Planet,, Sei. Lett., 19,

 • Pearce, J.A., 1978, Statistical anlysis of major element patterns in basalts. J. Petrol., 17, 15-43

 • Peccerillo, A.., ve Taylor,, S.R., 1975, Geochmistry of Upper Cretaceous volcanic rocks from Pontic Chein, Northern Turkey. Bull,. Volcano!,,, 39, EÇİ7-569

 • Ferinçek, D. ve Özkaya, î., 1981, Arabistan levhası kuzey kenarı tektonik, evrimi. Yerbilimleri, 8, 91-102.

 • Ötreckeisen, A., 1967, Classification and nomenclature of igneous rocks. N. Jb. Mineral. .Abh., 107, 144-240.

 • Şv?ıigö,! A.M.C. ve Yılmaz, Y., 1981, Tethyan evolution of Turkey: a Plate tectonic approach.. Tec tonophysi.es, 75, 181-241..

 • Tekeli,, O., Aksay A., Ürün, B.M. ve I§ık, A,, 1983,, Geology of the Aladağ Mountains. Geology of the T`auras Belt,. Internat. Symposium, Ankara,, 143-158

 • Yazgan, E3., 1981, Doğu Toroslarda etkin bir paleokıta kenarı etüdü (Üst Kretase-Orta ïîosen), Malatya-Blazığ;, Doğu Anadolu. Yerbilimleri, 7, 83-104.

 • Yazgan, E,, 1983, Geodynamic evolution of the Eastern Taurus region. Geology of the Taurus Belt, Internat. Symposium, Ankara, 199-206.

 • Yetiş,, C, 1978, Çamardı (Niğde ili) yakın ve uzak dolayının jeoloji incelemesi ve Eicemiş yanlım kuşağının Madenboğazı-Kamışlı .arasmdaki özellikleri. Doktora tezi, İstanbul Üniversitesi, 164 s » ( yayınlanmamış, ).

 • Yetiş, C, 1083, New observations on. the age of the E`cemiş foult. Geology of the Taurus Belt, Internat. Symposium, Ankara, 159-164.

 • Refleksiyon Ölçümleri Yardımıyla Kömürleşme Derecesinin Saptanması ve Metodun Değirmentaşı (Artvin) Astrasit Yatağına Uygulanması
  Gürkan Yersel
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ: Doğu Pontidler`de bulunan Liyas yaşlı antrasit yatağı ön etüdler sonucunda, grafit olabileceği sanılmıştır. Bu amaçla, bağlayan etüdler esnasında sahanın Jeolojik ve tektonik etüdünün- yanı sıra kömür petrografisi açısından incelemeler yürütülmüştür. İncelemeler sonucunda Liyas yaşlı yatağın kesin kömürleşme derecesi refleks`yon ölçümleri yardımıyla saptanmıştır. Yüksek kömürleşme Laramiyen fazda yükselen, granit etkisiyle olmuştur. Bu makalede yalnız kömür petrografisi sonucunda elde edilen neticeler özetle verilmiştir.

 • Refleksiyon Ölçümleri

 • Kömürleşme Derecesinin Saptanması

 • Değirmentaşı(Artvin)

 • Astrasit Yatağı

 • Hoffmann, E,, Jenker, A. (1932) : Die Inkohlung `und ihre Erkennung im Mikrobild. Gl.ucka.uf, 68,. s, 81-88,

 • Fattei.sk, K.., Teichmüller, M., (1.960): Inkohlungs verlauf., Brennstoff-Chemie, 51, ,s. 79-84, 07-104,, 133-137

 • Yersel,, H.G., (1983): Die Anthrazitvoi kommen im Lias der östlichen. Pontiden in. der Türkei, Doktora çalışması, 123 S. (yayınlanmamış).

 • Sıva Kapanımlarının İki Farklı Yöntemle Kimyasal Analizleri
  Rezan Birsoy
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ: Fluoritteki sıvı katı adımlarının kimyasal analizi ilk önce dondurma deneyi ile birlikte kapanmadaki sıvının yıkanması yöntemiyle saptanmıştır. Daha sonra aynı örneklerde, kapanmadaki sıvının, bileşiminin analizi taramalı elektron mikroskopla yapılmıştır. Her iki yöntem, NaCI ve KCl`ün temel bileşenler olduğunu göstermiştir. Ayrıca, ikinci yöntemin, birinci yönteme göre çok hızlı ve sağlıklı olmasına, karşın daha pahalı olduğu anlaşılmıştır.

 • Sıva Kapanımları

 • Kimyasal Analizler

 • Sıvının Yıkanması

 • Elektron Mikroskobu

 • Almandinger, R.J., 1975, A model foi ore-genesis in. the: Hansonburg Mining Distrct, New Mexico Institute ci Mining and Technology, Sooorro, N.M., Fh,.D. Tezi (Yayınlanmamış) 190 s.

 • Bailey, S.W., ve Cameron, E.N., 196-1, Temperatures of mineral formation in bottom-run lead-zinc deposits of the `Upper Mississippi Valley as indicated by liquid inclusions., Econ Geol. 46, 626-651.

 • Hall, W.E.. ¥e Friedman, I., 1963, Composition of fluid inclusions, Cave-in-Rock fluorite district, Illinois, and Upper- Mississippi Valley lead-zinc district. Eco«... Geol; 58, 886-911

 • Nash, J..T. ve Theodore, T.G., 1971, Ore fluids in the Porphyry Copper Deposit at Copper Canyon, Nevada : Econ, Geol.,, 6®f 385-400

 • Rife, D.L., 1971, Barite fluid inclusion geothermometry, Cartesville Mining District, Nor t west Georgia: Econ. Geol. ®6, 1164-1167

 • Roedder, E., 1958, Technique for the extraction, and partial, chemical analysis of filled fluid inclusions from minerals: Econ, Geol. 53, 235-269.

 • Roedder, B,,, 1962, Ancient fluids in crystals: Scientific American, off pirint No 854 W`,H, Freeman and Company, 11 s

 • Roedder, E, 1963, Studies of fluid, indusions m. Freezing data and their interpretations: EScon. Geol..,, 58, 167-211.

 • Roedder, E., Ingram B., ve Hail, W.E., 1963, Studes of fluid inclusions IV. Extraction and quantative analysis of inclusions in the miligram, range: Econ, Geol., 58,, 353-374

 • Roedder, E., 1971, Fluid inclusion evidence on the environment of formation of mineral deposits of Southern Appalachian Valley: Eton, Geol,,, 66, 777-79-1.

 • Roedder, E., 1972, Compostion of fluid inclusions: U. S.O.S. Prof. Paper 440-J.J., 164 s.

 • Ohmoto, H. ve Rye, R.D. r 1970, The Bluebell Mine,, British Colombia. I. Mineralogy paragenesis, fluid inclusions and. isotopes of hydrogen, oxygen and. carbon: Econ.. Geol 85.. 417-437

 • Sawkins, P.J. r 1968,, Significance of Na/K BMÛ Ca/SO4 ratios in fluid inclusions and subsurface waters, with respect to the genesis of Mississippi Valley-type ore deposits.;, Eton,. Geol.,, 63, 935-942.

 • Kırıntılı kayaçların Dokusal Parametreleri Yardımıyla Taşınma Mekanizması ve Çökelme Ortamlarının Saptanması
  Songül Gökçen Haluk Çetin İsmail Hakki Demirel
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ: Kum boyu kırıntılı kayakların taşınma mekanizmaları ve çökelme ortamlarının saptanması sedimanter yapılar, fosil içerimi ve benzeri gibi `belirli sedimantolojik özelliklerle yapılabilmektedir. Bununla beraber bu özellikleri içermeyen veya, yüzeyde mostra vermemiş istiflerde bu işlemlerin yapılabilmesi ancak bazı  dokusal yöntemlerle mümkündür.. Bu makalede, özellikle ince kesitlere uygulanabilecek dört sedimantolojik. dokusal yöntem tanıtılmakta ve bunlar yardımıyla istifi oluşturan kırıntılı materyalin taşınma mekanizması ve çökelme ortamlarının nasıl saptanacağı sunulmaktadır.

 • Kırıntılı Kayaçlar

 • Dokusal Parametreler

 • Taşınma Mekanizması

 • Çökelme Ortamlarının Saptanması

 • Çetin H., 1983,. Haymana (SW .Ankara,) doğusundaki Üst Kretase-Alt Tersiyer istifinin sedimantolojik ve sedimanter petrolojik incelenmesi. H.Ü. Master Tezi,,,, 106 s.

 • Demirel, Î.H., 1983.. Haymana (SW Ankara`) batısındaki Üst Kretase - Alt Tersiyer istifinin sedimantolojik ve sedimanter petrolojik incelenmesi,, H.Ü. Master Tezi,, 147 s

 • Gökçen, S-JU, 1974, Erzincan-Refahiye Bölgesi sedimanter jeolojisi I. Hacettepe Fen., Mili, Bilim. Derg., 4, 179-205.

 • Gökçen, S.IJ,, 1976 a. Ankara-Haymai`a güneyinin sedîmantolojik incelenmedi I: Strati grafik, birimler ve tektonik., Yerbilimleri., 2, 161-190.,

 • Gökçen,, S.I*., 1976 b. Ankara-Haymana güneyinin, sedimantolojik incelenmesi II: Sedimantolojî ve Paleoakıııtılar.. Yerbilimleri.,, 2, 201-235.

 • Gökçen, S.L., 1980.. Petrology of Paleogene Blysch sandstones of the Haymana Basin, Central Anatolia-Turkey. Froc. First European Meeting1 I. A. S,. (Abst.) 127-130` (Bochum-Germany).

 • Gökçen,. S.L-., 1981. Zara-Hafik günevindeki Faleojen istifinin sedimantolojisi ve paleocoğrafik evrimi. Yerbilimleri.,, 8, 1-2% 1 Elk,

 • Gökçen, S.L, ve Ataman, G., 1973,. Sedimantologie des roches détritiques -de la formation, de Keşan (Paleogene) : Un faciès a turbidites au sud-ouest de la Thrace Turque. Sediment,.. Geol., 9» 235- 260.,

 • Gökçen, S.L., Bulutoğlu, Ö.F. ve Unsal, A., 1078. Urztncan-Reahiye bölgesi sedimanter jeolojisi IV: `Filiş klastikleri petrolojisi. Yerbilimleri., i, 154-175

 • Gökçen,, S.L. ve özkaya, t,,,, 1981. Olistostrom ve türbdit fasiyeslerinin Diskriminant analizi ile ayırımı. Yerbilimleri., 8, 5S-6D.

 • McManus, J. ve Buller, A.T.,,, 1973.. Modes of turl>idîte deposition deduced from grain-size analyses;. Geol. Mag,. 109, 491-500.

 • Passega, R., 1957`., Texture as characteristic of clastic deposition,.. Bull. Am,. Ass. Petrol. Geol., 41,, 1952- 19B4,

 • Passega, R., 1.964. Gran, size `representation by CM patterns- as- a geological tool. I. Seçtim,. Petrol,, 34, 830-847.

 • Passega, R,, 1977. Significance of CM diagrams of sediments^ deposited by suspensions. Sedimentology.. r 24, 723-733

 • Passega, R. ve Byrainjee, R., 1969.. Grain-size image of clastic deposits. Sedimentology. r 13, 233-252..,

 • Visher, G,.S-., 19*69`. Grain, size distributions and depositional processes., J. Sedim. Petrol,, 39, 1074- 1106.

 • Haberler
  PDF Olarak Görüntüle
  Jeoloji Takvimi
  PDF Olarak Görüntüle
  Kanunlar, Tüzükler, Yönetmelikler
  PDF Olarak Görüntüle
  Yeni Üyeler
  PDF Olarak Görüntüle
  Yayın ve Malzeme Satış Listesi
  PDF Olarak Görüntüle
  TAM SAYI DOSYASI
  PDF Olarak Görüntüle