Jeoloji Münendisliği Dergisi
Jeoloji Mühendisliği Dergisi

Jeoloji Mühendisliği Dergisi

1990 KASIM Cilt 14 Sayı 2
KAPAK
PDF Olarak Görüntüle
KÜNYE
PDF Olarak Görüntüle
İÇİNDEKİLER
PDF Olarak Görüntüle
OKURLARIMIZA
PDF Olarak Görüntüle
Batı Toros (Likya) Naplarının Yapısal Öğelerinin ve Evriminin Analizi
Şükrü Ersoy
PDF Olarak Görüntüle

ÖZ: Bilindiği gibi, S W Anadolu`da çok eski tarihlerden beri» yerli ve yabancı araştırıcılar` jeolojik irdelemelerde bulunmaktadır. Doyurucu bir yoğunlukta olmasa bile» bu. kadar fazla bilgi birikimi ile henüz S W Anadolu için jeolojik evrim modeli ortaya konmuş değildir. Yazar, eldeki mevcut veriler ışığı altında, söz konusu bu bölgedeki otokton, para-otokton. ve alloktonların yapısal parametrelerini ve evrimlerini ortaya koymaya çalışmıştır.

 • Batı Toros(Likya)

 • Napların Yapısal Öğeleri

 • Evrim Analizi

 • Otokton

 • Allakton

 • Adamda, Sh. A,.; Odıkhmezuri, Z.V...; Shavish.vil.li, I.D. (1977), main features of tectonics, magniatism and métallogeny of the Caucasus,. Sixth Colloquium, on Geology of the Aegean Region İZMİR, s. 1-9.

 • Akkök, R,.; Satır, M; Şengör, ÂİVf.C. (1984),, Menderes Masifi`nde tektonik olayların, zamanlaması ve sonuçları. Ketin Simp., s. 93-94.

 • Bailey, E.B.,; Me Callien, W.1 (1953), Serpentine lavas,, the Ankara melange and the Anatolian thrust. Roy, Soc. Edinburg Trans. 62, 403-442

 • Blu.men.thal, M. (1963), Le système structural du Taurus sud-anatolien. In Livre à la Mémoire du Professeur1 P. Fallot, Lu, Mem. h.s. Soc. Géol. Fr,., Paris, p. 611-622.

 • B anneau, M.; Angelier, I.; Epting, M... (1977), Reunion extraordinaire de la Société, géologique de. France, en Krete., Bull. Soc. geol. Fr. 19,,, 87-1.02.

 • Brinkmann» R. (1966), Geotektonishche Gliederung von West Anatolian,. N. Jb. Geol. Pal.. Mh, 603-618,.

 • Brunn, J.H.; Grariansky, P. Ch. De.; Gutnic, M.; Juteau, T.; Lefevre, R.; Marcoux, J.; Monod, O..; Poisson, A,. (1970),, Structures majeures et. correlations stratigraphiques d.ans les Taurides occidentales,. Bull. Soc. geol. France, 12, 515-556,.

 • Çağlayan,, A.M.; Oztifark, E.M.; öztürk, Z.; Sav, A,; Akat, U. (1980). Menderes Masifi güneyine ait bulgular ve yapısal yorum. Jeo, Müh. 10, 9-17.

 • Colin» HJ . (1962), Fethiye-Antalya-Kaş-Fînike (Güneybatı Anadolu) bölgesinde yapılan jeolojik: etütler. MTA Enst. Derg. 59.

 • Demirtaşh, E, (1975), İran, Pakistan ve Türkiye`deki Alt Paleozoyîk yaşlı kayaların stratigrafik korrelasyonn. Cumhuriyetin 50. yılı Yerbilimleri Kongresi, MTA, 204-222.

 • Dumont, J.F.; Uysal. S.; Monod, O. (1980), La série de Zindan. un. element de liaision entre platforme et bassın a Fest d`Isparta (Taurides occidentales, Turquie),. Bull. Soc, geol. Fr,.22, 225-232

 • Erakman, B.; Meşhur, M.; Gül, M.A.; Alkan, H.; Öztaş, Y.; Akpınar, M, (1986), Fethiye-Köyceğiz-Tefenni-ElmalıKalkan arasında kalan alanın jeolojisi: Türkiye 6. Petrol Kong.,, Jeoloji Bildirileri: Güven» A.; Dinçer, A.,.; Derman, A.S. (eds.)t 23-32.

 • Ercan, T.; Günay, E.; Törkecan, A. (1982), Bodrum yarımadasının, jeolojisi. MTA Enst. Derg., 97-98, 21-23

 • Ersoy, Ş. (1989a), Fethiye (Muğla) - Gölhisar (Burdur) .arasında Güney Dağı ile Kelebekli Dağ ve dolaylarının jeolojisi. Doktora tezi (yayınlanmaınış). İÜ Fen Bilimi. Ens.,,, 246 s..

 • Gansser, A. (1974), The Ophiolitic melange, a worldwide problem, on Tethyan Examples» Eclogae GeoL Helv., 67 (3), 479-507

 • Graciansky, P., Ch.de (1967), Existence d`une nappe ophiolitique à l`extrémité occidentale de la chaîne sudanatolieime; relations avec les autres unités, charriées, et avec les terrains autochtones (Province de Muğla, Turquie) C..R.A.C. Se, t,264, série D, s.2876 - 2879

 • Gutnic, M,.; Monod, O.; Poisson, A,.; Dumont, IF . (1979), Geologie- Des. Tauiid.es Occidentales (Turque) Mem.. Soc. Geol.Fr., N. Ser,, 58-137,

 • Hall» R.; Audley-Charles, M,G.; Carter, DJ . (1984), The significance of Crete for the `evolution of the Eastern Mediterranean,. In: Dixon, J. .and. Robertson, A.H..F. (eds). The Geological, evolution of the Eastern Mediterranean. Special publication of the Geological Society, London 17t 499-516

 • Harburyt N.A.; Hall, R. (1988),, Mesozoic extensional. history of •the Southern Tethyan continental margin, in. `the SE Aegean. Journal of the Geological Society, London, 145, p.283-301.

 • Hay ward, A.B., (1984), Miocene, clastic sedimentation related to the- emplacement of the Lycian Nappes and `the Antalya Complex, S`W Turkey, In;: Dixon, J. and, Robertson» A.HJF. (eds). The Geological Evolution of the Eastern. Mediterranean. Special Publication of the Geological Society, London. 17, 287-301.

 • Marcoux, I. (19 ), A scenario for the both of anew oceanic realm. the Alpine Neo-Tethys. 10th. Congr. of Sedkn. Abstract, H, 419-420.

 • Monod, Ö. (1977), Reclierch.es géologiques dams le Taurus occidental au Sud. de Beyşehir (Turquie). Thèse Université Paris-Sud Orsay.

 • Mufti, E; Orombelli, G,.:;, Pbzzi, R. (1970),, Geolgical studies on . the Dodecannese islands (Aegean sea). IX Geological map of the island of Rhodes (Greece): Explanatary notes. Am., Geo. des Pays Hellen ATHEÎsöES, 79-226.

 • Qrombelli, G.;; Lozej, G,.P.; Rossi, L.A. (1967), Preliminary notes on the Datça peninsula (SW Turkey). LJncei-Rend. Sc.Fis.Mat e. nat XLÏÏ, 830-841.

 • on.al.am,,, M. (1979), Ebnah-Kaş (Ahntalya) arasındaki bölgenin jeolojisi (doktora tezi),. ÎÜFF Monografileri 29

 • Özgül, N. (1976), Torosların bazı temel özellikleri, TJK Bült. 19, 65-78.

 • özkaya, !.. (1982), Upper Cretaceous plate rapture and, development of leaky transcurrent fault opMol.it.es in Southeast Turkey. Tectonophysics, 88, 103-116

 • Philippson, A.,. (1915), Reisen und. Forschungen, im Westlichen Kleinaisen S: Karien Sudlichdes `maander und das Westlichen Lykien. Erg. Heft. 183, zu petermanns mitteillungen, Gotha, 135s.

 • Poisson» A. (1977), Recherches Géologiques dans les Taurides occidentales,. (Turquie),. Thèse doct. d`etat. Université Paris» Xi-Orsay» 795.

 • Ricou, E.L. (1980), Toroslar`ın Helenidler ve Zagridler arasındaki yapısal rolü. TJK Bült, 23, 2, 101.

 • Roussi, L.A. (1966), La. geologia della Peninsola di Datça (Turchia). Doctorate thesis-., Milano Üniv. italya,, 184p,.

 • Selçuk, H.; Örçen, S..; Bilgin, Z.R.; Şenel, M.; Durukan, E. (1985), Keller (Burdur-Dirmil) Tektonik Penceresi. Türkiye Jeo. Kurult. (Bildiri Özetleri), 9.

 • Şenel, .M. (1986), Tahtahdağ (Antalya) ve dolayının jeolojisi (doktora tezi), 10 Fen Bilimi. Ens. Jeoloji Müh. Anabilirn Dalı, 232 s.

 • Şengör, A.IVİC, and Yılmaz, Y. (1981), Tethyan evolution of Turkey. A plate tectonic approach. Tectonophysics, 75» 181-241.

 • Thuizat, R.; Whitechurch, H.; Montigny, R.; Jutean, T.. (1981), K-Ar Dating :of some, infra-ophiolitic metamorphic soles. from `the Eastern mediterranean. New evidence for oceanic thrusthigs before obducdon Earth planet. Sei. Lett. 52, 302-310.

 • Woodcook, N.H. and Robertson, A.H.F. (1977), Imbricate thrust belt tectonics and sedimentation as a guide to emplacement of part of th Antalya. Complex SW Turkey. (Second Edition, 1985). Abstracts 6th. Colloguium Geology of the Aegean Region, Izmir-Turkey,, 661-671

 • Yılmaz, P.O., Maxwell, J.C. ve Muehlberger, W.R., (1981), Antalya kompleksinin yapısal evrimi ve Doğu Akdenizdeki yeri:; Yerbilimleri,, Hacettepe Üniv. Yerb. EnscBült, 7,, 119-127.

 • Altın Madenciliğinin Yeniden Doğuşu
  Vedat Oygür
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ: Dünya mineral ham maddeler piyasası istem açısından, üretim, fazlasıyla sonuçlanan ve beraberinde fiyatlarda düşmeyi getiren belirgin bir durgunluk içerisindedir. Altın, bu pazarda, özel bir yere sahiptir: Fiyatı, cevher üretimi ve istem gibi fiziksel etkenlerden çok, başlıca parasal etkenlerle denetlenir gibidir. Altın fiyatlarının 1968`de serbest bırakılması, ardından. 1975`te Amerikan vatandaşlarına altın pazarının açılmasıyla altın kurları hızla yükselmiştir.. Kurlardaki bu güçlenmeyle birlikte, altın teknolojisindeki yeni gelişmelerin de etkisiyle altın madenciliği dikkati çeken bir büyüme ve kârlılık, süreci içine girmiştir, Böylece, yeniden bir "Altına Hücum" dönemi yaşanmaya başlamıştır.

 • Altın

 • Madencilik

 • Mineral

 • Hammadde

 • Arango, O., 1988, The world gold market: Workshop on Rare and Precious Metals, A,. Fuganti ve G. Morteani (ed), Quadermi di Castel Ivano, No 7, 199-202.

 • Boisson» P., 1987» Rôle croissant de l`or sur le marché des matières premières minérales: Chrom,. Rech.., Min.,, No 488, 75-79.

 • Boyle, R.W.,, 1979» The geochemistry of gold and its deposits: Canada Geol. Surv. Bull, 280, 584 s

 • Bözdağ» Ş., 1990, Altın ve pazarı; MTA. Genel Müd., Fizibilite Etûd. Dai Rapor (yayınlanmamış).

 • BRGM, Dép. Marchés et. Prospectives, 1984, Les facteurs qui influent sur le marché de l`or: Chron. Rech, Min..,, No 474» 41-48.,

 • Cranstone, D. A., 1985» The history of gold discoveries in Canada - an unfinished story: CM Bull,, 78(882), 59-65.,

 • International Mining, 1990 July, Vol. 7, No 7, s.6.

 • Interational Mining» 1990 May» Vol 7» No 5,.s. 10

 • Johnson,, C, 1990, Ranking countries for minerals exploration: Mining Jour, Gold 1990 Supp., 31.4 (8072),, 1.5-19

 • Lucas, J.M., 1985» Gold: Mineral. Facts and Problems,, Bur. Mines Bull, 675» 323-338,

 • Milling-Stanley» G., 1988,, The international gold scene: Intern. Min., Sept. 1988» 10-14.

 • Mining Engineering, 1990 May, Annual Review 1989,

 • Ni sic, B., 1987,,, La renaissance de l`industrie aurifère et les perspectives du marché de l`or: Chron. Rech, Min,» No 488, 19-25.

 • Schreinmakers Yönteminin Bilgisayar Programıyla Çözümlenmesi ve Doğal Mineral Topluluklarına Uygulanması
  Osman Candan Yilmaz Gültekin Osman Özcan Dora
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ: Doğada Gibbs faz kuralına dayalı olarak gerçekleşen, mineral parajenezlerini eksenlerinde P/T, logf/]X v . b. değişkenlerin bulunduğu diagramlara Schreinemakers yöntemine göre yerleştirmek olanaklıdır. Bu diagramlar bileşen salını mı ve serbestlik, derecesinin eksiye gitmesine göre çok karmaşık şekillere bürünmektedir. Küçük el hesap makinalarıyla LÖ nun haftalarca sürebilecek karmaşık şemalar için BASIC dilinde bir bilgisayar programı geliştirilmiştir. Programın IBM-PC mutun alan için hazırlanarak, geniş bir uygulama olanağının bulunması amaçlanmıştır., Dünya`da daha önce Schreinemakers yöntemine göre çalışılmış ve yayınlanmış bir bölgeden alınan örnek, önerdiğimiz programla yeniden çözerek programın işlerliği denenmiştir. Bilgisayar çıktılarında, çözülmesi istenen sisteme ait her türlü bilgiyi, ek bir işlem yapmaksızın, yeniden görmek mümkün olabilmektedir.

 • Schreinmakers Yöntemi

 • Bilgisayar Programı

 • Doğal Mineral Toplulukları

 • Bemroirîer, M ve Hock,, V., 1983,, Metamorphose der Serpentin - Randsteine im. Obersten Möltal (Kärnten, Österreich). Karinthin, 89, S. 51-71» Salzburg/Österreich.

 • Candan., O., 1988,, Demirci-Borlu Arasında Kalan Yörenin. (Menderes Masifi Kuzey Kanadı) Petrografisi» petrolojisi ve Mineralojisi.. D.E.,0.,Müh.Mim,.Fak,Jeo.,.Müh.BöI. (Doktora tezi) 156 s., Yayınlanmamış

 • Dora» O.Ö., Candan» O.» 1989-a, Schreinemakers Yöntemine Göre Kuramsal Mineral İlişkileri,. Eğitim Yayınları (Hazırlanmakta)..

 • Dora, O. ö ve Candan,, O.» (baskıda) Schreinemakers Yönteminin Menderes Masifinin Kuzey Kanadında, Demirci-Borlu Arasında, Kalan Bir Alana Uygulanması. Hacettepe Üniversitesi» Yer Bilimleri Dergisi.

 • Korzhinskü, DS,,, 1959, Physicochemical Basis of the Analysis of the Paragenesis of Minerals. New York, consultants Bureau. Inc., 142 p,

 • Morey, G., 1936,, The Phase Rule and. Heterogeneous Equilibrium,, in F.G. Donnan and Arthur Haas, Eds., A commentary on the Scientific Writings of J. Williard Gibbs, v.l.,, Thermodynamics: New Haven,» Yale University Press,, p. 233-293.,

 • Morey,, G.W ve Williamson,, E.D., 1.918,, Pressure-Temperature e Curves in Univariant Systems,. .Am.. Chem. Soc. Your., v. 40, p.59-84

 • Niggli, P., 1930, P-T Diagramme für bestimmte Phasenzahl: Chemie der Erde v.5, p.201-224.

 • Niggli, P., 1.954,,, Rocks and Mineral Deposits (English Translation). San Francisco. W.H.Freeman und Co., 559

 • Sc.hre.inemak.ers, F.A.H., 1915-1925, In-, Mono-, and EHvariant Equilibria. Koninkl. Akad. Wetenschappen te Amsterdam. Proc, English ed.,, v. 18-28 (senden seçilmiş 29 makale)

 • Zen,, E,,,, 1.966, Construction of Pressure-Temparature Diagrams for Multicomponent Systems After the Method, of Schreinemakers A Geometric Approach., U.S.Geol. Surv. Bull. 1225, 1-56.

 • Jeoteknik Hizmetlerde Jeoloji ve İnşaat Mühendisliği İşbirliği
  Ünal Soygür
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ: İnşaat mühendisliğinin uğraş alanına giren hiçbir konu.,, İnşaat: Mühendisinin projelendirip yarattığı hiçbir yapıt yoktur ki doğrudan zeminle ilişkide olmasın. Bu cümle, jeoteknisyen bir İnşaat Mühendisine ait bir cümle olarak alınıp; "Her uzmanlık dalında bilim adamı veya mühendis, kendi, uzmanlık konusunun çok. önemli olduğunu, ve eğitim-öğretim, programlarında bu konunun ağırlık kazanması, gerektiğini, savunur`" genel yargısına ithal edilmemelidir. Yer çekimi ivmesi vardır ve bu ivme ağırlık denen kuvveti yaratmaktadır., Hiçbir yapı gökte asılı olmadığı ve olamayacağı veya yerçekimi alanı henüz yalıtılamadığı için, bütün yapılar, bir yerde zemin ara kesitine sahip olmaya, üstlendikleri tüm kuvvetleri ve zati ağırlıklarını, nihai yapı. genel tanımına giren yapı elemanları aracılığı ile zemine aktarmak zorundadırlar.

 • Jeoteknik Hizmetler

 • Jeoloji

 • İnşaat Mühendisliği

 • Yerçekim İvmesi

 • Karbonat Platformlarının Evrimi
  Eşref Atabey
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ: Karbonat platformları yokuştan engelli şelfe ve yalıtılmış platformlara evrim gösterirler ve bunlar zamanla batarlar,. Genellikle bir tipten, diğerine geçiş izlenir. Yerli canlı toplulukları başlıca çökel üreticisi ve engelleyici, tutucu, `bağlayıcı `.olarak işlev görürler.. : Karbonat yokuşlarının, resif oluşturucuların az olduğu iklimsel kriz ve tektonik etkinlik dönemlerinde gelişmesi daha olasıdır. Homokinal yokuşlar, bölgesel az eğimli paleo yamaçlar üzerinde gelişir. Saçak banklı yokuşlar, set banklarının oluşturduğu eğimlerden daha yüksek eğimlere sahip paleo yamaçlar üzerinde gelişebilir. Kıyı ötesi kenarı dik yokuşlar, önceden varolan engelli şelflerin genel batışının gerçekleştiği yerlerde gelişebilirler. Engelli karbonat şelfleri, en çok resifal biyotanın bol olduğu düşük enlem alanlarındaki kıta şelfleri üzerinde gelişirler. Genellikle resifal biyota ile ilişkili yüksek yığışıma hızı, engebeyi arttırır ve kenarı dikleştirir. Kenarlar zamanla eklenmeli, baypaslı ve aşının alı `kenarlı tipe dönüşebilir. Yalıtılmış platformlar riftleşmiş kıta veya geçiş kabuğu üzerinde gelişirler. Okyanus atollerinin çoğu çöken, okyanus volkanlarının üzerinde gelişirler. Platformlar, deniz düzeyi yükselimi veya çökmenin yığışmayı aştığı yerlerde az ya. da tümüyle batarlar. Hızlı deniz düzeyi yükseliminin ardından yığışımlar ve engeller; gecikme evresi, yakalama evresi ve korunma evresi olmak üzere üç `birikme evresi gösterirler. Pasif kenarlardaki karbonat platformları genellikle rift volkanikleri, olgunlaşmamış kırıntılılar ve evaporitler üzerinde gelişirler. Yakınsayan kıta kenarlarında ise platformlar farklı evrim gösterirler. Platformların ilerlemesi volkanizma, kenarların çökmesi, deniz seviyesinin, düşmesi ve sistemin doğal olarak sona ermesi gibi. süreçlerle durdurulabilir.

 • Karbonat Platformu

 • Evrim

 • Şelf

 • Tektonik Etkinlik

 • ATABEY, E., 1990, Karbonat platformlarının, sınıflaması fasiyes modelleri ve evrimi/Toros Karbonat: Platformu A.Ü. Fen Bil. Enstitüsü, Doktora Semineri,, 108s

 • BLENDINGER, WM 1986» Isolated stationary carbonate plat forms, the Middle Triassic (Ladinian) of the Marmalod; area» dolomites, Italy, Sedimentology, 33, 159-183,.

 • BOSELLtNl, A,,,. 1984, Progradation. geometries of carbonau platforms, examples; from `the Triassic of the dolomites northern. Italy,. Sedimentology, 31, 1-24.,

 • BURCHETTE, T.P., 1988» Tectonic control on carbonat • platform faciès distribution and sequence devclopmen Miocene,, Gulf of Suez, Sedimentary GeoL, 59,,, 179-204,

 • ClSNE, I.L.,, 1986, Eearthquakes recorded statigraphically o: carbonate platforms, Nature» 323» 320-322.

 • DEMICOO, R.V., 1985,,. Platform and off-platform carbonates c the Upper Cambrian of Western Maryland, USA Sedimentology, 3:2, 1-22.

 • DEMtRKOL, C, 1989,,, Pozaxiti-Karsanti-Karaisali yöresinin karbonat platformunun stratigrafisi ve jeolojik evrimi (Doğu Toroslar) MTA Derg,, 109, 25-36.

 • DÎETZ, R.S., and HOLDEN, I.C, 1973, Geotectonic evolution and subsidence of Bahama platform: Reply, Geol. Soc. Amer. Bull,, 84, 3477-3482.

 • FERNANDEZ-MENDÎOLA, P.A.,, .and GARClA-MONDEJAR, I, 1.989,,, Evolution ol a Mid-Cretaceous carbonate platform, Gorbea (Northern. Spain), Sedimentary GeoL,, 64, 111-126

 • GAWTHORPE, R.L., 1986, Sedimentation during carbonate ramp-to-slope evolution in a tectonic all y active area: Bowland Basin (Dinan.ti.an), N.England, Sedimentology, 33,, 185-206

 • HECKEL, P.H., 19972» Pennsylvanian statigraphic reefs in Kansas» some modern comparisons and implications» Geol. Runshau, 61, 584-598

 • HURST, IM.,, and. SURLYK, F., 1983, Initaiîon evolution and destruction of an early Paleozoic carbonate shelf, eastern North Greenland, Journal of GeoL, 91, 671-691.

 • JAMES, N.P.,1979, Faciès models 11,, Reefs, in R.G.Walker ed., Faciès models, Geoscicnce Can.Repr.Ser., 1, 121-132

 • JANS A, L,,, 1981, Mesozxric carbonate platforms and. banks of the eastern North American margin,,, Marine GeoL, 44,, 97-117.

 • KENDALL,,C.G..St.C.,and SCHLÄGEREI 981, Carbonates and relative changes in sea level, Marine GeoL, 44, 181-212.

 • K.LÖVAN, J.E,,,, 1974,, Development of western Canadian Devonian reefs and comparison with Holocene analoques, AAPG Bull., 58, 787-799.

 • KÖÇYÎĞÎT, A,.,, 1981,, İsparta büklümünde (Batı Toroslar) Toros Karbanat Platformunun evrimi» Türkiye Jeol. Kur. Bük., 24, 15-23,

 • MULLINS, HX, and LYNTS, G,.W,.„, 1977, Origin of the norilıwestcm Bahama Platform-Review and rcintcrpretation, GSABulL, 88» 1447-1461

 • PLAYFORD,,, P.E.., 1980,. Dconian Great Barrier Reefof Canning basin, Western Australia, AAPG Bull., 64,, 814-840

 • .READ,,, J.F., 1982, Carbonate platforms of passive (cxtansional) continental margins-types, characteristics and. evolution,, Tectonophysics, 81, 195-217

 • READ, J.F., 1985, Carbonate platform fades models, Bull. Amer. Assoc. Petrl.GeoL, 69, 1.-21

 • ROBERTSON, A,.H..F.,, 1987, Upper Cretaceous Muti. Formation, Transition of a Mesozoic Nate platform to a foreland Basin in the Oman Mountains, Sedimentology,, 34, 1123-1142,

 • SCHLAGER» W., 1981, The paradox of drowned reefs and carbonate platforms, GSA Bull., 92, 197-211

 • TEKELİ, O..,,, 1980, Toros larcla,, Aladağların yapısal evrimi, Türkiye Jeol. Kurumu Bült, 23, 11-14

 • WALDRON, J..W..F.,, 1984, Evolution of carbonate platforms on. a margin of the Ncotethys ocean, İsparta angle, soutwestern Turkey,, Eclogae Geol. Helve.,,, 77, 553-581,.

 • Sivas Havzasında Ana Kaya Fasiyesi ve Petrol Oluşumunun Organik Jeokimyasal Yöntemlerle Araştırılması
  Sadettin Korkmaz
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ: Sivas havzasında, metamorfik ve ofiyolitik temel üzerinde, yaklaşık 6 bin m. kalınlığında, kırıntılı ve evaporitik çökellerden oluşan bir istif yüzeyler. Bu istif içerisinde hidrokarbon ana kayası olabilecek iki ayrı formasyonun varlığı ortaya konmuştur. Havzada, ana kaya özelliği taşıyan bu birimlerden alman örneklerin labaratuvarlarda organik jeokimyasal analizleri yapılmıştır. Bu analizlerden yararlanarak formasyonların petrol ve doğal gaz oluşturma potansiyelleri araştırılmıştır.

 • Sivas Havzası

 • Ana Kaya Fasiyesi

 • Petrol Oluşumu

 • Organik Jeokimyasal Yöntemler

 • Arpat, E., 1964» Gürlevîk dağı bölgesinin genel jeolojisi ve petrol imkanları: . M.T ...A. derleme rapor no: 4180, Ankara.

 • Artan,, t)`., ve Seslini, G.; 1971, Sivas-Zara-Beypınan bölgesinin jeolojisi: M.T.A. Derg., 76, s.80-97.

 • Barker, C.,„ 1974, Py rois is techniques for source-rock. evaluation: A.A.P.G. Bull., 58» 11» s.2349-2361.

 • Bostick, N.H., 1979, Microscopic measurement of the level catagenesis of solid, organic matter in sedimentary rocks-a review: SEPM special publ. no, 26, s. 17-43.

 • Dow, W.G., 1978, Petroleum source beds on. continental slope and rises: A.A.P.G. Bull.» 62, 9, s. 1584-1606

 • Durand, B., Espitalie, J.., Nicaise, G,.,, 1972,, Etude de la matière organique insoluble des argiles de Toarciyen du Bassin de Paris: Rev.Ins.FrPétrole, 27, 6, s.865-884.

 • Durand, B. ve Espitalie» J., 1976, Geochemical studies on the organic matter from Daula Basin, II. Evolution of kerogen: Geoch. CosriLÄcta, 40» s. -801-808.,

 • Erentöz, C, ve Baykal, F., 1966, İzahlı 1/500..000 ölçekli. Türkiye jeoloji haritası Sivas

 • Espitalie, J., Madec, M, ve Tissot, B., 1977,, Source rock characterization: 9 th offshore technology conference,, s. 439-444

 • Gedik, A... ve Korkmaz, S.» 1984, Sinop havzasının jeolojisi ve petrol olanakları;: Jeoloji Müh. Derg,.» 19, s.53-79.

 • Gehman, H.M., 1962, Organic matter in limestone: Geoch.. et Cosm.Acta, 26, s.385-897

 • Gökçen, S.L., 19-81, Zara-Hafik güneyindeki Paleojen istifinin sedimantolojisi ve paleocoğrafik evrimi: H.Ü. Yerbilimleri, 8, s. 1-25

 • Hunt, J.M., 1979, Petroleum Geochemistry and Geology; Freeman, 617s,.

 • Jonathan,, D., Le Tran» K., Oudin, J.L, ve Van. der Weide» B.M., 1976,, Les méthodes d`étude physico-chimique de la matière organique: Bull. Centre ReechJPau., SNPAS 10,,, 1, s.89-108.

 • Korkmaz, S.,, 1984, Boyabat (Sinop) kuzeydoğusunun petrol yönünden jeolojik ve jeokimyasal incelemesi: doktora tezi, K.T.-Ü. Fen BİLEnst.,» 193 s., Trabzon,

 • Korkmaz, S. ve Gedik A,,. 1990`» Mut-Ermenek-Silifke(KonyaMersin) havzasında ana kaya fasiyesi ve petrol oluşumunun organik jeokimyasal yöntemlerle- incelenmesi: T.I.. Bülteni,, 33, !..

 • Kraus, G.P., ve Parke?, K.A., 1979, Geochemical evaluation of petroleum source rock in Bonaparte Gulf-Timor sea region: NW Australia, A.A.P.G. Bull., 63, 11, 5.2021-204 L

 • Kubler, B.., 1968, Evaluation quantitative du métamorphisme par la cristallinité de FilMte, Etat des progrès réalisés ces dernières années: Bull. Centre Rech.Pau SNPA, 2» s.385-397

 • Kurtman, F., 1971 a, Sivas-Divrigi arasındaki sahanın jeolojisi ve jipsti seri hakkında müşahadeler: M.T.,A,. Derg., 56, s.14-25.,

 • Kurtman, F., 1.961 b, Sivas civarındaki jippsli serinin stratigrafîk durumu: MT.A. Derg., 56, s.. 26-30

 • Kurtman, F., 1963, Tecer dağlarının jeolojisi ve alacalı seri hakkında bazı müşahadeler: TJ.K. Bült.. 8 (1/2) s.19-26

 • Kurtman, F., 1973, Sîvas-Hafik-Zara ve İmranlı bölgesinin jeolojik ve tektonik yapısı.:: M.T.A. Derg,,,, 80, s.. 1-32.

 • Laptante, R.E., 1973, Hydrocarbon generation related to carbonzation and faciès types in Danvcr Basin Upper Cretaceous: A.A.P.G. Bull., 57, 4,, s. 790-796..

 • Laptante, R.E., 1974» Hydrocarbon generation in : Gulf Coast Tertiary sediments: A.A.P.G. Bull., 58, 7, s, 1281-1289.

 • Me iver, R.D., 1967, Composition of kerogen-clus to its role in. the origin of petroleum: Procedings of the 7th World Petr.Cong., Mexico, 2, s.25-36.

 • Nebert, K., 19,56,, Sivas vilayetinin. Zara-tmranlı mıntıkasındakı , jips serisinin, stratigrafik durumu, hakkında: M.T.A. Derg., 48, s., 76-82,.

 • Norman, T., |(1964, Celalli (Hafik) bölgesinin jeolojisi: M.T.A; derleme- rapor.. (Yayınlanmamış), Ankara

 • Okay, A.C., 1952» Sivas 62/2 paftası lövesi raporu, M.T.A, derleme rapor (Yayınlanmamış), Ankara.

 • Pelin,, S.,, 1981, Pasinler (Erzurum) .havzasında ana kaya özelliklerinin ve petrol oluşumunun açıklanması: K.T.Ü.; Yer Bilimleri Derg., Jeoloji, 1, 2, s.127-143.

 • Peters, K.E., 1986, Guidelines for evaluating petroleum source! rock using programmed pyrolsis: A..A.P.G. Bull., 70, 3,i S.318İ329

 • Philippi, G..T.,, 1974.. On the depth time .and mechanism of; petroleum generation: Geoch. Cosmo. Acta, 29,^ s. 1021-1049

 • Powcl, T.G., Fosolos, A.E., Günther,,, P.R. ve Snowdon, L.R.,; 1978, Diagenesis of organic matter and fine clay, mineral.es,, a comparative study: Geochcm. Cosmo.. Acta, 42, s.l 181-11.97..

 • Raynaud, J.F., ve Robert, P.,, 1976, Les méthodes d`études optiques de la matière organique: Bull. Centre Rech. Rau., SNPA,, 10, 1, s.. 109-127

 • Robert,, P., 1980, The optical evolution of kerogen and. geothermal histories applied to oil and gas exploration: ; In:-Durand B., (Ed..) q.v., chapter 11, s,,340-414

 • Ronov, A.B., 1958,, Organic carbon in sedimentary rocks: ; Geochemistry, 5, s.496-509.

 • Sonel, N., Sarı» A.., Coşkun, B. ve Tozlu,, E., 1989, Boyabat (Sinop) havzası Ekinveren, fayının petrol aramalanndaki ; önemi: T.J, Bülteni, 32, 1,-2, s.39-49.

 • Teichmüller, M... ve Teichmüller, RM 1.979,,, in diagenesis in : sediments and sedimentary rocks: Larsen and Chilin.., : s.207-246

 • Thomas,,, B.M. 1979, Geochemical analysis of hydrocarbon occurrences in northern Perth Basin, Australia: A.A.P.G.. ; Bull.,,, 63, 7,, s. 1092-1107.

 • Tissot, B..,, Califet-Debyser, Y., Deroo, G. ve Oudin, .IL.,, 1971, ; Origin and evolution of hydrocarbons in early Toarcian : shales: A,A,.P.,G, Bull, 55, s.2177-2193.

 • Tissot, B.. s , Durand.. IB., Espitalie» I. ve Comba,, A.,, 1974, Influence of mature and. diagenesis of organic matter in • formation of petroleum,: A.A.P.G. Bull., 58, s.499-506.

 • Tissot» B. ve Weite, D.H., 1978, Petroleum Formation and Occurrence: Springer Verlag, Berlin, 538 s.

 • Urban., J.B., 1976, Palynology, thermal maturation by vitrinitc reflectance and visual color estimation and kerogen description, of source rocks: Core Lab Inc.. sp. publ.

 • Ünalan, G,„ 1982, Kalecik-Tüney-Sulakyurt (Ankara) arasındaki bölgenin petrol olanaklarını araştırılması.:: Doçentlik tezi, I.Ü.F.F., 88 s.

 • Vanderbroucke, M., Albrecht, P. ve Durnad, B.., 1.976, Geochmical studies on the organic matter from, the Doula Basin III. Comparison with the early Toarcian shales: GeockCosm.., Acta, 40, s. 1241-İ249.

 • Weite, .D.H., 1965,, Relation between petrolem. and source rock: A.A.P.G. Bull., 63, 2, s.239-245.

 • Yalçın, M., 1982, Jeokimya yöntemleriyle Adana havzası petrol potansiyelinin araştırılması: doçentlik tezi,, I.Ü.F.F,, • İstanbul,

 • Isparta-Gölcük Yöresi Pomza Yataklarının Jeolojik Konumu
  Mustafa Kuşçu Mehmet Atasever Gedikoğlu
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ: Isparta Gölcük dolaylarında temeli Triyas-Kretase yaşlı Akdağ kireçtaşları ve Burdigaliyen yaşlı fliş fasiyesindeki birimler oluşturur. Yörede lav, dayk ve piroklastikler halinde İrinleri bulunan volkanizma andezitik ve traki-andezitik karakterdedir. Pliyosen yaşlı olduğu, düşünülen volkanizma etkinliğini bir çok farklı safhada sürdürmüştür. Gölcük volkanizmasıyla ilişkili olan piroklastik birimler volkanik breş ve aglomeralar; alt volkano-tortul birim pomza düzeyleri ve üst volkano-tortul birim olarak ayırtlanmıştır. Yörede zamana ve ortama bağlı olarak, değişik nitelikte pomza seviyeleri, ayırt edilmesine rağmen, pomza yatakları bu istif içerisinde başlıca, iki ayn düzeyde bloklu pomza ve ekonomik pomza olarak bulunur., Pomza taşları patlayıcı traki andezitik volkanizmaya bağlı olarak oluşmuşlardır. Ekonomik pomza, düzeyi çok çeşitli boyutlardaki pomza materyalinin gevşek dokulu olarak, yığışması ile oluşmuş olup,  yörede kalınlığı ortalama 6 m kadardır. Kalitesi, kalınlığı ve yayılımı ile Orta Akdeniz ve Göller yöresinin, hafif yapı malzemesi ihtiyacına cevap verebilecek düzeydedir.

 • Isparta-Gölcük

 • Pomza Yatakları

 • Jeolojik Konum

 • Kireçtaşları

 • Volkanizma

 • Bales, R.L., 1969, Geology of the Industrial Rocks and Minerals.:: 2 nd Ed., New York, Dover Publication.,

 • Karaman, E.» 1986,» Burdur dolayının Genel Stratigrafisi: Ak. Univ., Isp.Mlih.Fak. Dergisi, 2, 23-36

 • Koçyiğit, A., 1984 Güneybatı Türkiye ve Yakın Dolayında levha. İçi Yeni Tektonik Gelişim: Türkiye Jeol.Kur.Bült., 27,,, 1-15

 • Poisson, A., Akay, E,.,„ Dumont, J.F., Uysal, Ş., 1984 The Ispart a Angle: a Mesozoik paleorift in the Western Taurides: International symposium.,, Geology of the Taurus Belt 11-26: M.T.A. Yayını-Ankara

 • Saniz, K., 1985, Keçiborlu Kükürt yataklarının oluşmu ve yörenin jeolojisi: Anadolu. Oniv. Müh.Mim.Fak.yayınlan, No: 22

 • Şenel» M., 1984» Discussion om the Antalya Nappes: International symposiums Geology of the Taurus Belt, 41-51: MTA yayını-Ankara

 • Yalçınkaya, S., Ergin, A.,, Afşar, O.P., Taner, K., 1.986 Batı Torosların jeolojisi, MTA Genel Müdürlüğü, İsparta Projesi Raporu.

 • Yanal Taşıyıcı Sonar, Deniz Jeolojisindeki Uygulama ve Önem
  Güven Özhan
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ: Sonik dalgaların soda iyi yayılmaları nedeniyle akustik yöntemler deniz jeolojisi araştırmalarında oldukça etkin, ve geçerlidir. Bu yöntemlerden, "yanal tarayıcı sonar" deniz tabanında jeolojik ve mühendislik amaçlı çalışmalarda, gerek kıta düzlüğü, gerekse daha derin sularda etkili olmaktadır, Yöntemin prensibini yayınlayıcı ve algılayıcıyı içerisinde bulunduran ve "balık" adı verilen aygıttan 30-100 kHz trek anisi arında yanal olarak gönderilen akustik dalgaların, deniz tabanında yansıyarak algılayıcıya gelip gemi üzerindeki kaydedici  tarafından grafik haline dönüştürülmesi oluşturur. .Akustik dalgalar yatay planda 1-2°, düşey planda ise 10-40° arasında açılar ` altında yayınlanır. Gemi ilerledikçe, yanal olarak, belirli zaman aralıkları ile yayınlanan, dalgalar, gemi yönüne dik doğrultuda, deniz tabanını belirli bir menzile kadar tarar. Yanal sonar görüntülerinde penetrasyon söz konusu değildir. Sadece deniz, tabanındaki, ayrıntılar görüntülenir. Yöntem, batimetri, deniz tabanı jeolojisi ve jeoteknik araştırmalarda (liman yapımı, kazıma platform yerleşim yeri etüdü, `kablo ve ] boru. hattı seçimi gibi) oldukça etkilidir.

 • Yanal Taşıyıcı Sonar

 • Deniz Jeolojisi

 • Akustik Dalgalar

 • Deniz Tabanı Jeolojisi

 • Amar, R..,» 1973,,, Recent, trench, sea-bed, reconnaissance, methods and. techniques: Rep. from Ind Pet Europe-Gaz Chimie,, 439, 5s

 • Amar, R., Kuhn, H., 1974, Sidescan sonar is a powerful, in seafloor investigation; Ref. from the May, 1974 Offshore, 2s.

 • Deffrenne, P., 1970, Un exemple de choix de trace de conduite sous- marine par sonar à balayage lateral: Photo Interprétation, 6, 3, 17.

 • Deffrenne, P., Grau, G., 1970, Obtention, traintement et inteptétation des images, acoustiques de sonar â balayage latéral: Pho Lit, 6, 1-2,12.

 • Fontanel, A., Kuhn,,, H., 1970, Un exemple d`utilisation du sonar à balayage latéral pour l`établissement de cartes bathymetriques détaillées: Pho Int, 6, 1-2, 12.,

 • Hovland, M.,, 1981, Characteristics of pockmarks in. the enorwegian •trench: Mar Geol, 39, 103-117.

 • Mineraloji-Petrografide Yenilikler
  Şükufe Nihal Aydin
  PDF Olarak Görüntüle
 • Mineraloji

 • Petrografi

 • Kamu Kesiminde Hizmet İçi Eğitim
  Mehmet Yüksel Barkurt
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ: Kullanım amacı mal ve/veya hizmet üretmektir. Kurumlar bu amaçlarım gerçekleştirmek için çeşitli kaynaklan kullanırlar., Bu kaynakların kullanımı kadar., bunların en. akılcı bir biçimde kullanımı ile verimli çalışabilmek de önemlidir. Çok gelişmiş ve çeşitli `kaynaklara sahip olmak yeterli değildir, bu kaynakların akılcı kullanımı ve insan, öğesinin verimliliğinin sağlanması oldukça önemlidir. Kurumların verimliliğinin, sağlanmasında ve geliştirilmesinde üzerinde durulacak sosyal, ekonomik, örgütsel ve yönetsel gibi pek çok değişken, vardır. Bu değişkenler için de insanın verimliliğini etkileyenlerin en önemlisi hizmet içi eğitimdir.

 • AKSOY.Ş., 1984, Verimlilik ve Hizmet içi Eğitim,, Amme İdaresi Dergisi» 17/4.

 • AYTAÇ.H-* 1966, Hizmet içi Eğitim, ve teknikleri, Milli Eğitim B akanlığı Yayınları...

 • DEVLET MEMURLARI EĞİTİMİ GENEL PLANİ, 1983, Resmi Gazete sayı: 18196

 • DEVLET MEMURLARI KANUNU, 1.965,,, Resmi. Gazete sayı:: 12056

 • KALKANDELEN.A.H., 198.5,,, Yöneticilerin Yetiş tir i İm es iGeliştirilmesi, Amme idaresi Dergisi» 18/2.

 • MIHÇIQGLU, C, 1968, Türkiye`de Yüksek. Kademe Yöneticilerinin Eğitimi, SBF Dergisi, 23/2.

 • MtLLJ PRODÜKTİVİTE MERKEZİ KANUNU, 1965, sayı: 520.

 • Tebliğ Sunumunda Başarı ve Slayt`ın Önemi
  A.sami Derman İbrahim Sönmez Sayili
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ: Sunumlar toplu iletişim araçlarından birisidir. Bir sunumun başarısı için, o sunumun içeriği kadar, sunum biçimi, sunumda kullanılan şekil, fotoğraf, kesit, ve haritalar ile bunlarda kullanılan bilginin düzenleniş biçimi de önemlidir. Bu nedenle sonumdan önce, konuşmacının veya sunum yapan kişinin sunumu planlaması, dinleyicilerine aktaracağı bilginin ne olacağına karar vermesi ve bu bilgileri etkin, şekilde karşıya ulaştırabilmesi için uygun şekil,, grafik» .kesit ve harita şekline dönüştürmesi gerekir.

 • PRATT, D. and POPES, L., 1978, 35-mm Slides, A. manual for technical presentations,. AAPG, Tulsa, Oklahoma

 • SHINN, E.A., 198-6, A goose loose in `the audience, Chapter-1 in Figuratively Speaking: Ed. by Duncan Heron, AAPG,, Tulsa, Oklahoma.

 • GELLMAN, L.H., 1986» Psychological, slide rules, Chapter-! in Figuratively Speaking: Ed. by Duncan Heron,, AAPG,, Tulsa, Oklahoma

 • PEROW, B.D., 1986,,. Design, prenciples and applications, Chapter-3 in Figuratively Speaking: Ed. by Duncan Heron, AAPG, Tulsa, Oklahoma

 • ROPES, L., 1986, Art production: Chapter-4 in Figuratively Speaking:: Ed,, by Duncan Heron,, AAPG, Tulsa, Oklahoma

 • HERON,,, D.., Techniques for photographing artwork, rock, .specimen, and thin sections: Chapter-5 in Figuratively Speaking: Ed. by Duncan Heron., AAPG,, Tulsa., Oklahoma.

 • O`NEILL,, R.L. Jr., 1986, Black-and-white and color slides through special photographic techniques: Chapter-6 in. Figuratively Speaking: Ed. by Duncan Heron,, AAPG,, Tulsa,,, Oklahoma.

 • FREED, R..L., 1986,,, Showmanship: Techniques for giving a slide presantation: Chapter-7 in Figuratively Speaking: Ed.. by Duncan Heron.,,, AAPG, Tulsa, Oklahoma,,

 • TAM SAYI DOSYASI
  PDF Olarak Görüntüle