Jeoloji Münendisliği Dergisi
Jeoloji Mühendisliği Dergisi

Jeoloji Mühendisliği Dergisi

1996 KASIM Cilt 20 Sayı 1
KAPAK
PDF Olarak Görüntüle
KÜNYE
PDF Olarak Görüntüle
İÇİNDEKİLER
PDF Olarak Görüntüle
Uranyum Serisi İle Yaş Saptama Yöntemlerinin Hidrojeolojide Kullanım Olanakları
Mehmet Ekmekçi
PDF Olarak Görüntüle

ÖZ: Kuvaterner yaşlı karasal ortamlarda çökelen litolojik malzemelerin yanal ve düşey devamlılıklarının az olması, bu tür ortamlarda, klasik litostratigrafik yöntemle ile yapılan deneştirme çalışmalarının, özellikle, bölgesel araştırmalar söz konusu olduğunda, güvenilir sonuç vermesini engellemektedir... Kuvaterner dönemini çalışan yerbilimciler, bu sorunu, belli bir döneme ait fauna ve flora örneklerinden yararlanarak aşmaya çalışmışlardır: Ancak, biyolojik evrimin çok yavaş olması, bu yöntemlerle 1 milyon yıldan daha genç yaşların belirlenebilmesine olanak vermemektedir. Kaldı ki, benzer paleoiklimsel koşullarda aynı toplulukların, farklı dönemlerde ortaya çıkması da olasıdır. Bu durum da, sağlıklı yaş verme ve deneştirme olanağını kısıtlamaktadır, Kuvaterner jeolojisinde olduğu kadar, arkeometri, jeomorfoloji, jeotermal sistemler, jeokimyasal araştırmalar ve karst evriminin belirlenmesinde de kullanım, potansiyeli yüksek olan Uranyum- Serisi Yaş Saptama Teknikleri, bu tur sorunlara sayısal, güvenilir ve hassas çözümler getirmektedir. Öte yandan, hidrolojik bir havzanın hidrodinamik yapısının ortaya konması, karst hidrojeolojisi incelemelerinde öngörülen ana. amaçların başında gelmektedir, Sistemin hidrodinamik yapısı, karşılaşmanın zaman içinde üç boyuttaki gelişmesine bağlıdır, Söz konusu gelişme, karşılaşmayı etkileyen koşullara (iklimsel, kimyasal, stratigrafik yapısal vb.) bağlı olarak hızlanır, yavaşlar veya durur.. Çözünme ve çökelmenin jeolojik zaman cetvelinde kısa sürelerde meydana gelmesi ve bu tür çökellerin aralarında düzenli, sürekli ve yaygın iitostratigrafik bir ilişki bulunmayışı, özellikle bölgesel anlamda yapılacak deneştirme, değerlendirme ve yorumun sağlıksız ve hatalı olmasına neden olmaktadır.. Bu tür sorunlar, Kuvaterner dönemi için, büyük oranda Uranyum Serisi ile Yaş Saptama Teknikleri ile çözülebilmektedir. Sunulan çalışmada, yaş saptama tekniklerinin temel ilkeleri verildikten sonra bu tekniklerden özellikle karst hidrojeolojisinde yararlanma olanakları konusu tartışılmıştır.

 • Uranyum

 • Hidrojeoloji

 • Litoloji

 • Jeotermal

 • Goldschmidt, V.M.,, . 1954, Geochemistry, Clarendon Press, Oxford

 • Heir, K.S. and Aclams, J..A..S.,,. 1965, Concentration of radioactive elements in deep coastal material... Geochim. Cosmochim. Acta, 29,, 53 - 61.

 • Langniuir, D! .,, 1978, Uranium solution - mineral equilibria at low temperatures with applications to sedimentary ore deposits. Geodiim. Cosmochirn. Acta, 42,547 - 69

 • Chafetz, H.S. and Folk, R.L., 1984, Travertines: Depositional Morphology and The Bacterially Constructed Constituents-., Journal of Sedimentry Petrology, Vol.. 54, No. 1, p. 289-316.

 • Yılmaz,, H.» 198&, Uranyum : ve Toıyum Jeokimyası, M..T.A.. Yayınlan» Eğitim Serisi, No, 29, Ankara..

 • Foıd, D.C and. Williams,, P.W,, 1989, Karst Geomorphology and Hydrology, Unwin Hyman.., London

 • Smart, P.L. and Frances,, P.D.,, (eds) 1991, Quaternary Dating Methods - Ä User`s Guide Quaternary Reserach As- • soc.» Technical Guide Mo.. 4, Cambridge

 • Ivanovich* M. and Harmon, R.S., (eds) 1.992, Uranium. Series Disequilibrium, Applications to Earthy, Marine and. Environmental `Sciences, 2nd Edition, Clarendon. Press, Oxford...

 • İndikatör Temel Bileşenler Kriging Yöntemi ile Yeraltısuyu Kirliliğinin Saptanması ve Yöntemin Eskişehir Ovası`na Uygulanması
  Cem Saraç A.erhan Temam Deniz Mamurek Fikret Kaçafoğlu
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ: Kirlenmiş bir yeraltı suyu ortamında, kuyu yeri seçimi oldukça önemlidir. Göz önüne alınan kirleticinin kritik bir değeri aşma olasılığı bilinirse, karar verme aşamasında çeşitli risklerden kaçınılabilir. İndikatör temel bileşenler kriging yöntemi, bu gibi durumlarda uygulanabilecek ideal bir yöntemdir. Araştırmada yöntem tanıtıldıktan sonra, Eskişehir Ovası`nda bir uygulaması verilmektedir. Eskişehir Ovası`ndan alınan yeraltı suyu örneklerindeki nitrat derişin/derine ilişkin İndikatör temel bileşenler variogramları hesaplanmakta ve ayrıca gerçek değerlerin, önerilen en yüksek nitrat değerlerinden daha büyük olma olasılıkları gösterilmektedir.

 • Eskişehir Ovası

 • Yeraltısuyu

 • İndikatör

 • Deutsch, C.V. and Journal, A..G.., 1992,, GSUB/ -Geosta-- tistical Software Library and User`s Guide, Oxford. University Press

 • Dowd, P.A.,., 1991, A Review of Recent Developments in, Geosfa.tisti.es, Computer & Geosdencies, 17, 10, 1481 - 1.500.

 • DSÎ, 1987, Su Kalitesi Gözlem Yıllığı: DSİ îçmesuyu ve Kanalizasyon Dairesi Yayını, 525 s

 • Goder, M.Z., Cevher, F. ve Küçükayman, A., 1985, Eskişehir Civanının Jeolojisi ve Sıcaksu Kaynaklan, MTA Dergisi, 103/1.04, 40 - 54

 • Journal, A.G.» 1983» Nonparametric Estimation, of Spatial Distributions,, Mathematical. Geology, 15, 3,445 - 468.

 • Kaçaroğlu, F., 1991, Eskişehir Ovası. Yerallısuyu Kirliliği incelenmesi, Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi,, Ankara.

 • Marcotte, D. and David, M., 1985, The BiGanssian Approach, A Simple Method for Recovery Estimation, Mathematical Geology, 17,6» 625 - 644.

 • Matheron, G.,, 196,5, "Les Variables Régionalisées et Leur- Estimation"`» Mason, Paris

 • Mafheron, G., 1976, A Simple Substitute to Conditional Expectation: The Disjunctive Kriging, NATO ASLD. Reidel, Dorfreck,. 221-236.

 • Saraç, C ve Tercan,, A.E., 1992, A Geostatistical Case Study of the Kızılyüksek - Yataardıç Chromram Qrebody, Geosotmd, Çukurova University.,, 2.0,219 - 230..

 • Suro - Perez,, V. and Joumel, A.G.., 1991, Indicator Principal Component Kriging., Mathematical Geology,» 2.3,. 5, 7,59 -788.

 • Tercan, A.E. and Dowd,, P.A., 1993, Nonparametric Methods for` Estimating Conditional Distributions and Local Confidence Intervals, DUMA, Leeds University Mining Association,, 173 -183.

 • Wilkinson, J..H,., 1965, The Algebraic Eigenvalue Problem,, Oxford University Press

 • World Health Organisation (WHO)» 1984, "Guidelines for Drinking Water Quality, Volume 1, Recommendations" WHO publications, Genava, Switzerland.

 • Türkiye`deki Bazı Kromitler`in Ana Bileşen Kimyası Özellikleri
  Osman Koptagel
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ: Türkiye, sahip olduğu çok sayıdaki krom cevherleşmesi ile dünyada önemli bir yere sahiptir. Türkiye`deki krom cevherleşmeleri 6 ana bölgede dağılım göstermektedirler. Bu çalışmada, önceki yıllarda değişik araştırıcılarca kromitlerin kimyasal analizi yapılan ve 6 ana bölgenin Sinde dağılmış 9 ayrı lokasyon da yer alan 10 cevherleşme kullanılmıştır. Ana bileşen analiz sonuçları; oksit % ağırlığı, katyon % ağırlığı ve kromitlerin birim hücrelerindeki katyon sayısı cinsinden ele alınmış, oluşumlar kendi aralarında ve dünyadaki diğer oluşumlarla karşılaştırılmıştır. Sonuçta, incelenen kromitlerinin kompleks bir özellik sundukları, alpin tip - stratiform tip kromit sınıflamasında mükemmel ayrılım göstermedikleri izlenmiştir. Bu durumun nedeni olarak ya analizi yapılan örneklerin ofiyolitik serilerin farklı seviyesini yansıtıyor olmasından ya da kullanılan parametrelerin bu tip çalışmalar için uygun olmadığından kaynaklandığı düşünülebilir.

 • Krom

 • Cevher

 • Kimyasal

 • Anıl,,. M., 1989, Tûıtope - Şerefoglo Ç/L Maraş), Ko- ` mirler (G. Antep) arası ofiyolitlerin petrografisi île bunlara bağlı krom yataklarının jeolojik, ve-jeokimyasal incelenmesi.. Yerbilimleri, CÜ Yay., 6 - 7/1 - 2, 55 - 64

 • Bonavîa, F.F.» Diella, V. and Ferraria, A.,. 1993, Precambrian Podiform Chromitites From Kenlicha. Hill, Southern Ethiopia. Econ. Geol., 88, İ9S - 202

 • Demir, A., 1990, Alaçayır (Refahiye - • Erzincan) Krom Yalağının Jeolojisi, Oluşumu ve Kökeni. Yük. Lis. Tezi. CÜ Fen BiL Enst., 129 s (yayınlanmamış).

 • Engin, T.,,, 1985, Petrology of the Peridotite and Structural Setting of the Bah Kef - Doğra Kef Chromite Deposits,,, Guleman - Elazığ, Eastern Turkey. Metallpgeiiy of Basic- and. Ultrabasic Rocks. Ed. by MJ Gallagher et ai, Landon,. 229 - 240

 • Engin, T.„ 1986,, Türkiye Maden Yatakları ve MTA`ntn Maden Aramacılığındaki Yeri. MTA. Yay.,, No:: 194, s 2 i.

 • Kınkopu, M.S., 1987.» Karabayır Metaofiyoliîli Krom Spinellerinin Mineral Kimyası. Yerbilimleri, İÜ Yay.,,. 6/1 - 2,20 - 36.,

 • Koptagel, O. ve Gökçe, A.,, 1987, Kızddag (Zara - Sivas) Krom Yataklarının Jeolojisi,, Kroniklerin Ana. Bileşen Kimyası ve Kökeni... Yerbilimleri,, CÜ Yay.,. 1/4,, 4.3 - ,56..

 • Koptagel, O., ve Gökçe, A.,,, 1993, Başçayır - Dağöna (Ulaş - Sivas) Yöresi Kromitlerinin Ana Bileşen Kimyası ve .Kökeni. Yerbilimleri, MÜ Yay.,,, 16, 1 -17..

 • Koptagel,, O..., Uçurum, A., .Larson,, L.T. ve Sjoberg, J.» 1995, Güneyocak Krom. Cevherleşmesi (Kangal - Sivas) Ana, Bileşen Kimyası ve Ofiyolitik. Di.zilim.deki Yeri.,. TİK Bülteni, 10; 123 -126..

 • Pakumç, D;, 1978, Fethiye. - Göcek Yöresi Çatalocak - Sulnocak Krom. `Cevherlerinin Mineralojisi ve Jeokimyası. Yfîk. Müh. Tezi. HÜ Yerbilimleri Enst.., 62 s (yayımlanmamış)..

 • Paktmç, D., 198-1, Alpin Tipi "Krom.` Yataklarının Oluşumu. Yeryuvarı ve .insan.. TJK Yay.,, Ağustos - Kasım, 33 - 39.

 • Fanayiotou, A..,, Michalides, A.E.. and Georgiou, E., 1986, The Chromite .Deposits of the: Torodos Ophiolhe Complex, Cyprus. Chromites. IGCP - 197 Project Metallogeny of Ophiolites. Athens, Greece, 161 -199.

 • Rammlmak, D., 1986,, Chromite in the Fhilipines: Its Relationship to the Tectonic Setting, of the Host. Ophiolites: Examples From Zambales and Palavan. Chorimetis, IGCP - - 197 Project. MetaDogeny of ophiolites,. Athens, Greece, 285 - 309..

 • Simimov, V.L.» Ginzbctrg, AX» Grigone, V.M. and Yakovlev, G.R, 1983, Studies of Mineral Deposits. (English Trans. Eid., by A.A. Beus), Mir Publishers, Moscow, 287 p.

 • Simimov, V.L, 1976, Geology • of Mineral Deposits,. Mir Publishers» Moscow. 520p.

 • Tanknt, A.,. 1979`,. The Orhaneli Massif, `Turkey. Ophiolites. Int. Gph, Symp.. Cypras,. 1979,,. ?02 - 71.3.

 • Su Kuyusu: Çamurlu Delgiye Karşı Akışkan Teknolojisi
  İfyas Yilmazer
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ: Yüksek basınçlı hava ve köpük, su kuyusu açılmasında kullanılan akışkan teknolojisinin temelini oluşturmaktadır. 1953`ten günümüze gelişmiş ülkelerde yaygın kullanım alanı bulmuştur. Çöküntü yapmayacak zeminlerde; zaman, gecikme cezasıda içeren genel giderler ve kuyu verimi açısından büyük önem taşımaktadır, Bütün bunların yanı sıra, akışkan teknolojisi geçilen zemin türünün doğru tanımlanmasını kolaylaştırırken su tablası ve geçilen seviyelerin hidrojeolojik özelliklerinin belirlenmesine de olanak sağlamaktadır. Kars tik zeminlerde 50 m3lük bir boşluk, döngüyü ancak birkaç dakika durdurabilirken çamurlu sistemde birkaç günlük uğraşıyı gerektirmektedir.

 • Su

 • Çamur

 • Delgi

 • Campbell, M.D. and Lehr, J.H., 1973., Water well technology. Natural Water Well Association, McGraw - Hill

 • Johnson, E...E. • 1.975, Gioundwater and. wells. Edward E.M Johnson,, SL Pa.nl, Mnn..,. 440 pp.

 • Toéd... D.H., 1980,. Groundwater hydrology.. John Wiley

 • Yilmazer, 1., 1991, Ankara ve çevresinde yeralan Plïyoew se n ya ^y birimin çökelım ortamı üzerine. Jeoloji. Mühendisliği

 • Gördes Zeolitli (Klinoptilolit) Tüflerinin Mineralojisi ve Bitki Yetiştirme Ortamında Kullanımı
  A.cihat Kütük Mahmut Yüksel Sonay Sözüdoğru Ferda Ömer İsrafil Kayabah
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ: Bu çalışmada Gördes zeolitli Tüflerinin mineralojik özellikleri ile sera koşullarında yetiştirilen fasulye ve şeker pancarında bitki yetiştirme ortamı olarak kullanılma olanakları araştırılmıştır. Bu amaçla bölgeyi temsil edecek şekilde alınan zeolit örnekleri M JA. Genel Müdürlüğü cevher zenginleştirme tesislerinde 1-2 mm ile 7-10 mm irilikte sınıflandırılmış ve mineralojik özellikleri incelenmiştir. %7in üzerinde zeolit içerdiği belirlenen bu tüfler üzerinde ısıl kararlılık deneyleri ve Taramak Elektron Mikroskobu (SEM) çalışmaları yapılmıştır. X-RD (tüm kayaç) çözümlemeleri, ısıl kararlılık testleri ve SEM çalışmaları sonucu bu zeolitlerin klinoptilolit olduğu ve başka tür zeolit içermediği saptanmıştır. Isıt kararlılık deneyleri bu zeolitlerin 700 Vye kadar kararlı kalabildiklerini göstermiştir., SEM çalışmalar! ile zeolitleşmenin volkan camını direkt olarak yerinde alterasyonu ile oluştuğu belirlenmiştir: istenilen tane iriliğinde sınıflandırılan zeolit AJJZ.F. Toprak Bölümünde gerçekleştirilen sera denemesinde killi tın tekstürlü deneme toprağıyla belirti oranlarda karıştırılarak bitki yetiştirme ortamına uygulanmıştır. Serada Kick - Brown saksılarında yetiştirilen şeker pancarı ve fasulye bitkilerinin yetişme ortamına hacim esasına- göre yüzde 0.5,10 ve 15 oranlarında ince (1-2 mm) ve kaba (7- 100 mm) fraksiyonlu zeolit karıştırılmıştır. Ayrıca temel gübreleme olarak kontrol dışındaki tüm saksılara NHJM`0/îan 50 fig/g azot, KHsPO/tan 60 jjgtg fosfor ve 75 püg potasyum ekimden önce uygulanmıştır. Fasulye bakisinden elde edilen ürünün yaş ve kuru ağırlığı ile toprak üstü aksamın kuru ağırlığı üzerine farklı oran ve fraksiyonlarda zeolitin etkisi istatistiki yönden önemli bulunmuştur. Bu etki; Urun yaş ağırlığında kaba fraksiyonlu zeolitin %5 uygulamasında: belirgin olmuştur. Şeker pancarı bitkisinden elde edilen ürünün yaş ve kuru ağırlığı ile toprak üstü aksamının kuru ağırlığı üzerine farklı oranlarda uygulanan zeolitin etkisi önemli bulunmuştur. Şeker pancarı ve fasulye bitkisinden elde edilen ürünün toplam azot kapsamı üzerine artan zeolit dozlarının ince ve kaba fraksiyonunun etkileri önemli (P < 0.01) bulunmuştur. Yetiştirme ortamına farklı oran ve fraksiyonlarda uygulanan zeolitin toprakta çözünebilir bor kapsamına etkisi, fasulye bitkisinin yetişme ortamında etkisiz bulunmuş, şeker pancarında: önemli bulunmasına- karşın belirtilen sınır değerler arasında olduğu görülmüştür. Bitki yetiştirildikten sonra topraktan ayrılan klinoptilolitli tüfler üzerinde tekrar SEM çalışmaları yapılmıştır. Bu çalışmalar sonucunda, Idinoptilolitlerin bitki yetiştirilmesi sırasında herhangi bir mineralojik değişikliğe uğramadığı, bununla birlikte volkan camında jtilleşme şeklinde bir alterasyon başladığı belirlenmiştir.

 • Gördes

 • Tüf

 • Mineralojii

 • Bitki Yetiştirme

 • Baldar, N.A.. and Whitting, L.D.,, 196«, Occurence .and synthesis of soil zeolites. SSSAP, 32: 235 - 2.38.

 • Bouyoucos, G.J., 1951, A recallbration of the hydrometer for making mechanical, analysis of soil. Agron. J. 43: 434 -437

 • Breck, D.W., 1979, The properties and application of zeolites. The city university, London» April,, 18th - 20th,.

 • Burriescd, N.,, Valante,. S.., Qttana* R.„ Cîmino, G. and Zîpelli, C.» 1984» Utilization of zeolites, in. spinach, growing. Zeolites, 4: 5 - 8.

 • Biyükakyol, M.,. 1988,, Doğal ZeolMer Ellbank Bülteni,. 108 -109:: 30 - 32, Ankara..

 • Çağlar, K.Ô.., 1958, Toprak timi,, Ant. Univ., Zir. Fak. Yay.,, Ankara, 258 s.

 • Esenli,, F., 1992, Gördes çevresindeki Neojen serileri ve zeolitleşmenin jeolojik, mineralojik ve jeokimyasal, incelenmesi: Doktora Tezi, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü.

 • Gupta,, U.C., 1979, Boron ran. 31,273 -307, nutrition of crops.. Adv. A.g

 • Oûndogdu, M.N., 1.982, Neojen yaşlı Bigadiç sedimanter baseninin jeolojik, mineralojik ve jeokimyasal incelenmesi: H.Ü. doktora, tezi, 386 s.

 • John, M.K., Ghuah, H.H. and Neufeld, J.H., 1975, Application of Improved, azotomethine - H method to the determination of boron in soils and plants.. Anal. .Lett.. 8; 559 -568,.

 • Jenny, HJ., Valamis, J.. and Martin, W JB., 1950, Greenhouse assay of California soils.. Hilgantia, 20:1 - 8.

 • Kacar, B., 1972,, Bitki ve. Toprağını Kimyasal .Analizleri IL Bitki Analizleri, A.Ü.ZJF. Yayınları 453. Uygulama Kılavuzu 155., A..0. Basımevi, Ankara

 • Kaçar, B.» 1994, Bitki ve Toprağın Kimyasal Analizleri III. Toprak Analizleri. A.Ü..Z.F. Eğitim Araştırma ve Gelişme. Vakfı Yayınlan No; 3. S. 705. Bizim. Büro Basımevi, Ankara.

 • Kayabah, K., Albayrak, M., Oka.be,, K., Terzi, E.., Gürpınar,, E,., 1996.,. Bentonit ile ıslah edilmiş Doğal zeolitin katı atık sahalarında astar malzemesi olarak kullanılabilirliği, 49. Jeoloji Kurultayı, Bildiri Özetleri, 5, 8 Ankara

 • Ming, M.G. and Dixon, J.B., 1987, Quantative determination of clinoptilolite in .soil by a cation exchange capacity. method. Clays and: da y Minerals, 35(6): 463 - 468.

 • Minato, H. and Nishlmura, T., 1994, X - Ray Powder Diffractometry with Heat Treatment.. Natural zeolites .and Its utilization. Edited by No.. 1.11, Committee, JSPS.

 • Öner,, F..,. 1993, Neojen yaşlı gölsel volkano - sedimanter Gördes, ve. Demirci. Basenleri`nde Sedimantasyon - Minerallzasyon ilişkileri, Menderes Masifi Maden Aramaları Projesi Brifing ve Seminerler - 2, MTA, Ankara (yayınlanmamış).

 • Özkan, 1., Ataman, Y., Ünver, L, Çaycı,, G. ve Ôztiirk, 1992, Bigadiç klinoptilolitli tüflerinin .zirai amaçlı kullanım olanaklarının belirlenmesi (Zeolit Değerlendirme Etüdü), ETÎBANK, Ankara

 • Rivero - Gonzales LA. and Rodriguez - Fuentes, 1988, Cuban experience with the use of natural, zeolite substrates In soilless culture» Proc. Intern. Congress on Soilless

 • Culture, ISSC, 405 - 416, Wageningen, Netherlands..

 • Smith, J.., Douglas, C.L. and Le Baron, M.J., 1:973, Influence of straw application rate plowing dates .and nitrogen applications on yield and chemical composition of sugar beets. Agron., 165:797-800.

 • Şiray, A.., " 1968, Ankara şartlarında, solar şeker- pancarı ziraa.tin.de kullanılacak ticaret, gübrelerinin çeşit ve mik.ta.rlan. üzerine bir araştırma T.Ş.F.A.Ş.. yayınlan: 163

 • U.S. Salinity Laboratory Staff, 1954.,, Diagnosis .and Improvement of Saline and Alkali, soils. USD A, Handbook,, 60,160 p.

 • Doğal Salamura Sularda Mineral Çökelim ve Çözünümü`nün Termodinamik Değerlendirimi için Bilgisayar Programı
  Mehmet Zeki Çamur
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ: Çalışma nehir, göl, deniz ve yeraltı salamura sularından alınmış kimyasal verilerin yorumlanmasına katkıda bulunmak amacıyla yazılmış bilgisayar programı ve kullanımını açıklamaktadır., Böyle bir programın gerekliliğinin arkasında yatan sebeplerden biri,, su kimyası analizlerinin minerallerin termodinamik durumlarına (doygunluk durumlarına) ilişkin bilgiyi doğrudan yansıtmamasıdır. Buna ek olarak, standart kimyasal analizlerde suda mevcut her bir serbest iyona ait konsantrasyonların yerine genelde iyonların toplam konsantrasyonları ölçülmektedir.. Dolayısıyla,, bir su örneği içinde mevcut bütün kimyasal bileşiklere ait konsantrasyonların belirlenebilmesi ve suyun minerallere göre doygunluğunun `testi için yoğun sayısal hesaplamaları kolaylaştıracak bir bilgisayar programına gereksinim vardır. Bu çalışma yer bilimlerinin pek çok disiplininde (jeokimya, sedimantoloji, mineraloji, maden yatakları, hidroloji) geniş uygulama alanlarına sahip bu konudaki boşluğu doldurmak amacıyla yapılmıştır. Çalışmada önce teorik bilgilerle ilgili denklemlerle anlatılmış ve daha sonra serbest iyon konsantrasyonu, iyon aktivite katsayısı, aktivite ve 51 mineralin doygunluk durumunu hesaplayan program listelenmiştir.

 • Mineral

 • Su

 • Çökelim

 • Termodinamik

 • Çamnr, M.Z. ve. Mutlu, H., 1995,. Tuz Göli`ndeki mine rai çökeliminin ternıodinamik değeıfendiıimi: Türkiye Jeoloji Bülteni, 38,67-73.

 • Çamur, MZ ve Mutlu, H., 1996. Major ion geochemistry and mineralogy of the Salt Lake (Tuz. Gölü) Basin, Turkey: Chemical Geology, (basımda)

 • Debye, P. ve Hückel, E., 1923» On the theory of electlolystes: Physik. Z., 24, 185 - 208

 • Gu.edda.ri, M., Monnin, C, Perret, D., Frilz, B., and Tardy, Y., 1983» Geochemistry off brines of the Chott el. lend In soulhern Tunesia - Application of Pitzer`s equations: Chemical Geology, 39» 165-178

 • Harvie, CE» Möller, N, and Weaie, JJL, 1984, The prediction, of mineral sotafoilitl.es in natural waters: The Na - K - Mg - Ca - H - CI. - SO4 - OH - HCQj - CÖ3 - CO2 - H2O system to high ionic strength.» at 25°C: Geochim. Cosmochim. Acta, 48, 723 - 751

 • He, S. and Morse:, J.W., 1993,, Prediction of halite, gypsum and anhydrite solubility In natural brines under subsurface conditions.: Computers, .and GeoscL» 19,, 1 - 22.

 • Heigeson, H.C, and David, H.,K,, 1974a., Therotical prediction of the- thermodynamic behaviour of aqueous, electrolytes at high pressures and temperatures: I. Summary of tine thermodynamic / electrostatic properties of the solvent: Amer., Jour. Sei., 274,1089 - 1198

 • Heigeson, H.C. and David,, H.K., 1.974b, Therotical prediction of the thermodynamic behaviour of aqueous electrolytes at .high, pressures and. temperatures: II. Debye - Huckel parameters for activity coefficients and relative partial molal properties: Amer. Jour. Sei., 274, 1199 -1261.

 • Heigeson, H.C. aed David, H.K., 1976,,, Therotical prediction, of the tfaermodynamic behaviour of aqueous electrolytes, at high pres.su.res and. temperatures: III. Equation of state for aqueous species at. infinite: dilution.: Amer. Jour» Sei.» 276,, 97 - 240.

 • Heigeson, H.C, Delany, J.M., Nesbitt, H.W. and Dennis, K.B., 1978, Summary and. critique of the termodynamic •properties of rock. - forming minerals: Amer., Jour. Sei..., 278 - A.,, 1-119.

 • Heigeson,, H.C., Kirkham, D.H. aed Flowers,, G.C., 1981, Therotical prediction of the thermodynamic behaviour of aqueous, electrolytes at high pressures and temperatures:: IV,. Calculation of activity coefficients, osmotic coefficients,» and apparent molal .and standard, and relative partial molal properties to 600°C and. 5 kb: Amer., Jour. Sei.., 281, 1249 - 1516.

 • Johnson, I.W., Oelkers, E.H., and Heigeson, H.C.» 1991, 5UPCRT 92: A. software package for` calculating the standard molal thermodynamic properties of minerals., gases, .aqueous species, and reactions from 1 to 5000 bars and 0° to 1000°C: Geological Society of America Short Course Manual, 50 s.

 • Nordstorni» D..K. and Munoz, J.L., 1986, Geoch.enii.cal Thermodynamics: Blackwell Sei. Pub..,, 477 s..

 • Pitzer, K..S.,» 1973, Thermodynamics of Electrolytes: L `Theoretical, basis, and general equations:: Jour. Phys. Chem., 77,, 268-277

 • Pitzer, K.S., 1979, Theory: Ion Interaction, approach; R.D. Pytkowitcz (ed).. Activity coefficients, in electrolyte solutions, CRC Press»-!» 157 - 208.

 • Pitzer,, K..S.., 1987, Thermodynamic model for aqueous, solutions of liquid - like density: I. S.E.. Carmichael and H..P. Engster (eels).» Tliemnodynamlc modelling of geological materials: Minerals, fluids and melts: Reviews in Mineralogy» 17, 97 - 142

 • Pitzer, K.S. and Moyarga, G., 1974,, Thennodynamics of electrolytes.. III. Activity and osmotic coefficients for 2:2 ekcuicytes: J. Solution. Chem., 3,539 - 546,.

 • Pitzer, K.S. and Kim, J.J., 1974, Thennodynamics of electrolytes.. IV. Activity and. osmotic coefficients for mixed electrolytes: J. Am.. Chem. Soc., v. 96,5701 - 5707

 • .Plummer» L.M.,, Jones, B.F. and Troesdell, A..H.,,, 1976» W.ATEQF — A FORTRAN IV version of WATEQ a computer program, for calculating chemical equilibria, of natural aters: U.S..G..S. Water - .Resources Investigations Report, 76 - 13

 • Plummer,, L..N... Prestemon, E.G. and Farkhnrst, D.L., 1994» An inlcractice code (NETPATH) for modeling net geochemical reactions along a flow path: U.S..G.S. Water - Resources Investigations Report, 91 - 4078«

 • Tmesdell, A.H., and Jones, B.F., 1974,, WATEQ: A computer program for calculating chemical, equilibria of natural waters: Journal of Research U.S.G..S., 2» 23.3 - 248.

 • Weare, I.H., 1.987, Models of mineral solubility in concentrated brines with application to field observations: I. S.E. Carm.Ich.ael and. H..P.. Eugster (eds)., Thermodynamic modeling; of geological materials: Minerals,, Quids and melts:: Reviews in Mineralogy, 17, 42 - 97

 • Whitfield,, M,, 1979, Activity coefficients In natural waters: In.. R.D, Pytkowitcz (ed).: Activiy coefficients In electrolyte solutions,, 2,, 154 - 299

 • Wigley, T.M.L., 1977, WATSPEC: A computer program for determining the equilibrium, speciation of aqoaeous solutions,: Brit.. Geomoiph. Res. Group Tech. Bull.., 20,. 3 - 39.

 • Şevlerde Hareketlerin İzlenmesi için İnklinometre Aleti`nin Kullanımı ve Bir Örnek Uygulama
  Engin Ertürk
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ: Bu çalışmada şev hareketlerinin izlenmesinde kullanılan ve hassas ölçüm olanağı sağlayan inklinometre aletinin tanıtımı yapılmış, diğer aletlerle karşılaştırılarak, kullanımı bir örnek uygulamayla sunulmuştur. Örnek çalışma olarak Gerede - Ankara Otoyolunun inşası sırasında 43 + 729 km`sinde açılmış olan bir kuyuda iki değişik tarihte ölçüm yapılmış ve hareketler izlenmiştir, Bu ölçümler sonucunda kuyunun 16,.5 metresinde, beklenen NE - SW yönünde 1159 mm`lik hareket belirlenmiş ve killi, doğal bir yatmada gerçekleşen bu kayma hareketinin önlenebilmesi için alınacak tedbirler yapıma firma tarafından değerlendirilmiştir.

 • Ankara-Gerede

 • Şev

 • Kaya

 • Zemin

 • İnklinometre

 • A.S.T.M., 1991, Standart Test Method for Rock Mass Using, Inclinometers,, D 4622 - 86 A.$,T,M. Subcomittee D 18-.. 12 on Rock Mechanics.

 • Franklin» J..Ä., 1977,. Time monitoring of structures in rock. Rock Mechanics Review, Int. J. Rock Mech. Min.. Sei, & Geomech. Abstr., Vol. 1.4, Great Britain, p., 163 -192,,

 • Gordon, E.G. and Mikkelsen, P.E., 1988, Deformation measurements with inclinometers,, Transportation Research Record 1169, Transportation. Research Board,, National Research Council, Washington, 15 p.

 • Gordon, E..G. and Mikkelsen, P.E., 1989, Measurements of ground, movement -with inclinometers. Proceeding of the 4th... International Geotechnical Seminar, Field. Instrumentation and In.si.tui, Nanyang Technical Institute, Singapore, p.. 235 - 246.

 • Graham, PJ., 1989, GTILT Inclinometer data reduction computer program, Mitre Software Corporation, 9636 - 51 Ave. 2,00 Alberta, Canada, 53 p..

 • Hanna, T, H.., 1985,, Field, instrumentation in geotechni cal engineering, Trans. Tech... PubL, 843 p.

 • Sinco, 1990, Data Mate Manager Software, .Albion Pia ce N.. Seattle, U.S.A.. 1.10 p

 • Ulusay, R.., 1.995, Şev stabüftesinde hareket ïzl.erne ça lışmalarımn önemi, yeri. ve uygulamadan örnekler, M.T.A. Genel Mud. Konferans Notlan, Ankara, 46 s.

 • Wilson, S.D. and MikkeLsen, P.E., 1.977, Foundation instrumentation: Inclinometers Report FHWA. TS - 77 - 219, U.S.. Department of Transportation., 96 p,

 • 17 Ocak 1995 Hyogo Ken Nanbu Depremi’nde (Japonya) Gözlenen Faylanmalar ve Oluşan Deprem Dalgalarının Özellikleri
  Ömer Aydan
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ: 17 Haziran 1995, saat 05A6`da Hyogo Prefecture`nin güney kesimlerinde Rihter ölçeğine göre 72 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, 5550 den faz la. can kaybına neden oldu ve binalar, köprüler, yüksek otobanlar ve demir yollan büyük hasara uğradı. Bu depremin episantn 34.6°` kuzey olarak saptanmıştır ve odak derinliği 143 km. dir., Depremin sağ yanal doğrultu atımlı olarak oluştuğunu işaret eden sismik dalgalar, dünyanın çevresindeki değişik yörelerden kaydedildi. Bununla birlikte detaylı dalga analizi, Yokohoma şehir üniversitesinden Prof. Dr. Kikuchi tarafından yapılacak istif içinde 3 aktif fay saptanmıştır. `Bunlar Nojima, Rokko ve Maya fay sistemleridir. Maksimum yanal ve düşey hareket Nojima fay sistemindedir, sağ yönlü doğrultu atımlı fayın yanal atımı 180 cm, düşey atımı 135 em. ölçülmüştür. Diğer /aylardaki hareket; temel kayanın granit olması, yoğun kentleşme bölgesinde bulunmaları ve kalın alüvyon örtü nedeniyle tanımlanamamıştır. Rokko fay zonuna dahil olan Ocsuki fayı boyunca olan 15 cm lik hareketin tek bulgusu Sakurai ve diğ. (1995 )fne aittir. Yazar lafın makalesindeki hareketlere ilişkin örnekler, Rokko fay sistemi içinde yer alan Takarazuka, Nishtnomiya ve Kobe şehirlerine aittir, bundan başka deprem dalgalarının sismik karakterleri sunulmuş ve fay mekanizması ile olan ilişkileri tartışılmıştır* Sonuçta Sakurai ve diğ. (1995) zemindeki kalıcı deformasyonu, yapısal dizayndan kaynaklandığını vurgulamışlardır. Deprem, off - shore depremlerinden olup, kıta içinde dalgalar halinde şiddetlenmekte ve yayılmaktadır.

 • Japonya(Hyogo Kan Non Int)

 • Fay

 • Deprem

 • Tektonik

 • Hirano, M.. Fejila., T., 1995, Geological hazards from the from the 1995 Hyogo - ken Nanbu Earthquake with reference to the slip landfomn along the active faults (Japonca). Earth Science {Chikyu. Kagaku), 49 (2), 77 - 84.

 • Kikuchi, S,, 1995., Source process of the Kobe Earthqu ake of January 17, 1995 (Japonca). Chishitsu News, 486., 12 - 15.

 • Lin, A., Imiya. H.,, Uda, S..., Linuma, K., Misawa, T., Yoshida, T... Abematsu, Y., Wada, T. and Kawai, K.., 1995, Investigation of the Nojima Earthquake Fault occurred on. Awaji Island, in. the Southern Hyogo1 Prefecture- Earthquake (Japonca). J. Geography (Chigaku Zasslii), 104 (1),, 113 - 126

 • Okanioto, A..,. 1995,. Rokko - Awaji Island` fault system and Hyogo - ken Nanbu Earthquake (Japonca).. Chili, 40 (4), 86-97..

 • Sakurai, S., 1995,, Hyogo - ken Nanbu Depreminde oluşan hasarlarla ilgili araştırına rapora (Rapor !). Kobe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Yayını (Japonca).

 • Schmidt Sertlik Çekici Kullanılarak Tahmin Edilen Tek-Eksenli Sıkışma Dayanımı Verilerinin Güvenilirliği Üzerine Bir Değerlendirme
  Candan Gökçeoğlu
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ: Bu çalışmada TKJ. - G.E.L.İ. Müessesesine bağlı Yatağan - Eskihisar Açık İşletmesinde kömürün tavan kayna olan marnlar üzerinde Schmidt sertlik çekici ve fek eksenli sıkışma dayanımı testleri gerçekleştirilmiştir. Çok zayıf kayaç sınıfında yer alan çalışma konusu marnların Schmidt sertlik çekici fesi sonuçlan kullanılarak, önceki araştırmacıların önerdikleri ilişkilerle dolaylı yoldan tayin edilen fek eksenli sıkışma dayanımı değerlerinin laboratuvarda tayin edilen tek eksenli sıkışma dayanımı değerlerini yansıtamadığı anlaşılmış fır. Ancak, dolaylı yoldan ve doğrudan tayin edilen tek eksenli sıkışmada dayanımı değerleri arasında çok yakın istatistiksel ilişkiler elde edilmiştir. Bu nedenle, Schmidt çekici ile dolaylı yoldan tayin edilen tek eksenli sıkışma dayanımı değerlerinin, ancak çalışılan kayaçlar için geliştirilmiş ilişkilerle belirlenmesinin daha gerçekçi olabileceği sonucuna varılmıştır

 • Schmidt Sertlik Çekici

 • Dayanım

 • Kayaç

 • Aufrnuth, R..E.., 1973, A systematic determination of engineering criteria criteria for rock.. Bull Assoc. Engineering Geologists,, 111, 235 -245.

 • Geological Society Engineering Group` Working Party Report., 1995,, The description and classification of weathered rocks for engineering purposes» Q. J. Engng. GeoL, No. 28, pp., 207-242.

 • Giasso, P..,,, .Xu., S and Mahtab, A., 1992, Problems and promises of index testing, of rocks. Rock Mechanics., Tilerson -and Wawerelk (Eds.)» Balkona. Rotterdam, pp. 879 - 888

 • Haramy, K.Y. and DeMarco, M.I., 1985, Use of Schmidt hammer for rock and coal testing,. Proc. 26tlı U.S. Symp. on. Rock Meek, Rotterdam., BaJkema» 549 - 555

 • L.S..R..M.,, 1981, Rock Characterization Testing and Monitoring, ISRM Suggested Methods, E.T.. Brown (Ed..), Pergamon Press, Oxford,, 211 p.

 • Kidybiieski,, A.., 1981, Bursting liability indices of coal. Ini. 1 Rock. Mech. Min. Sei & Geomech. Abstr.., 18,295 - 304

 • Boole, R..W.. aid, Farmer, LW.,,, 1980, Consistency and repeatability of Schmidt hammer .rebound data during field testing (Technical Note). Lit. J. Rock Mech., Min, Sei.. & Geomech.. Abstr., 17, 167 - 171.

 • Sachpazis, C..L, 1990., Correlating Schmidt hardness with compressive strength and Young`s modulus of carbonate rock». Bui. of Int. Assoc Engng. GeoL, 42, 75 - 83

 • Sheorey, P.R., Barat. D.., Das., MN,, Mukherjee, K.P., and Singh, EL, 1984, Schmidt .hammer rebound data for estimation of large scale in: situ coal strength (Technical Note). Int. 1. Rock Mech. Min. Sei. & Geomech. Abstr.., 21, 39 -42.

 • Ulusay, R. ve Yoleri, M.F., 1990,, T.K..L - G.E.LJ. Yatagan (Mogla) - Eskihisar Açık İşletmesi Şev Stabililesi Etüdü. Rapora., M.T.A., Ankara,. 318s (yayımlanmamış).

 • Xu, S., Grasso,. P. and Mahtab,. A..,, 1990, Use of Schmidt hammer for estimating mechanical properties of weak rock... 6th Int. IA.EG Congress, Balkema, Rotterdam» 511. - 519

 • Jeoteknik Çalışmalarda Doğru Adlandırmanın Önemi
  İlyas Yilmazer
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ: Jeolojik, birimlerin, adının doğru- kullanılmasının mühendislik çalışmalarındaki önemini vurgulamak içingüncel projelerden tipik örnekler sunarak başlamak yararlı olacaktır.İzmir çevre otoyolunun Balçova tünelleri. (Km202+800 - 207+000) kesiminde,. 1990 öncesi yapılanmühendislik jeolojisi çalışmalarında temel kayayı oluşturan tektonotortul birim için "Kretase flişi" tanımı kullanılmıştır (Konuk, 1977` ve: burada sunulan kaynakça),Spektra (1990) tektonotortul terimini kullanarak sondajlarda kesilen ve yapraklanmıa gösteren düşük derecedebaşkalaşım, geçirmiş kil içeren kayaçların içerisinde bulunan kireçtaşı, radyolarit, spil.it vb. ortamdışı (exotic)blokların bulunmasına açıklık kazandırmıştır. Normalkatmanlı birimlerde tünel kazısı eğim yönünde önerilirken (Bieniawski 1989) melanj ve benzeri moloz (blok inmatrix) kayaçlarda tersi, durum geçirlidir. Konu, Yılmazer (1994)`te ve aşağıda, ayrıntılı, olarak verilmeye çalışılmıştır.

 • Balçova Tünelleri

 • Jeoteknik

 • Teknotortul

 • Kretase Flişi

 • Akdeniz, N. ve Konak, N., 1979, Simav - Emel - Tavşanlı - Durcunbey - Demirci yörelerinin jeolojisi, MTA rapor no: 6547., 108 s.

 • Aktan, E., . Ahdulaziz, A.,, Koca, M.Y. ve Tüık, N.., İ992, İzmir Çevre otoyolunun mühendislik, jeolojisi, etüdleri. 3. Mühendislik Jeolojisi Sempozyumu, 21 - 23 Maps 1992Se sunulmuştur. Uluslararası. Mühendislik. Jeolojisi Türk Milli Komitesi ve Çukurova Univ. Müh. - Mim. Fak., Adana

 • Bianiawski, Z.T., 1989.. Engineering rock mass classifications: a complete manual for engineers and geologists in mining, civil, and petroleum engineering.. Wiley,, New York, 273 pp.

 • Durgunoglu, T., 1989, Km 206 yarması, TAG otoyolu geoteknik raporu., TAG otoyolu raporları (yayınlanmamış). Karayolları Genel Müdürlüğü, Ankara, 215 s.

 • Hoedenmeker, Ph. J., 1973, Olistostromes and other delapstonal deposits and their oecurence in İlme region of moratali (prov. of Muricia, Spain): Scripta. Geol., 19,, 1 - 207.

 • Hsû, K.J., 1968, Principles of melange and their bearing on the Fransiscan - Knoxville paradox.: Bulletin Geol. Soc. Amer., 79.. 1063 - 1074.

 • Kaufmann, F.J., 1886, Emmen - und Schlierengegenden nebst Umgebungen bis zur Brunigslrasse und Linie Lengern - Grafenort geologisch aufgenommen und dargestellt» Beitrage zur geologischen Karte der Schweiz, 24, 608 p. pl. 1. with atlas of 30 plates.

 • Konuk,. T..,. 1977, Bornova flîşinin yaşı hakkında. E.Ü.FJF. Derg., B.1,65 - 74.

 • MarchcîtL M.P., 1956, The oecurence of slide and flowage materials (olistoslromes) in the Tertiary series of Sicily: Proc. of InL Geol. Congr., Mexico

 • Spektra Jeotek,, 1990., Geological mapping report, on Balçova tunnels., Izmir - Aydın otoyolu, raporları (yayınlanmamış), KarayoUan Genel Müdürlüğü, 45 s

 • Spektra Jeotek, 1991, Enginering .geological, mapping report on `the Karşıyaka tunnel site. Izmir - Aydın otoyolu rapotİan Mayınlanmamış), Karayollan Gen. Müdürlüğü,,, 40 s.

 • Tyiin, 1989, Geotedinical reports of the TAG motorway: sections II - IV, (unpublished), Karayollan Genel`Müdüdägp, Ankara,605 s.

 • Yağmurlu, F.,, 1980» Bornova (İzmir) güneyi fiişi topluluklarının jeolojisi... Türkiye JeoL Kur. Bolt.» 23/2, 1^1 - 152.

 • Yılmazer, L, 1990, Geotechnical reports of the Tarsus, - Adana - Gaziantep Otoyolu, Km 190+00 - 208+000., Geotechnical reports of the TAG motorway (unpublished). General Directorate of Highways, Ankara,, 256 s.

 • Ydmazer, L, 1991, Geiede - Ankara ve Ankara çevre otoyoluna genel ve jeoteknik açıdan bakış. Jeoloji Mühendisliği Dergisi, 38,43 - 50.

 • Yılmazer, I.t 1993,, Engineering geological, properties of ` caliche consisting of softpan and hardpan levels (Adana region, Tuikey). Ira: Geotechnical Engineering of Harf Soils. - Soft Rocks (Symposium Volume),, Balkema, Rotterdam 319 - 323,, (eds): Anagnostopoulos, A.„ Schlosser, F.., Kalteziotıs, N. & Frank,, R.

 • Yılmazer, L, 1994, General `engineering geological as pects of melanges as evident, in some landslides. Bulletin of the Geological Congress of Turkey, No. 9,41,3 - 420.,

 • Yilmazer, L, 1995, General aed geotechnical aspects ofthe Tu rid-ah motorway. Presented oraly .and will be published in the Proceedings of the Danube - European Conference on, soil mechanics and foundation engineering, MAM AI A, Constanta - Romania* 12 -15 September 1995.

 • Yılmazer, L ve Cougar, 1993, Manisa Demirci, ilçesinin yeraltı soyu olanakları,, yayınlanmamış rapor,, SÎAL ve Demirci Belediyesi, 25 s.

 • Yılmazer, S.,, Şimşek,. Ş. ve Gümüş., H,,, 1977, Urla, - L17b3, İzmir - LIS al - a4 paftalarının jeotermal araştırma sahasına ilişkin jeoloji harita ve kesitleri, MTA rapor no: 33345., iki. pafta ve kesitleri..

 • Sağlığa Zararlı Mineral Tozlarının Genel Özellikleri ve İnsan Sağlığı Üzerindeki Olumsuz Etkileri
  Mine Şenoğlu
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ: Jeoloji biliminin yeni ilgi alanlarından birisi olan "çevre" ile ilgili pek çok problem, henüz çözülmeyi bekleyen başlangıç safhasındadır. Doğal çevreyi oluşturan kayaç ve mineral tozlarının insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri bilinmektedir. Örneğin bazı mineral tozlarının özellikle akciğer hastalıklarına sebep olduğu, bunun yanısıra çeşitli mineral tozlarının da mide, böbrek, pankreas, ovaryum kanserlerine yol açtığı konusunda şüpheler vardır. Hastalığa sebep olan bu minerallerden en bilineni asbest formlu mineralleridir (Krizotil = serpantin asbest ve kro/ddolit = ribekitin lifsi çeşitidir). Ancak bazı silis polimorfları, zeolitler, killer üzerinde yapılan çalışmalarda, çeşitli risklerin varlığı ortaya çıkmıştır. Yine bazı titan mineralleri, hematit ve manyetit bunlardan sayılır, Lißi zeolit olan erionit de en fazla hastalık yapan mineral olarak güncel ilgiyi toplamaktadır

 • Mineral Tozları

 • İnsan Sağlığı

 • Çevre

 • Hastalık

 • Aydını., N.., 1989, Mineraloji - petrografi - jeokimya ve insan sağlığı arasındaki bağıntılar: Jeoloji Mühendisliği, 34 - 35,18 -2.7,.

 • Barış, I.,, 1987,, Asbestos and. ehonite related chest diseases: Hacettepe Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Birimi, 174 s., Ankara

 • Elrnes, P.C.» 1980, Fibrous minerals and health. J. geol. Soc London, Vol. 137, 525.

 • Erkan, Y., 1993,. Doğal Bir Mineral; Asbest, .kullanım ve sağlımız: M.T..A.. Doğa Kaynaklar ve Ekonomi Bülteni, 2, 5 - 6, s. 6

 • Hochella, M., 1993, Surface chemistry,, structure and reactivity of hazardous mineral dust: Healt effect of mineral dust., Rewiews i;n Mineralogy Volume: 28, George D. Guthrie Jr, Brooke T. Mossman Editors., s. 581

 • Niçin Poster
  Selim İmam
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ: Son yıllarda, ülkemizde jeoloji eğitimi veren üniversitelerin sayısında oldukça hızlı bir artış kaydedildiği hepimizce yakinen bilinen bir` gerçektir. Bu artışa bağlı olarak ta, her yıl yüzlerce jeoloji mühendisi, çeşitli üniversitelerden mezun olarak, kamu ve özel kuruluşlar ile değişik üniversitelerde araştırma görevlisi olarak çalışma hayatına başlamaktadır. Aralık 1995 ayı itibarıyla Jeolojıi Mühendisleri Odasına, kayıtlı mühendis, sayısı 5941 olup, kayıt dışı mezunlar da (odaya kayıt yaptırmayanlar) bu sayıya dahil edilirse 7000 rakamına, ulaşılmaktadır Bu oldukça yüksek, rakamlarda seyreden jeoloji mühendisleri,, çeşitli kamu ve özel kuruluşlar ile üniversitelerde yapmış oldukları araştırmalarını ve sonuçlarım diğer yer bilimcilere sözlü ya da yazılı olarak aktarmaktadırlar. Yazılı aktarmaların bir kısmı çeşitli raporlar şeklinde büyük bir kısmı ise ülkemizde ve yurtdışında yayınlanan dergilerde makaleler .şeklinde gerçekleşmektedir. Sözlü aktarmalar ise yine ülkemizde ve yurtdışında, düzenlenen ulusal ve- uluslararası sempozyum, kongre, konferans, workshop ve seminerlerde bildiri ve poster şeklinde sunulmaktadır.

  Jeoloji Panorama
  Mehmet Uysal
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ: "Jeoloji Panorama"da dünya jeoloji periyodiklerinden özellikle lakemizin jeolojisini ilgilendiren yada ilginç olabilecek seçilmiş makalelerin bibliyografyası "Dünya Periyodiklerinden Makaleler"` başlığı altında "Jeoloji Mühendisliği`` okurlarına sunulacaktır. Türkiye jeolojisi üzerine yazılmış seçilmiş makalelere ait "Özler / Abstracts"` bölümü özgün şekilleri de kapsar biçimde "Jeoloji Panorama" da yer alacaktır. Yapılacak yada yapılmış olan sempozyum, seminer, konferans vb. ye ait duyuru ve haberler de "Sempozyum, Seminer, Konferans" başlığı altında okurlara sunulacaktır. Diğer yandan jeoloji mühendislerinin mesleki gelişimlerine katkı sağlayacağı düşüncesiyle güncelliğini de on planda tutarak "Yeni Yayınlar`" in tamamına- da `"Jeoloji Panorama" da yer verilecektir: Her zaman olduğu gibi "Jeoloji Takvimi", çeşitli dünya ülkelerinde yapılacak olan jeoloji etkinliklerinin bir aynası olarak okurlara yansıtılacaktır. Çizilen çerçeve içinde "Jeoloji Panorama`` yer bilimcilerin çeşitli jeoloji disiplinlerine ait üretimlerinin sergilendiği bir platform olarak nitelendirilebilir. "Jeoloji Mühendisliği"` okurları da, `"Jeoloji Panorama" ya yukarıdaki konulara- ilişkin hazırlayacakları haber ve tanıtım yazılan ile katkı da bulunabilirler.

  İÇİNDEKİLER
  PDF Olarak Görüntüle
  Diyajenez-Metamorfizma Geçişinin Belirlenmesinde Kullanılan Yöntemler
  Ömer Bozkaya Hüseyin Yalçin
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ: Kırıntılı sedimanter kayaçların diyajenez ve çok düşük dereceli metamorfizma geçişinin ve/veya evriminin belirlenmesinde çeşitli ölçütler kullanılmaktadır. Bunlar; kayacın dokusal özellikleri,, mineralojik bileşimi (indeks mineraller ve/veya mineral fasiyesleri), fillosilikatların kristalografik - yapısal değişimleri ("histalinite", kristalli büyüklüğü, poli tipi), organik madde (vitrini!) yansıması,, grafitleşme derecesi, sıvı kapanım, jeotermometre ve jeobarometredir. Bu parametrelerden özellikle "kristalinite" ölçümleri diğerlerine göre çok daha yaygın ve kullanışlıdır.. Bu çalışmada, diyajenez ve çok düşük dereceli metamorfizmada kullanılan terminolojilerin deneştirilmesinin yanısıra, analitik yöntem ve parametreler ile özellikle "kristalinite " ölçümlerinde dikkat edilmesi gereken önemli noktaların açıklanması amaçlanmıştır.

 • Diyajenez

 • Metamorfizma

 • Sedimanter Kayaç

 • Kristalinite

 • Ahıı, J., Peacor, B.R.., 1985, Transmission electron microscopic study of diagenetic chlorite in Gulf Coast argillaceous sediments. Clays .and Clay Minerals,,, 33., 228 - 236.

 • Ahcendt, H., Hunziker, J.C., Weber,. K.t 1977., Age and degree of metamoiphism and time- of nappe emplacement along, the southern margin of the Damara, orogen Namibia (SW - Africa).. GeoLRctsch. 67,719-74:2..

 • Aldahan, A.A., Morad, S., 1986, Mineralogy and chemistry of diagenetic clay minerals in. Proterozoic sandstones from Sweden. Amer.. J.. Sei.. 286 (1), 29 - 30,.

 • Arkai, P., 198.3, Very low - and low - grade Alpine` regional metamorphism of the Paleozoic and. Mesozoic formations of the Bûkkium, NE - Hungary. Acte. Geol. Hung... 26(1-2), 83 - 101

 • Arkai, P.., 1991, Chlorite crystallinity: an empirical approach and, correlation with illite crystallinity, coal ra:nk and mineral fades as examplified by Paleozoic .and Mesozoic rocks of northeast. Hungary. J. Metamorphic Geol., 9, 723 - 734.

 • Arkai, P., 1993, The distinction betwee low-T fettograde `metamoiphism and weathering + burial dia,gen,esîs of the gneiss .and mica schist basement complex, Great Plain, Hungary: Ä novel use of illite

 • Altai i, Oorvath, Z.A.., Tom, M..N.., 1981, Transitional very low- and low-grade regional metamorphism of the Paleozoic fonn.ati.ons, Uppony Mountains, NE-Hungary: mineral assemblages, illite crystallinity.» bo and vitrinite reflectance data. Acta Geol. Acad. Sei. Hung. 24, 265 -294.

 • Arkai,, P., Totti, M..N.,. 1983, IMiie crystallinity: combined effects of domain size and lattice distortion.. Acta Geol. Hung.. 26(3-4),, 341-358.

 • Bailey, S.W..,, 1930; Structures of layer silicates,. In Crystal Structures of Clay Minerals and their X-ray Identifications, eds. Blindley, G.W. and, Brown/G., Min.. Soc London,, 2 -123.

 • Bailey, S.W., 1984, Classification and structures of the mi.ca.LS,. In Micas, ed., Bailey,. S.W., Rev. Mineral. 13, Mineraiogïcal. So« ciety of America, 1 -12.

 • Bailey, S.W., 198-8, X-ray diffraction identification of the polytypes of mica, serpentine, and chlorite.. Clays and Clay Minerals, 36,3,193 - 213.

 • Bailey,, S.W., Blown, B..E., 1962, Chlorite polytypism: I. Regular and semirandom one- - layer structures. Amer. Mineral. 47, 819 - 850.

 • Bariier, I., Ragot, J.-P.,. Touray, J.-C, 1974, L`évolution des Terres Noires subalpines méridionales d`après l`analyse mineralogique des argiles et la reflectometric des particules carbonées, B11II..R.R.G..Ä. (2me ser.), sect 11(6), 533 - 548.

 • Barrenechea, J.F., Rodas, M,., Arche, A., 1992, Relation between graphitizatiofli of organic matter and clay mineralogy, Silurian black shales in Central Spain. Mineralogical Magazine, 56,477 - 485.

 • Bates, R,L., Jackson, JA., eds., 1980, Glossary of Geolgy. 2nd edn,.. Amer. Geol. InsL, Falls Church, Virginia.

 • Bickle, M., Powell, R.., 1977, Calcite - dolomite geothermometry for iron - bearing carbonates. Contrib. Miner. Petrol.. 59, 281 - 292.

 • Bozkaya, Ö,, 1995, Doğa Toıoslardaki (Sanz - Tufanbeylî - Saimbeyli yöreleri) sedimanter ve çok deştik dereceli metasedimanter kayaçtarın mineralojisi ve jeokimyası... Doktora. `Tezi, C.Ü. Fen Bil. Enst, 334 s {yayınlanmamış).

 • Brauckmann, F.J..» 1984, Hochdiagenese im Muschelkalk der Massive von B ramsche und Vlotho. Boch`umer GeoL Geotech. Arb.. 14.

 • Brauckmann, F.J., Fücbtbauer, H., 1983, Aerations of Cretaceous sütstones and sandstones near basalt contacts (Nügssuaq, Greenland). Sediment.. GeoL 35, 193 - 213.

 • Brime, C, 1980, Influencia del modo de preparation de las muestras en le relacion 1(002)` /1(001) de las ilitas. Brcviora GeoL Astnrica24(3-4),24-2&.

 • Brime, C.f Perez, - Estaun., A.,, 1980, La. transicion dîagenesis. - metamoıüsmo en la region, del Cabo Penas. Oiademos do Lab. Xeoloxtco de :La,xe 1, 85 - 97

 • Brindley, G..W.,, 1980, Order - disorder clay mineral structures: in. Crystal Structures of Clay Minerals and Their X-ray Identification, G.W. Brindley and G. Brown, eds..,. Mineralogical Society, London, 125 -195

 • Brindley, G.W., Wanfie, R., 1970, Monoclinic and triclinic forms of pyrophyllite and prophyllite anhydride. Amer.. Miner. 55, 1259 - 1272

 • Caritat, P. de., Hutcheon, I., Walshe, JJL, 1993, Chlorite geodieimometry: A review.. Clays and Clay Minerals,, 41, 2, 219-239

 • Cathelineau, M., 1988, Cation site occupancy im chlorites and. Dliles as a function of temperatore. da y Minerals, 23,471 -485.

 • Cathelineau,, M.., Nieva, D.„ 19S.5,, A. chlorite solid solution geothemtometer. The. Los Azofres geothennal system (Mexico). Contrih. Mineral. Pet., 91, 23.5 - 244.

 • Ctto,, M., Fawoett, JJ`.., 1986, A .kinetic study of clinoclore and its high - temperature- equivalent forsterite - cordlerite - spinel at 2. kbar water pressure.. Amer. Miner. 71, 68 - 77.

 • Claaer, N., Lucas, J., 1970, Mineralogie de la fraction fïnedes schistesde Steige - Vosges, septentrionales. Bull.. Groupe Fr. Argiles 22, 223 - 235

 • CIoos,. M., 1983, Comparative study of melange matrix and metasbales from the Franciscan subduction complex with the basal Great Valley sequence, California. J. GeoL 91, 291 - 306.

 • Coombs, .D.S..,, 1.961, Some recent work on the lower .grades of metamorphism. Austr. I Sci., 24,203 - 215..

 • Curtis,, C.B., Hughes, C.R., WMteman, J.A., Whittle, C.K., 198.5., Compositional variations within some sedimentary chlorites and some comments on their1 origin.,. Miner. Mag, 49, 375` - 386

 • Dandois, Ph..,. 1981, Diagenese et métamorphisme des domaines; calédonien et hercynien de la. vallée de la Meuse entre CharlevtSle - Mezieres et Namur (Ardennes franco - belges). Bull. Soc, Belg.. GeoL 90, 299 - 316.

 • Deer, W,A.., Howie1 ,, R.A., Zes.sm.ann.,. J., 1992. Rock. Forming Minerals II: Sheet Silicates. Longman, London,

 • Delaloye, M.F., 1966,, Contribution a Fetiide des. silicates de fer sedîmentaires,, IJS gisement de Chamoson (Valais). Bei.tr. GeoL Schweiz. Geotechn. Serie 13 / 9.,

 • Deetioff, O.„ Teichmiffler, M„„ Telchmüller, R.„ Wolfy, M., 1980, Inkohlungs - Untersuchungen im Mesozoikum des Massivs von. Vlotho (Niedersadhsisches Tektogen). Neues Jh. GeoL Palaoot. Mh. 1980, 321 - 341.

 • Duba,, D., Williams - Jones, A..E,., 1983,, The application of ïUite crystaïïinity, organic matter reflectance., and isotopic techniques to mineral exploration: a ca.se study in southwestern Gaspe, Quebec. Eicon. Geol. 78,1350 -1.363..

 • Dunoyer de Segonzac, G., 1969, Les minéraux argileux dans la diagenese - passage au métamorphisme., Mem,. Serv.. Carte GeoL Alsace Lorraine 29.

 • Dunoyer de Segonzac, G,., 1970, The transformation of clay minerals during di agenesis and. low-gra.de metamorphism: a. review. Sedimentology, 15... 281 - 346..

 • Dunoyer de Segonzac, G., Abbas, M.., 1976, Métamorphisme des argiles dans le: Rhetien des Alpes sud-occidentales» Sei. GeoL Bull.. 29,3 - 20.

 • Dunoyer de Segonzac, G., Ferrero, J.,,, Köhler, B.„ 1968, Sur la cristallinile de Tillite dans la diageneseet ranchimelamorphisme. Sediment.,, 10,137 - 143.

 • Dumey, D., 1.974,, Relations entre les températures d`homogénéisation, d`inclusions fl.uid.es et les minéraux métamorphiques dans les nappes helvétiques du Valais,. BulL Soc. GeoL Fr.., (7) 16,269 - 272.

 • Ebert, D.D., Srodon, J.,,, 1988, Orswald ripening and in terparticle - diffraction effects for illite crystals. American. Mineralogist,. 73,1335 - 1345.

 • EberL, D.D., Vetde, B., 1989,, Beyond, the Kubier index., Clay Minerals, 24,571 -577.

 • Eberl, D.D., Srodon, J., Kralik, 3VL, Taylor,, B.E,, Peterman, Z.,E,, 1990, Ostwald ripenoing of clays and metamorphic minerals. Science, 248 474 - 477.

 • Eckhardt, F.-J., 196.5, lieber den Einfluss der- Temperature auf den kostallograpMsefiien Ordnungsgrad von Kaolinit. Proc. Int. Clay Conf., Stockholm, 1963.,2,. 137 - 145.

 • Eslinger, E.„ Glasmann, J.R.. 1993, Geothermometry and Geochronology using clay minerals - An Introduction. Clays and Clay Minerals, 41,2, 117 - 118,

 • Esquevin, J.,, 1969, Influence de la, composition chimique des illîtes sur leur cristallinile. Bull. Centre Rech. Pau - SNPA 3, 147 - 1.53

 • Essaie,, E.J., 1982, Geologie themıometry and barometry. In Characterization of M.elamorph..i.s:m. through Mineral EquQibri,a„ ed.. Ferry,, J.M. Reviews in Mineralogy 10, Mineralogical Society of .America, 153 - 206.

 • Ferrera, J.., Kubler, B,., 1964, Presence de dickile et de kaolinite dans les gres Cambriens d`Hassi Messaoud. Bull.. Serv., Carte GeoL Alsace Lorraine, 17/4, 247 - 261

 • Ftehming, W..., 1973, Kristallmitat und. Infrarotspektroskopie ntürlicher dioktaedrischer illite. Neues. Jb. Miner. Mh. 351 - 361

 • Hebmkg, W., Langheinrich, G., 1974» Beziehung .zwischen. tektonischer Deformation und IU.it - KristaUinitat. Neues Jb. GeoL Palaonlol. Abh, 1.46, 325 - 326

 • Foscolos, A.E.,, Kodama, H.., 1974, Diagenesis of clay minerals from Lower` Cretaceous shales of north - eastern British ColumbiaClays .and Clay Minerals. 22, 319 - 3.35.

 • Foscolos, A.E., Powell,. T.G., Günther, RR.„ 1976, The use of clay minerals and organic geochemical indicators for` evaluating, the degree of diagenesis and oil generating potential of shales. Geochim. Cosmochim. Acta 40,953 - 966.

 • Frey, .M., 1970, The. step from dîagenesi.s to metamorphism in pelilie rocks, during, Alpine orogenesis. Sedînıentology, 15, 261 - 279.

 • Frey,,, M.» 1978» Progressive low - grade metamorphism of a Kack shale fromation, Central Swiss Alps,, with special reference to prophyllite and. mandante bearing assemblages. J. Petrol. 19, 95 -135.

 • Frey, M., 1986`, Veıy low- grade metamorphism of the Alps;- An introduction.. Schweiz. Mineral. Petrogr. Mitt.» 66,, 13 27

 • Frey,,, M., 1987, Very low - grade melamoiphisni of clastic sedimentary .rocks. In .Low Temperature Metamoipbism. Ed. M. Frey, Blackle and Son,, Glasgow,, 9 - 58.,

 • Frey» M., Hunziker, J.C.. Jager, E., Stem, W.B,, 1983, Regional distribution of white K-mica polymorphoas and their phengite content in the Central Alps. Contrib. Miner. Petrol. 83,,, 185 -197

 • Frey, M., Hunziker, J.C, Roggwiiler, P., Schindler,, C, 1973, Progressive neidri.ggradi.ge Metamotphose glaukonitführender Horizonte in den .helvetischen Alpen der Ostschweiz. Contrib.. Miner. Petrol. 39,1S5 - 218.,

 • Frey., M., Kisch..,. HJ., 1987,,. Scope of subwect (very low - grade metamorphism). In Low Temperature Metamorphism, Ed. Frey» MM Blackie and, Son,, Glasgow,, 1 - 8,

 • Frey., .SM.„„ Saunders, J.,, Schwander, H., 1988, The mineralogy and .nietamorphic geology of low - grade metasediments, Northern Range,. Trinidad. I. Geol. Soc. London, 14.5, 563 - 575..

 • Frey, M., TeichmüUer. .ML, TeichnwHer, R. .Mullis, 1, Künzi, ß.„ Breitschmid, A., Grüner, U., Schwizer, B.„ 1980, Very low - grade metamoiphism in. external parts of the Central Alps: IIlite crysttallinity, coal ra.nk and. fluid, inclusion data.. Eclog;ea geol. Helv. 73,, 173 - 203.

 • Gavish, E.,, Reynolds, R..C, 1970, Structural changes and isomorphic substitution in illites from, limestones of variable degrees of metamorphism. Israel J. Chem. 8,477 - 485.

 • Qrayson, I.F., 197.5, Relationship of paîynomorph transhioency to carbon and hydrocarbons in clastic rocks,. In, Pétrographie organique et potential pétrolier, ed. Alpern, B., Centre National de la Recherchée Scientifique, Paris,, 2:61 - 2.73,

 • Guidotti, C.V., 1984, Micas in. metamoiphic rocks. In Micas, ed., Bailey, S.W., Reviews in. Mineralogy 13, Mineralogical Society of America, 357` - 467.

 • Guidotti,, C.V., Sa&si, F.P., 1.976,, Moscovite as a petrogenetic indicator mineral in. pelific schists.. Neues- Jb. Miner.. Abh... 127» 97 -142.,

 • Guidotti, C.V., Sassi, F.P., 1986, Classification and correlation of metamoiphic faciès series by means, of muscovile bo data from low - grade .metapelites. Neues Jb. Miner. Abh.. 153-,, 36,3 - 380

 • Gündoğdu, MN., Yılmaz,, O.» 1983, Kil mi.neraloji.si yöntemleri, L Ulusal Kil Senipo.zyuji.iu, Çukurova Üniversitesi, Adana» Bildiriler Kitabı, s.`319-330.

 • Harput, O.B..,. 1987, Güneydoğu Anadolu`daki dört petrol kuyusunda organik ve inorganik diyajenezin incelenmesi, H.Ü.. Fen Bilimleri Ens.,» Yük. Lis„. Tezi, S9 s. (yayınlanmamış).

 • Hayes, J.B.» 1970,, Polytypîsm of chlorite in sedimentary .rocks.. Clays and Clay Minerals 18, 285 - 306..

 • Heroux, Y., Changnon, A., Bertrand, R..,. 1979,, Compilation and correlation of major thermal maturation indicators.. Bull. Amer.. Assoc. Petrol. Geol. 63, 2128 -2144.

 • Hinckley, D.N., 1963% Variability in crystalliiiity values among the kaolin deposits of the coastal plain of Georgia and! South Carolina, days and Clay Minerals 11, 229 - 2,35,.

 • Hunziker, J.C, Frey, M., Claoer, N., Dalmeyer, R.D., Fredrichsen, H., Hehmig, W.., Hochstrasser, K.., Roggviler, P., Schwander, H., 1986, `The evolution, of alite to muscovite: mineralogical and isotopic data. from, the Gla.ru.s Alps, Switzerland.. Contrib. Mineral. Petrol, 92,, 1,57 - 180.,

 • Hutcheon, J,., 190,. da y - carbonate reactions in the Venture .area., Scotia Shelf, Nova Scotia, Canada. In Reid - Mineral. Interactions: Ä Tribute to H.P. Engster. Eds,.. R.J. Spencer and. 1- M. Chou, The Geocbemical Society Special Publication 2, 199-212.,

 • Hutton, A.C.,, Kanişler, A.J., Cook, A.C., McKridy, D.M., ` 1980, organic matter in oil shales.. I. Austral. Petrol. Explor. Assoc. 20,44-68

 • Ianovici, V., Neacsu, G., Neacsu, V., 1981, .Pyrophylil.es occurrences, and. their genetic relations with the kaolin minerals in Romania. Bull. Mineral. 104,768 - 775.,

 • Itaya, T., 1.981» Carbonaceous material. In pelitic schists of the Sanbagawa metamorphic belt In central Shikoku, Japan... Lithas 14,215-224

 • Ivanova» N.V., Volkova, A.M.,, Rek&hinskaya, L.G,, Kony&heva, R..A.,,, 1979» Pyroclastk: material in coal measures of the Donets Basin and. its, diagnosis.. Litol. Polezn. Isfcop. 1979 (6).,. 71 - 80 (transi. In LithoL Miner., Resourc. 1979 (6), 709- - 718.

 • Jacob, H.,, 1964, Neue Erkenntnisse auf dem Gebiet der Lumtneszenzniikroskopie fossiler Brennstoffe. Förtschr. GeoL Rneinld. Westf. 12,569 - 588,

 • Karpova, G,V,, 1969, Clay mineral post - sedimentary ranks in terrigenous .rocks.. Sedimento-logy 13,5 - 20

 • Kemp, AJB.S., Oliver» G.I..H,., Baldwin, J..R., 1985, Low - grade metamorphism and accretion tectonics: Southern Uplands terrain,, Scotland. Mineral Mag, 49,33.5 - 344

 • Kisch, HJ., 1974,, .Anthracite and meta ~ anthracite: coal ranks associated with,

 • Kisch, HJ., 1980a, Incipient, metamorphism of Gamhro - Silurian clastic rocks from the Janitland Supergroup,, central Scandinavian Caledonides, western Sweden: illite crystalliiiity and Vitrinite1 reflectance. J, Geol. Soc.. London 137,271 - 288.

 • Kisch, HJ., 1980b, Illite ciystallinity and coal rank associated, with lowest - grade metamoiphism of the Taveyanne grey wacke in the Helvetic zone of the Swiss Alps. Edogae Geol. Helv.. 73,, 753 - 777

 • Kisch, HJ., 1981, Coal rank. and. illite crysatallinity associated with the zeolite faciès of Southland .and the pumpellyite - bearing; faciès of Otago, southern New Zealand.. N.ZJ., Geol.. Geophys.24,349-360

 • Kisch» HJ., 19-83.,. Mineralogy -and petrology of burial diagenesis ! (buri,al metamorphism) in clastic rocks. In Diagenesis in Sediments and Sedimentary Rocks, 2, eds. Larsen, G. and; ChiUngar, G.V., Elsevier,, Amsterdam, 289 - 49,3 and .513 - ,541 (Appendix B- literature: published since-1976)

 • Kiscli, H.J., 1987» Correlation between indicators of very low - grade nietanioipMsBL In `Low Temperature Meiamorphism. Ed. Frey,. M.,,. Blackie, Glasgow and, London» 227 - 300

 • Kisch, HJ., 1990» Calibration of the anchizone: a critical comparasion of illite

 • Kisch, HJ., Frey, M..,, 1987» Appendix: Effect of sample preparation on. the measured 10A peak width of illite (Illite

 • Klug» H.P., Alexander, LE,, 1.974» X-ray Diffraction Procedures. 2nd, edn., Wiley, New Yoric.

 • Kossovskaya,, A.G., 1961, Specific nature of epigenetic .alteration of `terrigenous rocks in platform and, géosynclinal reginos. Doklady Acad. Sei. USSR,, Earth Sei. Seel. 130,123 -125.

 • Kossovskaya, A.G., Logvinenko, N.V., Shutov, V,D„, 1957,, Stages of formation and alteration in terrigenous; rocks (in Russian). DokL Akad. Nauk SSSR, 116,2,293 - 296.,

 • Kossovskaya, AXJ..,, Shutov, V.D., 1958,. Zonality in the structure of terrigene deposits in platfonn and géosynclinal regions. Eclogae Geol. Helv., 51, 656 - 666. `•*

 • Kossovskaya, A.G., Shutov, V.D., 1963, Faciès of regional epigenesis and metagenesis (in Russian). Izv. Akad. Nauk SSSR, Ser. Geol 1963 (7), 3 48 (transi, in Int. Geol. Rev., 7(1965), 1157-1167),

 • Kossov.ska.ya,, A.G., Shutov, V.D., 1970, Main aspects of the epigene sis problem,. Sedmientology, 15,11 -40.

 • Krumm, H., 1984, Anchimetamorphose inn. Anis und Ladin (Trias) der Nördlichen Kalkalpen zwischen Arlberg und Kaisergebirge - ihre Verbreitung und. deren baugeschichtliche Bedeutung. •Geol. Rdsch... 73,223 - 257..

 • Kühler* B., 1964* Les argiles, indicateurs, de metaınorphism. Rev. Inst. Franc. Petrol.,,, 19,1093 -1.11.2.

 • Kubier, EL, 1967a, La cristallinite de lïllite et les zones tout a fait supérieures du métamorphisme. In Etages tectoniques.. Colloque de Neuchatel 1966, A la Baconniere. NeuchateL, Suisse, 105-121

 • Kubier, B.,, 1967b, Anchimemamorphism et schistosite. Bull. Centre Rech. Pau - SNPA 1,259 - 278,

 • Kubier, B:., 1968, Evaluation quantitative du métamorphisme par la cristallinite de finite. Bull, Centre Rech. Pau -SNPA 2,385 - 397.,

 • Kühler» B., 1984, `Les indicateurs, des transformations physiques et chimiques clans la diagenese,, temperature et calorimetrie. In Thermometrie et barometrie géologiques« éd. M. Lagache, Soc. Franc. Miner., Cost., Paris, 489 - 596,,

 • Kubier,. B,., Pittion, J.-L., Heroux, Y,., Charollais, J.., Weidmann, M...,, 1979, Sur` le pouvoir .réflecteur de la vitrinite dans quelques roches du Jura,, de la Molasse et des .Nappes préalpines, helvétiques et penniqoes.. Eclogae GeoL Helv. 72,347 - 373..

 • Landis, C.A.., 1971, Graphitization of dispersed carbonaceous material in metamorphic rocks. Contrib. Mineral. Petrol. 30, 34 - 45.

 • Le Cone, C, 1975,, Analyse comparée, de la cristallinite dans le, Brioverian et. le Pa.leozoi.que centre - armoricans: zoneographie et structure d`un domaine epizonal. Bull, Soc. GeoL France 17,547 - 553.,

 • Lee,. J.H., Peacor, D.R., Lewis, D.D., Wi.ni.sch, R.P., 1984, Chlorite - illite / muscovite interlayered and interstratifîed crystals: a, TEM / STEM study. Contrib. Miner.. Petrol. 88, 372-385,

 • Levinson, A.A.» 1955, Studies in the mica, group: poly morphism among illites .and hydrous micas.. Amer. Miner. 40, 41-49.

 • Liou, J.G?, Maruyama, S., Cho, M,, 1987, Very low grade nietamoiphism of volcanic: and. volcaniclastic rocks. - mineral. assamblages and. mineral fades. In Low Temperature Meta- ;rnorphi.sm. Ed. Frey, M,, Blackie, Glasgow and! London, 59 - 113.

 • Maxwell, D.T., Hower, J., 1967, High - grade diagenesis and low - grade metamorphism of illite in the Precambrian Belt Series. Amer, Miner. 52, 843 - 857.

 • McDowell., S.D., Paces., J.B.., 1985, Carbonate alteration minerals` in the Salton Sea. geothermal system., California. Amer. Miner., 68,1146-1159.

 • Merriman, R.JL, Roberts,, B., 1985,, A survey of white mica crystallinity and polytypes in pelitic rocks of Snowdonia and. lİyıı, Nort Wales, Mineral Mag. 49(3),, 305 - 319.

 • Merriman, R.J.., Roberts, B., Peacor, D.R.,, 1990, A transmission electron microscope study of while mica crystallite size distribution in a mudstone to slate transitional sequence, North Wales,, UK. Contr. Mineral. Petrol,, 1.06,27 - 44.

 • Miilot, G., 1970,, Geology of Clays, (trans. W..R, Farrand and H. Paquet). Spring er Verlag, New York., Berlin, 429 pp

 • Mitsui,, K,., 1975, Diagenetic alteration, of some minerals in argillaceous sediments in western Hokkaido, Japan, Sei. Rep. Tohokn Univ. 13, 13 - 65.

 • Miyashi.ro, A-, 1961, Evolution of metamorphic belts.. I. Petrol., 2,277-311.

 • Mukhamet - Galeyev, A.P.,, Zotov, A.V., Pokrovskïy, V.A., Kotova, Z.Y., 1986, Stability of the lMand2Ml polytipic modifications of muscovite as determined from solubility at 300°C at saturation steam pressure. DokL Acad. Sei.. USSR,. Earth Sei. Sect. 278,140 -143.

 • Mullis, J., 1987, Fluid inclusion studies during very low - grade metamorphism. In. Low Temperature Metamorphism, ed.. Frey, M., Blackie, Glasgow and London, 162 - 199.

 • Nadeao, P.H., Wilson,, M.J., McHardy., WJ.,, Tail, J.M, 1984, Interstratified clays, as fundamental particles,,. Science 225,, 923 - 925.

 • Madean, P.H., Wilson, M.I., McHandy, WJ.,, !Tait„ J.M., 1985,, The conversion of smectite to illite- during, diagenesis: evidence from some illitic clays from bentoites and sandstones.. Mineral... Mag.. 49(3)., 393 - 400

 • Niedenmayr, G., Mullis, J., Niedarmayr, E.,,, Schramm» J.-M, 1984,, Zur Anchimetamorphose peimo - skythischer Sedimentgesteine im westlichen Drauzug, Kanıten - Osttirol (Österreich). Geol. Rundseh. 73(1),, 207 - 221.

 • Nyk, R., 1985, Illite c:rystallinity in Devonian slates of the Meggen mine (Rhenish Massif).. Neues Jb. Miner., Mh. 6, 268 - 276.,

 • Padan, A..,, Kisch, HJ., Shaganra, R,., 1982, Use of the lattice parameter bo of dioctahedral illite / muscovite for the, characterization of P/T gradients of incipient metamoiphism. Contrib. Miner. Petrol. 79, 85 - 95.,

 • Patteisky, K., Teichmuller, M.,, I960, Ihkohhmgs - Verlauf,,` Inkohïungs - Massstabe und. Klassifikation der Kohlen auf Grund, von Virtrit - Analysen. Brennstoff - Chemie 41, 79 - 84; 97 -104; 133 -137.

 • Pesquera, A.„, Velasco, F., 1988, Metamorphism of the Palaeozoic Cinco Villas massif (Basque Pyrenees); illite crystallinity and. .graphitization. degree., Mmeralogical Magazine, 52,, 615 - 625

 • Pique, A., Wybrecht, E., 1987, Ori.gine des chlorites de^ Tepizone Heritage et, cristallisation synschisteuse Exempe des .grauwackes cambriennes du Maroc occidental.. Bull. Mineral.., 110,665-682.

 • Pollastro, R.M., 1990, The illite / smectite geothermometer - Concepts, methodolgy,. and application to^ basin, history and. hydrocarbon generation.. In Application of Thermal Maturity Studies to Energy Exploration. Eds. V.F. Nfuccio and CE. Barker. Soc .Econ. Paleontol. Mineral..., 1 -18.

 • Powell, R., Condllffe, D.M.., Condliffe,, E, 1984, Calcite - dolomite geothermometry in the system Ca.CO3 - MgCO3 - FeCÖ3; an experimental study.. J. Metamoiphic Geol. 2, 33 - 41

 • Price,, K.L., McDowell, D., 1993, Illite /` smectite geothermometry of the Ptroterozoic Oronto Group, niid.contin.ent rift system. Clays .and Qay Minerals,, 41,2,. 134 - 147.

 • Radaslovich, E.W., Norrish, K.., 1962, The cell dimensions, and symmetry of layer - lattice silicates.. L Some stru.ctB.ral considerations* Amer. Miner. 47,, .599 - 616..

 • Reynolds,,, R.C., 1.963, Potassium - rubidium ratio«, and poSymoiphs in illites and microlines from the clay size fractions of Proterozoic carbonate rocks., Geochim. Cosmochim. Acta 27, 1097 - 1112.

 • Roberts, B., Merrlman, RJ.,, 1985, The distinction between Caledoni an burial and. regional metamorphism in metapelites from, Noith Wales: an analysis, of isocryst patterns, I. GeoL Soc. London 1.42(4),, 615 - 624,

 • Robinson» D. Bevins,. R.E,, 1986, Incipient melamorphism in the Lower Palaeozoic marginal basin of Wales.. J. Metamorphic GeoL 4, 101 -1.13.

 • Robinson, B.,, Mieholls, R.A., `Thomas, LJ., 1980, Clay mineral evidence- for low - grade Caledonian and Variscan metamorphism in south. - western Dyfed, south Wales. Mineral... Mag. 43, 857 - 863.,

 • Rodionova, A...E..,, Koval`skaya, MS., 1974, Dickite distribution in coal - bearing fonnations of the Donets Basin.. Litologiya i Poleznye Iskopaemye 6,, 132 -1.37.

 • Rohde, A.,, 1980, Clay minerals and iHite crysatiinity of the Almesakra Group. GeoL Foren., Stockh. Fork 102,26,

 • Rumeau, JJL, Kalbicky, G..,, 1966,,, Evolution des minéraux argileux dans les dolonii.es et `Calcaires,, poreux de Cretace supérieur de la plateforme d`Aquitane. Froc InL Clay Conf.,, Jarasalem, 2,103-117.

 • Sassi» F.P., 1972.,, The petrologicai ,and geological significance of the bo values of potassic white micas in low - grade metamorphic rocks. An application to the Eastern .Alps. Tschermaks Miner. Fetrogr, Mitt. 18,10.5-113.

 • Sassi, F..P..,, Scolari» A., 1974, The bo value of the potassic white micas as. a .barometric indicator in low - grade metamorphism of pelitic schists.. Contrih. Miner, P`etrol. 45,1.43 -152

 • Sassi, F.P., Krautner, H.G., Zirpoli, G.,,. 1976, Recognition of the pres sore character in greenschist .fades metamoiphism. Schweiz,, Miner. Petrogr. Mitt. 56,, 427 - 4.34

 • Saym, S.A.,, 1987, Türkiye`nin farklı bölgelerine ait kaolinlilerde kristalleşme derecesi., III. Ulusal Kil Sempozyumu, Ed.. Türmenoğln, A.G.. ve. Akıman, G! ., 21 - 27 Eylül 1987, Bildiriler,, 57-72.

 • Schaer, J.-P., Persoz, F., 1.976, Aspects strutcruaox et petrographtqoes du Hant Atlas calcaire de Midelt (Maroc). Bu.ll.. Soc. GeoL France IS, 1239 r 1250.

 • Scheuer» P., 191 S., Bestimmung der Grosse und der inneren Struktur von Kolloidteilchen mittels Röntgenstrahlen. Göttinger1 Nachr. Math.. Phys. 2,98 -100.

 • Sehoen,. R,,, 1964, Clay minerals of the Silurian Clinton ironstones, New York State. J, Sediment.. Petrol. 34,, 855 - 863.

 • Shi.ro.zu., H., 1963, Structural changes, of some- chlorites by grinding.. .Minerali. (Japan)4,1-11.

 • Shirozu, BL, 1978, Chlorite minerals, In Clays and Clay Minerals of Japan, eds. Sudo, T. and Shimoda, S., .Elsevier, Amsterdam, 243-264..

 • Smith,, J,V,, Yoder, H.S., 1956,, Experimental anil theoretical studies of the. mica polymorphous. Mineral. Mag. 31, 2.09 - 235

 • Smykatz - Boss, W., Althaus,, E., 1.974, Experimental investigation of the temperature dependence of the

 • Stadler* G., 1971, Die Kaolin - kohlentonsteine aus dem Westfal C und B der Untertagebohrung 150 der Steinfcohlenergwerike Ibbenbüren. und, ihre Bedeutung fur die Karbonstartigraphte Nordwest - Deutschlands. Förtschr. Geol. Rheinld. Weslf. 18, 79 -100

 • Staplin, F.L., 1969. Sedimentary organic matter, organic metamorphism, and oil and gas occurrences. Bull. Can. Petrol. Geol. 17. 47-66

 • Tagtri, M, 1981, A measurement of the grapnitizing - degree by the X-ray powder diffractometer. Journal of die Japanese Association of Mineralogy, Petrology and Economic Geology 76, 345 - 352.

 • Teichmüller, İM., 1987, Organic material and very low - grade metamorphism. In Low Temperature Metamorphism, Ed. M.Frey, 114- 161.

 • TeichmnSler,, ML, Ottenjann, K., 1977, Art und Diagenese von Liptiniten und lipoiden Stoffen in einem Erdölmuttergestein auf Grand fluoreszenzmikroskopischer Untersuchungen. Erdöl und Kohle 30, 387 - 398

 • Teichmüller, M.t TeichmüMer, R,, Weiber, K„ 1979, Inkohlung und. IHIt - Kristallinitat. - Vei-gl.eichen.de Unterjochungen im Mesozoikum und Paläozoikum von Westfalen. Förtschr. Geol. Rheinld., Wcstf. 27,201 -276.

 • Toselli, A.,,1, Toseli, 1,R, Rossi de,, 1982,, Metamorfis mo de la Formation Punconviscana en las provincias de Salta, ye Tucuman, Argentina.. 5th Con.gr. Latinoam. Geol..,, Argentina, 1982, Actas II, 37 - 52

 • ToseUi, A.L., Weber, K., 1982,,, Anquimetamoifirsmo en rocas del Paleozoico inferior en el noroeste de Argentina - Valor de- la cristallinidad de la illita como indice. Acta Geol. Liloana (Argentina) 14,1,87 - 200,

 • Triplehorn, D.M., 1970, Clay mineral diagenesis in Atoka (Pennsylvanian) sandstones, Crawford County,, Arkansas.. J. Sediment Petrol, 40, 838 - 847.

 • Turner, F.J..,, 1981, Metamorphic Petrology - Mineralogical, Field, And Tectonic Aspects, 2nd edn..,, McGraw - Hill., New York.,.

 • Van Biljon, WJ..,, Bensch, JJ., 1970, The crystallinity of illiteas a measure of contact metamoiphism in mndstone of teh Karroo System,, South Africa.. In Second Gondwana Symposium, Proceedings and Paper,, CSIR, Pretoria,,, Sooth Africa, 451 - 4.53.

 • Velde, B.,, 1965, Experimental deteıminatton of moscovite, polynıorph stabilities. Amer.. Miner., 50,, 436 - 449.

 • Velde,, B., 1985,, Clay Minerals.. A Physico - Chemical Explanation of their Occurrence. Elsevier, Amsterdam, Dev. in Sediment., 40,427 pp.

 • Velde, B.,, 1992, Introduction to Clay Minerals.. Chemistry,, Origins,, Uses and Enviionmental Significance. Chapman and Hal.., 198 p.,

 • Velde, B., Hower,, J.,, 1.963, Petrologicai significance of illite polymotphisoijn Paleozoic sedimentary rocks.. Amer, Miner. 48,1239

 • Walker, J.R., 1993, Chlorite polytype geothermonietry. Clays and ` Clay Minerals, 41, 2, 260` - 267.

 • Walshe-, J.L., 1986, A six - component chlorite solid solution model and the conditions of chlorite formation in hydrothermal and geotbermal systems. Econ... GeoL, 81,, 681 - 703.

 • Wan, L.N.„ Rice, A.H.N., 1993, Ciystallinity Index Standard. Unpublished report (Version 1 ),, Geologisch - Palaontologisches Institut Ruprecht - Karls Universität. 45 p.

 • Warr, L.N., Rice,. A.H.N., 1994,, Interlaboralory standartization and calibration of clay mineral, cfystallinity and. crystallite size date.. J. Metamorphic. GeoL 12,. 141 - 152,

 • Wamn, B,.E» Averbach, B.L., 1950, The effect of cold - work distortion on X-ray patterns. Journal of Applied Physics, 21, 595-599.

 • Weaver, C.E., I960» Possible oses of clay minerals in search for oil. Bull. Amer. Assoc. Petrol. GeoL 44,4,505 -1518.

 • Weaver, CE...,, 1984, Shale - Slate Metamoipîüsm In Southern Appalachians, eels. Weaver.,, CE., et al „ Developments In Petrology 10, Elsevier, Amsterdam

 • Weaver, CE., Beck,, K.C., 1971, da y water di.agene.sis daring burial: How mod. becomes gneiss. GeoL Soc. Amer. Spec. Pap. 134

 • Weaver, CE , Broekstra, B.R., 1984,, lllite - mica. In Shale - Slate Metamorphism in Southern, Appalachians, eds. Weaver,, CE. et al. Developments in Petrology 10,, Elsevier,,, Amsterdam» 67-97

 • Weber, K., 1972a, Notes, on the determination of illlte ciystalinlty. Neues Jb, Mineral Mh. 1972,267 - 276,

 • Weber.,. K., 1972b,. Kristallinhat des Hits in Tonschiefem und andere Kriterien schwacher Metamorphose im nordöstlichen Rheinischen Sdnefiergebirge. Neues Ib., Palaoni: Ahn. 141,333 -363..

 • Weber, K., Dunoyer de Segonzac, G., Economou^C., 1976, Une nouvella expression, de la

 • Wilson,, M.J., Bain, D..C.., 1970,, The clay mineralogy of the Scottish Dalradia meta - limestone- Conirib. Miner. Petrol, 26, 285 - 295

 • Winkler, H.G..F,, 1979, Petragenesis of Metamorphic Rocks. 5th edn., Springer Verlag» New York.

 • Yalçın, H., Bozkaya, Ö., 1995, Sepiolite - palygoskite from the Hekimhan region (Terkey)^. Clays and, da y Minerals, 43, 6, 705-717.

 • Yalçın, H., Bozkaya, Ö., 1996, Kangal - Alacahan yöresi Ost Paleozoyik yaşlı metasedimanter kayaçlann mineralojisi: Bindirme tektoniği ile ilişkili çok düşük dereceli metamorfizma.. (hazırlanmakta)

 • Yoder, H.S., `Eogster, H..P,, 1955.,. Synthetic: -and. natural muscovites. Geochim. Cosmochtm. Açta. 8,, 225 -280.

 • Zingg, A.., Hmziker, J.C., Frey, M..,, Ahrendt, H., 1976,,, Age and degree of metamorphism of the Canavese Zone and sedimentary cover of the. Sesia Zone. Schweiz. Mineral.. Petrogj. Mitt. 56,361-375.

 • Veledler Sırtı/Kurtşeyh (Sivrihisar-Eskişehir) Sepiolit Cevherleşmesi’nin Rezerv-Tenör Değerlendirilmesi
  Cem Saraç Tamer İrkeç Haham Gençoğlu A.erhan Tercan
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ:Bu çalışmada Eskişehir - Sivrihisar - Kurtşeyh Köyü - Veledler Sırtı sepiyolit cevherleşmesi`nin görünür rezervi kesit yöntemi ile, mümkün rezervi de jeoistatistiksel yöntemlerle kestirilmiştir. Kesit yönteminde sondajların ve yarma gruplarının etki alanları yine jeoistatistiksel olarak belirlenmiştir, Cevherleşmede görünür rezerv 604783` m mümkün rezerv ise 13996000 m3 olarak saptanılmış ve maden işletme planlarına temel oluşturacak rezerv - tenor dağılımı hesaplanmıştır.

 • Kurtşeyh(Sivrihisar-Eskişehir)

 • Sepiolit Cevherleşme

 • Rezerv

 • Tenör

 • David, M., 1977, Geostatistical Ore Reserve Estimation, Elsevier Scientific Publishing Company, New York..

 • International Atomic Energy Agecy, 1985., Methods for the Estimation of Uranium. Ore Reserves» .An Instruction Manual, Technical Reports Series. No: 255,, Vienna.

 • Joiimel, Â..G..,. 1989,, Fundamentals of Geostatisttcs in. Five Lessons, Volume 8 Short Course: in Geology, American Geophysical Union, Washington, B.C.

 • louriiei, A.G. and Huijbregts, Ch. I, 1978, Mining Geostalistics, Academic Press, London,.

 • Malheron., G.. r 1.971, The Theory of Regionalized Variables and. its Application, Centre de Morphologie Mathématique, Fontainbieau.

 • Saraç, C ve. Tercan, E., 1992, A geostatistical Case Study of the Kıalyûksek - Yataardıç Chromium Orebody, Geosound, no, 20, pp 219 - 229.

 • Irkeç, T. ve Gençoğlu, H. 1994, Eskişehir - Sivrihisar - Sığırcık/ Kurtşeyh Köyleri ÖlR 5342 Nolu sepiyolit sahasına ait maden jeolojisi rapora: MTA Gn. Md. Derleme 31 İs,

 • Pamukkale (Hierapolis)de Arkeologlar Tarafından Yanlış Yorumlanan Jeolojik Yapılar: Kendiliğinden Oluşan Kanal Travertenler ve Sırt-Tipi Travertenler
  Erhan Altunel
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ: Pamukkale (Hierapolis) bölgesi sıcak ve şifalı sular ve aktif olarak oluşan kar beyazı rengindeki travertenleri ile uzun yıllardan bu yana önemli bir yerleşim yeri olmuştur,.. Bölgedeki antik kent Hierapolis`in tarihini gün ışığına çıkarmak için Türk - İtalyan işbirliği ile yapılan arkeolojik çalışmalar 1957 yılından bu yana devam etmektedir. Bu ekibin 1957 - 1987 yıllan arasında elde ettikleri sonuçlar Hierapolis Di Frigia 1957 - 1937 adlı kitapta toplanmıştır Hierapolis ve yakın çevresinde yer alan sırt tipi travertenler ve insan yardımıyla "doğar olarak kendiliğinden oluşan bazı kanat travertenler yukarıda adı geçen kitapta arkeologlar tarafından yanlış yorumlanmıştır. Bu çalışmanın amacı, bu `doğal` jeolojik yapıları tanımlamak ve oluşumlarını tartışmaktır.

 • Pamukkale(Hieropolis)

 • Jeoloji

 • Kanal Traverten

 • Arkeolog

 • Allnnel, E., 1994, Active `Tectonics, and the .Evolution of Quaternary Travertines at Famnkkak.`Westem Turkey. Ph. D. Tezi, yayınlanmamış,. Bristol Üniversitesi, Bristol,, UK.

 • Altunel, E and. Hancock, P.L..f 1993» Morphological features and! » tectonic setting of Quaternary`travertines at Fammkkale, western Wricey, GeoL J., 28,335 - 346,

 • Bean, G., 1971, Turkey Beyond the Maeander. Ernest Benn., London., •267;pp,

 • D`Adria, R, 1987., Hierapolis bölgesinin coğrafik ve- topoğrafık dıınmuL In: Hierapolis Di Frıgia 1957 - 1987. Fabri, Turin, 15-20.

 • fenero, D.D., 19S7, Yolcular, faı: Hierapolis Di. F`rigia 1957 - 1987., Fabri, Turin, 21-26.

 • McDonagh, B., 1989, Turkey: `The Aegean .and Mediterranean Coasts, A and C Black:, London, 597 p..

 • Rhti, T., 1987; Hierapolis tarihi. In: Hierapolis Di Frigia 1.957 -1987. Fabri, Turin,, 27 -30..

 • Westaway, R., 1993, Neogene evolution of the Denizli region, of •western Turkey. Journal of Structural Geology 15, 37 ~ 53.

 • Westaway, R., 1993, Neogene evolution of the Denizli region, of •western Turkey. Journal of Structural Geology 15, 37 ~ 53.

 • Yerbilimlerinde Mikroanalitik Yöntemler
  A.boğam Paktunç
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ: Mikroanaliz, mineral ve materyallerin bir ile birkaç yüz mikron küp arasında değişen kısımlarının elementsel veya izotopik analizi olarak tanımlanabilir. Yerbilimlerinde ve metallurjide kayaç ve cevher örnekleri içerisindeki minerallerin mikroanalizleri için kullanılan aletler şöyle sıralanabilir: elektron mikroprob (EPMA), enerji yayılımı spektrometre donanımlı taramalı elektron mikroskop (SEM - EDXA), proton mikroprob {micro - FIXE), iyon mikroprob (SIMS)» lazer mikroprobları, akselaratör kütle spektrometresi, X-ışınları floresans mikroprobu (XRMF) ve sinkrotron X-ışınlart flor esansı (SXRF). Elektron mikroprob, minerallerin birkaç mikron büyüklüğündeki yerlerinin major ve minör element değerlerinin kantitatif ` olarak saptanmasında kullanılırken, taramalı elektron mikroskop`abağlı enerji • yayılımı x-ışını mikroanalizi (SEM - EDXA) ise esas olarak major ve minör elementlerin yan kantitatif ve kalitatif analizlerinde kullanılmaktadır.. Oksijen, karbon ve bunun gibi atom numarası 11`den küçük hafif elementlerin duraylı ve hassas bir şekilde kantitatif analizleri bu tekniklerle yapılamamaktadır., Proton ışınlatınca oluşturulan X-ışınları emisyonu prensibine (ßPIXE) bağlı proton mikroprob, minerallerin iz element miktarlarının kantitatif olarak saptanması amacıyla geliştirilmiş bir teknik olup, en düşük saptama derecesi 1 ile 10 ppm arasında değişmektedir. İyon mikroprob, bir ilksel iyon ışın`demetinin örneğe çarpması ile oluşturulan ikincil iyonların kütle spektometresinde analizi prensibine (SIMS) dayanan bir alet olup, minerallerin iz element analizlerinde, hafif elementlerin (atom numarası<10) kantitatif analizleri ve izotop oranlarının saptanmasında- kullanılmaktadır. Analitik duraylılıkları % 5 ile 10 arasında değişen bu tekniğin en düşük saptama değerleri elemente ve mineral cinsine bağlı olarak birkaç yüz ppb`den yaklaşık 1 ppm`e kadar değişmektedir, Lazer mikroprobları ise lazer ışınlarınca örneklenen materyallerin değişik kütle spefctrometrelerince analizi prensibine dayanmaktadır. Lazer mikroproblannın kullanılım alanları kullanılan kütle spektrometresinin cinsine bağlı olarak iz elementlerin kantitatif analizlerinden duraylı ve radyojenik izotop oranlarının saptanmasına kadar değişebilmektedir., İyon mikroprob ve lazer mikroproblarının kantitatif analizlerde etkin ve yaygın bir kullanılım alanı bulmaları, aletlerin gerekli hassasiyette kalibrasyonların yapılmasına ve uygun standartların bulunmasına bağlı olmaktadır.

 • Mikroanaliz

 • Mineral

 • Yerbilimi

 • Cabri, L.J.. and McMahon, G., 1995, SIMS analysis of siilffide minerals for Pt and Au: Methodology and relative sensitivity factors (RSF). Canadian Mineralogist 33,. 349 - 359

 • Campbell,, XL,, Teesdale, W.J., and Halden, N.M.., 1.995., Theory, practice and application of micro - PIXE analysis and element - distribution .maps.. Canadian Mineralogist 33,279 - 292

 • Caniphell,, J.L,., Maxwell, J.Ä.,. Teesdale, W.I., Wang, J.-X. and Cabri, L.J.,, 1990, Micro - FIXE as a complement to electron probe micronalysis in. mineralogy. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research B 44,347 - 356

 • Crowe, D.E.., Valley, J.W.., and Baker, K,L„ 1990, Micro - analysis of sulfur - isotope ratios, and zonation by laser microprobe; Geochimica et Cosmochimtca Acta 54,2075 -2092

 • Czamanske, G.K., Sisson, T.W.., Camphell, I.L., an.d Teesdale, W J., 1993, Micro - PIXE analysis, of silicate reference standards: American Mineralogist. 78, 893 - 903.

 • Hinila, T. and Nesbitt, R.,W.., 1995,. U - Pb isotope geochronology of zircon:: Evaluation of the laser probe - inductively coupled plasma mass speetrometry technique; Geochimica et Cosmochimica Acta, 59, 2491 - 2500

 • Kyser, T.K., 1995, Micro - analytical techniques in stable- ~ isotope geochemistry; Canadian Miner.alo.gj.st 33, 261 - 278..

 • Lanzirotti, A.,,, 1995, Yttrium zoning in. metamorphic garnets; Geochimica et Cosmochimica Acta» 59,4105 -4110..

 • Lu.,,. F-Q, Smith, J.V., Sulton, 8..R.,,, Rivers,, M.L. and. Davis» A.M., 1989, Synchrotron X-ray fluorescence analysis of rock - forming minerals: 1. Comparison with other techniques, 2. White - beam energy - dispersive procedure for feldspars. Chemical Geology, 75,, 123 -143.

 • Lu, R..., Le, A.,,, Gu, Y.., Wo, G. and Zhu, J., 1995, Precious metals assay by means of microbeam XRF technology. Nuclear Instruments and Methods in. Physics Research B 104,595-601.

 • Malmqvist, K.G..,, 1.995,, Analytical techniques in. nuclear microprobes. Nuclear Instruments and. Methods in Physics Research B 104,138 -151.

 • Mosbah, ML,, Ctocchiatti, R.,, Michaud, V.» Piccot, B,, Chevalier,, P., Legrand, F.,, Milsen, G.A.., and Griibel, G.,. 1995, Micro PIXE and micro SXRF: comparison of the two methods and. application- to glass, inclusions from Vulca.no (Eolian Island - Italy); Nuclear Insruments and Methods, in Physics Research B İ04,481 - 488.

 • Paktunç, A.D.,, Hulbert, LJ. and Hams, B.C., 1990, Partitioning of the- platinum - group 1 and other trace elents in siMid.es. from the Bushveld Complex, and. Canadian occurrences of nickel. - copper .sulfides. Canadian. Mineralogist 28. 475-488.

 • Paktunç, A.D.. ve Cabri., LJ`.., 1995, A proton - and electron - microprobe study of gallium, nickel .and zinc distribution in chromi-an - spinel. Lit`hos, 35,261 - 282.

 • Roberts,, MX., Bench., G.S., Heikkinen, D.W.,, Morse, D.H.,,, Bach, P.R. and Pontau, A...E.» (1995) The new nuclear microprobe at Lrvermoce; Nuclear Instruments and Method:» in Physics Research B 104,13 -18.

 • Ruc.klid.ge, J.C, Wilson, G.C., Kilius, L.R.. and Cahri, L.J., 1992, Trace element analysis of sulfide concentrates from Sudbury by accelerator` mass speetrometry, Canadian Mineralogist 30,1023 -1.032.

 • Ryan, CG,.., Heinrich, CA., Van Acterbergh, E., Ballhaus, C. and. Mem.a,gh.,, T.F., 199.5,. Microanalysis of o.re: - forming fluids using scanning proton microprobe. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research B 104, 182 - 190.

 • Wilson, G.C., Rocklidge, J.C. ;and Kfflos, Lit, 1.995., Ultrasensitive trace - element analysis with accelerator mass speetrometry: The current state of the. art.. Canadian Mineralogist, 33,, 237 - 242.,

 • Zhou, S., Ren, C, Tang, J. and Yang,, F., 1995.» SPM study on the distribution, of Carlin - type gold mineral deposit in China; Nuclear Instruments and Methods, in Physics Research B 104,437 - 444.

 • Hidrokarbon Aramalarında Zeolitin Kullanılmasına Bir Örnek: İmranlı Güneyi-Sivas
  Orhan Özçelik
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ: Hidrokarbon aramalarında bir olgunlaşma parametresi olarak zeolit mineralleri kullanılabilir. Gömülme diyajenezi sırasında ısıya bağlı olarak denizel istifle beraber silisli vitrik volkanoklastik kayaçlarda zeolit zonları oluşur. Bunlardan alkali zeolit reaksiyon ürünleri bir jeotermometre olarak petrol araştırmalarına uygulanabilmektedir« Bu amaçla İmranlı (Sivas) güneyinde yüzeyleyen Lütesiyen yaşlı Bozbel formasyonunun Fıdıldağ üyesinde yeralan volkanoklastikler incelenmiş ve zeolit mineralleri belirlenmiştir. Elde edilen analsim ve albit minerallerinin zeolit mineral zonlanmasındaki karşılık geldiği ısı 91 - 150 V arasındadır. Organik madde içeren örneklerden vitrinit elde edilebilenlerde ortalama yansıma (Roj % 0.57 olarak ölçülmüştür. İsıya bağlı olarak gelişen zeolit zonları ile vitrinit yansıma değerleri karşılaştırılarak hidrokarbon olgunlaşma zonları ortaya çıkarılabilir. Fıdıldağ üyesini oluşturan sedimantat ve onların. içerdiği organik maddeler olgunlaşmış zona (petrol zonu) işaret ederler.

 • Hidrokarbon

 • Zeolit

 • İmranlı(Sivas)

 • Aktiııuf, T.H., Tekiri, ME. ve Yuıdaknl, M.E., 1.990, Sivas - Erzincan Tersiyer Havzasın» jeolojisi: MTA Derg., 111.,, 25 -37

 • Al.ton.soy» M., 1993,,. Karacaören. (İmranlı) -Diktaş (Divriği) yöresi. Tersiyer çökellerinin sedinıanter petroîoji* petrol ana kayası •ve organik .fesiyes özelliklerinin incelenmesi: C.Ü. Fen. Bilimleri Ens.» Doktora Tezi» 279 s (Yayınlanmamış).

 • Aral, R, 19-86» Çayözû - Çakmada (Divriği) yöresinin jeolojisi:` C.Ü. Fen Bilimleri Ens., Yük.. Lisans Tezi.» 69s (Yayınlanmamış)

 • Artan, ti ve Seslini, G., 1.971» Sivas - Zara - Beypınan Bölgesinin jeolojisi: MTA Berg..» 76,, 80 - 97`.

 • Gökçen, S.L, 1981, Zara - Hafik güneyindeki Paleojen istifinin sedimantolojisi ve paleocoğrafik evrimi; Ye.fbMimle.ri., 8, 1 - 25..

 • Gökçen, S.L» 1982, Zara - Hafik (SE Sivas) ve Refahiye (SW Erzincan.) bölgeleri Eosen ftiginin sedimanter petrolojik karşılasdnlması: 9, 141 - 147..

 • Gökçen,, S.L. ve KeHing, G.,, 1985, Oligocène deposits of the Zara - Hafik region (Sivas - Central Turkey). Evolution .from Storni - influenced shelf to evaporitie basin: Geologische Rundschaw 74/1,139 -153

 • GSndoğdu, N., 1982, Neojen yaşlı. Bigadiç sedimanter Baseninin jeolojik, mineralojik ve jeokimyasal incelemesi: H.Ü. Fen Bilimleri Ens..» Doktora Tezi» 386s (Yayınlanmamış).

 • Hay.» R.,, 1978, Geologic occurrence of zeolites. In; Natural zeolites» occurrence, properties, use: L.B. Sand and F.A. Mumpton (Eds.,), PergamoB press,, Oxford.» pp. 1.35 - 143.

 • Iijinra, A. ve Hay.,, R.L., 1968, Analcime composition in tuffs of the Green River formation of Wyoming; American Mineralogist, 53,184 - 200.

 • Iijima» A...,,, 1978-, Geological occurrences of zeolite in marine environments: In.:: Natural zeolites occurrence, properties, use (Eds. L.B.. Sand, and Mumpton), p. 175 -198

 • Iijhna, A.,, 1985, Applications of zeolites to petroleum exploration:: P`rac. Budapest Meeting, on Nat oral Zeolites»

 • Iijfana, A.» 1988» Application of zeolites to petroleum exploration. (Kallo, D.. ve Sherry, H.S.,, Edit.)., Occurrence, properties and utilization of natural zeolites, 29 ~ 37, Aka.dem.iai. Kiado, Budapeşt.

 • man. S., ôztûrk, A., ve Gürsoy,,. H.,, 1993, Ulaş - Sincan (Sivas) yöresinin stratigrafisi: Etoğa, - Türk Yerbilimleri Derg,, 2,1 - 15.

 • Korkmaz, S., 1990, Sivas Havzasında ana kaya fasiyesi. ve petrol. oluşumunun jeokimyasal yöntemlerle araşlıoknası : Jeoloji. Muh. Derg.,,, 37,61 - 68.

 • Kurtman, F., 1973.,, Sivas. - Hafik - Zara ve imranlı, bölgesinin jeolojik ve tektonik yapısı: MTA Derg-, 80,, 1 - 32,.

 • Meşhur, M. ve Aziz» A..» 1980» Sivas, baseni jeolojisi ve hidrokarbon olanaklara:: TPAO Rap. No: 15.30 (Yaymlanmamış>

 • Özçelik.,. O. ve Abunsoy, M-, 1991, Solucan (Zara - Sivas) yöresinde Selimiye, formasyonunun (oligosen,)1 organik, fasiyes özellikleri: A.Ü. İsparta Müh. Fak.. Derg., 6,. 145 - 152.

 • Shimoyama, T. ve Iıjima, A,,, 1978:, Influence of temperature on coalificatîon of Tertiary coal in Japan: Mem. GeoL Soc.. Japan,, 15,205 - 222.,

 • Sungurlu, O., ve Soytûrk, N.,» 1970, Sivas Havzası ve civannın jeoloji etidi: TPAO Rap.. No: 570 (Yayınlanmamış).,

 • Temiz» .EL, Guezou,, J.C., Poisson. A., ve Tutkun, S.Z., 1992,, Sivas Havzası doğusunun tektoeostraligrafisi ve kinematiği: C.Ü.. Mâh. Fak. .Derg.,, Yerbilimleri, 9/1,27 - 34

 • Tunç, M., Özçelik, O.,, Tulken, S.Z. ve Gökçe,,, A..» 1991, Di.vri.gi. - Yakupiu - iliç - Ham.01 (Sivas) yöresinin temel jeolojik özellikleri: Doğa, 15,225-245.

 • Dünya Altın Madenciliği ve Türkiye’nin Altın Potansiyeli
  Ali Vedat Oygür
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ: 1970`li yıllardan itibaren, altın fiyatlarının hızla yükselmesiyle` birlikte* altınlı cevherin işlenmesi teknolojisindeki yeni gelişmelerin de etkisiyle Dünya altın madenciliği dikkati çeken bir büyüme süreci içine girmiştir. Böylece, yeni bir "Altına Hücum" dönemi yaşanmaya başlamıştır. Dünya, madenciliğini egemenliği altına alan bu gelişim ülkemizi de etkilemekte gecikmemiş ve özellikle Batı Anadolu ve Doğu Karadeniz `de yoğun aranın çalışmalarına başlanmıştır: Ancak, bulunan yatakların üretime açılabilmesi için, altın madenciliğinin çevreyi nasıl etkileyeceği konusundaki tartışmaların çözümlenmesi gerekmektedir. Açılma tektoniğinin egemen olduğu, jeotermal sistemler bakımından zengin ve epitermal altın cevherleşmelerinin parmak izi olarak kabul edilen Hg-As-Sb cevherleşmelerinin fazlaca görüldüğü Batı Anadolu ile altın cevherleşmeleri açısından önem taşıyan masif sülfid ve porfiri tip maden yataklarının bol bulunduğu Doğu Karadeniz altın cevherleşmeleri için jeolojik ve metalojenik açılardan Türkiye`nin potansiyel bölgeleridir. Günümüzde işletilebilirliği söz konusu altın yataklarının rezervi 76.5 ton, potansiyel yataklarında 165 ton ve altının yan ürün olduğu baz metal yataklarındaki altın rezervi 42 ton olmak üzere bilinen toplam altın rezervi 135 tondur.

 • Altın Madenciliği

 • Cevherleşme

 • Jeoloji

 • Rezerv

 • Bachè, IL, 1987* World Gold .Deposits, North. Oxford Acedemic, 179s.

 • Gümüş, A.., 1970, Terkiye Metalojenisi, MTA Yayın,., Ankara

 • International Mining, 1988, Epithemial Gold,, Feb., 1988, s. 7` -12,

 • Karabalik, N., 1994, Türkiye`nin allın potansiyeli, MTA Doğal Kaynaklaf ve Ekonomi Bilt,,,, Sayı 1, s. 33 - 34,.

 • Mining Journal Research Services, 1994,. The use of cyanide technology in processing gold, ores - European operations .and _ regulations,, Rapor (yayımlanmamış).

 • Oygûr, V., 1990, Allım madenciliğinin yeniden doğuş«. Jeoloji Mühendisliği, Sayı 37,, s, 17 - 22.

 • Ünalan, G., 1983, Türkiye`nin Enerji! Kaynaklan,, Jeoloji Müh. Odası Yayın.,, No 40,, 38s

 • Anatas Mineralinin X-Işınları Difraktometresi ile Nicel Analizi İçin Bir Yöntem
  Hulusi Kargi
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ: X-ışınları difraktometresi ile klasik yöntemlerle nicel mineral analizlerinde genellikle toz halinde örnekler kullanılmakta olup bu örneklerin kalınlığı X-ışınının işleme derinliğine göre sonsuzdur. Kil mineralleri ile ilgili deneysel çalışma ve nitel analizlerde ise çoğunlukla yönlü örnekler kullanılır. Yönlü örneklerde klasik nicel mineral analiz yöntemlerinin uygulaması oldukça sinirlidir, Bu nedenle, kil örnekleri içerisinde yaygın olarak bulunan anatas mineralinin nicel analizi için yönlü ve sonlu- örnek kalınlığı kullanılarak bir yöntem geliştirilmiştir« Değişik oranlarda anatas içeren smektit örneklerinden süspansiyonlar hazırlanıp, alüminyum slayt üzerinde kurutulmuştur. Örnekler bakır - Ka radyasyonuna tabi tutularak, örnek göreceli kütle soğurma katsayıları ve dolayısıyla anatas piklerinin düzeltilmiş şiddetleri belirlenmiştir. Düzeltilmiş şiddetlerin örnek içerisindeki anatas yüzdesine karşı regresyon analizi ile verilere en iyi uyan eğrinin denklemi bulunmuştur. Bu eğrinin denklemi: %Anatas = 0.0582393 x Anatas pikinin düze itilmiş pikleri -1.058.

 • Anatas Minerali

 • X-Işınları

 • Difraktometre

 • Nicel Analiz

 • Alexander, L. and Hug, H.P., 1.948,. Hie basic aspects of X-ray absorption in quantitative diffraction analysis of powder mixture. Anal, Chem., 20., 886 - 889..

 • Bromberger, I.S. and Hayes,,. J.B., 1.966,. Quantitative deteimination of calcule - dolomite - apatite mixtures by Xray diffraction.. J. Sed. Petrolgy,, 36,2,. 358 - 361.

 • Hubbacd, C.R., Evans, E.H., and Smith., D.K-, 1976,. The reference intensity ratio, 1,/Ic» for computer simulated powder patterns. J. Appl. Cryist.,. 9,169 -174.

 • Klug,, H..P. and Ale.xan.der, L»E., 1974, X-ray diffraction, procédures for polycrystalline and amorphous materials^ Iota Wiley and Sons,, New York, 966 pp

 • Ladd, M.F.C, and Palmer,, R.A., 1985, Structure determination, by X-ray crystallography, Plenum Press,, New York, 502 pp..

 • Moore,, CA., 1968, Quantitative analysis of naturally occuring moltlcomponent mineral systems by X-ray diffraction. Clays and Clay Min., 16,325 - 336

 • Moore* D.M. and Reynolds, R-C Jr.,, 1989, X-ray diffraction and. the identification and. analysis of clay minerals, Oxford University Press,, New York, 332 pp.

 • Sparr, R,A. ,and Myers, H,, 1.957, Quantitative- analysis, of anatase - rutil mixtures with an X-ray diffractonieter.. Anal. Chem., 29,5,760 - 762.

 • Williams, P.P., 1959,, Direct quantitative diffractometric analysis. Anal, Chem,, 31» 1842 - 1844.

 • Çayırhan (Nallıhan-Ankara) Termik Santralı Baca Gazı Arıtma Kireçtaşı
  Aydoğan Akbulut
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ: Bu çalışmanın amacı Çayırhan Santrali`nin baca gazı arıtma tesisinde kullanılacak uygun kireçtaşını çevrede olabildiğince yakın bir yerde ve yeterli miktarda belirlemektir. Uygun nitelik ve miktarda görülen kireçtaşı Santral`ın üç kilometre güneyinde çakıltaşı, kumtaşı, kiltaşı» marn3 kireçtaşı ardalanmasında oluşan Bozçayır Formasyonunda saptanarak incelenmiştir. Üst Miyosen Bozçayır Formasyonu tabanındaki dolomitik marn ve dolomitik kireçtaşlarının üzerinde 25 - 30 metre kalınlıkta bir karbonat istifine sahiptir. Söz konusu karbonat istifi kendi içinde üstten alta "üst kireçtaşı", "ara seviye" ve "alt kireçtaşı" olmak üzere üç bolüme ayrılabilir. Bu seviyeler kendi aralarında düşey- geçişli olup .çökelme anında veya hemen sonrasında yeşil kil safsızlıklarıyla zaman zaman az da olsa karışmıştır. Üst kireçtaşı ortalama 4 metre kalınlıkta ve düşük saflıkta bir kireçtaşı seviyesidir. "Ara seviye" ortalama 7 metre kalınlıkta ve gözenekli, killi, yer yer dolomit - dolomitik kireçtaşı mercekli silisli kireçtaşıdır. "Alt kireçtaşı" ortalama 20 metre kalınlıkta olup orta - yüksek saflıktadır: "Ara seviye" ile karıştırılarak baca gazı arıtması için uygun karışımlar verebilir. Bozçayır Formasyonu kireçtaşı istifinin görünür rezervi " ara seviye" ile birlikte 30 milyon tonun üzerindedir.. Pliyosen kil, marn» çakıl ve jipslerinden oluşan örtünün 10 metre kalınlığa kadar olan kısmının altında kalan kireçtaşı istifi değerlendirmeye alınmıştır. Bu sınıra kadar olan örtü miktarı toplam. 2 120 921 m3 tür, Kireçtaşı içinde dolomitik ve uygun olmayan kesimler belirtilmiştir. Kullanıma uygun nitelikte ve yeterli miktarda kireçtaşının varlığı ortaya konulmuştur.

 • Çayırhan(Nallıhan-Ankara)

 • Termik Santral

 • Baca Gazı Arıtma

 • .Altınlı, I.E., 1973, Bilecik Jnrusijp. 50.. Yıl Yerbilimleri Koogresi Tebliğleri, 17 -19 Aralık. 197.3,. MTA - TJK. Ankara, 103 - 111.

 • Aziz, A., 1976,, Beypazarı - Yeniçayırhan ve Karaköy arasındaki sahanın jeolojisi. Maden Tetkik ve Arama Gen. Möd. raponı,,. 4461 (yayımlanmamı s).

 • Bridge, McCD. and Gozzard, I.R., 1981, The Limestone and Dolomite Resources of the Country Around. Bakewell.,, Derbyshire, insi,. Geol. Sel, Min. Ass, Rep,. 79,-`66 p. London.

 • Collinson, I.D., 1978, Lakes, Reading, H.G., ed. Sedimentaiy Environments and. Facies`de. Blackwell Scientific Publicattoons, Oxford, 61 -79.

 • Çelik, E., 1988» Çayırfaan doğal sodyum sülfat yatağı maden, jeolojisi rapora: Maden Tetkik ve Arama Gen.. Mid. raporu, 8354 (yayımlanmamış)

 • Durmaz,, A., 1987, Türkiye`nin enerji .alt yapısı ve hava kirliliği.. Durmaz A.R. ve Ercan A., ed.., Uluslararası Yanmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinim Kontrolü Sempozyumu, 23 - 25 Eylül, 1987; Ankam, 1 - 74

 • Gökmen, V., 1965«, Nallıhan - Beypazarı civarındaki linyit ihtiva eden Neojen sahasının jeolojisi. Maden. Tetkik, ve Arama Gen. Mod. raporu.,, 3802 `(yayımlanmamış).

 • Ifiganer, T., 1976» Beypazarı - Mihalıççık dolayındaki kömürü alanın jeolojisi.. Î.O. Muh. tezi (yayımlanmamış)..

 • Jesenko, P., 1955,, Nallıhan-Mihalıççık sahalarında harita çalışmalarına ait ihzari mahiyette rapor,. Maden Tetkik ve Arama Gen.. M`id, raporu, 2436 {yayımlanmamış).

 • Narin,.R., 19-80,, Orta Anadolu Beypazarı,, Beyşehir linyit ya.ta.klan, Jeol. Muh. Bull. 2» 231 - 2:39.

 • Saner, $.,, 1980, Mudurnu - Göynük havzasının Jura, ve sonrası çökelim nitelikleriyle paleocoğrafya yorumlaması. Türkiye Jeoloji Kurumu Bült 1,39 - 52.

 • Siyako, F., 1983, Beypazarı (Ankara,) kömürlü Neojen havzası ve çevresinin jeolojisi rapora: Maden Tetkik ve Arama Gem. Müd. raporu. 7431 (yayımlanmamaş).

 • Tatar» Ç1 ., Köse, H. ve Helvacı,, O,. 1993, Çayırhan kömür havzasında yeni kömür damarlarının jeolojisi, ve uygulanabilecek üretim yöntemi. Cum. Üniv. Müh, Fak. Mad,. Bil. ve Tekno. Derg. 1, 11-28.

 • Wedding.,, H..,. 1965» Çayırhan Neojen havzası (Nallıhan / Beypazarı - Ankara). Maden Tetkik ve Arama Gen. Mud., rapora: 3924 (yayımlanın anı iş ).,

 • Başkalaşım Kayalarındaki Ana Süreksizliklerin Kaynak Oluşumuna Etkisi
  İlyas Yilmazer
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ: Özellikle tortul kayalardaki tabakalar, yeraltısuyunun akışı üzerinde etkilidir. Manisa - Demirci ilçe> merkezinin kuzeyinde GD`ya eğimli `Tersiyer tortul birimlerinden oluşan dağın GD yamaçlarında kaynaklara ve sızıntılara sık sık rastlanabilirken KB yamaçlarında tersi hidrojeolojik durumlar geçerlidir. Bu örnekti genelleme başkalaşım kayalarında daha farklı dur uni göstermektedir., Tortullaşma sonrası, basınç (P) ve/veya sıcaklığın (T) artmasıyla birlikte pekişme başlar ve diyajenez sonrasında da katı - katı etkileşimleri gelişip sürer. Böylece, taneler yerini kristallere bırakır ve yükselen yeni T - P koşullarında daha duraylı mineral grupları oluşur,, Basınca bağlı olarak minerallerin yeniden dizilimi ve konumlanması başlar ve gelişir. Böylece, süreksizlikler kaynaşır, boşluklar kaybolur ve geçirimlilik sıfıra iner, Ancak, daha sonraları başkalaşım koşullarının atmosferik koşullara doğru yaklaşması sırasında, etkisi altına girilen değişik jeolojik olaylar, özellikle tektonik hareketler ve T - P`nin azalması, yeni süreksizliklerin oluşmasına olanak sağlar. Bu süreksizlikler; bileşimsel değişiklik gösteren ve farklı dayanım içeren seviyelerin ayrılması, yapraklanmanın oluşması ve eşlenik - gerilim - sıkışma eklemlerinin oluşması veya eskilerinin belirginleşmesi şeklinde oluşmaktadır. Gelişen süreksizliklerin bir bölümü, bölgesel anlamda yüzey şekillerinin oluşmasında da etkindirler. Bu tür ana süreksizlikler yeraltısuyunu güdünüleyebilirler. Istırancalarda Çilingos göl eti güney inde 10 Us debil i bir kaynağın oluşumunu tabakalarıma, eklem ve faylar belirlerken Nurdağındaki Ayransuyu kaynağı tabakalanma, yapraklanma ve sıkışma eklemleri tarafından yönlendirilmektedir.., Bu dağların pek çok bölümünde etkisini gösteren bu süreksizlikler, tek yönlü (homoclinal) yapıları oluştururlar... Bu bağlamda, dağ sırasını bir tarafı kaynaksız ve yeraltısuyu açısından verimsizken, diğer tarafta tant tersi hidrojeolojik koşullar geçerlidir. Bu anlamda hazırlanan bir hidrojeolojik model, yeni kaynakların ortaya çıkarılması ve varolanların geliştirilmesinde etkin teknik kararların bulunup uygulamaya konmasına olanak sağlar. Ayrıca, böyle bir model ilgili mühendislik yapılarının jeoteknik tasarımında da oldukça, gereklidir,

 • Başkalaşım Kayaları

 • Ana Süreksizlik

 • Tortul Kayalar

 • Manisa-Demirci

 • Kuzuluk (Akyazı) Termomineral Kaynağı Çevresinin Ayrıntılı Jeolojisi ve İlişkili Hidrotermal Anomalileri
  Rüstem Pehlivan
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ: Bu araştırma Kuzuluk (Akyazı) termomine kaynağıyla ilgili olarak gerçekleştirilmiştir. Bu incelemede: 1. Kuzuluk (Akyazı) termomineral kaynağı civarının 1/10.000 ölçekli jeoloji haritası hazır lanmış, 2. İnceleme alanından toplanan kayaç örneklerinin ana ve iz element, toprak ve güncel birikim örneklerinin iz element ve sıcak suyun majör iyon analiz sonuçları verilmiş, 3. litojeokimyasal verilerle hidrojeokimyasal veriler karşılaştırılarak güncele birikimler, maden yatağı oluşumu bakımından değerlendirilmiştir. Böylelikle, kuzuluk sıcak suyunun etkisiyle çevre kayaçlarda oluşan anomaliler ile güncel birikimlerdeki element zenginleşmelerinin türleri belirlenmiştir.

 • Kuzuluk(Akyazı)

 • Termomineral Kaynak

 • Hidrotermal

 • AkSüsselamoğk, MS - 1959, Almacıkdagı ile Mudurnu ve Göynük civarının jeolojisi, l.ÜJFJF. Monografileri, Sayı: 14, Istanbul.

 • Baykal, R, 1955,, Çamdağ ve civan» Geyve- - Akyazı dağlan» Hendek - Akyazı ovası, Gefaze kuzeyinde ovacık bölgelerinin jeolojik etüdleri, MTA rafX3.r no 2280, Ankara.

 • Ewart,, A.,, 1982, The mineralogy and petrology of tertiary - .recent orogenic volcanic rock. In andésites: Ofogenïc andésites .and related rocks, R.S.. Thorpe (ed.), p: 26 - WI, Chichester

 • Koksoy, M..,, tleri., S., 1977,, luikiye antimuan oluşum ilkeleri,, Hacettepe Üniversitesi Yerbilimleri. Dergisi,, Cilt: 3,. No: 1 - 2, Sayfa: 95 - 114, Ankara

 • Mason., B,, Moore, CB„, 1982, Principle ` of geochemistry, 344 s,., ISSN 0196 - 427X, John Wiley and Sons» Inc., New Yoik

 • Önder, L, 1987`,, Sakarya - Akyazı Kuzuluk kaplıcası stcak.su. aramaları rezistiviie etöd rapora.,, MTA. rapor no: 8253, Ankara.

 • Pehlivan, R., 1996,, Marmara. Bölgesi Termem îneral Kaynaklarının Jeolojisi ve Hidrojeokimyasal İncelemesi.,, L.Ü.. Fen Bil., Enst, Doktora, tezi,, 165s.f Ekil,, İstanbul (Yayınlanmamı şj.

 • Rose,, A.W.,. Hawkes, E.H..,,. Webb,, J.S., 1979, Geochemistry in mineral, exploration, Geocbemical characteristics of the elements (Appendix).,, p: 549 - 581, Academic: Press Inc.,, 24 - 28 Oval Road `London..

 • Şahinci.,. A.» 1991, Doğal suların jeokimyası, reform matbaası» 546 s..,. Beyler - izmir..

 • Şentnrk, M,., Demhrel, E, 1986, Akyazı (Sakarya) Kuzuluk kaplıcası hidrojeoloji incelemesi,, MTA rapor eo: 7085, Ankara.

 • Şentirk, N., Demirci, E, 1987, Sakarya - Akyazı. - Kuzuluk K-l ve K-2 sıcaksu sondajlan kuyu bitirme raporu» MTA rapor no: 8296, Ankara

 • Yılmaz, YM Gozûbol, ` À.ML, Tiysuz, O., Yigitbaş, E., 1981, Abant {Bolu)-Doku.rcan. (Sakarya) arasında Kuzey Anadolu, fay zonunun kuzey ve güneyinde kalan tektonik birliklerin, jeolojik evrimi, MTA rapor no: 7085» Ankara..

 • Kömür Kökenli Doğal Gaz
  İlker Sengiller
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ: Kömürleşme ile başlayan metan gazı oluşumu, kömür yatakları için özellikle işletme şifasında büyük tehlike oluşturmaktadır. Ancak bu potansiyelin tehlikesiz duruma getirilmesi ve ekonomiye kazandırılması mümkündür. Biyojenik kökenli doğal gazlar grubu içinde- yeralan kömür kökenli doğal gaz, aynı zamanda çevre dostu olması nedeniyle günümüzde özellikle gelişmiş ülkelerde özel bir ilgi görmektedir., Kömür kökenli doğal gazın rezerv tahminleri ve üretimi, petrol kökenli doğal gaz çalışmalarından farklılıklar gösterdiğinden tüm. dünyada bu konuda araştırmalar sürmektedir.

 • Kömür

 • Doğalgaz

 • Metangazı

 • Baly, M,, 1992, Bright future seen for Feel of Choice. Petroleum Economist 59,2,25-21

 • Boyer, C, 1992, Overview and. analysis of coalbed met hane. Presented at the. conference on

 • Crick., J.,1992, Progress `towards exploitation of coalbed methane in the Cevennes Basin. Presented at the

 • Daniel, M. and Jamieson, E., 1992, Coal, production prospects, in the European Community. DEA Goal Research 48, London

 • Dusar, M. and. Veikaeiea, P.* 1992,,. Methane desoiption in. closed collieries-examples from Belgium. Presented at the

 • Elhiney, J..E,, 1989, Evaluation of coalbed. methane reserves, involve::» different techniques. Oil and Gas Journal, October, 30,63-72.

 • Ercan,. T.,, Ölmez, E..., Matsuda, ,1., Nagao, K..,, Kıla,!., 1994., Kuzey ve Batı Anadolu`da sıcak ve mineralize sular île içerdikleri gazların kimyasal ve izotopîk özellikleri., Türkiye Enerji Bülteni c.l,s.2, Ankara

 • Gedik., A.,, 1994,, Türkiye Doğalgazlan. MTA Enerji Hammadde Etüt ve Arama Dairesi eğitim semineri, Ankara

 • Gray.,, L.,,1987,. Reservoir Engineering in Coal Seams. Part 1, The Physical Process of Gas storage and movement In coal seams, SPERE, February, 28-34.

 • Hughes, B...D. and Logan, T.L, 1990, How to desingn A coalbed, methane well. Petroleum Engineering International» May,. 16-20.

 • Kruger, D., 1992,, Coalbed methane`s potential in Poland and CSFR. Presented at the conference on

 • Kuuskraa, V.A. and Brandenburg, CF., 1989, Coalbed methane sparks a New Energy Industry. Oil and Gas Journal, October 9,49-56.

 • Lamberson, MR, ve Beştin, R.M., 1993, Coalbed Met hane Characteristics of Gates Formation Coals, Northeastern British Columbia;: Effect of Maoeral Composition. AAPG Bulletin, V. 77,, No, 12, P. 2062-2076,.

 • Reinner, DJ., 1986, A Parametric study of the effects of coal. Seam, properties, on gas drainage efficiency. SFERE, November,, 633-646

 • Rice, D.D., Clayton, J.L., Flores, R.M., Law» B.E and Stanton, R.W., 1992,, Some geological controls on coalbel gas generation., accumulation,, and production, `western United States., U..S. Geological Survey Circular 1074, p.

 • Roever, B.,,, 1992,, Coalbed Methane in Spain,. Presented at the conference on Coalbed methane in Europe on 2Ö.5..1992 in London.

 • Schneider, TJH.A., 1993, Coal bed methane extraction. IEA coal research (in preparation),, London..

 • Scott, R.A..,,, and Kaiser, W.R., 1991, Relation, between `basin hydrology and Fruitland gas composition, San Juan, basin, Colorado and New Mexico Quarterly Rewiew of Methane from Coal Seams, Technology,, v. 9, No. 1,, p. 10 -18.

 • Scott, R.A., 1993, Composition ,and origin, of coalbed, gases from selected basins in the United, States. The 1993 international coalbed methane symposium proceedings, V. 1,. p. 207-216.

 • Scott,, R...A..,, Kaiser,, W JR.. and Ayers, W.B., 1994., Thennogenic and Secondary Biogenic Gases» San Juan Basin,, Colorado and New Mexico- Implications for coalbed gas producibility. AAPG Biriktin, V. 78, No.. 8 (August 1994), P. 11.86-1209

 • Smith, D.M. and Williams, EL.,, 1984,, Diflusional Effects .in tie recovery of methane from coalbeds. Society of Petroleum Engineering Journal, October.

 • Smith. W..1, and Palasser R.I, 1996, Mtcrobial origin of Australian Coalbed Methane, AAPG Bulletin, V. «0, No., 6 (June 1996), P. 891 - 897.

 • Somos,, L, 1992,, Coalbed methane fuel in Mecsek Mountains. Presented at the-

 • Tang, Y., Jenden, P.D.., and. Teeiman, S.C., 1991, Thennogenic methane, formation in low -rank coals - published models and results from laboratory pyrolysis of lignite, in D.A.C. Manning, ed., Organic geochemistry - advances- and applications in the natural environment. Manchester University Press,, p. 329 -331

 • Yalçın,. M.N., 1993,Koztu.-K2Ü/G Kuyusunun Zonguldak Havzasındaki Bilgisayar Destekli ModeUeme Çalışmalarına Katkısı. KozkK2Q/G Araştırma Kuyusu, Workshop,, Program ve Özler, TÜBİTAK,, Marmara Araştırma Merkezi, Yer Bitimleri Bölümü» S..28.,

 • EYS Kuralı ile Enjeksiyon Projelendirmesi ve Kontrolu
  Adil Öktem
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ: Bu makalede kütlelerinin enjeksiyonunda geliştirilen EYS yöntemi sunulmaktadır. Yöntemin ana unsurları 1- enjeksiyon işleminde ağırlıkça S/Ç oranı 0.67 - 0.81 arasında olan ve karışımın sokulabiliriğini arttırmak için süper akışkanlaştırıcı katılmış tek tip karışım kullanılması; 2- düşükten ortay değişen düzenli pompalama debisi altında belirli bir süre aşılınca karışımın kaya çatlaklarına daha fazla sokulmasını sağlamak için enjeksiyon basıncının göreceli olarak arttırılması; 3- PC grafikler aracılığı ile basınç, akış oranı» basılan miktar ve sokulabilirliğin zamana karşı; işlem anındaki eğrilerinin çizilerek gözlenmesi ve 4- enjeksiyon seyrinin; görüntülenen basınç - toplam alış diyagramının sınırlama basıncı, sınırlama hacmi veya enjeksiyon yoğunluk eğrilerinden birisiyle (ki bunlar seçilmiş EYS hiperbolik eğrisi tarafından belirlenmiştir) kesiştiğinde enjeksiyona ara verilmesidir. EYS hiperbolik eğrisi tüketilen enerjinin bir ölçümü olarak sabit bir pxV eğrisidir. Deneyimler bir çok ülkenin büyük hidroelektrik projelerinde kullanılan yöntemin teknik ve ekonomik açıdan etkili olduğunu göstermiştir.

 • EYS Kuralı

 • Enjeksiyon Projelendirme

 • Houlsby, A.C., 1992, Construction and`fdesign of çemen! grouting, John Wiley .and Sons Ine, New York / Chichester

 • Weaver,. K..,. 1988,. Dam foundation, grouting,. .American Society of Civil Engineering., New York, USA.

 • Nonweüler, E., 1988, Grouting theory and practice., Elsevier» New York,, USA

 • E wert, F.K., 1985*`Rock, grounting `with em.hpa.sis on dam. sites1 . Springer - Verlag,,, Bedim, Geimany

 • Deere, B, and Lombard!» G., 1985, Grout slurries - Thick, or thin?11 . Issues, in Dam Grouting, Proceedings of the: session sponsored, by the Geotechnical Engineering Division of the American Society of Civil Engineers in conju.cti.on with. `the. ÄSCE, Convention in Denver» Colorado; Apri

 • Lombardı, G...,, 1985, The role of the cohesion in cement grouting of rock,, Q58 R13, 15th ICOLD Congress,, Lausenne, Switzerland..

 • Lombardı, G., 1987, Incectïon des massifs rocheux. Société, Suisse de Mecenique des Sols et des. Roches,, Journée de printemps. No. 115; May

 • Lombardı, G.., La .roca y el maeim rocoso-Leyes constitutivas, Academia National da Ciencias Exactas, Fisicas y Natiiraïes, Buenos Aires, Argentina, Sesiones Cientificas, "Ing, Francisco garcia Olano", La Mecanica de Rocas en la Ingenieria Civil; 12 December 1987, May 1989 edition.

 • Lombardı,, G..., 1.990, La perméabilité et l`incetabile des massifs rocheux fissures, Reven Française Geotecthnique, No.. 51 April

 • Lombardi, G.,., 1991,,`Stoffgesetze fur Feldfnndationen von Betonsperren 39 Geomedhanik-Kolloquiinii, Salzburg, Austria, Octeber 1.990, Oesterreichische Gesellschaft für Geomechanik Felsbau.,, Jahrgang 9, Mo.. 2,

 • Lambardi, G.„ 1992, The. FES rock, mass model-Part: I, Dam Engineering, Vol. Ill, Issue I; February 1992; and, "`The FES rock mass nıode!-Pa.rt 2`"`", Darn Engineering,, Vol. Ill, Issue 3; August 1.992

 • Lombardi, G.» 1991, Kölnbrein dam: An unusual solution for an unusual problem. Water Power and Dam Construction; June 1991.

 • Oesteneichische Draukraftwerke A.G, Klagenfurt: Carithia / Austria, Remedial project for Kolnbrein arch dam» Design and Construction; June 1991.

 • Jeoloji Panorama
  Engin Öncü Sümer Mine Sümer Sefer Örçen
  PDF Olarak Görüntüle
  TAM SAYI DOSYASI
  PDF Olarak Görüntüle