Jeoloji Münendisliği Dergisi
Jeoloji Mühendisliği Dergisi

Jeoloji Mühendisliği Dergisi

1978 EKİM Cilt 2 Sayı 3
KAPAK
PDF Olarak Görüntüle
KÜNYE
PDF Olarak Görüntüle
İÇİNDEKİLER
PDF Olarak Görüntüle
OKURLARIMIZA
PDF Olarak Görüntüle
Türkiye`nin Enerji Sorunu ve Nükleer Enerji
Uğur İnci
PDF Olarak Görüntüle

ÖZ: Türkiye`de, birincil enerji kaynaklarından (kömür, su, petrol) üretilen enerji, değişik nedenlerle artan enerji gereksinmesini karşılayamaz durumdadır. Birincil enerji kaynaklarının bugüne kadar yetersiz değerlendirilmesi, dışa bağımlı enerji politikasının İzlenmesi, yatırım ve teknik olanaksızlıklar veya var olan olanakların istenen şekilde sonuçlanmaması ve Dünya enerji bunalımının Türkiye`yi direkt olarak etkilemesi, enerji darlığının ana nedenleri sayılabilir. Türkiye petrol gereksinmesinin % 30`nu yerli kaynaklardan üretmektedir. Petrole dayalı tüketim sanayisinin destek görmesi, hızla artan petrol fiyatları karşısında alım gücünün zorlanması, Türkiye`nin ekonomik darboğaza girmesinde ana etkenlerdir. Buna karşın petrol arama ve üretme çalışmaları yetersiz düzeyde kalmıştır. Görünür rezervi 7-8 milyar ton olan linyit de yurt çıkarlarına uygun olarak değerlendirilememiştir. Son Keban projesininde gerçekleşmesiyle 70 - 80 milyar kw/h olan su potansiyelimizinde % 12-15 kadarı değerlendirilmiştir. Bazılarınca kurtarıcı olarak gösterilen Nükleer enerji de enerji dargeçidini aşacak güçte görünmemektedir. Bugüne kadar saptanabilmiş 4600 ton U3O8 nükleer yakıt hammaddesi olduğu bilinmektedir. Ancak bunun 2300 ton U3Qa İlk bîr kısmının işletilebilir olduğu anlaşılmıştır, Bu işletilebilir rezervde orta güçte bir nükleer santralı yaklaşık 20-25 yıl civarında çalıştırabilecektir. Türkiye`nin enerji eğilimi, öncelikle kömür ve su potansiyellerini değerlendirecek yönde olmalıdır. Petrol aramalarına gereken önem ve hız verilmelidir. Dünya Nükleer Teknoloji gelişimi İyi İzlenerek kurulacak reaktörlerin bilinçli seçilmesi, Nükleer hammadde araştırmalarının hızlandırılması, kendi öz kaynaklarımıza dayalı ve nükleer teknolojinin yurdumuzda gelişmesini sağlayacak, dış kaynaklardan bağımsız bir enerji politikasının İzlenmesi uygun olacaktır.

 • Türkiye

 • Enerji Sorunu

 • Nükleer Enerji

 • Petrol • Aybers, N., 1974, Nükleer Enerji Alanındaki Son Gelişmeler vs Türkiye`deki durum. Atom Enerjisi Komisyonu yayını. Ankara, 30 s.

 • Âşcıoğlu, E,. 1976, Akarsulardan Elektrik Üretimi, Türkiye ve Yerbilimleri. TJK Yer Yuvarı ve İnsan derg,, 1,1. 46-53.

 • Brown. B., 1884, Nükleer Güç Ekonomisi. MTA yayını. No. 62, Ankara. 75 s.

 • Degens, T. E. ve diğerleri,, 1978, Karadeniz Sedimanlarındakl Uranyum Anomalisi. Jeoloji Mühendisliği derg., Sayı 4, Sayfa 9-13, Ankara.

 • Enerji Sorunları ve Yerbilimleri : TJK 30. Bilimsel ve Teknik Kurultayı 1976, Ankara.

 • Kaplan, H., 1877, Eskişehir-Sivrihisar-Kızılcaören Köyü Yakın Güneyi «Nadir Toprak Elementleri ve Toryum Kompleks Cevher Yatağı». Jeoloji Mühendisliği derg., Sayı 2, Sahfa 29-33. Ankara.

 • Touchais, M., 1978, Güneş Enerjisinden Yararlanma Yollan Semineri, MTÂ Ankara.

 • Türkiye Genel Enerji Envanteri : İnerjl va Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji Dairesi Raporu, 1970, Ankara.

 • İnanç, U . (1978). TÜRKİYENİN ENERJİ SORUNU VE NÜKLEER ENERJİ . Jeoloji Mühendisliği Dergisi , 2 (3) , 5-10 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jmd/issue/28151/296226

 • İnanç, U . TÜRKİYENİN ENERJİ SORUNU VE NÜKLEER ENERJİ. Jeoloji Mühendisliği Dergisi 2 (1978 ): 5-10

 • Nükleer Enerji Hammaddelerinin Aranması ve Arama Yöntemleri
  Hüseyin Kaplan
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ: Nükleer enerji hammaddesi olarak tabiatta mevcut iki element uranyum ve toryumdur. Bunlardan uranyum, bilindiği gibi halen yaygın bir şekilde çeşitli reaktörlerde kullanılmaktadır. Toryum ise sırasını bekleyen bir nükleer yakıt hammaddesi durumundadır. Uzmanların kanısına göre, toryum çevrimi ile çalışan reaktörlerin, 1980 lerin İkinci yarısından İtibaren, ekonomik olarak devreye girmesi beklenmektedir, İkinci Dünya Harbinden sonra bazı ülkelerde gizli bir şekilde başlatılan ve sürüdürülen uranyum aramaları giderek gelişmiştir. Modern uranyum arama yöntemleri bugün, Batı Bloku ülkelerinin bir çoğunda açıkça ve yoğun bir şekilde sürdürülmektedir. Ancak, aynı durum toryum aramaları için halen söz konusu değildir. Bilinen toryum yataklarının hemen hemen tümü, uranyum veya ağır mineral aramaları sonunda tespit edilmişlerdir, Bilinen uranyum yatakları `hakkındaki bilgiler, herhangi bir yeni arama programının temelini teşkil ederler. Bundan dolayı olumlu bir araştırma projesi, bilinen yatak tiplerinin temel tariflerini İçermek zorundadır. Zira arazi çalışmalarının tekniği, İlgili uranyum yatağının jeolojik yapısı ve tipi İle değişmektedir. Günümüzde uranyum aramaları, sadece radyometrik usullerden yararlanılarak yapılan prospeksiyon çalışmaları olmaktan çoktan çıkmıştır. Modern uranyum aramaları bugün, uzman uranyumcu jeoloji mühendislerinden oluşan ekiplerce, İleri seviyede geliştirilmiş radyometrik cihaz ve metotların yanısıra, çeşitli jeofizik ekipmanı ve jeolojik teknolojinin yardımı İle yapılmaktadır.

 • Nükleer Enerji

 • Hammadde Arama

 • Arama Yöntemleri

 • Ağır Mineraller • Fairbridge, R. W., 1972 , The Encyclopedia of Geochemistry and Environmental Sciences, New York.

 • Çetintürk, 1978. M.T.A. Rad. Min. ve Kömür Dairesi Enerji Serisi Konferansian «Uranyum», Ankara,

 • Miami International Conference on Alternative Energy Sources, 1977, Florida

 • Bailey, R. V. —Chiiders, M. O., 1877, Applied Mineral Exploration with Special Reference to URANIUM, Colorado.

 • Kelley, V. C, 1975, Geology and Technology of the Grants Uranium Region, New Mexico

 • Adler, H. H., 1974, Concepts of Uranium-Ort Formation in Reducing Environments In Sandstones and Other Sediments «Formation of Uranium Ore Deposits», Vienna.

 • Jurain, G., 1964, l`uranium, Paris

 • Kaplan, H., 1977, Eskişehir - Sivrihisar - Kızılcaören Köyü Yakın Güneyi Nadir toprak Elementleri ve Toryum Kompleks Cevher Yatağı, Jeoloji Mühendisliği - Sayı 2, Ankara.

 • Arda, O., 1976, Eskişehir • Sivrihisar - Kızılcaören bölgesinde ortaya çıkan toryum, niobium ve nadir toprak elementleri içeren karbonatik oluşumlar ve Jönezlerî hakkında düşünceler, (yayınlanmamış tektir) M.T.Â, Ankara

 • Staate, M. H., 1974, Thorium Veins in the United States Economie Geology, Vol 69n.

 • King, j, W. 1977, Türkiye`de uygulanmakta olan modern uranyum arama yöntemleri T.M.M.O.B. Maden Odası - Türkiye Madencilik Bilimsel ve Teknik 5. Kongresi» Ankara.

 • Finch, W. I., 1977, Plans to develop genetic-geologic models for the assessment of the Nation`s undiscovered uranium resources «•LLS.G.3,» Washington, D. 0.

 • Tauohld, M., 1977, Uranium Exploration in Southwestern Anatolia - Geoohemical Aspect, (yayınlanmamış rapor), M.T.A., Ankara.

 • Kitaisky, Y. D,, 1963, Prospecting for Minerals, Mir Publishers, Moscow.

 • Kaplan, H, - Uz, S. - Çetintûrk, I., 1974, Le glte d`uranlum de Fakılı (Turquie) et sa formation «Formation of Uranium Ore Deposits», Vienna,

 • Alan, H . (1978). Nükleer Enerji Hammaddelerinin Aranması ve Arama Yöntemleri . Jeoloji Mühendisliği Dergisi , 2 (3) , 11-26 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jmd/issue/28151/296234

 • Alan, H . Nükleer Enerji Hammaddelerinin Aranması ve Arama Yöntemleri. Jeoloji Mühendisliği Dergisi 2 (1978 ): 11-26

 • Ülke Ekonomisinde Jeolojinin Yeri
  Zeki Akyol
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ: Tüm ülkelerin, yeraltı kaynaklarını, Çağın ekonomik koşullarına uygun olarak araştırıp İşlettiği dünyamızda; Ülkemizin, bugünü ve geleceği bakımından çok önemli olan yeraltı kaynaklarımızın araştırılıp işletilmesinde yönlendirici etkisi olan jeolojinin yeri yeterince kavranamamıştır. Özellikle yeraltı ve yerüstü tüm işletmelerde, vakit geçirilmeden işletmeye yön verebiIecek jeoloji ekiplerinin oluşturulması zorunlu hale gelmiştir. Gerekli yasal düzenlemesi yapıImalıdır.

 • Ülke Ekonomisi

 • Jeolojinin Yeri

 • Yeraltı Kaynakları

 • Araştırma İşletme • Singevald, 0. D,, (1959], Maden jeolojisi, tercüme: C. Keskin 1st. On, Fen F, J. E. İstanbul.

 • Cameron, F., (1969], Maden endüstrisi için alınacak kirarlarda jeolojinin fonksiyonu, M.T.A, Derg. S, 73 Ankara.

 • Geologist İn Pan-Am Petroleum Gorporatton, «Geology and American`s future» No. : 1471 America.

 • Akyol, Z . (1978). ÜLKE EKONOMİSİNDE JEOLOJİNİN YERİ . Jeoloji Mühendisliği Dergisi , 2 (3) , 27-30 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jmd/issue/28151/296236

 • Akyol, Z . ÜLKE EKONOMİSİNDE JEOLOJİNİN` YERİ. Jeoloji Mühendisliği Dergisi 2 (1978 ): 27-30

 • Stratigrafik Palinoloji, Kömür İşletmeciliği ve Bir Örnek
  Erol Akyol
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ: Ereğli Kömürleri İşletmesi`nce Amasra Demircidere`de açılan deneme ocaklarının + 40 düzeyinden, İşletmeye geçiş arefesinde, palinolojik İncelemeler yapmak üzere 45 örnek almıştık. Bu örnekler üzerinde yaptığımız çalışmaların amacı, kömürün yeraltından çıkarılmasında ortaya çıkan bazı işletme sorunlarının, Pa-Minoloji yardımı İle çözümlenmesidir. Yazıda, bu sorunlar ve alman sonuçlar açıklanmaktadır,

 • Stratigrafik Palinoloji

 • Kömür İşletmeciliği

 • Amasra(Demircidere)

 • Makrofosiller • Akyol, E . (1978). Stratïgrafik Falinoloji, Kömür İşletmeciliği Ve Bir Örnek . Jeoloji Mühendisliği Dergisi , 2 (3) , 31-38 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jmd/issue/28151/296240

 • Akyol, E . Stratïgrafik Falinoloji, Kömür İşletmeciliği Ve Bir Örnek. Jeoloji Mühendisliği Dergisi 2 (1978 ): 31-38

 • Alanya Masifinin Yapısal Konumu
  Metin Şengün Mustafa Acarlar Fehmi Çetin Osman Zeki Doğan Ahmet Gök
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ: Makalenin amacı Batı Toroslar`da yer alan Alanya masifine ilişkin petrolojik ve yapısal sorunları tartışmaktadır. Alanya masifinin yapısal konumuna ek olarak metamorfizma derecesi ve barlk türü, köken kayaçlar ve son etkin deformasyonun yaşına ilişkin görüşler sunulmaktadır. Gündoğmuş bölgesinde glokofan+pistasit parajenezi ile orta—yüksek yük basıncı, yüksek su buharı basıncı; Alanya bölgesinde ise yüksek su buharı basıncı ile olasılı olarak Barrow tipi hidrostatik basınçlar önerilmektedir. Ancak Alanya bölgesi için herhangî bir jeobarometre saptanamamıştır. Metamorfizme derecesi ankimetamorflzma düzeyinden düşük dereceli metamorfizmanın yüksek sıcaklık kesimine (Winkler, 1974) değişen (yaklaşık 500sG) ve Horriblend + An,7 izogradma erişmeyen sıcalıklara karşılık gelmektedir. Köken kayaçlar pelitik ve karbonat kayaçlar ile ikinci derecede bazaltik lav akıntılarından oluşmaktadır. Üst Triyas yaşlı konglomeraların içerdiği metamorf kayaç kırıntıları son etkin deformasyonun Üst Triyas öncesi olduğuna işaret etmektedir. Yapısal konumu tartışmalı olup Fransız araştırmacılar (Brunn ve diğerleri, 1973 Monod, 1978) ve Özgül (1976) Helvetİk tip naplardan oluşan bir yapısal modeli benimsemektedirler. Blumenthal (1951) ve Demirtaşlı ve diğerler! (1977) tarafından savunulan görüşleri destekleyen, özellikle Jura`dan daha genç önemli yatay hareketler aleyhine kuvvetli kanıtlar getirilmektedir Otoktona (Geyikdağı Birliği; Özgül, 1976) bağlantılı aynı zamanda Alt Triyas yaşlı akıncıbeli formasyonunu (Demirtaşlı tarafından tanımlanmış) ortak-olarak örten Jura transgresyonu bu kanıtların önemlilerlndendir. Tüm istifin bir okyanus kabuğuna bağıl hareketi olasılıdır. Bunun dışında Alanya masifi Batı Torosların stratigrafik ve yapısal temelini oluşturmaktadır. Enine kesit Tersiyerde gelişmiş kuzeye eğimli ekaylardan oluşan normal bir istiftir

 • Alanya Masifi

 • Yapısal Konum

 • Deformasyon

 • Metamorfizma • Şengün, M , Acarlar, M , Çetin, F , Doğan, Z , Gök, A . (1978). ALANYA MASİFİNİN YAPISAL SORUNU . Jeoloji Mühendisliği Dergisi , 2 (3) , 39-44 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jmd/issue/28151/296241

 • Şengün, M , Acarlar, M , Çetin, F , Doğan, Z , Gök, A . ALANYA MASİFİNİN YAPISAL SORUNU. Jeoloji Mühendisliği Dergisi 2 (1978 ): 39-44

 • Orta Anadolu Ateşkili Olanakları
  Güner Kartal
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ: Türkiye`nin son derece gereksinim duyduğu ve şimdiye kadar sadece batı ve kuzeybatıda (İstanbul, Bilecik, Zonguldak) olduğu saptanan ateş kili (fireclay) sahalarına ek olarak orta Anadolu`da, Çankırı`da önemli ve büyük ateş kili sahaları bulunmuştur. Orta derecede ateşe dayanıklı olan killerle beraber bentonlt ve düşük derecede ateşe dayanıklı niteliğindeki killerde bu oluşum İçindedir, Volkanik sahalara bağlı olarak organik maddelerle beraber üst miyosen`de çökelen killerden oluşan Korgun sahasının detay etütleri iki yıldan beri devam etmektedir. Ateş killeri başta İngiltere olmak üzere bir çok ülkenin sanayisinde Önemli bir yeri olup aynı zamanda da büyük bir döviz kaynağıdır. Bu nedenle, Çankırı`da saptanan ateş kili sahaları orta Anadoluyu ateş kili yönünden önemli bir sanayi bölgesi haline getirebilir.

 • Orta Anadolu

 • Ateş Kili Olanakları

 • Çökelen Killer

 • Volkanik Ürünler • Industrial Minerals And Rocka, 1975, American Instituts of Mining, Metalurgleal, and petroleum Engineers Inc. NewYork. A.B.D.

 • Kartal, G, 1978, Korgun Sahası Refrakter Kil sahası, MTA Enstitüsü, (Yayınlanmamış).

 • Madan Haberleri Bülteni, 1978, MTA Enstitüsü Ankara.

 • Kartal, G . (1978). ORTA ANADOLU ATEŞKİLİ OLANAKLARI . Jeoloji Mühendisliği Dergisi , 2 (3) , 45-48 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jmd/issue/28151/296242

 • Kartal, G . ORTA ANADOLU ATEŞKİLİ OLANAKLARI. Jeoloji Mühendisliği Dergisi 2 (1978 ): 45-48

 • Kayadaki Süreksizliklerin Saptanması
  R.p. Young R.j. Howel Güngör Unay
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ: Tünel açma makinaları`nın performansı labarotuvarda saptanan yalnızca direnç parametreleriyle değil, aynı zamanda eklem, tabakalanma düzlemleri ve kayadaki diğer süreksizliklerden de fazlaca etkilenir. Bu etki tünel açımı sırasında İki biçimde gözlenir; birincisi, tünelde İksa, aşırı sökme, su basmanı ve pasa temizleme gibi sorunlara neden olan tünel tavanı yada aynasından blokların göçmesi ikincisi, tünel açma aygıtının kazı işlemi sırasında blokları yerlerinden oynatması.

 • Kayadaki Süreksizlik

 • Tünel Arama

 • Penetrometre

 • Gözlem Tekniği • Me Feat-Smith, I, Powell, R, j, «Correlation of rock propertfea and the cutting performance of tunneling Machinas» CORI eonfernce on Rock Engineering, Newcastle, 1977

 • Hoek, İ and Bray, J. W, »Rook slope engineering» Institution of Mining and Metallurgy, London, 1974.

 • Gartney, S. M. «The ubiquitous Joint method • Cavern design at Dinorwic power station», Tunnels and Tunnelling May/June 1977.

 • Powell, R. J, and Mo Feat-Smith, 1, «Factors Influencing the performance of a selective tunnelling machine» International Symposium Tunnelling 76, London 1978

 • Kolek, j, «An appreciation of the Schmidt rebound hammer» magazine of concrete research, Vol 10, No 28, March 1958

 • Hudson, A, A, Drew, S D, «An impact penetrometer for assessing the cuttability of soft rocks» report 685, 1976.

 • Szlazin, J, «Relation ships between some physical properties of rook determined by laboratory tests» Int. J. Rock meeh. Min, Soi. Vol 11, 1974.

 • Brook,- N, «A method of overcoming both shape and size effects In point load testing» CORE Conference in Rock Engineering, Newcastle, April 1977

 • Ward, W, H. Coats, DJ, and Tedd, P, «Performance of tunnel support systems In the our Fathom Mudstones International Symposium, Tunnelling 76, London, 1976.

 • Priest, S, D, and Hudson, J. A, «Rock Quality in the Kleider Experimental tunnel, Co Durham» TRRL Supplementary report 173 DC 1875.

 • Priest, 3, D. and Hudson, J, A, «Discontinuity spacing In rock», Int J Rock Mtech Mln So Vol 13, 1978.

 • Carter, P. G and Sneddon, M. «Comparison of Schmidt hammer, point load and unoonfined oompresalve tests in Carboniferous strata».

 • Young, R . (1978). Kayadaki Süreksizliklerin Saptanması . Jeoloji Mühendisliği Dergisi , 2 (3) , 49-54 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jmd/issue/28151/296250

 • Young, R . Kayadaki Süreksizliklerin Saptanması. Jeoloji Mühendisliği Dergisi 2 (1978 ): 49-54

 • Baraj Emniyeti İçin Zemin Deneyi
  Georqe A Rütkovski Necdet Türk
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ: Mühendisler ve müteahhitler geçmişte kazandıkları bilgi ve deneyimleri, barajların planlanması ve yapımına uygulamalarına rağmen, yine de zamanımızda yapılmakta olan barajların küçük bir yüzdesi hala yıkılmaktadır. Yıkım sonucu oluşan sel baskınları, çok sayıda insanın ölümüne ve milyonlarca liralık maddi zararın meydana gelmesine neden olmaktadır. Arizona`daki dolgu tip bir barajın çevresinde meydana gelen borulanma, olayı barajın yıkılmasına neden olmuştur.

 • Baraj Emniyeti

 • Zemin Deneyi

 • Kayma Direnci

 • Zemin Sınıflandırılması • Rutkovski, G . (1978). BARAJ EMNİYETİ İÇİN ZEMİN DENEYİ . Jeoloji Mühendisliği Dergisi , 2 (3) , 55-58 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jmd/issue/28151/296251

 • Rutkovski, G . BARAJ EMNİYETİ İÇİN ZEMİN DENEYİ. Jeoloji Mühendisliği Dergisi 2 (1978 ): 55-58

 • Madenlerde Alınan Vergiler
  Dursun Baştanoğlu
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ: Madenlerden alman vergiler başlı başına bir İnceleme konusudur. Şimdiye kadar maden mevzuatının çeşitli konularına ilişkin yazılar yayımlanmış olmasına karşın «Maden arama ve işletme hakkı kazanılırken veya kazanıldıktan sonra Devlete ödenen vergiler nelerdir?» konusuna değinilmemiştir. Yazıda mevcut yasalara göre durum ortaya çıkarılmış, maden haklarının nitelikleri ve çeşitli evrelerde yapılan Ödemelerden bahsedilmiştir. Ayrıca madenlerde. Devlet hakkının nasıl saptandığı belirtilmiş ve 1978 yılı Devlet hakkı tarifesi yazının sonuna konmuştur. Burada maden yasası ve harçlar yasasına göre zorunlu olarak ödenen vergiler açıklanmıştır. Özellikle son yıllarda para değerindeki hızlı düşüşler yıllarca önce saptanan vergi ve harçları eleştirilecek bîr duruma getirmiştir, Amaç her yönüyle aksayan maden yasasının bu yönünü de sergilemektir. Nasıl olması gerektiği konusunda bir takım önlemler sıralanarak, soruna yaklaşımda bulunmak, çözüm getirmek istenmiştir.

 • Madenler

 • Alınan Vergiler

 • Maden Yasası

 • İşletme Hakkı • Kaynak, Y. Şubat 1971, «Maden Sanayiinin Gelişme Perspektifleri» Türkiye Madencilik Bilimsel ve Teknik 2. Kongresi, MMO Yayınları, Sayfa (26-58)

 • Madenciliğimizin Yapısı ve Sorunları», Ocak 1973, MMO Yayınları.

 • Alp, !. Şubat 1975, «Madenciliğimizin Yasal Sorunlan» Türkiye Madencilik Bilimsel ve Teknik 4, Kongresi, MMO Yayınları, Sayfa (143-155).

 • Baştanoğlu, D, Kanber, Z. Mart 1978, «Maden Kanuny ve Tuz Kanunu Resmi Gazete, 20,2,1978 gün ve 18206 sayılı,

 • Resmi Gaıeta, 20.2.1978 gün ve 16206 sayılı,

 • Baştanoğlu, D . (1978). MADENLERDEN ALINAN VERGİLER . Jeoloji Mühendisliği Dergisi , 2 (3) , 59-67 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jmd/issue/28151/296253

 • Baştanoğlu, D . MADENLERDEN ALINAN VERGİLER. Jeoloji Mühendisliği Dergisi 2 (1978 ): 59-67

 • Filişlerin Kil Mineral Çözümlemelerine Hazırlanmalarında Kullanılacak En Uygun Çözücünün Araştırılması
  Selim Kapur Aytekin Berkman Nuri Güzel
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ: Fille ve benzeri tortul kayaçların bünyelerinin saptanması, değişik çözücülerde en çok çözen etoller bazı elementlerin çözümlemesi ve kil minerallerinin yapısının bozmadan kil tiplerinin saptanması en uygun çözücü araştırılmış ve NaOH, CH3-COONa, HCI ve H2SO4 in 1 M, 0.5 M ve 0,1 M`lik çözeltileri kullanılmıştır. Sonuçta bünye çözümlemesi İçin en uygun disperse edici olarak 0.1 M H2SO4, elemente! çözücüler olarak Ca++ elementi İçin 1 M HGl`in, Mg+* için 0.5 M HjSO4, N a+ ve K+ için ise 1 M H2 SO/in en uygun olduğu saptanmıştır. Kil mineralleri saptanmasında kullanılacak en uygun ön İşlem çözeltileri ise, sırasıyla 0.5 M Na OH ve 0.1 İM HCI tir.

 • Filişler

 • Kil Minerali

 • Çözümleme

 • Çözücünün Araştırılması • AMERICAN GEOLOGICAL INSTITUDË, 1982. Dictionary of geological terms. Dolphin Efef. books Ed, Newyork p. 188.

 • DAY, P. R., 1965. Particle Fraetionation and Particle. Size Analysis. Methods of Soil Analysis. Part 1. pp. 545-587

 • DSİ, 1975 Aslantaş Barajı ve hidroelektrik santralı DSl Mat. S. 2 Ankara.

 • GÜZEL, N. 1977. Kil minerallerinin X-ışınları difraktometre tekniği ile kalitatif analizleri için örnek hazırlamada uygulanan ön İşlemler gereklimidir. Ç. 0. Ziraat Fak. Yıl. (Baskıda)

 • JACKSON, M. L. 1956. Soil Chemistry-An advanced course. Pub. by the author. Mad., Wisconsin.

 • KAPUR. S. 1975. A pedologieal study of three soils from Southern Turkey. Ph. D. Thesis. University of Aberdeen. Aberdeen

 • KAPUR, S., DİNÇ, U. and ÖZBEK, H. 1976. Mİneralogİoal variations between two Miocene dolomftio Nmesto nes and the owerlying weathered materials forming Terra-rossas in Adana - Southern Turkey. Ç. Ü. Ziraat ak. Yıl. S. 144. Adana.

 • KAPUR, S., QZGÖNGÜ, Y., BERKMAN, A., KARAOĞULLARINOAN, T. ve MERMUT, A. 1978. Aslantaş barajı T-2 çevirme tünellerinin kestiği filişlerin kil mineralojisi ve bunun çökme ile ilişkisi. Jeoloji Müh. Der-., gisî. Sayı : 5, Ankara

 • KÖKSOY, M. ve TOPÇU, S. 1978. Jeokimyasal prospekslsiyonun tanıtım ve laboratuvar metotları. M.T.A. Eğ. Ser. No. 16. S. 32. Ankara.

 • MILLOT, P. 1970. Geology of clays. Masson et Cie. S, 5 StrasbQwrgh.

 • NİKOLİÇ, D., and CVETICANIN, R. 1878. Report on mineraloglcal studies of fisc deposits locality borrow areas I and II in TURKEY. Un. of Belgrade, MiningGeological Faculty. Belgrade, (unpud. report).

 • STiPHEN, I. 1975. Özel görüşme. Aberdeen Oni. Aberdeen.

 • Kapur, B , Berkman, A , Güzel, N . (1978). Filişlerin Kil Mineral Çözümlemelerine Hazırlanmalarında Kullanılacak En Uygun Çözünün Araştırılması . Jeoloji Mühendisliği Dergisi , 2 (3) , 68-74 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jmd/issue/28151/296257

 • Kapur, B , Berkman, A , Güzel, N . Filişlerin Kil Mineral Çözümlemelerine Hazırlanmalarında Kullanılacak En Uygun Çözünün Araştırılması. Jeoloji Mühendisliği Dergisi 2 (1978 ): 68-74

 • Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı Taslağı Konusunda DPT Tarafından Düzenlenen Toplantıya Sunulan TMMOB ve 18 Odasının Görüşleri
  Tmmob
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ: Bundan Önceki Plan hazırlık çalışmalarında olduğu gibi, 4. Beş Yıllık Kalkınma Planı hazırlık çalışmalarına da özel İhtisas komisyonları çalışmalarından bu yana katılan TMMOB ve Odalarının 4. Plan Konusundaki görüşler aşağıda sunulmaktadır.

  Yayınlar
  PDF Olarak Görüntüle
  Haberler
  PDF Olarak Görüntüle
  Toplantılar
  PDF Olarak Görüntüle
  SAYI TAM DOSYASI
  PDF Olarak Görüntüle