Jeoloji Münendisliği Dergisi
Jeoloji Mühendisliği Dergisi

Jeoloji Mühendisliği Dergisi

1979 EYLÜL Cilt 3 Sayı 3
KAPAK
PDF Olarak Görüntüle
KÜNYE
PDF Olarak Görüntüle
İÇİNDEKİLER
PDF Olarak Görüntüle
OKURLARIMIZA
PDF Olarak Görüntüle
TÜM MAKALELER
PDF Olarak Görüntüle
Eldivan-Şabanözü (Çankırı) Dolayında Ofiyolit Yerleşmesine İlişkin Bulgular
Behçet Akyürek Erdal Bilginer Erol Çatal Zeki Dağer Yilmaz Soysal Orhan Sunu
PDF Olarak Görüntüle

ÖZ: Eldivan Şabanözü dolayında yaşları Alt Trisyas`tan Kuvaterner`e kadar çıkan kaya birimleri yüzeyler. Amaç bölgede var olan ofiyolitli melanjının yerleşmesine ilişkin yeni bulguları sergilemektir, Metadetritiklerden oluşan Alt Triyas yaşlı Kösrelik ve bununla girik olan metavolkanitlerden oluşan Yağımli Formasyonları, Permiyen ve Karbonifer yaşlı bloklar içerir. Orta Triyas (Anisiyen) yaşlı Elmalı Formasyonu, konglomera ve kumtaşları ile Alt Triyas yaşlı formasyonları uyumsuz olarak örter. Orta-Üst Triyas (Ladiniyen- Karniyen yaşlı kireçtaşlarından oluşan Yeniçöte Formasyonu, Elmalı Formasyonu ve geçişlidir, Yeniçöte Formasyonu gabro, diyabaz,serpantinit, spilit, çörtlü kireçtaşı, radiyolarit, çamurtaşlarından oluşan Eldivan ofiyolitli melanjı ile tektonik olarak örtülür. Ofiyolitli Melanj, yaşı belirsiz, Liyas ve Alt Kratese (Berriasiyen-VaJanjiniyen-Barremiyen) yaşlı kireçtaşı blokları içerir, Filiş fasiyesindeki Senomaniyen-Türoniyen yaşlı Mart Formasyonu, konglomera ve ofiyolitli Melanjın üstüne gelir. Mart Formasyonu ile düşey yönde geçişli olan ve kireçtaşlarındaki oluşan Kurşunludüz Formasyonu da, Senomamyen-Türoniyen yaşlıdır. Bu verilere göre Eldivan Ofiyolitli Melanjı Barremiyenden sonra; Senomaniyen- Türoniyden önce olasılıkla Austriyen fazı sırasında bölgeye yerleşmiştir. Daha sonraki tektonik süreçlerle ofiyolitli melanj Miyosen yaşlı çökeller üzerine bindirmiştir,

 • Eldivan-Şabanözü(Çankırı)

 • Ofiyolit Yerleşmesi

 • Elmalı Formasyonu

 • Çamurtaşı • Z, ve SUNU, O.1979, Hacılar (Kuzey Çubuk-Ankara) bölgesinde Alt Triyasın varlığı, T.J.K. Bült. (Ya yında)

 • AlinCAN, T.1075. Tuzgölü havzasının jeolojisi ve petrol imkanları, M.T.A, Ens. Dergi no: 85 S 17-37 Ankara, ve Mc ..C, 1950 Ankara Melanjı ve Anadolu Şaryajı. M.T.A. Ens, Der40. S, 12-22 Ankara. TOUMI, R.ve ÜNALAN, G 1975. Çankın-Çorum havzasının Jeolojisi ve Petrol ola nakları, M.T.A. arşiv no: 5621 (Yayımlanmamş)

 • BLIUMBNlHAL, M, Bolu civarı ve aşağı Kızılırmak mecrası arasındaki kuzey Anadolu silsilelerinin jeolojisi. M,T,A. Yayınları seri B No: İS. Ankara,

 • PEHLİVANOĞLU, H., ERCAN, T, ŞENGÜN, M, Ankara civan jeolojisi. M.T.A, rapor no, (Yayımlanmamış)

 • ÇAPAN» U. ve BUKBT, E, 1975, Aktepe*Gökdere bölge« sinin jeolojisi ve Ofiyolitli Melanj, TJM. BüL O. 18 S, 1 O. N. 1»77. Sedimentolofy of Tertiary evaporites, Üst kretase area Çankırı-Çorum basin. Turkey. Dep, of GeoL Dnperiol college London S.W.7, (Yayımlanmamış)

 • EROL, O Ankara civarının jeolojisi hakkında rapor. M.T.A. Rap. no: 2491 i 9 5 s, Ankara SE`deki Elmadağ ve çevresinin jeolojisi ve morfolojisi üzerine bir araştır» ma, M.T.A. Yayınlan seri D No: 9 Ankara. 1961, Ankara bölgesinin tektonik gelişmesi; T.J.RL Bülteni no: 7. 1968. Ankara Çevresinde Paleozoyik ara - sinin bölümleri ve Paleosoyik-Mesozoyik sınırı hakkında. T.J.K, Bülteni no: 9

 • GÖKÇEN, N. 1977. Irmak-Hacıbali Mahmutlar (Ankara-Yahşihan) Üst Kretase- Paleosea istifinin biyostratifrafik incelenmesi, Hacettepe Üniv Yerbilimleri Eut. yayınlan cilt 3 sayı 1-2 129.144 Ankara

 • GÖKÇEN, S. I. 1976. Haymana güneyinin sedimantolojik incelenmesi, Hacettepe Üniv, Yerbilimleri Enst. Yayınları cilt 2 sayı 2 Ankara.

 • NORMAN» T. 1972. Ankara Yahşihan bölgesinde Üst Kretase Alt Tersiyer istifinin stratigrafisi. T. J.K. Bülteni cilt XV sayı 2, Ankara, 1973. Ankara Yahşihan bölgesinde Üst Kretase Alt Tersiyer Sedimantasyonu TXK. Bülteni cilt XVI sayı 1 1973a Ankara Melanjını yapısı hakkında. Cumhuriyetin 50. Yılı Yerbilimleri kong tebliğler dergisi Ankara. 1975, Flow features of Ankara melange. Proceed IX inter, Oongr. Sedimantology The me IV, S S. Niee

 • SGHÏMÏDT, G. O. i960, ÂR/MBM/805-3S6.367 Sanalanihayi terk raporu. Pet, İş, Gen, Md. Ankara (Yayımlanmamış)

 • ŞENALP, M,, 1974, Tertiary Sedimentation in part of the Çankırı Çorum, basin, central Anatolia, Ph. IX 8895 (Yayımlanmamış)

 • ÜNAIAN, G . YÜKSEl, V. T GÖNENÇ, z. ve HÜSEYIN, Haymana-Polatlı yöresinin (güneybatı Ankara) Üst Kretase-Alt Tersiyer Stratigrafisi, T.J.K. Bült. W (2): S, 150-176» Ankara,

 • Akyürek, B , Öğütler, E , Çatali, E , Sağer, Z , Soysal, S , Sunu, O . (1979). Eidivan - Şabanözü (Çankırı) Dolayında Ofiyolit Yerleşmesine İlişkin Bulgular . Jeoloji Mühendisliği Dergisi , 3 (3) , 5-12 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jmd/issue/28156/296384

 • Akyürek, B , Öğütler, E , Çatali, E , Sağer, Z , Soysal, S , Sunu, O . Eidivan - Şabanözü (Çankırı) Dolayında Ofiyolit Yerleşmesine İlişkin Bulgular. Jeoloji Mühendisliği Dergisi 3 (1979 ): 5-12

 • Doğu Anadolu`da Ofiyolit Yerleşimi Üzerine
  Mustafa Attila Çağlayan
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ: Levha tektoniği, Doğu Anadolu`daki ofiyolit yerleşmesine yanıt vermekten uzaktır. Ayrıca kuramsal ve yapay ayıranlar da sorunları açmaza uğratmaktadır. Öyleyse ofiyolit sorununa yeni bir bakış açısı gerekmektedir.

 • Doğu Anadolu

 • Ofiyolit Yerleşimi

 • Levha Tektoniği

 • Dağ Oluşumu

 • Metamorfizma • Azarbayean C.C.P, Atlası Baştuğ, C.I076 Bitlis napımn stratigrafisi ve Güneydoğu Anadolu sütur zonunun evrimi, Yeryuvarı ve îngan, ıys, 55-61,

 • brod T., and Derin B., 1970» The shear along- the Dead Sea rift, Phil Trans. Roy, Soe. Lrond. A, 267, 107«130

 • HaU R.» 1976, Ophiolite emplacement and the evolution of the Taurus suture zome, South eastern Turkey, Geol. Soc, of. Am, Bulletin, 87/7» 1078-1088, (Ali çevirisi)

 • Kanaaewich Z,R„ Havskov J„ and Evans M.E., 1978, Plate teetonics in the phanero&oic. Can, J. Earth sol. 15, 919-9Ö5,

 • Ricou Lr,E4f 1971, Le croissant ophiolitîque peri-arabe uneceinture de nappe mises en place au crétacésupericus. Rev Geogr. Phys, GeoL D3m. Vol. DOn/4, 327-840

 • Rigo Be Rifhi M Oortesini. A,, 1964. Gravity tectonics tatine foothills sutructure belt of southeait Turkey, Am. Assoc, Petr, Geologist Bull. 48 1911 1987

 • Smith AG „ 1976 Plateteetonics and orogeny: A review. Tectonophy, 33, 215-285 (Yılmaz Katı gevirisi).

 • Şengör A.M.C, ve Kıdd W.S.F., 1979, Post-colMsİonal tectonics of the Turkish ranian plateau and acomparsion with tibet Tectonophyscial, 55314, 861-377,

 • Jmo, J . (1979). Doğu Anadolu`da Ofiyolit Yerleşimi Üzerine . Jeoloji Mühendisliği Dergisi , 3 (3) , 13-16 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jmd/issue/28156/296385

 • Jmo, J . Doğu Anadolu`da Ofiyolit Yerleşimi Üzerine. Jeoloji Mühendisliği Dergisi 3 (1979 ): 13-16

 • Eğik Açılan Kuyulardan Jeolojik Profillerin Çizimi
  Nurettin Sonel
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ: Gerek petrol ve tabi gais ve gerekse maden aramalarında kuyuların açılmasına ihtiyaç duyulur, Bu kuyular düşey ve eğik yönde amaca ve teknik imkanlara uygun olarak yapılabilirler. Örneğimizde Batı Almanya`nın Georgsdorf petrol havzasında (Şekil: 5) yapmış olduğum çalışmalarımı özet olarak sunmaya çalışacağım. Bilhassa eğik açılan kuyulardan geçecek jeolojik profillerin ve profillere dayanan diğer jeolojik çalışmaların gerçeğe daha yakın olabilmeleri için, bu uygulamada söz konusu olan hususların dikkate alınması ve çalışmaların ona göre yürütülmesi zarureti vardır, Gorüldüğü üzere havzada açılan kuyuların bir kısmı eğik olarak yapılmıştır. Açıklamalarda eğik açılan kuyular için yapılması gereken işlemler gerçekleştirilerek ve basitleştirilerek imha çalışılmıştır. Çalışmaların sonunda, petrol ihtiva eden Bentheîm kumtaşı seviyesinin yapı kontur haritası ve bölgenin tektonik çatısı çıkartılmıştır. Havza iki ana fay bloku arasında yer almakta olup ana fayların çizilmesinde bölgede açılan diğer kuyulardan edinilen bilgilerden de yararlanılmıştır.

 • Eğik Açılan Kuyular

 • Jeolojik Profillerin Çizimi

 • Petrol

 • Maden Arama • Adler, R Fenchel, W Martini, H,Jun d Pilger, A., 1967, Mnige Grandlagen der Tektonik II: Clausthaler tektonische Hefte - 3, Clausthal - Zellerfeld,

 • Bentz, A., 1949, Erdal und Tektonik in Nordwestdeutschlane Veröffentlicht vom Amt für BodenforsClausthal - Zellerfeld

 • Clausthal Teknik Üniversitesi (B, Almanya) Petrol Jeolojisi Uygulamaları, 1974-75.

 • Flick, H„ Quade, H„ Stäche, G,A„ und Wellmer, F.W, 1972, Einführung in die tektonischen Arbeitsmethoden: Clausthaler tektonische Hefte L2, Clausthal - Zelrefeld.

 • Gwinner, P.M., 1965, Geometrische Grundlagen der Geologie E, Schweizerbart `sehe Verlagsbuchhandlung, Stuttgart,

 • Sonel ,N„ 1977, Information on Oilfields Gewerkschaften Brigitta and Elwerath, Petroleum Engineering Oil-Ep, 22: Struktureller Aufbau des Georgs« dorfs = beckens in ] SrWJDeutschlandJ Hannover,

 • Sonul, N . (1979). Eğik Açılan Kuyulardan Jeolojik Profillerin Çizimi . Jeoloji Mühendisliği Dergisi , 3 (3) , 17-22 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jmd/issue/28156/296386

 • Sonul, N . Eğik Açılan Kuyulardan Jeolojik Profillerin Çizimi. Jeoloji Mühendisliği Dergisi 3 (1979 ): 17-22

 • Batı Anadolu, Trakya ve Ege Adalarındaki Senozoyik Volkanizması
  Tuncay Ercan
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ: Batı Anadolu, Trakya ve Ege adalarında geniş alanlarda yüzlekler veren ve tüm Tersiyer ve Kuvaterner boyunca etkinliğini sürdüren kalkalkalin ve alkalin nitelikli volkanizmanın petrolojik inceleme sonuçları verilerek, karşılaştırmaları yapılacak ve plaka tektoniği açısından kökensel yorumlarına gidilecektir. Araştırmada salt Senozoyik volkanizması konu alınmakla birlikte, Karadenk kıyılarındaki Üst Kretase yaşlı volkanizmanın da bölgedeki genç volkanizma ile olan ilişkisi göz Önüne alınarak kısaca değinilmiştir. Erek, son yıllarda bölgedeki farklı yaşlardaki ve niteliklerde volkanitlerde yapılan yoğun araştırmaları toplu halde sunmak ve volkanitlerin aralarındaki ilişkiyi belgeleyebilmek için yapılan çalışmalara küçük bir katkıda bulunmaktır,

 • Batı Anadolu

 • Trakya Ege Adaları

 • Senozoyik Volkanizma

 • Plaka Tektoniği

 • Petroloji • Altınlı, t E. (1943): BandırmfuGemîik arasındaki kıyı gımdafmm jeolojik incelemesi: t Ü, Fen Fak, Mecm. O. 8 S: 1-2 p, 76-137,

 • Aygen, T» (1056): Balya bölgesi jeolojisinin incelenmesi: M,T,Â, Yayını Seri: D No: 11, 05 pp.

 • Akartuna, M, (1962): îmroz adasında bazı jeolojik müşahadeler: T,J,K# Btilt. c: 2 S: 2 p. 8^18

 • Akartuna, M. (1962): tzmir-Torbalı-Seferihisar-IJrla bölgesinin jeolojik etüdü* t Ü. Fen Fakültesi Monografileri S: 18, 51 pp,

 • Akartuna, M* (1068): Armutlu yarımadasının jeolojisi: t Ü. Fen Fak, Monografileri S: 20, 105 pp

 • Aslaner, M, (1965) : Etude géologique et pétrograhique de la région d*Bdremit-Havran (Turquie): MTA Yayım no: 110, 98 pp

 • Ayhan, A.» Dinçel, A, ve Tufrul, Y, (1972): Istranca masifinin (Yıldız dafları) jeolojisi: MTA Rapor No: 5130 (YaymlanmamiŞ)

 • Akyürek, B, ve Soysal, Y. (1978): Kırkafaç-Soma (Manisa) -Savaştepe-Korucu-Ayvalık (Balıke, sir)-Bergama (îzmir) civarının jeolojisi: M,T,A. Rapor No: (Yaymianmamif)

 • Baykal, F. (1943): Şile mıntıkasının jeolojosi: t Ü, Fen Fak, Mecm* e, 7 E, 3p: 166-233

 • Becker-Platen, J* D.(1070): Lithostratigrahische unter ßuchungen im Kaııozoikum Südwest-Anato. liens ıTurkei) : GeoL Jb, v: 97, 244 pp

 • Becker-Platen, J, D. Benda, L* ve Steffens, P. (1977): Liitho-und biostratigraphische deutung radiometrischer altersbestimmungen aus dem jung tertiär der Turkesi: GeoL Jb, R: B v: 25 p: 139-170.

 • Benda» L., înnocenti, F., Mazuoli, Radicati, F, ve Steffens, P. (1974) : StratigraMc and radiometrie data of the Neogene in Northwest Turkey: Z. Deutsch, GeoL Ges. v: 125 p: 183-193

 • Bergo, G, (1965): Sındırgı bölgesi volkanizması : MTA Rapor No: (Yayınlanmamış)

 • Bernoulli, D., Graciansky, P.O. ve Monod, Ö. (1974) : The extension of the Lyeian Nappes (SW Turkey) into the Southeastern Aegean islands: Bel. GeoL Helv. v: 67 No: 1 p: 39-90

 • Besang, O„ Eckhardt, WJ*, Harre, W,f Kreuzer, H, ve Müller, P. (1977) : Radiometrische alters bestimmungen an Neojenen erüptivgesteinen der Türkei: Geol, Jb, R: B v: 25 p: 3-3İ,

 • Beseneeker, H, ve Pichler, H. (1974): Die Jungen vulkanite der insel Chios: Geol. Jb. DO p: 41*65,

 • Bingöl, E. (1969) : Kazdaf masifinin merkezi ve güneydoğu kesiminin jeolojisi MTA dergisi S: 72 p: 110-124.

 • Bingöl, B., Akyürek, B» ve Korkmazer, B. (197S): Biga yarımadasının jeolojisi ve Karakaya formasyonunun bazı özellikleri Cumhuriyetin 50, Yılı Yerbilimleri Kong. Tebliğleri Kitabı S: 70-76,

 • Bingöl, E, (1977): Muratdağı jeolojisi ve ana kayag birimlerinin petrolojisi: T.J.K, Bült, C: 20 S: 2 p, 13-67

 • Boeealetti, M,, M&netti, P*} Peceerillo, Y>f Vassileva, G,S. (1978): L*ate Cretaceous high-Potassium voieanism in Eastern Sregnorie, Bulgaria: Geol, Soc, Amer. Bull, v: 89 p, 489-447.

 • Bocealetti, M.» Manetti, P., Peecerillo, A (1974) a: The Balkanids as an Instance of Back-Arc Thrust belt possible relation with the Hellenlds: Geol. Soc* Amer Bull, v: 85 p: 1077.1084

 • Boccaletti, M., Manetti» P.» Peccerillo, A, (1974) b) Hypothesis on the plate tectonic evolution of te carpatho-Balkan Arcs; Karth, planet seien, lett, v. 28 p, 193-198

 • Borsi, S., Ferrara» 0., înnocenti, F* ve Mazzuoli, R. (1972) Geohronology and petrology of recent volcanics of Kastern Aegean Sea: Bull, vole, v: 36 No: 3 p. 473-496.

 • Burri, V.O., Tatar, Y. ve Weibel, M, (1967): Zur kenntnis der jungen volkanite der halbinsel Bodrum: Schweiz. Min, Petr, Mitt. v: 47/2 p: 838-853

 • Davis, BS. N, (1959): Die vulkangesteine der insel Lernnos: Annal Geol. Des Pays Hellen, y: 11 P: 1-82.

 • Davis, m N. (1968) : Zur géologie und petrologie der inseln Nisyros und jali (Dodekanes): Geol. Rdsch. v: 57/3 p: 811-821,

 • Di Paola, O, M. ve înnocenti, F. (19C9): Batı Anadoludaki galışma gezisi sonucu petrografik rapor: MTA Rapor No: (Tapalanmamış)

 • Dora, ö. (1964): GeologisolUagerstattenkundliche Untersuchungen im Yamanlar-Gebirge nördlich vom Karşıyaka (Westanatolien) MTA .Yayını No: 116, 64 pp

 • Brentöz, C. (1950): Çatalca masifi ve dolaylannm jeolojisi hakkında; t Ü. Fen Fak. Mecm, v: 14 f:4p : 307-320.

 • Ercan, T., Dinçel, A,, Türkecan, A, ve Gtoay, E. (1977): Uşak yöresinin jeolojisi ve volkanitlerin petrolojisi M,T.A, Rapor No: 6354 (Yayınlanmamış),

 • Ercan» T., Dinçel, A., Metin, a, Türkecan, A, ve GÜnay, E. (1978) Uşak yöresindeki Neojen havaalamun jeolojisi T.XIC Bült. C: 21 S: 2 p: 97=107

 • Ercan, T,, Dinçel, A. Günay E. (1979) : Uşak volkanitlerinin petrolojisi ve plaka tektoniği ağısından Ege bölgesindeki yeri: T,J,K, Bült. (Baskıda)

 • Ercan, T, (1979): Kula voïkanitlermin petrolojisi: (Ha* zırlanıyor)

 • Fisher, R. V. ve Waters, A, Q (1970) : Base Surge bed forms in maar volcanoes. Amer, Jour. Seien v: 268 p: 157-180.

 • Fytikas, Mn Giuliani, D,, tnnoeenti, F. Marinelli, G. ve Mazzuoli, R (1976): Geochonological data on recent magmatism of the Aegean sea: Tectonophysios v: 31 p: T 29-T 34.

 • Georgalas, G, (1949) : Contribution, a la connaissance des roches eruptives de Tile de Metelin: Bull vole. Sert; 2v: 9

 • Georgalas, G- (1950) : Beitrage zur Kenntnis einiger jungtertiarer erüptivgesteine der insel fmbros: Bull» vole, Seri: 2 v; 10

 • înnoeenti, F, ve Mazzuoli» R. (1972) : Petrology of the Izmir Karaburun volcanic area: Bull vole, v: 36-1 p: 83=103

 • Jones» IC.D. (1971): An outline of the geology of the Islands of Mytilinl and Chios: Geology and history of Turkey

 • KalafatQioflu, A, (1961): Karaburun yanmadasınm jeolojisi; MTA derg, S; 56 p: 53-63. ^-••••`-•— (1063) : Ezine civannın ve BoÄcaadanin jeolojisi, kalker ve serpantMerin yaşı : MTA Derg, S: 60 p: 60-69*

 • Kastelli, M. (1971): Denizli vilayeti güneyinin jeoloji incelemesi ve jeotermal alan olanakları: MTA Rapor, No: 5199 (Yayınlanmamış)

 • Kopp, K, CK* Pavoni, N4Î ve Sshindler, O. (10B9): Das Ergene-Becken: Beih. Geol. Jb» v: 76, 136 pp

 • Krushensky, R. D, AJcçay, Y, ve Karaege, E. (1971): Geology of an area East of Edremit, Biga peninsula, Northwestern Turkey: Un. Stat, Dep. Int Geol. Surv# Prof. Rep. (İR) TCJ-25, 132 pp,

 • Ktenas, C. (1935): Le groupe d`iles de Santorin Contribution àl l`étude des ïaves tertiäres et Quaternaires de la mer Egée: Pragm. Ak, AtheiL Seri: A No: 1 p: l«22

 • Lebküçhner, E,P. (1974): Orta Trakya OUfosenmln jeolojisi haWcmda; MTA Derg, S: 83 p: 1-30

 • Lehnert-Thiel, K, (1969): Kalecik sinabr zuhurları ve Karaburun yarımadasının kuzeydoğu kesiminde jeolojik ve maden yatakları ürerinde inceleme1er, MTA Derg, S: 72 p: 82-110,

 • Morelli, C, (1978): Eastern Mediterranean geophysical results and implications: Tectonophysies v: 46 p: 333-346.

 • Murad, B, ve Pucheld, H. (1976): Petrology of the Christiana islands, southern Aegean Sea: Inter. Cong, on Therm Waters, Geoth, Ener. And vole, of the Med. Area, Atina

 • Nebert, K, (1960): Tavşanlı`nın batı ve kuzeyindeki linyit ihtiva eden Neojen sahasının mukayeseli stratigrafisi ve tektoniği MTA Derg, S: 54 p: 7-36

 • Nüıkovlch, D. ve Hays, J, D., 1972, Mediterranean is« land arcs and origin of high potash volcanoes; Earth Han. Seien, Let, v: 16, p: 331-345.

 • Orcel, J. ve Blanquet, E (1955): Lies volcans: Editions Bourrelier 55, Rue Saint-Plaeîde, Paris, 128 pp.

 • Orombelli, G,, Lozej, Ğ.P. ve Rossi, Li, A, (1967) : Preliminary notes on the geology of the Datça peninsula (SW Turkey): Ace. Naz, de I4n. Sari: 8 v: 42 Ras: 6 p: 830-841

 • Öngür, T, (1972) : Dikili-Bergama jeotermal araştırma sahasına ilişkin jeoloji raporu: MTA Rapor No: 5444 (Yayınlanmamış)

 • öngür, T. (1973): Çanakkale-TuMa yöresinin volkanolojisi ve jeotermal enerji olanakları: MTA Rapor No: (Yaymlanmamış)

 • özgene,, t, (1075): Izmir Ounmovasi bölgesi perlit oluşumlarının Jeolojisi: Tübitak v. Bilim Kong1 , Tebliğler kitabı p: 261-272

 • özgenç, î, (1978): Cumaovası (îzmir) aaît volkanitlerinde saptanan iki ekstrüzyon aşaması arasındaki göreli ya§ ilişkisi: TJM, Bült, C: 21 3: 1 p: Sl-84

 • Paraskevopoulos, G. (195*6): Über den Chemismus und die provinzialen Verhältnisse der tertiären und quataren Ergussgesteine des Agsischen Raumes und der benachbarten Gebiete: Tscherm. lütt, v: S No: 6.

 • Fichier, H. ve Stengelin, E, (1968) : Petroçhemlsche und nomenklatrische revision der volkanite des südagaischen raumes (Griechenland): Geol. Rdsch, v: 57/8 p: 705-810,

 • Pionier, H, ve Kussmaul, S, (1072): The calo-alkaline volkanie rocks of the Santorini group (Aegean sea* Greece): N. Jb, Miner. Abh. v: 116, p: 268-307

 • Pe, G.G» ve Piper, D.jJW, (1972): Volcanism at subduction zones the Aegean area: Bull, Geol soc. Greece v: 9 Ho: 1-S p: 133-143*

 • Pe, G.G, ve Gladhill, A. (1075): Strontium isotope ratios in volcanic rocks from the South-Eastern part of the Hellenic arc: Idthos v: 8 p: 209-214.

 • Ringwood, A. , (1909): Composition and evolution of the upper mantle. The Earth`s crust and upper mantle: Geophys, Monog, v: 13, 735 pp.

 • Rossi, L.A, (1966): Lia geologia della penlsola di Datga (Turchia) : Doktora tezi, Universiti degli studi di Milano, 184 pp.

 • Robert, U# (1976): Données nouvelles sur ile volcanisme du Sud-Est de la Mer Egée :existenced`un épisode à caractère alcalin: Inter. Cong, on therm, wat, Geoth. Huer, and vulcan. of the Médit Area, Atina, 1076

 • Sanver, M» (1968) : A palaeomagnetic study of Quêternary volcanic rocks from Turkey: Phys, Earth Planet tot v. 1 P: 403-421

 • Savaşçın, Y. (1974): Beitrage mır frage der genese Westanatolischer

 • Savaşçın, Y# (1975): Foça yöresi volkanik kayaglanndaa sağlanan ilk petrografik-jeokimyasal sonuçlar: TubitaK v. Bilim Kong. TebUfler Kitabı p: 273-289,

 • Savaşçın, Y, (1978): Foga-Urla Heojen volkanitlerinin mineralojik jeokimyasal incelenmesi ve köken« sel yorumu: Dogentlik tezi, Ege Üniv, Yerbilimleri Fak. (Yaymianmamis) 6§ pp.

 • Savaşçın, Y, ve Dora, Ö. (1977): Fosa-Menemen yöresi volkanitierinde piroksenlerin yayıhmı ve kristalografik def erleri; TJM< Bült, C; 20 S: 1 p: 21.27

 • Temek, Z* (1949) ; Geological study of the region Keşan-Korudag: Doktora tezi, İstanbul, 78 pp.

 • Ternek, Z. (1959): Şokedeki tabii gaz hakkında not: T.JJC Bült O: 8 No: 1 p: 68-75,

 • Tekkaya, 1 (1976): İhsanlara ait fosil ayak Meri: Yeryuvarı ve İnsan C, 1 S: 2 p: 8-10

 • Vilminot, J, C. ve Robert, U (1974) : A propos des relations entre le volcanisme et la tectonique en Mer Egée: C.R. Acad, Sa Paris V: 278 p: 2099-2102.

 • Yılmaz, H, (1975): Befenler-Gegtin köylerinin kuzeybatı yöresi (Gördes) atratîgrafik, Tektonik ve Petrografik incelenmesi: Ege Üniv, Fen Pak. Yük. JeoL Dipl „trav. 50 pp

 • Yılmaz, t (1977) : Bigadiç bölgesi Neojen volkanizmasının ve Ofiyolitik kayaglarm petrolojlsine katkılar. T^bitak VI, Bilim kongresi» 17-21 Ekim 1977, Ankara

 • Yüksel, V, (1971) : Söko-Germecik bölgesinin jeolojisi ve j`eotermal enerji olanakları: M.T,A Rapor No: 4677 (Yayınlanmamış).

 • Ersoy, T . (1979). Batı Anadolu, Trakya ve Ege Adalarındaki Senozoyik Volkanizması . Jeoloji Mühendisliği Dergisi , 3 (3) , 23-48 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jmd/issue/28156/296388

 • Ersoy, T .Batı Anadolu, Trakya ve Ege Adalarındaki Senozoyik Volkanizması. Jeoloji Mühendisliği Dergisi 3 (1979 ): 23-48

 • Büyük Yer Altı Kazıları İçin "RIB IN RQC" Sistemi
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ: Kayalar içerisinde açılan herhangi bir büyük yeraltı kamsı, o kaya kütlesinin, dengesini bozar, Kaya kütlesinin, dengesini tekrar kazanmaya çalışmasından dolap oluşan kuvvetler, yeraltı kadısının duvarlarında, taban ve tavanında kırıklara ve yıkılmalara neden olur. Bu kuvvetlerin etkisi, kayaçlarının kalitesinin kötü ve kamnm boyutunun büyük olduğu zaman, daha da fazla olur. Böylece, bu şartlar, yeraltı kazılarının boyutlarını sınırlayarak  etkenleri oluştururlar.

 • Yeraltı Kazıları

 • RIB IN RQC Sistemi

 • Beton Kaplama

 • Ankraj • Türk, N . (1979). BÜYÜK YERALTI KAZILARI İÇİN RIB IN RQC SİSTEMİ . Jeoloji Mühendisliği Dergisi , 3 (3) , 49-50 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jmd/issue/28156/296389

 • Türk, N . BÜYÜK YERALTI KAZILARI İÇİN RIB IN RQC SİSTEMİ. Jeoloji Mühendisliği Dergisi 3 (1979 ): 49-50

 • Batı Anadolu`daki Bazı Antimonit-Arsenopirit, Zinober, Seelit Yatak ve Zuhurlarının Mineralojisi, İncelemeleri ve Elde Edilen Jenetik Bulgular
  Ahmet Çağatay
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ: Kira^*Halıköy-lIlre-Bayıntı Bozdağ (Şekil 1) arasında kalan antimonit-2^ober-arsênô« prit ve şeelit zuhurlarının mineraloji ve kısa jeolojisi incelenmiş, gnayslar içinde mostra veren Çayh-Tavşan Doruğu Tepe antinom zuhurunun, daha üstte şistler içinde bulunan ve berthierit içermeyen Çaylı-Hopuoğlu antimon zuhuruna oranla daha yüksek sıcaklıktaki cevherli Mdrotermal eriyiklerden oluştuğu saptanmıştır. Diğer taraftan, Ödemiş-Halıköy-Yağeılar yöresinde antimonit ve arsenoplrit minerallerinin yanyana ve iç içe oldukları mikroskoskopla saptanmış olup; ayrıca bu zuhurlarda pirit, kalkopMt, düşük ısılara işaret eden markasit ve sdnobor gibi minerallerde Menmîgtir* Bölgenin cıva zuhurları hidrotermal kuvars damarlarından Myade, yan kayaç şistlerin kırık, gatlak ve arkasındaki boşluklarına bağlı olarak bulunmaktadırlar* Arasnopîrit zuhurları antimonit zuhurları gibi gnays ve gistler içinde bulunan epijenetik hidrotermal kuvars damarlarına bağlı bulunmakta ve çok eser miktarlarda en çok 40-50 mikron büyüklükte nabit altın zuhurlarda düıensk bir dağılım göstermektedir. Şeelit zuhuru, Elmacı Gediğinde ufak mostralar halinde şistler içinde tabakaya bağh halde bulunmaktadır. Bütün bu zuhurlar Varistik ve Alp Örojenezini yapmış tabakaya bağlı sedimanter kökenli cevherli horizon veya horkonlardan hidrotermal taşınmayla (§eeüt hariç) oluşmuşlardır. Böylece çoğu kez epijenetik hidrotermal olarak yorumlanan yatak ve zuhurları, aslında pomjen, yani birkaç aşamada oluşmuş oluşumlar olarak da düşünebiliriz.

 • Batı Anadolu

 • Antimonit-Arsenopirit

 • Zinobar

 • Şeelit Yatakları

 • Mineraloji • Aidintan, N.Khu» Naboko, S-I., amdi Ozêrowa, N,Â.» İÛTO, Antimony mercury and arsenic sulfWes formed by present hydrothermal of Kamchatka and Kunashir Island (Kurile Islands) - IMA « IAGOD Meetingi, Japon, Collected Abstracts, p, 126#

 • Buerger, M,J#I and Hahn» Tt$ 1955, The crystal structure of berthierite, FeSbgS4 , Am, Minerologiit 40, 226^38

 • Cambel, Bsl 1059, Hydrothermale Erzlogerstaetten İm Kristalliniku mder Kleinen Karpathen, Acta Geol- Geogroph, Uni. Comenianaei GeoL, 8, 847 PP.

 • Höll, R,, 1966 Genese und AlterssteUung1 von Vorkommen der Sb-W-Hg- Formation in der Türkei und auf Chios, Griechenland-Bayer. Akad.. Wiss, Math-Naturviss. IQ„ Abh# , N#F# 127, München

 • Maucher» A„ 1965 Die Antimon Wolfram^Quecksilber - Formation und ihre Beziehungen mı Magmatis« mus and Geotek^oniktFreiberger Forsohungg-hef « ta, c 186, pp. 178*188, Leipzig» — — , 1974 Eeittebundene Erzlafestaetten, Geolog. Rundschau, Band 63, Heft î, S. 203-275, Stutti« gart

 • Mueller, R.Flf 1967 Mobility of the elements in metanırophism JouriL Geol, 75,, pp, Ö65-Ö81.

 • Ramdohr, P., I960» £>ie Erzaninerallen und ihre Verwachsungen, 3, Auflage AkademLVerlag» Berlin 1089 pp.

 • Threadgold, I.M,, l9Ö8b„ Antoony-gold mineralization at steel`s Creek» near Yarra Qlen, Victoria Aust» ralasian Inst, Mining Met* Proc, StUluell Amni¥, Volume, 241«M8

 • Uytenbogaardt, W,, and Bruöe, Hi, , 1971, Tables for microscopic identification o fore Minerals, se« cand revised edition, elievier. Publishing company, Amsterdam, London» New York,

 • Weiisberg, B,G„ 1969, Gold-Silver ore-grade precipitates from New Zealand thermal Waters-Econ, Oeol,» Vol 64 pp. 95,108.

 • Yıldırım, M„ 1976, Ödemi§^Kür© Altın, Çaylı Antimon Etüdleri ön Raporu, (Yayınlanmamış, ve daha derlemeye girmemiş,).

 • Çağatay, A , Tablan, T . (1979). Batı Änadoludaki Bazı Äntimonit - Ärsenopirit, Zinober, Şeelit Yatak ve Zuhurlarının Mineralojisi, Kısa Jeoloji incelemeleri ve Elde Edilen Jenetik Bulgular . Jeoloji Mühendisliği Dergisi , 3 (3) , 51-62 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jmd/issue/28156/296390

 • Çağatay, A , Tablan, T . Batı Änadoludaki Bazı Äntimonit - Ärsenopirit, Zinober, Şeelit Yatak ve Zuhurlarının Mineralojisi, Kısa Jeoloji incelemeleri ve Elde Edilen Jenetik Bulgular. Jeoloji Mühendisliği Dergisi 3 (1979 ): 51-62

 • Levha Sınırlarında Mineralleşme
  A.h. Mitchell M.s. Garson Haluk Ataroğlu
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ: Son zamanlarda mineral yataklarının bazı türlerinin yayılım ve kökeni, levha tektoniği varsayımlarının terimleri içinde açıklamaktadır. Levha sınırlarının gelişmesi ile bu yataklar arasındaki ilgi araştırılmıştır. Hem cevher kütlesi ve hem de cevheri içeren ana kayacın kökenlerinin açıklanmasında, varsayımların yararlı olacağı görülmüştür. Jeolojik zaman içindeki minerallerin değişimleri kısmen, tektonik ve magmatik şeylerdeki değişimlere bağlıdır. Ancak 3000 m,y,hk geçmişte mineralleşmenin birçok tiplerinde küçük akrabalık değişiklikleri olduğuna ait ban bulgular vardır, Levha tektoniği görüşlerinin gelişmesi, olası yeni, mineralleşme sahalarına ait bir sıra genel örneklerin sağlanması konusundaki araştırmalarda sınırlı olmaktadır. Ancak cevher kütlesindeki özel tiplerin Önceden daha kesin olarak bulunmasında bu varsayımların ayrıntılı incelenmesi, büyük değerlere sahip olanaklar getirecektir.

 • Levha Sınırı

 • Mineralleşme

 • Levha Tektoniği

 • Sedimanter İstif • X, LJITOGRBN, Ws Mineral deposits. 4tîı eds Now York, McGraw-Hill, 1938.

 • BATEMAN, A, M. Economic mineral deposits, 2nd ed. New York, John Wiley» 1954,

 • STANTÖN» R, U The genetic relation between limestone, volcanic rocks and certain ore deposits* Arat J, Sei., voL 17» 1955 pp. 173-175.

 • McCARTNEY» W. D., ve UOTOTR, R, F. Mineralisation as related to structural deformation, igneous activity and sedimentation in folded geosynclineg, Can. Min, J., voL S3, 1962, pp. 83-87,

 • SMXRHÖV, V. I. The sources of ore-forming fluids. Econ, Geol, vol. 63, 1968 pp, 380-38t.

 • STANTON, R. -L, Ore petrology. New York, McGraw-Hill, 1972

 • BURKE, İL ve wnjSON, J. T, Is the African plate stationary? Nature, Lond, voL 239, 1972, pp, 387-390,

 • FROIDEVATOC, C, BROUSSE, R, ve BEl^DN, H. Hot spot to France? Nature, Lond, vol, 248» 1974. pps 313.316

 • BAKER, B. H„ MOHR, P, A. ve WILUAMS, L. A. J* Geolog of the eastern rift system of Africa, Spec. Pap. Geol. 3oc, Am,, vol. 136, 1972. p, 67

 • KESro, B. C. ve SUTHERI4AND, D. S, Alkaline rocks of eastern and southern Africa, Part 1. Distbution, ages and structures. Set Prog,, Lond,, voL 48, no, 190, 1960. pp. 298-321.

 • McCONNEIj, R. B. Geological development of the rift system of eastern Africa, Bull, Geol, Soc, Am., vol. 83, 1972, pp. 2549-2572

 • CONSTANTINOU, G, ve GOVETT, G, J. S. Genesis of sulphide deposits, ochre and umber of Cyprus, Trans. Instn Min» Metall., vol. 81, 1972, pp. B34-B40

 • SHIBATA, K, ve ISHffiCARA, S, K.Ar ages of the major tungsten and molybdenum deposits in Japan, Boon. Geol., 69, 1974. pp. 1207-1214.

 • BEARliE, D. L, Mode of occurence of the cupriferous pyrite deposits of Cyprus, Trans. Instn Min, Metall,, vol. SI, 1972. pp# B189-B197

 • WILSON, R, A, M. Discussions and contributions, Trans. Instn Min, Metall,, vol. 82, 1973, pp. B12ÖB126,

 • PEREraA, J. ve DIXON, C. J, Mineralisation and plate tectonics. Mineral Deposita, vol 6, 1971. pp. 404-405

 • SILIilTOE, R, H, Formation of certain massive sulphide deposits at sites of sea-floor spreading, Trans. Instn Min. Metall,, vol. 81, 1972. pp. B141.B148,

 • HUTCHIN`SON, E. W. Volcanogenic sulfide deposits and their metallogenic significance, Econ, Geol., vol. 68, 1973, pp, 1223-1246.

 • BROUSSE, R. ve OYARMJN, J. Lies complexes caleo-alkalines et la province cuprifère cîrcumpaclfique E. Raguin., Paris, Ecole Nationale Supérieure des Mines, 1971, p. 9.

 • MITCHELL, A, H. G. ve GARSON, M, 3, Bela- tionslüp of porphyry copper and eircum-Pacifıe tin deposits to palaeo-Benioff zones, Trans. ïnstn Min, Metall., vol. 81, 1972. pp, B10-B2Ö

 • SAWKINS, FÉ J, Sulfide ore deposits in relation to plate tectonics, J. GeoL, vol. 80, 13Ö72, pp. 377« 39?

 • BJUUITOm, R: H. Relation of metal provinces in western America to subduction of oceanic lithosphère» Bull, geol. Soc, Am», vol. 83, 1972. pp, 813- 818

 • MITCHELL, A, H, G, ve BELL, J, D, Island arc evaluation and related mineral deposits. J. GeoL, vol, 81, 1973, pp, 381-405.

 • HORIKOSHÏ, E, Development of Late Genozoie petrogenetic provinces and metallogney in the Northeast Japan. GeoL Assac, Canada Special Paper No. 14* 1975.

 • MITCHELL, A. H, G. Tectonic settings for emplacement of subduetion-related magmas and associated mineralisation, GeoL Soe, Canada Special Paper No, 14, 1975

 • HOLIJ&TER» V. F. Regional characteristics of copper deposits of South America. Min, Engng, N. Y„ vol. 25f no, 8, Aug. 1973. pp. 51^56,

 • LdWELL, J. D. Regional characteristics of porph- yry copper deposits of the Southwest. Eeon, GeoL vol. 69, 1974, pp. 601-617

 • TITLEY, S. R. ve HICKS, C. L. eds. Geology of the porphyry copper deposits southwestern North America, Tucson, University of Arizona Press, 1966

 • ARMSTRONG, R> L., HABAKAL, J. E. ve HOLLISTER, V* F* Late CenoEOic porphyry copper deposits of the North American Cordillera, Trans. Instn. Min, Metall., vol, 85 (In press),

 • MITCHELL, A. H, G, Southwest England gram- tes* magmatism and tin mineralisation in a postcollison tectonic setting, Trans. Instn Min. MetalL, vol, 83, 1974, pp. B95-B97.

 • HALL, A. Geothermal control of granite magmas compositions in the Varlscan orogenlc belt. Nature phys. Sei.» voL 241, 193. pp. 26-28.

 • BROWN, G. G. Evolution of granite magmas at destructive plate margins, Nature phys. Sei,» vol. 241, 1973. pp, 72-75

 • OOLBMAN, R, G. Plate tectonic emplacement of upper mantle peridotites along continental edges, J. geophyya Res., vol, 76, 1971. pp, 1212-122.

 • DEWHY, J, F, ve BIRD, J, M. Origin and emplacement of the ophiolite suite Appalachian ophiolites in New foundland. J. geophys. Res., voL 76, 1971, pp# 3179-3206

 • BONATTI, B. Metallogenesis at oceanic spreading centers. Annu, Rev, Earth planet, Sei,, vol. 3, 1975, pp. 401-4321

 • KUTINA, J, Structural control of volcanic ore deposits in the context of global tectonics. BulL volcan., (in press).

 • WILSON,J.T. A new class of faults and their bearing on continental drift. Nature, Lond,, vol, 207, 1965, pp, 343-347

 • GLJKSON, A. Y, Archaean to early Proterozoie shield structures: relevance of plate tectonics, Canberra, Bureau of Mines Research, Unpublished Report, 1974/54f 1974

 • GliBECSON, A, Y. Early Pre-Oambrian shield elements: implications on the relevance of plate tectonics and the secular evolution of convection, GeoL Soc. Canada», 1974. p. 3d

 • WATSON, J. ûıfluence of crustal evolution on ore deposition. Trans înstn Min. Metall., vol, 82, 1973. pp. B1O7-B113

 • DEIWET, J, F, ve BURKE, K, Hot spots and continental break-up; implications for collisional orogeny, Geology, voL 2, 1974. pp, 57-60

 • KOPPEL, V, H. ve SAAGER, R. Lead isotope evidence on th© detrital origin of îWithwatersrand pyrites and its bearing on the provenance of the Withwatersrand gold. Econ. GeoL, vol. Ş9. 1974, p p, &18-3&L

 • DRBVER, J. I, Geochemical model for the origin of Precambrian banded iron formations. Bull, geol, Am., vol. mt 1974, pp. 109^1106.

 • SNELLING, N, J. Discussion of relationship of tin, tungsten and fluorite to palaeo-Benioff zones in Southeast Asia, Mitchell-Garson ia Abstr, voL of Regional Üonf, on Geology of Southeast Asia. March, 1972

 • VOGT, P, R, Evidence for global synchronism in mantle plume convection and possible significance for geology. Nature, Lond. vol. 240, 1972, pp. 338- 342,

 • SANGSTER, D. F, Possible origins of lead in vol« canogenic massive sulphide deposits of calc-alka« line affiliation. GeoL Assoc» Canada,Mineral Assoc, Canada (Abs), St, John`s, Newfoundlaiid, 1974, p, 80,

 • LAMBERT, I, B. ve SATO, T. The Kuroko and associated ore deposits of Japan: a review of their features and metallogenesis, Econ. GeoL, voL 6© 1974. pp, 1215-1236.

 • CRAWFORD, A, R, Continental drift and un-con* tinental thinking, Econ, GeoL, vol. 65, 1970. pp. 11-16,

 • SClîIJttîING, R. D. Tin belts around the Atlantic Ocean* some aspects of the geochemistry of tin. Technical Conference on tin, London, 1967. London, International Tin Council, 1967, vol. 2. pp. 531-547,

 • REID, A, R, Proposed origin for Guianian diamonds. Geology, vol. 2, 1974, pp. 67-68

 • BURTON, C. K, The palaeotectonic status of the Malay peninsula. Palaeogeogr. Palaeoclimato!, PalaeoecoL, voL 7, 1970. pp, 51-60

 • TARLING, D. H. Metallic or© deposits and continental drift. Nature, Loud,, vol. 243, 1973. pp, 193- 196

 • Mitchell, A , Garson, M . (1979). LEVHA SINIRLARINDA MİNARELLEŞME . Jeoloji Mühendisliği Dergisi , 3 (3) , 63-78 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jmd/issue/28156/296391

 • Mitchell, A , Garson, M . LEVHA SINIRLARINDA MİNARELLEŞME. Jeoloji Mühendisliği Dergisi 3 (1979 ): 63-78

 • Gemlik Güneyindeki Tersiyer Kırıntılı Kayaların Stratigrafisi
  Uğur İnci
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ: Çalışma, Gemliklinin güneyinde yeralan Alt Tersiyer kayalarım konu eder. Beş kaya birimi ayırtedilmiştir, alttan üste Seçköy çamurtaşı-çakıltaşı birimi, Dürdane çamurtaşı-çakıltaşı- kumtaşı birimi, Hisartepe kireçtaşı birimi ve Gengali kumtaşı-çamurtaşı birimi Segköy birimi, çamurtaşlarından ve volkanoklastik çakıltaşlarından yapılıdır, Diirdane birimi, egemen olarak kırmmmeı, kahverengimsi çamurtaşı ve kumtaşlarından oluşur; yersel olarak çakıltaşı arakatkıları içerir. Kurtul kalkerli çamurtaşı birimi sarımsı, beyazımsı renklidir, Hisartepe kireçtaşı birimi, beyazımsı renklidir. Hisartepe kireçtaşı birimi, beyazımsı, biyoklast kapsamlı kireçtaşlarından ve kalkerli çamurtaşı arakatkılarından yapılıdır. Kireçtaşı Eosen Başı yaşlıdır. Gengali birimi, ince katmanlı kumtaşlarını ve sarımsı, yeşilimsi, kırmızımsı çamurtaşlarını nöbetleşmeli olarak içerir. Birimler genellikle uyumlu olarak birbirlerini Merler, Tersiyer kesitinin toplam kalınlığı en m 630 metredir. Sedimantoloji ve Paleontoloji özellikleri bu birimlerin kıyı bölgesi çökelme alanında oluştuklarını yansıtır.

 • Gemlik(Bursa)

 • Kırıntılı Kayalar

 • Stratigrafi

 • Volkanoklastik Çakıltaşları

 • Çamurtaşı • Altmlı, Bt , 1942» Bandınna^Gemlik kıyı sıra dağının jeolojik incelenmesi, İÜ. Fen Fak, Dergisi, serib, clt V2H» sayı 1«2, 56 sayfa

 • Chaput, m,$ 1936 Voyages d`études géologiques et geomorphogeniques en Turquie, Mem, Jbıst. Francais d^archéologie d`Istanbul, n, Paris

 • Krk, B,, 1942, Bursa ve Gemlik arasındaki mıntıkanın jeolojik etüdü. M.T,A. Yayını, seri B, No. 9 Ankara

 • Hamilton, W# J,, 1842, Researches in Asia Minor. Lon« don.

 • Kaya, O,, 1978, Ege kıyı kuşafı (DiMU-Zeyttodaf, Menemen-Yeni Foça) Neojen stratigrafisi. Ege Üniv, Fen Fak, Monografiler serisi, No. 17, îzmir»

 • Philippson, A# , 1842, Kleinasien. Handbuch der reponanalen Geologie, v % s, 70,

 • İnci, U . (1979). Gemlik (Bursa) Güneyindeki Tersiyer Kırıntılı Kayaların Stratigrafisi . Jeoloji Mühendisliği Dergisi , 3 (3) , 79-87 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jmd/issue/28156/296392

 • İnci, U . Gemlik (Bursa) Güneyindeki Tersiyer Kırıntılı Kayaların Stratigrafisi. Jeoloji Mühendisliği Dergisi 3 (1979 ): 79-87

 • Yayınlar
  PDF Olarak Görüntüle
  Toplantılar
  PDF Olarak Görüntüle
  Haberler
  PDF Olarak Görüntüle
  SAYI TAM DOSYASI
  PDF Olarak Görüntüle