Jeoloji Münendisliği Dergisi
Jeoloji Mühendisliği Dergisi

Jeoloji Mühendisliği Dergisi

1991 KASIM Cilt 15 Sayı 2
KAPAK
PDF Olarak Görüntüle
KÜNYE
PDF Olarak Görüntüle
İÇİNDEKİLER
PDF Olarak Görüntüle
OKURLARIMIZA
PDF Olarak Görüntüle
Türkiye`deki Bazı Tortul Havzalara Petrol Potansiyeli Açısından Bir Bakış
Sadettin Korkmaz Abdullah Gedik Selahattin Pelin
PDF Olarak Görüntüle

ÖZ: Bu yazıda, ülkemizin değişik bölgelerinde yer alan bazı tortul havzaların çeşitli jeolojik özellikleri ile petrol potansiyelleri, güncel bilgi ve gelişmelerin ışığı altında yeniden yorumlanmaya çalışılmıştır.

 • Türkiye

 • Tortul Havzalar

 • Petrol Potansiyeli

 • Ekonomik Değer

 • Akarsu, İ, 1981, Ülkemizin, petrol potansiyeline Mr bakış, Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Dergisi,, 25, 199-203.,

 • Aydın, M., Serdar,, H.S. ve Şahimürk, Ö,, 1932, Orta Karadeniz Bölgesinin jeolojisi ve petrol olanakları, Türkiye 6.. Petrol Kongresi, 63-71.

 • Birgili, S`., Yoldaş, R, ve Ünalan, G., 1975, Çankın-Çomm havzasının jeolojisi ve petrol olanakları, MTA rapor no: 5621.

 • Çekunof, A.V. ve Riyabin, L.Î., 1973, Karadeniz çanağının bazı oluşum soranları ve Neojen ve Antrepojen`deki Jeotektonik özelliMeri (Çeviren: S. Erinç), İLÜ., Coğrafya Enstitüsü Dergisi, 10, 18/1.9, 231,-252,

 • Demirtaşlı, E., 1976, Toros kuşağının petrol potansiyeli,, Türkiye 3. Petrol Kongresi,, 55-61

 • Demirtaşh, E., Tütüncü, K. ve Gedik, A., 1965 Tekman havzasının 1/25.000 ölçekli jeoloji, haritası, MTA Enerji Hammadde Etüd ve Arama Dai. arşivi, Ankara.

 • Gedik, A, 1978, Doğu. Anadalu`da açılan stratigrafik istikşaf (açınsama) sondajları,, Yeryuvarı ve İnsan, 3, 3, 31-35.

 • Gedik, A., 1985, Tekman (Erzurum.) havzasının jeolojisi ve petrol olanakları, MTA Dergisi, 103/ 104, 1-24.

 • Gedik, A., Birgili, Ş., Yılmaz, H. ve Yoldaş, K.,, 1979, Mut-Ermenek-Silifke (Konya-Mersin.) yöresinin, jeolojisi ve petrol olanakları, TIK Bülteni, 22, 1, 7-26.

 • Gedik, A,., Ercan, T,, ve Korkmaz, S,., 1984, Orta Karadeniz (Samsun-Sinop) havzasının jeolojisi ve volkanik kayaçların petrolojisi, MTA Dergisi, 99/100, 34-50,

 • Gedik, A.., Ercan, T., Korkmaz, S. ve Karataş, S,, 1989; Rize-Fındıkh-Çamlıhemşin arasında (Doğo. Karadeniz.) yer alan mağmatik kayaçların petrolojisi ve Doğu Pontidlerr deki bölgesel yayılımlan, Ahmet Acar Jeoloji Sempozyumu, s. 61.

 • Gedik,,, A. ve Korkmaz,. S,., 1.984,. Sinop havzasının jeolojisi ve petrol olanakları, Jeoloji Mühendisliği, 19, 53-79.

 • Gedik, A.,,,, Özbudak, W., Korkmaz, S..,,, Iztan, H. ve Ağrıdağ, D.S., 1931, Sinop havzasının jeolojisi ve petrol olanakları ile ilgili ön sonuçlar, TJK 35., Bil. ve Tek.. Kurultayı, Bildiri özetleri, 35- 36, Ankara

 • Gönenç, O.., Granit,. S,, Korkmaz,, S.., îztan, H,, Tekeli,, T., 1979, Bucak-Korkuteü-Elmah (Batı Toroslar) arasındaki bölgenin 1/25.000 ölçekli jeoloji haritası, MTA Enerji Hammadde Etüd ve .Arama Dai. .arşivi, Ankara.

 • Göksu., E., 1981, Türkiye`nin petrol potansiyeli hakkında düşünceler, .Petrol İşleri Genel. Müdürlüğü Dergisi, 25, 149-158.

 • Günay, Y., Bölükbaşı, S. ve Yoldemir, .O., 1982,,, Beydağlarının stratigrafisi,,, Türkiye 6. Petrol Kongresi, 91-101

 • Ketin, İ.,, Görür», N. ve Akkök, R,., 1981, Petrol bölgelerimizin genel jeolojik durumları ve petrol aramaları hakkında görüşler, Petrol işleri. Genel Müdürlüğü Dergisi, 25, 121-124.

 • Ketin, î. ve Gümüş, Ö., 1963» Sinop-Ayancık arasında 3. bölgeye dahil sahaların jeolojisi, hakkında, rapor, TPAO raporu, no: 288.

 • Korkmaz, S.,, 1979, ısparta N 24-a2, a3, bl, b4 paftalarının jeolojisi ve petrol olanakları,. MTA Enerji Hammadde Etüd ve .Arama Dai.. arşivi, rapor no: 134

 • Korkmaz, S.,, 1984,, Boyabat (Sinop) kuzeydoğusunun petrol yönünden, jeolojik ve jeokimyasal incelemesi. Doktora tezi (yayınlanmamış), 193 s. KTÜ, Trabzon.

 • Korkmaz, S., 1987, Bozova (Korkuteli) kuzeyinin jeolojisi, S.Ü... Müh.-Mim. Fak.., Dergisi,,, 2, 28- 36

 • Korkmaz, S., 1990 a, Sivas havzasında ana. kaya, fasiyesi ve petrol oluşumunun organik jeokimyasal yöntemlerle araştırılması, Jeoloji Mühendisliği, 37, 61-68.

 • Korkmaz, S.,,3 , 1990 b, Soğuksu-1 kuyusunda (Sinop havzası) ana kaya fasiyesi ve petrol oluşumunun organik jeokimyasal yöntemlerle incelenmesi ve koyu ile yüzey verilerinin karşılaştırılması, TPAO rapor no: 2825.

 • Korkmaz, S,., ve Gedik, A,, 1988, Rize-FındıklıÇamtıhemşin arasında .kalan bölgenin jeolojisi ve petrol oluşumları, Jeoloji Mühendisliği, 32/33, 5-15,.

 • Korkmaz, S..., ve Gedik, A., 1990, Mut-ErmenekSilifke (Konya-Mersin.) havzasında ana kaya fasiyesi ve petrol oluşumunun organik jeokimyasal yöntemlerle incelenmesi, Türkiye Jeoloji Bülteni, 33, 29-37.

 • Kuıtman, F., 1.973, Sivas-Hafik-Zaıa ve İmranlı bölgesinin Jeolojik, ve tektonik, yapısı,,, MTA Dergisi, 80, 1-32.

 • Kıırtman, F. ve Akkuş,-M.F., 1971, Doğo Anadolu`daki ara basenler ve bunların petrol olanakları, MTA Dçrgısi, 77, 1-9

 • Özbudak, N., Yoldaş, R,., Yüksel, V. ve Ünalan, G., 1.983, Alakır-1 kuyusunun (Batı Toroslar) jeolojik özellikleri, Petrol işleri Genel Müdürlüğü Dergisi, 28, 1.09-122

 • Özgül, M.., 1976, Toroslann bazı temel jeolojik, özellikleri, TJK Bülteni, 19, 1, 65-73,.

 • Pelin, S., 1981, Pasinler (Erzurum) havzasında ana kaya özelliklerinin ve petrol oluşumunun açıklanması, KTÜ Yer Bilimleri Dergisi, Jeoloji, 1,2,-127-143

 • Pelin, S., ve Korkmaz, S., 1981» Karadeniz`in petrol potansiyeli, KTÜ Yer Bilimleri Dergisi, Jeoloji, 1,2, 145-147

 • Pelin, S., Özsayar, T., Gedik, I. ve Tokel, S., 1980, Pasinler (Erzurum.) havzasının petrol olanakları yönünden jeolojik incelenmesi, MTA rapor no: 6748

 • Saner, S., 1980, Batı Pontidler`in ve komşu havzaların levha tektoniği kuramıyla açıklanması, KB Türkiye, MTA Dergisi, 93/94,1-19.

 • Sokolov, B.A,, Gaynanov, A.G., Nesmeyanov, D.V. ve Ser eğin, A.M., 1973, Petroleum Resources of Seas and Oceans, s,. 141-146,, Moskova, Rusya

 • Sonel, N., 1988 a, Boyabat, havzası (Sinop) birimlerinin petrol ana kaya özellikleri, S.U.. Müh., Mim., Fak., Derg., 3, 1, 80-97.

 • Şenalp, M., ve Gökçen, S.L., 1978, Haymana (GB Ankara) yöresindeki petrollü kumtaşlannın sedimantolojik incelemesi, TJK Bülteni, 21, 1, 87- 94

 • Ünalan, G., 1982» Kalecik-Tüney-Sulakyurt (Ankara) arasındaki bölgenin petrol oanaklarının araştırılması, Doçentlik tezi, 88. s., ÎÜFF,,. İstanbul.

 • Ünalan, G., 1984, Alakır-1 sondajında (Finike) kaynak kaya incelemeleri, ,MTA raporu no-: 7483..,

 • Ünalan, G., ve Haıput, B., 1983, Çankırı havzasının batı kenarına ilişkin Üst Kreta.se ve Alt Tersiyer yaşlı çökellerde kaynak kaya, incelemeleri, `TJK Bülteni, 26, 2, 176-186.

 • Ünalan, G,, ve Yüksel,, V., 1978, Eski bir graben. örneği: Haymana-Polatlı havzası, TJK Bülteni, 21, 2, 165-169

 • Ünaian, G., Yüksel, V.., Tekeli, T. s Gönenç, O., Seyirt, Z. ve Hüseyin, S., 1976, HaymanaPolatlı yöresinin (GB. Ankara) Üst Kretase-Ak Tersiyer stratigrafisi ve paleocoğrafik evrimi, TJK Bülteni, 19,159-176,

 • Yalçınkaya, S.., Ergin, A.., Taner, K.., Afşar, ÖJE, Dalkılıç, H.. ve Özgönül, E.., 1986, Balı Toroslar Jeolojisi raporu, MTA rapor no: 7898,

 • Yılmaz, O. ve Şener, M,, 1984, Erzurum-Pasinler, Erzincan-Çayırlı, Kars-Tuzluca, Malatya-Hacılar stratigrafik açınsama kuyulanna ait örneklerin xışınlan tekniği ile incelenmesi,,, TJK Bülteni, 27, 1, 31-40.

 • Yoldaş, R., Keskin, B., Granit,, S.,, Korkmaz, S., Didik, S., Kalkan, L, Ağndağ, D.S., ve Besbelli, B..., 1.985» Samsun ve dolayının (Kızılırmak ve Yeşilırmak arasındaki, bölgenin.) jeolojisi ve petrol olanakları, MTA rapor no: 8130.

 • Yüksel, V. ve Korkmaz,,, S., 1982, Mitoloji, Jeoloji ve Turizm: `Olimpos`un sönmeyen alevi, Yeryuvarı ve İnsan, 7, 2, 3-4.

 • Yüksel, V., Yoldaş,. R., Kartal, T., ve Korkmaz, S., 1981, Alakır antiklioalinin (Finike) jeolojisi ve petrol olanakları, MTA rapor no: 6933.

 • Kumtaşlarındaki İkincil Gözeneklilik
  Hükmü Orhan
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ: İkincil gözeneklilik kumtaşlarının diyajenezinde önemli rol oynar. 1970`lerden sonra yapılan araştırmalar kumtaşlarındaki gözenekliliğin yarısından çoğunun ikincil kökeni olduğunu göstermiştir. Kimyasal, fiziksel, fizikokimyasal, biokimyasal ve biyofiziksel prosesler sonucu ikincil gözeneklilik kumtaşlarındaki çimento ya. da tanelerin çözünmesi, buruşması, oyulması ve çatlak-kırık oluşması şeklinde gelişir. İkincil gözeneklilik sedimanterin depolanmasından hemen sonra ve metamorfizma öncesi herhangi bir zamanda oluşabilir.. Yaşlı kumtaşlarında ikincil gözenekliliğin büyük bir kısmı kalsit, dolomit ve siderit gibi karbonat minerallerinin mezojenetik olarak çözünmesi sonucu oluşur. Feldispat, karbonat, sülfat ya da. kay aç parçacıları gibi duraylı olmayan sedimanter tane ya da çimentonun çözünmesi veya çatlaklanması sonucu, oluşan ikincil gözeneklilik kumtaşlarında oldukça yaygındır. Çatlaklarıma dışındaki ikincil gözenekliliğin bir çok açıdan birincil gözenekliliğe benzemesi, ikincil gözenekliliğin tanımlanmasında birden fazla belirtinin bulunmasını gerektirir, Kısmi çözülme, mold, homojen olmayan, paketlenme, aşırı boyutlu boşluk, sıralanmış gözenekler, kemirilmiş taneler, tane içi gözeneklilik, kırılmış ya da çatlaklanmış taneler ikincil gözenekliliğin tanımlanmasında kullanılan petrografik belirtilerdir.

 • Kumtaşı

 • İkincil Gözeneklilik

 • Sedimanter Depolanması

 • Metamorfizma

 • Fiziksel

 • Kimyasal

 • Atwaier, G.I. and EJE, Miller, 1.965, The effect of decreake in porosity with depth on future development of oil and. gas reservoirs in southern Lousiana (Abs): Am.. Assoc. Petroleum Geologists Bull., v. 49, p., 344,.

 • BM.rl.ey, S.D. and J.D.. Kantorowicz, 1986, Thin sectiöon and S.E.M. textural criteria for the recognition of cement-dissolution porosity in sandstones: Sedimentology, v,. 33,,, p. 587-604.

 • Chepikov, K.P., Y.P. Yermolova and N.A. Orlova and N.A., Orlova, 1961, Corrosion of quartz grains and examples of the. possible effect of oil on the reservoir properties of sandy rocks: Doklady of Academy of Sciences of the USSR, Earth Science Sections, v. 140, P. 1111-1113 (In English).

 • Hayes, J.B., 1979, Sandstone diagenesiös- the hole truth, SEPM Special Publication 26, p. 127- 139

 • Maxwell,, J..C, 1964. Influence of depth, temperature and. geologic: age on porosity of quartzose sandstone. Am, Assoc. Petroleum. Geologist Bull. v. 60, p. 543-553

 • McBride E.R, 1977,,, Secondary porosity, importance in sandstone reservoirs in Texas; Transactions of the Gulf Coast appassionato of Geological Societies, v.. 27, p... 121-122,

 • Pittman, E.D.t 1979, Porosity, diagenesis and productive capasity of sandstone reservoir, SEPM special Publication 26,», p. 159-173..

 • Proshlyakov, B.K., I960, Reservoir rocks as a function of their depth and litfaology Geo. Neffi Gaza, v. 4, no. 12, p.. 24-29.

 • Savkevich, S..S...J.969, Variation in sandstone prosity in, lithogenesis (as related to the- prediction of secondary porous oil and gas reservoir): Doklady of Academy of Sciences of the USSR, Earth Sciences Sections, v. 184, p. 161-163 (in English)

 • Schmidt, V,., D.A. McDonald, and R.L. Platt, 1979, Pore geometry and reservoir aspectis of secondary porosity in sandstones: Canadian Soc. Petroleum Geologists Bull, v. 25, p. 271-290.

 • Schmidt, V,., and D.A. McDonald, 1979 a. The role of secondary porosity in `the course of sandstone diagenesis: SEPM Special Publication 26, p. 175- 207.

 • Schmidt, V..:I, and D.A. McDonald, 1979 b, texture and recongition of secondary porosity in sandstones: SEPM Special Publication 26, p. 209-225.

 • Shanmugan, G., 1984, Secondary prosity in sandstone: Basic contribution, of Chepikov and Savkevich: AAPG Bull. v. 68 P,. 106-107.

 • Shanmugan, G., 1985, Significance of secondary porosity in interpreting sandstone composition: AAPG Bull. v. 69 p. 378-384.

 • Surdam, R.C., Crossey, L.J., 1987, Integrated diagenetie modelling: A proccess-oriented approach for clastic systems; Ann,. Rev. Earth Planet. Sei., v. 15, p. 141-170

 • Surdam R.C, and Crossey» L.J., 1984, `The chemistry of secondary prosity. In D.D. McDonald and R.C. Surdam (eds), Clastic Diagenesis; Amer,. Assoc. Petrol... Geologists Memoir., 37, p. 127- 149

 • Tissot, B.P. and Weite, D.H., 1982, Petroleum Formation and occurrence, New York, Springer-Verlag» 638 pp

 • Ulukışla-Çamardı (Niğde) Havzası`nın Maden Yatakları
  Ali Çevikbaş Önder Tunali
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ: Ulukışla-Çamardı Havzası, kuzeyde Niğde grubu., güneyde Bolkar grubu, doğuda ise Ecemiş fay koridoruyla kuşatılmıştır. Havzada, stratigrafi ve litoloji açısından birbirine benzemeyen 3 bölüm ayırtlanmıştır.. Bu çalışmanın amacı, inceleme alanındaki yaygın cevherleşmelerin kökenlerini,, oluşum mekanizmalarını, mineralojilerini ve yatak özelliklerini ortaya koymaktır. İncelemeler sonucunda bölgedeki cevherleşmelerin, kıta-kıta çarpışması ile etkinliğe başlayan mağmatizmaya bağlı olarak meydana gelen Karıncadağ Pb-Zn-Cu, Alkoyağı dere Cu, Karnıoğlu Fe-Cu, Esendemir tepe Fe-Co-Cu, Uçurumtepe Cu, Cipcip dere Fe-Cu, Kayserilinin dere Cu ve Yağlıtaş Pb-Cu gibi cevher yatakları oldukları saptanmıştır.

 • Niğde

 • Ulukışla-Çamardı Havzası

 • Maden Yatakları

 • Cevherleşmeler

 • Mineraloji

 • Kıta-Kıta Çarpışması

 • Apaydın, Ş, s Özraen, A.,, 1979, Niğde-UlukışlaBolkatâağı-Kayserilinin Dere Sahası Bakır .aramaları raporu, MTA Derleme No: 6850 (yayınlanmamış).

 • Ateş,, M.Z., 1985, Esendemir Tepe (Koçak-UIukışlaNiğde) Demir Skarn Yatağı Metalojenik İncelemesi. Ç.Ü. Fen Bilimleri EnstitO.su jeoloji Müh,, Böl. Master Tezi, Adana, (Yayınlanmamış).

 • Çağatay,, A., ve Pehlivan,, N.A., 1988, Celaller (NiğdeÇamardı) kalay cevherleşmesinin minerolojisi. Jeoloji mühendisliği dergisi, Mayıs-Kasım, sayı 32-33, s. 27-31

 • Çağatay, A.,, ve .Arman, B., 1989, Bolkardağ Sulucadere (Ulukışla-Niğde) kalay içerikli, çinko-kurşun cevherleşmesinin minerolojisi, Türkiye Jeoloji Bülteni, Şubat-Ağustos, cilt 32, sayı, 1-2, s.. 1.5-20

 • Çalapkulu, F., 1979, Bolkardağ maden yatağının j eok i my asal incelemesi : E .Ü. Yerbi 1 im 1er i Fakültesi, Doçentlik tezi, 146 s. (Yayınlanmamış).

 • Çevikbaş, A., 1991, Ulukışla-Çamardı (Niğde) tersiyer havzasının jeod.inam.ik evrimi ve maden yatakları yönünden önemi: Doktora tezi (Yayınlanmamış), Î.Ö., Müh. Fak. Jeoloji Müh. Bölümü, İstanbul, 235 s

 • Çevikbaş, A. ve diğ.. 1991, Pozantı civarının jeolojisi ve maden •yatakları hakkında, rapor, MTA Maden Etüd ve- Arama Dairesi, (yazımda). Ankara

 • Yener, K.A., ve Özbal, H., 1986, Toros dağlarında kalay: Bolkardağı maden bölgesi, Arkeometri ünitesi bilimsel toplandı bildirileri... TÜBİTAK yayınları, .Ankara

 • Yıldırım, M. Şenocak, H., Sarman; E., Ateş, M.Z, Yaşar, A., ve Karakaya, Y., 1984, Bolkardağı-5ulucadere (Ulukışla-Niğde) polimetal. cevherleşmesi etüd raporu, Maden Tetkik ve Arama Genel. Müdürlüğü derleme raporu,, No; 7670, Ankara.

 • Ankara ve Çevresinde Yeralan Pliosen Yaşlı Birimin Çökelim Ortamı Üzerine
  İlyas Yilmazer
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ: Ankara ve çevresinde Pliyosen yaşlı bir jeolojik bîiim yer almaktadır. Bu birim üzerinde bulunan pek çok coğrafik isim, birimin kendisine özgü kızıl kahverenginden dolayı,, "``Kizir sözcüğü ile başlar;. Bu nedenle, birim Kızıl formasyon (Pik) olarak adlandırılmıştır. Plk`nın oluşumu konusunda yaygın olarak iki görüş bulunmaktadır, — Pik akarsularla (örgülü ve menderesli nehirlerle) oluşmuştur. — Pik dağlararası gölsel ortamlarda oluşmuştur. Plk`nın çökelim ortamının doğru değerlendirilmesi, özellikle birim içerisinde yapılacak jeoteknik araştırmaların doğru yönlendirilmesinde sayısız yarar sağlamaktadır. Tortul birimlerde jeoteknik özellikler,, genel olarak tabakaların kalınlığına, bileşenlerin dane boyu ve çeşidine, alansal yayılımına, su toplama havzasının özelliklerine, vb. özelliklere bağlı olarak değişim göstermektedir., Bu nedenle, ilgilenilen alanın, Pik gibi tektonik hareketlerden etkilenmemiş bir birimin havzasının neresinde yeraldığı araştırma öncesinde bilinmelidir. Böylece araştırma, yöntemleri, doğru belirlenirken çalışma alanının genel jeolojisi de daha kolay anlaşılacaktır. Ankara, ve çevresinde yeralan altı ana çökelim havzası ayırtlanmıştır. Plk`nın çökelim havzaları tabanının engebeli (hummocky topograph) olduğu bilinmekledir. Hatip ovası havzasının kısa ekseni boyunca alınan bir kesitte havzanın gözlenen taban kotu > 1200 m ve < 700 m tür. Havza kenarlarında tortul breş, çakıltaşı ve kum taşı gibi iri daneli tortul kayalarla, başlayıp havza ortalarına doğru miltaşı, çamurtaşı, ve kiltaşı gibi ince daneli kayalara dönüştüğü, tüm Pik çökelim havzalarında çok sık gözlemleyebilen bir özelliktir. Birim, tutturucunun (cement) genellikle yüksek plastisiteli kil olması nedeniyle, suya uzun süre doygun olduğu yerlerde aşırı zayıf kaya dayanımı göstermektedir. Bunun yanışım, aşınma sonucu üzerinden fazlaca, yük kalktığı (stress relief) yerlerde, birimin üst. seviyeleri, genellikle sıkı - katı toprak zemin özelliği göstermektedir., Ancak, tabakalanma belirginliğini korumaktadır,. Havza kenarlarında kil % sinin çok az olduğu alanlarda orta zayıf - orta dayanım tortul tabakalar gözlenebilmektedir., Yumuşak (az.) eğimli ve geniş yayılımlı alanlarda Pik üzerinde kalın ve genellikle çakıllı bir zorı oluşur., Bu zon (mantle) çakıllı toprak; üye (Plkp) olarak adlandırılmıştır,. Plk`nın dağlararası gölsel ortamlarda oluştuğu görüşünü destekleyen çok sayıda kanıt saha ve laboratuvar araştırmalarından elde edilmiştir, `"Akarsu, çökelleri olarak oluşmuştur" görüşünü doğrulayan, yeterli jeolojik veri bulunamamıştır.

 • Ankara

 • Kızıl Formasyon

 • Jeoteknik Araştırmalar

 • Aşınım

 • Brinkmann, R., 1976, Geology of Turkey: 158 pp. Elsevier Scientific Publishing Company, Inc., Amsterdam - Oxford-New York,.

 • Erentöz, C, 1975. Explonatory text of the geological Map of Turkey: Mineral research and Exploration In.siitu.te, Ankara

 • Erol O., 1973 a, Ankara Şehri çevresinin jeomorfoljik ana birimleri: Dil Tarih Coğrafya Fak. Yay. 240,. 29.S. Ankara..

 • Erol O., 1973 b, Quaternary pluvial and interpluvial conditions in Anatolia since the last glaciation: Symposium, of history of environmental conditions on. South West Asia from the last pleninglacial till today» 23-30 february 1.978, Tübingen..

 • Hunt R JE., 1986, Geotechnical engineering analysis .and evaluation: 729 pp. McGraw-Hill Company. New York,.

 • Kiper, Q.B,,,, 1984, Pliyosen`de Ankara ile EtimesgutBatıkent havzaları, arasında, uzanan paleosırt: Jeoloji Mühendisliği Dergisi, s 21, 34-38,

 • Lapone, L.F., 1968, Ancient Environments: .116 pp.. Prentice-Hall, Inch.., Neglewood Cliffs, New-Jersey

 • Lerman, A..,, 1978, Lakes, Chemistry, Geology, Physics: 363 pp. Springer-verlag, Berlin., •

 • MTA,, 1963, 1/500.000 ölçekli jeoloji haritası (Zonguldak paftası):

 • Ozansoy, F., 1957, Türkiye Tersiyer memeli faunaları ve stratigrafik revizyonları: MTA Derg. 49. Ankara

 • Ozansoy; F., 1961, Ankara Bölgesi fauna teakubu etüdünün esaslı sonuçları: MTA Derg,, 56, Ankara.

 • Pickard, M.N.-.ve High L.R. JR, 1972, Criteria for recognizing lacustrine rocks: In Recognition, of Acient Sedimentary Environmenmts. pp.. 108 - 1456,. Spec. Publ. Soc. Econ. Paleont. Miner,., 16,. Tulsa, 4.8.1.

 • Reading, H.B.,,,, 1986, Sedimentary environments and fades: 615 pp.. Blackwell Scientific Publications, London.

 • Selley, R.C., 1970. Ancient sedimentary environments: 237 pp. Çhapmann and. Hill. London. 1,1

 • Selley; R.C., 1976. An Introduction to sedimentology: 408 pp. Academic Press London. 2.2.1.8.9.

 • Yilmazer, 1., 1981. Geology of the Lalahan-Kayaş Region; Msc. Thesis.. METU. Ankara. 6.3 p.. (Unpublished).

 • Yilmazer, L, 1988, Engineering geology of the Ankara - . Gerede Ankara Peripheral Motorway (Unpublished): Parsons Brinckerhoff International Ankara..

 • Yilmazer, I., Gallerani J., Boray, A., Dawson, A., and Tattersal J., 1989,. Geotechnical reports of the Ankara-Gerede and Ankara Peripheral Motorway (unpublished): Parsons Brinckerhoff International» Ankara.

 • Yilmazer,,, I, 1990, Ankara Kilini.içeren Pliyosen göl çökellerinin Ankara ve çevresindeki dağılımı ve jeolekoik özellikleri: Ankara Kili Simpozyumu bildiri özleri kitabı,, Ankara

 • Yilmazer, 1.,,, 1991 a, Gerede-Ankara ve Ankara Çevre Otoyoluna genel ve jeoteknik açıdan bakış: jeoloji Mühendisliği, 38, .Ankara.

 • Yilmazer, 1., 1991 b, Ankara Kilini içeren, Pliyosen, göl çökellerinin jeoteknik özellikleri, (Hazırlanmakta).

 • Gradyan Sondajları ve Yeraltı Sıcaklık Ölçümlerinin Jeotermal Enerji Araştırmalarında Yeri ve Önemi
  Ali İhsan Gevrek
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ: Bu çalışma ile yeraltı sıcaklığının ölçülmesi ve gradyan sondajlarının jeotermal aramaları için önemi" tartışılmaktadır. Dünyanın ortalama gradyan artışı 25C°/km.dir. Bu. gradyan artışı dünyanın her yerinde aynı değildir. Kayaçların ısı iletkenliği, ısı akısı dağılımı, aktif tektonik ve yeraltı sıcaksu dolaşımları gradyan değerini etkileyen faktörlerdir. Sığ derinlikte (1-15 m) yeraltı, sıcaklığını topografya, günlük sıcaklık değişimi, mikroklima, bitki örtüsü, su tablası derinliği ve nem miktarları gibi dış etkenler etki eder. Ancak, derin ölçümlerle karşılaştırıldığında zaman, ve parasal yönden kısmen daha ekonomiktir. Bu nedenle derin .arama sondajlarına geçilmeden, önce sığ ölçüm" verileri, diğer verilerle birlikte değerlendirilmelidir. Böylece, belirlenen gradyan sondaj lokasyonlarında daha sağlıklı ısı anomalileri, tespit edilmektedir

 • Gradyan Sondajları

 • Yeraltı Sıcaklık Ölçüleri

 • Jeotermal Enerji

 • Tektonik

 • Altınlı, I JE., 1986, Yerbilimleri Sözlüğü, MTA Genel Müdürlüğü yayınları No: 195, Ankara

 • Chilingar, G.V., Edwars, L., Ferti, W., and Kieke ÏIL . H.H., 1982, Introduction P. 1-49. In Handbook of Geothermal Energy, Edward, L.M., Chilingar • G.V., Rieke III, H.H..`and Fen, W... H (Editörler).. Gulf Publishing Company Boofe Division 613 s. London

 • Deınirörer, M., 1968.. Denizli-Sarayköy jeotermik Enerji Araştırmaları Kızıldere-Tekke Hamam ve Karakova Jeotermal Gradyan Etüdleri. MTA. Raporu No: 4141 (Yayınlanmamış) Ankara.

 • Eşder, T..., Şimşek.» Ş..t 1975, Geology of İzmirSeferihisar geothermal area,, western Anatolia,, Turkey.. Determination of reservoirs, by means of gradient drilling aid UN Syrop,. Dev. Use Geotherm. Resources... Sao. Francisco, Proc, Lawrence Berkeley Lab., Univ. Call 1, 349.

 • Gevrek, A..1, Tekin, Z., Hamut, N,T Tuncay,,, İ,,,, 1987,, Ankara-Kızılcahamam jeotermal ala.ni gradyan sondajları bitirme raporu. MTA Raporu No: 8749 (Yayınlanmamış) Ankara.

 • Gevrek, A.î. ve Aydın, N.S.,, 1988, Hydrothermal, alterations studies in Kızılcahamam (Ankara.) geothermal. field and its evolutation on the development of this field International Mediterranean Congress, on. Solar and other New-R.enewa.ble Energy Resources,,, P. 609-616 November 14-19, Antalya-Turkey

 • Haenel, R., 1979, Determination of Subsurface temperatures in the Federal Republic of Germany on the basis of heat flow values. Geoi. Jb. E 1,5 s. 41-49.

 • Hochstein, P.M., 1987, Temperature gradient wells Kurs notları s. 1-5 The Universty of Auckland Yeoi Zeaiartda..

 • Olmsted, I.H., 1977, Use of temperature survey at a depth of meter in geothermal exploration in Nevada. U.S. Geol. Survey Prof. Paper 1044-B.

 • Öngür, T.., Karamanderesi, LH.t 1974, Çanakkale-Tuzla Jeotermal sahası sığ gradyan sondajları bitirme raporu, MTA Raporu No: 5524 (Yayınlanmamış) Ankara

 • Şimşek, Z.9 1978,,, Tekkehamam Jeotermal alanı gradyent sondajları değerlendirilmesi... MTA. Raporu No: 6236 (Yayınlanmamış) Ankara

 • Tezcan, A.K., 1973. Jeofizik, olarak jeotermal sistemler ve jeotermik enerji alanları Türkiye Birinci Jeofizik Bilimsel ve Teknik Kongre Tebliğleri, S. 59- 75, Ankara,.,

 • Tezcan, A.K., 1979. Geothermal Studies,,, Their Present Status and Contribution to Heat Flow Contouring in Turkey, p., 283-292. In,,, Terrestrial Heat. Flow in Europe.. Ceimak, V,. Rybach, L. (Editörler)., Springer-Verlag; Berlin

 • Tissot, B., Welle, D.H., 1984, Petroleum Formation and. Occurence, Springer-Verlag, Berlin,, 698 s

 • Ünalan, G., 1977,,, Isı akısı, jeotermal gradyan ve petrol S. 54-71, Yeryuvarı ve İnsan, Cilt: 2, Sayı: 3

 • Wohlenberg, T.,„ 1979, The subsurface temperature field of the Federal Republic of Germany. Geol. Tb. E 15 s. 3-29

 • Yilmazer, S. Can, A., 1978, Dikili-Bergama gradyan sondajları değerlendirme Raporu, MTA Raporu No: 6645 (Yayınlanmamış) Ankara.

 • Wollastonit Yataklarının Jeolojisi, Madenciliği ve Dünya Üretimi
  Güler Can
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ: Bu yazıda 1950`lerden sonra güncellik kazanan wollastonitin genel özellikleri, oluşumu, kullanım alanları sunulmuş ve ekonomik önemi çeşitli ülkelerden ve Türkiye`den verilen örneklerle özetlenmiştir., Bu derleme niteliğindeki yayın wollastonit konusundaki`çalışmalara katkıda bulunmak amacıyla hazırlanmıştır

 • Wollastonit Yatakları

 • Madencilik

 • Kristal Boyu

 • Dünya Üretimi

 • Alp,, L, 1979, Bursa-lnegöl-Tahtaköprü-Mesruriyeköyü civarındaki wollastonit yatağına, ait değerlendirme rapora, MTA Derleme No: 6465

 • Andrews, R.W., 1970,. Wollastonit. London, Institute of Geological Sciences, Mineral Resources.

 • Ceramic Industry Ocak 1990 sayısı

 • D.P.T... Yıllık Programlar (1985-1991).

 • D.P.T.. Özel İhtisas Komisyonu Raporu- 1988,

 • D.P.T. Özel ihtisas Komisyonu Raporu. (6. Beş Yıllık . Kalkınma Planı)- Yayınlanmamış.

 • Diyarbakır Bölgesi, Endüstriyel Hammaddeler-1978..

 • İrkeç, T,.,, Yersel, H.G., Kuıkoğlu, M., Demir, N., ••• 1985, Çanakkale-Bayramiç yöresi. (KaraköyYeşüköy) MTA arama ruhsatlı sahaları.ön arama raporu, MTA Derleme No: 7691.,

 • Industrial Minerals, June 1985; Jan-Felx-June 1986; Feb.,, Nov.. 1987; Ocl. 1988; Jan.-Dec. 1989; Dec. 1990 sayıları.,

 • International. Mining. Yearbook, 1990 sayılan

 • International Mining.» Agu. 1990 sayısı

 • Kayakıran, S., 1990, Çanakkale-Yenice-Kutlar Köyü GİR 1864 No`lu wollastonit sahası maden jeolojisi raporu, MTA Derleme No: 8878.

 • Mining Engineering, June 1988, June 1989 sayıları

 • Mining Annual Review,,, 1990..

 • Potter, Michael I.,. 1987 Minerals Yearbook.

 • World Mineral Production, 1984-1988 sayıları..

 • World Mineral S tatistics, 1983-1987..,

 • Ilıca Tipi Epitermal Altın Yatakları
  Vedat Oygür
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ: Ilıca tipi altın yatakları, yeryüzeyinin birkaç yüz metre derinliğinde oluşmuş ve halen oluşmakta olan volkanik tip epitermal yatakların ayrı.bir grubu olarak ele alınmaktadır.Silika sinter ve yaygın silisleşme ile hidrotermal patlama breşleri bu tipin belirgin özellikleridir.. Yatak tipi için en uygun, bölgesel tektonik konum kaktera kenarları boyunca veya çaprazmadır. Bununla birlikle,, cevherleşme genelde ana fay zonu içerisindeki tali kırıklarda yerleşmektedir. Cevher yataklarının,, volkanik kayalarla doğrudan bir ilişkisi yoktur.. Mağmatik etkinlik sadece, hidrotermal. dolaşımı yürütmek üzere gerekli ısıyı `sağlamaktadır. Cevherin değişik litolojilerde bulunması, ana kaya bileşiminin kontrol edici bir etken olmadığını gösterir. Altın, elektrom, stibnit, realgar gömüş sülfotuzları ve pirit başlıca cevher mineralleridir.Baz metal içeriği tipik olarak, düşüktür.Adülarya, serisit ve kuvars ana gang mineralleridir, ve manganez cevherleşmenin çevresinde bir hale oluşturur. Cevherleşme saçılmıştır, fakat bantlı damar dolguları da görülür. Au-As-Sb-Hg-Tİ derinlikle azalırken, Ag ve baz metaller düşey jeokimyasal zonlanmada artarlar.. Serisitik ve arjilik yan kaya alterasyonu geneldir... Duraylı izotop incelemeleri, hidrotermal akışkanların başlıca meteorik su kökenli olduklarını gösterir. Cevherli sıvıların tuzluluğu 0 ile 13 ağırlık % NaCl eşdeğeri arasındadır. Ortalama klorid iyon konsantrasyonu 1200 ppm, ve toplam, indirgenmiş kükürt 100 ppm dir. Akışkanların pH sı nötre yakındır. Au, hatta As vt Sb tiyo-kanflaşıklar (Au (HS>2) olarak taşınmıştır. Hidrostatik ve litostatik basınç düzeyleri arasında akışkanların kaynaması üyo-karmaşddann bozulmasına ve nabit altının çökelmesine yol .açmıştır.

 • Ilıca Tipi

 • Epitermal

 • Altın Yatakları

 • Fay Zonu

 • Volkanik Kayalar

 • Adams, S.S., 1985» Using geological information to develop exploration strategies for epithermal deposits: B.R.Berger ve P. M. Bethke (ed), Geology and Geochemistry of Epithermal Systems de, Rev. Econ, GeoL, vol % 273-298,

 • Averitt, P.,, 1945, Quicksilver deposits of the Knoxville district,, Napa, Yolo, and Lake-Counties, California: California Jour. Mines GeoL, 41 (2). 65-89,

 • Berger, B.R., 1985, Geologic-geochemical features of hot-spring precious-metal deposits: E.W.., Tooker (ed), Geologic Characteristics of Sediment and Volcanic-Hosted Disseminated Gold Deposits - Search for an Occurence Model de, U.S. GeoL Surv. Bull. 1646, 47-53

 • Berger». Bf.R.t 1986, Descriptive model of hot-spring Au^agt n^töm m Ö,A, singer (id), Mima • Deposits Models de, U.S. GeoL Surv. Boll 1693, 143-144.

 • Berger, B.R. ve Eimon, P.L., 1982, Comparative models of epithermal preci.OES~m.etal deposits: AIME, `.Preprint 82-13» 36 s

 • Berger, BU. ve Silberman, M.L., 1985, Relationships of trace-element patterns to geology In. hotspring-type precious-metal deposits: B.R. Berger ve P.M. Bethke (ed), Geology and Geochemistry of Epithermal Deposits de. Rev. Econ, GeoL,» vol., 2, 233-248

 • Berger, B.R. ve Tingley, J.V., 1980,»`Geology and geochemistry of the Round Mountain gold deposit, Nye County,. Nevada: Nevada Bur. Mines Geol., Precious Metal Symp. Reno 1930, Abs.,, s. 18c

 • Clarke,, D.S. ve Govett, GJ.S., 1990, Southwest Pacific epithermal gold: a rock geochemistry perspective: J. Geochem. Explor., 35». 225-240.

 • Cunningham, G.G., 1985, Characteristics of boilingwater-lalbe and carbon dioxide models for epithermal gold deposition: EW. looker (ed), Geologic Characteristics of Sediment - and VolcanicHosted. Disseminated Gold Deposits - Search for an Occurence Model, U.S.. Geol. Surv,.. Bull. . 1646,, 43-46.,

 • Dnimmond, S.E., ve Ohmoto, H,,,, 1985» Chemical evolution and. mineral deposition in boiling hydrothermal systems: Econ., Geol., 80, 126-147.

 • Emerson, M.T 1988,, Epithermal. gold - Geology and economics: Konferans, MTA. Ocak 1988`.. Ankara.

 • Ewers, G.R. ve Keays, R.K..» 1977, Volatile and precious-metal zoning In the Broadlands Geotbermal Field, New Zealand: Econ, Geol., 72S , 1337-1354.

 • Field» C.W. ve Fiferek, R.H., 1985, Light stableisotope systematics in the epithermal. environment: B.R,Berger ve P.M. Bethke (ed). Geology and Geochemistry of Epithermal. Deposits de,. Rev. Econ, Geol.,,, vol. 2, 99-12,8,

 • Giles, D.L. ve Nelson, CE.., 1982,, Principal features of epithermal lode gold deposits of the CircumPacific Rim: Circuin-Pacific Energy Minerals Conf,,, Honolulu,,, Hawai, 1982, 22-2,8

 • Hayba, D.O., Bethke, P.M., Heald, P. ve Foley, N.K., 1985, Geologic, minéralogie and geochemical characteristics of volcanic-hosted epithermal precious-metal deposits: B JR. Berger ve P.M. Bethke (ed). Geolgoy and. Geochemistry of Epithermal Deposits de, Rev. Econ., Geol.,, vol.. 2, 129-167.

 • Heald, P., Forey, N.K ve HaybaJXO., 1987; Comparative- anatomy of volcanic-hosted epithermal. deposits: acid-sul.fa.te and adularia-sericite types: Econ... GeoL,, 82, 1-26

 • te&mqtitets j.Wi m tteHiëy,tt*W:j 19SS: MydrutHifwit eruptions in the Waiotapu geothermai system... New Zealand: their origin, associted breccias and. relations to precious-metal mineralization: Econ. Geol..,,, 80, 1640-1668...

 • Henley, R.W., 1985» The geothermai framework of epithermal deposits: B.R. Berger ve P.M. Bethke (ed), Geology and Geochemistry of Epithermal Deposits de, Rev. Econ. Geol.,» vol. 2, 1-24.,

 • Henley, R.W. ve Ellis, A.J., 1983, Geothermai systems ancient and modern: a geochemical. review: EarthSci. Rev..,, 19, 1-50.

 • International Mining, 1988, Epithermal gold, Feb.., 1988, 7-12.

 • Krepp,. R.E. ve Seward, T..1Vİ, 1.987, The Rotokawa geothermai. system., New Zealand: an. active- epithermal gold-depositing environment: Econ. Geol,,,, 82, 1109-1129

 • Lindgren, W,, 1.933, Mineral Deposits» 4. baskı,, McGraw Hill, New York, 930 s

 • Lipman, P.W., Fisher. F.S., Mehnert, H.H.,, Naeser, C.W.,, Lydke, R.G. ve Steven, T.,A., 1976,,, Multiple ages of mid-Tertiary mineralization aod alteration, in the western. San Joan Mountains, Colorado: Econ. GeoL, 71, 571-588,

 • Nelson.,, CE, ve Giles, DJL., 1985,, Hydrothermal eruption .mechanisms and hot spring gold deposits: Econ. GeoL, 80, 1633-1639.

 • O`Neil, J.R. ve Silberman, MJL, 1974,, Stable isotope relations in epithermal Au-Ag deposits: Econ. GeoL, 69, 902-909

 • Reed, M.H.. ve Spycher, N...F.,» 1985, Boiling, cooling .and oxidation in epithermal systems: a numerical ..modelling approach: B.R. Berger ve P.M.. Bethke (ed), Geology and Geochemistry of Epithermal Deposits de, .Rev. Econ. GeoL, vol. 2, 249-272.,

 • Rybuta, J.J., 1.981,Relation of calderas to ore deposits in the western United States: W.R. Dickinson ve W.D. Payne (ed), Relations of Tectonics to Ore Deposition in the South Cordillera da, Arizona GeoL Soc. Digest, XIV,, 227-236,,

 • Sander, M.V. ve Einaudi» M.T., 1990, Epithcrmal deposition of gold during transition from propylitic to potassic alteration at Round Mountain, Nevada; Econ. GeoL, 85,285-311.

 • Sawkins, FJ. f 1984, Metal Deposits in Relation to Plate Tectonics: Springer Verlag, Berlin Heidelberg, 325 s

 • Seward, T.M., 1973, Thio-complexes of gold and the transport of gold in hydrotermal ore solutions: Geochim. Cosmochim. Acta, 37,, 379-399.

 • Silberman, M.L., 1982, Hot-Spring type, large-tonnage low-grade gold deposits: R,L. Erickson (der). Characteristics of Mineral Deposit Occurrence da, U.S. GeoL Surv., Open-File Rep. 82-729,131-143.

 • Siiberman, M.L. ve Berger, B.R., 1985, Interrelationship of chemical and physical morphologies in epithermal precious-metal deposits: B.R. Berger ve P.M. Bethke (ed), Geology and Geochemistry of Epithermal Deposits de. Rev, Econ,.. GeoL, vol. 2, 203-232.

 • Silberman, M.L., White, D.E., Keith. T.E.C ve Doctor, R.D., 1979» Duration of hydrothermal activity of steamboat Springs, Nevada from ages of spatially associated volcanic rocks: U.S. GeoL Surv., Prof. Paper 458-D, 13 s.

 • Sillitoe, R.R, 1985, Ore-related breccias in volcanoplutonic arcs: Econ.., GeoL, 80, 14674514,..

 • Sillitoe, R.H. ve Bonham, H.FJr.., 1984, Volcanic landforms and ore deposits: Econ. GeoL, 79, 1286-1298.

 • Sillitoe, R.H., Baker, E.M. ve Brook» W.A.,» 1984,, Gold deposits and hydrothermal eruption breccias associted with a maar volcano at Wau, Papua • New Guinea: Econ, GeoL, 79,638-655.

 • Steven, T.A, ve Eaton, G.P., 1975, Environment of ore deposition in the Creede mining district, San Joan Mountains, Colorado: L Geologic, hydrologie and geophysical setting: Econ.., GeoL» 70» 1023-1037.

 • Taylor, H..P, Jr., 1974, The application of oxygen, and . hydrogen, isotope studies to problems of hydrothermal alteration and ore deposition: Econ, GeoL,, 69, 843-883.

 • Weissberg, B.G., 1969, Gold-silver ore-grade precipitate from. New Zealand thermal waters: Econ,.. Geol., 64, 95-108

 • Weissberg,, B.G., Browne, P.R.C. ve Seward. T.M., 1979, Ore metals in active geothennal systems: H.C. Barnes (ed) Geochemistry of Hydrothermal Ore Deposits de, 2,., baskı, John Wiley and Sons, New York, 739-780`

 • White, D.E., 1955, Thermal springs and epithermal ore deposits: A.M. Rateman (ed). Economic Geology 50 th Anniv. Vol., 99-154.

 • White, D.E., 1974, Diverse origins of hydrothermal ore fluids: Econ. Geol.,, 69, 954-973,.

 • White, D.E., 1.981, Active geothennal systems and hydothermal ore deposits: Economic Geology 75th Anoiv. Vol., 392-423,.

 • White, DJE. ve Hedenquist, J.W, 1990, Epithermal en- • vironments and styles of mineralization: variations and their causes, and guidelines for exploration: J. Geochem, Explor., 36,445-474.

 • Tarihsel ve Mitolojik Verilerin Işığında Doğu ve Orta Karadeniz Bölgesi Uygarlıklarının Madencilik Faaliyetleri
  Ahmet Hikmet Köse
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ: Yazıda ele alınan, bölge, yaklaşık olarak, 36°-42° doğu boylamları ile 40°-42c" kuzey enlemleri arasında yer almakta ve Doğu (ve Orta) Karadeniz coğrafi bölgesi ile Gürcistan Cumhuriyetin bir bölümünü kapsamaktadır. Bu bölge, ilk insanlardan günümüze, onlarca halka, bir o kadar da inanca, bazen anayurttuk, bazen da geçici bir konak yeri görevini üstlenen Küçük Asya`nın tümü kadar olmasa bile, yine de çok sayıda halk ve uygarlığı bünyesinde barındırmıştır. Bu halklar ve madencilik faaliyetleri üzerine yapılacak bir çalışmanın, ciltlerle ifade edilebilecek hacmi bir yana, genel bir özetinin bile bu derginin sınırlarını aşacak olması nedeniyle, bu yazıda, yalnızca bazı konular ele alınarak, oldukça kısa bir özetleme yapılmıştır

 • Tarihsel ve Mitolojik Veriler

 • Doğu ve Orta Karadeniz Bölgesi

 • Uygarlıklar

 • Madencilik Faaliyetleri

 • Uzaktan Algılama İle Bindirme Fayları`nın Tanımı
  Halil Yusufoğlu
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ: Kıvrım / bindirme alanları. Dünya çapında petrol alınabilen yerlerdir, faka!, uzaktan algılama ile bu tipte alanları tanımlamak oldukça zordur, Yazar bu makalede yararlı olacağı açısından, Pakistan`da bu yönlü yapılın iş uzaktan algılama çalışmalarını sunacaktır. Wyoming Bindirme Kuşağı, Dünya çapında hidrokarbon üretimini sağlayan saha olarak, kıvrım. / bindirme alanlarının bir örneğidir.Bu sahada, 198Te değin, 58,4 Tef g ve 6,7 milyar` varıl petrole sahip, tahmini rezerv içeren on yedi saha saptanmıştır.Buna benzer diğer bindirme fay kuşakları, geniş rezerv potansiyeline sahip, ancak karmaşık yapısal konumlu ve derinde olmaları yüzünden dünyanın birçok yerinde araştırılmadan. bırakılmıştır.

 • Uzaktan Algılama

 • Bindirme Fayı

 • Wyoming Bindirme Kuşağı

 • Hidrokarbon Üretimi

 • Türkiye`de Kıyı ve Deniz Bilimleri
  A.sami Derman M. Demirer Alaattin Sayili Mustafa İşbilir
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ: Ülkemizde deniz bilimleri alanındaki araştırmalar ve bu konunun, öneminin anlaşılması oldukça yenidir. 1970`li yıllardan sonra petrolün denizde aranması amacıyla başlayan deniz araştırmaları bazı kuruluş ve üniversitelerce günümüze kadar yürütülmüştür. Bu çalışmalar henüz istenilen düzeye çeşitli nedenlerle ulaşamamıştır. 1975`ten günümüze Deniz Kuvvetleri seyir, Hidrografi, ve Oşinografi Dairesi Başkanlığınca askeri amaçlı deniz araştırmaları, MTA Genel Müdürlüğü, Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri Teknoloji Enstitüsü, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Erdemli Deniz Bilimleri Enstitüsü ve İstanbul Üniversitesi Coğrafya Bölümü Deniz Bilimleri. Enstitüsü tarafından. da bilimsel amaçlı deniz araştırmaları yapılagelmiştir. Günümüzde Türkiye`de 7 adet araştırma gemisi mevcuttur ve bunlardan. MTA Sismik-1 ve MTA Sismik-2 jeofizik, yöntemleri, kullanırken, diğerleri deniz tabanı örnekleme aletleri ve diğer oşinoğrafik donanımlara sahiptir.

 • Türkiye

 • Kıyı ve Deniz Bilimleri

 • Hidrografi ve Oşinografi Dairesi

 • Jeofizik

 • Maden Kanunu-Taşocakları Nizamnamesi Çelişkisi ve Kaybolan Ulusal Değerlerimiz
  Gültekin Kavuşan
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ: Ülkemizin oldukça zengin olan doğal kaynaklarının korunmasının ve bunların ülke ekonomisine en faydalı bir biçimde transfer edilmesinin,, geleceğimizin garantisi olduğu bir gerçektir. İnsanoğlu, doğadan daima bir şeyler alır; gerek onu işleyip besinini üreterek, gerek sanayi için maden ve kayalardan elde ettiği hammadeyi değerlendirerek varoluşunun devamlılığını sağlamaya, çalışır.. Sorun, aldığı kaynağın bitmez tükenmez olmadığının bilincinde olup olmamasındadır; yani doğadan aldığının tümünü tamamen değerlendirip değerlendirememesindedir. Burada iki önemli neden vardır: Birincisi ve en önemlisi bilgi birikiminin yetersiz oluşudur,. Bunun da nedenleri ya eğitim yetersizliği veya bilgi ile sermayeyi bir araya getirecek yasaların yokluğu yahut da bu şekildeki bir orgazinasyonun yapılanmamış olmasıdır İkincisi ise devlet örgütündeki karar verici organların birden fazla oluşu nedeniyle doğal kaynağın tasarrufundaki aksamalardır. Bu ise en vahim olanıdır, zira doğal kaynaklar öylesine yasalar çerçevesinde heder olacaktır ki,, gelecekte sanayi için. gerekli hammadde başka ülkelerden ithal edilmek zorunda kalınacaktır.. Bunun sonucu gelecekte tümüyle dışa bağımlılıktır. Bu durumdaysa toplumun ve ülkenin varlığı gelecekte tehdit altına girecektir.. Böylesine olumsuz bir sonucu yaşayacak gelecek kuşakları ise karşılarında sorumlu tutabilecekleri ne bir kişi, ne de bir kuruluş bulabileceklerdir. Halbuki gelecek kuşaklar bizim geleceğimizin garantisidir.

 • Maden Kanunu

 • Taşocakları Nizamnamesi

 • Ulusal Değerler

 • Deniz Jeolojisi
  Alaattin Sayili Ali Demirer
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ: Deniz jeolojisi jeolojinin, modem ve klasik kavramlarını kollanarak okyanusların tarihçesini araştıran bilim dalıdır. Deniz jeolojisinin birinci amacı sular alımdaki yeryüzünün şekillendirilmesindeki işlevleri, okyanusların kendileri hakkındaki, özelliklerini ortaya, koymak ve okyanusların altındaki yeryüzünün tarihçesini araştırmaktır. Yeryüzünün dörtte üçünün sularla kaplı olduğunu düşünürsek deniz jeolojisinin önemi daha açık olarak ortaya çıkar,. Philip Koennerln (1958) söylediği gibi "No Geology without Marine Geology`"` Deniz jeolojisi/, jeoloji olmaz,.

 • Deniz Jeolojisi

 • Okyanusların Tarihçesi

 • Yeryüzü Şekillenmesi

 • Kennet, J., 1982., Marine Geology.. Prentice Hall Inc., Englewood Cliffs, 813 p

 • Kuenen. P.H., 1958.. No Geology Without Marine, Geol. Rundschau v. 47.. p. 1-10.

 • Sylvia., A., and Holister, CD. 1973. Geotechnical Properties of Ocean Sediments Recovered with. Giant Piston Core. 1. in Gülf of Maine, J. Geophpys. Res. v. 78. p. 3597-3616.

 • Prof Dr Nezih Tuzcu’nun Ardından
  Osman Özcan Dora
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ: 1982 yılında "Yeryuvarı ve İnsan." dergisinde doktora hocanı Ord. Prof. Dr. Ing. A.., MAUCHER`in ardından, bir yazı yazmıştım. Yaşamdan beklediği, tüm ereklerine ulaşmış, Almanya`daki ortalama erkek yaşını asmış bir kişinin ardından yazı yazmak, hiç de zor değildi. Ancak, bir zamanlar kendisine asistanlık yapmış genç bir bilim adamının zamansız kaybının ardından yazı yazabilmek, gerçekten en acıklı, buna karşın yerine getirilmesi kaçınılmaz en onurlu bir görev 24 Temmuz 1991 günü değerli bilim adamı Prof. Dr. Nezih TUZCU, yakalandığı .amansız hastalıktan, kurtulamayarak, çok. genç yaşta gözlerini yaşama yummuştur. Prof. TUZCU,  görev yaptığı yirmi yıla yakın süre içinde gerek. Ege, gerekse Dokuz Eylül Üniversitesinin Jeoloji Mühendisliği bölümlerinin yeşerip gelişmesinde büyük emeği geçmiş; eğitim-öğretini, araştırma ve yönetim basamaklarında özveriyle katkıda bulunmuş bir meslektaşımızda Kendisine verilen her göreve heyecan ve coşkuyla sarılması, görevi en. başarılı biçimde tamamlamak için üstün çaba harcaması,,, ürettiği eseri güzel ve akıcı Türkçesiyle sunması, kulakları okşayan mikrofonik sesi her zaman anılarımızla tazeliğini koruyacaktır. Özellikle öğrencilerine ve asistanlarına karşı gösterdiği yakın ve sıcak ilgi, bildiğini en basite indirgeyerek öğretme tutkusu, kendisine danışılan her konuda yol göstermek için çırpınması genç meslektaşları tarafından hiçbir zaman unutulmayacaktır.

  TAM SAYI DOSYASI
  PDF Olarak Görüntüle