Jeoloji Münendisliği Dergisi
Jeoloji Mühendisliği Dergisi

Jeoloji Mühendisliği Dergisi

1986 TEMMUZ Cilt 10 Sayı 3
KAPAK
PDF Olarak Görüntüle
KÜNYE
PDF Olarak Görüntüle
İÇİNDEKİLER
PDF Olarak Görüntüle
OKURLARIMIZA
PDF Olarak Görüntüle
Divriği Bölgesi Demir Yataklarının Element Korelasyonu ve Jeokimyası (Orta Anadolu-Türkiye)
Taner Ünlü Henrik Stendal
PDF Olarak Görüntüle

ÖZ: Divriği Bölgesi demir yataklarına ait jeokimyasal analizler 160 örnek üzerinde 10 esas ve 31 eser element için gerçekleştirilmiş ayrıca 24 element arasındaki korelasyon analizleri ve bu sonuçların yorumlanmaları yapılmıştır. İki tip cevher ortaya çıkmaktadır. Birinci tip cevher., yüksek Cr, Co ve bazı durumlarda Ni ve MgO içerikleri ile ultrabazik kayaçlara doğru bir jeokimyasal yönelim gösterir. İkinci tip cevher ise farklı jeokimyasal karakteri ile (örneğin yüksek Ba içerikleri) sedimanter özellik taşır. Ultrabazik element yönelimi gösteren tektonik yerleşimli cevherlerin, ofiyolitin bazik-ve ultrabazik bölümlerinin tektonik etki ile işlenmesi sonucunda oluştuğu düşünülebilir.

 • Divriği Bölgesi

 • Demir Yatakları

 • Element Korelasyonu

 • Jeokimya

 • BOTTKE, a, 198I,Lag€.rsfättenkunde des Eisens, Verlag Clickauf GmbH, 202 `S., Essen

 • BOZKURT, MR.,, i980,DivriğI demir madenleri cevher minerallerinin incelenişi ve oluşumu.. Doçentlik Tezi, 59 S.». Eskişehir

 • GÜMÜŞ, A.., 1970, Türkiye MetalojenisL 1/2.50O.00O ölçekli Türkiye metalojenik haritasuıın izahL M.T.A. Yayınları» Yayın. No: 114, Ankara

 • GYSIN, M., İ938:>, L ère Impression, sur la géologie de la region de Divrik, .sur la structure et sur I

 • KLEMM» D. D.,,, I960, Die Eisenerzvorkommen von Divrik (Anatolien) .als. Beispiel tektonisch .angelegter pneumatolytischmetasomatischer Lagerstättenbildung. N, Jahrbuch f. Mineralogie, Abh. 94, (Festband. Ramdohr), S, 591-607, Stuttgart.

 • KOŞAL» C, 1965,, Divriği civan jeolojisi ve magmatojen cevher yatakları. M.T.A. Rap... No: 3743,, Ankara

 • KO1 ŞAL, C, 1971. Divriği A-B kafası demir yataklarının sondajb aramalar jeolojik raporu. M.T.A. R.ap`. .No.:: 4304, Ankara

 • KO ŞAL, C, 1973, Divriği A-B-C demir yataklarının jeolojisi ve oluşumu, üzerinde çalışmalar. M.T.A. Dergisi.» Sayı 81, S.. 1-22, Ankara

 • KOVENKO, V., 1937, Divriği imtiyaz manyetit yatağı hakkında rapor. M.T..A. Rap. No: 485» Ankara

 • PETRAŞCHECK, W. ve POHL» W., 1982, Lageretätteniehre, Ê.&.V.H,, 341 S» Stuttgart

 • TOKEL» S. ve KÖPRÜBAŞI, N., 1986, Doğu Anadolu`da tersiyer ya,şlı

 • `0NLÜ, T., 1983 a,, Die Genese der Siderit-Lagerstitte Deveci in der Hekimhan-Provmz Malatya/ Türkei und ihre wirtschafliche Bewertung. Doktorarbeit, 82 S., T`ü Berlin.

 • ÜNLÜ, T., 1983 b, Sivas, Divriğî-A Wag; Güzün Otlukilise; Erzincan, .Kemaliye,, Bizmişen-Çaltı» Kurudere ve Adıyaman ÇeUkhan Bulam demir yatakları hakkında görüşler. M.T.A. Rap;), No: 1901, .Ankara.,

 • ÜNLÜ, T.,. 1985, Deveci (Hekimhan-Malatya) siderit örneklerine özgü jeokimyasal verilerde yapılan bir jeoistatisfIksel değerlendirme. Jeo. Mäh. Sayı 25» S, 3-14, Ankara.

 • ÜNLÜ.» T., 1987, İç Anadolu, demir yataklarının oluşum modeli (hazırlanmakta). M.T.A, Rap,. No: „ , Ankara

 • WfrKERSLOOTH, PJDE, 1939» Demirdağ (Divrik) demir yatakları hakkmda jeolojik rapor. MXA. Rap,.. No: 803.»Ankara

 • WÎJKEftSLOOTH» P.DE, 1941, Divrik (Sivas Vilayeti) Demir Cevheri zuhuratının, tevewün ve yaşı hakkında, bazı, malumat. M.T.A, Mecmuası» Sayı 3, S. 24» Ankara.

 • Aliçeyrek (Erzurum - Horasan) Linyit Sahasında Jeoteknik Değerlendirme
  Reşat Ulusay Nihat Apaydin
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ: Bu çalışmada, Erzurum-Horasan-Aliçeyrek sahasındaki linyiti seriyi oluşturan zemin niteliğindeki birimlerin jeomekanik özellikleri araştırılmış, ayrıca jeoteknik açıdan madencilik kazılarında karşılaşılabilecek zemin davranışları ve bazı maden, işletme yöntemi erinin uygulanabilirliği tartışılmıştır. İnceleme alanındaki killer jeoteknik anlamda, nispeten dayanıklı, duyarsız yüksek plastisiteli ve montmorillonitik bir karakter taşımaktadır. Buna karşın tamlar; genel olarak, gevşek, uniform ve zayıf zeminler olup, şiltler ise orta-zayıf özellik göstermektedir. Kil zeminler üzerindeki çalışmalar, killerin, yüksek şişme potansiyeli dışında, sağlamlık, nispeten uzun süreli tahkimatsız kalabilme gibi olumlu davranışlar gösterebileceğine işaret etmektedir. Gevşek kum seviyelerinde, özellikle yeraltı suyu düzeyinin altında dökülme akma ve çok kısa süreli duraylı kalabilme davranışları beklenmelidir. Bundan dolayı, sahada yeraltı işletme yöntemlerinin uygulanabilirliği konusunda bazı kısıtlamaların varlığı dikkate alınmalıdır. Açık işletme yönteminin uygulanması durumunda gevşek kum düşeyleri stabiliteyi kontrol eden en önemli faktörlerden biri. olarak değerlendirilmiştir. Bu nedenle açık işletme genel şevleri 45 dereceden daha yatık açılarla dizayn edilmelidir. Ayrıca, madencilik işlemlerinin uzun süreli oluşu ve sahadaki kohezyonlu zeminlerin belirlenen jeomekanik özellikleri nedeniyle en kritik stabilite koşulu uzun süreli stabilitedir ve şev stabilitesi araştırmalarında dikkate alınmalıdır.

 • Aliçeyrek(Erzurum-Horasan)

 • Linyit Sahası

 • Jeoteknik Değerlendirme

 • Jeomekanik

 • American. Society For Testing And Materials., 1980, Natural Buliding Stones: Soil and Rock. Part. 19

 • BÖZKUŞ: C, 1978,, Erzurum-Horasan-Ali çeyrek linyit sahasına ait jeolojik rapor. M.T.À, Enerji Hammaddeleri D., Rapor1 No. 308 (Yayınlanmamış)

 • GÎLLOT» EJ., 196$ Clay in Engineering Geology. Elsevier Publishing Comp

 • HEUER, R.E., 1974, Important, ground parameters in soft ground tunnelling. Proceedings on Subsurface` Exploration For Underground Excavation And Heavy Construction. New Hempshire, Aug. 11-16,1974» American Society of Civil Engineers

 • HOEK, E. ve BRAY, J.W, 1977 Rock. Slope Engineering. Institution of Mining and Metallurgy, Stephen .Austin and Sons Ltd.» London.

 • HOUGH, BJC, 1957, Basic Soil Engineering. The Ronald Press Comp,,, New York.

 • JUMÎKİ5, A., 1967,, Introduction to Soli Mechanics.,

 • KARA, H. ve KARA, S., 1982, Eraırpm-Horasan-Aliçeyrek linyit `havzası jeoloji rapora.. M. T... A. Enerji Hammaddeleri D. s Rapor No, 39.5 (yayınlanmamış)

 • LAMBE: t. W. ve WHITMAN, R, V., 2969, Soil Mechanics, John Wiley And Sons Inc., New York, -

 • LEONARDS, G,,A. (cd), 1962, Foundation Engineering.Me Graw-Hill Book Comp,,, Inc., Tokyo

 • MEANS, R.E. ve Parcher, J.W.., 1963, Physical Properties of Soils.. Chartes E,. Merril Comp

 • MEGAW, T. W. ve BARTLETT, J.W., 1981, Tunnelling in soft. ground` Tunnels-planning, design, construction, Ellis. Horward Ltd,,

 • MESÂİ», G.., 1980, Soil Mechanics and Behavior. University of Illinois

 • MORRISON, R.G.K.. ve RÜSSEL, H.-L., 1973, Selected a mining method-rock mechanics,, other factors,, SM.E Mining Engineering Handbook, Society of Mining Engineers, New York,

 • PANEK, L.A., 1974, Longwall problems. Ground control aspects of coal mine design. Proceedings: Bureau of Mines, Technology Transfer Seminar, Lexington, March 1976, Bureau, of Mines- Information. Circular IC 8630, 97-100

 • PECK, R.B., 1569, Deep excavation and tunnelling in soft, ground. 7 ` International Conference on Soil Mechanics» Mechanics, Mexico City 1963, State` of-ttie-art `volume, 225-290

 • TOURTE LOT, A.H,., 1974, Active clays in engineering construction and practice.., Bulletin of the Association of Engineering Geologist, V.ll, Mo, 4, 259-275

 • TSCHEBOTARİOFF, G,P., 1951, Soil Mechanics., Foundation And Earth Structures. Me Graw Hill Book Comp., Inc., Tokyo.

 • WEST.G., 1978, Methods of treating the ground. Tunnels and Tunnelling, September 1978, 25-29.

 • WU, T,H., 1966, Soil Mechanics, Allyn and Bacon, Inc., Boston.

 • Kıbrıs Jeolojisi ve Maden Yatakları Üzerine Bazı Jeofizik İrdelemeler
  Mustafa Ergün
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ: Kıbrıs`ın sülfürlü cevher yataklarının varlığı eski çağlardan, beri bilinmektedir. Bu yataklar, üst Kretase yaşlı Troodos Masifinin en üstünde yer alan yastık lavların içerisinde bulunmaktadır. Maden yataklarını bulma, ve bölgenin genel yapısını inceleme amacıyla birçok araştırıcı değişik jeofizik yöntemleri uygulamışlardır. Çevre kayaçlarından fazla bir fiziksel farklılık göstermemelerinden dolayı sulfürlü yatakları bulmada,, elektrik, yöntemi dışındakiler başarılı olmamıştır. Toieyitik karakterli bazaltlardan oluşan, yastık lavların manyetik özellikleri, fazladır. Manyetik anomaliler yastık lavlarla ilişkili olup bu lavların kalınlaştığı yerlerde pozitif değerler verirler. Cevherleşme ile manyetik anomalilerin doğrudan bir ilişkisi yoktur. Fakat cevherli zonlar veya gossanlar (demir şapka) üzerinde negatif manyetik anomaliler yer alır. Ayrıca bu negatif anomalilerin asıl nedeni cevherleşmeyi oluşturan gabro veya benzeri intrüziflerdir.

 • Kıbrıs Jeolojisi

 • Maden Yatakları

 • Jeofizik

 • Cevherleşme

 • ADAMİDES, N.G., 1979, The form, and environment of the Kalavasos are deposit s-Cyprus; in:

 • BEAR, L.M.» 1963, The mineral resources and mining industry of Cyprus` GeoL Sur. Cyprus, Bull, No: 1, 184 p.

 • DAWS, J,C.» 1973 Statistics and data analysis in geology Wiley, .New York, 550 p

 • ERGON, M., 1977, Magnetic Studies in Cyprus and the Biga peninsula., Turkey: Ph.D. Thesis, Leicester University, England, 225 p..

 • FULLER: B.D., 1967, Two dimensional frequency analysis and gridoperators: Mining Geophysics, vol 2. SEG Publications, 658-708

 • GASS: LG., 1968, The Troodos Massif of Cyprus a fragment Mesozoic Ocean floor: NATURE,, 220, 39-42.

 • GASS, LG., 1979, The TroodMassif: its role in the unravelling of the ophioiite problem and its. sifnificance in the understanding of constructive plate margin processes: in `

 • GASS; LG., and Masson-Smith, D., 1&65, The geology and gravity anomalies of the Troodos Massif, Cyprus» Roy. Soc. London, Fhilos. Trans.» A255, 417-467,

 • GRANT: F.S., 1957, A problem in the analysis of geophysical data: GEOPHYSICS, 12, 309-344

 • GREENBAUM, B.,, 1972:,, Magmatic processes at oceanic ridges: Evidence . from, the Troodos Massif, Cypru.: Nat. Fhys. Sd, 238,, 18-21

 • KHAN: M.A., Summers, C, Bamford, S.A.D,,, Chorston, N., Poster, K. vc Vine, F.J.., 1972, A. reversad refraction line in. the- Troodos. Massif» Cyprus1 Nat. Fhys. Seci, 238, 134-136,

 • KOULOiVlZÏNE:,TH,.,LAMONT.A,GNE:Y,.,veNA.TEAU;A, .1970., New methods for the direct interpretation of magnetic anomalies caused by inclined dikes, of infinite length: GEOPHYSICS, 35, 81.2-830.

 • MC GRATH , H. H. w HALL, O. H, 1959, Crasta! struc •hire in northwestern Ontario: Regional magnetic anomaiise: Canad,Joum. Earth Sei» 6, 1101-11,07

 • MCKEMZÎL; B,P., 1976, The East Anatolian Fault: A mafor structure in. eastern Turkey: Earth, Planet. ScL Lett., 29, 189-193.

 • MOORES, E..M. ve VİNE, F.J., 1.971, The Troodos; Massif, Cyprus and. other ophiolites as. oceanic crust» evaluation and implications: FML Trans,., Roy. Soc.., A268, 443-468.

 • ÖZELÇ!Î:t F., 1973, Gravity anomalies of the Eastern Mediterranean1 Bull Min. Res. ExpL Ins,., Turkey, 80, 54-92

 • RABINÖWiTZ: P.D. ve RYAN: W.B.F., 1970» Gravity anomalies and cristal shartesiiig in the Eastern Mediterranean1 TECTONOFHYSICS, 10, 585-608.

 • ROBERTSON: A.H.F., 1975, Cyprus umbers: basalt-sediment, relationships on. a Mesozoic ocean ridge: J. GeoL Soc. Land., 131,511.-531.

 • ROBERTSON: A.H.F.,, ve WOODCOCK: N. H.,, 1979, Tectonic settings of the Troodos Massif in the east Mediterranean1 ` In1

 • SEARLE: D.L..» 1972» Mode of occurence of the cupriferous pyrite deposits of Cyprus: Trans. Inst, Min. Met., 81.` B» 89-97.

 • SEARLE: D.L., ve PANAYÎ0TOÜ, A., 1979 structural implications in the evolutior of the Troodos Massif, Cyprus*

 • SHELTON, A.W. ve GASS, LG., 1979; Rotation of the Cyprus microplate` in:

 • SPECTOR, A. vc GRANT, F.S., 1970., Statictical modeis for interpreting aeromagnetle data.: GEOPHYSICS: 35, 293-302.

 • TALWANÎ, M... ve HEÎRTZLER. J.R., 1964, Computation of magnetic anomalies caused, by two dimensional structure of arbitrary shape: in: Computers In. the mineral industries,,, Part I, Geological Sciences, Stanford University Publications, I» 464-480.

 • VİNE» F.J. ve MOORES: E.M., 1969,, Paleomagnetic results from, the Troodos igneous massif, Cypru: Trans Am. Geophys. Union,, 50,. 131»

 • VINE, Fbjb. POSTER, C.K, vc GASS, I.G,, 1973, Aeromagnetic survey of the Troodos Igneous massif, Cyprus: Nat. Phys. ScL» 244, 34-38.

 • VOGELSANG, D...» 1972» Geophysical catagorization of the pre-Cambrian in South. India: Geophys. Prosp.». 20,317-329

 • WONG.,, H.K.,, ZARUDZKİ» E.FJK., PHİLLİPS,, J.D. ve GİERNANNİ, G.f.K., 1.971,, Some geophysical profiles in. the Eastern Mediterranean: GeoL Soc:. Arner. Bull.,, 82,81-100.

 • WOODSÎDE, I., 1976» Regional vertical, tectonics in the Eastern Mediterranean.: Geophys. J.R. Astı.. S»oc.» 47,493-514

 • WOODSlDE, L and BOWÎN,, CO,., 1970, Gravity anomalies, and inferred crustal structure in the Eastern Mediterranean Sea; Bull GeoL Soc. Am., 81,1107- 1127.

 • Simav-Emet-Tavşanlı Yörelerinin Hidrotermal Alterasyon Zonları
  Mehmet Şener Ali İhsan Gevrek
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ: Bu çalışmada Kütahya il sınırları içerisinde yer alan hidrotermal alterasyon sonları, X-ışınlan tekniği ve jeokimyasal analiz yöntemleri ile incelenmiştir. Çalışma sahasında kloritillit, montmorilonit, kalk alüminyum silikat Ye silisifiye zonlar saptanmıstır. Zonların dağılımına göre çalışma sahasında yer alan Simav yofesiode Abide jeotermal sahasında 1.80-230` C, Naşa- Eyna jeotermal sahasında 100-160° C, Tavşanlı yöresinde 100-160° C , Emet yöresinde 150-200° C ve Kütahyalıca yöresinde ise 100-160° C sıcaklığa sahip jeotermal akışkanın varlığından söz edilebilir.

 • Simav-Emet-Kütahya

 • Hidrotermal

 • Alterasyon Zonları

 • Jeokimyası

 • AKDENİZ,N. ve KONAK, N,t 1979, Sim.av-Emct-Tavşaııl.ı-Dtifsırahey-Demirci yörelerinin, jeolojisi

 • BAŞ; ,. H., 1983, Domaniç-Tavşanh-Gediz-Kiitahya yörelerinin Tersiyer1

 • BİNGÖL, E,,, 1975, Batı Anadohınun jeotektonik erami MTA `Dergisi, No: 86, 14-34.

 • BİNGÖL,. E., 1977, Muratdağı Jeolojisi ve anakaya birimlerinin petrolcün : TJK BOL No: 20` (2), 13-66,

 • DANA, EDWARDJ.., 1956, Manual of Mineralogy: Hurlbut, Jr. 16 ed. 4 bs. Newyork.

 • ERDOĞAN, E., 1971, Ilıca (Kütahya) kaplıca etüdü1 MTA Raporu No: 4681.

 • GEVREK, AX ve ŞENER, M., 1985» Çanakkale-Tuzla. jeotermal sahaamın hidrotermal alterasyon zonlan : MTA. Raporu Basfada)

 • GEVREK, ÀJL, ŞENER, M ¥c ERCAN, T., 1985, Çanakkale Tuzla jeotermal sahasının hidrotermal alterasyon zonları ve volkanik kayaçlann. petrolojisi MTA Dergisi. (Başkada).

 • YÜCEL, B., DEMİRCİ», S ve `COŞKUN, B„ 1984, Simav yöresinin, jeolojisi ve jeotermal enerji olanakları : MTA Rapora. (Baskıda).

 • Ankara-Elmadağ-Kalecik Dolayının Temel Jeoloji Özellikleri
  Yavuz Okan
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ: Akyürek ve diğerlerinin (1984) çalıştıktan geniş alanın orta kesimlerindeki 160 km2`lik bir alanda 1976-1979 yıllarında yaptığım bir çalışmanın (Okan, 1981 a) bazı sonuçlarını yayınlamıştım (Okan, 1981 b ; Okan, 1982). Akyürek ve diğerlerinin (1982 ve 1984) Elmadağ Formasyonu olarak adlandırdıkları kireçtaşı bloklu metadetritik seriye" ilk kez bu adın tarafımdan verildiği açıkça görülmektedir. Şöyle ki; Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu tarafından desteklenmiş olan ilk çalışma (Okan, 1981 a), 1 Haziran 1981 tarihinde TÜBİTAK a verilmiştir ve Elmadağ Formasyonu adı ilk kez orada tarafımdan önerilmiştir. Çalışmanın bazı sonuçları da Okan (1982)`"de yayınlanmıştır. Oysa, gerek Akyürek ve diğerleri (1982) de ve gerekse (1984) de, kendi çalışmalarından 1.5 yıl önce tamamlanmış olan, ilk kez be adın önerildiği çalışmadan bahsedilmemiş ve kilometrelerce uzaklıktaki eşdeğerleriyle deneştirildiği halde, orjinal adının verildiği ve tanımının yapıldığı yerdeki ile deneştirmekten kaçınılmıştır,

 • Ankara-Elmadağ-Kalecik

 • Temel Jeoloji

 • Kireçtaşı

 • AKYOREK, B., BÎLGİMER, E., AKBAŞ,,, HEPŞEN, N., PEHLİVAN, Ş,, SUNU, O.t SOYSAL., Y.,DAĞER Z., ÇATAL, E., SÖ.ZE1İ, B., YILDIRIM, H..., HAKYEMEZ.» Y,.., 1982, Ankara-Elmadağ-Kalecik. Dolayının, jeolojisi: M. T.., A,, Rapor No: 7298, (Yayımlanmamış)

 • OKAN, Y., 198.1 a,, Elmadağ (Ankara) çevresi oluşuklarının stratigrafi sorunları (lito ve Myofasiyesleri); TÜBİTAK Araştırma Projesi, No: TBA.G- 31,5,

 • OKAN, Y,, 1981 b. A new fusulinid genus (Erkina) from Elmadağ; region, Ankara-Turkey: Türkiye J`eoL Kur. Biat», 24,67-74

 • OKAN» Y., 1982, Elmadağ Formasyonunun (Ankara.) yaşı ve alt bölümleri:; Türkiye JeoL Kur. Bül,t., 25.95-104

 • AKYOREK, B., BİLGİNER, E., AKBAŞ. B., HEPŞEN, N„ PEHLİVAN, Ş,,f SUNU, O,., SOYSAL, Y. : , DAĞER, Z,, ÇATAL, E„ Sözen, B., YILDIRIM, H, ve HAKYEMEZ Y., 1982» Aiîkara-Elmadağ-İKalccik. Dakymın Jeolojisi M.T,A. Rapor No:: 7298 (Yayımlanmamış)

 • AKYOREK, B.t BİLGÎNER, E., AKBAŞ, B., HEPŞEN,,, R, PEHLİVAN, Ş., SUNU, O., SOYSAL., Y., DAĞER, Z., ÇATAL1 : E., SÖZERİ, B., YILDIRIM H. ve HAKYEMEZ` Y,.., 1984 Ankaxa-Elmadag-Kaledk Dolayının Temel Jeoloji özelikleri; Jeoloji Mihendlsiiıği,, 20, 31-46

 • TAM SAYI DOSYASI
  PDF Olarak Görüntüle