Jeoloji Münendisliği Dergisi
Jeoloji Mühendisliği Dergisi

Jeoloji Mühendisliği Dergisi

1990 MAYIS Cilt 14 Ssyı 1
KAPAK
PDF Olarak Görüntüle
KÜNYE
PDF Olarak Görüntüle
İÇİNDEKİLER
PDF Olarak Görüntüle
OKURLARIMIZA
PDF Olarak Görüntüle
Görmel Baraj (Ermenek, GD-Konya) Kuvvet Tünel Güzergahının Mühendislik Jeolojisi İncelemesi
Aydin Özsan
PDF Olarak Görüntüle

ÖZ : Görmel barajından, alınacak suyun Erik Deresi sol yamacında kurulacak santrala iletilmesi amacı ile açılacak tünel için en uygun güzergahın saptanmasına yönelik bu çalışma ile, tünel güzergahındaki kaya birimlerinin jeoteknik özellikleri saptanmıştır., Kaya sınıflamasındaki veriler jeomekanik-RMR sistemi ve Q-sistemi kullanılarak değerlendirilmiş ve tünel güzergahında alınması gereken, destekleme önlemleri saptanmıştır. Tünel güzergahı, Eosen yaşlı fliş fasiyesindeki Görmel formasyonu ile Üst Kretase yaşlı Çamlıca formasyonunun matriksi (Kumtası, grovak, spilit, diyabaz, gabro, bazalt) ve bu formasyonu, ait kireçtaşı bloklarından (Çetincekalesi, Tahtacı, Kükürce, Azıtepe kireçtaşı üyelerinden) geçecektir,

 • Görmel Barajı

 • Ermenek-Konya

 • Kuvvet Tünel Güzergahı

 • Mühendislik Jeolojisi

 • Barton, N.., 1976» Recent Experiences with the Q-Systcm for Tunnel Support: Proceedings,,, Symposium Exploration for Rock Engineering,, ed... Z.T. Bieniawski, A.A., Balkana Press Rotterdam, Vol. 1, pp 107-114..

 • Barton,. N., Lien.,, R.., and Lunde, L, 1974., Engineering Classification of Rock Masses for the Design of Tunnel Support: Rock Mechanics;, Vol. 6, No. 4, pp 183-236,.

 • Bieniawski, Z.T.,, 1973, Engineering Classification, of Jointed Rock Masses, : Transactions of the South African Institution of Civil Engineers, Vol. 15, No. 12, pp 335-344.,

 • Bieniawski, Z.T.,, 1974,, Geomeehanics Classification of Rock Masses and its Application in Tunneling : Proceedings,,, Third. International Congress Rock Mechanics, International Society for Rock Mechanics,, Denver, Colo., Vol IIA, pp 27-32.

 • Er tunç, A., 1977» Göksu-Ermenek bent yeri olanakları ve .göl alanları, jeoloji ön raporu : E.I.E. yayını, 77-39,, Ankara,.

 • Ûzsan, A..,, 1989, Görme! baraj yeri ve göl alanının (Ermenek, Konya) mühendislik jeolojisi ve kayaların jeoteknik, özellikleri : Türkiye Jeol, Bült., 32/1-2, 9-13.

 • Sümerman, K.» Kıımacıoğlu, A., Bulutlar, E., Taşlıca» A..H., 1975,,, Gülnar-Ilısu (Erik Deresi) Hidroelektrik Projesi ve mühendislik jeolojisi incelemesi: E.I „E. yayını,, 77-1.5, Ankara

 • Belence (Eğridir-Isparta) Siyah Mermer Yataklarının Ekonomik İncelemesi
  Mustafa Kuşçu
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ : Belence Siyah Mermer yatakları Paleozoyik yaşlı epimetamorfik seriler içerisinde bulunur. Matamorfik seriler genelde şist, kuvarsit, kalkşist, sleyt, kristalize kireçtaşı (siyah mermer), metakumtaşı ve metakonglomeralardan meydana gelmiştir. Belence yöresinde bulunan, siyah mermerler Kumtaşı ve Hacı İlyas Tepe. olmak üzere, iki ayrı sahada bulunurlar., Mermerler masif, kalın ve orta tabakalı olup blok almaya uygundurlar. Kılcaldan 3 cm kalınlığa ulaşan beyaz kalsit damarları ile katedilen siyah mermerler renkte ve desende yanal ve düşey olarak homojendirler. Siyah mermerlerin mikrosparitik dokulu olduğu, ince taneli (10-75 mikron.) kalsit, çok az olarak da kuvars ve opak mineral içerdiği saptanmıştır. Yapılan, teknolojik deneyler ile levha,, fayans (0.9 cm kalınlığında) haline gelebildiği ve iyi parladığı belirlenmiştir, Mermerlerin fiziko-mekanik özelliklerinden bu araştırma ile gerçekleştirilenlerin tümünün değerleri, TS 2513 ve 1910 da kabul edilen ilkelere, uygundur. Belence Siyah Mermerlerinin muhtemel jeolojik rezervi; Kumtaşı Sahası 75 000 000 m.3 ve Hacı. İlyas Sahası 134 375 000 m3 olmak üzere toplam 209 375 000 m3 tür. Belence Siyah. Mermeri bütün bu özellikleriyle Türkiye`nin önemli mermer yataklarından, biri olmaya uygundur

 • Belence(Eğirdir-Isparta)

 • Siyah Mermer Yatakları

 • Ekonomisi

 • Rezerv

 • Doğan, Z.,, Arda,, T., Gürçcşmc, L, 1983, Türkiye Mermer Potansiyeli: I. Uluslararası Mermer Simpozyuınu Bildirileri., 102-107.,

 • Dumont, IF.,, 1978, Karacahisar kubbesi içinde (İsparta Bölgesi, Türkiye) yüzlcyen iki tip Paleozoik taban ve bunların Orta Triyastan önce meydana gelen, eski. tip tektonik `hat tarafından ayrılmaları: M.T.A. Dergisi, 90, 74-79.

 • Kuşçu, M., 198.5, Endüstriyel Kay açlar ve Mineraller: Akdeniz Üniv. İsparta. Müh.. Fak. Yayınları, 225 s. (Baskıda)

 • Yüzer, E., Vardar,, M.,, Erdoğan» M., 1983, Marmara. Bölgesi ve Afyon Iscehisar mermerlerinin fizikomekanik özellikleri ve bazı. italyan mermerleri ile karşılaştırılması: 1. Uluslararası Mermer Simpozyumu Bildirileri,, 18-25.

 • TS 1910, Şubat 1977, Kaplama olarak kullanılan, doğal taşlar: Türk Standartları Enstitüsü yayım,, 7 s.

 • TS 2513, Şubat 1977, Doğal yapı taşları: Türk Standartları Enstitüsü Yay un,, 5 s.

 • TS 699, Ocak. 1987, Tabii yapı. taşları, muayene ve deney metodları: Türk Standartları Enstitüsü Yayını,,, 82 s.

 • TS 3517, Aralık 1980, Maden yatakları rrezervlerinin hesaplanmasına ilişkin genel kurallar: Türk Standartları Enstitüsü Yayını» 10 s.

 • Kuzeybatı Anadolu Obsidiyen Buluntularının Kaynak Belirleme Çalışmaları
  Tuncay Ercan Zehra Yegingil Giulio Bigazzi Massimo Öddöne Mehmet Özdoğan
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ : Doğal bir volkanik canı olan ve Anadolu`da Tersiyer ve Kuvaterner yaşlı genç volkanların çevrelerinde zengin, yataklar oluşturan obsidiyen, son derece önemli bir kay aç olup, eski ilkel insanlar tarafından kesici, ve delici alet yapımında kullanılmış ve metal aletlerin keşfi öncesinde birçok eski medeniyetin gelişmesine yardımcı olmuştur.. Diğer doğal materyallere göre kullanımındaki üstünlük, ve çevrede yaygın olarak bulunması nedeniyle obsidiyenin ilkel insan toplulukları arasında belirli kaynaklardan geçmişte geniş ölçüde ticareti de yapılmıştır. Günümüzde, toprak altında kalmış tarihi yerleşme merkezlerinde yapılan kazılar sonucunda çok sayıda obsidiyen. aletler bulunmuş olup, en yakın doğal obsidiyen. yatağının bazen yüzlerce kilometre uzakta olduğu saptanmış ve bunların çok uzak mesafelerden kentlere taşındıkları, ortaya çıkarılmıştır. Bu çalışma ile Kuzeybatı Anadolu`da İstanbul bölgesinde; günümüzden binlerce yıl önce ilkel insanlar tarafından, kurulmuş Fikirtepe, Pendik ve Domalı yerleşme merkezlerindeki arkeolojik kazılardan ede edilen, obsidiyen aletler ile orta Anadolu ve Çankırı yörelerinde zengin yataklar oluşturan obsidiyen yüzleklerinden alınan örneklerde Fizyon izi değerllendirme yöntemi ile radyometrik yaş ölçümleri ve Nötron Aktivasyon Yöntemi ile kimyasal analizler yapılarak karşılaştırılmıştır. Çalışmalar sonucunda, Orta Anadolu`daki obsidiyen yüzleklerinin zamanımızdan yaklaşık 20 bin. ile 1 milyon 360 fein-yıl; Çankırı obsidiyenlerinin ise çok daha eski olup 16,2 ile 18,1 milyon yıl önce çeşitli evrelerde etkin olan. volkanizmaya bağlı olarak meydana geldikleri ve binlerce yıl önce ilkel insanlar tarafından, bu yörelerden çıkarılan obsidiyen örneklerinin yüzlerce kilometre uzaklıkta İstanbul bölgesindeki eski yerleşme yerlerine ticari amaçla götürülerek» bunların işlenip kesici ve delici alet olarak kullanılmalarını sağladıkları saplanmış ve Taş Devri ilkel insan topluluklarının ilişkileri ortaya çıkarılmıştır.

 • Kuzeybatı Anadolu Obsidiyenleri

 • Kaynak Belirleme

 • Radyometrik Yaş Ölçümü

 • Arkeolojik Kazılar

 • Aslan» F., 1977, Aksaray taş devri fosil insanı ve endüstrisi: Yeryuvarı ve İnsan, 2/4, 5-8

 • Aspinall, A., Feather, S.I.,, Renfrew,, C, 1972,, Neutron, activation analysis of Aegean obsidians: Nature,, 237, 333 - 334,

 • Biro, K.T., 1981, A Karpat-Medencei obszıdıanok vizsgalata :: Különlenyomat az Archeologıaı Ertesitö, 108, 194- 206.

 • Biro,, KT.„ 1984» Distribution of obsidian from, the Carpathian sources on Central European Palaeolithic and Mesolithic sites :; Acta Archaeologica Carpathica, 23,. 5-42,.

 • Cann J.R.. ve Renfrew,, C, 1964, The characterization of obsidian and its application to the Mediterranean region : Proceedings of the Prehistoric Society 30, 111-133

 • Carın, J.R., Dixpn, J, E ve Renfrew, C, 1969, Obsidian analyses and the obsidian trade: Science in Archaelogy, London.,, Higgs, E.S vc Brothweel, 1. (Ed)..

 • Cauvin, M.C., Balkan, M.,, Besniis, Y. ve Şaroğlu, F.,, 1986» Origine de L`obsidienne de Cafer Höyük. (Turquie); Premiers résultats : Paleorient, 12/2, 89 - 97

 • Dix on, J.E..» Carm, I.E..., vc Renfrew C. a 1968, Obsidian and. the Origins of trade : Scientific American, 218, 80-88

 • Durrani, S.A., Khan, H.A., Taj., M. ve Renfrew; C, 1971. obsidian source identification by fission, track analysis : Nature, 233, 242-245.

 • Ercan, T., Yıldırım T. ve Akbaşlı, A.» 1987, Gelveri (Niğde) - Kızılçin (Nevşehir) arasındaki, volkanizmanın özellikleri : Jeomorfoloji Derg., 15, 27-36.

 • Ercan» T,.,, Yeğingil, Z. ve Bigazzî, G.., 1989, Obsidiyen, tanımı ve özellikleri» Anadolu`daki dağılımı ve Orta Anadolu obsidiyenlerinin jeokimyasal nitelikleri : Jeomorfoloji Derg., 17,, 71 - 83

 • Ercan, T., Akbaşlı, A,., Yıldırım, T., Fişekçi,, A., Selvi, Y., Ölmez, M. ve Can, B., 1990 - a, Acıgöl. (Nevşehir) yöresinin jeolojisi ve Senozoyik yaşlı volkanik kay açların petrolojisi : MTA Derg. (Baskıda),.

 • Ercan, T., Tokel, S., Akbaşlı, A.,, Yıldırım, T.,, Fişekçi, A., Sclvi, Y., Ölmez, M., Can, B., Matsuda, J.I., Ui, T., Fujitani, T..» Notsu. K., 1990-b» Hasandağı-Karacadağ (Orta Anadolu) dolaylarındaki Senozoyik yaşlı volkanizmanın kökeni ve evrimi : Jeomorfoloji Derg,, İS, 39 - 54,.

 • Ekingen, A., 1982» Nevşehir Kalderasında jeofizik prospeksiyon sonuçları : Türkiye jeoloji Kurultayı 1982 Bildiri, özetleri kitabı, 82

 • Fornaseri, M,,, Malpierî, L.,, Palmieri, A`.M..,,, Taddeucci, A., 1977,, Analyses of obsidians from, the Late Chalcolithic levels of Arslantepe (Malatya) : Paleorient,, 3, 231-246,.,

 • Innoccnti, F., Mazzuoli, R., Pasquare, G. w Radie ati, F. ve Villan L., 1975, The Neogene calcalkaline volcanism of Central Anatolia; `Gcochronological data on Kayseri-Niğde arca : Gcol. Mag,., 112/4, 349 - 360.

 • îıınocenti, F., Mazzuoli» R., Pasquare, G., Şerri,, G ve Villari, L,, 1980, Geology of the volcanic area north of Lake Van (Turkey) :: Geol. Rdsek, 69/1, 292 - 323

 • Innoccnti, F, Mazzuoli» R,, Pasquare» G., Radlcaii, F ve Villari» L.„ 1982,, Tertiary and Quaternary volcanism of the Erzurum - Kars area (Eastern Turkey; Geochronological data and geodynamic evolution : Journal of Volcan., Geoth. Res.,, 13, 223 - 240.

 • Keene, A..S., 1981.» Multi - elemen neutron activation, of obsidian samples from Tepe Farukhabad : Memors of the Museum Anthropology» 13,, 438 - 442.

 • Matsuda, J.I,.,. 1988, Geochemie al study of collision volcanism at the plate boundary in Turkey (Comparison with subduction volcanism in Japon.) : Initial raport of Turkey - Japan Volcanologie al Project, 31 - 36, Part I.

 • Matsuda, I.L, 1990» K-Ar age of Turkey volcanics : Initial Report of Turkey-Japan Volcanological Projekt» 63- 68, Part IE.

 • Ogata, A., Nakamnra, K. a Nagao, K., Akirnoto, S., 1.989, K-Ar` age of young volcanic rocks of Türkey : 1989 Annual meeting of the Geochemical Society of Japan» 1C 03.

 • Öngör, T., 1978,,, Nevşehir kalderası : Türkiye 32. Bilimsel ve Teknik Kurultayı Bildiri Özetleri Kitabı, 43

 • Renfrew, C, Cann,, J.R. ve Dixon, I.E., 1965, Obsidian In the Aegean: Annual of the British School, at Athens, 60, 225-247,.

 • Renfrew, C, Dixon, J.E. ve Cann, J.R.., 1966,, Obsidian and early cultural contact in the Near East : Prnoccedings of the Prehistoric Society, 32, 30 - 72.

 • Renfrew,, C, Dixon, I.E., ve Carın, LR., 1968, Further analyses of the Near-Eastern obsidiens : Proceedings of the Prehistoric society 34, 319-331.

 • Taner, M.F., 1977, Etilde géologique et petrographique de la region de Gmneyce-lkîzdere,. située au, sud de Rize (Pontides orientales, Turquie) : Doktora Tezi, Cenevre Univ., İsviçre,,, 180 s., (Yayımlanmamış).

 • Türkecan, A., v.,d,, 1990, Scben-Gerede (Bolu)-GüdülBeypazan (Ankara) ve. Çerkeş-Orta-Kurşunlu (Çankırı)- Güvem (Ankara) yörelerinin jeolojisi ve volkanik kay açların petrolojisi : MTA Rapor No (Yayımlanmamış), Ankara.

 • Tokgöz, T. ve Bilginer, Ö., 1980, Acıgöl (Nevşehir) kalderası rezistivite etüdü : MTA -.Rap,. No : 7154 (Yayımlanmamış)

 • Wagner, G.A.., Storzcr, D. vc Keller, J.., 1976» Spaltspnrcnda- .üenmg qu ar tarer. Gesteinsglaser aus dem Mitte İm eer- •raum : Neu.. Jahr,, für, Min, Monat.,, 1976/2» 84 - 94.

 • Wagner, G.,, 1.987, Deutches .Archäologisches Institut Demircihöyük - Die Ergefoenis.se der ausgrabungen 1975- 1978 Herausgegeben, von, Man&ed Korfrnann, Band `II ; Naturnissenschafüiche Untersuchung en (1987),,, Verlag Philipp von. Zabern Mainz, am Rhein,,, 26 - 29.

 • Wrigjit, G.A. ve Gordus, A.A.» 1969, distrubution -and utilisation, of obsidian, from. Lake Van Sources between 75000 and 35Ö0 B.C.: Amer,, Jour. Arch,., 73, 75-77.

 • Yeğingil.» Z. ve Göksu, Y., 1981 „ Obsidiycnlcrin Fizyon izi tarihlendirraesi : Tubitak Doğa Bilim Derg., A, 5/3» 185-188.

 • Yeğingiî» Z,.,„ 1981, Arkeolojik, obsidiyen. bulguların fizyon izleriyle tarihlendirilmesi : Tubitak Arkcomctri Ünitesi İÜ. Bilimsel Toplantı Bildiriler kitabı, 13-19

 • Ycgîngil, Z., 1984, Fizyon izleri ve arkeoloji : Tubitak Arkeometri Ünitesi Bilimsel Toplantısı I Bildiri özetleri kitabı, 182-189,

 • Ycğingil, Z.,1985, Fizyon izleriyle tarihlendirme yönteminin, obsidiyenlere •03fgula.nma.s1 :: Tübitak Arkeometri Ünitesi Bilimsel Toplantı V Bild.iri.ler kitabı,. 94-100.

 • Yegingil, Z.,1987, Obsidiyen ve Anadolu`daki farklı yerleşim bölgelerine ait obsidiyenlerin kaynak belirleme çalışmaları : Kültür ve Turizm Bakanlığı Eski Escrcr ve Müzeler Genel Md.lüğü III Arkeomctri sonuçlar Toplantısı Bildiri özetleri kitabı, 193-201

 • Yıldırım, T. ve Özgür, R., 1981 Acıgöl kaldcrası : Jeomorfoloji Derg., 10; 59-70.

 • Yıldırım.,, T., 1984, Acıgöl volcanism and hat dry rock, possibities, Nevşehir, Turkey ;: Sern.in.ar on. Utilization of Geothermal Energy for electric, power production and. space Heating, Florence-, italya.

 • Potansiyel Mineralizasyon Kuşaklarının Uzaktan Algılama Yöntemleri ile Saptanması, Gongola, Doğu Nijerya
  Murat Avci
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ : Yeryüzündeki maden, kuşaklan genellikle uzunlamasına,, eğrisel. veya dairesel yer şekilleri ile ilgili olarak belirirler. Bunun nedeni,, magma ayrışması sürecine bağlı olarak, minerallerin zengin olduğu eriyiklerin bu zayıf noktalardan yerin üst kabuğuna geçerek ya bu var olan çizgisel şekiller boyunca veya volkanitler şeklinde katılaşmasıdır. Bu şekiller önemli jeolojik anomalilerdir ve maden içerebildikleri için derinliğine araştırılmaları gerekir. LANDS AT verilerinden potansiyel maden bölgelerinin saptanması daha önceki deneyimlerle kanıtlanmıştır. Bunlara benzer olarak bir Nijerya LANDSAT fotoğrafında yapılan değerlendirme,Doğu Nijerya`nın Gongola eyaletindeki bazı yerlerin, yüksek mineralizasyon potansiyeli olduğunu, göstermektedir.

 • Gongola

 • Doğu Nijerya

 • Potansiyel Mineralizasyon Kuşakları

 • Uzaktan Algılama Yöntemi

 • GRANT, N.K., 1971, A compilation of Radiometrie ages from Nigeria. : Jour. .Mining Geology, V.6, 37-54.

 • KUTTNA, J., 1.969, Hydrothermal ore deposits in the Western United States: A new concept of structural control of distribution : Science,, V.165, 1113-1119.

 • LATHRAM, E.H.. and GRYE, G., 1973;,. Metallogcnic significance of Alaskan gcostructures seen from space: Proceedings, 8th Int. Symp. on. Remote Sensing of environment, Ann Arbor, Mich.,, 1209-1211.

 • OFFIELD, T.W., et al 1.977, Structure mapping on enhanced lands at images of Southern Brasil: Tectonic Control of Mineralization and speculations on Nctallogcny: Geophysics, v. 42, NO,. 3, 482-500.

 • OVERSBY, V.U., 1.97,5, Lead isotopic study of Aplitcs from prccambrian Basement rocks near Ibadan, Southwestern Nigeria. Earth Planetary Sei. letters,, V. 27,, 177- 180.

 • ROWAL, L.G., 1975,,, Application of Sattelites to geologic exploration: American Scientist, v. 63,, 393-403,

 • ROWAN, L.C, LATHRAM, B.H., 1980, Mineral Exploration in Remote Sensing in Geology, Editors,, Sicgal B.S. and Gillespie, A.R. John Willey and Sons,, N.York.

 • SCHUUJNG, R.D., 1962, Tin Belts on the Continents round the Atlantic Ocean: Econ. GeoJ, v. 62, 540-550.,

 • SUTHERLAND-BROWN` and Others 1971, Mctallogeny of the Ganadian Cordillera: Canadian List. Mining and Metallurgy tans., v., 74,, 121-145.

 • TRASWELL, F.J.. and. Cope, R.N., 1963. The geology of parts of Niger-and Zaria provinces: Geol. Surv. Nigeria, Bull., 29/52 p.

 • WRIGHT, J.B., 1970 Controls of mineralization in the Older and Younger Tin fields of Nigeria., Economic Geology, V.,65, 945-951.

 • VAN` BREMEEN, O. et al 1976., Age and Isotopic studies of some Pan-African granites from North, Central Nigeria, Prccamb. Res., v,4, 307-319.

 • Güzergah Seçimi ve Bu Seçimde Jeolojinin Önemi
  İlyas Yilmazer
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ : Güzergah belirlenmesi yol mühendisliğinin önemli bir bölümüdür. İyi bir ulaşım planını takip eden güzergah seçimi yol projesine temel oluşturur. Bu çalışma çok-disiplinli bir iş olup genellikle ekonomist, mimar, şehir planlamacı» çevreci,, toplum bilimci jeomorfolog ve mühendislerin ortaklaşa çalışması ile gerçekleştirilir. Mühendislik açısından» jeolojik, çalışma başlıca şunları içerir; jeolojik harita alımı büyük ölçekli jeolojik yapıların belirlenmesi,, hidrojeolojik ve jeomorfolojik özelliklerin açıklanması, doğal yamaç eğim ve kütle hareketlerinin incelenmesi agrega (yol malzemesi) kaynaklarının belirlenmesi v.b. Bütün bunlar mali gelir-gider analizinde ve seçenek değerlendirilmesinde olduğu kadar proje özellikleri üzerinde de etkilidirler. Burada birincil erek, bu konulardaki bilimsel iletişime genel ölçütlerle katkı sağlayabilmektir. Fayların tip, uzanım ve büyüklüğü iyi anlaşıldığında gerek güzergah belirlenmesinde gerekse yol boyu ilgili duyarsızlık problemlerinin azaltılmasında önem taşımaktadır. Kıvrımlar» tabaka konulan litolojik birim dokanaklı ve eklem, ve kırıklık, yoğunluğu otoyol yapılarının duraylılığı üzerinde etki taşımaktadır. Yaygın birimlerin mühendislik özellikleri, güzergah çalışmalarında önemli bir yer tutmaktadır. Drenaj sistemleri, kaynak ve sızıntılar, bataklık ve ıslak yumuşak zeminler,, kütle hareketleri ve doğal yamaç eğimi ilişkisi yüzey ve yeraltısu durumu ve bu havzaların gelecekteki kullanım, planlarının bilinmesi güzergah seçiminde yadsınamayacak önem taşımaktadır. Çakıl-kum ve kırma taş ancak yerinde değer taşıdığında nicel, nitel ve alansal dağılımları güzergah belirlenmesinde ve yol projesi üzerinde etkili olabilmektedir.

 • Güzergah Seçimi

 • Yol Mühendisliği

 • Jeomorfoloji

 • Hidrojeoloji

 • Jeolojik Harita Alımı

 • Preston, E.S., 1975,, Route Location: Handbook of Highway Engineering,-. 187-216.

 • Zemin Bileşimi ile Kayma Dayanımı Arasındaki İlişki: Üst Pliyosen Çökelleri (Ankara)
  Recep Kiliç
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ: Zemin mühendislik özellikleri birbirini etkileyen, mineralojik bileşim ve çevre faktörlerine bağlıdır, iri  taneler arasındaki boşlukları dolduran ince tenderdeki kil mineralleri zemin davranışını doğrudan, etkilemektedir, Bu araştırmada, üç ayrı bölgedeki ince taneli zeminlerin mineralojik bileşimi ile Jeoteknik özellikleri incelenerek korelasyonu yapılmıştır. İncelemede. Üst Pliyosen çökellerine ait Sincan Beşevler ve Kavaklıdere bölgelerinden, alınan yüksek plastisiteli inorganik kil (CH) ve yüksek plastik inorganik silt (MH) örnekleri materyal olarak kullanılmıştır. Çökeller kuvars, klasit, albit ve kil minarellerinden oluşmaktadır. Sincan çökellerinin bileşiminde bulunan ortalama % 20 montmorillonit içsel sürtünme açısı ve kayma dayanımını azaltmakta olup diğer iki bölgenin jeoteknik özelliklerinden ayırmaktadır

 • Zemin Bileşimi

 • Kayma Dayanımı

 • Üst Pliyosen Çökelleri

 • Ankara

 • Bir and, A,., 1.978 Ankara yöresi zeminleri ve jeo teknik sorunları : Yerbilimleri Açısından Ankara`nın Sorunları Sempozyumu, Türkiye. Jeol. Kur. yayını. 55 - 60`

 • Erol, O., 1973, Ankara Şehri Çevresinin Jeomorfolojik Anabirimleri : A.Ü. Dil ve Tarih. - Coğr. Fak. Yayın No: 240, 29 s.

 • Erol,, O. ve dig,.,,, 1980., Ankara. Metropoliten Arazî. Kullanım Haritası :: .M..T.A. Genel Müdürlüğü Raporu, 99 s,

 • Kasapoğlu, K., E., 1982, .Ankara kenti zeminlerinin jeomühendislik özellikleri: Yerbilimleri, 9, 19 - 40.

 • Kılıç, R., Demirbaş, E,.,,, 1988, Sincan (Ankara) Kepir gölü çevresinde killerin jeo teknik özellikleri : Hacettepe Üniversitesi`nde Yerbilimlerinin. 20. Yılı. Sempozyumu.,,. 25-27 Ekim.,. Bey tepe:,, Ankara.

 • Kılıç,, R., 1.989; Almanya Federal Cumhuriyeti Konsolosluğu (Ankara) ek bina inşaatları jeoteknik raporu (basılmamış), A.Ü. Fen. Fakültesi, 48. s

 • Kılıç,, R., 1990, A.Ü .Fen Fakültesi ile Konya devle ty olu arasındaki alanın jeoteknik incelemesi, A.Ü. Araştırma Fonu Proje raporu,,. 8 - 05- 01 - 01.

 • Kiper, B., 1983, Etimesgut-Batıkent yöresindeki Üst Pliyosen çökellerinin jeo-mühendislik özellikleri ve konsolidasyonu : Doktora Tezi,, Hacettepe Üniv. Jeol. Müh, Böl., 16ÖS.

 • Mitchell, K,, J. 1976» Fundamentalist of Soil Behavior, John Wiley,, Sons;, Inc., New York.

 • Olson, R., E., (1974), Shearing Strength of Kaolinite, Montmorillonite : Journal of the Geotechnical Division. A.S.CJB., Vol. 100, No. GT11, pp. 1215-1229.

 • Rominger, J., and Rutledge, P., C,.,„ 1952, Use of soil mechanics data correlation and interpretation of Lake Agassiz sediments, J., Geol. 60 (2),. 4, 180 p.

 • Sergei,,, A., 1976,; Survey of the Geotechnical Properties of Ankara Soils,» MS `Thesis,.

 • Karbonat Platformlarının Sınıflaması ve Fasiyes Modelleri
  Eşref Atabey
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ: Karbonat platformları; karbonat yokuşları, engelli karbonat şelfleri, yalıtılmış platformlar ve batmış platformlar olmak üzere dört gruba ayrılabilmektedir. Bu yazıda platform (genel terim) yokuş engelli şelf yalıtılmış ve batmış platform terimleri jeomorfik iki boyutlu oluşukları, tanımlamak için kullanılmıştır. Karbonat yokuşları; liomoklinal veya kıyı ötesindeki kenar dik yokuş tipinde olabilir ve saçak veya set sığ su ooid/pellet kumu veya iskelet bankı karmaşıklarını kapsayabilir. Homoklinal yokuşlar deniz yönünde derin suya, yamaçta belirgin bir kırıklık olmaksızın ve derin su breşlerini, içermeden geçerler. Kıyı uzağında, dödeşen yokuşlar ya düşük, enerjili olup yaygın, sığ, dalga tabanı altı çamur örtüleriyle karakterize olurlar ya da yüksek enerjili olup kıyı kumsalı/kumulu karmaşıkları ve yaygın iskelet kumu örtülerine sahiptirler. Engelli karbonat şelfleri göreli düz tavanlıdır ve derin suya geçtikleri yerde şelf kenarında, belirgin bir kırıklık görülür. Dolgulanmalı veya, eklenmeli, dik şevli ve aşınma kanallı baypaslı kenarlı ve aşınmalı kenarlı tiplerde, olabilir. Bazı şelfler- üzerinde rezervuar ve kaynak katmanların dağılımını denetleyen şelf içi. havzalar bulunur. Yalıtılmış platformlar riftleşmiş kıta kenarları veya denizaltı volkanları üzerinde yer alırlar. Deniz düzeyi yükseliminin hızlı olduğu durumlarda platformlar suya batmaya başlar ve bunlar yükselmiş engeller, yüksek kule ve yama resifleri yaygın dalga tabanı altı karbonat ve. ince kırıntılı örtüleriyle karakterize olur. Çeşitli platform, tipleri çökelme, çökme ve deniz düzeyi değişimlerine bağlı olarak değişim gösterir ve her biri farklı fasiyesler sunabilir.

 • Karbonat Platformlarının Sınıflanması

 • Fasiyes Modelleri

 • Denizaltı Volkanları

 • AHR,W,M., 1973» The carbonate ramp-an alternative to the shelf model: Gulf Coast Assoc. of GeoLSoc.Trans., 23,, 221-225.

 • ATABEY,E-> 1990, Karbonat platforrnlarinin sınıflanması, fasiyes modelleri ve evrinü/Torös .Karbonat Platformu, A.Ü.FenBiL Enstitüsü, Doktora Semineri,, 108s.

 • BEACEtDX, and GÎNSBURG, R.N., 1.980, Faciès succès sions of Pliocene-Pleistocene carbonates, nortwestcrn Great Bahama Bank: AAPGB11II., 64,, 1634-1642,.

 • BLENDINGER.W., 1986» Isolated stationary carbonate platforms: the Middle Triassic (Ladinian) of tlu* Marmaloda area, Dolomites, Italy, •Sedimentolo^y,,33,159- 183

 • BURCHETTEXP., 1988,Tectonic control on carbonate platform faciès distribution and seguence developmenfcMiocene, Gulf of Suez, Sedimentary Geol., 59,179-204

 • DtETZ,R.S.,and HÖLDERIC,, 1.973. Geotectonic evolution and subsidence of Bahama, platform: Reply, CtoL Soc:Amer.Bull., 84, 3477-3482.,

 • DOMINGUEZXX..,andMULLMSJH,T.,HINE,A.C,l 19:88,,, Cat Island platform Bahamas: An incipienlly drowned Holoccne carbonate shelf, Sedimentology,35,805- 819.

 • ELtUK,L.S.,1978,The Abenaki Formation.Nova Scotia shelf, Canada. A depositional and diagenetic model for a Mesozoic carbonate platform, Bull.of Canad.Petr. Geol.,26,424-514

 • GlNSBURG,R.N.,and JAMES,KP.,1974tHoloccne carbonate sediments of continental shelves,in. CA.Burk and C.L.Drake.eds./The geology of continental margins,Ncw York,Springer-Verlag, 137-155.

 • G Ö RÜR ,N., 1979 »Karaisalı kireç taş inin (Miyosen) sedimentolojisi, Türkiye Jcol.Kur.BulL 2:2,227, 232.

 • HlLEMEN.M.C^and MAZZULLO,J.S.„eds, 1977,Uppcr Gnadalupian faciès, P! ermi.an reef complex, Guadahıpc Mountains, New Mexico and west.Texas, Permian Basin Section, SEMP, Publ. 77-16,45-92.

 • KARABIYIKOĞLU.M. ve ÖRÇEN.S.,1986, Mımzur Dağlan, linyit içeren Alt Miyosen çökellerinin sedimentolojisi ve biyostratigrafîsi:MTA Raporu, Der.no: 8034.

 • KENDALL,C.G.St.C.,and SCHLAGER.W.J981, Carbonates and. relative changes in sea level, Marine Geology, 44,181-212..

 • MARKELLOJ.R., and READJ.R, 1981 „Carbonate ramp-to deeper shale shelf transitions of an. Upper Cambrian infrashelf basin, Nolichucky Formation, soutwest Virginia Appalachians,,, Sedimentology, 28,573-597.

 • McILREATHJ.A.,and JAMESJCP..J 979JFacies models. 12, Carbonate slopes,,, in R.G.Walker,ed.»Faciès models, Gcosc.C an.Repr.Ser., 1,133-145.,

 • MULLlNS,H.T.,and LYNTS,G.W.,1977,Origin of the northwestern. Bahama Platform-Review and reinterpretation,GSA Bull.,88,11447-1461.

 • MULLÎNS.HX.and NEUMANN,A.C.,1979, Deep carbonate bank margin, in geology of continental .slopes,,, structure and. sedimentation in the northern Bahamas, SEPM Special Publ.,27,165-192.

 • ÖRÇEN,S.,199O>Munzur Dağlan`nın Àkitaniyen paleoekolojisi ve paleocoğrafyası, TPJD Bült., 1,201-210

 • READJ.F., 1982,Carbonate platforms of passive (extansional) continental margins-types, characteristics and evolution, Tectonophysics, 81,195-217.

 • READJ..F., 1985,Carbonate platform, facies models, Bull. .Amer. Assoc.Petr.GeoL, 69> 1 -21...

 • SCHLAGER,W.,and CHERMAK,A^1979, Sediment facies of platform basin transtion^Tonque of the Ocean, Bahamas, SEPM ,Publ. ,27,193-208;.,

 • SCHLAGER.,»W,,1981,Th.e paradox of drowned reefs and carbonate platforms, GSA.Bull.,92,197-211

 • OŞ£NMEZ»Ş.,1982, Pozantı (Adana .güneydoğusundaki Giîlekdağı Miyosen karbonat, istifinin sedimentolojisi, MTA. Berg,.,, 97/98,34-44.

 • VAR.OL,B.,KAZANa,N.,OKANtY.» 1987, Sanz-TufanbeyH otokton Triyas istifinin, tanımsal fasiyes özellikleri (GD Kayseri), Doğa Tobt. Müh. ve Çevre Berg., 1,362-377

 • WtNSON*J.L.»1975tCarbonatc facies in geologic history, New York, Spring er-Verlag,470 s,.

 • YUREWÎCZ.D.A.,1977, Origin of massive facies of the lower and. Middle Capitan Limestone (Permian), Guadalupe .Mountains,, New Mexico and west Tex.a.s,, in Upper Guadalupian fac.ies,Permi.an reef complex., Guadalupe Mountains, New .Mexico` and west Texas, Ptemlan Basin, Section» SEPM Publ. 77-16,45-92.

 • Osmanlılarda Madencilikle İlgili Yasal Düzenlemeler ve Madencilik Politikası
  Ahmet Kartalkanat
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ: İnsanlık; madenlerden yararlanmaya, onları biçimlendirmeye ve kullanmaya başladığı andan itibaren, doğaya karşı verdiği mücadelede başarıya ilk adımını atmıştır. Eski çağlardan başlayarak günümüze kadar, madenler insanlığın yaşamında, çok önemli bir yere sahip olmuşlardır. Öyle ki kullanılmaya başlanan her yeni maden bir çağı kapatıp yeni bir çağa adını vermiştir. Madencilik sektörü; başta sanayi olmak üzere, diğer sektörlerin (tarım, hizmetler, ulaşım,enerji vb.) işlevlerini sürdürebilmeleri için gerekli temel ham maddeleri, üretmektedir. Ekonominin sağlıklı işlemesi madencilik sektörünün sürekli ve verimli bir biçimde üretimde bulunmasına bağlıdır.

 • Osmanlılarda Madencilik

 • Yasal Düzenlemeler

 • Madencilik Politikası

 • Türkiye`de Madenciliğin Tarihçesi ve MTA., (Ankara. : MTA Yayını 1.985), s, 1-9

 • Neş`et ÇAĞATAY, Osmanlı tmparatorluğu`nda Maden işletme Hukuku D2.CJF. Dergisi XI (15 Aralık 1943) Sayı ; 1 s. 117426..

 • Mustafa Nuri ANIL-Mejdet MEREY, Maden Mevzuatı, (istanbul : Tan Matbaası, 1942), s. 5 - 13.

 • A. Gündüz ÖKÇÜN, 20,. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Maden Üretiminde Türk, Azınlık ve Yabancı Paylan,, Ahadan`a Armağan İçinde, (Ankara : SBF Yayını,, 1969), s. 803-892.

 • Muzaffer SENCER, Osmanlı Toplum Yapısı, (tstabul : Yöntem. Yayınlan., 1973), s. 330

 • Maden Boraks, Ankara, TMMOB» Maden Mühendisleri Odası Yayını, 1970), s. 42.

 • ÖKÇÜN, a.g.e* s. 803-892.

 • Altın Madeni Üzerine Çeşitlemeler
  İsmail Seyhan
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ: Son yıllarda ülkemizin olağanüstü zenginlikte altın madenlerine sahip olduğunu- ileri, süren özel ve resmi kuruluşlar, üniversitelerimiz ve çok sayıda yabancı firma sansasyonel haberlerle kamuoyunda büyük beklentilere yol açmışlardır. Çok uluslu şirketler altın bakımından ümitli sahaları parsellemekte. Üniversitelerimiz hazırladıkları raporlarda alim rezervlerimizin zenginliği karşısında şaşkınlığa düştüklerini belirtmekte, altın için bir araştırma merkezinin kurulması istenmekte ve Türkiye`nin altın haritaları hazırlanmaktadır. Binlerce numune yurtiçi ve yurtdışı laboratuvarlara gönderilmekte, pilot işletmeler açılmakta, milyarlık krediler ve teşvikler verilmekte, kurulacak altın fabrikalarının yerleri, belirlenmekte ve altın işletmelerine hükumet komiserleri atanmaktadır., Bugüne kadar üzerinde habersiz yaşadığımız altın filizleri ile bezenmiş dağlarımız yakında ülkemizin istikbalini değiştirecek, böylece bütün sorunlarımız da kendiliğinden çözülmüş olacaktır.

  Çevre Jeolojisi
  Zeynel Demirel
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ: İnsan yaşamının temelini oluşturan doğanın, günümüzdeki tehlikeli durumu, Jeoloji Mühendisliğinin yeni bir sorumluluk bilincini getirir. Jeoloji Mühendisliği, geniş çalışma alanları ile çevre sorunlarının çözümü için başta gelen uzmanlık dalıdır. Çevre Jeolojisi Jeolojinin diğer disiplin!erinin olduğu gibi, komşu bilim dallarının da (Kimya, Hukuk, Matematik, Fizik, Biyoloji v.s..) üstünde onları toparlayıcı bir disiplindir. Doğal potansiyellerinin kullanımı, doğal afetlerden korunma, çevrenin insanların davranışlarıyla kirletilmesinin araştırılması ve önlemler, maden işletmelerindeki soranlar, jeoteknik malzeme temini sorunları atık malzemelerin depolanmaları zeminin ve yeraltı suyu`nun kirlenmelerden korunması, doğal güzelliklerin korunması konularında,, uzmanlık dalının Jeoloji Mühendisliği olacağı açıktır.

 • TOLLMANN, von A.,,, 1986,,, Umweltgeologie in. Österreich-Mitteilungen der österreichischen. Geologischen Gesellschaft-79. Bd., 1986

 • POLL, K., 1989» Umweltgeologie, Nachrichten Deutsche Geologische Gcselschaft, 1989, Hannover.

 • Yeni Yayınlar
  Zeynel Demirel
  PDF Olarak Görüntüle

  ÖZ: 1. Bant (Genel Hidroloji) suyun atmosferde,, denizlerde, ve yüzey sularında oluşumunu ve litosferde ortaya çıkan olayları içermektedir. Konu ile ilgili ölçüm ve hesaplama yöntemleri bu seri içinde özel ayrı bir bant halinde hazırlandığından bu bant içinde detaylı olarak istenmemektedir. Kitaptaki her bölüm konuların genişliği nedeniyle ayrı uzmanlar tarafından hazırlanmıştır. Bölümlerin, yazarları komşu bilim, dallarından gelmekte ve konulan kendi bakış açılarından, değerlendirmektedirler. Günümüzde tüm disiplin dallarında Sl- birimlerinin kullanılması bağlayıcı olduğundan, alışılmış birçok, eşitlik değişik şekilde formüle edilmiştir. Kitap yerbilimcilere olduğu, kadar hidroloji ile ilgili diğer mühendislik disiplinlerine de hitap etmektedir.

  TAM SAYI DOSYASI
  PDF Olarak Görüntüle